Nghiên cứu chọn tạo và biện pháp nâng cao năng suất, phẩm chất dòng dưa hấu (citrullus vulgaris l ) tam bội in vitro

159 3 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:45

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN THANH TRUYỀN NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT DÒNG DƢA HẤU (Citrullus vulgaris L.) TAM BỘI IN VITRO LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN THANH TRUYỀN NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT DÒNG DƢA HẤU (Citrullus vulgaris L.) TAM BỘI IN VITRO LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGs Ts LÂM NGỌC PHƢƠNG 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM KẾT KẾT QUẢ Tôi xin cam kết luận án “Nghiên cứu chọn tạo biện pháp nâng cao suất, phẩm chất dòng dƣa hấu (Citrullus vulgaris L.) tam bội in vitro” hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận án cấp khác Người hướng dẫn PGS.TS Lâm Ngọc Phƣơng Cần Thơ, ngày … tháng….năm 2019 Tác giả Trần Thanh Truyền LỜI CẢM TẠ Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Lâm Ngọc Phương, người thầy tận tình hướng dẫn, định hướng, tạo điều kiện vật chất lẫn tình thần ln góp ý, với lời khun chân thành, bổ ích sáng tạo việc hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Cần thơ, Ban chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, Ban quản lý Khoa Sau đại học Bộ môn Khoa học trồng, Đại học Cần Thơ tạo điều kiện để hồn thành chương trình học thủ tục hồn thành luận án Q Thầy, Cơ anh chị thuộc Bộ Mơn Sinh lý-Sinh hóa, Khoa Nơng nghiệp Sinh học ứng dụng đồng hành tạo điều kiện cho tơi để hồn thành luận án Các sinh viên, học viên cao học nông dân Cần Thơ, Hậu Giang giúp đỡ thí nghiệm ngồi đồng luận án Trần Thanh Truyền TÓM TẮT “Nghiên cứu chọn tạo biện pháp nâng cao suất, phẩm chất dòng dưa hấu (Citrullus vulgaris L.) tam bội in vitro” thực Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ hai tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ Mục tiêu nghiên cứu chọn tạo dòng dưa hấu tam bội in vitro có xuất xứ Việt Nam; đề xuất qui trình sản xuất dưa hấu tam bội cấy mô làm sở để chọn tạo thêm dòng tam bội khác khắc phục nhược điểm hạt giống tam bội có sức nảy mầm kém, khó lưu trữ Nghiên cứu gồm giai đoạn chính: (1) Tạo dưa hấu tứ bội in vitro hóa chất colchicine oryzalin; (2) Nhân dòng vơ tính dưa hấu tứ bội in vitro lai tạo hạt lai dưa hấu tam bội; (3) Nhân dòng vơ tính dưa hấu tam bội in vitro khảo sát sinh trưởng phát triển dòng dưa hấu tam bội cấy mơ ngồi đồng; (4) Đánh giá ảnh hưởng lượng phân đạm mật độ đến khả sinh trưởng, phát triển phẩm chất trái dòng dưa hấu tam bội cấy mơ đồng Giai đoạn (1): cách xử lý đỉnh sinh trưởng dưa hấu nhị bội in vitro với hóa chất đa bội hóa colchicine 0,01% oryzalin 0,004% tạo chồi tứ bội Xử lý colchicine ngày đạt 9% xử lý oryzalin 54 đạt 4% tứ bội, kiểm tra phân tích dòng chảy tế bào Đối với giai đoạn (2) tứ bội in vitro chọn lọc từ giai đoạn (1) làm vật liệu nhân chồi cấy mô Kết cho thấy việc bổ sung BA mg/L cho hiệu nhân chồi (2,6 chồi) bổ sung IBA mg/L cho hiệu tạo rễ (9-12 rễ) hình thành hồn chỉnh Các dòng dưa hấu tứ bội cấy mô trồng Hậu Giang, kết cho thấy dòng dưa hấu tứ bội sinh trưởng, phát triển tốt đồng, sử dụng làm mẹ để lai tạo thành công hạt lai dưa hấu tam bội Đối với giai đoạn (3): kết cho thấy môi trường bổ sung nồng độ BA 1,0 mg/L cho hiệu tái sinh chồi dòng dưa hấu tam bội cao sau tuần nuôi cấy với chồi khỏe, không bị thủy tinh thể Số rễ, chiều dài rễ số chiều cao dưa hấu tam bội tốt ghi nhận môi trường bổ sung IBA 0,5 mg/L than hoạt tính 2,0 g/L Ở điều kiện đồng ruộng Cần Thơ, hai dòng dưa hấu tam bội (TriP1 TriP2) cấy mơ sinh trưởng phát triển tốt Dòng TriP1 có chiều dài dây, số lá/dây, kích thước cao giống đối chứng dòng TriP2 Tuy nhiên khối lượng trái, suất phẩm chất trái (độ Brix độ dày vỏ) khơng khác biệt Dòng TriP1 trồng Hậu Giang, cho sinh trưởng tương đương giống đối chứng dòng TriP2 Đồng thời khối lượng trái suất (lần lượt 2,2 kg-36,91 tấn/ha) dòng TriP1 cao giống đối chứng (1,73 kg-28,94 tấn/ha) dòng TriP2 (1,55 kg-25,56 tấn/ha), phẩm chất trái tương đương Đối với giai đoạn (4): nghiên cứu rằng, dưa hấu tam bội trồng mật độ 10.000 cây/ha lượng phân đạm cao (200 kg N/ha) đạt hiệu với suất trái cao (23,19 tấn/ha), độ Brix trái >10% so với mật độ 8.750 cây/ha lượng phân đạm thấp (150kg/ha) Từ khóa: colchicine, oryzalin, đa bội in vitro, dưa hấu tứ bội, dưa hấu tam bội, nuôi cấy mô ABSTRACT "Investigate on breeding and measuring to improve yield and quality of triploid watermelons (Citrullus vulgaris L.) in vitro" was conducted at Faculty of Agriculture and Applied Biology of Can Tho University and two provinces of Hau Giang, Can Tho The objective of the study is to make a triploid watermelon in vitro originated from Vietnam; to propose a method of production of triploid watermelon seedlings as a basis for selecting more triploid lines and overcoming the disadvantages of triploid seedlings with poor germination, difficult storage The study consists of four main phases: (1) Producing tetraploid watermelon in vitro with colchicine and oryzalin; (2) Cloning the tetraploid watermelon in vitro and hybridise the watermelon triploid triploid; (3) Cloning watermelon triploid in vitro and investigated the growth and development of watermelon triploid watermelon lines; (4) Evaluate the effect of N fertilizer and density on the growth, development and fruit quality of the transgenic watermelon Phase (1): By treating the diploid watermelon growth peak in vitro with 0.01% colchicine multi-particulate and 0.004% oryzalin, all tetraploid shoots were formed Treatment of colchicine in days reached 9% and treatment with oryzalin in 54 hours reached 4% tetraploid, and it was tested by cell flow analysis For phase (2), tetraploid plants in vitro were selected from stage (1) as tissue culture multiplication The results showed that supplementation with BA mg/L for shoot propagation (2.6 shoots) and IBA mg/L supplementation gave the rooting effect (9-12 roots) of complete tree formation The tetraploid watermelon seedlings were planted in Hau Giang, the results showed that the lines of watermelon tetraploid grows well in the field, they were used as a mother to breed watermelon hybrid triploid seeds For phase (3): the results showed that the medium supplemented with BA 1.0 mg/L gave the highest regeneration efficiency of the watermelon triploid shoots after weeks of culture with healthy shoots, limiting the cataracts The number of roots, root length as well as number of leaves and height of triploid watermelon were best recorded in medium supplemented with IBA 0.5 mg/L and activated charcoal 2.0 g/L At field conditions in Can Tho, two lines of triploid watermelon (TriP1 and TriP2) were implanted tissue growth and they developed well The TriP1 line has the liana length, number of leaf/a liana, leaf size higher than the control variety and the TriP2 line However, fruit mass, fruit quality and fruit productivity (Brix and shell thickness) were not significantly different The TriP1 line, which grows in Hau Giang, has the same growth as the one in the control variety‟s and the TriP2 line At the same time, fruit weight and productivity (2.2 kg - 36.91 tons/ha, respectively) of the TriP1 line were higher than the control varieties (1.73 kg-28.94 tons/ha) and TriP2 (55 kg-25.56 tons/ha), but the fruit quality is equivalent For phase (4), research has shown that triploid watermelon is planted at a density of 10.000 trees per hectare and a high amount of nitrogen fertilizer (200 kg N/ha) giving high fruit productivity (23.19 tons/ha), fruit‟s Brix >10% compared to 8.750 plants/ha and low nitrogen fertilizer (150 kg/ha) Từ khóa: colchicine, oryzalin, polyploidy in vitro, tetraploid watermelon, triploid seedless watermelon, micropropagation MỤC LỤC Trang DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiv CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Mục tiêu luận án 1.2 Ý nghĩa luận án: 1.3 Điểm luận án: CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung dưa hấu 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Giá trị dinh dưỡng công dụng dưa hấu 2.2 Vai trò giống dưa hấu trồng trọt 2.3 Đa bội thể nguồn công tác chọn tạo giống 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Đặc điểm vai trò đa bội thể nguồn công tác chọn tạo giống 2.4 Tác nhân hóa học gây đa bội thể 2.4.1 Cơ sở khoa học tạo thể đa bội colchicine oryzalin 2.4.2 Kỹ thuật xử lý đa bội tác nhân hóa học 2.4.3 Một số nghiên cứu tạo dưa hấu đa bội hóa chất đỉnh sinh trưởng 2.5 Phương pháp xác định đa bội 2.5.1 Hình thái đặc điểm sinh trưởng, phát triển 2.5.2 Mật số khí khẩu/đơn vị diện tích chiều dài khí 10 2.5.3 Đếm số lượng nhiễm sắc thể 11 2.5.4 Phân tích flow cytometry (dòng chảy tế bào) máy đo đa bội thể (Partec Ploidy Analyser) 11 2.6 Dưa hấu tam bội (không hạt) 14 i 2.6.1 Kỹ thuật lai tạo dòng dưa hấu tam bội 15 2.6.2 Một số nghiên cứu chọn tạo giống dưa hấu khơng hạt 17 2.7 Vai trò vi nhân giống trồng 19 2.7.1 Khái niệm 19 2.7.2 Vai trò 19 2.7.3 Một số nghiên cứu vi nhân giống dưa hấu đa bội nước 20 2.8 Ảnh hưởng mật độ trồng lượng phân đạm đến suất, phẩm chất trái dưa hấu 21 2.8.1 Mật độ trồng 21 2.8.2 Lượng phân đạm 21 CHƢƠNG 3: VẬT LIỆU PHƢƠNG PHÁP 23 3.1 Cảm ứng tạo thành dưa hấu tứ bội in vitro colchicine oryzalin dòng dưa hấu nhị bội 23 3.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng thời gian xử lý colchicine lên sinh trưởng hai dòng dưa hấu nhị bội TPS TPT in vitro 23 3.1.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng thời gian xử lý oryzalin lên sinh trưởng bốn dòng dưa hấu nhị bội in vitro 26 3.2 Thí nghiệm 3: Đánh giá khả tạo chồi sinh trưởng hai dòng tứ bội TPT TPS mơi trường có bổ sung BA 27 3.2.1 Vật liệu 27 3.2.2 Môi trường nuôi cấy 27 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 27 3.3 Thí nghiệm 4: Đánh giá khả tạo chồi sinh trưởng hai dòng tứ bội TPB TPX mơi trường có bổ sung BA 28 3.3.1 Vật liệu 28 3.3.2 Mơi trường ni cấy: tương tự thí nghiệm 28 3.3.3 Bố trí thí nghiệm 28 3.4 Thí nghiệm 5: Đánh giá khả tạo rễ, sinh trưởng dòng tứ bội TPT mơi trường có bổ sung IBA NAA 28 3.4.1 Vật liệu 28 3.4.2 Môi trường nuôi cấy 28 ii Dependent Variable:daitrai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 2.283 990 494 31710.716 31710.716 13746.096 000 031 016 007 993 LL 11.382 3.794 1.645 276 Error 13.841 2.307 Total 31735.971 12 25.255 11 Corrected Model 11.413 Intercept NTHUC Corrected Total a R Squared = 452 (Adjusted R Squared = -.005) Dependent Variable:rongtrai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 1.610 1.649 279 28339.632 28339.632 29031.633 000 NTHUC 3.397 1.699 1.740 254 LL 4.652 1.551 1.589 288 Error 5.857 976 Total 28353.539 12 13.907 11 Corrected Model 8.050 Intercept Corrected Total a R Squared = 579 (Adjusted R Squared = 228) Dependent Variable:M trai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 003 1.066 461 56.507 56.507 20652.231 000 NTHUC 007 003 1.215 360 LL 008 003 966 467 Error 016 003 Total 56.538 12 031 11 Corrected Model Intercept Corrected Total 015 a R Squared = 470 (Adjusted R Squared = 029) xii Dependent Variable: dài/rong la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 001 412 825 12.634 12.634 3912.896 000 NT 001 001 194 828 LL 005 002 557 662 Error 019 003 Total 12.660 12 026 11 Corrected Model Intercept 007 Corrected Total a R Squared = 256 (Adjusted R Squared = -.365) Dependent Variable:chieu rong la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 3.196 4.427 049 5484.113 5484.113 7595.659 000 NT 7.584 3.792 5.252 048 LL 8.399 2.800 3.877 074 Error 4.332 722 Total 5504.427 12 20.314 11 Corrected Model Intercept Corrected Total 15.982 a R Squared = 787 (Adjusted R Squared = 609) Dependent Variable:chieu dai la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 4.209 7.088 017 5660.811 5660.811 9532.759 000 NT 12.721 6.360 10.711 010 LL 8.324 2.775 4.673 052 Error 3.563 594 Total 5685.419 12 24.608 11 Corrected Model Intercept Corrected Total 21.045 a R Squared = 855 (Adjusted R Squared = 735) xiii Dependent Variable:kichthuochoacai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 027 1.505 314 96.901 96.901 5366.815 000 NTHUC 042 021 1.154 377 LL 094 031 1.738 258 Error 108 018 Total 97.145 12 244 11 Corrected Model Intercept Corrected Total 136 Trồng Châu Thành, Hậu Giang Dependent Variable: chieu dai day o 14 NSND (m) Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 025 2.673 297 15.329 15.329 1636.517 001 HANG 006 003 311 763 COT 058 029 3.103 244 NT 086 043 4.604 178 Error 019 009 Total 15.498 169 Corrected Model Intercept Corrected Total 150 a R Squared = 889 (Adjusted R Squared = 556) Dependent Variable:chieu dai day o 21 NSND (m) Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 115 1.847 392 39.831 39.831 641.028 002 HANG 126 063 1.017 496 COT 111 055 891 529 NT 452 226 3.633 216 Error 124 062 Total 40.644 813 Corrected Model Intercept Corrected Total 689 a R Squared = 847 (Adjusted R Squared = 389) xiv Dependent Variable:so la/day o 14 NSND Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 9.698 1.697 416 4419.365 4419.365 773.443 001 4.470 2.235 391 719 COT 11.503 5.752 1.007 498 NT 42.216 21.108 3.694 213 Error 11.428 5.714 Total 4488.982 69.617 Corrected Model Intercept HANG Corrected Total 58.190 Dependent Variable: so la/day o 21 NSND Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 121.405 a 20.234 1.865 389 Intercept 9193.902 9193.902 847.377 001 HANG 16.272 8.136 750 571 COT 21.883 10.941 1.008 498 NT 83.250 41.625 3.836 207 Error 21.700 10.850 Total 9337.007 143.104 Corrected Total a R Squared = 848 (Adjusted R Squared = 393) Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable:khoi luong day Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig 28281.912 a 4713.652 858 627 1136333.439 1136333.439 206.766 005 HANG 9676.047 4838.023 880 532 COT 5008.035 2504.018 456 687 NT 13597.830 6798.915 1.237 447 Error 10991.480 5495.740 Total 1175606.831 39273.391 Corrected Model Intercept Corrected Total a R Squared = 720 (Adjusted R Squared = -.119) xv Dependent Variable:r goc Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 073 a 012 1.243 510 Intercept 5.846 5.846 599.044 002 HANG 012 006 640 610 COT 016 008 801 555 NT 045 022 2.287 304 Error 020 010 Total 5.938 092 Corrected Total a R Squared = 788 (Adjusted R Squared = 154) Dependent Variable:khoi luong trái Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 1.446 a 241 16.258 059 Intercept 30.517 30.517 2058.730 000 HANG 283 142 9.555 095 COT 397 198 13.375 070 NT 766 383 25.843 037 Error 030 015 Total 31.992 1.476 Corrected Total a R Squared = 980 (Adjusted R Squared = 920) Dependent Variable:Rong trái Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 22.189 75.012 013 18035.430 18035.430 60971.623 000 HANG 18.802 9.401 31.782 031 COT 31.672 15.836 53.536 018 NT 82.657 41.329 139.718 007 Error 592 296 Total 18169.153 133.723 Corrected Model Intercept Corrected Total 133.132 a R Squared = 996 (Adjusted R Squared = 982) xvi Dependent Variable:Dài trái Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 14.920 2.417 321 21858.726 21858.726 3541.115 000 HANG 11.181 5.591 906 525 COT 32.960 16.480 2.670 272 NT 45.381 22.690 3.676 214 Error 12.346 6.173 Total 21960.594 101.868 F Sig Corrected Model Intercept 89.523 Corrected Total a R Squared = 879 (Adjusted R Squared = 515) Dependent Variable:duong kinh hoa cai Source Type III Sum of Squares df Mean Square a 028 45.856 021 73.779 73.779 120667.603 000 HANG 005 002 3.726 212 COT 055 027 44.751 022 NT 109 054 89.092 011 Error 001 001 Total 73.948 169 Corrected Model 168 Intercept Corrected Total a R Squared = 993 (Adjusted R Squared = 971) Dependent Variable:do Brix Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 953 4.714 185 752.954 752.954 3723.602 000 HANG 1.636 818 4.047 198 COT 2.059 1.030 5.092 164 NT 2.023 1.011 5.002 167 Error 404 202 Total 759.077 6.123 Corrected Model Intercept Corrected Total 5.719 a R Squared = 934 (Adjusted R Squared = 736) xvii Dependent Variable:do day vo Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 242 a 040 715 683 Intercept 6.668 6.668 118.005 008 HANG 195 097 1.723 367 COT 021 011 189 841 NT 026 013 232 812 Error 113 057 Total 7.023 355 Corrected Total a R Squared = 682 (Adjusted R Squared = -.272) Dependent Variable:rong la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 4.488 2.910 278 3775.371 3775.371 2448.374 000 HANG 2.189 1.094 710 585 COT 3.463 1.731 1.123 471 21.275 10.637 6.898 127 Error 3.084 1.542 Total 3805.381 30.010 Corrected Model 26.926 Intercept NT Corrected Total a R Squared = 897 (Adjusted R Squared = 589) Dependent Variable:dai la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 3.651 6.475 140 4085.645 4085.645 7245.551 000 751 376 666 600 1.629 814 1.444 409 19.526 9.763 17.314 055 Error 1.128 564 Total 4108.678 23.033 Corrected Model Intercept HANG COT NT Corrected Total 21.906 a R Squared = 951 (Adjusted R Squared = 804) xviii Dependent Variable:nang suat Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 393.095 a 65.516 17.024 057 Intercept 8272.744 8272.744 2149.675 000 HANG 94.834 47.417 12.321 075 COT 89.812 44.906 11.669 079 208.450 104.225 27.083 036 Error 7.697 3.848 Total 8673.536 400.792 NT Corrected Total a R Squared = 981 (Adjusted R Squared = 923) B.3 Thí nghiệm lượng phân N mật độ trồng dòng tam bội TriP1 Dependent Variable: CHIEU DAI DAY Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 027 4.791 041 35.429 35.429 6279.758 000 Laplai 056 028 5.006 053 phan 027 027 4.774 072 1.159E-5 1.159E-5 002 965 phan * matdo 052 052 9.167 023 Error 034 006 Total 35.598 12 169 11 Corrected Model 135 Intercept matdo Corrected Total a R Squared = 800 (Adjusted R Squared = 633) Dependent Variable: so la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 4.724 1.593 292 2310.881 2310.881 779.320 000 Laplai 7.443 3.721 1.255 350 phan 2.090 2.090 705 433 matdo 023 023 008 933 phan * matdo 14.065 14.065 4.743 072 Error 17.792 2.965 Total 2352.294 12 41.413 11 Corrected Model Intercept Corrected Total 23.621 a R Squared = 570 (Adjusted R Squared = 212) Dependent Variable:khoi luong trai xix Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 3.856 a 771 246.797 000 Intercept 37.237 37.237 11917.127 000 Laplai 003 001 462 651 phan 2.284 2.284 730.984 000 matdo 1.435 1.435 459.342 000 phan * matdo 134 134 42.733 001 Error 019 003 Total 41.112 12 3.875 11 Corrected Total a R Squared = 995 (Adjusted R Squared = 991) Dependent Variable:trong luong day Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 001 628 687 Intercept 927 927 415.766 000 Laplai 001 000 190 832 phan 004 004 1.919 215 matdo 000 000 056 821 phan * matdo 002 002 786 409 Error 013 002 Total 948 12 Corrected Total 020 11 Corrected Model 007 a R Squared = 344 (Adjusted R Squared = -.203) Dependent Variable:nang suat Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 236.437 a 47.287 194.240 000 Intercept 3166.098 3166.098 13005.228 000 666 333 1.367 324 phan 107.311 107.311 440.798 000 matdo 121.250 121.250 498.052 000 phan * matdo 7.210 7.210 29.616 002 Error 1.461 243 Total 3403.996 12 237.898 11 Laplai Corrected Total a R Squared = 994 (Adjusted R Squared = 989) xx Dependent Variable:dai trai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 47.003 38.909 000 28037.937 28037.937 23209.899 000 210 105 087 918 phan 166.330 166.330 137.689 000 matdo 67.846 67.846 56.163 000 627 627 519 498 Error 7.248 1.208 Total 28280.198 12 242.261 11 Corrected Model Intercept 235.013 Laplai phan * matdo Corrected Total a R Squared = 970 (Adjusted R Squared = 945) Dependent Variable:rong trai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 60.193 39.736 000 23966.970 23966.970 15821.435 000 2.360 1.180 779 500 phan 170.334 170.334 112.443 000 matdo 127.999 127.999 84.497 000 273 273 180 686 Error 9.089 1.515 Total 24277.025 12 310.055 11 Corrected Model Intercept Laplai phan * matdo Corrected Total 300.966 a R Squared = 971 (Adjusted R Squared = 946) Dependent Variable: duong kinh goc Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 035 a 007 719 633 Intercept 9.182 9.182 933.985 000 Laplai 014 007 732 519 phan 012 012 1.256 305 matdo 001 001 077 791 phan * matdo 008 008 797 406 Error 059 010 Total 9.276 12 094 11 Corrected Total a R Squared = 375 (Adjusted R Squared = -.147) xxi Dependent Variable:duong kinh hoa cai Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 167 9.268 009 126.750 126.750 7020.000 000 Laplai 015 007 415 678 phan 653 653 36.185 001 matdo 067 067 3.738 101 phan * matdo 101 101 5.585 056 Error 108 018 Total 127.695 12 945 11 Corrected Model 837 Intercept Corrected Total a R Squared = 885 (Adjusted R Squared = 790) Dependent Variable: Brix Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 1.367 7.666 014 1155.749 1155.749 6482.082 000 Laplai 881 440 2.471 165 matdo 1.087 1.087 6.095 049 phan 4.799 4.799 26.917 002 067 067 379 561 Error 1.070 178 Total 1163.653 12 7.904 11 Corrected Model Intercept 6.834 matdo * phan Corrected Total a R Squared = 865 (Adjusted R Squared = 752) Dependent Variable: day vo Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig Corrected Model 253 a 051 1.230 398 Intercept 9.387 9.387 228.469 000 Laplai 001 001 013 987 matdo 017 017 409 546 phan 092 092 2.231 186 matdo * phan 143 143 3.487 111 Error 247 041 Total 9.886 12 499 11 Corrected Total a R Squared = 506 (Adjusted R Squared = 095) xxii Dependent Variable:dai la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 7.880 70.367 000 5367.095 5367.095 47925.671 000 528 264 2.357 176 phan 18.439 18.439 164.650 000 matdo 20.432 20.432 182.448 000 phan * matdo 002 002 021 889 Error 672 112 Total 5407.168 12 40.073 11 Corrected Model 39.401 Intercept Laplai Corrected Total a R Squared = 983 (Adjusted R Squared = 969) Dependent Variable:rong la Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 4.807 5.422 031 5068.726 5068.726 5716.700 000 Laplai 1.733 867 977 429 phan 20.646 20.646 23.285 003 matdo 1.054 1.054 1.189 317 603 603 680 441 Error 5.320 887 Total 5098.082 12 29.356 11 Corrected Model Intercept phan * matdo Corrected Total 24.036 a R Squared = 819 (Adjusted R Squared = 668) Phụ lục C: Hình dƣỡng cấy mô Cây dƣỡng nhà lƣới Cây sau ngày dƣỡng xxiii Phụ lục D: Một số hình ảnh thí nghiệm ngồi đồng Ruộng dưa hấu tứ bội cấy mơ trước ngày thu hoạch A B Hoa tứ bội sau thụ phấn: (A) ngày, (B) ngày Ruộng dưa hấu tam bội trồng Châu Thành, Hậu Giang xxiv Ruộng dưa hấu tam bội trồng Bình Thủy, Cần Thơ Phụ lục E: Một số bệnh thƣờng gặp dƣa hấu thời gian thực luận án Cây dưa hấu cấy mô bị bệnh chết thời gian dưỡng A B Bệnh thán thư (A), bệnh nứt thân chảy nhựa (B) dưa hấu tam bội đồng xxv Phụ lục F: Lịch canh tác dòng dƣa hấu tứ bội in vitro Hậu Giang NSKT Nội dung công việc -10 Bón lót: 25 kg NPK/10.000 m2 (20-20-15) hai lúa xanh + 30 kg/10.000 m2 vôi Phun thuốc trừ sâu PERAN 50EC + phân bón sinh học Nitril-K 2-21 Phun thuốc trừ bệnh Vali Vithaco 5L + Antracol 70WP Phun thuốc trừ sâu TASIEU 1.9EC + phun thuốc ngừa bệnh KASUMIN Phun thuốc ngừa bệnh DuPont Curzate M-8 72WP Phun thuốc dưỡng Comcat 150WP + Phun thuốc ngừa bệnh Vitaf B + phun thuốc dưỡng Atonik 1.8DD Phun thuốc trừ sâu, bọ trĩ Confidor 100SL Phun thuốc ngừa bệnh sương mai Cabrio Top 600WDG + Amistar 250SC Phun thuốc trừ sâu IMeTin 5.6EC Phun phân bón 33-11-11+TE + Green rice 25-20-20+TE Cắt đọt Phun thuốc dưỡng Comcat 150WP Phun thuốc ngừa bệnh Vitaf B 23-35 Bón thúc lần 1: 50 kg/ 10.000 m2 NPK (20-20-15) Phun thuốc trừ sâu IMeTin 5.6EC Phun thuốc ngừa bệnh Cabrio Top 600WDG Phun thuốc ngừa bệnh CANTHOMIL 47WP Phun phân bón HVP 301.N + Naturbor Phun thuốc dưỡng TILT SUPER 300EC 37-45 Bón thúc lần 2: 25 kg NPK/10.000 m2 (20-20-15) Phun thuốc trừ sâu IMeTin 5.6EC Phun phân bón cao cấp 6-30-30+TE Phun thuốc trừ sâu ImeTin 5.6EC 63-67 Thu hoạch xxvi ... thế, đề tài Nghiên cứu chọn tạo biện pháp nâng cao suất, phẩm chất dòng dƣa hấu (Citrullus vulgaris L. ) tam bội in vitro thực 1.1 Mục tiêu luận án Mục tiêu chính: tạo dưa hấu tam bội Mục tiêu... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN THANH TRUYỀN NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT DÒNG DƢA HẤU (Citrullus vulgaris L. ) TAM BỘI IN VITRO LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH... nghiệm ngồi đồng luận án Trần Thanh Truyền TÓM TẮT Nghiên cứu chọn tạo biện pháp nâng cao suất, phẩm chất dòng dưa hấu (Citrullus vulgaris L. ) tam bội in vitro thực Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chọn tạo và biện pháp nâng cao năng suất, phẩm chất dòng dưa hấu (citrullus vulgaris l ) tam bội in vitro , Nghiên cứu chọn tạo và biện pháp nâng cao năng suất, phẩm chất dòng dưa hấu (citrullus vulgaris l ) tam bội in vitro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay