TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

329 6 0
  • Loading ...
1/329 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:35

TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN LƢU TRẦN TỒN TUN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Qua khảo sát chuyên mục kênh VTV4, báo mạng điện tử Vietnam Plus tạp chí in Vietnam Economic Times) LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍTUYÊN TRUYỀN LƢU TRẦN TỒN TUN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Qua khảo sát chuyên mục kênh VTV4, báo mạng điện tử Vietnam Plus tạp chí in Vietnam Economic Times) Ngành : Chính trị học Chuyên ngành : Công tác tƣ tƣởng Mã số : 93 10 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Minh Sơn TS Lƣơng Ngọc Vĩnh HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Lƣu Trần Toàn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI 41 1.1 Lý luận tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới 41 1.2 Báo chí đối ngoại - phƣơng tiện tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới 61 1.3 Các yếu tố cấu thành tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới qua báo chí đối ngoại 70 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 86 2.1 Khái quát quan báo chí phạm vi khảo sát 86 2.2 Những ƣu điểm tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới qua báo chí đối ngoại nguyên nhân 91 2.3 Những hạn chế tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới qua báo chí đối ngoại nguyên nhân 137 CHƢƠNG 3: DỰ BÁO, QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI .152 3.1 Dự báo xu phát triển yếu tố tác động đến báo chí đối ngoại tun truyền hình ảnh Việt Nam giới 152 3.2 Một số quan điểm 158 3.3 Một số giải pháp chủ yếu 163 3.4 Một số kiến nghị 183 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .193 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ấy có nhiều nội dung giới thiệu hình ảnh Việt Nam, nhiều lĩnh vực, trị Những vấn đề tơi quan tâm kiện bật Việt Nam, tình hình thiên tai, bão lũ, đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt gần đây, vụ án lớn đƣợc cơng khai xét xử, báo chí đƣa tin đầy đủ Những vấn đề liên quan đến giáo dục đƣợc đề cập nhiều Đây chủ đề tơi quan tâm Về văn hóa, tơi thấy báo chí đuewa tin nhiều di tích lịch sử, lễ hội gắn với du lịch địa phƣơng, văn hóa vật thể phi vật thể đƣợc UNESCO công nhận Các danh lam thắng cảnh, giới thiệu ngƣời Việt Nam thân thiện, mến khách đƣợc ý Các danh thắng ăn mang đậm truyền thống dân tộc đƣợc ý Câu Trong loại hình báo chí, ngƣời Việt Nam nƣớc ngồi đọc báo điện tử Thể loại hay đọc tin tức, tin ngắn, khơng có nhiều thời gian biaay ngƣời chủ yếu biết tin tức đủ, sâu tìm hiểu kỹ chất vấn đề, họ nhiều mối quan tâm khác Câu Tơi xem chƣơng trình VTV4 Còn báo điện tử Vietnam Plus Thơng xã Việt Nam tơi đọc Còn báo Thời báo kinh tế thú thực chƣa đọc Câu Để nâng cao chát lƣợng tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới thu hút ngƣời xem/nghe, ngƣời Việt Nam nƣớc ngồi, báo chí đối Việt Nam cần phải đƣa tin ngắn gọn, nhanh Tất nhiên phải xác Chỉ cần đủ Câu Hiện nay, ngƣời Việt Nam nƣớc quan tâm đến tin tức Việt Nam, đất nƣớc mà, có gia đình, ngƣời thân, bạn bè Phƣơng tiện chủ yếu đọc báo điện thoại thông minh 110 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU Nguyên Thu Trang, học tập Nhật Bản (đƣợc năm) Câu Tơi đọc báo Việt Nam Do cơng việc học tập bện rộn, áp lực, khơng có thời gian Đây tình trạng phổ biến sinh viên Việt Nam Nhật Bản Báo mà đọc báo mạng Dân trí.com Còn Vietnam Plus Câu Tôi thấy Dantri.com hay quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam, có kinh tế, trị, văn hóa, nhƣng giáo dục vấn đề xã hội nhiều Có lẽ quan Hội Khuyến học nên đƣa nhiều tin vấn đề giáo dục Câu Trong thể loại báo điện tử đƣa, gây hiệu tốt bình luận Báo chí giúp ngƣời đọc hiểu sâu, kỹ vấn đề đƣợc xã hội quan tâm Câu Tơi xem kênh VTV4 Thỉnh thoảng đọc báo điện tử Vietnam Plus Thông xã Việt Nam báo Thời báo kinh tế Câu Để báo chí đối ngoại Việt Nam đƣợc đọc, xem nhiều hơn, cần cung cấp nhiều bài, tin hấp dẫn Hãy khái thác bình luận vấn đề đƣợc xã hội quan tâm Câu Ngƣời Việt Nam nƣớc quan tâm đến tin tức báo chí, nhƣng thời gian nên truy cập tin tức Việt Nam điện thoại thông minh Nhất lúc rảnh rỗi ngắn Mạng xã hội đƣợc ngƣời quan tâm nhiều 111 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU Nguyễn Thị Bích Yến, nhà báo, định cƣ Cộng hòa Áo 10 năm Câu Tơi thƣờng xun theo dõi báo chí-truyền thơng Việt Nam, cụ thể Vietnamplus, báo Tin tức TTXVN, Vietnamnet, VTV4, VTC10, Soha Câu Theo quan sát tơi tờ báo dành số dung lƣợng định định để đăng tải, quảng bá hình ảnh Việt Nam (thông qua tin, bài) Tuy nhiên, chƣa hiểu ý bạn muốn hỏi đến việc quảng bá hình ảnh Việt Nam đến đối tƣợng cơng chúng nào? Vậy nên mạo muội trả lời này: đa số quảng bá nhằm đến đối tƣợng cơng chúng ngƣời Việt ngồi nƣớc, chƣa nhằm đến đối tƣợng công chúng nƣớc (Ngoại trừ số tờ báo, hay VTC10, VTV4 có phần tiếng Anh ngơn ngữ khác, ngƣời nƣớc ngồi đọc, xem đƣợc) Nhƣng cá nhân thấy dung lƣợng dành cho việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam nƣớc ngồi, chƣa thỏa đáng Nội dung chƣơng trình chƣa đƣợc đầu tƣ cách công phu Tơi có cảm tình với chƣơng trình ''Ngƣời Việt Bốn Phƣơng'' VTV4 chƣơng trình tin tức kiều bào VTC10, Talk Vietnam, VTV Có thể nói, nội dung ba chƣơng trình (chủ yếu) dành cho cơng chúng kiều bào cơngchúng nƣớc ngồi cập nhật, thiết thực, bổ ích, trội Câu Các loại hình, thể loại báo chí gây hiệu tốt báo điện tử (sản phẩm báo chí - truyền thơng multi) truyền hình (phóng sự, vấn, tin ngắn) Báo giấy biaay khó vận chuyển chậm nên có khán giả Câu Tôi thƣờng xuyên xem VietnamPlus Theo tờ báo điện tử uy tín, ln cập nhật tin tức quốc tế nhanh chóng, xác Tuy nhiên, phần tiếng 112 Anh chƣa đầy đủ Còn VTV4 có nhiều nội dung hay nhƣng chƣa thực hấp dẫn hiệu Câu Để nâng cao chát lƣợng tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới, báo chí đối ngoại Việt Nam cần phải thay đổi nhiều Thực ra, câu hỏi lớn, tơi thiển nghĩ, Chính phủ Bộ ban ngành quan báo chí-truyền thơng nhà khoa học nên ngồi lại, phối hợp với để xây dựng chiến lƣợc cụ thể cho vấn đề Câu Theo quan sát tơi phần lớn cơng chúng ngƣời Việt nƣớc ngồi (thế hệ thứ nhất) quan tâm đến tin tức báo chí- truyền thơng Việt Nam, chủ yếu tin tức trị, kinh doanh, xã hội (nhất tin tức tiêu cực) Còn hệ ngƣời Việt thứ hai trở đi, có xem họ quan tâm đến tin tức du lịch, giải trí Đây đặc điểm tâm lý lứa tuổi phổ biến nay, ngƣời nƣớc 113 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU TS Seung-yong Uhm, chuyên gia tổ chức KOICA Hàn Quốc Which channels you usually use to access to information? (For example: TV, printed press, radio, online newspapers, books, magazines,…? Please specify the name of the newspapers/magazines/shows that you, or Korean in general, are most interested in) Đối với tơi, nhìn chung, báo mạng nguồn thu thập thơng tin Nhƣng nhƣ nhiều ngƣời dân Hàn Quốc khác, sử dụng nhiều kênh: ví dụ, đài phát kênh tốt để tiếp nhận thơng tin có chiều sâu Tơi nghe tin thức vấn vấn đề từ đài phát lúc lái xe For me, in general, online news paper is the main source for my news collection But as many other Korean people, I use many channels: for example, radio is a good channel for in-depth story While driving a car, I am listening the news or interviews on current issues from the radio In the information that you get from these channels, you find any content that promotes the image of Vietnam? How is the frequency and quality of those content? Tôi muốn vấn đề để tin tức Việt Nam đƣợc nhắc đến kênh truyền thông Hàn Quốc Hàn Quốc quốc gia với nhiều vấn đề lớn, thỏa thuận với lãnh đạo Triều Tiên, chiến tranh hạt nhân, đấu tranh trị, hay cơng khách nhằm vào Samsung Sự thật nhiều ngƣời Hàn Quốc nhận thức đƣợc mối quan hệ hòa hảo Hàn Quốc Việt Nam Cần phải tập trung vào nhóm mục tiêu ngƣời dân Hàn Quốc quan 114 tâm đến Việt Nam Và tận dụng đƣợc ảnh hƣởng họ Hàn Quốc nhƣ phƣơng thức để Chính phủ quan Việt Nam quảng bá hình ảnh quốc gia I would like to point out the problem on how to make Vietnamese news included in such channel in Korea Korea is a country which has many big issues, negotiation with North Korean leader, nuclear weapon, political struggles, or politicians’ political attack on Samsung The fact is that many Koreans are aware of the friendly relationship between Korea and Vietnam You need to take approach to focused group of Korean people who are interested in Vietnam And you can take advantage of their influence in Korean as the window through which Vietnam government or other agency promote the image of Vietnam Which diplomatic newspapers are the most successful and effective to promote the image of Vietnam? Tơi thích báo Vietnam News phiên Tiếng Anh I like Vietnam News in English version Can you specify your evaluation of the effectiveness to promote the image of Vietnam in terms of: Vietnamese economy, politics, culture, society, education, medical, raising living standards…? 115 Những vấn đề kinh tế Việt Nam thu hút ý ngƣời dân Hàn Quốc Kinh tế VN phát triển có nhiều tiềm Nhiều ngƣời Hàn Quốc nghĩ đến nhiều thứ mà HQ VN chia sẻ tƣơng lai Thứ hai văn hóa Việt Nam Văn hóa khơng hát nhảy cách sống hệ thống giá trị Rất nhiều ngƣời Hàn Quốc, kể tôi, tin giá trị truyền thống gia đình tồn Những tâm hồn đẹp Việt Nam cần đƣợc quảng bá Hàn Quốc Những vấn đề khác, nhƣ trị, xã hội hay giáo dục có tiềm để quảng bá hình ảnh Việt Nam Issue about Vietnam’s economy may attract many Korean’s attention Vietnamese economy is rising and has much potential Many Korean take much of the vision what there will be lots of thing Korean and Vietnam can share in the future The second is the culture of Vietnam Culture is not only singing and dancing but way of living and value system Many Korean, including me, believe that traditional value of family remains currently Vietnamese people’s beautiful mind should be more decorated and promoted in Korea Other parts, like politics, society or education, not have strength in promoting Vietnamese image In your opinion, what Vietnamese newspapers/journalism have to to promote the image of Vietnam to the world, in terms of: ... NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI ... luận tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới 41 1.2 Báo chí đối ngoại - phƣơng tiện tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới 61 1.3 Các yếu tố cấu thành tuyên truyền hình ảnh Việt Nam giới qua báo chí. .. TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN LƢU TRẦN TỒN TUN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Qua khảo sát chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ), TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay