Nghiên cứu khả năng giảm đạm, lân của mồm mỡ (hymenachne acutigluma) trong nước thải ao nuôi thâm canh cá tra

221 1 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC MÃ SỐ: 9440303 NGHI N CỨU HẢ N NG GIẢM ĐẠM N CỦA MỒM MỠ (Hymenachne acutigluma) TRONG NƯỚC THẢI AO NUÔI TH M CANH TRA DI M 2019 IỀU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC MÃ SỐ: 9440303 NGHI N CỨU HẢ N NG GIẢM ĐẠM N CỦA MỒM MỠ (Hymenachne acutigluma) TRONG NƯỚC THẢI AO NUÔI TH M CANH TRA DI M IỀU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts NGÔ THỤ DI M TRANG Gs Ts HANS BRIX 2019 ii ỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn Bộ môn Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt Quý Thầy Cô bạn tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin kính gửi đến PGs Ts Ngô Th y Di m Trang Gs Ts Hans Brix lời cảm ơn chân thành sâu s c nhất, nh ng n m qua Cô Thầy ân cần hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức hoàn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn đến em học viên cao học ngành Khoa học Môi trường, trường Đại học Cần Thơ kh a sinh viên ngành Khoa học Môi trường, trường Đại học Đồng Tháp kh a , , nhiệt tình giúp đỡ để tơi hồn thành luận án Một lần n a, tơi chân thành cảm ơn gia đình ba m , chồng, em, bạn bè đồng nghiệp luôn động viên chia giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi c thể hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn! iii CAM ẾT Tôi xin cam kết luận án hoàn thành dựa kết nghiên cứu thân kết nghiên cứu chưa dùng cho luận án cấp khác Người hướng dẫn Cần Thơ, ngày 04 tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh g Th y i m Tr ng i m i u iv MỤC ỤC LỜI CẢM TẠ III CAM KẾT IV MỤC LỤC V TÓM TẮT VIII DANH SÁCH BẢNG X DANH SÁCH HÌNH XII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT XIV CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Giới thiệu M c tiêu nghiên cứu M c tiêu tổng quát M c tiêu c thể Nội dung nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa luận án Ý nghĩa khoa học Ý nghĩa thực ti n Điểm luận án CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI IỆU Đặc điểm môi trường sống Tra Đặc tính nước thải ao ni thâm canh Tra tình trạng xử lý Nồng độ đạm nước thải ao nuôi thâm canh Tra Nồng độ lân nước thải ao nuôi thâm canh Tra 10 Tần suất thay nước tải lượng N P ao nuôi thâm canh Tra 11 2.2.3.1 Tần suất thay nước 11 2.2.3.2 Tải lượng đạm, lân ao nuôi Tra 12 2.3 Thực vật xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản 13 Vai trò thực vật xử lý nước thải 13 Ứng d ng thực vật thủy sinh xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản 14 Nh ng yếu tố ảnh hư ng đến sinh trư ng khả n ng hấp thu N, P thực vật thủy sinh 16 nh hư ng nồng độ t lệ nồng độ N, P 16 nh hư ng nồng độ đạm 16 nh hư ng nồng độ lân 16 nh hư ng t lệ nồng độ N:P 17 nh hư ng nồng độ t lệ NH4+-N:NO3 N 19 nh hư ng mật độ trồng 22 2.5 Tổng quan cỏ Mồm mỡ 24 Đặc điểm phân loại phân bố 24 Đặc điểm sinh trư ng 24 Khả n ng xử lý nước thải cỏ Mồm mỡ 25 v .6 Hệ thống đất ngập nước kiến tạo chảy mặt xử lý nước thải nuôi thủy sản 26 Đất ngập nước kiến tạo xử lý nước thải 26 Phân loại 26 u nhược điểm loại hình đất ngập nước kiến tạo 27 Hệ thống đất ngập nước kiến tạo chảy mặt 28 Các yếu tố ảnh hư ng đến hiệu suất xử lý chất ô nhi m hệ thống đất ngập nước kiến tạo chảy mặt 29 2.6.3.1 Thời gian tồn lưu nước 29 2.6.3.2 Vai trò thực vật 30 2.6.3.3 Điều kiện s c khí 32 2.6.3.4 Các yếu tố khác 32 CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 34 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 Đối tượng nghiên cứu 35 Phương pháp nghiên cứu 35 Phương pháp bố trí thí nghiệm, theo dõi, thu mẫu phân tích 37 Phương pháp bố trí thí nghiệm xác định ảnh hư ng nồng độ N, P đến sinh trư ng hấp thu N, P 37 Phương pháp bố trí thí nghiệm ảnh hư ng t lệ nồng độ N:P Thí nghiệm 1.3) 39 nh hư ng nồng độ N, P đến sinh trư ng phát triển cỏ Mồm mỡ Thí nghiệm ) 41 3.3.1.4 Phương pháp xác định ảnh hư ng t lệ nồng độ NH4+-N:NO3 N đến sinh trư ng hấp thu N cỏ Mồm mỡ Thí nghiệm ) 43 3.3.1.5 Phương pháp bố trí thí nghiệm ảnh hư ng mật độ trồng đến sinh trư ng hấp thu N P Thí nghiệm ) 44 3.3.1.6 Phương pháp bố trí thử nghiệm cỏ Mồm mỡ xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra hệ thống ĐNNKT chảy mặt vận hành theo mẽ 46 3.3.1.7 Phương pháp bố trí thử nghiệm cỏ Mồm mỡ xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra hệ thống ĐNNKT chảy mặt vận hành liên t c Thí nghiệm 5) 50 3.3.2 Phương pháp phân tích tiêu nước, thực vật bùn 52 Phương pháp phân tích mẫu nước 52 Phương pháp phân tích mẫu thực vật bùn 53 3.4 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 54 Phương pháp tính tốn kết 54 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 54 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 56 nh hư ng N, P đến sinh trư ng hấp thu N P cỏ Mồm mỡ 56 nh hư ng nồng độ N Thí nghiệm ) 56 4.1.1.1 nh hư ng nồng độ N đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ 56 4.1.1.2 nh hư ng nồng độ N đến hàm lượng N khả n ng tích l y N cỏ Mồm mỡ 58 Cân b ng N 60 4.1.2 nh hư ng nồng độ P 61 nh hư ng nồng độ P đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ Thí nghiệm 1.2) 61 vi nh hư ng nồng độ P đến hàm lượng P tích l y P cỏ Mồm mỡ 63 Cân b ng P 65 4.1.3 nh hư ng nồng độ N, P t lệ N:P đến sinh trư ng hấp thu dinh dưỡng cỏ Mồm mỡ Thí nghiệm ) 66 4.1.3.1 nh hư ng nhân tố N, P đến sinh trư ng, hấp thu N, P cỏ Mồm mỡ 66 nh hư ng kết hợp N P đến hàm lượng tích l y N, P cỏ Mồm mỡ 70 Cân b ng đạm lân 74 nh hư ng nồng độ N, P đến sinh trư ng phát triển cỏ Mồm mỡ Thí nghiệm ) 78 nh hư ng N, P đến thời gian sinh trư ng phát triển cỏ Mồm mỡ 78 nh hư ng N P đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ 80 nh hư ng N, P đến hàm lượng tích l y N, P cỏ Mồm mỡ 82 Cân b ng đạm lân 85 nh hư ng t lệ NH4+-N:NO3 N đến sinh trư ng hấp thu N P cỏ Mồm mỡ 87 nh hư ng t lệ NH4+-N:NO3 N đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ 87 Hàm lượng khả n ng tích l y đạm cỏ Mồm mỡ 91 Hàm lượng đạm thân r cỏ Mồm mỡ 91 Khả n ng tích l y đạm cỏ Mồm mỡ 94 nh hư ng mật độ trồng đến sinh trư ng hấp thu N, P cỏ Mồm mỡ 99 nh hư ng mật độ trồng đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ 99 Chiều cao cây, dài r số chồi cỏ Mồm mỡ 99 Sinh khối khô cỏ Mồm mỡ 100 Hàm lượng khả n ng hấp thu đạm lân cỏ Mồm mỡ 102 Cân b ng đạm lân 105 Kết thử nghiệm cỏ Mồm mỡ xử lý nước thải 108 Khả n ng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra cỏ Mồm mỡ hệ thống theo mẽ 108 Thí nghiệm th m dò khả n ng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra cỏ Mồm mỡ hệ thống theo mẽ Thí nghiệm ) 108 Thử nghiệm khả n ng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra cỏ Mồm mỡ hệ thống ĐNNKT chảy mặt vận hành theo mẽ Thí nghiệm ) 117 Khả n ng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra cỏ Mồm mỡ hệ thống ĐNNKT chảy mặt vận hành liên t c Thí nghiệm 5) 126 Chất lượng nước thải ao nuôi thâm canh Tra 126 CHƯƠNG 5: ẾT UẬN VÀ ĐỀ UẤT 138 Kết luận 138 Đề xuất 139 vii TĨM TẮT Đồng b ng sơng Cửu Long vùng nuôi Tra Pangasianodon hypophthalmus) trọng điểm Việt Nam Lượng nước thải ao ni Tra trung bình 9133,3 m3/tấn cá, tương ứng với lượng đạm N) lân P) thải 6,5 kg N 9, kg P hầu hết không xử lý trước thải môi trường Luận án “Nghiên cứu khả giảm đạm lân cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma nước thải ao nuôi thâm canh Tra” nh m làm s cho việc ứng d ng cỏ Mồm mỡ vào hệ thống đất ngập nước kiến tạo ĐNNKT) xử lý nước thải Một chuỗi thí nghiệm đánh giá nhu cầu N, P t lệ nồng độ N:P thí nghiệm 1), t lệ dạng N vơ hòa tan NH4+N:NO3 N (4:0, : , : , : : ) thích hợp cho sinh trư ng cỏ Mồm mỡ thí nghiệm ) thực t đến điều kiện nhà lưới trường Đại học Đồng Tháp trước tiến hành thử nghiệm ngồi đồng Các thí nghiệm ngồi đồng triển khai t đến nh m đánh giá ảnh hư ng mật độ trồng , , chồi m2) thí nghiệm ); đánh giá tính khả thi hệ thống ĐNNKT chảy mặt kết hợp với cỏ Mồm mỡ vận hành nạp nước theo mẽ thí nghiệm ) liên t c thí nghiệm 5) vùng nuôi Tra Tỉnh Đồng Tháp Kết cho thấy, nồng độ N P thích hợp cho sinh trư ng phát triển cỏ Mồm mỡ mg N L mg P L Đạm ảnh hư ng đến sinh trư ng phát triển cỏ Mơm mỡ, P ảnh hư ng nồng độ N P thấp mg L mg P L), cao mg N L mg P L) t lệ mol N:P 13,3 (với môi trường c nồng độ N mg N L) c thể hạn chế sinh trư ng hấp thu N, P cỏ Mồm mỡ Trong điều kiện thí nghiệm, đạm NO3 N thích hợp cho sinh trư ng hấp thu N cỏ Mồm mỡ R Mồm mỡ c màu nâu đen, ng n lại bị úng trồng môi trường c nồng độ NH4+-N cao t lệ NH4+-N:NO3 N : : ) vào tuần thứ Mồm mỡ trồng mật độ chồi m2 c sinh khối lượng N, P hấp thu tốt trồng với mật độ chồi m2 Cỏ Mồm mỡ trồng hệ thống ĐNNKT chảy mặt với độ che phủ -75 6-5 chồi m2) c hiệu xử lý tốt không cần bổ sung khí sau lưu nước Do đ , hệ thống ĐNNKT thử nghiệm vận hành nạp nước theo mẽ với thời lưu nước giờ, sau tháng vận hành hiệu suất loại NO2 N, NO3 N, NH4+-N, TN, PO43 P TP 85, , , 7, % Sinh khối tươi cỏ Mồm mỡ hệ thống thu ,7 tương ứng , sinh khối khô ha/lần thu hoạch), giúp giảm 0,3 N 2,2 P nước đầu vào Khi vận hành nạp nước liên t c kết hợp với tải lực thủy nạp L L phút tương ứng thời gian lưu ,5 đến giờ) hiệu suất xử lý TSS, COD, + NH4 -N, TN, PO43 P TP hệ thống ĐNNKT c cỏ Mồm mỡ đạt tương ứng 49,063,5; 30,8-48,5; 91,9-96,6; 38,9-40,7; 14,0-20,3 11,7-14,9% Nước thải đầu hệ thống c cỏ Mồm mỡ đạt QCVN - : BNNPTNT QCVN 08-MT: 2015 BTNMT c thể tuần hồn nước lại ao ni Cỏ Mồm mỡ sinh trư ng tốt, giúp hấp thu N, P c hàm lượng dinh dưỡng cao c thể đáp ứng chất lượng thức n cho gia súc Nh ng kết chứng minh cỏ Mồm mỡ c tiềm n ng tốt ứng d ng vào hệ thống ĐNNKT xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra c nồng độ N P cao Tra, cỏ Mồm mỡ, đạm, lân, đất ngập nước chảy mặt, nước thải, ĐBSCL viii ABSTRACT The Mekong delta of Vietnam is well known as the main region for catfish (Pangasianodon hypophthalmus) farming The mean discharge wastewater volume of catfish ponds is 9133,3 m3/tonne fish which contains total amount of nitrogen (N) and phosphorus (P) of 36.5 kg N and 9.1 kg P/tonne fish and is not treated before being discharged into the environment The purposes of “Study on nitrogen and phosphorus removal capacity of Hymenachne acutigluma in intensive striped catfish aquaculture wastewater” are to serve as a basis for the application of H acutigluma for wetland systems to treat wastewater A series of experiments were conducted from 3/2015 to 1/2017 at the net house in Dong Thap university to carry out prior field trials to assess single levels N, P requirement and N:P concentration ratios (the 1st experiment), ratios and forms of dissolved inorganic nitrogen NH4+-N: NO3 N (4:0, 3:1, 1:1, 3:1 and 0:4) which were suitable for the growth of H acutigluma (the 2nd experiment) The field experiments were conducted from 2/2017 to 11/2017 to evaluate the effects of planting density (10, 20, 30 and 40 plants/m2) (the 3rd experiment); to examine the feasibility of surface flow (SF) constructed wetland system planted with H acutigluma which operated with batch loading (the 4th experiment) and continuous loading (the 5th experiment) at intensive catfish farms in Dong Thap town The results showed that the suitable N and P levels for H acutigluma growth and development were 120 mg N/L and mg P/L The growth and development of H acutigluma were affected by N but were less pronounced by P The low (30 mg N/L and mg P/L), high (180 mg N/L and 10 mg P/L) concentrations of N and P and the mole ratio N:P of 13.3 (in the background N levels of 30 and 60 mg N/L) could limit the growth and N and P uptake capacity of H acutigluma The NO3 N form was more suitable for growth and N uptake of H acutigluma under the experimental conditions The H acutigluma roots were turning dark brown and short and leaf necrosis which were observed when grown in the high concentration of NH4+-N (NH4+-N:NO3 N ratio of 4:0 and 3:1) at the eighth week H acutigluma at a density of 20-40 plants/m2 produced a higher biomass and had a better N and P uptake rate than that at the density of 10 plants/m2 H acutigluma in the SF wetlands with vegetation surface coverage of 50-75% (36-54 plants/m2) had good treatment efficiency and did not require aeration after hydraulic retention time (HRT) of 93 hours Therefore, a consecutive pilot wetland system was operated with batch loading and the 93-hour HRT After 2-month operation, removal rates of NO2 N, NO3 N, NH4+-N, TN, PO43 P and TP were 85, 82, 64, 47, 71 and 33%, respectively Fresh biomass of H acutigluma in this system was 73.7 tonnes (equivalent to 12.3 tonnes of dried matter/ha/harvest) which helped to reduce 20.3 N 2.2% P from the influent The continuous loading SF wetlands operation at loading rates of L and 14 L/minute (corresponding to HRT of 3.5 to hours) planted with H acutigluma had removal efficiencies for TSS, COD, NH4+-N, TN, PO43 P and TP of 49.0-63.5, 30.8-48.5, 91.9-96.6, 38.9-40.7, 14.0-20.3 and 11.7-14.9%, respectively Taken together, these results indicated that H acutigluma had good potential for application to wetland systems to treat wastewater with high concentration of N and P from intensive catfish ponds Keywords: striped catfish, Hymenachne acutigluma, nitrogen, phosphorus, surface flow wetlands, wastewater, The Mekong delta of Vietnam ix DANH SÁCH BẢNG Bảng : Chất lượng nước cấp cho ao nuôi Tra Bảng 2.2: Nồng độ đạm nước ao nuôi thâm canh Tra Bảng : Nồng độ lân nước ao nuôi thâm canh Tra 10 Bảng 4: Chu kỳ thay nước ao nuôi Tra theo thời gian nuôi 11 Bảng 5: Tải lượng TN TP ao nuôi thâm canh Tra 12 Bảng 6: Nh ng loài thực vật thủy sinh nghiên cứu xử lý nước thải ao nuôi thủy sản 15 Bảng 7: Nồng độ N thích hợp cho sinh trư ng số loài thực vật thủy sinh 16 Bảng 8: Nồng độ P thích hợp cho sinh trư ng số loài thực vật thủy sinh 17 Bảng 9: Khả n ng hấp thu chất N P số loài thực vật thủy sinh 19 Bảng : Nh ng lồi thực vật thủy sinh thích nghi với NH4+-N NO3 N 20 Bảng : Các loại hình ĐNNKT xử lý nước thải Vymaza, ) 26 Bảng : u nhược điểm loại hình ĐNNKT Kadlec and Wallace, 9; Vymaza, 2010) 27 Bảng : Nồng độ N, P t lệ N:P nghiệm thức thí nghiệm ảnh hư ng t lệ N:P đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ 40 Bảng : Nồng độ N P nghiệm thức thí nghiệm ảnh hư ng N, P đến sinh trư ng phát triển cỏ Mồm mỡ 41 Bảng : T lệ, nồng độ, dạng hợp chất bổ sung NH4+-N NO3 N nghiệm thức 43 Bảng : Nghiệm thức thí nghiệm hệ thống ĐNN vận hành liên t c kết hợp cỏ Mồm mỡ 51 Bảng 5: Phương pháp đo phân tích tiêu mẫu nước 53 Bảng 6: Phương pháp phân tích mẫu thực vật bùn 53 Bảng : Hàm lượng N ) lượng N tích l y mg chậu) cỏ Mồm mỡ trồng nồng độ N khác 59 Bảng : Hệ số tương quan Pearson nồng độ N với sinh trư ng hấp thu N cỏ Mồm mỡ 59 Bảng : Cân b ng đạm nghiệm thức 60 Bảng : Sinh khối tươi, sinh khối khô tốc độ t ng trư ng sinh khối khô tuyệt đối cỏ Mồm mỡ mức nồng độ P khác 63 Bảng 5: Hệ số tương quan Pearson nồng độ P với sinh trư ng hấp thu P cỏ Mồm mỡ 64 Bảng 6: Cân b ng dinh dưỡng nghiệm thức 65 Bảng 7: Kết phân tích phương sai đa nhân tố giá trị p) ảnh hư ng yếu tố N, P đến sinh trư ng tích l y dinh dưỡng cỏ Mồm mỡ 67 Bảng 8: Cân b ng dinh dưỡng nghiệm thức sau ngày thí nghiệm 75 Bảng 9: Cân b ng dinh dưỡng nghiệm thức sau ngày thí nghiệm điều kiện c bùn 77 Bảng : nh hư ng N P đến thời gian sinh trư ng, phát triển cỏ Mồm mỡ 78 Bảng : nh hư ng N P đến sinh trư ng cỏ Mồm mỡ 80 Bảng : nh hư ng N P đến phận sinh sản cỏ Mồm mỡ 81 Bảng : nh hư ng N P đến sinh khối khô cỏ Mồm mỡ 82 Bảng : nh hư ng N P đến t lệ N P tích l y cỏ Mồm mỡ 84 Bảng 5: nh hư ng N P đến hiệu sử d ng N, P cỏ Mồm mỡ 85 x TKN r TKN TP thân TP r TP TKN thân TKN r TKN TP thân TP r TP TKN thân TKN r TKN TP thân TP r TP 0,619* 0,594* 0,590* 0,581* 0,683* 0,266 0,558 0,440 0,277 0,548 0,404 0,561 0,688* 0,718** 0,681* 0,569 0,733** 0,777** 0,996** 0,544 0,533 0,628* 0,830** 0,519 0,641* 0,653* 0,556 0,563 0,649* 0,433 0,928** 0,737** 0,031 0,938** 0,295 -0,124 0,187 0,375 0,411 0,835** 0,607* 0,416 0,174 0,383 0,516 0,956** 0,745** 0,087 0,960** 0,438 0,360 0,469 0,362 0,162 0,676* 0,432 0,456 0,526 0,560 0,484 0,909** 0,805** Bảng 63: Hồi quy đa biến lượng TKN cỏ Mồm mỡ tích l y S cỏ hàm lượng TKN cỏ Hệ số không chuẩn h a Hệ số chuẩn h a t Sig, B Std, Error Beta Không thay đổi) -7,287 2,186 -3,333 0,002 SKK g cây) 14,296 0,528 1,081 27,076 0,000 Hàm lượng TKN thân ) 3,770 0,885 0,170 4,260 0,000 Bảng 64: Hồi quy đa biến lượng TKN cỏ Mồm mỡ tích l y S cỏ hàm lượng TKN cỏ Hệ số không chuẩn h a Hệ số chuẩn h a t Sig, B Std, Error Beta Không thay đổi) -4,318 1,199 -3,601 0,001 SKK g cây) 6,684 0,250 0,905 26,781 0,000 Hàm lượng TP thân ) 6,117 0,911 0,181 6,717 0,000 Hàm lượng TP r ) 3,349 0,969 0,096 3,455 0,001 Hàm lượng TKN thân ) -1,083 0,397 -0,087 -2,728 0,009 ết ứng dụng cỏ Mồm mỡ x l nước thải .1 n ng qu xử ý n ớc th i o nuôi r c M m m hệ thống theo mẽ 1.4.1.1 Thí nghiệm thăm h qu x l n c th i o nu i Tr c a c Mồm m hệ th ng theo m Bảng 65: Bảng ANOVA nhiệt độ pH DO EC TSS COD theo thời gian lưu *Nhiệt độ Thời điểm Nguồn biến động (giờ) Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng 21 Gi a nh m Trong nh m Tổng 45 Gi a nh m Trong nh m Tổng 93 Gi a nh m Tổng bình phương 1,232 5,858 7,090 3,244 1,006 4,250 4,631 11,006 15,636 11,588 3,042 14,630 5,417 193 Độ tự 28 35 28 35 28 35 28 35 Trung bình bình phương F Sig, 0,176 0,209 0,841 0,563 0,463 0,036 12,900 0,000 0,662 0,393 1,683 0,154 1,655 0,109 15,239 0,000 0,774 24,393 0,000 Trong nh m Tổng *pH Thời điểm giờ) 21 45 93 *DO Thời điểm giờ) 21 45 93 *EC Thời điểm giờ) 21 45 93 Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m 0,888 6,306 Tổng bình phương 16,371 5,114 21,486 8,187 0,998 9,186 2,111 1,159 3,270 9,122 1,430 10,552 0,864 2,482 3,346 Tổng bình phương 120,634 1,968 122,602 238,724 4,816 243,540 179,695 1,173 180,868 77,859 2,041 79,900 86,051 0,552 86,602 Tổng bình phương 1438,889 10939,333 12378,222 1963,167 12853,583 14816,750 2959,472 7998,167 10957,639 3865,972 7235,667 11101,639 7499,222 4113,333 194 28 35 Độ tự 28 35 28 35 28 35 28 35 28 35 Độ tự 28 35 28 35 28 35 28 35 28 35 Độ tự 28 35 28 35 28 35 28 35 28 0,032 Trung bình bình phương F Sig, 2,339 0,183 12,805 0,000 1,170 0,036 32,804 0,000 0,302 0,041 7,283 0,000 1,303 0,051 25,517 0,000 0,123 0,089 1,392 0,247 Trung bình bình phương F Sig, 17,233 0,070 245,149 0,000 34,103 0,172 198,283 0,000 25,671 0,042 613,032 0,000 11,123 0,073 152,603 0,000 12,293 0,020 623,932 0,000 F Sig, Trung bình bình phương 205,556 390,690 0,526 0,807 280,452 459,057 0,611 0,742 422,782 285,649 1,480 0,215 552,282 258,417 2,137 0,072 1071,317 146,905 7,293 0,000 Tổng *TSS Thời điểm giờ) 21 45 93 *COD Thời điểm giờ) 21 45 93 Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng 11612,556 Tổng bình phương 5011,660 13310,927 18322,588 12130,222 15542,927 27673,149 10902,519 8784,965 19687,484 7550,154 6834,491 14384,645 36582,099 9838,889 46420,988 Tổng bình phương 1456,356 420,053 1876,409 1536,569 183,467 1720,036 1703,396 629,333 2332,729 4374,969 211,627 4586,596 4966,969 205,013 5171,982 35 Độ tự 28 35 28 35 28 35 28 35 28 35 Độ tự 28 35 28 35 28 35 28 35 28 35 Trung bình bình phương Sig, 715,951 475,390 1,506 0,206 1732,889 555,105 3,122 0,014 1557,503 313,749 4,964 0,001 1078,593 244,089 4,419 0,002 5226,014 351,389 14,872 0,000 F Sig, 208,051 15,002 13,868 0,000 219,510 6,552 33,501 0,000 243,342 22,476 10,827 0,000 624,996 7,558 82,692 0,000 709,567 7,322 96,910 0,000 Trung bình bình phương Bảng 66: Bảng ANOVA nồng độ N P nước theo thời gian lưu *NO2 N (mg/L) Thời Tổng bình Độ tự Trung bình điểm Nguồn biến động phương bình phương giờ) Gi a nh m 0,746 0,107 Trong nh m 0,260 28 0,009 Tổng 1,006 35 Gi a nh m 4,449 0,636 Trong nh m 6,821 28 0,244 Tổng 11,270 35 21 Gi a nh m 26,284 3,755 Trong nh m 10,132 28 0,362 Tổng 36,417 35 45 Gi a nh m 114,710 16,387 Trong nh m 7,521 28 0,269 Tổng 122,231 35 93 Gi a nh m 3,698 0,528 195 F F Sig, 11,476 0,000 2,609 0,033 10,376 0,000 61,004 0,000 8,939 0,000 Trong nh m Tổng *NO3 N (mg/L) Thời điểm Nguồn biến động giờ) Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng 21 Gi a nh m Trong nh m Tổng 45 Gi a nh m Trong nh m Tổng 93 Gi a nh m Trong nh m Tổng *NH4+-N (mg/L) Thời điểm Nguồn biến động giờ) Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng 21 Gi a nh m Trong nh m Tổng 45 Gi a nh m Trong nh m Tổng 93 Gi a nh m Trong nh m Tổng *TN (mg/L) Thời điểm Nguồn biến động giờ) Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng 21 Gi a nh m Trong nh m Tổng 45 Gi a nh m Trong nh m Tổng 93 Gi a nh m Trong nh m 1,655 5,353 Tổng bình phương 28 35 Độ tự 0,034 0,112 0,146 0,837 0,200 1,037 19,374 1,227 20,601 82,055 1,005 83,060 74,989 1,724 76,713 Tổng bình phương 28 35 28 35 28 35 28 35 28 35 Độ tự 2,093 0,710 2,803 3,658 0,344 4,002 3,431 0,455 3,886 5,075 0,166 5,241 4,020 0,267 4,287 Tổng bình phương 28 35 28 35 28 35 28 35 28 35 Độ tự 2,358 4,236 6,594 8,578 10,091 18,669 14,152 14,212 28,364 194,483 15,621 210,104 209,735 15,406 196 28 35 28 35 28 35 28 35 28 0,059 Trung bình bình phương F Sig, 0,005 0,004 1,213 0,329 0,120 0,007 16,744 0,000 2,768 0,044 63,150 0,000 11,722 0,036 326,633 0,000 10,713 0,062 173,978 0,000 F Sig, 0,299 0,025 11,794 0,000 0,523 0,012 42,482 0,000 0,490 0,016 30,154 0,000 0,725 0,006 122,179 0,000 0,574 0,010 60,187 0,000 F Sig, Trung bình bình phương Trung bình bình phương 0,337 0,151 2,227 0,062 1,225 0,360 3,400 0,009 2,022 0,508 3,983 0,004 27,783 0,558 49,800 0,000 29,962 0,550 54,454 0,000 *PO43 P Thời điểm giờ) Tổng (mg/L) Nguồn biến động 225,141 Tổng bình phương 35 Độ tự Trung bình bình phương F Sig, Gi a nh m 0,016 0,002 0,172 0,989 Trong nh m 0,366 28 0,013 Tổng 0,382 35 Gi a nh m 0,140 0,020 5,749 0,000 Trong nh m 0,097 28 0,003 Tổng 0,238 35 21 Gi a nh m 0,088 0,013 5,083 0,001 Trong nh m 0,070 28 0,002 Tổng 0,158 35 45 Gi a nh m 0,041 0,006 0,571 0,773 Trong nh m 0,288 28 0,010 Tổng 0,329 35 93 Gi a nh m 0,278 0,040 3,054 0,016 Trong nh m 0,364 28 0,013 Tổng 0,642 35 *TP (mg/L) Thời Tổng bình Độ tự Trung bình điểm Nguồn biến động F Sig, phương bình phương giờ) Gi a nh m 0,271 0,039 4,738 0,001 Trong nh m 0,229 28 0,008 Tổng 0,499 35 Gi a nh m 0,172 0,025 4,594 0,002 Trong nh m 0,150 28 0,005 Tổng 0,322 35 21 Gi a nh m 0,178 0,025 6,931 0,000 Trong nh m 0,103 28 0,004 Tổng 0,281 35 45 Gi a nh m 0,551 0,079 12,945 0,000 Trong nh m 0,170 28 0,006 Tổng 0,722 35 93 Gi a nh m 0,950 0,136 8,381 0,000 Trong nh m 0,453 28 0,016 Tổng 1,404 35 Bảng 67: Tư ng quan thời gian lưu mật độ thực vật với hiệu suất l nước thải ao nuôi thâm canh Tra Hiệu Thời gian Hiệu suất xử lý ) Mật độ suất xử lưu nước chồi m ) EC SS COD NH4+-N NO3 N TN lý ) giờ) EC 0,793** 0,218** SS 0,138 0,371** 0,202** ** ** COD 0,760 0,366 0,807** 0,160* + ** ** ** NH4 -N 0,603 0,224 0,676 0,014 0,872** ** ** NO3 -N -0,454 -0,018 -0,544 0,122 -0,592** -0,608** ** ** ** TN 0,765 0,310 0,789 0,237** 0,741** 0,615** -0,292** 3** * ** ** ** PO4 -P 0,496 0,157 0,506 0,244 0,414 0,286** -0,068 0,467** ** ** ** ** ** TP 0,342 0,352 0,368 0,417 0,310 0,091 0,174* 0,455** Bảng 68: ết phân tích hồi quy đa biến ảnh hư ng thời gian lưu nước mật độ thực vật sục khí với lượng TN giảm nước Hệ số không chuẩn h a Hệ số chuẩn h a t Sig, B Std, Error Beta Không thay đổi) -0,475 0,419 197 PO43 P 0,456** Thời gian lưu nước giờ) 0,063 0,004 0,761 17,731 0,000 Mật độ thực vật chồi m2) 0,043 0,006 0,309 7,187 0,000 Bổ sung khí 0,009 0,234 0,002 0,038 0,970 Bảng 69: ết phân tích hồi quy đa biến ảnh hư ng thời gian lưu nước mật độ thực vật sục khí với lượng TP giảm nước Hệ số không chuẩn h a Hệ số chuẩn h a t Sig, B Std, Error Beta Không thay đổi) 0,176 0,029 5,998 0,000 Thời gian lưu nước giờ) 0,001 0,000 0,339 5,821 0,000 Mật độ thực vật chồi m2) 0,002 0,000 0,332 5,701 0,000 Bổ sung khí -0,114 0,016 -0,405 -6,953 0,000 Bảng 70: Tổng phư ng sai giải thích b i hợp phần nhân tố Hợp Phư ng sai ác đ nh Phư ng sai ác đ nh sau oay trục tọa độ phần Tổng phư ng sai tích l y Tổng phư ng sai tích l y 5,961 42,576 42,576 4,540 32,427 32,427 2,806 20,040 62,616 3,593 25,667 58,095 1,456 10,403 73,019 2,089 14,924 73,019 Th nghiệm khả x l nước thải ao nuôi Tra cỏ Mồm mỡ hệ thống theo m *Chất lượng nước thải ao nuôi thâm canh Tra Bảng 71: Bảng ANOVA chất lượng nước đầu vào Thông số Nhiệt độ pH DO NO2 N NO3 N NH4+-N TN PO43 P TP Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Tổng bình phương 9,950 18,403 28,353 0,404 1,245 1,649 2,675 5,405 8,080 1,971 4,090 6,061 0,422 0,985 1,407 451,742 76,538 528,280 786,885 31,419 818,304 71,157 12,633 83,790 93,447 17,237 110,684 Độ tự 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 Trung bình bình phương 3,317 0,920 F Sig, 3,604 0,031 0,135 0,062 2,165 0,124 0,892 0,270 3,299 0,041 0,657 0,204 3,213 0,045 0,141 0,049 2,859 0,063 150,581 3,827 39,348 0,000 262,295 1,571 166,968 0,000 23,719 0,632 37,552 0,000 31,149 0,862 36,142 0,000 Bảng 72: Bảng ANOVA nhiệt độ pH DO sau qua hệ thống Thông số Nghiệm thức Nguồn biến động Tổng bình phương 198 Độ tự Trung bình bình phương F Sig, Nhiệt độ ĐC Gi a nh m 6,663 Trong nh m 70,195 Tổng 76,858 Thực vật Gi a nh m 27,186 Trong nh m 12,667 Tổng 39,853 pH ĐC Gi a nh m 0,765 Trong nh m 5,725 Tổng 6,490 Thực vật Gi a nh m 2,324 Trong nh m 3,198 Tổng 5,522 DO ĐC Gi a nh m 33,870 Trong nh m 31,894 Tổng 65,764 Thực vật Gi a nh m 63,977 Trong nh m 51,064 Tổng 115,041 Bảng 73: Bảng ANOVA nồng độ N P sau qua hệ thống *NO2 N (mg/L) Thời Tổng bình Độ tự Nguồn biến động điểm phương 16 Gi a nh m 0,050 Trong nh m 0,000 Tổng 0,050 32 Gi a nh m 0,046 Trong nh m 0,003 Tổng 0,049 48 Gi a nh m 0,009 Trong nh m 0,002 Tổng 0,011 64 Gi a nh m 0,329 Trong nh m 0,001 Tổng 0,330 80 Gi a nh m 1,103 Trong nh m 0,001 Tổng 1,104 96 Gi a nh m 0,009 Trong nh m 0,000 Tổng 0,009 112 Gi a nh m 0,050 Trong nh m 0,000 Tổng 0,050 128 Gi a nh m 0,001 Trong nh m 0,000 Tổng 0,001 *NO3 -N (mg/L) Thời Tổng bình Độ tự Nguồn biến động điểm phương 16 Gi a nh m 0,514 Trong nh m 0,000 Tổng 0,515 32 Gi a nh m 1,429 Trong nh m 0,003 Tổng 1,432 48 Gi a nh m 5,568 Trong nh m 0,002 Tổng 5,570 199 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 20 23 2,221 3,510 0,633 0,602 9,062 0,633 14,308 0,000 0,255 0,286 0,891 0,463 0,775 0,160 4,844 0,011 11,290 1,595 7,080 0,002 21,326 2,553 8,352 0,001 Trung bình bình phương 0,025 0,000 F Sig, 744,455 0,000 0,023 0,001 45,681 0,000 0,005 0,000 16,043 0,004 0,164 0,000 753,141 0,000 0,552 0,000 3671,366 0,000 0,005 0,000 263,924 0,000 0,025 0,000 1202,067 0,000 0,000 0,000 29,621 0,001 Trung bình bình phương 0,257 0,000 F Sig, 4668,456 0,000 0,715 0,001 1398,011 0,000 2,784 0,000 7389,700 0,000 64 80 96 112 128 Thời điểm 16 32 48 64 80 96 112 128 Thời điểm 16 32 48 64 80 Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng * NH4+-N (mg/L) Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng *TN (mg/L) Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m 0,032 0,006 0,038 0,238 0,003 0,241 0,027 0,008 0,035 0,754 0,019 0,773 0,055 0,009 0,063 8 8 Tổng bình phương 43,721 0,448 44,169 8,828 2,902 11,730 24,726 1,329 26,055 66,876 4,978 71,855 177,556 2,799 180,356 214,980 2,152 217,132 245,506 3,061 248,567 192,946 4,732 197,677 Độ tự Tổng bình phương 1,423 2,892 4,315 28,789 2,147 30,936 115,996 2,793 118,789 33,645 4,095 37,741 328,397 Độ tự 200 8 8 8 8 8 8 0,016 0,001 14,842 0,005 0,119 0,001 219,419 0,000 0,014 0,001 10,738 0,010 0,377 0,003 118,993 0,000 0,027 0,001 19,241 0,002 Trung bình bình phương 21,861 0,075 F Sig, 292,791 0,000 4,414 0,484 9,127 0,015 12,363 0,222 55,806 0,000 33,438 0,830 40,299 0,000 88,778 0,467 190,273 0,000 107,490 0,359 299,669 0,000 122,753 0,510 240,606 0,000 96,473 0,789 122,336 0,000 F Sig, Trung bình bình phương 0,712 0,482 1,476 0,301 14,394 0,358 40,220 0,000 57,998 0,466 124,586 0,000 16,823 0,683 24,647 0,001 164,198 574,874 0,000 96 112 128 Thời điểm 16 32 48 64 80 96 112 128 Thời điểm 16 32 48 64 80 96 Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng *PO43 P (mg/L) Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng *TP (mg/L) Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m 1,714 330,110 172,534 3,537 176,071 161,729 7,463 169,192 520,787 2,780 523,567 8 8 Tổng bình phương 0,725 0,001 0,726 0,058 0,003 0,062 0,006 0,066 0,072 7,128 0,337 7,464 24,074 0,067 24,141 31,508 0,298 31,806 27,938 0,102 28,040 32,615 0,207 32,822 Độ tự Tổng bình phương 0,328 0,160 0,488 0,537 0,032 0,569 0,140 0,450 0,590 1,127 1,257 2,384 26,837 0,263 27,100 34,854 1,360 Độ tự 201 8 8 8 8 8 8 0,286 86,267 0,590 146,336 0,000 80,864 1,244 65,013 0,000 260,394 0,463 562,002 0,000 F Sig, 1865,485 0,000 0,029 0,001 50,901 0,000 0,003 0,011 0,258 0,781 3,564 0,056 63,527 0,000 12,037 0,011 1086,020 0,000 15,754 0,050 316,814 0,000 13,969 0,017 823,546 0,000 16,307 0,035 472,607 0,000 F Sig, Trung bình bình phương 0,363 0,000 Trung bình bình phương 0,164 0,027 6,165 0,035 0,269 0,005 50,086 0,000 0,070 0,075 0,932 0,444 0,563 0,209 2,690 0,147 13,418 0,044 305,682 0,000 17,427 0,227 76,888 0,000 Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng 112 128 36,214 23,100 0,426 23,526 28,369 0,549 28,919 8 11,550 0,071 162,728 0,000 14,185 0,092 154,885 0,000 Bảng 74: Tổng phư ng sai giải thích b i hợp phần nhân tố Hợp Phư ng sai ác đ nh Phư ng sai ác đ nh sau oay trục tọa độ phần Tổng phư ng sai tích l y Tổng phư ng sai tích l y 3,300 36,664 36,664 3,058 33,983 33,983 2,037 22,629 59,293 2,093 23,253 57,236 1,859 20,660 79,953 2,044 22,717 79,953 l nước thải ao nuôi Tra cỏ Mồm mỡ hệ thống liên tục Chất lượng nước thải ao nuôi thâm canh Tra Bảng 75: Bảng ANOVA lượng N P nước thải nạp vào hệ thống Thông số TSS NH4+-N NO2 N NO3 N COD TN L phút PO43 P TP L phút TSS NH4+-N Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong Tổng bình phương 874040832,000 Độ tự Trung bình bình phương 437020416,000 0,000 0,000 874040832,000 1167052,051 583526,025 720040,740 120006,790 1887092,790 226,179 113,090 33,458 5,576 259,637 103,708 51,854 75,111 12,519 178,820 6373154816,000 3186577408,000 670752768,000 111792128,000 7043907584,000 15137624,922 7568812,461 2547146,268 424524,378 17684771,190 418144,667 209072,333 142313,129 23718,855 560457,796 202502,512 101251,256 37618,979 6269,830 240121,491 3496163328,000 1748081664,000 0,000 0,000 3496163328,000 4668208,202 2880162,959 2334104,101 480027,160 202 F Sig, 4,862 0,056 20,280 0,002 4,142 0,074 28,504 0,001 17,829 0,003 8,815 0,016 16,149 0,004 4,862 0,056 NO2 N NO3 N COD TN PO43 P TP nh m Tổng Gi a nh Trong nh m Tổng Gi a nh Trong nh m Tổng Gi a nh Trong nh m Tổng Gi a nh Trong nh m Tổng Gi a nh Trong nh m Tổng Gi a nh Trong nh m Tổng 7548371,161 904,716 452,358 133,833 22,305 1038,549 414,833 207,417 300,445 50,074 715,279 25492619264,000 12746309632,000 2683011072,000 447168512,000 28175630336,000 60550499,616 30275249,808 10188585,128 1698097,521 70739084,744 1672578,665 836289,332 569252,518 94875,420 2241831,183 810010,047 405005,023 150475,918 25079,320 960485,965 m m m m m m 20,280 0,002 4,142 0,074 28,504 0,001 17,829 0,003 8,815 0,016 16,149 0,004 1.4.2.2 Diễn biến đ c tính l h a nước Bảng 76: Bảng ANOVA nhiệt độ pH DO TSS COD nước thải sau qua hệ thống Thông số Nhiệt độ Thời điểm ngày) 14 28 42 pH 14 28 42 DO 14 28 42 Nguồn biến động Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng Gi a nh m Trong nh m Tổng bình phương 1,009 1,192 2,201 7,697 3,483 11,180 3,385 0,599 3,984 3,394 0,576 3,970 0,358 1,723 2,081 0,184 0,405 0,589 49,675 7,365 57,041 7,170 15,993 23,163 3,621 7,319 203 Độ tự 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 Trung bình bình phương 0,126 0,066 F Sig, 1,905 0,122 0,962 0,193 4,973 0,002 0,423 0,033 12,725 0,000 0,424 0,032 13,268 0,000 0,045 0,096 0,467 0,863 0,023 0,023 1,021 0,456 6,209 0,409 15,175 0,000 0,896 0,889 1,009 0,463 0,453 0,407 1,113 0,400 Tổng 10,940 26 Gi a nh m 8080,438 1010,055 Trong nh m 667,092 18 37,061 Tổng 8747,530 26 28 Gi a nh m 3658,359 457,295 Trong nh m 555,556 18 30,864 Tổng 4213,914 26 42 Gi a nh m 8796,296 1099,537 Trong nh m 937,500 18 52,083 Tổng 9733,796 26 Bảng 77: Bảng ANOVA nồng độ N P nước thải sau qua hệ thống Thời Độ Tổng bình Trung bình điểm Nguồn biến động tự phương bình phương ngày) NO2 N 14 Gi a nh m 0,000 0,000 Trong nh m 0,000 18 0,000 Tổng 0,000 26 28 Gi a nh m 0,006 0,001 Trong nh m 0,000 18 0,000 Tổng 0,006 26 42 Gi a nh m 0,004 0,000 Trong nh m 0,000 18 0,000 Tổng 0,004 26 NO3 N 14 Gi a nh m 0,126 0,016 Trong nh m 0,023 18 0,001 Tổng 0,149 26 28 Gi a nh m 0,836 0,104 Trong nh m 0,015 18 0,001 Tổng 0,851 26 42 Gi a nh m 0,510 0,064 Trong nh m 0,072 18 0,004 Tổng 0,582 26 NH4+-N 14 Gi a nh m 1,803 0,225 Trong nh m 0,011 18 0,001 Tổng 1,814 26 28 Gi a nh m 2,343 0,293 Trong nh m 0,030 18 0,002 Tổng 2,373 26 42 Gi a nh m 3,339 0,417 Trong nh m 0,210 18 0,012 Tổng 3,549 26 TN 14 Gi a nh m 51,388 6,424 Trong nh m 32,238 18 1,791 Tổng 83,627 26 28 Gi a nh m 66,215 8,277 Trong nh m 15,692 18 0,872 Tổng 81,908 26 42 Gi a nh m 88,439 11,055 Trong nh m 7,781 18 0,432 Tổng 96,220 26 PO43 P 14 Gi a nh m 0,249 0,031 Trong nh m 0,311 18 0,017 Tổng 0,559 26 28 Gi a nh m 0,169 0,021 Trong nh m 0,072 18 0,004 Tổng 0,241 26 42 Gi a nh m 0,123 0,015 Trong nh m 0,071 18 0,004 Tổng 0,194 26 TSS 14 204 27,254 0,000 14,816 0,000 21,111 0,000 F Sig, 8,653 0,000 114,488 0,000 112,103 0,000 12,316 0,000 125,586 0,000 16,033 0,000 361,884 0,000 174,209 0,000 35,700 0,000 3,586 0,012 9,494 0,000 25,575 0,000 1,800 0,143 5,272 0,002 3,914 0,008 Gi a nh m 0,215 0,027 3,473 0,013 Trong nh m 0,139 18 0,008 Tổng 0,354 26 28 Gi a nh m 0,106 0,013 4,898 0,002 Trong nh m 0,049 18 0,003 Tổng 0,155 26 42 Gi a nh m 0,237 0,030 4,506 0,004 Trong nh m 0,118 18 0,007 Tổng 0,355 26 Bảng 78: Tư ng quan lượng nước nạp thời gian vận hành mật độ thực vật với hiệu suất l nước thải ao nuôi thâm canh Tra TP 14 Hiệu suất Lượng xử lý ) nước nạp TSS -0,094 COD -0,170 NO2 N 0,233* NO3 -N 0,076 NH4+-N 0,059 TN -0,519** PO43 P -0,222 TP -0,132 Thời gian vận hành -0,098 -0,228 -0,375** -0,032 0,104 -0,068 0,331** 0,460** Thực vật 0,448** 0,646** 0,207 0,063 0,505** 0,501** 0,086 0,119 TSS COD 0,541** 0,043 -0,110 0,446** 0,267* -0,073 0,210 -0,110 -0,351** 0,540** 0,454** -0,172 -0,032 Hiệu suất xử lý NO2 N NO3 N 0,573** -0,263* -0,003 -0,019 -0,271* -0,461** 0,076 0,069 -0,126 ) NH4+-N 0,193 0,095 0,194 TN PO43 P 0,287* 0,135 0,367** Bảng 79: Hồi quy đa biến lượng nước nạp vào hệ thống bổ sung khí mật độ thực vật đến hiệu suất l TN Hệ số không chuẩn h a Hệ số chuẩn h a t Sig, B Std, Error Beta Không thay đổi) 40,035 3,990 10,033 0,000 Lượng nước nạp L) -2,032 0,329 -0,519 -6,176 0,000 Bổ sung khí -0,400 2,304 -0,015 -0,174 0,863 Mật độ thực vật chồi m2) 0,229 0,038 0,501 5,969 0,000 Bảng 80: Hồi quy đa biến lượng nước nạp vào hệ thống bổ sung khí mật độ thực vật đến hiệu suất l TP Hệ số không chuẩn h a Hệ số chuẩn h a t Sig, B Std, Error Beta Không thay đổi) 13,086 3,413 3,834 0,000 Lượng nước nạp L) -0,315 0,281 -0,132 -1,117 0,268 Bổ sung khí 2,330 1,970 0,140 1,182 0,241 Mật độ thực vật chồi m2) 0,033 0,033 0,119 1,007 0,318 Bảng 81: Tổng phư ng sai giải thích b i hợp phần nhân tố Hợp Phư ng sai ác đ nh Phư ng sai ác đ nh sau oay trục tọa độ phần Tổng phư ng sai tích l y Tổng phư ng sai tích l y 3,703 26,448 26,448 2,859 20,418 20,418 2,403 17,166 43,614 2,687 19,196 39,614 2,062 14,728 58,343 1,966 14,040 53,655 1,257 8,979 67,322 1,482 10,585 64,240 Sinh trư ng, hàm lượng N, P, lượng N, P tiêu dinh dưỡng thức n cỏ Mồm mỡ Bảng 82: Bảng ANOVA sinh trư ng hàm lượng N P lượng N P tiêu dinh dưỡng thức ăn cỏ Mồm mỡ Tổng bình Độ tự Trung bình Thơng số Nguồn biến động F Sig, phương bình phương SKT (kg/m2) Gi a nh m 19,186 6,395 1,135 0,392 Trong nh m 45,072 5,634 Tổng 64,257 11 SKK (kg/m2) Gi a nh m 1,022 0,341 2,752 0,112 Trong nh m 0,990 0,124 Tổng 2,013 11 N (%) Gi a nh m 2,055 0,685 6,563 0,015 Trong nh m 0,835 0,104 205 P (%) N tích l y (mg/m2) P tích l y (mg/m2) Pro thơ (%) Khống tổng (%) NDF (%) ADF (%) Hemi (%) Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng Gi a nh m Trong nh Tổng m m m m m m m m 2,890 0,050 0,140 0,190 286759907,571 538056536,707 824816444,278 7865333,924 71378565,720 79243899,645 80,264 32,614 112,878 0,046 4,600 4,646 19,082 84,796 103,878 0,535 22,778 23,314 17,263 149,687 166,950 206 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0,017 0,018 0,954 0,460 95586635,857 67257067,088 1,421 0,306 2621777,975 8922320,715 0,294 0,829 26,755 4,077 6,563 0,015 0,015 0,575 0,027 0,994 6,361 10,599 0,600 0,633 0,178 2,847 0,063 0,978 5,754 18,711 0,308 0,819 PHỤ ỤC Hình : Khu thí nghiệm khả n ng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh Tra hệ thống ĐNNKT chảy mặt vận hành theo mẽ Thí nghiệm ) Hình : Hệ thống ĐNNKT vận hành liên t c kết hợp với cỏ Mồm mỡ Hình : R cỏ Mồm mỡ nghiệm thức Hình : Lá cỏ Mồm mỡ t lệ 4NH4+-N-0NO3 N tuần ) NH4+-N-0NO3 N B) NH4+-N-4NO3 N tuần 207 ... nitrate) cỏ Mồm mỡ; - Xác định khả n ng hấp thu đạm, lân nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra cỏ Mồm mỡ mật độ khác nhau; - Xác định khả n ng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra cỏ Mồm mỡ. .. sống cá Tra Đặc tính nước thải ao ni thâm canh cá Tra tình trạng xử lý Nồng độ đạm nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra Nồng độ lân nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra ... lượng nước cấp cho ao nuôi cá Tra Bảng 2.2: Nồng độ đạm nước ao nuôi thâm canh cá Tra Bảng : Nồng độ lân nước ao nuôi thâm canh cá Tra 10 Bảng 4: Chu kỳ thay nước ao nuôi cá Tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giảm đạm, lân của mồm mỡ (hymenachne acutigluma) trong nước thải ao nuôi thâm canh cá tra , Nghiên cứu khả năng giảm đạm, lân của mồm mỡ (hymenachne acutigluma) trong nước thải ao nuôi thâm canh cá tra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay