Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

165 9 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:47

Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt NamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS., TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i TÓM TẮT Việt Nam quốc gia phát triển nên cần nguồn vốn lớn để xây dựng sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển Tuy nhiên, Việt Nam có thâm hụt ngân sách cao, tỷ lệ thu nhập, tỷ lệ tiết kiệm dự trữ ngoại hối thấp dẫn đến không đủ nguồn lực đầu tư cho phát triển Vì vậy, nguồn vốn vay bên nguồn lực quan trọng để bù đắp thiếu hụt để phát triển đất nước, góp phần bắt kịp với nước khu vực giới Tuy nhiên, vay nước nhiều có giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hàng năm Chính phủ phải dành gần 25% ngân sách để trả nợ? Dòng vốn nước ngồi tác động đến đầu tư, tiêu dùng thương mại tăng trưởng kinh tế nước vay? Nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2016 nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi nêu Nghiên cứu xem xét tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam phương pháp định lượng sở sử dụng ước lượng MIDAS Kết nghiên cứu cho thấy tác động tích cực nợ nước ngồi đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn nghiên cứu Ngoài ra, biến số độ mở kinh tế, tỷ lạm phát tác động đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượngVECM để xem xét, đánh giá tác động ngưỡng nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Kết cho thấy tồn ngưỡng nợ nước giai đoạn nghiên cứu Đây sở quan trọng để đưa khuyến nghị sách cơng tác quản lý, sử dụng nợ nước Việt Nam tương lai Tóm lại, nghiên cứu chứng thực nghiệm để minh chứng tác động tích cực nợ nước ngồi q trình phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn đổi Bằng chứng thực nghiệm sở để đưa khuyến nghị sách cho nhà quản lý, hoạch định sách vấn đề để sử dụng hiệu nguồn vốn nợ nước đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia tương lai ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Xuân Trường, nghiên cứu sinh khóa 18 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, sinh ngày 11/03/1977 Phú Yên, quê qn Bình Định, cơng tác khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi xin cam đoan luận án Tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, mã số 9.34.02.01, người hướng dẫn khoa học PGS., TS Lê Phan Thị Diệu Thảo, công trình nghiên cứu riêng tơi, khơng chép tài liệu Các số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan nêu TP.Hồ Chí Minh, ngày 24/12/2018 Tác giả Nguyễn Xuân Trường iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức để tơi hồn thành chun đề luận án Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học, PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Cơ tận tình bảo, hướng dẫn, động viên suốt thời gian thực luận án Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè khoa Kinh tế quốc tế trường Đại học Ngân hàng TP.HCM động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận án này, đặc biệt cô Phạm Thị Tuyết Trinh Hạ Thị Thiều Dao có nhiều góp ý để hồn thiện luận án Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn để hồn thành luận án TP.Hồ Chí Minh, ngày 24/12/2018 Nguyễn Xuân Trường iv MỤC LỤC Trang TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .1 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Điểm luận án 1.7 Ý nghĩa luận án 1.8 Kết cấu nghiên cứu 10 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ .12 THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 12 2.1 Lý thuyết nợ nước 12 2.1.1 Khái niệm 12 2.1.2 Phân loại nợ nước 13 2.1.3 Các số đo lường nợ nước 14 2.1.4 Khung nợ bền vững IMF WB 17 2.1.5 Ngưỡng nợ nước 19 v 2.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 21 2.2.1 Khái niệm 21 2.2.2 Các mơ hình tăng trưởng kinh tế 22 2.3 Tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế 28 2.4 Nghiên cứu thực nghiệm tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế 35 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm quan hệ tuyến tính 35 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm quan hệ phi tuyến tính 43 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 3.1 Phương pháp nghiên cứu 51 3.1.1 Phương pháp phân tích dựa mơ hình MIDAS 51 3.1.2 Phương pháp phân tích dựa mơ hình VECM 54 3.2 Mơ hình nghiên cứu 56 3.2.1 Mơ hình tổng qt tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo dạng tuyến tính 56 3.2.2 Mơ hình tổng qt tác động nợ nước ngồi đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo dạng phi tuyến 58 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 59 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 60 3.5 Quy trình nghiên cứu 61 3.5.1 Mơ hình MIDAS 61 3.5.2 Mô hình VECM 62 CHƯƠNG MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 66 4.1 Khái quát thực trạng nợ nước Việt Nam 66 4.1.1 Phân tích khái qt nợ nước ngồi 66 4.1.2 Phân tích theo nguồn tài trợ 70 4.1.3 Phân tích theo hiệu sử dụng nợ vay 74 4.1.4 Phân tích theo khả trả nợ 76 4.2 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 78 vi 4.3 Phân tích thực nghiệm tác động tuyến tính nợ nước ngồi đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 85 4.3.1 Thống kê mơ tả biến số mơ hình nghiên cứu 85 4.3.2 Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính 87 4.3.3 Thảo luận kết nghiên cứu 91 4.4 Phân tích thực nghiệm tác động phi tuyến nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 92 4.4.1 Thống kê mô tả biến số mô hình nghiên cứu 92 4.4.2 Phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 94 4.4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 106 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 108 5.1 Kết luận 108 5.2 Khuyến nghị sách nợ nước 109 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Thuật ngữ tiếng Anh Diễn giải ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển châu Á Asean The Associatin of Southeast Asian Nation Hiệp hội nước Đơng Nam Á Consultant Group Nhóm tư vấn nhà tài trợ DAC Development Assistance Committee Ủy ban Hỗ trợ Phát triển DSF Debt Sustainability Framework Khung nợ bền vững chung FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước Incremental Capital Output Ratio Hệ số đầu tư tăng trưởng (hệ số sử dụng vốn) IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GSO General Statistics Office Tổng cục Thống kê Việt Nam HIPCs Heavily Indebted Poor Countries Các quốc gia nghèo có gánh nặng nợ cao ODA Official Development Assistance Viện trợ phát triển thức Organization for Economic Cooperation Tổ chức Hợp tác Phát triển & Development Kinh tế Not available Không có liệu NHNN The State Bank of Vietnam Ngân hàng Nhà nước NSNN Council of Mutual Economic Assistance Ngân sách Nhà nước NPV Net Present Value Giá trị ròng SEV Council of Mutual Economic Assistance Hội đồng Tương trợ Kinh tế Vector Error Correction Model Mơ hình vectơ hiệu chỉnh sai số World Bank Ngân hàng Thế giới CG ICOR OECD NA VECM WB viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Ngưỡng gánh nặng nợ theo khung nợ bền vững chung 17 Bảng 2.2 Ngưỡng tới hạn nợ nghiêm trọng theo sáng kiến HIPC 18 Bảng 2.3 Phân loại quốc gia theo mức độ nợ nước 18 Bảng 2.4 Mức ngưỡng nợ dựa theo tiêu chuẩn HIPCs 19 Bảng 2.5 Tóm tắt nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế 47 Bảng 3.6 Kỳ vọng biến số mơ hình nghiên cứu 60 Bảng 4.1 Cam kết nhà tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 1993-2014 67 Bảng 4.2 Nợ nước quốc gia khu vực Đông Nam Á 69 Bảng 4.3 Chủ nợ song phương đa phương Việt Nam 70 Bảng 4.4 Qui mô dự án vay ưu đãi ODA 71 Bảng 4.5 Phát hành trái phiếu quốc tế Việt Nam 72 Bảng 4.6 Hệ số ICOR Việt Nam 74 Bảng 4.7 Hệ số ICOR quốc gia châu Á 75 Bảng 4.8 Các ngưỡng nợ nước Việt Nam theo chuẩn WB & IMF 76 Bảng 4.9 Ngưỡng nợ nước Việt Nam giai đoạn 2011-2016 78 Bảng 4.10 Kiều hối giai đoạn 1993-1997 80 Bảng 4.11 Vốn đầu tư nước vào Việt Nam giai đoạn 1988-1996 81 Bảng 4.12 Tỷ lệ đầu tư/GDP nước châu Á giai đoạn 2006-2008 83 Bảng 4.13 Lạm phát tăng trưởng GDP bình quân 84 Bảng 4.14 Thống kê mô tả chuỗi liệu nghiên cứu 86 Bảng 4.15 Kiểm định nghiệm đơn vị phương pháp ADF 88 Bảng 4.16 Phương trình MIDAS 89 Bảng 4.17 Thống kê mô tả chuỗi liệu nghiên cứu 92 Bảng 4.18 Kiểm định nghiệm đơn vị phương pháp ADF 95 Bảng 4.19 Bậc trễ tối ưu mơ hình VECM 96 Bảng 4.20 Kiểm định mơ hình đồng liên kết 97 Bảng 4.21 Lựa chọn số đồng liên kết cho mơ hình 97 Bảng 4.22 Kết mơ hình VECM dài hạn 98 Bảng 4.23 Kết mơ hình VECM ngắn hạn 98 ... 1.6 Điểm luận án Luận án nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam có điểm sau: Thứ nhất, luận án xem xét tác động tuyến tính nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa mơ hình... tuyến tính nợ nước ngồi đến tăng trưởng kinh tế sau: (i) Nợ nước ngồi có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam hay (ii) khơng? Nếu có, mức độ tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế nào? Có... ngưỡng nợ nước ngồi Việt Nam hay khơng? Nếu có, ngưỡng nợ nước tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam? 1.4 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án tác động nợ nước đến tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay