Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự ở việt nam

179 8 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG ĐẠT NAM CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG ĐẠT NAM CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ VIỆT NAM Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 38 01 04 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.CAO THỊ OANH HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận n trung thực Những kết luận khoa học luận n ch a đ ợc công bố cơng trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN HOÀNG ĐẠT NAM MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 10 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 13 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu 19 Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ 23 2.1 Khái niệm, yếu tố cấu thành tội xâm phạm an tồn giao thơng đường đặc điểm tội xâm phạm an toàn giao thông đường thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án quân Việt Nam 23 2.2 Lịch sử phát triển quy định pháp luật hình tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 36 2.3 Các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường theo quy định pháp luật hình số nước giới 67 Chƣơng 3: THỰC TIẾN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ TẠI CÁC TỊA ÁN QUÂN SỰ VIỆT NAM 82 3.1 Tổng quan kết xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tòa án quân Việt Nam 82 3.2 Những hạn chế, sai lầm thực tiễn định tội danh định hình phạt tội xâm phạm an toàn giao thông đường 90 3.3 Nguyên nhân hạn chế, sai lầm thực tiễn định tội danh định hình phạt các tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 110 Chƣơng 4: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ 117 4.1 Các yêu cầu áp dụng pháp luật tội xâm phạm an toàn giao thông đường 117 4.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật tội xâm phạm an tồn giao thơng đường 120 KẾT LUẬN 149 DANH SÁCH CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 163 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình BLDS : Bộ luật dân HĐXX : Hội đồng xét xử HTND : Hội thẩm nhân dân HTQN : Hội thẩm quân nhân TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TAQS : Tòa án qn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vi phạm an toàn giao thông đường vấn đề xã hội mang tính tồn cầu mà quốc gia giới phải đối mặt Sự gia tăng nhanh chóng loại phương tiện giao thông mà tăng trưởng mạnh loại phương tiện giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường chưa đảm bảo quy mô chất lượng, đặc biệt nước phát triển phát triển; ùn tắc giao thông thường xuyên xảy đô thị lớn khiến cho tai nạn giao thông đường ngày tăng số lượng mức độ nghiêm trọng Tổ chức Y tế giới khẳng định “Tai nạn giao thông trở thành đại dịch nhân loại” Tổ chức Y tế giới tiến hành khảo sát tồn diện tình hình tai nạn giao thông giới Báo cáo kết nghiên cứu rằng, năm giới có 1,2 triệu người chết 50 triệu người bị thương tai nạn giao thông Như vậy, trung bình ngày khoảng 3.400 người chết tai nạn giao thơng đường bộ, quốc gia có thu nhập trung bình có số lượng người tử vong tai nạn giao thông lớn nhất, với gấp đôi tỷ lệ tử vong so với quốc gia có thu nhập cao chiếm 90% số người tử vong giao thơng đường tồn giới; người bộ, người xe đạp người xe mô tô chiếm nửa số tử vong Việt Nam, tình hình vi phạm an tồn giao thông đường diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn tính mạng, sức khỏe, cải vật chất, gây tâm lý lo lắng cho người dân, gây ổn định trật tự, an toàn xã hội mối quan tâm quan nhà nước có thẩm quyền, tầng lớp nhân dân Hiện nay, đất nước ta giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa, Giao thơng đường chiếm vị trí quan trọng, yếu tố thuộc kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển toàn kinh tế Hệ thống giao thông đường nước ta bước đầu nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới; phương tiện vận tải tăng nhanh số lượng, đa dạng chủng loại, bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng nhu cầu lại nhân dân Tuy nhiên, hoàn cảnh cân đối cầu, đường, phương tiện, người tham gia giao thông yếu tố xã hội, tình trạng vi phạm quy định an tồn giao thơng đường diễn biến nghiêm trọng Từ năm 2009 đến tai nạn giao thơng đườngxu hướng giảm (giảm số vụ, số người chết số người bị thương), số người chết mức cao (trung bình 10.000 người chết năm với tổng dân số 95 triệu dân) Theo số liệu báo cáo Cục cảnh sát giao thơng, năm 2017, tồn quốc xảy 19.798 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970 người Các hành vi xâm phạm an tồn giao thơng đường bị xử l hình có giảm, song chiếm tỷ lệ cao tổng số tội phạm; số vụ án, số bị cáo bị xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đườngxu hướng giảm, tính chất nguy hiểm lại gia tăng Trước tình hình đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012“Về tăng c ờng lãnh đạo Ðảng cơng tác bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng đ ờng bộ” Chính phủ ban hành Nghị số 30/2013/NQ- CP ngày 01/3/2013“về ch ơng trình hành động Chính phủ thực thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 Ban chấp hành Trung ơng Đảng tăng c ờng lãnh đạo Ðảng cơng tác bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng đ ờng bộ” Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT- TTG ngày 23/6/2013“về tăng c ờng thực giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng hoạt động vận tải” Bộ giao thông vận tải ban hành Quyết định số 620/QĐ- BGTVT ngày 14/3/2013 “Ban hành ch ơng trình hành động Bộ Giao thơng vận tải thực Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 Ban chấp hành Trung ơng Đảng tăng c ờng lãnh đạo Ðảng công tác bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng đ ờng bộ” Trong đó, xác định rõ chủ trương, giải pháp bản, lâu dài biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế, chặn đứng tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông, đồng thời yêu cầu Cấp ủy đảng, Chính quyền, Đồn thể cấp, Ngành phải đặt nhiệm vụ bảo đảm an tồn giao thơng nhiệm vụ trị trọng tâm công tác lãnh đạo, đạo, quản lý mình; phải tổ chức quán triệt, triển khai thực nghiêm túc, đầy đủ, Chỉ thị Nghị Việc xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm an tồn giao thơng nói chung xâm phạm an tồn giao thơng đường nói riêng nhiệm vụ quan trọng đặt quan tiến hành tố tụng nhằm góp phần ngăn chặn kìm chế tai nạn giao thơng Bộ luật hình (BLHS) năm 1999 Quốc hội khóa X thơng qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000 Từ đời đến nay, BLHS công cụ sắc bén Nhà nước việc quản lý xã hội, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng việc giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức công dân, góp phần có hiệu nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, sau gần 15 năm thi hành, tình hình đất nước ta có thay đổi lớn mặt Đặc biệt, việc thực đường lối, sách Đảng, Nhà nước xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nội dung ghi nhận bảo đảm thực quyền người, quyền công dân; chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược cải cách pháp chủ động hội nhập quốc tế Việt Nam mang lại chuyển biến lớn, tích cực kinh tế, xã hội đối ngoại Điều làm cho BLHS nói chung số quy định tội phạm cụ thể BLHS hành trở nên bất cập, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tình hình tội phạm tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt, số lĩnh vực có xu hướng gia tăng quy mơ tính chất nguy hiểm Xu chủ động hội nhập quốc tế trở thành nhu cầu nội Việt Nam Trên thực tế, Việt Nam tham gia nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực trở thành thành viên nhiều điều ước quốc tế đa phương, có cơng ước phòng chống tội phạm Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác song phương với quốc gia, Việt Nam đàm phán k kết nhiều Hiệp định tương trợ pháp hình hiệp định dẫn độ với nước giới Điều này, đòi hỏi phải tiếp tục có nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định BLHS để nội luật hóa quy định hình điều ước quốc tế mà nước ta thành viên nhằm thực đầy đủ nghĩa vụ quốc gia thành viên, tạo sở pháp lý thuận lợi cho việc chủ động tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm BLHS năm 1999 tiếp BLHS năm 2015, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có sửa đổi, bổ sung tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Điều cho thấy pháp luật hình Việt Nam tội phạm ngày hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách pháp đòi hỏi thực tiễn, đặc biệt giai đoạn tội phạmxu hướng gia tăng, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản cơng dân Tuy nhiên, BLHS hành nhiều bất cập mặt kỹ thuật lập pháp liên quan đến thống phần chung phần tội phạm; dấu hiệu định tội, định khung nhiều tội danh; tội ghép; cách thiết kế khung hình phạt khoảng cách khung hình phạt số tội danh, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến việc hướng dẫn thi hành áp dụng quy định BLHS thực tế Đồng thời, văn giải thích hướng dẫn áp dụng pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ thống dẫn đến trình áp dụng quy định pháp luật tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, quan tiến hành tố tụng thường gặp vướng mắc, lúng túng Thời gian qua, vụ án liên quan đến Quân đội có xu hướng gia tăng, tội xâm phạm an tồn giao thơng đường nhóm tội chiếm tỉ lệ cao, gây thiệt hại khơng nhỏ cho Quân đội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín Quân đội Các Tòa án quân (TAQS) quan xét xử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thuộc hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) tổ chức Quân đội, thực chức nhiệm vụ xét xử theo quy định pháp luật Trong phạm vi chức mình, TAQS có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ nhân dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật sức mạnh chiến đấu Quân đội; ... ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ TẠI CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ Ở VIỆT NAM 82 3.1 Tổng quan kết xét xử tội xâm phạm an tồn giao thơng đường Tòa án quân. .. XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG ĐẠT NAM CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA CÁC TỊA ÁN QN SỰ Ở VIỆT NAM Ngành: Luật hình tố... số nước giới tội xâm phạm an tồn giao thơng đường bộ; Các quan điểm khoa học thực tiễn áp dụng pháp luật tội xâm phạm an toàn giao thông đường từ thực tiễn xét xử TAQS Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự ở việt nam , Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay