Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

222 5 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:07

Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt NamTác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÚY HẰNG TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ ĐÔ LA MỸ ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Trong nghiên cứu này, luận án phân tích sách điều hành tỷ giá tác động đến kinh tế Việt Nam năm vừa qua Trên sở phân tích tình hình thực tế, luận án tiến hành kiểm định tác động tỷ giá USD/VND đến yếu tố kinh tế Sử dụng hình hồi quy VAR, kết ghi nhận tỷ giá thực USD/VND tác động đáng kể đến yếu tố tiền tệ số giá tiêu dùng CPI (45%) cung tiền M2 (16%) Tỷ giá danh nghĩa USD/VND lại có tác động đáng kể đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua tăng trưởng GDP (19%) Phần tiếp theo, luận án phân tích q trình quốc tế hóa CNY Trung Quốc Mức độ ảnh hưởng CNY đồng tiền khác kinh tế khác ngày gia tăng Từ đó, luận án tiến hành kiểm định mối quan hệ nhân tỷ giá USD/VND tỷ giá USD/CNY hình VECM Kết cho thấy có tác động chiều tỷ giá USD/CNY đến tỷ giá USD/VND Thêm vào đó, lãi suất huy động VND chịu tác động tỷ giá USD/VND (23%) mà chịu tác động lớn từ biến động tỷ giá USD/CNY (15%) Lãi suất huy động CNY lại không chịu ảnh hưởng yếu tố tiền tệ Việt Nam Cuối cùng, dựa kết thu tỷ giá USD/VND có tác động đến yếu tố kinh tế tác động tỷ giá USD/CNY đến tỷ giá USD/VND Đồng thời, phân tích mối quan hệ kinh tế Việt Nam Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đối tác thương mại đầu tư lớn Việt Nam Luận án tiến hành kiểm định tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt Nam hình SVAR Kết biến động tỷ giá USD/CNY ảnh hưởng đến biến số kinh tế Việt Nam thông qua giá trị tăng trưởng GDP (10%) số giá CPI (3%), lãi suất huy động VND (4%) ghi nhận kéo dài Từ khóa: Tỷ giá USD/CNY, yếu tố kinh tế Việt Nam, SVAR LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lê Thị Thúy Hằng Sinh ngày: 19 tháng 11 năm 1983 Hiện cơng tác tại: Trường Đại học Tài – Marketing Học viên nghiên cứu sinh khóa 19 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số NCS: 010119140007 Cam đoan luận án “Tác động tỷ giá Nhân dân tệ Đô la Mỹ đến yếu tố kinh tế Việt Nam”; Chuyên ngành: Kinh tế Tài Ngân hàng; Mã số: 62.34.02.01; Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Người viết Lê Thị Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt Quý Thầy Cô Khoa Tài Trường tạo điều kiện cho em hồn thiện kiến thức q trình sinh hoạt chuyên môn Khoa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo ln nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em nhiều để hồn thành luận án Em xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô! MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 11 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 1.4 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 14 1.5 CẤU TRÚC NGHIÊN CỨU 17 CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 19 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 19 2.1.1 Khái niệm tỷ giá 19 2.1.1.1 Tỷ giá danh nghĩa song phương 19 2.1.1.2 Tỷ giá thực song phương 20 2.1.2 Yếu tố kinh tế 21 2.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế 21 2.1.2.2 Lạm phát 22 2.1.2.3 Các yếu tố kinh tế khác 22 2.2 CÁC LÝ THUYẾT 24 2.2.1 Cơ chế truyền dẫn tỷ giá 24 2.2.2 Lý thuyết tỷ giá 27 2.2.2.1 Lý thuyết mối quan hệ tỷ giá giá 27 2.2.2.2 Lý thuyết mối quan hệ tỷ giá lãi suất 29 2.2.3.3 hình Mundell-Fleming 31 2.2.3.4 Lý thuyết ba bất khả thi 37 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 39 2.3.1 Các nghiên cứu chế truyền dẫn tỷ giá 39 2.3.2 Các nghiên cứu lựa chọn chế tỷ giá 41 2.3.3 Các nghiên cứu tác động tỷ giá đến kinh tế quốc gia 44 2.3.4 Các nghiên cứu tác động CNY đến giá trị tiền tệ khác 50 2.3.5 Kết luận 53 CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VIỆT NAM 55 3.1 GIỚI THIỆU 55 3.2 CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ USD/VND CỦA VIỆT NAM 57 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 65 3.4 HÌNH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 68 3.5 KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VIỆT NAM 70 3.5.1 Các kiểm định hình 70 3.5.1.1 Tính dừng chuỗi liệu 70 3.5.1.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu hình 74 3.5.1.3 Kiểm định nhân Granger 75 3.5.1.4 Kiểm định tính nhiễu trắng phần dư 76 3.5.1.5 Kiểm định tính ổn định hình 76 3.5.2 Kết phân tích hình VAR 77 3.5.2.1 Hàm phản ứng xung (Impulse Response Function – IRF) 77 3.5.2.2 Phân rã phương sai (Variance Decomposition) 80 3.5.3 Mở rộng phân tích 81 3.5.4 Kết luận 84 CHƯƠNG 4: MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ USD/VND TỶ GIÁ USD/CNY 86 4.1 GIỚI THIỆU 86 4.2 Q TRÌNH QUỐC TẾ HĨA CNY 87 4.2.1 Quốc tế hóa tệ 88 4.2.2 Quá trình quốc tế hóa CNY 88 4.2.3 Những kết đạt trình quốc tế hóa CNY Trung Quốc 91 4.2.4 Tác động tỷ giá CNY/USD đến tỷ giá USD/VND 94 4.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 95 4.4 HÌNH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 98 4.5 KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ USD/VND TỶ GIÁ USD/CNY 100 4.5.1 Các kiểm định hình 100 4.5.1.1 Tính dừng chuỗi liệu 100 4.5.1.2 Kiểm định đồng liên kết 101 4.5.1.3 Kiểm định tương quan biến hình 104 4.5.1.4 Lựa chọn độ trễ tối ưu hình 105 4.5.1.5 Kiểm định tính nhiễu trắng phần dư 105 4.5.1.6 Kiểm định tính ổn định hình 106 4.5.2 Kết hình VECM 106 4.5.2.1 Hàm phản ứng xung 106 4.5.2.2 Phân rã phương sai 108 4.5.3 Kết luận 110 CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/CNY ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 111 5.1 GIỚI THIỆU 111 5.2 MỐI QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM TRUNG QUỐC 113 5.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 117 5.4 HÌNH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 119 5.5 KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/CNY ĐẾN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 122 5.5.1 Các kiểm định hình 122 5.5.1.1 Tính dừng chuỗi liệu 122 5.5.1.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu hình 124 5.5.1.3 Kiểm định nhân Granger 124 5.5.1.4 Kiểm định tính nhiễu trắng phần dư 126 5.5.1.5 Kiểm định tính ổn định hình 126 5.5.2 Kết hình SVAR 127 5.5.2.1 Hàm phản ứng xung 127 5.5.2.2 Phân rã phương sai 131 5.5.3 Phân tích mở rộng 132 5.5.4 Kết luận 137 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHUYẾN NGHỊ 139 6.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 139 6.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 143 6.2.1 Khuyến nghị tác động tỷ giá USD/VND đến kinh tế Việt Nam 144 6.2.2 Khuyến nghị tác động tỷ giá USD/CNY đến kinh tế Việt Nam 147 6.3 HẠN CHẾ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 TIẾNG VIỆT 152 TIẾNG NƯỚC NGOÀI 152 CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 161 PHỤ LỤC 165 PHỤ LỤC 1: KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI THỜI GIAN 165 PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH ĐỒNG LIÊN KẾT 184 PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TRỄ TỐI ƯU CỦA HÌNH 186 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH TÍNH NHÂN QUẢ 189 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH TÍNH NHIỄU TRẮNG CỦA PHẦN DƯ 192 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HÌNH 195 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN CÁC BIẾN HÌNH 198 PHỤ LỤC 8: HẢM PHẢN ỨNG XUNG 199 PHỤ LỤC 9: PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI 205 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AIIB Asian Infrastructure Investment Bank - Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á IRB Interest Rate Bid - Lãi suất huy động vốn NHTM CPI Consumer Price Index - Chỉ số giá tiêu dung CIP Covered Interest Parity - Ngang giá lãi suất có bảo hiểm ctg Cùng tác giả EA1 East Asia – Khối nước Đông Á trừ Nhật Bản, Trung Quốc EA2 East Asia - Khối nước Đơng Á ngồi trừ Nhật Bản FTZ Free Trade Zone - Khu vực thương mại tự Thượng Hải ERPT Exchange Rate Pass Through - Truyền dẫn tỷ giá GDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội ICBC Industrial and Commercial Bank of China – Ngân hàng Công Thương Trung Quốc IMF International Monetary Fund - Quỹ Tiền tệ Quốc tế IRP Interest Rate Parity – Ngang giá lãi suất LOOP Law Of One Price – Quy luật giá NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NER Nominal Exchange Rates- Tỷ giá danh nghĩa song phương OCA Optimum Currency Area - Lý thuyết khu vực tiền tệ tối ưu Trang PHỤ LỤC 8: HẢM PHẢN ỨNG XUNG Trang 199 Trang 200 Trang 201 Trang 202 Trang 203 Trang 204 PHỤ LỤC 9: PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI Variance Decomposition of D(LNRUSDVND00): Period S.E D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 10 0.015618 0.017255 0.017855 0.019005 0.019194 0.019259 0.019305 0.019322 0.019324 0.019333 100.0000 91.95687 87.85880 79.46887 78.92539 78.39822 78.28042 78.27990 78.27396 78.22262 0.000000 1.530619 2.187791 9.937881 9.973457 10.01194 10.02105 10.02943 10.02779 10.06725 0.000000 3.638528 7.224460 7.669485 8.211390 8.485401 8.607173 8.604155 8.603456 8.597135 0.000000 2.873983 2.728945 2.923765 2.889767 3.104440 3.091362 3.086518 3.094794 3.112999 Variance Decomposition of D(GDP _): Period S.E D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 10 1.734062 1.798063 1.804578 1.807590 1.810514 1.813562 1.814533 1.815408 1.816423 1.816853 2.302213 2.167654 2.390899 2.506443 2.527105 2.518650 2.524861 2.533009 2.540961 2.539904 97.69779 97.30540 96.98189 96.65930 96.36550 96.20009 96.13982 96.08246 96.02366 96.00118 0.000000 0.284768 0.288063 0.337351 0.336424 0.370651 0.376686 0.382024 0.384548 0.386930 0.000000 0.242177 0.339144 0.496906 0.770975 0.910606 0.958628 1.002506 1.050833 1.071991 Variance Decomposition of D(LN_CPI_VN00): Period S.E D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 10 0.015495 0.018472 0.019761 0.020501 0.020832 0.020876 0.020892 0.020945 0.020961 0.020967 44.85235 49.60151 50.26070 46.70575 45.41120 45.25015 45.22999 45.31045 45.38759 45.39267 12.43511 9.202773 8.918763 11.52800 12.47947 12.60773 12.59886 12.60754 12.58796 12.60049 42.71254 40.95943 40.49315 40.92422 41.15871 41.19544 41.21827 41.02094 40.95768 40.94027 0.000000 0.236292 0.327382 0.842035 0.950620 0.946674 0.952878 1.061065 1.066770 1.066565 Variance Decomposition of D(LNM2,2): Period S.E D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 10 0.026358 0.030997 0.031640 0.035229 0.037252 0.037931 0.038009 0.038360 0.038570 0.038617 1.063606 9.982473 9.623628 18.53786 16.61573 16.06629 16.24070 16.32126 16.14722 16.10966 9.421715 15.36009 18.06035 18.57076 21.75409 23.41227 23.35379 23.58148 23.88205 23.95569 5.803830 7.474443 7.834814 6.439528 5.776495 6.120082 6.105812 6.042720 5.994738 6.019428 83.71085 67.18300 64.48121 56.45185 55.85369 54.40136 54.29970 54.05454 53.97599 53.91522 Trang 205 Variance Decomposition of D(LN_USD_VND_00): Period S.E D(LN_USD_ D(GDP _) D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 10 0.010899 0.012296 0.012396 0.012428 0.012649 0.012843 0.012873 0.012877 0.012887 0.012901 100.0000 89.44231 88.04907 87.65841 87.68663 86.99972 86.63194 86.60342 86.54702 86.50484 0.000000 7.310238 7.279453 7.398226 7.463200 8.089795 8.213323 8.210054 8.235377 8.260649 Variance Decomposition of D(GDP _): Period S.E D(LN_USD_ D(GDP _) 10 1.235033 1.563180 1.668080 1.761147 1.790625 1.819558 1.831336 1.846992 1.851849 1.859355 1.287642 9.250136 16.93412 17.82595 19.44307 19.45266 19.85547 19.73992 19.91308 19.86279 98.71236 89.20298 80.23411 77.43085 75.95185 74.53180 74.11273 73.24894 73.07807 72.60925 Variance Decomposition of D(LN_CPI_VN00): Period S.E D(LN_USD_ D(GDP _) 10 0.014689 0.019176 0.020247 0.020330 0.020706 0.020993 0.021045 0.021053 0.021085 0.021117 3.039137 3.534920 4.058738 4.054042 7.256507 9.152510 9.127565 9.123753 9.305958 9.486706 13.37886 8.450312 7.580090 8.237820 8.064027 8.360097 8.733425 8.732601 8.764573 8.784846 Variance Decomposition of D(LNM2,2): Period S.E D(LN_USD_ D(GDP _) 10 0.023587 0.029562 0.030399 0.032814 0.035030 0.035554 0.036052 0.036251 0.036815 0.036860 9.496057 14.18815 13.44055 13.39983 12.45720 12.22112 12.24871 12.11924 11.91152 11.90886 4.753781 8.250411 11.55485 12.56373 11.84588 12.33848 12.12347 12.06833 12.02821 12.08491 0.000000 2.902367 3.481982 3.471774 3.395726 3.449303 3.434242 3.446158 3.444077 3.464481 0.000000 0.345086 1.189499 1.471590 1.454440 1.461180 1.720496 1.740370 1.773526 1.770025 D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 0.000000 0.408571 1.326849 1.212761 1.188718 1.747396 1.725518 1.926583 1.918540 2.110513 0.000000 1.138312 1.504922 3.530444 3.416362 4.268151 4.306275 5.084557 5.090313 5.417453 D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 83.58200 86.06186 86.54378 85.87337 82.78731 80.57379 80.23463 80.19654 79.95707 79.72367 0.000000 1.952912 1.817390 1.834764 1.892160 1.913602 1.904376 1.947110 1.972400 2.004781 D(LN_CPI_V D(LNM2,2) 8.992150 6.342980 6.510062 15.17390 13.36643 13.23200 14.22586 14.97125 14.67396 14.66261 76.75801 71.21846 68.49454 58.86254 62.33050 62.20839 61.40196 60.84119 61.38630 61.34363 Trang 206 Variance Decomposition of LNRUSDCNY00: Period S.E LNRUSDCN LNRUSDVN IRB IRB_CHINA_ 10 0.041739 0.055430 0.065372 0.073919 0.081875 0.089386 0.096496 0.103301 0.109903 0.116360 100.0000 94.17595 89.50095 85.23013 80.75680 76.28669 72.03043 68.04836 64.34523 60.92554 0.000000 5.507157 8.155691 8.212194 7.401628 6.542253 5.821373 5.227428 4.721539 4.280258 0.000000 0.173711 1.684692 4.335131 6.873642 8.781981 10.18761 11.31410 12.28487 13.13787 0.000000 0.143182 0.658665 2.222547 4.967926 8.389077 11.96059 15.41010 18.64836 21.65634 Variance Decomposition of LNRUSDVND00: Period S.E LNRUSDCN LNRUSDVN IRB IRB_CHINA_ 10 0.015004 0.024785 0.033965 0.042814 0.051393 0.059756 0.067936 0.075934 0.083731 0.091308 0.088485 0.190251 0.761587 1.534341 2.343722 3.099461 3.763250 4.330425 4.811901 5.222017 99.91151 95.90682 89.64960 83.54776 78.21440 73.69843 69.91459 66.75321 64.10781 61.88428 0.000000 0.629857 1.210983 1.602235 1.902109 2.167494 2.409185 2.622348 2.803985 2.956343 0.000000 3.273069 8.377835 13.31567 17.53977 21.03462 23.91298 26.29402 28.27631 29.93737 Variance Decomposition of IRB : Period S.E LNRUSDCN LNRUSDVN IRB IRB_CHINA_ 10 1.105766 1.952596 2.544076 2.918541 3.177269 3.394180 3.600827 3.802951 3.997990 4.184049 2.048469 4.912871 7.186967 9.178613 11.00634 12.69341 14.25412 15.70661 17.06221 18.32332 2.813378 13.49218 19.73129 22.52909 23.47556 23.57793 23.37059 23.09825 22.82849 22.55657 95.13815 80.24771 70.47267 65.33652 62.77854 61.31468 60.21946 59.21414 58.23290 57.28746 0.000000 1.347233 2.609073 2.955782 2.739564 2.413986 2.155835 1.981008 1.876388 1.832657 Variance Decomposition of IRB_CHINA _: Period S.E LNRUSDCN LNRUSDVN IRB IRB_CHINA_ 10 0.271504 0.428827 0.537952 0.617748 0.682061 0.738968 0.792248 0.842947 0.891100 0.936738 0.595024 0.668635 0.559554 0.443149 0.365612 0.313299 0.276629 0.250161 0.229734 0.213030 0.072262 0.663656 0.481738 0.502279 0.791770 1.024520 1.129202 1.165605 1.183757 1.203024 34.70677 21.30577 14.39008 11.00217 9.101130 7.910063 7.093394 6.468744 5.957680 5.532347 64.62594 77.36194 84.56862 88.05240 89.74149 90.75212 91.50077 92.11549 92.62883 93.05160 Trang 207 Variance Decomposition Variance Decomposition of D(LNRUSDCNY00): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V 10 0.045076 0.046288 0.046445 0.046456 0.046459 0.046462 0.046464 0.046466 0.046468 0.046470 100.0000 94.90441 94.40661 94.38330 94.37048 94.35914 94.34949 94.34107 94.33375 94.32738 0.000000 0.460574 0.472962 0.472926 0.473373 0.473933 0.474337 0.474693 0.474998 0.475262 0.000000 4.429023 4.894029 4.903325 4.902697 4.902247 4.901763 4.901360 4.901006 4.900698 0.000000 0.124144 0.130573 0.132677 0.134826 0.136974 0.138786 0.140378 0.141767 0.142977 Variance Decomposition of D(LNRUSDVND00): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V 10 0.016001 0.017331 0.017735 0.017948 0.018115 0.018266 0.018405 0.018530 0.018641 0.018739 2.074949 1.914732 1.862482 1.844891 1.817662 1.790310 1.764543 1.741310 1.720862 1.703078 97.92505 96.27164 94.64468 92.93044 91.28800 89.78283 88.44713 87.28327 86.27836 85.41422 0.000000 0.158383 0.151648 0.155722 0.158838 0.161832 0.164715 0.167218 0.169388 0.171257 0.000000 1.548582 2.642628 3.381250 3.888962 4.255424 4.533348 4.752329 4.929899 5.076835 Variance Decomposition of D(GDP _): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V 10 1.614073 1.706410 1.710194 1.710550 1.710802 1.711024 1.711228 1.711410 1.711572 1.711715 0.001819 3.294098 3.544898 3.553353 3.552358 3.551438 3.550613 3.549860 3.549191 3.548602 2.218332 2.137393 2.138033 2.139494 2.138863 2.138414 2.138306 2.138417 2.138637 2.138900 97.77985 94.35351 94.07269 94.03348 94.00688 93.98254 93.96026 93.94029 93.92258 93.90698 0.000000 0.214872 0.233950 0.242909 0.251043 0.256991 0.261949 0.266130 0.269696 0.272766 Variance Decomposition of D(LN_CPI_VN00): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V 10 0.014602 0.017399 0.018896 0.020070 0.021093 0.021992 0.022776 0.023455 0.024039 0.024541 0.146914 1.699662 1.526568 1.391877 1.273825 1.176610 1.099216 1.037708 0.988586 0.949023 35.83045 36.23955 32.95742 29.44949 26.66358 24.60115 23.07623 21.92743 21.04194 20.34487 9.211069 6.725008 5.742114 5.119935 4.670291 4.324103 4.055215 3.843984 3.676190 3.541430 54.81157 50.61172 48.53229 46.46100 44.46935 42.69710 41.19891 39.96371 38.95429 38.12975 D(LNM2) 0.000000 0.081854 0.095823 0.107776 0.118625 0.127704 0.135623 0.142500 0.148479 0.153681 D(LNM2) 0.000000 0.106662 0.698566 1.687694 2.846543 4.009603 5.090264 6.055871 6.901490 7.634610 D(LNM2) 0.000000 0.000127 0.010426 0.030761 0.050856 0.070619 0.088875 0.105306 0.119898 0.132747 D(LNM2) 0.000000 4.724056 11.24161 17.57770 22.92295 27.20103 30.57043 33.22717 35.33899 37.03493 Variance Decomposition of D(LNM2): Trang 208 Trang 209 Variance Decomposition Variance Decomposition of D(LNRUSDCNY00): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) 10 0.059613 0.069295 0.082622 0.091190 0.100800 0.108788 0.116283 0.123348 0.130151 0.136484 100.0000 97.68586 97.75322 97.85055 97.93176 97.97500 98.08650 98.15270 98.18547 98.23082 0.000000 0.127693 0.128230 0.254504 0.241755 0.254424 0.267873 0.280605 0.281217 0.287081 0.000000 1.402541 1.028479 0.847957 0.800016 0.722870 0.632722 0.577611 0.545123 0.501610 Variance Decomposition of D(LNRUSDVND00): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) 10 0.018576 0.022609 0.027284 0.030793 0.034040 0.037014 0.039772 0.042324 0.044742 0.047044 3.393737 3.847858 3.961435 4.005961 3.998078 4.056704 4.072423 4.076258 4.088432 4.101837 96.60626 95.73142 95.42841 95.44042 95.46527 95.37341 95.35948 95.37085 95.35613 95.33908 0.000000 0.167119 0.427108 0.380000 0.351354 0.390527 0.398978 0.385192 0.387889 0.395463 Variance Decomposition of D(GDP _): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) 10 1.259681 1.483268 1.671700 1.740662 1.775055 1.818793 1.837663 1.854994 1.870574 1.886191 0.382795 1.346175 3.602457 3.363277 3.429367 4.188298 4.366520 4.387647 4.727291 5.040969 1.575252 1.392198 4.500661 4.178381 4.151846 4.515127 4.884451 4.952460 5.176926 5.496408 98.04195 79.03257 69.60075 71.19429 69.48862 68.07581 66.78053 66.66333 65.57512 64.51823 Variance Decomposition of D(LN_CPI_VN00): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) 10 0.016100 0.023743 0.028984 0.033037 0.036934 0.040514 0.043623 0.046550 0.049376 0.052013 0.025670 0.775547 1.180140 1.109457 1.051479 1.129178 1.148902 1.126892 1.133854 1.149704 37.80143 39.40197 42.29229 44.11951 44.01370 44.34436 44.96336 45.17070 45.24798 45.45763 1.691950 2.373802 4.693409 3.813980 3.224318 3.455446 3.408439 3.166584 3.103558 3.114770 Variance Decomposition of D(IRB ): Period S.E D(LNRUSDC D(LNRUSDV D(GDP _) D(LN_CPI_V D(IRB ) 0.000000 0.461924 0.772270 0.664982 0.687496 0.752913 0.747710 0.730411 0.747740 0.756333 0.000000 0.321986 0.317799 0.382005 0.338973 0.294793 0.265197 0.258676 0.240451 0.224152 D(LN_CPI_V D(IRB ) 0.000000 0.239466 0.173239 0.157677 0.171547 0.167596 0.158086 0.157793 0.158655 0.155498 0.000000 0.014139 0.009804 0.015945 0.013750 0.011762 0.011034 0.009905 0.008895 0.008125 D(LN_CPI_V D(IRB ) 0.000000 2.400175 9.401246 9.220580 9.035005 9.325744 10.35507 10.24449 10.24789 10.74568 0.000000 15.82888 12.89489 12.04347 13.89516 13.89502 13.61343 13.75207 14.27277 14.19872 D(LN_CPI_V D(IRB ) 60.48095 56.75558 51.36896 50.55661 51.35035 50.74720 50.19915 50.28823 50.28371 50.06795 0.000000 0.693095 0.465198 0.400451 0.360154 0.323811 0.280145 0.247599 0.230896 0.209945 D(LN_CPI_V D(IRB ) Trang 210 1.471405 2.194972 2.710172 3.149830 3.530602 0.813445 0.436028 0.297081 0.242451 0.210109 1.976104 12.09471 13.07152 13.96733 14.38409 7.569983 7.561989 8.363533 8.783341 8.696189 31.78899 35.82796 36.42639 36.29698 36.45601 57.85148 44.07932 41.84148 40.70990 40.25360 Trang 211 Variance Decomposition Variance Decomposition of D(LN_USD_CNY_00): Period S.E D(LN_USD_ D(LN_USD_ D(GDP _) 10 0.050968 0.056338 0.059437 0.067210 0.071713 0.075599 0.080195 0.084115 0.087903 0.091573 100.0000 93.30470 93.16501 94.31755 94.10008 93.77650 94.21058 94.21936 94.18260 94.30282 0.000000 0.374781 0.898273 0.707285 0.757795 0.830591 0.763147 0.792679 0.791225 0.761464 0.000000 6.046102 5.543953 4.613056 4.725198 4.874849 4.564726 4.528626 4.521140 4.456053 Variance Decomposition of D(LN_USD_VND_00): Period S.E D(LN_USD_ D(LN_USD_ D(GDP _) 10 0.011446 0.014000 0.014988 0.016331 0.017433 0.018663 0.019916 0.020805 0.021662 0.022626 0.383484 2.933912 4.466267 3.856722 4.175130 4.412704 4.051992 4.137471 4.087144 3.934900 99.61652 87.70516 83.92126 84.15322 84.55291 84.52691 84.38887 84.04987 84.27368 84.59017 0.000000 5.967268 6.788365 6.645945 5.840743 6.088864 6.634395 6.522186 6.278911 6.225593 Variance Decomposition of D(GDP _): Period S.E D(LN_USD_ D(LN_USD_ D(GDP _) 10 1.314333 1.576759 1.651700 1.824388 1.895184 1.911835 1.931730 1.975418 2.005811 2.019471 5.229215 3.713491 3.385581 7.933361 8.397362 8.251739 9.351272 10.08891 10.08877 10.91230 0.161854 5.929719 9.969902 11.84363 11.10747 10.92478 10.93999 10.88788 11.08565 11.01026 94.60893 85.01452 80.29505 71.86924 70.96866 70.15399 68.79493 66.76274 65.68440 64.85954 Variance Decomposition of D(LN_CPI_VN00): Period S.E D(LN_USD_ D(LN_USD_ D(GDP _) 10 0.016399 0.023781 0.027349 0.030116 0.033079 0.035713 0.038017 0.040399 0.042652 0.044615 1.153423 0.898395 1.677658 2.646568 2.659090 2.424293 2.575046 2.755565 2.715955 2.733442 3.003463 2.422400 2.391131 2.036258 1.936667 1.730369 1.527115 1.352395 1.218176 1.134973 14.78645 8.604785 6.862492 8.539145 9.453370 8.762652 8.202077 8.373910 8.590082 8.440462 D(LN_CPI_V D(IRB ) 0.000000 0.078474 0.114113 0.113016 0.167447 0.184275 0.164921 0.185753 0.213809 0.203957 0.000000 0.195947 0.278650 0.249093 0.249477 0.333783 0.296626 0.273579 0.291225 0.275705 D(LN_CPI_V D(IRB ) 0.000000 3.043107 3.816470 4.305498 4.459074 4.122998 4.151290 4.532789 4.645136 4.593416 0.000000 0.350556 1.007638 1.038620 0.972139 0.848522 0.773457 0.757680 0.715131 0.655919 D(LN_CPI_V D(IRB ) 0.000000 3.112002 4.157380 3.956316 4.913850 5.033352 5.031466 6.330178 7.293321 7.353594 0.000000 2.230270 2.192086 4.397453 4.612653 5.636145 5.882340 5.930290 5.847859 5.864310 D(LN_CPI_V D(IRB ) 81.05666 87.95570 88.85162 86.59539 85.74274 86.75181 87.39753 87.25389 87.20187 87.38977 0.000000 0.118717 0.217096 0.182635 0.208132 0.330873 0.298233 0.264242 0.273914 0.301350 Trang 212 Variance Decomposition of D(IRB ): Period S.E D(LN_USD_ D(LN_USD_ D(GDP _) 1.141642 1.826683 2.079658 2.187684 2.350512 0.403961 0.184445 0.175727 0.741782 0.653063 1.773155 2.239962 5.465825 4.981589 4.334561 0.871403 6.562124 8.254532 9.904753 10.39753 D(LN_CPI_V D(IRB ) 25.23799 48.54929 51.29831 48.88050 48.14724 71.71349 42.46418 34.80561 35.49138 36.46761 Trang 213 ... tỷ giá, lựa chọn chế tỷ giá quốc gia, nghiên cứu tác động tỷ giá đến yếu tố kinh tế vĩ mô quốc gia nghiên cứu tác động CNY đến tiền tệ khác Chương 3: Tác động tỷ giá USD/VND đến yếu tố kinh tế. .. sách điều hành tỷ giá hối đối, góp phần đạt mục tiêu đề kinh tế Việt Nam Đó lý tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Tác động tỷ giá Nhân dân tệ Đô la Mỹ đến yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam Trang 10... nghiệm tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam: Trang 15 - Với chế tỷ giá neo vào USD thời kỳ, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt sau Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay