QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

257 16 0
  • Loading ...
1/257 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:32

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYQUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ THƢƠNG HUYỀN QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾNBÁO CHÍ HỌC Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN NGUYỄN THỊ THƢƠNG HUYỀN QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 62 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾNBÁO CHÍ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh PGS,TS Phạm Văn Linh Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác Những kết luận khoa học luận án chƣa công bố cơng trình khoa học Hà Nội, ngày… tháng … năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thƣơng Huyền LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu chuyên ngành Báo chí học Học viện Báo chí Tun truyền, đến tơi hồn thành luận án tốt nghiệp Để có đƣợc kết này, trƣớc hết, xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới hai ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh PGS,TS Phạm Văn Linh hƣớng dẫn, định hƣớng cho đề tài, phƣơng pháp nghiên cứu hồn thiện luận án! Đồng thời, tơi trân trọng cảm ơn nhà khoa học tham gia hội đồng chuyên đề, hội đồng sở, phản biện kín, hội đồng cấp Học viện đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận án! Trân trọng cảm ơn thầy cô trực tiếp giảng dạy, cung cấp cho hệ thống kiến thức lý luận thực tiễn đáng quý! Những kiến thức giúp ích cho tơi q trình học tập, nghiên cứu, cơng tác nhƣ tƣơng lai Trân trọng cảm ơn thầy khoa Báo chí, Ban Quản lý Đào tạo tận tâm giúp đỡ bảo cho suốt trình học tập, nghiên cứu Học viện Báo chí Tun truyền! Tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, ngƣời thân, bạn bè ủng hộ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thƣơng Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU A Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi cơng bố liên quan đến đề tài 10 B Các cơng trình nghiên cứu nƣớc công bố liên quan đến đề tài 12 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI 35 1.1 Một số khái niệm vấn đề nghiên cứu 35 1.2 Đặc điểm vai trò báo chí đối ngoại 41 1.3 Vài nét quan báo chí đối ngoại Việt Nam 54 1.4 Quy trình đặc trƣng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam 61 Chƣơng 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ THUỘC DIỆN KHẢO SÁT 84 - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 84 2.1 Thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại số quan báo chí đối ngoại Việt Nam 84 2.2 Đánh giá chung quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam 100 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 139 3.1 Phƣơng hƣớng xây dựng hồn thiện quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại 139 3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hồn thiện quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam 161 KẾT LUẬN 180 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 182 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Chức danh phận sản xuất VTV4 91 Bảng 2.2 Phân cơng nhiệm vụ phòng chức VTV4 102 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Chuyên ngành tốt nghiệp phóng viên, biên tập viên quan báo chí đối ngoại 126 Biểu đồ 2.2 Trình độ lý luận trị phóng viên, biên tập viên quan báo chí đối ngoại 127 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ nội dung cần đƣợc tăng cƣờng báo chí đối ngoại 133 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ hình thức cần đƣợc thay đổi báo chí đối ngoại 134 DANH MỤC HÌNH Hình Cơ chế tâm lý hoạt động sáng tạo nhà báo, 16 xét theo quan điểm hoạt động 16 Hình 1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm báo in 62 Hình 1.2 Quy trình sản xuất chƣơng trình phát 64 Hình 1.3 Quy trình sản xuất chƣơng trình truyền hình 65 Hình 1.4 Quy trình sản xuất chƣơng trình truyền hình chi tiết 66 Hình 1.5 Quy trình sản xuất sản phẩm báo mạng điện tử 68 Hình 1.6 Quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại 70 Hình 2.1 Các bƣớc quy trình sản xuất sản phẩm Ban BTTĐN – TTXVN 85 Hình 2.2 Quy trình sản xuất sản phẩm phát Hệ VOV5 88 Hình 2.3 Quy trình sản xuất sản phẩm truyền hình VTV4 92 Hình 2.4 Biểu mẫu kịch đề cƣơng dành cho Chuyên mục kênh VTV494 Hình 2.5 Quy trình sản xuất đặc san Hoa Sen (Đài PT-TH Quảng Ninh) 98 Hình 2.6 Giao diện báo điện tử VietnamPlus 122 Hình 3.1: Thống kê dự báo số lƣợng ngƣời dùng Facebook Việt Nam 177 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BBT : Ban biên tập BTTĐN : Biên tập tin đối ngoại BTV : Biên tập viên CMS : Content management system (hệ thống quản lý nội dung) CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CTV : Cơng tác viên ` ĐTNVN : Đài Tiếng nói Việt Nam ĐTHVN : Đài Truyền hình Việt Nam PTTH : Phát truyền hình PVS : Phỏng vấn sâu SPBC : Sản phẩm báo chí TBT : Tổng biên tập TCSX : Tổ chức sản xuất THĐN : Truyền hình đối ngoại TKTS : Thƣ ký tòa soạn TTĐC : Truyền thơng đại chúng TTQT : Truyền thông quốc tế TTTT : Thông tin truyền thông TTXVN : Thông xã Việt Nam PV : Phóng viên QHQT : Quan hệ quốc tế VNEWS : Truyền hình thơng VNS : VietnamNews MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với xu hội nhập quốc tế ngày đƣợc mở rộng tất lĩnh vực đời sống xã hội, nhu cầu cung cấp thông tin từ Việt Nam giới đƣa thông tin giới đến với Việt Nam ngày trở nên cấp thiết TTĐN hoạt động thông tin hƣớng vào nhiều đối tƣợng nƣớc nhƣ nƣớc nhằm tạo hiểu biết Việt Nam, xây dựng quảng bá hình ảnh đất nƣớc, tranh thủ ủng hộ dƣ luận, đặc biệt công chúng nƣớc nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng thời xây dựng góc nhìn dƣ luận nƣớc tình hình giới Trong thực tiễn lãnh đạo nghiệp cách mạng đất nƣớc, Đảng Nhà nƣớc coi trọng công tác thông tin đối ngoại Ngày 2/8/2017, Ban Tuyên giáo Trung ƣơng ban hành báo cáo sơ kết năm thực Kết luận số 16 Bộ Chính trị (Khóa XI) “Chiến lược phát triển thơng tin đối ngoại giai đoạn 20112020” Chỉ thị 26-CT/TW Ban Bí thƣ (khóa X) cơng tác thơng tin đối ngoại Báo cáo nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu công tác thông tin đối ngoại: Có kế hoạch sử dụng hiệu chương trình, sản phẩm thơng tin đối ngoại có chất lượng tốt thông qua việc phối hợp, trao đổi quan, đơn vị, quan báo chí đối ngoại chủ lực với báo, đài địa phương nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm tính thống cơng tác tun truyền đối ngoại Tận dụng vai trò báo chí nước ngồi, chun gia, học giả, cá nhân có uy tín quốc tế thơng tin đối ngoại [4, 19] Các quan truyền thơng đại chúng tích cực thông tin hoạt động ngoại giao Đảng Nhà nƣớc, quảng bá hình ảnh Việt Nam, công tác ngƣời Việt Nam nƣớc Đặc biệt hoạt động quan báo chí đối ngoại đƣợc đánh giá chủ động đổi thơng qua hình thức nhƣ mở quan đại diện báo chí, quan thƣờng trú, phân xã nƣớc ngồi, cử phóng viên tới trƣờng việc nhằm đƣa đến công chúng thông tin cập nhật, xác thiết thực Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn ngày sôi động, phong phú, phức tạp nhu cầu tiếp nhận thông tin công chúng, đặc biệt nhóm cơng chúng mục tiêu thơng tin đối ngoại (nhân dân, phủ quốc gia giới, ngƣời Việt Nam nƣớc ngoài, ngƣời nƣớc ngồi Việt Nam), ngƣời có đặc điểm khác biệt nhƣ địa bàn sinh sống , trình độ học vấn cao, lựa chọn kênh thơng tin đa dạng, phong phú chất lƣợng sản phẩm báo chí đối ngoại có hạn chế về nội dung hình thức Thực tế cho thấy, để có đƣợc sản phẩm báo chí nói chung sản phẩm báo chí đối ngoại nói riêng có chất lƣợng tốt, đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu cơng chúng quy trình sản xuất sản phẩm giữ vai trò quan trọng Trong quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại nay, ngồi ƣu điểm có đƣợc có nhiều hạn chế, bất cập ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm nhƣ hiệu tiếp nhận thông tin công chúng Chính vậy, sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam muốn thu hút đƣợc đông đảo cơng chúng cần có đổi mạnh mẽ từ quy trình sản xuất sản phẩm, nhằm phát huy mạnh, đồng thời khắc phục khâu hạn chế, bất cập để có đƣợc sản phẩm báo chí đối ngoại chất lƣợng hơn, ngày tiếp cận gần rộng với cơng chúng Từ vấn đề trên, từ hai bình diện lý luận thực tiễn, việc nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam đặt yêu cầu cần phải đƣợc nghiên cứu, giải quyết, sở, nội dung, lối chế vận hành, mở đƣờng giải vấn đề cấp thiết Mặt khác, giải đƣợc vấn đề đổi nâng cao chất lƣợng sản phẩm báo chí đối ngoại Từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài “Quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam nay” làm luận án Tiến sĩ ngành Báo chí học Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại, mơ tả thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam nay, từ đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án cần tập trung giải số nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa, phân tích làm rõ thêm vấn đề lý luận báo chí đối ngoại quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Thứ hai, đánh giá thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam thơng qua kết khảo sát số tòa soạn báo chí đối ngoại; nêu rõ nguyên nhân thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam Thứ ba, đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Luận án chủ yếu nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại, tập trung vào bƣớc quy trình sản xuất yếu tố tác động tới chúng; đồng thời giới hạn phạm vi nghiên cứu kênh báo chí đối ngoại chủ lực Việt Nam nay, gồm: báo Vietnam News, kênh phát đối ngoại quốc gia VOV5, kênh truyền hình đối ngoại VTV4 báo điện tử VietnamPlus Ngồi tác giả khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại thuộc Đài PTTH Quảng Ninh nhằm so sánh, tìm kiếm khác biệt quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại trung ƣơng với sản phẩm báo chí đối ngoại địa phƣơng Giả thuyết nghiên cứu luận án Khi tiến hành nghiên cứu đặt giả thuyết sau: ... 2.1 Thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại số quan báo chí đối ngoại Việt Nam 84 2.2 Đánh giá chung quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam 100... luận quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại, mơ tả thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam nay, từ đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hồn thiện quy trình sản xuất. .. luận báo chí đối ngoại quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Thứ hai, đánh giá thực trạng quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại Việt Nam thơng qua kết khảo sát số tòa soạn báo chí
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ), QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay