ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

254 7 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:55

ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã ngành : 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Hoàng Thị Thanh Hằng PGS.,TS Võ Xuân Vinh TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 ii CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC - LỜI CAM ĐOAN  Luận án chưa trình nộp để lấy học vị tiến sĩ trường đại học Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Kim Phụng iii LỜI CẢM ƠN  Trước hết xin chân thành cám ơn PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng PGS.TS Võ Xuân Vinh tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận án Kế đến, xin chân thành cám ơn quý thầy Phòng Đào tạo Sau đại học, Q thầy Khoa Kinh Tế Quốc Tế trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ tơi thủ tục góp ý chun mơn suốt q trình làm luận án Cuối cùng, tơi xin chân thành cám ơn gia đình, người thân yêu động viên, giúp đỡ tinh thần, chia cơng việc để tơi có điều kiện tốt nghiên cứu Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Phụng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xiii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ xv TÓM TẮT LUẬN ÁN xvii CHƯƠNG : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN ÁN 1.1 BỐI CẢNH THỰC TIỄN LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 11 1.6.1.Những đóng góp lý luận luận án 11 1.6.2.Những đóng góp thực tiễn luận án 12 1.7 KẾT CẤU LUẬN ÁN 14 v CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 15 2.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN 15 2.1.1 Lạm phát 15 2.1.1.1 Khái niệm lạm phát 15 2.1.1.2 Các quan điểm lạm phát 15 2.1.1.3.Các phép đo lường lạm phát 16 2.1.1.4 Nguyên nhân gây lạm phát 17 2.1.1.5 Ảnh hưởng lạm phát đến kinh tế 18 2.1.1.6 Các biện pháp kiềm chế kiểm soát lạm phát NHTW 19 2.1.2 Tích lũy dự trữ ngoại hối 20 2.1.2.1 Khái niệm tích lũy dự trữ ngoại hối 20 2.1.2.2 Vai trò dự trữ ngoại hối 22 2.1.2.3 Rủi ro nước chi phí tích lũy dự trữ ngoại hối 24 2.1.2.4 Nguyên tắc quản lý dự trữ ngoại hối 26 2.1.2.5 Tiêu chí đánh giá quy mô dự trữ ngoại hối 27 2.1.3 Đơ la hóa 27 2.1.3.1 Khái niệm la hóa 27 2.1.3.2 Các phương pháp đo lường mức độ đô la hóa 29 2.1.3.3 Ngun nhân gây tình trạng la hóa kinh tế 29 2.1.3.4 Đơ la hóa thách thức việc xây dựng điều hành sách tiền tệ NHTW 30 2.1.3.5 Các sách chống la hóa kinh tế 31 vi 2.1.3.6 Mối quan hệ la hóa với lạm phát tích lũy dự trữ ngoại hối 32 2.1.4 Can thiệp trung hòa NHTW 34 2.1.4.1 Khái niệm hoạt động can thiệp trung hòa 34 2.1.4.2.Các cơng cụ can thiệp trung hòa NHTW 36 2.1.4.3 Hiệu quả, tính bền vững chi phí hoạt động can thiệp trung hòa 39 2.2 CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG 41 2.2.1 Cơ chế tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 41 2.2.1.1 Cơ chế tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát qua kênh tiền tệ 41 2.2.1.2 Cơ chế tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát qua kênh nhận phân bổ SDRs từ IMF 46 2.2.2 Cơ chế can thiệp trung hòa 47 2.3.TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 50 2.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 50 2.3.1.1.Các nghiên cứu thực nghiệm tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát theo kênh tiền tệ 50 2.3.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát theo kênh nhận phân bổ SDRs từ IMF 57 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHTW 62 2.3.2.1 Nhóm tiếp cận thứ 62 2.3.2.2 Nhóm tiếp cận thứ hai 67 vii 2.4 KHE HỞ NGHIÊN CỨU 75 2.4.1 Khe hở nghiên cứu tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 75 2.4.2 Khe hở nghiên cứu hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHTW 76 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC DỮ LIỆU 78 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 78 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 79 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 79 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu đánh giá hiệu can thiệp trung hòa NHNN Việt Nam 82 3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 86 3.3.1 Phương pháp phân tích liệu mơ hình tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 86 3.3.1.1 Phương pháp ước lượng mơ hình tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 86 3.3.1.2 Trình tự phân tích liệu mơ hình ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát Việt Nam 88 3.3.2 Phương pháp phân tích liệu mơ hình đánh giá hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHNN Việt Nam 89 3.3.2.1 Phương pháp ước lượng mô hình đánh giá hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHNN Việt Nam 89 3.3.2.2 Trình tự phân tích liệu mơ hình hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHNN Việt Nam 92 3.4 BIẾN SỐ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 92 3.4.1 Biến số liệu nghiên cứu mô hình tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 92 viii 3.4.2 Biến số liệu nghiên cứu mô hình hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHNN Việt Nam 95 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 99 4.1 THỰC TRẠNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI, ĐƠ LA HĨA CAN THIỆP TRUNG HỊA TẠI VIỆT NAM 99 4.1.1 Thực trạng dự trữ ngoại hối Việt Nam 99 4.1.1.1 Diễn biến dự trữ ngoại hối Việt Nam 99 4.1.1.2 Quy mô dự trữ ngoại hối so với ngưỡng an toàn 103 4.1.2 Thực trạng la hóa Việt Nam 106 4.1.3 Thực trạng hoạt động can thiệp trung hòa Việt Nam 108 4.1.3.1 Dấu hiệu nhận biết hoạt động can thiệp trung hòa 108 4.1.3.2 Các cơng cụ can thiệp trung hòa Việt Nam 110 4.2 KINH NGHIỆM CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NHTW MỘT SỐ NƯỚC BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 120 4.2.1 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa NHTW số nước 120 4.2.1.1 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Trung Quốc 121 4.2.1.2 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Ấn Độ 125 4.2.1.3 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Hàn Quốc 127 4.2.1.4 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Thái Lan 129 4.2.1.5 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Slovenia 132 4.2.2 Nhận xét chung hoạt động can thiệp trung hòa NHTW số nước giới 136 4.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 137 ix 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NHNN VIỆT NAM 138 4.3.1 Kết nghiên cứu tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát 138 4.3.1.1 Kiểm định tính dừng liệu nghiên cứu 138 4.3.1.2 Kết kiểm định đồng liên kết 142 4.3.1.3 Kiểm nghiệm tính ổn định kết ước lượng 149 4.3.1.4 Thảo luận kết nghiên cứu 150 4.3.2 Kết nghiên cứu hiệu hoạt động can thiệp trung hòa 155 4.3.2.1.Kiểm định tính dừng liệu nghiên cứu 155 4.3.2.2 Kết ước lượng thảo luận 159 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH 170 5.1 KẾT LUẬN 170 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 172 5.2.1 Kiến nghị Chính Phủ 175 5.2.1.1.Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối chống la hóa kinh tế 175 5.2.1.2 Kiểm sốt tốt dòng vốn vào quốc gia 177 5.2.2 Kiến nghị NHNN 180 5.2.2.1 Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối chống la hóa kinh tế 180 5.2.2.2 Sử dụng linh hoạt, phát huy hiệu tối đa cơng cụ can thiệp trung hòa, đặc biệt nghiệp vụ thị trường mở 181 5.2.2.3 Giảm chi phí can thiệp trung hòa, nâng cao tính bền vững hoạt động can thiệp trung hòa 185 x 5.2.2.4 Tăng cường dự báo, phân tích thị trường tiền tệ nước quốc tế, đề phòng xử lý khủng hoảng xảy 186 5.2.2.5 Kiểm sốt dòng vốn vào quốc gia q trình hội nhập 187 5.3 HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 187 TÀI LIỆU THAM KHẢO 189 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 202 PHỤ LỤC 203 PHỤ LỤC 203 PHỤ LỤC 207 PHỤ LỤC 216 PHỤ LỤC 225 ... có ảnh hưởng hay khơng đến hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHNN Từ ý nghĩa thực tiễn lý luận trên, đề tài ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA... tác động lan tỏa việc tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát trình tích lũy dự trữ ngoại hối NHNN Ba đánh giá hiệu hoạt động can thiệp trung hòa NHNN bối cảnh kinh tế có la hóa đánh giá mức độ ảnh. .. nước nội tệ ngoại tệ đó, yếu tố bị ảnh hưởng la hóa Vì vậy, luận án đánh giá tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát Việt Nam bối cảnh kinh tế có la hóa Về hoạt động can thiệp trung hòa,
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ), ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay