HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

254 10 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:27

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƢƠNG TẠI VIỆT NAM (Khảo sát Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2017) LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƢƠNG TẠI VIỆT NAM (Khảo sát Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2017) Ngành : Báo chí học Mã số : 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS Đinh Thị Thúy Hằng HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Hệ thống liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Minh Hiền LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tơi xin thể lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo tồn thể Q thầy Học viện Báo chí Tun truyền (AJC) tận tình bảo, động viên, quan tâm sát việc thực luận án suốt thời gian qua Tơi xin đặc biệt chân thành bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc PGS,TS Đinh Thị Thuý Hằng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, quan tâm, ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực hồn thành luận án Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với gia đình, bố mẹ, anh chị em chồng ln u thƣơng, chăm sóc giúp đỡ tơi hồn thành tốt công việc Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Minh Hiền DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTT CQHCNN CQHCNNTW CCHCTW CQNN CQQLNN CTTĐT GDSK HĐTT MHTT NNPTNT Nxb PGS PVS TGTW ThS TS TTBC TTĐC TTĐT/BTC TTGDSKTW TTTC TTTĐKT TTTT QHCC/PR VH,TT&DL Báo: chí - Tuyên truyền quan : hành nhà nƣớc quan : hành nhà nƣớc cấp Trung ƣơng quan hành Trung ƣơng quan nhà nƣớc quan : quảnnhà nƣớc Cổng : thông tin điện tử Giáo: dục sức khỏe Hoạt: động truyền thông Mô :hình truyền thơng Nơng : nghiệp Phát triển nơng thơn Nhà: xuất Phó:giáo sƣ Phỏng : vấn sâu Tuyên : giáo Trung ƣơng Thạc: sĩ Tiến: sĩ Thông : tin báo chí Thơng : tin đại chúng Thơng : tin điện tử/Bộ Tài Trung : tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ƣơng Truyền : thông tổ chức Truyền : thông Thi đua, khen thƣởng Thông : tin truyền thông Quan : hệ công chúng Văn: hóa, Thể thao Du lịch DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Khung lý thuyết .9 Biểu đồ 3.1: Số lƣợng chuyên mục mục trang báo ngành 94 Biểu đồ 3.2: Phân bố tỷ lệ viết theo mức độ liên quan tờ báo ngành 95 Biểu đồ 3.3: Số lƣợng viết đƣợc phân tích năm (từ 2015 – 2017) báo ngành 96 Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ tất kết tìm kiếm kết tin .105 Biểu đồ 3.5: Tỉ lệ tin đƣa tin năm .106 Biểu đồ 3.6: Tỉ lệ tin Bộ .106 Biểu đồ 3.7: Số lƣợng tin Bộ năm 107 Biểu đồ 3.8: Tổng số tin báo năm 108 Biểu đồ 3.9: Số lƣợng tin Bộ báo năm 2016 108 Biểu đồ 3.10: Những vấn đề bật báo Bộ Tài năm 2016 109 Biểu đồ 3.11: Những vấn đề bật báo Bộ Y tế năm 2016 .110 Biểu đồ 3.12: Những vấn đề bật báo Bộ NNPTNT năm 2016 111 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các lĩnh vực đƣợc đề cập Báo điện tử Bộ Tài 100 Bảng 4.1: Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động theo dõi thông tin báo chí CQHCNNTW 154 Bảng 4.2: Kế hoạch khóa đào tạo Phòng TTĐC, Bộ VHTT&DL Hàn Quốc năm 2016 157 Bảng 4.3: Kế hoạch khóa đào tạo, tập huấn năm cho CQHCNNTW 157 DANH MỤC MƠ HÌNH Mơ hình 2.1: Mơ hình truyền thông Lasswell .53 Mơ hình 2.2: Mơ hình truyền thơng Shanon Weaver .54 Mơ hình 2.3: Mơ hình truyền thông đa bậc Lazarsfeld .55 Mơ hình 2.4: Mơ hình truyền thơng tổ chức Gerald M.Goldhaber 60 Mơ hình 2.5: Mơ hình quản lý QHCC chiến lƣợc .61 Mơ hình 2.6: Mơ hình thể mức độ bƣớc đánh giá chƣơng trình truyền thơng QHCC 64 Mơ hình 3.1: Mơ hình phận truyền thơng VPCP 86 Mơ hình 3.2: Mơ hình phận truyền thơng Bộ Tài & Bộ NNPTNT 87 Mơ hình 3.3: Mơ hình phận truyền thông Bộ Y tế .88 Mơ hình 4.1: Mơ hình phận truyền thơng Chính phủ Hàn Quốc .135 Mơ hình 4.2: Mơ hình phận truyền thông Bộ VH,TT&DL Hàn Quốc 135 Mơ hình 4.3: Mơ hình phận truyền thơng Bộ Y tế Phúc lợi Hàn Quốc .136 Mơ hình 4.4: Mơ hình chế quảnhoạt động truyền thơng Phòng Truyền thơng cơng, Bộ VH,TT&DL Hàn Quốc 137 Mơ hình 4.5: Mơ hình giải đáp thắc mắc, tiếp nhận ý kiến Phòng Thơng tin cơng chúng, Hạ Nghị viện Nhật Bản 139 Mô hình 4.6: Nhóm tác chiến giải khủng hoảng truyền thơng .158 Mơ hình 4.7: Mơ hình chu trình truyền thơng bên ngồi CQHCNNTW .161 Mơ hình 4.8: Mơ hình chu trình quảnthơng tin bên CQHCNNTW 165 Mơ hình 4.9: Mơ hình tổ chức máy truyền thông CQHCNNTW 167 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 20 1.1 Tình hình nghiên cứu truyền thơng truyền thơng đại chúng 20 1.2 Tình hình nghiên cứu truyền thông tổ chức 29 1.3 Tình hình nghiên cứu hoạt động truyền thơng quan hành nhà nƣớc cấp Trung ƣơng việt nam 35 Chƣơng 2: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TẠI VIỆT NAM 40 2.1 Một số khái niệm 40 2.2 sở lý luận hoạt động truyền thông 48 2.3 sở thực tiễn hoạt động truyền thông .71 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƢƠNG TẠI VIỆT NAM 83 3.1 Giới thiệu quan diện khảo sát 83 3.2 Mơ hình hoạt động truyền thơng quan diện khảo sát 85 3.3 Hoạt động truyền thông quan diện khảo sát 94 3.4 Đánh giá kết khảo sát .125 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG CỦA CÁC QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƢƠNG TẠI VIỆT NAM 133 4.1 Tham khảo kinh nghiệm nƣớc 133 4.2 Những vấn đề đặt 141 4.3 Những giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động truyền thông CQHCNNTW Việt Nam 146 4.4 Những đề xuất nâng cao chất lƣợng hoạt động truyền thông CQHCNNTW Việt Nam 158 KẾT LUẬN .170 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 174 TÀI LIỆU THAM KHẢO .175 PHỤ LỤC 189 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh tình hình kinh tế trị giới nhiều biến động lớn, hầu hết quốc gia khu vực gặp khó khăn việc trì tăng trƣởng kinh tế hội nhập quốc tế, củng cố ổn định tăng cƣờng an ninh, đối phó với khủng hoảng tài chính, nợ cơng giải vấn đề xã hội Nằm xu tồn cầu hóa tồn giới, quốc gia gia nhập tổ chức Thƣơng mại giới WTO, Việt Nam đối mặt với tác động bối cảnh giới lên tình hình kinh tế, trị, xã hội đất nƣớc Đứng trƣớc khó khăn, thách thức đó, bên cạnh việc triển khai giải pháp cấp bách, Đảng Nhà nƣớc trọng việc kiện toàn lại máy quảnnhà nƣớc để điều hành đất nƣớc cách hiệu nhằm đảm bảo thực mục tiêu dài hạn phát triển kinh tế bền vững giữ vững ổn định trị xã hội đất nƣớc Để thực chức quản lý điều hành mình, chủ trƣơng sách muốn vào sống cần phải đƣợc tuyên truyền cách sâu rộng, hệ thống tới tồn thể ngƣời dân, nhƣ ngƣời dân hiểu ủng hộ sách Nhà nƣớc Do đó, nhà nƣớc cần phải cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác đến ngƣời dân để khơng đáp ứng quyền đƣợc thông tin nhân dân mà phát huy vai trò làm chủ nhân dân việc tham gia vào vấn đề xã hội đất nƣớc Về vai trò thơng tin, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng (2010) thơng tin, mà cụ thể thơng tin báo chí vấn đề trị, kinh tế, văn hố, xã hội, thơng tin sách hay hoạt động thuộc chức quản lý, điều hành quan hành ý nghĩa quan trọng nhà nƣớc nhân dân Thông tin nói chung thơng tin báo chí nói riêng vừa phƣơng tiện điều hành nhà nƣớc, vừa phƣơng tiện để ngƣời dân theo dõi, giám sát hoạt động máy nhà nƣớc, thực quyền dân chủ, vừa công cụ thúc đẩy hoạt động giao lƣu, hợp tác với bạn bè quốc tế [14] Tuy nhiên, để thông tin đến với ngƣời dân cách hiệu quả, quan hành nhà nƣớc cần trọng đến cách thức chất lƣợng thơng tin Các quan hành nhà nƣớc cần phải xác định cụ thể phƣơng hƣớng nội dung truyền thông để thông tin không vào hiệu chung chung mà phải truyền thông cách rõ ràng, cụ thể để ngƣời dân hiểu đƣợc quyền lợi trách nhiệm tham gia vào hoạt động phạm vi quảnquan hành nhà nƣớc Việc nâng cao chất lƣợng cơng tác thơng tin, thơng tin phân tích việc cung cấp thơng tin kịp thời góp phần giúp quan hành nhà nƣớc tránh bị dƣ luận đƣa phân tích theo nhiều hƣớng khác Việc phản biện kịp thời vấn đề mà dƣ luận quan tâm nhƣ xử lý đối tƣợng tung tin đồn thất thiệt xuyên tạc tình hình để trục lợi góp phần ngăn chặn đấu tranh với nguồn thơng tin tính chất phản động, kích động gây tâm lý hoang mang, hoài nghi hoạt động điều hành quảnnhà nƣớc [3] Báo chí, bao gồm quan báo chí ngành ngồi ngành, đƣợc xem nhƣ kênh thơng tin thống hiệu để thơng tin tun truyền chủ trƣơng, đƣờng lối sách quan hành nhà nƣớc đến với ngƣời dân Tuy nhiên, thời đại bùng nổ thông tin nay, xuất đa dạng phƣơng tiện truyền thông gây nhiễu loạn thơng tin Do đó, vấn đề cấp bách đặt quan hành phải cách thức quảnthông tin chuyên nghiệp để khơng nâng cao tính minh bạch, dân chủ uy tín quan nhà nƣớc nhân dân mà kịp thời định hƣớng dƣ luận xã hội đảm bảo đồng thuận nhƣ an ninh xã hội Thực tế, vụ ―Cà phê Xin chào‖ gây xôn xao dƣ luận thời gian qua (cuối 2015 đầu 2016) ví dụ điển hình thể vai trò báo chí, truyền thơng, mạng xã hội việc lên tiếng phản ánh nhiễu quan cơng quyền doanh nghiệp nói riêng ngƣời dân nói chung Cụ thể, ơng chủ quán cà phê Xin chào bị quan cảnh sát điều tra quan chức huyện Bình Chánh (TP HCM) khởi tố tội: ―Kinh doanh trái phép‖ theo điều 159 Bộ luật hình Sau báo chí phản ánh, quan chức vào điều tra kết luận: ngành nghề kinh doanh ông Nguyễn Văn Tấn pháp luật quy định khơng cần giấy phép riêng theo điều 159 Bộ luật hình khơng bắt buộc phải giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm [27] Theo đó, việc Cơng an H.Bình Chánh qua hai lần kiểm tra xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh chƣa giấy chứng nhận an tồn thực phẩm cho ông Tấn kinh doanh giấy phép riêng nên khởi tố ơng tội ―kinh doanh trái phép‖ khơng quan chức sau phải định đình vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin chào phục hồi quyền hợp pháp ông Đồng thời, cá nhân liên quan tới việc khởi tố ông Tấn bị cấp định tạm đình cơng tác, chờ xử lý theo luật định [20] 232 PHỤ LỤC BẢNG MÃ THÔNG ĐIỆP TRÊN CÁC QUAN BÁO CHÍ NGÀNH (Báo điện tử Chính phủ, Thời báo Tài Việt Nam, Báo Sức khoẻ Đời sống, Báo Nông nghiệp Việt Nam) Ngƣời mã hóa: ………………………… Ngƣời giám sát:………………………… A VỀ HÌNH THỨC THƠNG TIN VÀ HÌNH THỨC THỂ HIỆN A1 Tên tờ báo: Báo điện tử Chính phủ Nơng nghiệp Việt Nam Tài Việt Nam Sức khoẻ Đời sống A2 Tên tác giả viết: (ghi xác)………………………………… Khơng tên tác giả A3 Nguồn đăng tải: Cá nhân/nhà báo viết Trích nguồn cung cấp từ quan chức (VD: VPCP, Bộ liên quan…) Trích từ nguồn khác (ghi rõ)………………………………………… A4 Ngày đăng tải: Ngày: … Tháng: … Năm: …… A5.1 Chuyên mục (ghi xác):…………………………………………… A5.2 Tiểu mục (nếu có) (ghi rõ) …………………………………………… A6 Bài viết loại hình thức thơng tin nào? Thơng tin báo chí Ý kiến bạn đọc Thơng cáo báo chí Thông tin quảng cáo Văn Thông tin đấu thầu Báo cáo Khác (ghi rõ) …………………… Hỏi đáp sách A7 Thể loại tin Tin Bài phản ánh Phóng sự/Phóng điều tra Bình luận Phỏng vấn Khác (ghi rõ)…………………… A8 Bài viết ảnh minh họa khơng? Khơng (chuyển đến A12) A9 Nếu có, số lƣợng ảnh xuất viết? ………… A10 Ảnh kèm viết là? (có thể chọn nhiều phương án) Ảnh ngƣời đại diện tổ chức/ ngành đề cập viết Ảnh trụ sở nơi làm việc tổ chức/ ngành đề cập viết Ảnh hoạt động ngành Ảnh ngƣời dân đối tƣợng liên quan đến sách hoạt động tổ chức/ ngành 233 Ảnh chuyên gia đƣa nhận định đánh giá sách hoạt động tổ chức/ ngành Ảnh vật (tiền, cầu, phong cảnh…) Chỉ ảnh minh họa Khác (ghi rõ) …………………………………………… A11 Thông điệp (các) ảnh viết gì? (ghi ngắn gọn) ………………………………………………………………………… Khơng xác định/Khơng thơng điệp A12 Bài viết kèm video khơng? Khơng B NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP B1 Tên viết (ghi cụ thể): ……………………………………………… B2 Tên viết đề cập đến (có thể chọn nhiều phương án): Tên tổ chức Tên, chức vụ ngƣời lãnh đạo/ đại diện tổ chức Những quy định đạo tổ chức Hoạt động tổ chức Kết hoạt động tổ chức Trích dẫn phát ngơn lãnh đạo/ ngƣời đại diện tổ chức Vấn đề bật/chính sách bật ngành Số liệu/Con số ấn tƣợng/nổi bật Địa danh cụ thể 10 Khác (ghi rõ)………………………………………… B3 Tác giả viết khai thác thông tin phục vụ cho từ nguồn nào? (có thể chọn nhiều phương án) Tài liệu sẵn (báo cáo thống kê, báo cáo Bộ ngành) Phỏng vấn, khai thác thông tin từ lãnh đạo, đại diện ngƣời phát ngôn Bộ ngành Phỏng vấn đại diện quan chức liên quan (cơ quan công an, luật, ngành liên quan, đơn vị phối hợp…) Phỏng vấn đại diện tổ chức/doanh nghiệp đƣợc hƣởng lợi chịu ảnh hƣởng từ sách/vấn đề bàn đến Phỏng vấn chuyên gia/nhà nghiên cứu lĩnh vực liên quan Phỏng vấn ngƣời dân Khai thác thông tin từ báo chí thống (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng) Khai thác thơng tin từ truyền thơng xã hội/ mạng xã hội Phóng viên tác nghiệp trƣờng 10 Phóng viên dự lấy tin từ họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn… 11 Khác (ghi rõ) ……………………………………… 234 B4 Tin đề cập nội dung thơng tin sau đây? (có thể chọn nhiều phương án) Thơng báo/ cơng bố sách, quy định mới/ sửa đổi/cập nhật Chính phủ/Bộ/Ngành Chỉ đạo, thị lãnh đạo bộ, ngành Cuộc họp Chính phủ/Bộ/Ngành Văn hƣớng dẫn, báo liên quan đến thủ tục hành Chính phủ/Bộ/Ngành Khó khăn bất cập cơng tác quản lý điều hành,những vấn đề cộm việc triển khai thực thi sách,những vấn đề tiêu cực hoạt động ngành Vấn đề thời nóng hổi/ cố vấn đề, lĩnh vực mà Chính phủ/Bộ/Ngành quản lý Phê phán tƣợng tiêu cực ngành, đấu tranh với biểu sai trái, xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm, hành vi trái pháp luật liên quan đến ngành Kiến thức khoa học công nghệ, sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất, thành tựu cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến chất lƣợng dịch vụ, cải cách hành chính, thủ tục,… Nêu gƣơng nhân tố điển hình/ kiện vinh danh cá nhân, tập thể, lễ kỷ niệm ngành 10 Phản hồi hay ý kiến bạn đọc, ngƣời dân, công chúng, dƣ luận xã hội vấn đề mà Chính phủ/Bộ/Ngành quản lý 11 Hoạt động triển khai nhiệm vụ Chính phủ/Bộ/Ngành 12 Kết hoạt động Chính phủ/Bộ/Ngành 13 Khác (ghi rõ) ………………………………………………… B5 Các lĩnh vực liên quan đến Chính phủ đƣợc đề cập viết? (có thể chọn nhiều phương án) Phát triển kinh tế - xã hội Đời sống văn hoá - tinh thần nhân dân An ninh, quốc phòng Hoạt động đối ngoại Chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí tệ nạn xã hội Lĩnh vực khác (ghi rõ) …………………………………………… Không đề cập B6 Các lĩnh vực liên quan đến Bộ Tài đƣợc đề cập viết? (có thể chọn nhiều phương án) Thuế Hải quan Nợ công Bảo hiểm 235 Kho bạc Kiểm tốn/Kế tốn Phí, giá Khác (ghi rõ) ……………………………………………… Chứng khốn 10 Khơng đề cập B7 Các lĩnh vực liên quan đến Bộ Y tế đƣợc đề cập viết? (có thể chọn nhiều phương án) Y tế dự phòng, CSSK ban đầu (phòng/chống dịch bệnh; tiêm vắc-xin; tuyên truyền…) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức sở vật chất, trang thiết bị y tế Quản lý dƣợc phẩm, mỹ phẩm, thuốc Vệ sinh an toàn thực phẩm Bảo hiểm y tế Dân số - kế hoạch hóa gia đình Giá/ chi phí khám chữa bệnh, thuốc Khác (ghi rõ) ………………………………… 10 Không đề cập B8 Các lĩnh vực liên quan đến Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đƣợc đề cập viết? (có thể chọn nhiều phương án) Tái cấu nơng/lâm/ngƣ/diêm nghiệp An tồn vệ sinh thực phẩm Giống Phân bón/hóa chất/thuốc trừ sâu/thuốc bảo vệ thực vật Thuỷ lợi (hạn hán, lũ lụt, tƣới tiêu,…) Tiêu thụ, giá mặt hàng nông/lâm/thủy hải sản/muối Áp dụng, chuyển giao KHKT nông nghiệp Ảnh hƣởng thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão,…) với nông nghiệp Phát triển nông thôn/Xây dựng nông thôn 10 Xuất, nhập mặt hàng nông nghiệp 11 Đời sống, sinh kế ngƣời nông dân 12 Khác (ghi rõ) ……………………………………………… 13 Không đề cập 236 B9 Nhân vật đƣợc đề cập đến viết ai? Nếu có, nhân vật viết quan điểm/ ý kiến hay phát ngơn khơng? A đƣợc B Nhân vật đề cập? quan điểm? Khơng Có, ý Có, ý Khơng kiến kiến ý đƣợc đƣợc kiến trích dẫn đƣa trực tiếp gián tiếp Lãnh đạo, đại diện ngƣời phát 2 ngôn Bộ ngành Đại diện quan chức liên 2 quan (cơ quan công an, luật, ngành liên quan, đơn vị phối hợp…) Đại diện tổ chức/doanh nghiệp 2 đƣợc hƣởng lợi chịu ảnh hƣởng từ sách/vấn đề bàn đến Các chuyên gia/ nhà nghiên cứu/ 2 nhà khoa học lĩnh vực liên quan Cán bộ, ngƣời lao động công 2 tác Bộ ngành Đại diện ngƣời dân 2 Khác (ghi rõ) …………………… 2 ……………………………………… B10 Hãy ghi cụ thể vấn đề mà (các) nhân vật quan điểm, ý kiến: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… Khơng quan điểm, ý kiến/Khơng áp dụng (chuyển đến B12) B11 Nếu nhân vật thể quan điểm, ý kiến vấn đề nêu, ý kiến thể theo cách nào? Đồng thuận Không áp dụng Vừa đồng thuận vừa không Không rõ/Không xác định (chuyển đến B12) Bất đồng quan điểm 237 B12 Tác giả viết quan điểm vấn đề nêu viết không? Khơng (chuyển đến B14) Khơng xác định (chuyển đến B14) B13 Nếu có, quan điểm tác giả gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… B14 Hãy tóm tắt chủ đề báo: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… B15 Thơng điệp báo gì? (tóm tắt) …………………………………………………………………………………… Khơng xác định B16 Tính chất thơng điệp? Tích cực Khơng xác định Tiêu cực 238 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NỘI DUNG TRÊN CÁC TỜ BÁO NGÀNH 9.1 Chuyên mục mục thời gian đăng tải viết 35 29 30 25 21 20 20 Chuyên mục 15 10 Mục 12 10 10 0 Báo Chính phủ Báo Tài VN Báo Nơng nghiệp VN Báo SK & ĐS Biểu đồ: Số lượng chuyên mục mục trang báo ngành Số lượng viết đăng tải tờ báo ngành mẫu phân tích: 60 54 51.3 50 44.7 43.8 42.2 40 51.1 35.8 32.5 30 Vấn đề liên quan 22.7 20 Vấn đề khơng liên quan 12.9 10 Vấn đề liên quan 3.8 5.1 Báo Chính phủ Báo Tài VN Báo Nơng nghiệp VN Báo SK & ĐS Biểu đồ: Phân bố tỷ lệ viết theo mức độ liên quan tờ báo ngành 239 Nhƣ vậy, tổng cộng 406 đƣợc phân tích với hỗ trợ bảng mã để thu thập phân tích Trong đó, số lƣợng viết đƣợc phân tích báo nhƣ sau: Cổng thơng tin Chính phủ (100 bài); Báo Tài VN (89 bài); Báo Nông nghiệp VN (121 bài); Báo Sức khỏe Đời sống (96 bài) 180 154 160 135 140 117 120 100 80 60 40 20 2015 2016 2017 Biểu đồ: Số lượng viết phân tích năm (từ 2015 – 2017) báo ngành 70 57.3 57 60 52.9 46.9 50 40 Không ảnh 35 30 26 ảnh từ ảnh trở lên 17.7 20 10 ảnh 27.3 25.8 7.9 12.4 7.4 9.4 Báo Chính phủ Báo Tài VNBáo Nơng nghiệp VN Báo SK & ĐS Biểu đồ: Tỷ lệ viết phân theo tờ báo số lượng ảnh/ viết 240 Bảng: Những nội dung đề cập tên viết tờ báo ngành Báo Chính phủ Báo Tài VN Báo Nơng nghiệp VN Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Báo Sức khỏe & Đời sống Số lƣợng (%) Tên tổ chức 19 (19,0) 15 (16,9) (5,8) 29 (30,2) 70 (17,2) Tên, chức vụ ngƣời lãnh đạo/ đại diện tổ chức 19 (19,0) (2,2) 12 (12.5) 33 (8,1) Những quy định đạo tổ chức 36 (36,0) (9,0) (1,7) 22 (22,9) 68 (16,7) Hoạt động tổ chức 37 (37,0) 32 (36,0) 15 (12,4) 53 (55,2) 137 (33,7) Kết hoạt động tổ chức 19 (19,0) 11 (12,4) (2,5) 25 (26,0) 58 (14,3) Trích dẫn phát ngơn lãnh đạo/ ngƣời đại diện tổ chức (9,0) (0,8) (5,2) 15 (3,7) Vấn đề bật/chính sách bật ngành 20 (20,2) 31 (34,8) 84 (69,4) 35 (36,5) 170 (41,9) ấn 13 (13,1) 19 (21,3) 13 (10,7) (9,4) 54 (13,3) 14 (15,7) 21 (17,4) (9,4) 44 (10,8) (3,0) (4,1) 16 (16,7) 24 (5,9) Nội dung đƣợc đề cập tên Số liệu/Con tƣợng/nổi bật Địa danh cụ thể 10 Khác số Chung Số lƣợng (%) 241 Bảng: Các nguồn thông khai thác tin tờ báo ngành Nguồn thông tin Báo Chính phủ Báo Tài VN Báo Nơng nghiệp VN Chung Số lƣợng (%) Báo Sức khỏe & Đời sống Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Tài liệu sẵn (báo cáo thống kê, báo cáo Bộ ngành) 63 (63,0) 30 (33,7) 11 (9,1) 63 (65,6) 167 (41,1) Phỏng vấn, khai thác thông tin từ lãnh đạo, đại diện ngƣời phát ngôn Bộ ngành 27 (27,0) 10 (11,2) 30 (24,8) 34 (35,4) 101 (24,9) Phỏng vấn đại diện quan chức liên quan (cơ quan công an, luật, ngành liên quan, đơn vị phối hợp…) (4,0) (3,4) 12 (9,9) 33 (34,4) 52 (12,8) Phỏng vấn đại diện tổ chức/doanh nghiệp đƣợc hƣởng lợi chịu ảnh hƣởng từ sách/vấn đề bàn đến (1,1) 14 (11,6) 12 (12,5) 27 (6,7) Phỏng vấn chuyên gia/nhà nghiên cứu lĩnh vực liên quan (1,0) (2,2) (6,6) 11 (11,5) 22 (5,4) 0 36 (29.8 (9,4) 45 (11,1) Khai thác thơng tin từ báo chí thống (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng) 26 (26,0) (3,4) 10 (10,4) 39 (9,6) Khai thác thông tin từ truyền thông xã hội/ mạng xã hội (4,0) (0,8) 11 (11,5) 16 (4,0) Phỏng vấn ngƣời dân Số lƣợng (%) 242 Phóng viên tác nghiệp trƣờng 10 (10,0) (7,9) 34 (28,1) 29 (30,2) 80 (19,7) 10 Phóng viên dự lấy tin từ họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn… 27 (27,0) 24 (27,0) 19 (15,7) 18 (18,8) 88 (21,7) 11 Khác (4,0) (5,6) (3,3) (1,0) 14 (3,4) Bảng: Nội dung thông tin đề cập viết tờ báo ngành Nội dung đƣợc đề cập Báo Chính phủ Báo Tài VN Báo Nơng nghiệp VN Chung Số lƣợng (%) Báo Sức khỏe & Đời sống Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Thơng báo/ cơng bố sách, quy định mới/ sửa đổi/cập nhật Chính phủ/Bộ/Ngành 36 (36,0) 26 (29,2) (4,1) 15 (15,6) 82 (20,2) Chỉ đạo, thị lãnh đạo bộ, ngành 44 (44,0) 17 (19,1) (3,3) 29 (30,2) 94 (23,2) Cuộc họp phủ/Bộ/Ngành Chính 32 (32,0) (10,1) (5,0) 18 (18,8) 65 (16,0) Văn hƣớng dẫn, báo liên quan đến thủ tục hành Chính phủ/Bộ/Ngành (9,0) (3,4) (9,4) 21 (5,2) Khó khăn bất cập công tác quản lý điều hành,những vấn đề cộm việc triển khai thực thi sách,những vấn đề tiêu cực hoạt động (6,0) (5,6) 10 (8,3) (6,2) 27 (6,7) Số lƣợng (%) 243 ngành Vấn đề thời nóng hổi/ cố vấn đề, lĩnh vực mà Chính phủ/Bộ/Ngành quản lý 13 (13,0) 20 (22,5) 26 (21,5) 34 (35,4) 93 (22,9) Phê phán tƣợng tiêu cực ngành, đấu tranh với biểu sai trái, xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm, hành vi trái pháp luật liên quan đến ngành (7,0) (3,4) (5,0) 17 (17,7) 33 (8,1) Kiến thức khoa học công nghệ, sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất, thành tựu cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến chất lƣợng dịch vụ, cải cách hành chính, thủ tục,… (1,0) (2,2) 37 (30,6) 14 (14,6) 54 (13,3) Nêu gƣơng nhân tố điển hình/ kiện vinh danh cá nhân, tập thể, lễ kỷ niệm ngành (5,0) (5,6) 16 (13,2) 13 (13,5) 39 (9,6) 10 Phản hồi hay ý kiến bạn đọc, ngƣời dân, công chúng, dƣ luận xã hội vấn đề mà Chính phủ/Bộ/Ngành quản lý (3,0 (1,1) (2,5) (7,3) 14 (3,4) 11 Hoạt động triển khai nhiệm vụ Chính phủ/Bộ/Ngành 15 (15,0) 23 (25,8) 24 (19,8) 38 (39,6) 100 (24,6) 12 Kết hoạt động Chính phủ/Bộ/Ngành (7,0) 26 (29,2) 10 (8,3) 28 (29,2) 71 (17,5) 13 Khác (3,0) (4,5) (3,3) (9,4) 20 (4,9) 244 Các lĩnh vực đƣợc đề cập tờ báo ngành: Bảng: Các lĩnh vực đề cập Báo Chính phủ Lĩnh vực Số lƣợng Tỷ lệ Phát triển kinh tế - xã hội 67 67,0 Đời sống văn hoá - tinh thần nhân dân 44 44,0 An ninh, quốc phòng 18 18,0 Hoạt động đối ngoại 17 17,0 Chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí tệ nạn xã hội 21 21,0 Lĩnh vực khác 13 13,0 Bảng: Các lĩnh vực đề cập Báo điện tử Bộ Tài Lĩnh vực Số lƣợng Tỷ lệ Thuế 24 27,0 Nợ cơng 1,1 Kho bạc 9,0 Phí, giá 12 13,5 Chứng khoán 21 23,6 Hải quan 18 20,2 Bảo hiểm 0 Kiểm toán/ Kế toán 7,9 Khác 17 19,1 245 Bảng: Các lĩnh vực đề cập Báo điện tử Bộ NN & PTNT Lĩnh vực Số lƣợng Tỷ lệ Tái cấu nông/lâm/ngƣ/diêm nghiệp 15 12,4 An toàn vệ sinh thực phẩm 6,6 Giống 28 23,1 Phân bón/hóa chất/thuốc trừ sâu/thuốc bảo vệ thực vật 7,4 Thuỷ lợi (hạn hán, lũ lụt, tƣới tiêu,…) 6,6 Tiêu thụ, giá mặt hàng nông/lâm/thủy hải sản/muối 23 19,0 Áp dụng, chuyển giao KHKT nông nghiệp 31 25,6 Ảnh hƣởng thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão,…) với nông nghiệp 5,0 Phát triển nông thôn/Xây dựng nông thôn 20 16,5 10 Xuất, nhập mặt hàng nông nghiệp 5,8 11 Đời sống, sinh kế ngƣời nông dân 15 12,4 12 Khác 13 10,7 Bảng: Các lĩnh vực đề cập Báo Sức khỏe Đời sống Bộ Y tế Lĩnh vực Y tế dự phòng, CSSK ban đầu (phòng/ chống dịch bệnh; tiêm vắc-xin; tuyên truyền…) Số lƣợng 23 Tỷ lệ 24,0 Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức 27 28,1 sở vật chất, trang thiết bị y tế 23 24,0 Quản lý dƣợc phẩm, mỹ phẩm, thuốc 12 12,5 Vệ sinh an toàn thực phẩm 10 10,4 Bảo hiểm y tế 12 12,5 Dân số - kế hoạch hóa gia đình 0,0 Giá/ chi phí khám chữa bệnh, thuốc 7,3 Khác 37 38,5 246 Bảng: Các nhân vật đề cập viết tờ báo ngành Báo Chính phủ Báo Tài VN Báo Nơng nghiệp VN Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Số lƣợng (%) Báo Sức khỏe & Đời sống Số lƣợng (%) Lãnh đạo, đại diện ngƣời phát ngôn Bộ ngành 55 (55,0) 27 (30,3) 46 (38,0) 52 (54,2) 180 (44,3) Đại diện quan chức liên quan (cơ quan công an, luật, ngành liên quan, đơn vị phối hợp…) 28 (28,0) 11 (12,4) 32 (26,4) 42 (43,8) 113 (27,8) Đại diện tổ chức/doanh nghiệp đƣợc hƣởng lợi chịu ảnh hƣởng từ sách/vấn đề bàn đến (9,0) (6,7) 21 (17,4) 36 (37,5) 72 (17,7) Các chuyên gia/ nhà nghiên cứu/ nhà khoa học lĩnh vực liên quan (2,0) (5,6) (4,1) 27 (28,1) 39 (9,6) Cán bộ, ngƣời lao động công tác Bộ ngành 19 (19,0) (3,4) (5,0) 41 (42,7) 69 (17,0) Đại diện ngƣời dân 12 (12,0) 38 (31,4) 16 (16,7) 66 (16,3) Khác (2,0) (3,3) (2,1) (2,0) Nhân vật đƣợc đề cập Chung Số lƣợng (%) ... Tuyên truyền Cơ quan : hành nhà nƣớc Cơ quan : hành nhà nƣớc cấp Trung ƣơng Cơ quan hành Trung ƣơng Cơ quan nhà nƣớc Cơ quan : quản lý nhà nƣớc Cổng : thông tin điện tử Giáo: dục sức khỏe Hoạt: động. .. thuyết truyền thông, truyền thông đại chúng, truyền thông tổ chức hoạt động truyền thông quan nhà nƣớc, tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông quan hành nhà nƣớc cấp Trung ƣơng Việt Nam. .. 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƢƠNG TẠI VIỆT NAM 83 3.1 Giới thiệu quan diện khảo sát 83 3.2 Mơ hình hoạt động truyền thơng quan diện khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ), HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TRUNG ƯƠNG TẠI VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay