NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

200 3 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:44

NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAYNÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAYNÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAYNÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAYNÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAYNÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAYNÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN HOÀNG HƢNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN CẤP HUYỆN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH GIANG HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 9229001 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Đình Cúc PGS.TS Hồng Anh NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chưa công bố công trình khoa học Tác giả luận án Nguyễn Hồng Hƣng LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài: “Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số tỉnh Giang nay” tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hai thầy PGS TS Hồng Đình Cúc PGS.TS Hồng Anh trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tơi suốt q trình thực luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền, hoa Triết học, cảm ơn tập thể nhà khoa học hoa Triết học đ ng g p nh ng ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận án này, cảm ơn Phòng Quản khoa học Phòng Đào tạo sau Đại học gi p đỡ tơi thủ tục hành q trình học tập bảo vệ luận án Tôi xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Hoàng Hƣng MỤC LỤC MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Các cơng trình nghiên cứu lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản Các công trình đề cập đến lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS Việt Nam n i chung tỉnh Giang n i riêng 15 hái quát kết cơng trình tổng quan nh ng vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 26 Chƣơng 1: NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN CẤP HUYỆN NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN 30 1.1 Khái niệm lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số 30 1.1.1 hái niệm lực tổ chức thực tiễn .30 1.1.2 Thành tố cấu thành nhân tố tác động đến lực tổ chức thực tiễn 34 1.1.3 hái niệm cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS 37 1.1.4 hái niệm lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS .42 1.2 Đặc điểm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số 52 1.2.1 Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản q trình bổ sung, hồn thiện tổng thể yếu tố cấu thành lực tổ chức thực tiễn người lãnh đạo, quản 52 1.2.2 Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo quản cấp huyện người DTTS trình tương tác hợp quy luật gi a chủ thể khách thể lãnh đạo, quản 55 Tiểu kết chƣơng 58 Chƣơng 2: NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN CẤP HUYỆN NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH GIANG HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 61 2.1 Những nhân tố ảnh hƣởng đến lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Giang 61 2.1.1 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiện kinh tế - xã hội 61 2.1.2 Ảnh hưởng văn h a tộc người trình độ học vấn 63 2.2 Thực trạng lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Giang 68 2.2.1 Đánh giá đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số tỉnh Giang 68 2.2.2 Ưu điểm lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang 76 2.2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang .89 2.3 Những vấn đề đặt từ thực trạng lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Giang .105 2.3.1 Mâu thuẫn gi a đổi nhận thức nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản người DTTS với thực tế hạn chế chủ thể q trình thực nội dung 105 2.3.2 Mâu thuẫn gi a yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản người DTTS với thực tế trình độ, lực cán lãnh đạo, quản 106 2.3.3 Mâu thuẫn gi a điều chỉnh, bổ sung sách đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tế, đồng thời khắc phục nh ng bất cập thực sách cán tỉnh Giang 108 2.3.4 Mâu thuẫn gi a chế đào tạo, bồi dưỡng với thực tế công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS .111 2.3.5 Mâu thuẫn gi a tính phân tán tính tập trung việc thực nội dung phát triển nguồn cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS .112 2.3.6 Mâu thuẫn gi a yêu cầu, mục tiêu thực dân chủ Đảng Nhà nước với thực tế thực dân chủ tỉnh Giang 114 Tiểu kết chƣơng 115 Chƣơng 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN CẤP HUYỆN NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH GIANG HIỆN NAY 117 3.1 Quan điểm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Giang .117 3.1.1 Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội miền n i tỉnh Giang 117 3.1.2 Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS cần dựa nguyên tắc coi trọng số lượng, chất lượng cấu cán DTTS hợp lý, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, bền v ng 119 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Giang .124 3.2.1 Xây dựng môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi yếu tố quan trọng nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang 124 3.2.2 Nâng cao trình độ học vấn n i chung đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng lực tổ chức thực tiễn n i riêng cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang 129 3.2.3 Đẩy mạnh công đổi hội nhập tỉnh Giang nhằm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS .135 3.2.4 Đổi chế, sách đáp ứng yêu cầu nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản người DTTS tỉnh Giang 137 3.2.5 Xây dựng Quy chế thực dân chủ sở chế tự chủ để tạo điều kiện nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang 141 3.2.6 Phát huy vai trò nhân tố chủ quan cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS nâng cao lực tổ chức thực tiễn 144 Tiểu kết chƣơng 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LĐ, QL Lãnh đạo, quản DTTS Dân tộc thiểu số CNXH Chủ nghĩa xã hội BCH Ban chấp hành BTV Ban Thường vụ TDLL Tư luận DVBC Duy vật biện chứng MỞ ĐẦU chọn đề tài Vấn đề nâng cao lực tổ chức thức tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS nh ng năm qua Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm, c nhiều sách, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền n i biên giới phía Bắc n i chung tỉnh Giang n i riêng Các sách, dự án đ bước đem lại nh ng kết tích cực, làm chuyển biến nhiều mặt kinh tế - xã hội địa phương Bên cạnh nh ng kết đạt được, tỉnh Giang tỉnh nghèo, chậm phát triển, chưa tương xứng với yêu cầu thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố, gi a DTTS đa số Từ đ ảnh hưởng tiêu cực không thân dân tộc tỉnh Giang mà tác động tới cục diện nước - nơi c vị trí chiến lược quan trọng mặt kinh tế, trị, xã hội, an ninh, quốc phòng Do chọn đề tài: "Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số tỉnh Giang nay” nghiên cứu luận án, xuất phát từ nh ng sau: Thứ nhất, công đổi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo đạt nh ng thành tựu quan trọng, tạo tiền đề đưa đất nước bước sang thời kỳ đầy triển vọng Thực tiễn 30 năm đổi chứng minh lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam Song bên cạnh đ , cho thấy việc tổ chức thực tiễn thực đường lối, chủ trương, sách Đảng nhiều hạn chế khiến cho đường lối, nghị Đảng chậm vào sống Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII Đảng rõ:“Tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thể chế hóa nguyên tắc về… quan hệ đường lối trị đường lối cán bộ.”[42, tr 205] Nhận thức tầm quan trọng công tác cán bộ, cán DTTS, nh ng năm qua, Đảng, Nhà nước đề nhiều chủ trương, giải pháp để tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng thực sách cán DTTS phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn Đ nh ng bước tích cực g p phần mang lại hiệu thiết thực cho việc xây dựng đội ngũ cán DTTS Bên cạnh đ , đường lối, chủ trương đ ng đắn đến kh vào sống triển khai thực tiễn thiếu đội ngũ cán c phẩm chất, lực, biết tổ chức thực đường lối, chủ trương hiệu sáng tạo Vì vậy, nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản c vai trò vơ quan trọng tiến trình phát triển đất nước n i chung, tỉnh Giang nói riêng Trong điều kiện nay, vấn đề nâng cao lực tổ chức thực tiễn đòi hỏi khách quan cán lãnh đạo cấp, đ c trách nhiệm cấp huyện Tuy nhiên, trình đổi phát triển, đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang nhiều hạn chế, bất cập Thứ hai, công tác cán Đảng ta coi trọng, văn kiện kỳ Đại hội Đảng tồn quốc, Đảng ta ln xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Xuất phát quan điểm tư tưởng cán nhân tố định thành bại cách mạng, gốc công việc Công việc thành hay bại cán tốt hay kém, chân lý, kim nam cho nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện n i chung, cán người DTTS n i riêng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Thực tế rằng, chohuyện vùng cao biên giới Đảng Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đội ngũ cán không đủ khả tổ chức thực dự án, hiệu chưa đạt mong muốn, chí c nơi bị biến dạng q trình vận hành Chính vậy, việc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS, nâng cao lực tổ chức thực tiễn, c ý nghĩa quan trọng phương diện luận thực tiễn Thứ ba, Giang tỉnhngười DTTS chiếm đa số, lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản người địa phương c nh ng hạn chế định; nhiều thị, nghị quyết, kết luận quán triệt triển khai thực chưa đạt mục tiêu, l ng t ng, chậm trễ khâu triển khai, số dự án cấp huyện, cấp tỉnh thiếu tính khả thi dẫn đến hiệu quả, chưa vận dụng sáng tạo chủ trương, sách Đảng vào quản xã hội, thiếu hướng giải pháp then chốt phát triển kinh tế - xã hội; phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu thời kỳ đổi mới, chưa đảm bảo r t ngắn trình độ phát triển gi a miền xi miền ngược, gi a người DTTS đa số Để chăm lo đời sống cho đồng bào, xây dựng biên giới v ng mạnh, đủ khả làm “phên dậu” v ng tổ quốc, mở rộng quan hệ với nước láng giềng tình hình mới…thì cần phải tổ chức tốt máy tốt, c đội ngũ cán lãnh đạo, quản người DTTS v ng mạnh, đủ phẩm chất lực tương xứng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng thời nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho họ c ý nghĩa then chốt, lẽ nghị Đảng c vào sống trở thành thực hay không, phần quan trọng tùy thuộc vào đội ngũ cán lãnh đạo, quản DTTS cấp huyện Vai trò họ to lớn việc tổ chức, vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường đoàn kết gi a dân tộc, huy động tối đa nguồn lực, phát huy khả phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức sống đồng bào dân tộc Thứ tư, công tác cán n i chung khâu công tác cán DTTS nhiều hạn chế, bất cập, chưa đạt mục tiêu đề chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức thực tiễn tình hình mới, tình trạng mang tính phổ biến chồng chéo chức năng, nhiệm vụ dẫn tới yếu lãnh đạo, quản lý; tổ chức phối hợp hoạt động, chưa tận dụng phát huy hết vai trò, trách nhiệm mình; hoạt động quan liêu, nặng hình thức, bỡ ngỡ, lúng túng, thiếu chủ động; lực điều hành, trình độ tổ chức thực tiễn nhìn chung chưa đáp ứng u cầu C l c, c nơi bng lỏng lãnh đạo, vi phạm dân chủ, làm trái, hiểu sai sách, pháp luật Nhà nước, khiến cho đồng bào dân tộc x c…; thực tế giai đoạn phát triển đòi hỏi cần có nh ng thay đổi rõ nét đặt yêu cầu cấp bách nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tổng kết cách sâu sắc, từ đ r t nh ng vấn đề cần giải quyết, đưa số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS phù hợp với yêu cầu trình đổi tỉnh Giang góp phần trực tiếp th c đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân, hiệu công tác xây dựng đảng quản nhà nước tỉnh Giang Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ nh ng vấn đề luận phân tích thực trạng lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang, luận án đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản người DTTS tỉnh Giang, g p phần nâng cao hiệu hoạt động lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Giang giai đoạn 2.1 Nhiệm vụ Tổng quan tình hình nghiên cứu trình bày nh ng vấn vấn đề mà luận án tiếp tục nghiên cứu - Làm rõ số vấn đề luận lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS - hảo sát, đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân nh ng thành tựu, hạn chế nh ng vấn đề đặt lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang - Đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang giai đoạn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu lực tổ chức thực tiễn đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS tỉnh Giang thời gian từ năm 2005 đến 2016 (1) chọn mốc thời gian năm 2005 đến 2016 vì: (Tính theo thời điểm hai nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV đến Đại hội lần thứ XV Đảng tỉnh để khảo sát đánh giá thực trạng) PL13 - Dân di cư: 24% - Dân theo đạo: 57% - Phát vượt qua biên giới: 49% - Lao động bất hợp pháp: 50% h khăn lớn công tác vận động nhân dân địa bàn: - Dân trí thấp: 87% - Phong tục tập quán: 55% - Điều kiện lại kh khăn: 45% - Sự lôi kéo, chống phá kẻ thù: 18% PL14 Mục VI Đối với cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời DTTS tỉnh Giang cần tiêu chuẩn gì: C thiết phải kết hợp với người đa số (kinh) khơng? - Có: 50% - Khơng: 50% (Có 50% cho nên kết hợp hợp thành phần dân tộc theo thành phần dân số) C cần thiết kết hợp người địa phương người nơi khác đến không? - Cần thiết: 48% - hông cần thiết: 8% - Nên kết hợp mức độ vừa phải: 50% Yêu cầu sức khỏe quan trọng khơng? - Rất quan trọng: 75% - Bình thường: 20% Cần vốn kiến thức hiểu biết Ma - Ly – Pho Châu Vân Sơn (tỉnh Vân Nam) Trung Quốc - Rất cần: 42% - Bình thường: 67% - hông cần: 5% C cần biết tiếng Trung Quốc: - Rất cần: 26% - Bình thường: 67% - hông cần: 2% Nh ng tri thức quan trọng cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số Giang? - inh tế: 73% - An ninh - quốc phòng: 81% - Văn h a - xã hội: 57% Theo đồng chí, để làm tốt cơng việc giao yêu cầu quan trọng nhất? - Bằng cấp: 75% - inh nghiệm: 59% - ỹ năng: 20% PL15 Mục VII Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phƣơng mang tính đặc thù nhƣ tỉnh Giang cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời DTTS nên cải tiến, đổi theo hƣớng nào? C nên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng riêng biệt hay không? - Cần thiết: 73% - hông cần: 37% Cần đào tạo, bồi dưỡng mức độ loại kiến thức gì? - Về luận trị: + Cao cấp: 82% + Trung cấp: 30% + cấp: 8% - Về quản Nhà nước: + Trung - cao cấp: 96% + cấp: 5,9% - Về chuyên môn nghiệp vụ: + Trên đại học: 10% + Đại học: 96% + cấp: 4% Nguồn quy hoạch cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số kế cận địa phương theo đồng chí gồm nh ng nguồn nào? - Từ trường đại học - cao đẳng: 81% - Từ trường dân tộc nội tr : 67% - Từ đội xuất ngũ: 35% - Trưởng thành từ sở gửi đào tạo bồi dưỡng: 74% - Các nguồn khác: 15% PL16 Mục VIII Nh ng vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước địa bàn thường kiểm tra Đảng, quan bảo vệ pháp luật Nhà nước hay Nhân dân phát hiện: - iểm tra Đảng: 60% - Cơ quan bảo vệ pháp luật: 63% - Nhân dân: 71% - Báo chí: 15% Đồng chí thường tiến hành kiểm tra nào? - Thường xuyên: 88% - Định kỳ: 16% - Đột xuất: 22% Theo đồng chí, kiểm tra trách nhiệm quan kiểm tra hay cán bộ, lãnh đạo, quản lý? - Của quan kiểm tra: 26% - Của thân cán bộ, lãnh đạo quản lý: 95% - trách nhiệm 2: 50% (100% cán làm công tác kiểm tra trả lời công tác kiểm tra trách nhiệm thân cán lãnh đạo, quản lý) hi phát tình c vấn đề cần kiểm tra, đồng chí thường: - Tự tiến hành kiểm tra: 36% - Phân công cấp thực kiểm tra: 44% - Chỉ đạo quan chuyên trách tiến hành kiểm tra: 88% Các vụ việc phải kiểm tra kéo dài mà không xử dứt điểm nguyên nhân nào? - Chờ ý kiến cấp trên: 35% - Tập thể không thống nhất: 15% - Tình cảm, nể nang kh giải quyết: 31% - Cán chưa nắm v ng nghiệp vụ kiểm tra: 45% Để nâng cao lực kiểm tra Đảng cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số cần nắm v ng: - Đường lối Đảng: 78% - Pháp luật Nhà nước: 95% - Các kiến thức mới: 20% - ỹ nghiệp vụ: 50% Để xử trường hợp vi phạm đồng chí dựa vào: - Đường lối Đảng: 77% PL17 - Pháp luật Nhà nước: 84% - ỹ kiểm tra - giám sát: 50% Để phát tổ chức cán bộ, đảng viên c tượng vi phạm kỷ luật, pháp luật cán chủ chốt nên dựa vào: - Tổ chức Đảng, quan pháp luật: 71% - Phát huy tinh thần đấu tranh đảng viên: 67% - Dựa vào quần ch ng: 66% - Trau dồi lực, nghiệp vụ kiểm tra (thẩm tra, xác minh): 40% Đối với cán kiểm tra Đảng cần gửi đào tạo đâu: - Nghiệp vụ kiểm tra trường Chính trị: 35% - Đào tạo trường luật: 16% - Cả hai trường nêu trên: 65% 10 Đối với cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số làm công tác quản nhà nước, để nâng cao lực kiểm tra cần đào tạo nh ng kiến thức quan trọng: - iểm tra Đảng: 34% - Pháp luật Nhà nước: 85% PL18 Mục IX Nh ng ý kiến sắc sảo, c giá trị tổng kết thực tiễn thường hình thành từ nh ng "kênh" nào? - Cơ sở tổng kết: 75% - Cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản cấp huyện: 16% - Chuyên môn: 9% - Cá nhân phát tập thể bàn bạc: 58% Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đại hội theo đồng chí cụ thể h a đường lối Đảng vào tình hình địa phương nào? - Rất cụ thể: 60% - Bình thường: 16% - Chung chung: 10% Nh ng kinh nghiệm tổng kết từ huyện đồng chí báo cáo lên cấp (tỉnh, trung ương, đồng nghiệp) c vấn đề cấp đánh giá tốt nhân rộng phổ biến điển hình: - C nhiều: 20% - Khơng có: 3,9% Nếu c nh ng kinh nghiệm hay phổ biến rộng rãi đ thường nh ng kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nào? - An ninh - quốc phòng: 53% - Phát triển kinh tế: 46% - Giải vấn đề văn h a - xã hội: 42% PL19 Mục X Để nắm bắt đường lối, chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước nh ng điều kiện đ ng vai trò định: - Do trình độ người tiếp thu: 71% - Do đội ngũ báo cáo viên trình bày nghị quyết: 50% - Do nhiều tài liệu hỗ trợ cần thiết: 34% Sở dĩ đồng chí nắm v ng chủ trương, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước nhờ: - Tự nghiên cứu: 77% - Báo cáo viên tỉnh, huyện tốt: 23% - Nguồn tài liệu phong ph : 57% Nh ng vấn đề luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng mà đồng chí nắm v ng nhờ: - Học qua trường Chính trị tỉnh, Trung ương: 92% - Tự nghiên cứu: 59% - Các kênh khác: 29% Các "kênh" thông tin mà đồng chí thường xuyên theo dõi để nắm bắt thị, nghị quyết, chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước là: - Sự truyền đạt cấp trên: 69% - Từ phương tiện thông tin đại ch ng: 77% - Từ kênh khác: 30% địa phương đồng chí phủ s ng phát chưa? - Mới phủ s ng: 36% - Đã phủ s ng từ lâu: 47% - Chưa phủ s ng: 5% huyện lỵ đồng chí phủ s ng truyền hình hay chưa? - Mới phủ s ng: 50% - Đã phủ s ng từ lâu: 26% - Chưa phủ s ng: 5% địa phương đồng chí thường bắt s ng đài phát truyền hình nước nào? - Trung Quốc: 70% - Các nước khác: 10% Theo đồng chí đội ngũ báo cáo viên tỉnh triển khai nghị Đảng pháp luật Nhà nước mức độ nào? - Dễ hiểu: 67% - Kh hiểu: 13% PL20 Mục XI Cơ chế sách cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời DTTS miền núi, biên giới Giang có vấn đề gì? Về chế độ đãi ngộ hợp chưa? - Hợp lý: 10% - Chưa hợp lý: 27% - C mặt hợp lý, c mặt chưa: 65% Chính sách, chế tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp huyện người dân tộc thiểu số đáp ứng tốt nhu cầu chưa? - Phù hợp: 14% - C mặt phù hợp, c mặt chưa phù hợp: 74% - Chưa phù hợp: 5% Mục XII Đồng chí vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Giới tính: - Nam: 87% -N : 12% Dân tộc: - Kinh: 36% - Các dân tộc khác: 65% Độ tuổi: - Dưới 40 tuổi: 9% - Từ 41 - 45 tuổi: 36% - Từ 46 - 50 tuổi: 26% - Từ 51 - 55 tuổi: 24% - Từ 56 - 60 tuổi: 2% - Trên 60 tuổi: 0% Cương vị mà đồng chí cơng tác (nếu kiêm nghiệm đánh dấu vào ơ): - Bí thư: 14% - Ph bí thư: 10% - Thường vụ phụ trách lĩnh vực: + Trưởng Ban Tổ chức: 6,9% + Trưởng Ban Dân vận: 8% + Trưởng Ban Tuyên giáo: 8% + Trưởng Công an: 5% PL21 + Chủ nhiệm UB T: 12% + Trưởng BCH quân sự: 6% + Thường vụ phụ trách lĩnh vực khác: 2% - Chủ tịch UBND: 9,6% - Chủ tịch HĐND: 14% - Ph chủ tịch HĐND: 4% - Ph chủ tịch phụ trách kiểm tra - tài chính: 10% - Ph chủ tịch phụ trách văn h a - xã hội: 6% - Chủ tịch mặt trận: 8% - Trưởng, ph phòng, ban chuyên môn cấp huyện: 12% Lĩnh vực mà trước đồng chí cơng tác: - Cán sở: 24% - Công nhân: 6% - Nông dân: 3% - Quân đội: 25% -Từ trường Đại học, trung cấp: 22% - Công an: 10% - Doanh nghiệp: 5% - Giáo viên: 21% - Lĩnh vực khác: 14% Trình độ học vấn, chun mơn đồng chí: - Tơt nghiệp PTTH: 35% - Trung cấp chuyên nghiệp: 18% - Đại học chuyên ngành: 46% Trình độ luận trị: - TCCT: 40% - Cao cấp - cử nhân: 60% Trình độ quản nhà nước: - Chưa qua: 24% - cấp: 26% - Trung - cao cấp: 51% Trình độ ngoại ng : - Loại tiếng: + Trung: 6% + Anh: 28% + Ngoại ng khác: 1% PL22 - Trình độ: + A: 22% + B: 5% + C: 1% 10 Vốn hiểu biết đồng chí kinh tế thị trường: - Rất hiểu: 9% - Bình thường: 85% - Chưa hiểu lắm: 9% 11 Đồng chí nắm tình hình Trung Quốc mức độ để phục vụ cho lãnh đạo, quản hoạt động đối ngoại: - Nắm rõ: 5% - Khá rõ: 15% - Bình thường: 79% - Khơng quan tâm: 0% 12 Đồng chí c quan tâm lưu ý nhiều đến vấn đề bảo mật thông tin nội bộ, bảo quản tài liệu mật: - Rất lưu ý: 3% - Khá quan tâm: 14% - Bình thường: 79% - Khơng quan tâm: 0% PL23 PHỤ LỤC Nhận thức cán lãnh đạo quản cấp huyện ngƣời DTTS công việc họ phải thực Tổng số Nội dung Không Đ ng đ ng việc (Tỷ lệ %) Số lượng (Tỷ lệ %) Tỷ lệ % (người) Chủ trì soạn thảo văn bản, nghị Ban Chấp hành nội dung hội nghị Đảng huyện 80 120 100 Chủ trì họp BCH, BTV Đảng huyện 88 120 100 88 120 100 94 120 100 92 120 100 91 120 100 94 120 100 92 120 100 12 89 120 100 Nắm nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm chủ yếu công tác trị, tư tưởng, cơng tác cán bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh huyện Phê duyệt nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc đồn thể nhân dân, tổ chức trị xã hội Chủ trì họp BCH, BTV Đảng huyện Nghiên cứu giải pháp phát triển đảng viên, tạo nguồn để cấu vào máy Đảng, Nhà nước xã Quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên toàn đảng Đề xuất với Đảng cấp đưa đào tạo nh ng đảng viên ưu t , c lực để phục vụ cho huyện, xã sau đào tạo Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra, giám sát việc chấp hành hiến pháp, pháp luật, văn quan Nhà nước cấp Nghị Hội Đồng Nhân dân huyện PL24 PHỤ LỤC Ý kiến cán lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời DTTS mức độ cần thiết yếu tố giúp họ thực tốt công việc đƣợc giao Rất cần Tổng số Tương đối cần L c cần, l c không Không cần lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Số lượng (người) 70 28 0 120 100 70 25 0 120 100 70 20 10 0 120 100 60 20 20 0 120 100 60 25 0 120 100 60 20 10 0 120 100 35 35 30 0 120 100 60 20 20 0 120 100 55 25 15 0 120 100 50 20 30 0 120 100 60 20 20 0 120 100 50 15 25 0 120 100 55 15 25 0 120 100 Nội dung câu hỏi Tỷ lệ % Hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao Hiểu đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Hiểu văn pháp luật, nghị quyết, thị c liên quan tới cơng việc Hiểu tình hình thời sự, kinh tế, trị hàng ngày (kinh tế thị trường, tồn cầu hóa…) Hiểu nội dung cơng việc giao Hiểu cách thực công việc iến thức công nghệ thông tin Hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân dân Hiểu tình hình địa phương, kinh tế, trị, xã hội 10 Hiểu biết khoa học quản 11 Hiểu cách thức, phương pháp tập hợp quần ch ng 12 Hiểu nguyên tắc phối hợp hoạt động với tổ chức khác cấp 13 Biết xây dựng mục tiêu phát triển Cần Tỷ Tỷ lệ % PL25 kinh tế - xã hội địa phương 14 Biết xây dựng kế hoạch hoạt động 15 Biết tổ chức, điều khiển hội nghị 16 Biết cảm h a người khác 17 Biết định quyền hạn cho phép 18 Biết tập hợp quần ch ng nhân dân 19 Biết nhìn người giao việc phù hợp 20 Biết thuyết phục, động viên người tham gia hoạt động chung 21 Biết phối hợp lực lượng hoạt động 22 Biết giải tình phát sinh hàng ngày 23 Biết kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu hoạt động thân người khác 24 Biết phổ biến đường lối, sách trước tập thể 25 Sự mềm dẻo linh hoạt 26 Sự nhanh nhạy hoạt động 27 hẳ quan sát 28 Sự sáng tạo động 29 thuyết phục, lôi 30 đánh giá người 50 20 30 0 120 50 30 20 0 120 60 20 20 0 50 30 20 0 50 25 25 45 45 10 40 40 45 100 100 120 100 120 100 120 100 0 120 100 20 0 120 100 45 10 0 120 100 60 30 10 0 120 100 45 15 25 0 120 100 65 25 15 0 120 100 70 15 15 0 120 100 60 15 25 0 120 100 55 20 15 0 120 100 50 20 20 0 120 100 70 15 15 0 120 100 70 20 0 120 100 PL26 PHỤC LỤC Kết điều tra phiếu trƣng cầu ý kiến * Đối tượng điều tra: Cán bộ, lãnh đạo, quản cấp huyện ngƣời DTTS Giang * Địa phương điều tra: * Số lượng: 350 đồng chí * Cách tính: (%) ý kiến * Người lập phiếu: Nghiên cứu sinh STT Nội dung điều tra đồng chí chọn cơng việc vùng biên giới? - Do ý thức thân - Do c khiếu hoạt động phong trào - Do không c điều kiện khác - Do cấp bố trí lựa chọn Năng lực tổ chức thực cán lãnh đạo, quản cấp huyện thể mặt sau đây: - Khả thực mục đích hoạt động công tác xây dựng đảng điều hành quyền - Khả tổ chức có hiệu hoạt động công tác xây dựng đảng điều hành quyền địa phương - Khả giải tốt mâu thuẫn công tác - Khả sử dụng lực lượng, điều kiện vật chất, nhân lực công tác lãnh đạo, quản - Kỹ năng, kỹ xảo công việc kinh nghiệm hoạt động tổ chức thực tiễn Gi a lực nhận thức lực tổ chức thực tiễnquan hệ với nào? - Rằng buộc, th c đẩy lẫn - Khơng có quan hệ - Khó trả lời Nh ng nhiệm vụ cán lãnh đạo, quản cấp huyện ? - Giáo dục trị tư tưởng cho địa phương - Tổ chức hoạt động bề địa phương - Tổ chức hoạt động xây dựng đảng địa phương - Tổ chức hoạt động điều hành quyền thực thi nhiệm vụ địa phương Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản Tỷ lệ % 80 40 10 90 80 70 70 70 90 5 90 80 70 60 PL27 cấp huyệncần thiết khơng? - Rất cần thiết - Cần thiết - Không cần thiết Đánh giá đổi phù hợp nội dung, chương trình hoạt động cán lãnh đạo, quản cấp huyện ? * Vấn đề đổi - Đổi - C đổi - Khơng đổi * Sự phù hợp nội dung, chương trình với thực tiễn - Phù hợp - Chưa phù hợp - Khó trả lời * Kết cấu nội dung với thực tiễn - Phù hợp - Chưa phù hợp - Khó trả lời Chất lượng, nội dung tổ chức hoạt động công tác xây dựng đảng, điều hành quyền địa phương cán lãnh đạo, quản cấp huyện người DTTS nào? * Chất lượng - Tốt - Khá - Trung bình 10 60 30 * Số lượng - Hợp - Bất hợp 60 40 50 50 70 20 5 70 10 ... CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY 117 3.1 Quan điểm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh. .. đặt lực tổ chức thực tiễn cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS tỉnh Hà Giang - Đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện người. .. liên quan đến nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS - Đặc điểm việc nâng cao lực tổ chức thực tiễn cho cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ), NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay