PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

202 9 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:25

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAYPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐỖ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐỖ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 92 29 001 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Tường PGS.TS Trần Thị Anh Đào HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Đỗ Huyền Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Những cơng trình khoa học nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến đ tài uận án Những giá trị cơng trình khoa học iên quan đến đ tài luận án vấn đ đặt luận án cần tiếp tục nghiên cứu 28 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY 31 1.1 Phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số 31 1.2 Vai trò việc phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 60 1.3 Những yếu tố tác động đến phát triển nguồn n n ực nữ dân tộc thiểu số Việt Nam 69 Chương 2: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 2.1 Đặc điểm v tự nhiên, kinh tế - xã hội NNL nữ DTTS Tây Bắc 86 2.2 T ực trạng p át triển NNL nữ DTTS T y Bắc iện 91 2.3 Nguyên nhân thực trạng phát triển NNL nữ DTTS Tây Bắc 123 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 132 3.1 N ng cao đời sống vật c ất tin t ần c o NNL nữ DTTS T y Bắc iện 132 3.2 Đẩy mạn giáo dục - đào tạo n ằm n ng cao c ất ượng nguồn NNL nữ DTTS T y Bắc iện 141 3.3 Nâng cao nhận thức cấp, ngành v phát triển NNL nữ DTTS gắn với đổi c ế quản lý phát triển đội ngũ t ời gian tới Tây Bắc 150 3.4 N ng cao tín tíc cực c ủ động p ấn đấu vươn ên p ụ nữ DTTS T y Bắc iện 158 KẾT LUẬN 164 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÊN LUẬN ÁN 165 TÀI LIỆU THAM KHẢO 167 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BĐG : Bìn đẳng giới CNH, HĐH : Cơng ng iệp óa, iện đại óa DTTS : D n tộc t iểu số MNPB : Mi n núi p ía Bắc NNL : Nguồn n n ực NNLN : Nguồn n n ực nữ NNLCLC : Nguồn n n ực c ất ượng cao LLSX : Lực ượng sản xuất MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong công đổi đất nước Việt Nam t eo địn ướng xã ội c ủ ng ĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam uôn coi người vừa động ực, vừa mục tiêu p át triển Việc c ăm o p át triển nguồn ực người n n tố địn t àn công công đổi t eo ướng xã ội c ủ ng ĩa C ăm o p át triển nguồn ực người ướng vào nam nữ với tiêu c í: P át triển cao v trí tuệ, cường tráng v t ể c ất, p ong p ú v tìn cảm đạo đức, đặc biệt c ú ý tới p ụ nữ Đại ội IX Đảng Cộng sản Việt Nam xác địn , đáp ứng yêu cầu v người nguồn n n ực n n tố địn p át triển đất nước ng iệp cơng ng iệp ố, iện đại ố, c ăm o bồi dưỡng p át uy nguồn n n ực n iệm vụ trọng t m c iến ược p át triển kin tế - xã ội cấp, ngàn từ trung ương tới địa p ương nước P ụ nữ c iếm p ần ớn ao động ĩn vực nông - m ng iệp, p ụ nữ k ông c ỉ t am gia sản xuất mà t am gia cơng việc gia đìn , đồng t ời t am gia tíc cực vào oạt động xã ội N ưng t ực tế t ì xã ội gia đìn đ u c ưa đán giá ết n ững đóng góp, cống iến k ó k ăn c ị em p ụ nữ Trong gia đìn người p ụ nữ c ưa t ực bìn đẳng đặc biệt p ụ nữ vùng cao, vùng s u, d n tộc người Sự ạn c ế ội p át triển p ụ nữ trực tiếp àm giảm sút p úc ợi gia đìn xã ội, đồng t ời cản trở đến iệu trình CNH, HĐH đất nước Sự ng iệp p át triển đất nước k ông t ể thành công mà p ụ nữ p ải c ịu n i u t iệt t òi, bất công, ạn c ế u kiện p át triển từ gia đìn Việc ng iên cứu, tìm iểu t ực trạng v nguồn n n ực nữ đặc biệt nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số từ sở, địa p ương, góp p ần ướng tới giải p óng tồn diện người nói c ung giải p óng p ụ nữ nói riêng, tạo u kiện khách quan, t uận ợi để n ng cao trìn độ, k ả n ằm góp p ần to ớn ơn vào trìn p át triển đất nước Việt Nam ngày giàu mạn nói c ung kin tế xã ội k u vực nói riêng vấn đ cấp t iết quan tâm Để t u ẹp k oảng mi n núi mi n xuôi, n i u năm qua Đảng N nước ta ưu tiên nguồn ực đầu tư c o kin tế - xã ội vùng d n tộc t iểu số vùng núi Ng ị 22 Bộ C ín trị (k VI) vạc rõ n ững c ủ trương, c ín sác ớn n ằm p át triển kin tế - xã ội mi n núi Đó p ương ướng quan trọng mang tin t ần đổi vùng đồng bào DTTS đồng bào vùng sâu vùng xa T y Bắc k u vực biên giới mi n núi với n i u t àn p ần d n tộc c ủ yếu d n tộc t iểu số, k u vực có n i u ti m để p át triển kin tế, ví n “hòn ngọc ngày mai tổ quốc” Tây Bắc k ơng c ỉ có vị trí c ín trị, qu n sự, c iến ược trọng yếu ịc sử mà iện mà k u vực có tầm c iến ược đặc biệt quan trọng v kin tế, c ín trị, qu n sự, an nin quốc p òng quan ệ giao ưu quốc tế Tuy n iên đ y ại n ững k u vực có n n kin tế xã ội p át triển n ất nước, nguồn n n ực yếu ạc ậu, đặc biệt nguồn n n ực DTTS với 20 d n tộc t iểu số sin sống, c ủ yếu đồng bào d n tộc: Mông, T ái, Mường, Tày, Nùng, Lào,.…N ìn tổng t ể đời sống kin tế - xã ội đồng bào d n tộc vùng s u, vùng xa gặp n i u k ó k ăn, ạc ậu, trìn độ d n trí t ấp, sở y tế xã yếu, t u n ập bìn qu n t ấp ơn n i u so với bìn qu n trung bìn nước, tỷ ệ ng èo, d n số t ất ọc, tệ nạn xã ội ,đang n ững vấn đ mà tỉn T y Bắc cần đặc biệt ướng tới n ằm t úc đẩy T y Bắc p át triển Vì vậy, để n ng cao p át triển kin tế - xã ội k u vực, công tác đào đạo nguồn n n ực đặc biệt nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số n ằm đáp ứng yêu cầu p át triển kin tế - xã ội vùng T y Bắc vấn đ cấp t iết, k u t en c ốt, đột p á, cần c ú ý quan t m, ng iên cứu n ằm vạc đường k oa ọc đảm bảo p át triển b n vững v kin tế - xã ội T y Bắc iện Với lý trên, tác giả c ọn đ tài “Ph t triển ngu n nh n ự n tộ thiểu s T Bắ n ” để ng iên cứu uận án tiến sĩ triết ọc n Mụ đí h nhiệm vụ ủ uận n Mụ đí h Làm rõ số vấn đ v ý uận, t ực trạng p át triển nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số T y Bắc iện nay, sở uận án đ xuất số giải p áp n ằm p át triển nguồn n n ực Nhiệm vụ Để đạt mục đíc uận án tập trung giải n ững n iệm vụ sau: - Ng iên cứu tổng quan n ững cơng trình ngồi nước iên quan tới đ tài uận án, sở kế t ừa n ững giá trị cơng trìn đồng t ời đặt n ững vấn cần tiếp tục ng iên cứu - P n tíc àm rõ số vấn đ ý uận v p át triển nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số Việt Nam iện - P n tíc t ực trạng p át triển số ượng, p át triển c ất ượng nguyên nhân việc p át triển nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số T y Bắc iện - Đ xuất số giải p áp n ằm p át triển nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số T y Bắc iện Đ i tượng, phạm vi nghiên cứu luận án Đ i tượng: Sự p át triển nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số T y Bắc giai đoạn iện (sự p át triển v số ượng c ất ượng NNL nữ DTTS T y Bắc giai đoạn iện nay) Phạm vi nghiên ứu: Đ tài ng iên cứu v p át triển nguồn n n ực nữ d n tộc t iểu số T y Bắc t am gia vào trìn p át triển kin tế - xã ội từ năm 2001 tới qua k ảo sát tỉn : Hòa Bìn , Sơn La, Điện Biên Cơ sở lý luận phương ph p nghiên ứu Cơ sở ý uận Cơ sở ý uận uận án quan điểm c ủ ng ĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ C í Min , quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam v người, nguồn ực người, vai trò p ụ nữ, giải p óng p ụ nữ n ững ng iên cứu v ao động nữ Phương ph p nghiên ứu Luận án dựa vào p ương p áp uận c ủ ng ĩa vật biện c ứng c ủ ng ĩa vật ịc sử Luận án sử dụng p ương p áp ịc sử lơgic, p n tíc tổng ợp; kết ợp với p ương p áp: u tra xã ội ọc, quan sát, t ống kê, so sán , tổng kết t ực tiễn p ương p áp t am vấn c uyên gia Nh ng đóng góp mặt khoa học luận án - Luận án góp p ần àm rõ t êm số vấn đ ý uận v NNL nữ DTTS, p át triển NNL nữ DTTS tầm quan trọng việc p át triển NNL nữ DTTS T y Bắc iện nay… - Nêu ên t ực trạng p át triển NNL nữ DTTS T y Bắc iện - Đ xuất số quan điểm, giải p áp c ủ yếu p át triển ơn NNL nữ DTTS T y Bắc, góp p ần vào ng iệp giải p óng p ụ nữ tiến p ụ nữ vùng cao Ý nghĩ ý uận thực tiễn luận án Luận án góp phần làm sáng tỏ nội dung C ủ ng ĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh v người, nguồn lực người, vai trò phụ nữ, giải phóng phụ nữ nghiên cứu v ao động nữ; cung cấp số sở lý luận thực tiễn c o ãn đạo Đảng, quy n, tổ chức trị - xã hội thực tốt ơn vấn đ NNL nữ DTTS T y Bắc, góp phần vào ng iệp giải p óng người, xây dựng Tây Bắc giàu mạnh phát triển b n vững Luận án có t ể dùng àm tài iệu t am k ảo ng iên cứu, giảng dạy n ững nội dung có iên quan n trường Kết cấu luận án Ngoài p ần mở đầu, p ụ ục, tổng quan tìn ìn ng iên cứu, kết uận, uận án gồm có c ương, 10 tiết dan mục cơng trìn k oa ọc tác giả cơng bố có iên quan đến đ tài uận án, dan mục tài iệu t am k ảo p ụ ục ... NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 31 1.1 Phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số 31 1.2 Vai trò việc phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh... tác động đến phát triển nguồn n n ực nữ dân tộc thiểu số Việt Nam 69 Chương 2: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 2.1 Đặc... BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐỖ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 92 29 001 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ), PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC HIỆN NAY (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay