CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

214 1 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:46

CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAYCHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHẠM TUYẾT LỆ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHẠM TUYẾT LỆ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY Ngành: Chính trị học Chun ngành: Cơng tác tƣ tƣởng Mã số: 31 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Ngơ Văn Thạo TS Hà Thị Bình Hòa HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Các trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo tác giả Tác giả luận án Phạm Tuyết Lệ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG SỐ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 5 Đóng góp luận án 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 7 Kết cấu luận án Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LU N ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu cơng tác tun truyền, tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên 1.2 Các cơng trình nghiên cứu chất lƣợng tun truyền miệng, chất lƣợng hoạt động báo cáo viên 17 1.3 Các công trình nghiên cứu đồng sơng Cửu Long chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 27 1.4 Nhận định kết đạt đƣợc vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 33 Tiểu kết chƣơng 35 Chƣơng 2: CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU N 37 2.1 Báo cáo viên hoạt động báo cáo viên 37 2.2 Chất lƣợng hoạt động báo cáo viên 49 2.3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên 71 Tiểu kết chƣơng 77 iii Chƣơng 3: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY 79 3.1 Thực trạng đội ngũ báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 79 3.2 Thực trạng chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 92 3.3 Những vấn đề đặt chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 124 Tiểu kết chƣơng 133 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG S NG CỬU LONG HIỆN NAY 135 4.1 Phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 135 4.2 Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 140 Tiểu kết chƣơng 166 KẾT LU N 168 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ C NG BỐ PHỤ LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo viên : BCV Ban Tuyên giáo : BTG Công tác tuyên truyền : CTTT Công tác tuyên truyền miệng : CTTTM Cộng đồng kinh tế ASEAN : AEC Chủ nghĩa xã hội : CNXH Đồng sông Cửu Long : ĐBSCL Đội ngũ báo cáo viên : ĐNBCV Hoạt động tuyên truyền : HĐTT Hội nghị báo cáo viên : HNBCV Hiệp định Đối tác tiến phát triển xuyên Thái Bình Dƣơng : CPTPP Nhà xuất : Nxb Phƣơng pháp tuyên truyền : PPTT Trung tâm bồi dƣỡng trị : TTBDCT Tuyên truyền miệng : TTM Tuyên truyền viên : TTV Tổ chức Thƣơng mại giới : WTO Vùng đồng sông Cửu Long : VĐBSCL v DANH MỤC BẢNG SỐ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 3.1 Về số lƣợng báo cáo viên (ở tỉnh, thành phố thuộc diện khảo sát) 85 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu độ tuổi báo cáo viên cấp tỉnh 86 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu độ tuổi báo cáo viên cấp huyện 87 Biểu đồ 3.3 Về trình độ chun mơn báo cáo viên 93 Biểu đồ 3.4 Nội dung tuyên truyền miệng 97 Biểu đồ 3.5 Về số lƣợng, chất lƣợng, quy mô hoạt động chuyên đề 98 Biểu đồ 3.6 Các hình thức tổ chức hội nghị thông tin định kỳ báo cáo viên 100 Biểu đồ 3.7 Số lƣợng, chất lƣợng, hoạt động báo cáo viên chuyên đề .102 Biểu đồ 3.8 Về tính thời thơng tin .103 Biểu đồ 3.9 Về sở vật chất phục vụ hoạt động báo cáo viên .107 Biểu đồ 3.10 Phẩm chất trị, đạo đức báo cáo viên 110 Biểu đồ 3.11 Năng lực nghiên cứu đối tƣợng báo cáo viên .111 Biểu đồ 3.12 Năng lực thuyết phục hấp dẫn ngƣời nghe báo cáo viên 113 Biểu đồ 3.13 Các hoạt động nâng cao chất lƣợng nói .115 Biểu đồ 3.14 Mức độ chất lƣợng thực đối thoại báo cáo viên 116 Biểu đồ 3.15 Tính định hƣớng tuyên truyền miệng báo cáo viên 117 Biểu đồ 3.16 Sự chuyển biến nhận thức hành động nhân dân 121 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác tƣ tƣởng hoạt động có mục đích giai cấp, đảng nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ tƣ tƣởng, phổ biến truyền bá hệ tƣ tƣởng quần chúng, cổ vũ động viên quần chúng tham gia hoạt động xã hội Trong lịch sử nhân loại, từ xuất giai cấp đấu tranh giai cấp, giai cấp cầm quyền tiến hành công tác tƣ tƣởng, xây dựng hệ tƣ tƣởng để luận chứng cho tồn chế độ xã hội bảo vệ lợi ích giai cấp Cơng tác tƣ tƣởng đảng cộng sản hoạt động xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ tƣ tƣởng giai cấp công nhân, tạo tảng tƣ tƣởng cho Đảng; phổ biến, truyền bá hệ tƣ tƣởng giai cấp công nhân, nhân dân lao động tầng lớp quần chúng, lôi cuốn, cổ vũ họ tham gia đấu tranh giành bảo vệ quyền, xây dựng CNXH tiến lên chủ nghĩa cộng sản Xét nội dung, vị trí, vai trò, công tác tƣ tƣởng nhiệm vụ thƣờng xuyên, liên tục, quan trọng hàng đầu tất giai đoạn cách mạng dƣới lãnh đạo Đảng Công tác tƣ tƣởng bao gồm hình thái: hình thái lý luận, hình thái tuyên truyền hình thái cổ động Hình thái lý luận bao gồm hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền lý luận giáo dục lý luận trị, nhằm xác lập, phát triển, thực hóa hệ tƣ tƣởng Hình thái tun truyền hình thức khác phổ biến, truyền bá hệ tƣ tƣởng, quan điểm, đƣờng lối giai cấp, đảng xã hội Hình thái cổ động hoạt động cổ vũ, động viên, đa số hình thức trực tiếp, kêu gọi tổ chức quần chúng tham gia hoạt động cách mạng thực tế Tuyên truyền hoạt động công tác tƣ tƣởng Các kết công tác nghiên cứu lý luận, hệ tƣ tƣởng, đƣờng lối, quan điểm Đảng nhờ có tuyên truyền đến với quần chúng trở thành lực lƣợng vật chất vĩ đại thông qua hoạt động cách mạng hàng triệu quần chúng TTM phận cấu thành công tác tƣ tƣởng Cùng với phận khác công tác tƣ tƣởng, TTM hoạt động BCV truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc xã hội, góp phần xây dựng giới quan vật biện chứng, phƣơng pháp luận khoa học, tƣ tƣởng, tình cảm, nhân cách, lối sống, cho cán bộ, đảng viên nhân dân, tạo chuyển biến nhận thức với cổ động, tạo nên hành động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo đại đa số quần chúng nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc TTM hoạt động BCV cơng cụ quan trọng hàng đầu đấu tranh bảo vệ tảng tƣ tƣởng Đảng, phê phán, phản bác quan điểm sai trái, làm thất bại âm mƣu, thủ đoạn chống phá lực lƣợng thù địch công tác tƣ tƣởng Trong CTTT, TTM hình thức tuyên truyền đặc biệt, hình thành từ sớm đƣợc thực lời nói qua giao tiếp trực tiếp Nhờ có giao tiếp trực tiếp ngƣời nói ngƣời nghe, TTM có ƣu trội so với loại hình tun truyền khác tính hấp dẫn, sinh động, tính định hƣớng thơng tin, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính bảo mật, tính tƣơng tác khả thực đối thoại Trong thời đại ngày nay, dù phƣơng tiện truyền thông ngày đại, phổ biến, tiện lợi TTM hình thức tun truyền hiệu quả, khơng thể thay TTM đƣợc thực ĐNBCV cấp ủy thành lập, lãnh đạo, tổ chức đạo hoạt động Dƣới lãnh đạo cấp uỷ đảng, BCV phổ biến quan điểm, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, thơng báo thời sự, sách, giải đáp vƣớng mắc nhận thức, nắm bắt phản ánh kịp thời tình hình tƣ tƣởng, tâm tƣ, nguyện vọng quần chúng cho cấp ủy đảng; đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái Cũng nhƣ lĩnh vực hoạt động khác, chất lƣợng hoạt động BCV yếu tố mang tính định đến hiệu cơng tác TTM HĐTT nói chung Chất lƣợng hoạt động BCV phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phẩm chất, lực BCV chủ thể lãnh đạo, quản lý hoạt động BCV Trong bối cảnh tình hình quốc tế nƣớc có diễn biến phức tạp; bùng nổ thơng tin tồn cầu với nở rộ trang mạng xã hội làm cho đấu tranh tƣ tƣởng mặt trận tuyên truyền ngày phức tạp trở nên cấp bách việc nâng cao chất lƣợng hoạt động BCV có tác động trực tiếp đến chất lƣợng, hiệu CTTT, góp phần nâng cao chất lƣợng cơng tác tƣ tƣởng Đảng giai đoạn ĐBSCL, đƣợc gọi đồng Nam Bộ miền Tây Nam Bộ, có 12 tỉnh thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ƣơng Tồn vùng có có diện tích tự nhiên 40.548 km2, chiếm 12,25% diện tích tự nhiên nƣớc; có đƣờng biên giới với Campuchia dài 340 km; có bờ biển dài 743 km, vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn với tài nguyên biển, lòng đất đáy biển phong phú; có hai huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải nằm đƣờng giao lƣu quốc tế nhộn nhịp… Dân số vùng gồm 17,55 triệu ngƣời, dân tộc Kinh chiếm 91,91%; lại dân tộc thiểu số Khmer, Hoa, Chăm số ngƣời dân tộc thiểu số khác Các dân tộc sống đan xen nhau, có giao thoa văn hóa, tạo nên phong phú, đa dạng văn hóa VĐBSCL gắn kết dân tộc với Vị trí quan trọng VĐBSCL phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Tổ quốc đặt yêu cầu cao công tác tƣ tƣởng đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân tộc, tơn giáo, đối ngoại… nơi có tác động mạnh đến TTM hoạt động BCV địa bàn Những năm qua, hoạt động BCV VĐBSCL đạt đƣợc kết định, góp phần quan trọng vào việc đƣa chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc đến với cán bộ, đảng viên nhân dân Đồng thời, hoạt động TTM, BCV nhiều hạn chế, chất lƣợng chƣa cao, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác tƣ tƣởng tình hình Nghiên cứu để tìm giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động BCV VĐBSCL yêu cầu cấp bách công tác tƣ tƣởng nói chung CTTT nói riêng đảng Vùng 8-PL Câu 13: Theo ơng (bà) tiêu chí dƣới đây, tiêu chí quan trọng để đánh giá lực nghiên cứu đặc điểm đối tƣợng báo cáo viên? T.chí Các tiêu chí đánh giá lực nghiên cứu đặc điểm đối tƣợng Tiêu chí quan T.tự báo cáo viên trọng Xác định trình độ, nhận thức, tƣ đối tƣợng  quan sát biểu đối tƣợng  Quan sát để biết đối tƣợng hiểu vấn đề hay không hiểu vấn đề  Quan sát để biết đối tƣợng hiểu vấn đề dễ dàng hay khó khăn  Các lực khác (xin ghi rõ cụ thể) Câu 14: Xin ông (bà) cho biết chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long năm gần mức độ dƣới đây: M.độ Tốt Trung bình Yếu Khó trả lời BCV cấp tỉnh, thành phố     BCV cấp quận, huyện     BCV cấp Câu 15: Xin Ông (bà) đánh giá tri thức kinh nghiệm báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long mức độ dƣới đây? Mức độ Rất tốt Tốt BCV cấp Cơ đáp Khơng hó trả ứng yêu cầu đáp ứng lời BCV cấp tỉnh, thành phố      BCV cấp quận, huyện      Câu 16: Xin ông (bà) cho biết hội nghị ông (bà) tham dự, báo cáo viên hay sử dụng cách dƣới để thu hút quan tâm, ý ngƣời nghe? Cách Cách thu hút quan tâm báo cáo viên T.tự Cách đƣợc BCV hay sử dụng Chuẩn bị nội dung sâu sắc, có tính định hƣớng Ngơn ngữ phổ thơng, xác, xúc tích, truyền cảm Sử dụng cử điệu bộ, nét mặt, nụ cƣời phù hợp với nội dung nói tình giao tiếp  9-PL ết hợp sử dụng phƣơng tiện trực quan với lời nói Có cách sử dụng số liệu thực tế phù hợp, ấn tƣợng Sử dụng cách nói hài hƣớc, kể thêm câu truyện hài hƣớc, dí dỏm ể câu chuyện cổ tích, dân gian phù hợp để làm tăng ý nghĩa nói Chủ động đối thoại giao lƣu, tƣơng tác nhiều với ngƣời nghe Các phƣơng pháp, cách thức khác (xin đƣợc ghi rõ): Câu 17: Theo ông (bà) kinh nghiệm đƣợc rút sau quan trọng việc nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên đồng sông Cửu Long nay? nghiệm inh nghiệm nâng cao chất lƣợng HĐBCV inh nghiệm quan trọng T.tự Sự đạo cấp uỷ Đảng trực tiếp Ban Tuyên  giáo cấp Công tác tuyên truyền miệng đƣợc tổ chức kịp thời  Báo cáo viên nhiệt tình có trách nhiệm  Chú ý đến đặc điểm nhóm đối tƣợng  inh nghiệm khác:  Câu 18: Nội dung, thông tin sau mà ông (bà) đƣợc nghe nhiều qua hoạt động báo cáo viên? Nội dung, thông tin N/dung, t/ tin nghe nhiều Các nghị quyết, chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc  Thơng tin tình hình thời kinh tế, xã hội nƣớc quốc tế  Giáo dục truyền thống dân tộc; truyền thống cách mạng địa phƣơng  Nd T.tự 10-PL Tuyên truyền lĩnh vực giáo dục, y tế, H T, công nghệ…  Đ/tranh chống luận điệu phản động lực thù địch  Nội dung khác:  Câu 19: Đánh giá chuyển biến nhân dân qua hoạt động báo cáo viên C.biến Nội dung chuyển biến nhân dân Đ/giá c.biến Thứ tự Am hiểu kiện, tình hình nƣớc  giới diễn Tin tƣởng chấp hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng,  sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc sách địa phƣơng, đơn vị Tham gia tích cực vào phong trào địa phƣơng “Học tập  làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ gìn an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh tố giác tội phạm Các nội dung khác (xin ghi rõ cụ thể): Câu 20: Đánh giá lực chất lƣợng đối thoại báo cáo viên Năng lực Chất lƣợng đối thoại Năng lực đối thoại Chất lƣợng đối thoai T.tự Thƣờng xuyên  Tốt Thỉnh thoảng  Trung bình   Chƣa tốt hơng   Câu 21: Theo ông (bà), anh (chị) ƣu điểm hạn chế lớn đội ngũ báo cáo viên thực công tác tuyên truyền miệng địa phƣơng, đơn vị ơng, (bà) gì? 1.Ƣu điểm: 11-PL Ƣu điểm Ƣu điểm lớn BCV cấp tỉnh BCV huyện T.tự Đáp ứng đủ mặt số lƣợng Đáp ứng yêu cầu mặt chất lƣợng Có quy mơ h/đ ổn định theo quy chế Có đủ báo cáo viên theo chuyên đề Ý kiến khác:…… Hạn chế Hạn chế Hạn chế lớn BCV cấp tỉnh BCV huyện T.tự Thiếu số lƣợng Yếu chất lƣợng Hoạt động chƣa thƣờng xuyên Thiếu báo cáo viên theo chuyên đề Câu 22: Theo ông (bà), anh (chị) hoạt động báo cáo viên cần đƣợc thực theo hình thức dƣới đây? Thứ tự Hình thức hoạt động BCV Ý kiến ơng (bà) Tổ chức hội nghị định kỳ để thông tin  Tổ chức hội nghị luân phiên, kết hợp trao đổi kinh nghiệm  Tổ chức h/động báo cáo viên lồng ghép với số hội nghị khác  Tổ chức hoạt động BCV lồng hội nghị chi, đảng sở  Báo cáo viên xuống sở báo cáo kỳ sinh hoạt hàng tháng  Hình thức khác (xin ghi rõ): Câu 23: Theo ông (bà), anh (chị) để nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên, cần thực giải pháp dƣới đây? 12-PL T.tự Giải pháp nâng cao chất lƣợng HĐBCV Ý kiến ông (bà)  Đổi tăng cƣờng lãnh đạo, đạo cấp uỷ đảng hoạt động báo cáo viên Xây dựng đội ngũ báo cáo viên  Đổi nội dung hoạt động báo cáo viên  Nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo đối tƣợng  Câu 24: Theo Ông (bà), anh (chị) việc lựa chọn báo cáo viên cấp dựa vào tiêu chuẩn nào? T.chuẩn Tiêu chuẩn lựa chọn báo cáo viên Cấp huyện Cấp tỉnh T.tự Trình độ học vấn   Trình độ lý luận trị   Năng lực lực sƣ phạm   Phẩm chất tri, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống       inh nghiệm công tác Vị trí cơng tác Tiêu chuẩn khác: Xin cảm ơn ông (bà), anh (chị)! 13-PL Phụ lục 4: SỐ LIỆU ĐIỀU TRA Câu 1: Xin ông (bà ) cho biết số thông tin thân Giới tính Số ngƣời Tỷ lệ Nam 186 62.00% Nữ 114 38.00% Số ngƣời Tỷ lệ Dƣới 30 tuổi 48 16.00% Từ 30 đến 39 tuổi 184 61.33% Từ 40 đến 60 tuổi 48 16.00% Trên 60 tuổi 20 6.67% Số ngƣời Tỷ lệ Kinh 292 97.33% Dân tộc khác 2.67% Số ngƣời Tỷ lệ Tiểu học, THCS 10 3.33% Trung học phổ thông 28 9.33% Trung cấp 44 14.67% Cao Đ ng 12 4.00% Đại học 194 64.67% Thạc sĩ 12 4.00% Tiến sĩ 0.00% Số ngƣời Tỷ lệ Cử nhân 16 5.33% Trung cấp tƣơng đƣơng 112 37.33% Cao cấp tƣơng đƣơng 36 12.00% Sơ cấp 136 45.33% Tuổi Dân tộc Trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ Trình độ lý luận trị 14-PL Nghề nghiệp Số ngƣời Tỷ lệ 238 79.33% Công nhân 1.33% Cán hƣu trí 22 7.33% Doanh nhân, ngƣời buôn bán nhỏ 0.00% Lực lƣợng vũ trang 30 10.00% Nông dân 2.00% Cán bộ, công chức, viên chức Thành phần khác 0.00% Câu 2:Theo ông (bà) tiêu chí phẩm chất trị, đạo đức, lối sống dƣới quan trọng báo cáo viên nay? Số phiếu Tỷ lệ Thế giới quan khoa học 78 26.00% Niềm tin lý tƣởng xã hội chủ nghĩa 110 36.67% Lòng say mê nghề nghiệp, Ý thức tổ chức kỷ luật cao, kỷ luật phát ngôn 64 Lối sống sáng, giản dị, quan điểm, tác phong đắn 48 21.33% 16% Các phẩm chất khác 0.00% Câu 3: Xin ông (bà) cho biết chất lƣợng buổi báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề, triển khai nghị báo cáo viên thực hiện? Thông tin BCV cấp tỉnh, thành phố BCV cấp quận, huyện Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 23.33% 46.00% 29.33% 1.33% 0.00% 70 138 88 18.67% 42.00% 36.67% 2.67% 0.00% 56 126 110 Tính định hƣớng Định hư ng Bình thường tốt BCV cấp tỉnh, thành phố Thiếu tính định hư ng Kh trả lời 45.33% 38.00% 10.67% 6.00% 136 114 32 18 15-PL BCV cấp quận, huyện 44.67% 34.67% 15.33% 5.33% 134 104 46 16 Tính thời sự, cập nhật BCV cấp tỉnh, thành phố BCV cấp quận, huyện Rất nhanh Nhanh Bình thường Chậm 18.67% 39.33% 42.00% 0.00% 56 118 154 10.67% 38.00% 51.33% 0.00% 32 114 154 Câu 4:Xin ông (bà) cho biết sức hấp dẫn, thu hút thuyết phục buổi triển khai Nghị quyết, báo cáo chuyên đề, nói chyện thời báo cáo viên thực (mà ông (bà) dự)? Sức hấp dẫn BCV cấp tỉnh, thành phố BCV cấp quận, huyện Rất hấp dẫn Hấp dẫn Bình thƣờng Chƣa hấp dẫn Nhàm chán hó trả lời 8.67% 42.00% 37.33% 12.00% 0.00% 0.00% 26 126 112 36 0 4.67% 34.67% 44.00% 12.00% 4.67% 0.00% 14 104 132 36 14 Sự thuyết phục BCV cấp tỉnh, thành phố BCV cấp quận, huyện Thuyết phục cao Thuyết phục Bình thƣờng Chƣa thuyết phục hó trả lời 14.67% 50.00% 27.33% 7.33% 0.67% 44 150 82 22 6.00% 44.67% 40.00% 8.67% 0.67% 18 134 120 26 16-PL Câu 5: Xin ông (bà) cho biết phẩm chất, trị, đạo đức, lối sống báo cáo viên nhƣ nào? BCV cấp tỉnh, thành phố BCV cấp quận, huyện Tốt Khá Trung bình Yếu Kém hó trả lời 63.00% 20.00% 17% 0.00% 0.00% 0.00% 189 60 51 0 61.67% 18% 20.33% 0.00% 0.00% 0.00% 185 54 61 0 Câu 6: Xin ông (bà) cho biết tác phong cơng tác; mức độ nhiệt tình trách nhiệm báo cáo viên nhƣ nào? Tác phong Nhiệt tình, trách nhiệm Rất nhanh nhạy, kịp thời Nhanh nhạy, kịp thời Chƣa nhanh nhạy, kịp thời Không nhanh nhạy, kịp thời BCV cấp tỉnh, thành phố 21.33% 64.67% 12.67% 1.33% 64 194 38 BCV cấp quận, huyện 16.67% 63.33% 16.67% 3.33% 50 190 50 10 Tốt Khá Bình thƣờng Kém 44.67% 35.33% 16.00% 4.00% 134 106 48 12 40.67% 29.33% 25.33% 122 88 4.67% 76 14 Câu 7: Xin ông (bà) cho biết lực giao tiếp sƣ phạm báo cáo viên mức độ nhƣ nào? Rất tốt Tốt Về Bình tốt thƣờng Yếu Khó trả lời BCV cấp tỉnh, thành phố 22.67% 44.00% 24.00% 7.33% 0.67% 1.33% 68 132 72 22 BCV cấp quận, huyện 14.00% 40.67% 30.00% 13.33% 1.33% 0.67% 42 122 90 40 17-PL Câu 8: Xin ông (bà) cho biết ý kiến (thực trạng) lãnh đạo, đạo quan tâm cấp ủy hoạt động báo cáo viên nay? Rất quan tâm Quan tâm mức bình thƣờng Ít quan tâm Khơng quan tâm BCV cấp tỉnh, thành phố 58.00% 34.67% 4.67% 1.33% 1.33% 174 104 14 4 BCV cấp quận, huyện 54.67% 35.33% 6.67% 1.33% 2.00% 164 106 20 hó trả lời Câu 9: Xin ơng (bà) cho biết có cần thiết phải (thƣờng xuyên) đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ báo cáo viên không? (chỉ cần chọn phƣơng án) Số phiếu Tỷ lệ 288 96.00% hông cần thiết 10 3.33% hông cần phải đào tạo, bồi dƣỡng 0.67% 0.00% Rất cần thiết phải đào tạo, bồi dƣỡng thƣờng xuyên Ý kiến khác Câu 10: Xin ông (bà) cho biết sở vật chất phục vụ đổi phƣơng thức hoạt động báo cáo viên địa phƣơng nay? Số phiếu Tỷ lệ Đáp ứng tốt yêu cầu 118 39.33% Đáp ứng phần 168 56.00% hông đáp ứng yêu cầu 12 4.00% hó trả lời 2.67% Câu 11: Theo ơng (bà), yếu tố dƣới đây, yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động báo cáo viên công tác tuyên truyền miệng? Số phiếu Tỷ lệ Trình độ dân trí 128 42.67% Tác động trị 52 17.33% Cảm xúc, tâm trạng, tâm cá nhân ngƣời nghe 94 31.33% Tác động điều kiện vật chất, phƣơng tiện 40 13.33% Tác động môi trƣờng xã hội 34 11.33% 18-PL Câu 12: Theo ơng (bà) nên dựa vào tiêu chí dƣới để đánh giá lực báo cáo viên nay? Số phiếu Tỷ lệ iến thức, kinh nghiệm báo cáo viên 188 62.67% Năng lực nghiên cứu, nắm bắt đặc điểm đối tƣợng 74 24.67% Năng lực xây dựng đề cƣơng nói 60 20.00% Năng lực sƣu tầm, nghiên cứu, xử lý tài liệu 56 18.67% Năng lực sử dụng ngôn ngữ báo cáo viên 62 20.67% Năng lực truyền đạt nội dung nói 96 32.00% Năng lực đối thoại 44 14.67% Năng lực giao tiếp sƣ phạm 50 16.67% Ý kiến khác 0.00% Câu 13: Theo ơng (bà) tiêu chí dƣới quan trọng để đánh giá lực nghiên cứu, nắm bắt đặc điểm đối tƣợng báo cáo viên nay? Số phiếu Tỷ lệ 192 64.00% 84 28.00% Quan sát để biết ngƣời nghe hiểu vấn đề hay không hiểu vấn đề 38 12.67% Quan sát để biết ngƣời nghe hiểu vấn đề dễ dàng hay khó khăn 18 6.00% Xác định trình độ, nhận thức, tƣ đối tƣợng quan sát biểu tâm lý ngƣời nghe Câu 14: Xin ông (bà) cho biết đánh giá chất lƣợng hoạt động báo cáo viên vùng Đồng sông Cửu Long năm gần nhƣ nào? BCV cấp tỉnh, thành phố BCV cấp quận, huyện Tốt lên Bình thƣờng nhƣ trƣớc Giảm hó trả lời 61.33% 31.33% 3.33% 4.00% 184 94 10 12 57.33% 34.67% 4.00% 4.00% 172 104 12 12 19-PL Câu 15: Xin ơng (bà) cho biết đánh giá tri thức kinh nghiệm báo cáo viên vùng Đồng sông Cửu Long nhƣ nào? Rất tốt Tốt Cơ đáp ứng yêu cầu BCV cấp tỉnh, thành phố 29.33% 37.33% 30.00% 0.67% 2.67% 88 112 90 BCV cấp quận, huyện 22.67% 35.33% 36.00% 2.00% 4.00% 68 106 108 12 Không đáp ứng hó trả lời Câu 16: Xin ơng (bà) cho biết hội nghị ông (bà) tham dự, báo cáo viên hay sử dụng cách dƣới để nâng cao chất lƣợng nói, thu hút quan tâm, ý ngƣời nghe? Số phiếu Tỷ lệ Chuẩn bị nội dung sâu sắc, có tính định hƣớng 138 46.00% Sử dụng ngơn ngữ phơ thơng xác, súc tích, truyền cảm 152 50.67% Sử dụng cử điệu bộ, nét mặt, nụ cƣời (ngôn ngữ thể) thích hợp với nội dung nói tình giao tiếp 66 22.00% ết hợp sử dụng phƣơng tiện trực quan với lời nói 34 11.33% Có cách sử dụng số liệu thực tế phù hợp, ấn tƣợng 32 10.67% Sử dụng cách nói hài hƣớc, kể thêm câu truyện hài hƣớc, dí dỏm 50 16.67% ể câu chuyện cổ tích, dân gian phù hợp để làm tăng ý nghĩa nói 22 7.33% Chủ động đối thoại giao lƣu, tƣơng tác nhiều với ngƣời nghe 62 20.67% Câu 17: Theo ông (bà) kinh nghiệm rút sau quan trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên Đồng sông Cửu Long nay? Số phiếu Tỷ lệ Sự đạo cấp uỷ Đảng trực tiếp Ban Tuyên giáo cấp 111 37.00% Công tác tuyên truyền miệng phải đƣợc tổ chức cách kịp thời, đảm bảo tính thời gắn với nhiệm vụ trị ngành, địa phƣơng 97 32.33% 20-PL Tính tích cực, tinh thần, trách nhiệm báo cáo viên 71 23.67% Cần ý đến đặc điểm tự nhiên nhóm đối tƣợng 12 4.00% inh nghiệm khác Câu 18: Nội dung, thông tin sau mà ông (bà) đƣợc nghe nhiều qua hoạt động báo cáo viên? Số phiếu Tỷ lệ Các nghị quyết, chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc 170 60.60% Thơng tin tình hình thời kinh tế - xã hội nƣớc quốc tế 64 21.33% 20 6.67% Tuyên truyền lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật, công nghệ 18 6.00% Đấu tranh chống luận điệu phản tuyên truyền lực thù địch 28 9.33% Nội dung khác 0.00% Giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc; truyền thống cách mạng địa phƣơng Câu 19: Đánh giá chuyển biến nhận thức, thái độ hành động đại đa số nhân dân qua hoạt động báo cáo viên Số phiếu Tỷ lệ Tin tƣởng chấp hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc sách địa phƣơng, đơn vị 155 51.67% Tham gia tích cực vào phong trào địa phƣơng“Học tập làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, đấu tranh tố giác tội phạm 87 29.00% Am hiểu kiện, tình hình nƣớc giới diễn 58 19.33% Câu 20: Đánh giá lực chất lƣợng thực đối thoại báo cáo viên Thƣờng xuyên đối thoại Số phiếu Tỷ lệ 110 36.66% 21-PL Thỉnh thoảng đối thoại 114 38% hông đối thoại 76 25.33% Chất lƣợng đối thoại tốt 70 23.33% Chất lƣợng đối thọai trung bình 60 20.00% Chất lƣợng đối thoại chƣa tốt 170 56.67% Câu 21: Theo ông (bà) ƣu điểm hạn chế lớn đội ngũ báo cáo viên thực công tác tuyên truyền miệng địa phƣơng, đơn vị ông, (bà) gì? Ƣu Điểm BCV cấp tỉnh BCV huyện 72% 72% 216 216 51,66% 49.66% 155 149 58.60% 60% 176 180 14.00% 14.67% 42 44 Đáp ứng đủ mặt số lƣợng Đáp ứng yêu cầu mặt chất lƣợng Có quy mơ hoạt động ổn định theo quy chế Có đủ báo cáo viên theo chuyên đề Hạn chế Thiếu số lƣợng Yếu chất lƣợng Hoạt động chƣa thƣờng xuyên Thiếu báo cáo viên theo chuyên đề BCV cấp tỉnh BCV huyện 28% 28% 84 84 48,33% 50,3% 145 151 41.33% 40.00% 124 120 86% 85.33% 285 256 22-PL Câu 22: Theo ông (bà) hoạt động báo cáo viên cần đƣợc thực theo hình thức dƣới đây? Số phiếu Tỷ lệ Tổ chức hội nghị định kỳ để thông tin 160 53.33% Tổ chức hội nghị luân phiên địa phƣơng, kết hợp trao đổi kinh nghiệm 80 26.67% Tổ chức hoạt động báo cáo viên lồng ghép với số hội nghị khác 60 20.00% Tổ chức hoạt động bao cáo viên lồng hội nghị chi, đảng sở 38 12.67% Báo cáo viên xuống trực tiếp thông tin kỳ sinh hoạt hàng tháng chi trực thuộc đảng sở 30 10.00% Câu 23: Theo ông (bà) để nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên, cần thực giải pháp dƣới đây? Số phiếu Tỷ lệ Giải pháp đổi tăng cƣờng lãnh đạo, đạo cấp uỷ đảng hoạt động báo cáo viên 146 48.67% Giải pháp xây dựng đội ngũ báo cáo viên vùng đồng sông Cửu Long 96 32.00% Giải pháp đổi nội dung tuyên truyền hoạt động báo cáo viên vùng đồng sông Cửu Long 98 32.67% Giải pháp nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo đối tƣợng hoạt động báo cáo viên 102 34.00% Câu 24: Theo Ông (bà) việc lựa chọn báo cáo viên cấp dựa vào tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn Số phiếu Tỷ lệ Trình độ học vấn 142 47.33% Trình độ lý luận trị 130 43.33% Năng lực truyền đạt thơng tin, lực sƣ phạm 128 42.67% 16 5.33% 152 50.67% 2.67% inh nghiệm cơng tác Phẩm chất trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống Vị trí cơng tác ... báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 79 3.2 Thực trạng chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 92 3.3 Những vấn đề đặt chất lƣợng hoạt động báo cáo viên. .. hƣớng nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 135 4.2 Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lƣợng hoạt động báo cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 140 Tiểu... cáo viên Vùng đồng sông Cửu Long 124 Tiểu kết chƣơng 133 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG S NG CỬU LONG HIỆN NAY
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ), CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay