HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

209 6 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 09:01

HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAMHỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGƠ ĐỨC DUY HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGƠ ĐỨC DUY HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐOÀN THANH HÀ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Họ tên NCS: Năm sinh: Quê quán: Hiện công tác tại: Quỹ tín dụng nhân dân sở Phước Thái Là nghiên cứu sinh khóa 16 Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM Mã số NCS: 010116110001 Tên luận án: Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Thanh Hà Luận án thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh hướng dẫn PGS.TS Đoàn Thanh Hà NCS xin cam đoan nội dung luận án nà c ng r nh nghi n ri ng m nh Các ết r nh luận án trung thực độc ậ h ng ch Các số iệ chưa ừng công bố c ng r nh ng ồn dẫn ghi ch c ng ồn gốc r ràng đ NCS xin hoàn oàn ch rách nhiệm đủ nh ng cam đoan Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Ngô Đức Duy LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii LỜI MỞ ĐẦU iv Sự c n hiế ận án iv Tổng q an nghi n c 2.1 Các nghi n i n q an iv rong nước iv 2.2 Các nghi n nước xiii 2.3 Khoảng rống nghi n r n hướng nghi n iế heo ận án xv Mục i nghi n xvi Đối ượng hạm i nghi n xvii 4.1 Đối ượng nghi n xviii 4.2 Phạm i nghi n xviii Phương há nghi n xviii Nh ng đ ng g Kế ận ận án xix ận án xx Chương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂNPHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN 1.1 Tổng q an hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân 1.1.1.Nh ng ấn đ ch ng 1.1.2.Hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân 1.2 Hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân ới há riển inh ế nông thôn 16 1.2.1 Hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân 16 1.2.2 Mối q an hệ gi a hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân ới há riển inh ế n ng h n 24 1.3 Kinh nghiệm nước ổ chức hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân ài học cho Việ Nam 26 1.3.1 Hệ hống Q ỹ ín dụng Desjardins Q 1.3.2 Hệ hống ngân hàng Hợ ec – Canada [42] 27 ác xã Cộng Hòa Li n Bang Đức [31] 32 1.3.3 Mộ số ài học cho Việ Nam 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM .36 2.1 Giới hiệ hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam 36 2.1.1 L ch sử h nh hành há riển hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam [1], [2], [4], [5], [6], [7] 36 2.1.2 Cơ hội hách hức rong hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam 40 2.1.3 Hoạ động đơn cấ hành hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam 48 2.1.4 Phân ích nhân ố ảnh hưởng đến hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam 62 2.2 Thực rạng hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam 79 2.2.1 Hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân heo i đánh giá .79 2.2.2 Phân ích ác động hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân đến há riển inh ế nông thôn 89 2.3 Đánh giá hực rạng hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân đến há riển inh ế n ng h n Việ Nam .108 2.3.1 Nh ng ế q ả đạ 108 2.3.2 Nh ng hạn chế ng n nhân 113 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐĨNG GĨP CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM .119 3.1 Đ nh hướng há riển hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam đến năm 2020 119 3.1.1 Đ nh hướng chung .119 3.1.2 Đ nh hướng hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam 122 3.2 Giải há hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân đ ng g cho há riển inh ế n ng h n Việ Nam .124 3.2.1 Giải há hoàn hoạ động đơn cấ hành hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân Việ Nam .124 3.2.2 Giải há hoàn hoạ động hệ hống Q ỹ ín dụng nhân dân ới há riển inh ế n ng h n Việ Nam 131 3.2.3 Mộ số iến ngh 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 143 KẾT LUẬN .144 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BKS Ban kiểm soát BKT Ban kiểm tra CHLB Cộng hòa liên bang CQTT Cơ q an hường trực DID Difference In Difference (Khác biệt khác biệt (khác biệt kép) ĐHTV Đại hội thành viên HĐGS Hội đồng giám sát HĐQT Hội đồng quản tr NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã NH CSXH Ngân hàng Chính sách xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng hương mại QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TCTD Tổ chức tín dụng VHLSS Viet Nam Household Living Standard S r e (Khảo sát 2012, 2014 mức sống hộ gia đ nh Việ Nam năm 2012 2014) ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biể đồ 2.1 Diễn biến ăng rưởng h động vốn NHHTX giai đoạn 2010- 2017 Biể đồ 2.2 Diễn biến nh h nh dư nợ cho vay NHHTX giai đoạn 2010 2017 Biể đồ 2.3 T nh h nh u hòa vốn khả dụng h ng q a NHHTX giai đoạn 2010 -2017 Biể đồ 2.4 Diễn biến vốn h động nh q ân/QTDND sở giai đoạn 2010 – 2017 Bi đồ 2.5 Diễn biến nh h nh dư nợ cho a nh q ân/QTDND sở giai đoạn 2010 – 2017 Biể đồ 2.6 Diễn biến số ti n bình qn/món vay QTDND sở Biể đồ 2.7 Ti n gửi nh q ân/ QTDND sở ại TCTD hác Biể đồ 2.8 Mức vay trung bình khách hàng QTDND sở giai đoạn 2010 -2017 Biể đồ 2.9 Diễn biến tỷ lệ nợ hạn QTDND sở giai đoạn 2010 2017 Biể đồ 2.10 Tự b n v ng v ài /QTDND sở giai đoạn 2010-2017 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số ượng QTDND sở giai đoạn 2010 – 2017 Bảng 2.2 Mô tả biến Bảng 2.3 Kế q ả iểm đ nh Cron ach’s A cho iến Bảng 2.4 Hệ số KMO and Bar e 's Tes ( iến độc ậ ) Bảng 2.5 Hệ số KMO and Bar e 's Tes ( Biến hụ h ộc) Bảng 2.6 Kế q ả hân ích nhân ố hám há EFA Bảng 2.7 Phân ích ương q an Bảng 2.8 Tổng hợ ế q ả hân ích hồi q Bảng 2.9 Kế q ả hân ích hồi q m h nh Bảng 2.10 Tự b n v ng v hoạ động /QTDND sở giai đoạn 2010-2017 Bảng 2.11 ROA ROE/ QTDND sở giai đoạn 2010-2017 Bảng 2.12 Mô tả biến độc lập Bảng 2.13 Th ng in đặc điểm hai nh m hộ năm 2015 Bảng 2.14 Tác động hoạ động tín dụng QTDND thu nhập thực hộ Bảng 2.15: Tác động hoạ động ín dụng QTDND đối ới chi i đời sống hộ Bảng 2.16 Tác động ín dụng QTDND ín dụng ổ chức ài khác n h nhậ chi i hực hộ ... CỦA HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân 1.1.1 Những vấn đề chung 1.1.1.1 Khái niệm hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. .. luận án gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận v hoàn thiện hoạ động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển kinh tế nông thôn Chương 2: Thực trạng hoạ động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân với phát. .. nâng cao v uy tín hệ thống QTDND trong, nước 1.1.2 Hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân 1.1.2.1 Các đơn vị cấu thành hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân i) - Hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân sở Huy
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ), HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay