THỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI (Luận án tiến sĩ)

328 8 0
  • Loading ...
1/328 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:30

THỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠITHỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ HUYỀN NGA THỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI Ngành: Báo chí học Mã số: 932 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾNBÁO CHÍ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS NGUYỄN VĂN DỮNG Hà Nội – 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Về mặt thực tiễn Bƣớc sang kỷ 21, hệ thống phƣơng tiện truyền thơng phát triển mạnh mẽ, có xu hƣớng ƣu tiên cho phần hình ảnh Hình ảnh trở thành phần khơng thể thiếu, chí yếu tố gắn chặt với tồn thay đổi phƣơng tiện truyền thông Các thể loại báo chí có liên quan đến hình ảnh, nằm xu chung, đƣợc quan tâm đến nhiều Thể loại phóng ảnh báo chí phản ánh thực nhiều ảnh đƣợc kết nối với thành câu chuyện ngƣời, kiện hay vấn đề có ảnh hƣởng tới phát triển xã hội Tuy nhiên, tồn thể loại phóng ảnh báo chí gặp trở ngại lớn: Thứ nhất, yếu tố thể loại chƣa đƣợc nhìn nhận cách thiết thực: Về phía ngƣời chụp ảnh, có ngƣời sử dụng phƣơng pháp chụp xếp can thiệp để tạo ảnh hồn hảo nhƣng khơng giống thực Về phía ngƣời sử dụng ảnh, thiếu chuyên nghiệp khiến cho tác phẩm phóng ảnh bị đặc trƣng vốn mạnh thể loại này, nhƣ là: thiếu kết nối để tạo thành câu chuyện, thiếu khoảnh khắc bùng nổ để tạo cao trào câu chuyện, thiếu nhân vật đƣợc khai thác từ nhiều góc độ để trở nên ấn tƣợng… Thứ hai, xuất phƣơng tiện truyền thông nhƣ báo mạng điện tử, mạng xã hội buộc thể loại phóng phải có thay đổi để phù hợp Thực tế cho thấy mục đích sử dụng thể loại ảnh báo chí phƣơng tiện truyền thông không giống Việc sử dụng thể loại ảnh báo chí chịu ảnh hƣởng nhiều vào cấu trúc phƣơng thức phƣơng tiện truyền thơng, ví dụ: báo in mảnh đất tốt cho viết phân tích, nghiên cứu thể loại bình luận hay phóng điều tra, báo mạng điện tử lại ƣu tiên cho viết ngắn gọn thể loại tin; Hay nhƣ: dung lƣợng báo mạng cho phép số lƣợng không hạn chế tác phẩm phóng ảnh, nhƣng báo in cho phép đến ảnh phóng Thêm vào đó, ranh giới thể loại vốn bất biến, dẫn đến việc sử dụng nhóm ảnh phóng ảnh ln tình trạng khơng rõ ràng, điều khiến cho nhiều tác phẩm ảnh có tính chất minh họa nhiều thơng tin báo chí với tƣ cách thể loại Thứ ba, xuất điện thoại thơng minh có chức chụp ảnh, giúp ngƣời sử dụng dễ dàng lƣu giữ khoảnh khắc sống, khiến cho phƣơng thức truyền thông thay đổi, khiến cho ngƣời dù khơng biết nhiều tạo hình lƣu giữ khoảnh khắc ấn tƣợng ảnh báo chí, nhƣng đáng lo ảnh khơng giữ đặc trƣng, đƣợc mạnh thể loại, ngƣời chụp không quan tâm nhiều đến yếu tố này, lý khiến quan niệm thể loại phóng ảnh có thay đổi 1.1 Về mặt lý thuyết Trong năm gần đây, Việt Nam tiếp nhận thêm quan niệm truyền thơng hình ảnh truyền thông thị giác từ phƣơng Tây Trong xu phát triển chung truyền thông giới coi trọng yếu tố hình ảnh, lý thuyết truyền thơng hình ảnh cần đƣợc nghiên cứu cách nghiêm túc có hệ thống, hội để nhìn nhận rõ quan niệm báo chí truyền thơng truyền thống đƣơng đại Dƣới góc độ tiếp cận lý thuyết truyền thơng hình ảnh, đề tài “Thể loại phóng ảnh báo chí đại” đặt tƣơng quan môi trƣờng truyền thông đại với thể loại báo chí, thể loại báo chí truyền thống với thể loại báo chí đại Các luận điểm khoa học luận án đƣợc minh chứng tác phẩm phóng ảnh đƣợc lựa chọn kỹ càng, có nhấn mạnh yếu tố thị giác vai trò hình ảnh q trình truyền thơng, điều xét thấy cần thiết điều kiện lý thuyết truyền thơng hình ảnh Việt Nam chƣa có nhiều Việc xuất phƣơng thức truyền thông đặt thách thức cho sở đào tạo truyền thông nguồn lực, nhƣ chƣơng trình đào tạo khung lý thuyết Ở Việt Nam, sở đào tạo chuyên truyền thơng hình ảnh khơng nhiều, chƣa có sở có quy mơ điều kiện đủ để đáp ứng nhu cầu truyền thơng hình ảnh thực tế Đề tài “Thể loại phóng ảnh báo chí đại” mong muốn góp phần vào khoảng trống lý thuyết sở đào tạo chun truyền thơng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án xây dựng khung lý thuyết thể loại phóng ảnh báo chí, đồng thời nhận diện thể loại phóng ảnh báo chí đại, từ đƣa nhận xét khoa học phát triển thể loại phóng ảnh báo chí điều kiện thực tiễn 1.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận án tập hợp phân tích tác phẩm phóng ảnh để tìm đặc điểm bật thể loại phóng ảnh, đánh giá tác phẩm so sánh đối chiếu thời gian trƣớc để tìm đặc thể loại phóng ảnh báo chí đại - Luận án khảo sát, đánh giá thực trạng thể loại phóng ảnh số tờ báo in báo mạng điện tử, để nhìn nhận vấn đề thực tế thể loại phóng ảnh báo chí giai đoạn Từ đó, luận án đƣa số khuyến nghị giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lƣợng thể loại phóng ảnh báo chí đại Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi khảo sát 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Thể loại phóng ảnh báo chí đại 3.2 Đối tượng phạm vi khảo sát: Báo Tuổi trẻ từ năm 2012 đến 2016, báo Lao động từ năm 2012 đến 2016; báo điện tử VnExpress.net năm 2016; Các tác phẩm phóng ảnh đoạt giải ảnh báo chi thể giới từ năm 1961 đến năm 2016 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 4.1 Câu hỏi: - Thể loại phóng ảnh báo chí chịu tác động nhƣ dƣới ảnh hƣởng mơi trƣờng truyền thơng đại? - Thể loại phóng ảnh báo chí xuất đặc điểm nào? - Ngƣời thực phóng ảnh cần sử dụng phƣơng pháp cho phù hợp với thay đổi thể loại phóng ảnh báo chí đại? 4.1 Giả thuyết nghiên cứu Trong môi trƣờng truyền thơng đại, thể loại phóng ảnh xuất đặc điểm mới, bên cạnh đặc điểm cũ tiếp tục phát huy mạnh trình phản ánh thực sống Phƣơng pháp thực tác phẩm phóng ảnh dù đƣợc hỗ trợ phần mềm chỉnh sửa ảnh tiện dụng, nhƣng đặt mục đích phản ánh thực với chất thực khách quan Cơ sở lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý thuyết Cơ sở lý thuyết đề triển khai vấn đề nghiên cứu luận án chủ nghĩa vật biện chứng, vận dụng nguyên lý cặp phạm trù: chất tƣợng, nội dung hình thức, tất nhiên ngẫu nhiên, nguyên nhân kết quả, khả thực, để phân tích, đối chiếu so sánh kết nghiên cứu, để từ có luận điểm lựa chọn tác phẩm minh họa mang tính khoa học biện chứng Ngoài ra, luận án triển khai vấn đề dựa sở lý thuyết thể loại, nguyên tắc sáng tạo tác phẩm báo chí, đặc điểm tính chất tác phẩm ảnh báo chí, nguyên tắc yếu tố tạo hình nhiếp ảnh 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu phƣơng pháp đƣợc sử dụng việc phân loại quan niệm, khảo cứu cơng trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án - Thống kê, phân loại phƣơng pháp đƣợc sử dụng để thống kê phân loại tác phẩm phóng ảnh nhóm ảnh tờ báo thuộc diện khảo sát, từ có khoa học để đƣa nhận định đánh giá chất lƣợng tác phẩm phóng ảnh tờ báo - Phân tích nội dung phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá kết từ trình khảo sát tác phẩm Để sử dụng phƣơng pháp này, tác giả luận án cần vận dụng kiến thức thể loại, để phân tích tác phẩm dựa hình thức nội dung, đồng thời đƣa đánh giá nhận định xu hƣớng phát triển tác phẩm đƣợc khảo sát - Phương pháp vấn sâu đƣợc sử dụng để vấn chuyên gia truyền thông, chủ yếu truyền thơng ảnh báo chí, bao gồm phóng viên ảnh (5 ngƣời) – ngƣời trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm phóng ảnh; biên tập viên (5 ngƣời) – ngƣời định nội dung hình thức tác phẩm phóng ảnh; nhà quản lý báo chí (2 ngƣời) – ngƣời đóng vai trò quan trọng phát triển ảnh báo chí; giảng viên ảnh báo chí (3 ngƣời) – ngƣời có vai trò lớn việc trì chất lƣợng tồn thể loại phóng ảnh - Phương pháp anket đƣợc dụng để thu thập thơng tin mang tính định lƣợng, mức độ quan tâm cơng chúng tới hình ảnh tờ báo thuộc diện khảo sát, nhận biết cơng chúng thể loại phóng ảnh Mẫu khảo sát đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên ba thành phố lớn Việt Nam Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Số phiếu phát 500 phiếu (200 Hà Nội, 200 thành phố Hồ Chí Minh, 100 Đà Nẵng) Đối tƣợng đƣợc khảo sát phải đảm bảo yếu tố biết sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời phân phát phiếu hỏi, ngƣời thực trọng đến tỉ lệ ngƣời độ tuổi lao động, vào thống kê dân số Việt Nam năm 2013 số ngƣời độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỷ lệ cao (64%) Những điểm luận án - Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn thể loại phóng ảnh báo chí đại, luận án xây dựng khung lý thuyết cho thể loại ảnh báo chí môi trƣờng truyền thông số nay; sở lý thuyết – thực tiễn đặc điểm loại hình loại thể, nhƣ đề xuất nhằm hồn thiện quy trình sáng tạo loại thể tác phẩm ảnh báo chí mơi trƣờng cơng nghệ số nay; lợi nhƣ bất cập môi trƣờng truyền thông số tạo ra, nhƣ khả siêu kết nối, siêu tƣơng tác, công chúng chủ động - Bằng phƣơng pháp thống kê-phân loại, phân tích sản phẩm truyền thơng (trên 1187 tác phẩm phóng ảnh tờ báo nƣớc 537 tác phẩm phóng ảnh báo chí nƣớc ngồi) vấn sâu, thảo luận nhóm, luận án phân tích đặc điểm thể loại phóng ảnh báo chí đại - Luận án nêu lên số vấn đề thực tiễn hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thể loại phóng ảnh báo chí đại, cụ thể gồm: vấn đề đặt ra, giải pháp chung, giải pháp đặc thù khuyến nghị khoa học 6.1 Ý nghĩa lý luận: Luận án nghiên cứu vấn đề “Thể loại phóng ảnh báo chí đại” bổ sung kiến thức cho hệ thống lý thuyết truyền thơng hình ảnh Thêm vào đó, hệ thống ví dụ minh họa, đối tƣợng khảo sát đƣợc tiến hành thời gian gần nhất, phần tham khảo bổ ích cho học viên chuyên ngành truyền thông, đặc biệt học viên ngƣời quan tâm đến ảnh báo chí 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án tài liệu tham khảo cho phóng viên, biên tập viên ảnh tòa soạn, học viên ngƣời quan tâm đến lĩnh vực ảnh báo chí Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm: chƣơng, 20 hình minh họa, biểu đồ Nội dung chƣơng cụ thể nhƣ sau: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn thể loại phóng ảnh báo chí đại - Chƣơng 2: Nhận diện thể loại phóng ảnh báo chí đại - Chƣơng 3: Khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lƣợng thể loại phóng ảnh báo chí đại TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đề tài “Thể loại phóng ảnh báo chí đại” đề tài nghiên cứu vấn đề ảnh báo chí thể loại ảnh báo chí Xuất phát từ góc nhìn khoa học, ảnh báo chí thể loại ảnh báo chí vốn có nguồn gốc từ báo chí thể loại báo chí, luận án phần gốc vấn đề, thể loại phóng báo chí Nghiên cứu phóng báo chí, tác giả luận án tìm mốc phát triển quan trọng thể loại, yếu tố cần thiết cho hình thành phát triển thể loại báo chí Sự khác biệt báo in, báo phát báo truyền hình với báo ảnh tham chiếu có ích cho việc xây dựng khung lý thuyết tìm đặc điểm thể loại phóng ảnh báo chí đại I/ CÁC CƠNG TRÌNH CỦA CÁC TÁC GIẢ NƢỚC NGỒI CĨ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Liên quan đến đề tài “Thể loại phóng ảnh báo chí đại”, tác giả luận án tìm thấy vấn đề liên quan khía cạnh khác số sách tác giả nƣớc A - Các sách Cuốn sách đƣợc tác giả luận án sử dụng làm tƣ liệu tham chiếu kiện lịch sử nhiếp ảnh tên tuổi nhiếp ảnh gia tiếng giới “The History of Photography: From 1839 to the Present” tác giả Beaumont Newhall đƣợc xuất năm 1982 Beaumont Newhall (1908–1993) sử gia nghệ thuật, nhà văn nhiếp ảnh gia Năm 1935, ông trở thành thủ thƣ Bảo tàng Nghệ thuật đại New York Năm 1940, ông trở thành Giám đốc phận Nhiếp ảnh MoMA Ông giám tuyển Bảo tàng Nhiếp ảnh quốc tế từ năm 1948 đến năm 1958, sau Giám đốc từ 1958 đến 1971 Tại Eastman House, Newhall chịu trách nhiệm sƣu tập sƣu 10 tập ảnh lớn giới Kể từ xuất lần đầu vào năm 1937, sách “The History of Photography: From 1839 to the Present” đƣợc ca ngợi tác phẩm kinh điển nhiếp ảnh Chƣa có sách chƣa có tác giả trình bày mối liên hệ tiến hóa thẩm mỹ nghệ thuật nhiếp ảnh, đổi kỹ thuật kết hợp với chi tiết hấp dẫn, bay bổng lòng nhiệt tình nhƣ Beaumont Newhall thể sách Qua 300 tác phẩm nhiếp ảnh gia bậc thầy nhƣ William Henry Fox Talbot, Timothy O'Sullivan, Julia Margaret Cameron, Eugène Atget, Peter Henry Emerson, Alfred Stieglitz, Paul Strand, Alvin Langdon Coburn, Man Ray, Edward Weston, Dorothea Lange, Walker Evans, Ansel Adams, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Harry Callahan, Minor White, Robert Frank Diane Arbus, tác giả Beaumont Newhall trình bày nghiên cứu hấp dẫn, tồn diện xu hƣớng mốc phát triển quan trọng kể từ ảnh đƣợc thực vào năm 1839 Các lựa chọn đƣợc thêm vào ấn lần thứ năm bao gồm ảnh đƣợc làm màu sắc, từ kiểu máy vẽ tay màu năm 1850 Edward Steichen, đến tác phẩm bậc thầy đƣơng đại nhƣ Eliot Porter, Ernst Haas, William Eggleston, Stephen Shore Joel Meyerowitz thực Từ góc độ nghiên cứu, tác giả luận án tiếp thu đƣợc quan điểm xu hƣớng sáng tạo nhiếp ảnh gia sáng tác theo khuynh hƣớng thực nhƣ Alfred Stieglitz, Edward Steichen Henri Cartier-Bresson Cuốn sách thứ hai “Let Truth Be the Prejudice: W Eugene Smith, His Life and Photographs” tác giả Ben Maddow, đƣợc xuất năm 1998 Cuốn sách “Let Truth Be the Prejudice” ghi lại đời công việc W Eugene Smith, ngƣời có cơng việc tạo nên thể loại ảnh báo chí mang sức mạnh thẩm mỹ đạo đức phóng ảnh Smith sinh năm 1918 Wichita, Kansas, lớn lên với giá trị truyền thống Mỹ 314 PHỤ LỤC 52 Phóng ảnh “Thi gan với trạm cân” tác giả Tiến Thành báo Tuổi trẻ chủ nhật 19/4/2014 315 PHỤ LỤC 53 Phóng ảnh “Đến trƣờng đơi chân mẹ” tác giả Mai Vinh báo Tuổi trẻ chủ nhật 05/10/2014 316 PHỤ LỤC 54 Phóng ảnh “8 phụ nữ săn thần chết” tác giả Ngọc Hiền báo Tuổi trẻ chủ nhật 19/10/2014 317 PHỤ LỤC 55 Phóng ảnh “Bỗng dƣng nhà biến thành hầm” tác giả Quang Định – Mai Hoa báo Tuổi trẻ chủ nhật 26/10/2014 318 PHỤ LỤC 56 Phóng ảnh “Lao đao biển độc” nhóm phóng viên ảnh miền Trung báo Tuổi trẻ chủ nhật 24/4/2016 319 PHỤ LỤC 57 Phóng ảnh “Sống dƣới độ C” nhóm tác giả báo Tuổi trẻ chủ nhật 06/01/2013 320 PHỤ LỤC 58 Phóng ảnh “Cậu bé có 10 ngƣời cha” tác giả Thái Lộc – Quốc Nam báo Tuổi trẻ chủ nhật 27/01/2013 321 PHỤ LỤC 59 Phóng ảnh “Vũ điệu Tây Nguyên” tác giả Tiến Thành báo Tuổi trẻ chủ nhật 3/2013 322 PHỤ LỤC 60 Phóng ảnh “Ớn Đà Lạt ơi” tác giả Mai Vinh Tuổi trẻ chủ nhật 31/3/2013 323 PHỤ LỤC 61 Phóng ảnh “Sài Gòn vật vã chống nóng” nhóm tác giả báo Tuổi trẻ chủ nhật 07/4/2013 324 PHỤ LỤC 62 Phóng ảnh “Lão ngƣ mù bắt cá” tác giả Tiến Long báo Tuổi trẻ chủ nhật 21/4/2013 325 PHỤ LỤC 63 Phóng ảnh “Đánh vật trƣớc mùa thi” tác giả Nhƣ Hùng báo Tuổi trẻ chủ nhật 19/5/2013 326 PHỤ LỤC 64 Phóng ảnh “Chàng trai bại não chinh phục ƣớc mơ” tác giả Đoàn Cƣờng – Đặng Nam báo Tuổi trẻ chủ nhật 26/5/2013 327 PHỤ LỤC 65 Phóng ảnh “Ngăn sông chống hạn” tác giả Tấn Vũ – Đoàn Cƣờng báo Tuổi trẻ chủ nhật 09/6/2013 328 PHỤ LỤC 66 Phóng ảnh “Làng thợ mộc tóc dài” tác giả Quang Vinh – Thúy Hằng báo Tuổi trẻ chủ nhật 16/6/2013 ... nhìn khoa học, ảnh báo chí thể loại ảnh báo chí vốn có nguồn gốc từ báo chí thể loại báo chí, luận án phần gốc vấn đề, thể loại phóng báo chí Nghiên cứu phóng báo chí, tác giả luận án tìm mốc phát... nâng cao chất lƣợng thể loại phóng ảnh báo chí đại 9 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đề tài Thể loại phóng ảnh báo chí đại đề tài nghiên cứu vấn đề ảnh báo chí thể loại ảnh báo chí Xuất phát từ góc... nghiên cứu Luận án xây dựng khung lý thuyết thể loại phóng ảnh báo chí, đồng thời nhận diện thể loại phóng ảnh báo chí đại, từ đƣa nhận xét khoa học phát triển thể loại phóng ảnh báo chí điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: THỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI (Luận án tiến sĩ), THỂ LOẠI PHÓNG SỰ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay