Thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận (Luận văn thạc sĩ)

86 6 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:10

Thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh ThuậnThực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HÙNG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠCLUẬT HÌNH SỰTỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HÙNG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH THUẬN Ngành: Luật hình Tố tụng hìnhsố : 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HUỲNH TẤN DUY HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài “Thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận “ cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học TS Lê Huỳnh Tấn Duy Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc; số liệu, ví dụ trích dẫn đảm bảo tính xác, trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Những vấn đề lý luận thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình 1.2 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam việc thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình 16 Tiểu kết chương 33 Chương THỰC TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH NINH THUẬN 34 2.1 Khái quát hoạt động xét xử thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2017 34 2.2 Những thành đạt việc thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận 35 2.3 Những hạn chế việc thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận nguyên nhân 42 Tiểu kết chương 51 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH NINH THUẬN 52 3.1 Chiến lược cải cách pháp yêu cầu nâng cao hiệu thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình 52 3.2 Hoàn thiện quy định pháp luật thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình 56 3.3 Giải pháp tổ chức thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận 60 Tiểu kết chương 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCVND : Bào chữa viên nhân dân BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình BLHS : Bộ luật Hình BLDS : Bộ luật Dân BLTTDS : Bộ luật Tố tụng dân BTP : Bộ pháp CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng CQĐT : Cơ quan điều tra CTV : Công tố viên ĐTV : Điều tra viên HĐXX : Hội đồng xét xử KSV : Kiểm sát viên LTTHS : Luật tố tụng hình NĐDHP : Người đại diện hợp pháp NBC : Người bào chữa NTHTT : Người tiến hành tố tụng QBC : Quyền bào chữa TA : Tòa án TP : Thẩm phán TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình VKS : Viện kiểm sát XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số liệu thụ lý, giải án hình thẩm TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.2: Tỷ lệ giải án hình thẩmluật tham gia tổng số vụ án thụ lý TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.3: Tỷ lệ giải án hình thẩmluật định tham gia tổng số vụ án thụ lý TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.4: Tỷ lệ giải án hình thẩmluật định tham gia tổng số vụ ánluật tham gia TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.5: Tỷ lệ giải án hình thẩm HĐXX chấp nhận quan điểm tranh luận KSV án bị hủy, sửa TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.6: Số lượng xét xử vụ án TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công cải cách pháp Đảng Nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân nhân dân vấn đề bảo đảm quyền người quyền công dân hoạt động xét xử Tòa án ý quan tâm đặc biệt coi trọng Nhưng tình hình vi phạm pháp luật ln xảy có tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng gia tăng số lượng Cùng với cố gắng toàn xã hội, quan tiến, người hành tố tụng có nhiều cố gắng góp phần quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật giữ vững an ninh - trị, trật tự, an toàn xã hội Tuy nhiên, chất lượng xét xử Tòa án chưa xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng Nhân dân giao bộc lộ nhiều yếu kém, có nơi bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, xã hội công dân, tạo nên dư luận xã hội khơng tốt, làm giảm lòng tin vào Đảng Nhà nước mà Hiến pháp quy định Theo nghị 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 nhấn mạnh: “Cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng, cơng khai, minh bạch, chặt chẽ thuận tiện, bảo đảm cho tham gia giám sát nhân dân hoạt động pháp; bảo đảm chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, lấy kết tranh tụng tòa làm quan trọng để phán án, coi khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động pháp” Nghị 08/NQ-TW Bộ Chính trị ngày 02/01/2002 xem bắt đầu cho cải cách pháp nước ta Nghị đề cập nhiều nội dung công tác pháp từ hoạt động điều tra, truy tố xét xử việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ , tăng cường yếu tố tranh tụng trình xét xử vụ án hình coi điểm quan cải cách pháp vấn đề trọng tâm (chất lượng tranh tụng KSV phiên nâng cao, bảo đảm tranh tụng bình đẳng với Luật sư, NBC, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng khác, v.v) Kế đến Nghị 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 định hướng quy định thêm: “Nâng cao chất lượng hoạt động quan pháp, chất lượng tranh tụng tất phiên xét xử, coi khâu đột phá hoạt động pháp; bước xã hội hoá số hoạt động pháp, “Nghiên cứu việc chuyển VKS thành viện công tố, tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra”, “Hoàn thiện chế bảo đảm để luật thực tốt việc tranh tụng phiên tòa, đồng thời xác định rõ chế độ trách nhiệm luật sư” Những quan điểm xác định tranh tụng nội dung quan trọng cải cách pháp hoạt động xét xử, coi định hướng yêu cầu thúc đẩy việc nghiên cứu thực tranh tụng hoạt động Toà án Quyết định, án Toà án phải vào kết tranh tụng phiên toà, nhằm xác định thật vụ án, bảo đảm xét xử người, tội, pháp luật Khoản Điều 103 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013) khẳng định: “Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm” Mặc dù nguyên tắc tranh tụng TTHS ghi nhận bước quy định Hiến pháp, luật pháp đưa vào thực hiện, quyền lợi người phạm tội, người bị hại người tham gia tố tụng khác dấu hiệu bị vi phạm Vị trí, vai trò chức họ chưa đánh giá cách đắn dẫn đến không bảo đảm đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp theo Hiến định Luật định Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, đáng ý việc chủ thể tham gia tố tụng chưa nhận thức đầy đủ chấp hành nghiêm quy định pháp luật bảo đảm nguyên tắc tranh tụng TTHS Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống tồn diện thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa xét xử thẩm vụ án hình theo yêu cầu cải cách pháp Việt Nam Trước yêu cầu cải cách pháp, đảm bảo bình đẳng hoạt động tố tụng hình tránh bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội, đảm bảo cho việc cải cách pháp theo nghị Bộ trị, đồng thời làm sáng tỏ mặt lý luận xuất phát từ tính cấp thiết nêu tỉnh Ninh Thuận nơi tác giả công tác, tác giả chọn đề tài: “Thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề tranh tụng phiên tòa kể đến số sách như: - Nguyễn Văn Hiển (2011) Về nguyên tắc tranh tụng TTHS; - Lê Hữu Thể (2013) Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách việc đổi thủ tục TTHS đáp ứng yêu cầu cải cách pháp; - VKSNDTC (2014) Tranh tụng giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng KSV xét xử hình đáp ứng yêu cầu cải cách pháp; - Lê Tiến Châu (2003) “Một số vấn đề tranh tụng TTHS”, Tạp chí KHPL, số 01; - Trần Văn Độ (2004) “Bản chất tranh tụng phiên tòa”, Tạp chí KHPL, số 04; - Nguyễn Thái Phúc (2008) “Vấn đề tranh tụng tăng cường tranh tụng TTHS theo yêu cầu cải cách pháp”, Tạp chí NN&PL, số 08; - Nguyễn Trương Tín (2010)“Một số vấn đề tham gia tranh tụng người bị hại nguyên đơn dân phiên tòa hình thẩm theo u cầu cải cách pháp”, Tạp chí luật học, số 03; - Phạm Hồng Hải (2011) Đánh giá thực trạng tranh tụng phiên tòa KSV góc nhìn luật sư; - Trần Duy Bình (2012) Thực trạng số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình theo tinh thần cải cách pháp; Nhìn chung, cơng trình nói thể tính nghiêm túc học thuật, lý luận, đồng thời nhìn tổng quan nguyên tắc tranh tụng pháp luật tố tụng hình Việt Nam Luận văn mong muốn kế thừa thành tựu mà cơng trình trước đạt tiếp nối vấn đề Cần phải tăng cường, sở vật chất, chế độ thỏa đáng cho địa phương cán bộ, KSV, TP làm công tác yêu cầu cấp bách việc thực cải cách pháp Bộ trị Thực tế cho thấy trụ sở làm việc TA, VKS cấp Huyện, VKS, TA cấp tỉnh đầu xây dựng bản, phương tiện làm việc trang bị máy tính, máy photo, chế độ sách tiền lương sách hỗ trợ khác cán TA VKS ngày phù hợp với điều kiện phát triển đất nước Tuy nhiên, so với nhu cầu mối tường tác mức sống với ngành khác thiếu thốn khơng đủ đáp ứng sống cho gia đình, đặc biệt TP bổ nhiệm lương thấp thường phải làm kinh tế gia đình thêm Trong đó, để đáp ứng nhu cầu chiến lược cải cách pháp vai trò, nhiệm vụ KSV TA lớn Tòa án cấp cần xây dựng phòng xử án dành riêng cho loại bị cáo chẳng hạn bị cáo người chưa thành niên phải có phòng xét xử phù hợp với độ tuổi loại tội gay ra, khơng sử dụng phòng xét xử chung dành cho tất bị cáo Để thực tốt việc thực hành công tố Kiểm sát hoạt động pháp nói chung, nâng cao chất lượng xét xử chất lượng tranh tụng phiên tòa cần phải tăng cường trang thiết bị, tài liệu sách báo pháp luật cho KSV, TP nghiên cứu học tập áp dụng giải vụ án cụ thể Các phiên tòa cần lắp đặt Camera để giám sát trực tiếp, loa âm phiên tòa nghe rõ ràng Hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa, chế độ cơng tác phí KSV, TP thấp Thẩm phát xét xử nghề nghiệp đặc biệt quan trọng, thẩm phán không nhân danh cá nhân mà nhân danh Nhà nước để định tội danh, hình phạt vụ án hình sự, để phân định đúng, sai vụ án Khi xét xử, người Thẩm phán phải tuân thủ nguyên tắc, quy định ngành Tòa án định, ngun tắc quan trọng độc lập, tuân theo pháp luật Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ, phụ cấp tiềng lương Thẩm phán, HTND q thấp Do đó, ngồi việc trang bị sở vật chất cho ngành Tòa án phải có chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù riêng phù hợp với Thẩm phán, HTND 65 3.3.4 Thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý sai phạm, tiêu cực hoạt động xét xử Trong xét xử vụ án nước nói chung tỉnh Ninh Thuận nói riêng xảy nhiều vụ tiêu cực vụ việc gần như: phó chánh án huyện Ea Kar, Đắk Lắk nhận hối lộ, phó chánh án huyện Đan Phượng, Hà Nội nhận tiền chạy án, để phát hành vi tiêu cục lĩnh vực pháp khó cá nhân nắm rõ qui định pháp luật Do việc kiểm tra, giám sát xử lý tiêu cực hoạt động xét xử điều cần thiết để đáp ứng cho chiến lược cải cách pháp, tăng cường tranh tụng Hiện có nhiều hành vi tiêu cực, vi phạm: chạy án để giảm hình phạt dẫn đến oan sai Nhiều vi phạm phát lâu sau dẫn đến hậu vơ nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trình tố tụng Bên cạnh đó, BLTTHS nay, mở rộng quyền cho chủ thể tham gia tố tụng để đảm bảo bình đẳng cho bên Đây hội đối tượng lợi dụng để thực hành vi vi phạm pháp luật gây khó khăn cho q trình giải vụ án Chính vậy, cần phải tăng cường kiểm tra giám sát phía quan tiến hành tố tụng để khắc phục vi phạm, kéo dài thời gian giải vụ án Mặt khác, tăng cường kiểm tra giám sát xử lý đối tượng người bào chữa, tổ chức pháp lý, có hành vi vi phạm pháp luật trình thực chức bào chữa Các quan VKS, TA cần phải xây dựng đội ngũ kiểm tra giám sát chéo nội quan để tăng cường công tác quản lý xử phạt vi phạm hạn chế hành vi tiêu cực can thiệp vào trình giải vụ án Các tổ chức Liên Đoàn Luật sư, tổ chức pháp lý tăng cường công tác giám sát thành viên tổ chức để quản lý tốt Việc kiểm tra, giám sát xử lý thường xuyên góp phần đảm bảo cho tranh tụng diễn hiệu hơn, khơng can thiệp làm sai lệch hồ vụ án xét xử phiên tòa vụ án nói chung đặc biệt vụ án hình nói riêng 66 Tiểu kết Chương Việc hoàn thiện đưa giải pháp việc đảm bảo thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình theo quy định BLTTHS, đưa định hướng hoàn thiện pháp luật số kiến nghị nhằm đảm bảo cho trình thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa hồn thiện Đầu tiên tác giả nêu chiến lược cải cách pháp yêu cầu nâng cao hiệu thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình để hồn thiện pháp luật tố tụng hình Tiếp theo đưa kiến nghị nhằm sửa đổi số quy định pháp luật TTHS góp phần Hoàn thiện quy định pháp luật thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa Cuối cùng, nêu số giải pháp nhằm nâng cao tổ chức thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận nước để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam để việc áp dụng nguyên tắc tranh tụng phiên tòa ln thực thực tiễn xét xử 67 KẾT LUẬN Tranh tụng vấn đề khơng khoa học pháp lý nay, việc thừa nhận nguyên tắc tranh tụng xét xử nguyên nguyên tắc TTHS xuât phát từ tất yếu khách quan thực tiễn, nhằm đáp ứng nhu cầu chiến lược cải cách pháp đặt Nó chế tốt để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bi cáo, xét xử người, tội, pháp luật Tuy nhiên, việc BLTTHS 2015 vừa đời thừa nhận “nguyên tắc tranh tụng xét xử đảm bảo” làm phát sinh vấn đề khoa học pháp lý việc áp dụng nguyên tắc, làm để đảm bảo cho việc thực nguyên tắc phiên tòa hiệu việc thừa nhận tranh tụng giai đoạn xét xử bảo đảm phù hợp với thực tiễn hay chưa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Tuy nhiên, để nâng cao hiệu qua thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa phát huy tối đa mặt tích cực cần có nghiên cứu sâu sắc mặt lý luận thực tiển thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình Bởi giải nhiệm vụ: Nghiên cứu lý luận thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện đảm bảo thực nguyên tắc tranh tụng Phân tích quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam việc thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình Khái quát hoạt động xét xử thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2017 Những thành đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận Trên sở kết nghiên cứu đưa phương án hoàn thiện quy định pháp luật thực nguyên tắc tranh tụng giải pháp tổ chức thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận Thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình vấn cần thiết quan trọng luật TTHS Vì nhiều lý do, đề tài chưa có điều 68 kiện nghiên cứu sâu cách toàn diện, triệt để vấn đề xây dựng pháp luật áp dụng pháp luật Những kết đề tài hy vọng góp phần nhỏ mặt lý luận thực tiễn việc hoàn thiện nâng cao hiệu thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình tỉnh Ninh Thuận nói riêng nước nói chung góp phần nhỏ công cải cách pháp Đảng Nhà nước đặt 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2002) Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Nghị số 48-NQ/TW Bộ trị, ngày 24 tháng 05 năm 2005 Về chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2010) Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 Bộ Chính trị Đề án đổi tổ chức hoạt động Tòa án, Viện kiểm sát Cơ quan điều tra theo Nghị số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách pháp đến năm 2020; Hà Nội Đại học luật Hà Nội (2001) Giáo trình luật tố tụng hình sự, Nxb pháp, Hà Nơi Đại học luật Hà Nội (2006) Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb pháp, Hà Nội Đại học luật Tp Hồ Chí Minh (2013) Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Hồng Đức, Hà Nội Đoàn luật tỉnh Ninh Thuận (2013-2017) Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Học viện pháp (2006) Kỹ xét xử vụ án Hình sự, Nxb Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Hiển (2011) Về nguyên tắc tranh tụng tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia 11 Nguyễn Đình Huề (2007) “Một số vấn đề yêu cầu cử người bào chữa cho bị cáo theo khoản 2, Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 7, tr 42-44 12 Nguyễn Văn Hiển (2011) Về nguyên tắc tranh tụng tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Đức Mai (2011) Bình luận khoa học Bộ luật TTHS 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Đức Mai (2011) Nguyên tắc tranh tụng tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Dương Tuyết Miên (2004) Định tội danh Quyết định hình phạt, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 16 Võ Thị Kim Oanh (2007) Xét xử hình thẩm luật tố tụng hình Việt Nam – Luận án tiến sĩ, Viện Nhà nước Pháp luật 17 Nguyễn Thái Phúc (2008) “Vấn đền tranh tụng tăng cường tranh tụng tố tụng hình theo yêu cầu cải cách pháp”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 8, tr 51-63 18 Nguyễn Thái Phúc (2009) “Dự thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi) nguyên tắc tranh tụng”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (số 9), tr 29-35 19 Đỗ Thị Phượng (2004) “Bàn khái niệm sở áp dụng thủ tục người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên Luật Tố tụng hình Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 4, Hà Nội 20 Đinh Văn Quế (2003) Thủ tục xét xử vụ án hình thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 21 Quốc hội (2005) Bộ luật Dân sự, Hà Nội 22 Quốc hội (1999) Bộ luật Hình sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2012) Bộ luật Lao động, Hà Nội 24 Quốc hội (2003) Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 25 Quốc hội (2013) Hiến pháp, Hà Nội 26 Quốc hội (2012) Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 2004, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội (2012) Luật luật 2006, sở đổi – bổ sung 2012, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội (2009) Luật trợ giúp pháp lý 2006, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Hoàng Thị Minh Sơn (2009) “Hoàn thiện số quy định Bộ luật tố tụng hình thủ tục phiên tòa thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp”, Tạp chí Luật học, số 10, tr 59 - 65 30 Hồ Sỹ Sơn (2007) Nguyên tắc nhân đạo Luật hình Việt Nam – Luận án tiến sỹ, Viện Nhà nước pháp luật 31 Nguyễn Hữu Thể, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Thị Thủy (đồng chủ biên) (2003) Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách việc đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách pháp (sách chuyên khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2013- 2017) Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 33 Tòa án nhân dân Tối cao (1999) Cơng văn số 16/KHXX ngày 01/02/1999 hướng dẫn số vấn đề Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hành Tố tụng, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân Tối cao (2002) Công văn số 81/TANDTC ngày 10/6/2002 hướng dẫn số vấn đề nghiệp vụ cho Tòa án nhân dân địa phương, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân Tối cao (2006) Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dan tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân năm 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng, Hà Nội 36 Tòa án nhân dân Tối cao (2004) Nghị số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dẫn tối cao hướng dẫn thi hành sổ quy định phần thứ “Xét xử thẩm” Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Hà Nội 37 Tòa án nhân dân Tối cao (2006) Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 38 Tòa án nhân dân Tối cao (2009) Sổ tay Thẩm phán, Nxb Lao động, Hà Nội 39 Nguyễn Văn Trượng (2008) “Thực trạng tranh tụng phiên tòa hình việc nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa theo tinh thần cải cách pháp”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 13, tr 3-10 40 Viện khoa học pháp lý (2006) Từ điển luật học, Nxb pháp, Từ điển Bách khoa, Hà Nội 41 Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện ngôn ngữ học (1992) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Hà Nội 42 Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật (1996) Tội phạm học, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Trịnh Tiến Việt (2012) Hoàn thiện quy định Phần chung Bộ luật hình trước yêu cầu đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2012) Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb pháp, Hà Nội 45 Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2013) Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb pháp, Hà Nội 46 Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình Tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC Bảng 2.1: Số liệu thụ lý, giải án hình thẩm TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 STT Năm Số vụ án Số bị cáo thụ lý thụ lý Số vụ án Số bị cáo giải giải quyết Tỷ lệ giải án 2013 449 819 445 763 99,11% 2014 423 900 420 893 99,29% 2015 424 869 423 868 99,76% 2016 382 740 381 739 99,74% 2017 360 574 356 562 98,89% 2038 3902 2025 3825 99,36% Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm TAND tỉnh Ninh Thuận từ 2013 đến 2017) Bảng 2.2: Tỷ lệ giải án hình thẩmluật tham gia tổng số vụ án thụ lý TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Số vụ án STT Năm giải Số bị cáo giải Số vụ án giải có Luật tham gia Tỷ lệ luật tham gia 2013 445 763 103 23.15% 2014 420 893 160 38.10% 2015 423 868 170 40.19% 2016 381 739 175 45.93% 2017 356 562 180 50.56% 2025 3825 788 38.91% Tổng Cộng (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm TAND tỉnh Ninh Thuận từ 2013 đến 2017) Bảng 2.3: Tỷ lệ giải án hình thẩmluật định phân cơng Đồn luật tham gia tổng số vụ án thụ lý TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Tỷ lệ luật giải giải định mời luật tham gia 2013 445 763 63 14,16% 2014 420 893 69 16,43% 2015 423 868 73 17,26% 2016 381 739 59 15,49% 2017 356 562 62 17,70% 2025 3825 327 16,15% STT Năm Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm TAND ĐLS tỉnh Ninh Thuận từ 2013 đến 2017) Bảng 2.4: Tỷ lệ giải án hình thẩmluật định tham gia tổng số vụ ánluật tham gia TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Tỷ lệ luật STT Năm Số vụ án giải Số vụ án Số vụ án giải định mời có Luật luật tham gia định với luật tham gia giải 2013 445 63 103 61,17% 2014 420 69 160 46,00% 2015 423 73 170 41,01% 2016 381 59 175 31,22% 2017 356 62 180 26,81% 2025 327 788 38,25% Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm TAND Đoàn luật tỉnh Ninh Thuận từ 2013 đến 2017) Bảng 2.5: Tỷ lệ giải án hình thẩm HDXX chấp nhận quan điểm tranh luận VKS án bị hủy, sửa TAND hai cấp địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 Số vụ án STT Năm Tỷ lệ Số vụ án HĐXX giải chấp nhận quan điểm Số vụ án bị Hủy, sửa VKS HĐXX Tỷ lệ số chấp nhận vụ án hủy quan điểm sửa VKS 2013 445 426 95,73% 1,35% 2014 420 415 98,81% 0.95% 2015 423 418 98,82% 0.95% 2016 381 379 99,48% 0.52% 2017 356 355 99,72% 0.56% 2025 1993 18 98,42% 0.89% Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm TAND tỉnh Ninh Thuận từ 2013 đến 2017) Bảng 2.6: Số lượng xét xử vụ án TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận từ năm 2013 đến năm 2017 STT Tên Tòa án tỉnh Ninh Thuận Số vụ Số vụ Số vụ Số vụ Số vụ Tổng án xét án xét án xét án xét án xét số vụ xử xử xử xử xử án xét 2013 2014 2015 2016 2017 xử 29 25 27 24 17 122 189 176 193 155 160 873 Phan Rang2 Tháp Chàm Ninh Sơn 47 45 50 41 36 219 Bắc Ái 14 11 15 10 59 Ninh Hải 53 55 45 60 64 277 Thuận Nam 31 33 30 25 21 140 Thuận Bắc 17 19 15 13 73 Ninh Phước 65 58 52 48 39 262 Tổng cộng 445 420 423 381 356 2025 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm TAND tỉnh Ninh Thuận từ 2013 đến 2017) ... hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, nguyên tắc tranh tụng thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận 4.2 Phạm... cứu thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận Phạm vi nghiên cứu thực tiễn thực ngun tắc tranh tụng phiên tòa hình. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HÙNG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH THUẬN Ngành: Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay