Đặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)

82 10 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:41

Đặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng NaiĐặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI VŨ THỊ THU TRANG ĐẶC XÁ, ĐẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠCLUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI VŨ THỊ THU TRANG ĐẶC XÁ, ĐẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HUỲNH TẤN DUY HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Học viện khoa học hội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Học viện khoa học hội xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Vũ Thị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẶC XÁ, ĐẠI 1.1 Khái niệm đặc điểm đặc xá, đại 1.2 Phân biệt đặc xá, đại với số chế định có liên quan 17 1.3 Ý nghĩa đặc xá, đại 20 1.4 Lịch sử hình thành phát triển đặc xá,đại xátrong pháp luật hình Việt Nam 22 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ ĐẶC XÁ, ĐẠI 29 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam đặc xá, đại 29 2.2 Quy định pháp luật số nước đặc xá, đại .41 Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN ĐẶC XÁ, ĐẠI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 51 3.1 Thực tiễn thực đặc xá, đại tỉnh Đồng Nai 51 3.2 Nguyên nhân hạn chế việc thực đặc tỉnh Đồng Nai .60 3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu việc thực đặc xá, đại tỉnh Đồng Nai 62 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình CHHP Chấp hành hình phạt PLHS Pháp luật hình TAND Tồ án nhân dân TNHS Trách nhiệm hình VKSND Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Số liệu thống kê xét xử sơ thẩm hình Ngành TAND tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2017 53 Bảng 3.2 Số liệu thống kê thi hành án hình Ngành TAND tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2017 55 Bảng 3.3 Số liệu thống kê xét xử sơ thẩm hình định hình phạt từ năm 2013 đến năm 2017 TAND tỉnh Đồng Nai 56 Bảng 3.4 Số liệu thống kê số phải định số định từ 2013 đến 2017 57 Bảng 3.5 Số liệu thống kê đặc xá, giảm thời gian chấp hành hình phạt Trại giam Xuân Lộc từ năm 2013 đến năm 2017 60 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Nghiên cứu lịch sử lập pháp hình nước ta thực tiễn áp dụng pháp luật đặc xá, đại tình hình nghiên cứu khoa học lĩnh vực nay, tác giả thấy nghiên cứu đề tài: “Đặc xá, đại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai ” cần thiết vì: Chấp hành hình phạt kết cưỡng chế Nhà nước hành vi tiêu cực xâm hại đến lợi ích pháp luật hình bảo vệ, tự thân đặc xá, đại lại thể khoan hồng, nhân đạo, mang giá trị nhân văn mà đó, nguyên tắc chủ đạo sách hình Nhà nước ln kết hợp việc trừng trị với khuyến khích người bị kết án tâm tự giáo dục mình để nhận lấy tha miễn Đặc xá, đại chế định quan trọng Hiến pháp theo Luật hình Việt Nam Đây sở pháp lý tảng, liên quan đến nhiều chế định khác mà vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể quan pháp hình tham gia vào trình áp dụng giai đoạn thi hành án phạt Trong năm qua, với tiềm năng, nhân lực sách đầu thơng thống tỉnh Đồng Nai thu hút nhiều tổ chức, cá nhân nước đến đầu phát triển kinh tế, tạo cho Đồng Nai bước phát triển vượt bậc, kinh tế liên tục tăng trưởng mức độ cao, tốc độ thị hóa nhanh, nhiều khu cơng nghiệp xây dựng mới, hàng năm giải số lượng lớn lao động từ khắp miền đất nước đến làm ăn sinh sống; đời sống cán công nhân viên nhân dân lao động ngày cải thiện, tình hình kinh tế phát triển, trị ổn định Đồng Nai tỉnh có tỷ lệ thu hút vốn đầu nộp ngân sách đứng đầu nước Tình hình tội phạm nói chung tình hình thực tiễn xét xử án hình Tòa án nhân dân hai cấp Đồng Nai có liên quan chặt chẽ với tình hình phát triển kinh tế - hội đặc điểm riêng vùng Sự thay đổi kinh tế - hội dẫn đến thay đổi tác động đến tượng hội Từ có tác động đến cơng tác xét xử án hình tỉnh cơng tác thi hành án phạt tỉnh Đồng Nai Thời gian qua, việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến chế định đặc chưa tác giả nước quan tâm mức Cho đến nay, nhiều nội dung chế định đặc xá, đại có nhận thức khác Mặt khác, với phát triển lĩnh vực kinh tế, trị hội đất nước, nhiều vấn đề luật hình sự, có vấn đề đặc xá, đại ln vận động phát triển đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu giải Đặc xá, đại chế định quan trọng Luật hình Việt Nam Ở mức độ đó, chế định đặc xá, đại thể nội dung nguyên tắc luật hình Việt Nam nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc dân chủ nguyên tắc tôn trọng quyền người Kế thừa phát triển Bộ luật hình năm 1999, Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) bước phát triển việc giải vấn đề đặc xá, đại nước ta Nhiều quy phạm chế định miễn chấp hành hình phạt sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn có chế định đặc xá, đại xá; tạo điều kiện cho quan áp dụng pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu Tuy nhiên, cơng tác giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật hình thời gian qua chưa quan tâm mức nên số quy định pháp luật hình sự, có quy định chế định đặc xá, có nhận thức khơng thống nhất, gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật hoạt động thực tiễn Trước tình hình đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến chế định đặc xá, đại xá, sở đó, đưa giải pháp để tiếp tục hồn thiện Bộ luật hình hành giải vướng mắc thực tiễn áp dụng pháp luật hình việc cần thiết, khơng có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn giai đoạn nước ta Tất phân tích lý để lựa chọn vấn đề "Đặc xá, đại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn ThạcTình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đặc xá, đại vấn đề quan trọng, phong phú phức tạp pháp luật hình sự, nên từ trước đến số nhà luật học đề cập đến nghiên cứu Tuy nhiên, khoa học luật hình vấn đề chưa quan tâm mức Từ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập năm 1945 Bộ luật hình nước ta ban hành năm 1985, chế định đặc chưa quy định cụ thể văn pháp luật hình nước ta Còn vấn đề đại quy định Sắc lệnh 33Đ ngày 19/9/1945 Chủ tịch phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa Chủ tịch Hồ Chí Minh ký việc phóng thích cho tội nhân bị kết án trước ngày 19/8/1945; Sắc lệnh số 52-SL ngày 20/10/1945 miễn cho số tội phạm trước ngày 19/8/1945 giải phóng Thủ đơ, Thơng số 413-TTg ngày 09/11/1954 Thủ tướng Chính phủ đại Còn đặc đề cập cách thức Bộ luật hình năm năm 1999 Bộ luật hình 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) Xuất phát từ thực trạng hệ thống pháp luật hình sự, thực tiễn đặc đơn giản, việc nghiên cứu chế định đặc trước Bộ luật hình năm 1999 ban hành không đề cập Sau Bộ luật hình năm 1999 ban hành có nhà luật học đầu nghiên cứu vấn đề đặc nghiên cứu sâu vấn đề đại cấp độ chưa cao, cụ thể là: Hiện nay, cơng trình nghiên cứu trực tiếp gián tiếp có liên quan đến vấn đề đặc xá, đại công bố phạm vi định, với mức độ khác Tác giả xin liệt kê chia cơng trình thành nhóm sau đây: - Nhóm thứ nhất: Các cơng trình nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ liên quan trực tiếp đến đặc xá, đại như: 1) Đặc xá, đại - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến, bảo vệ năm 2005 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2) Đại đặc Luật hình Việt Nam, tác giả Đặng Anh Tuấn, bảo vệ năm 2016 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; - Nhóm thứ hai: Các cơng trình nghiên cứu Giáo trình, Sách chuyên khảo, Bình luận khoa học Luật hình có liên quan trực tiếp đến đặc xá, đại như: 1) Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên), (2013), Bình luận Luật Đặc xá, NXB pháp; 2) GS.TSKH Lê Văn Cảm, Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học Luật hình (Phần chung), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 3) GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2002; 4) GS.TS Võ Khánh Vinh (chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2005; 5) TS Phạm Văn Beo, Luật hình Việt Nam, Quyển (Phần chung), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009; 6) GS.TS Đỗ Đình Hòa (chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2011; 7) ThS Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học BLHS năm 1999, Phần chung, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2000 - Nhóm thứ ba: Các cơng trình nghiên cứu báo khoa học đề cập trực tiếp đến Đặc xá, đại cơng bố Tạp chí chun ngành như: 1)GS.TSKH Lê Văn Cảm, Chế định đặc xá, chế định đại mơ hình lý luận chúng pháp Luật hình Việt Nam, Tạp chí TAND, số 5/2005; 2) GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Khái niệm đặc số khái niệm có liên quan đến đặc xá, Tạp chí TAND, số 10/2007; 3) TS Phạm Ngọc Kỳ, Mục đích nguyên tắc đặc xá, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 17(178)/2010 Các cơng trình nghiên cứu khoa học đưa bàn luận giải số vấn đề mà lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật hình đặt Tuy nhiên, kết nghiên cứu cơng trình cho thấy, chế định đặc xá, đại chế định Số lượng phạm nhân chấp hành án Trại tạm giam Cơ quan thi hành án cấp huyện hạn chế Mỗi quan thi hành án cấp huyện thực nhiệm vụ thi hành án hình 15% tổng số phạm nhân bị xét xử địa bàn cấp huyện Do vậy, vòng 05 năm qua số bị cáo kết án phạt (tù có thời hạn chung thân) 4.640 người, 15% số 2.196 người Trong 2.196 người đặc 201 người 9,15% Hơn nữa, số người chấp hành án sở giam giữ tỉnh thường mức án thấp nên thường TAND tỉnh định xét giảm mức hình phạt tuyên hay miễn CHHP trường hợp lại có đề nghị Cơ quan Thi hành án hình tỉnh đáp ứng điều kiện loại tha, miễn Do vậy, số lượng xét đặc địa bàn tỉnh Đồng Nai thấp nguyên nhân 3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu việc thực đặc xá, đại tỉnh Đồng Nai 3.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Pháp luật hình khơng phận thiếu, tách rời hệ thống pháp luật Nhà nước, mà đồng thời công cụ để bảo vệ trực tiếp hệ thống trị Qua 15 năm thi hành BLHS năm 1999 11 năm thi hành Luật đặc năm 2007 cho thấy kết đạt đấu tranh phòng, chống tội phạm, số quy định hai văn pháp luật bộc lộ bất cập, hạn chế khơng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế hội, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế tình hình Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng năm 2005 Bộ trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam xác định: “Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế xây dựng tổ chức thi hành pháp luật; kết hợp hài hoà sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp dân tộc tính đại hệ thống pháp luật”[18] Hồn thiện pháp luật hình nói chung chế 62 định đặc xá, đại nói riêng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn áp dụng pháp luật tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Do đó, việc định hướng nghiên cứu sửa đổi Luật đặc nhằm đáp ứng nhằm đáp ứng đòi hỏi Đại chế định quan trọng hệ thống pháp luật nước ta, quy định Hiến pháp, BLHS hệ thống pháp luật chưa xây dựng Luật đại Vấn đề áp dụng Tuy nhiên, quyền nguyên thủ quốc gia thiết nghĩ cần khung phápLuật đại hay pháp lệnh đại nhằm hoàn thiện mặt pháp luật Luật Đặc ban hành năm 2007, có hiệu lực từ năm 2008 nên số nội dung Luật đặc khơng phù hợp với văn quy phạm pháp luật khác ban hành sau đó, Hiến pháp năm 2013, Luật Thi hành án hình năm 2010, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 nên khơng bảo đảm tính đồng hệ thống pháp luật Việc Chủ tịch nước định đặc hàng năm có tác động hội lớn, động lực để người bị kết án phạt tích cực học tập, rèn luyện, lao động, cố gắng cải tạo thật tốt Ngồi ra, có hỗ trợ từ phía gia đình, người thân họ hay toàn thể nhân dân Tuy nhiên, đời đạo luật xem đạo luật gốc pháp luật Việt Nam BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Bộ luật Tố tụng hình 2015 tất yếu quy luật, Luật đặc năm 2007 phải sửa đổi nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống khung pháp pháp hình Nhằm hoàn thiện Luật đặc xá, nội dung trên, cần thiết góp ý sửa đổi, bổ sung Luật đặc năm 2007 với nội dung sau: Một là, để người hưởng đặc hiểu ý nghĩa đặc sách nhân đạo, khoan hồng pháp luật Ngoài việc nhận khoan hồng pháp luật nên cần có chế tài nghiêm khắc người hưởng đặc mà tái phạm Vì vậy, Dự thảo Luật ngồi 63 việc quy định thời gian thử thách người đặc theo hướng tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát Nhà nước người đặc mà quy định rõ chế tài người khơng biết ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội Theo nội dung chế định tha trước thời hạn có điều kiện người chấp hành án phạt thi hành án thời gian định, thỏa mãn điều kiện quy định, xem xét để trả tự do, thời gian thử thách thời gian lại hình phạt tù; thời gian thử thách người tha có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ người tha có điều kiện 02 lần trở lên bị xử phạt hành từ 02 lần trở lên, bị Tòa án định buộc người tha quay trở lại trại giam để thi hành phần hình phạt lại Đây chế tài thiết thực nhằm đánh vào tâm lý người phạm tội Như vậy, việc quy định chế tài nghiêm khắc người hưởng khoan hồng Nhà nước mà khơng lấy học mà tiếp tục vào đường phạm tội Hai là, khái niệm đặc ghi nhận Luật đặc Tuy nhiên, đại khái niệm, trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng chưa xây dựng văn luật Cần thiết phải xây dựng văn dạng quy phạm pháp luật đại để thực có điều kiện Về tổng thể, khẳng định rằng, đặc xá, đại chế định khác có liên quan sở tảng chung cho việc áp dụng biện pháp tha, miễn giai đoạn chấp hành hình phạt Cùng với việc đưa khái niệm đặc xá, đại đồng thời khái niệm giảm mức hình phạt tuyên, hỗn, tạm đình chấp hành hình phạt, tha trước thời hạn có điều kiện cần ghi nhận Ba là, BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành, biện pháp tha, miễn chấp hành hình phạt tù, lần pháp luật hình Việt Nam quy định chế định tha trước thời hạn có điều kiện quy định Điều 66 BLHS năm 2015 giải pháp để rút ngắn thời gian phải chấp hành hình phạt trại giam Thủ tục Tòa án định năm 03 64 lần tùy thuộc vào việc xét điều kiện, tiêu chuẩn Do vậy, nên đặc nên quy định áp dụng vào dịp “nhân kiện trọng đại đất nước”nhằm nâng cao tầm quan trọng chế định Bốn là, điều kiện đề nghị đặc quy định Điều 10 Luật đặc Do đặc đặc ân Đảng Nhà nước khoan hồng cho phạm nhân tích cực học tập, cải tạo Nên sửa đổi Luật đặc theo nghĩa đặc Phải người phạm tội lần đầu Người phạm tội lần đầu người trước chưa vi phạm pháp luật đến mức phải bị truy cứu TNHS bị xét xử Ở người khác hoàn toàn tưởng, ý thức tuân thủ pháp luật người phạm tội (có án tích) Do vậy, điều kiện xem xét Do vậy, kiến nghị nên áp dụng đặc ba trường hợp sau đây: Một là, người thật có tiến giáo dục, cải tạo giáo dục Trường hợp cần xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá tiến phải kèm theo điều kiện thời gian chấp hành án để phản ánh cải tạo, tiến giáo dục, cải tạo q trình có tính liên tục bền vững Hai là, bảo vệ quyền người lĩnh vực hình nói chung BLHS nói riêng đối tượng thuộc nhóm người dễ bị tổn thương: Là phụ nữ, người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật chế định chấp hành hình phạt hay miễn chấp hành hình phạt chưa quan tâm mức Do đó, cần mở rộng nhóm người bên cạnh quy định hành Nghĩa là, ghi nhận thức điều kiện vào BLHS để xem xét trường hợp miễn chấp hành toàn hình phạt nhằm cụ thể hóa ngun tắc nhân đạo BLHS, phù hợp với sách hình giai đoạn Cần thiết áp dụng với người số hoàn cảnh đặc biệt người lập công lớn; người mắc bệnh hiểm nghèo; người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn; phụ nữ có thai ni 36 tháng tuổi; người 70 tuổi thường xuyên ốm đau, bệnh tật không tự phục vụ Những trường hợp không cần kèm theo điều kiện thời gian chấp hành án, miễn kiện 65 đặc biệt nêu xảy áp dụng ý nghĩa việc khoan hồng đặc biệt Ba là, áp dụng trường hợp đặc biệt lý đối ngoại Nhà nước Ngồi ra, cần thiết kiến nghị đối tượng không nên áp dụng đặc xá: Đối với số tội, người bị kết án tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống hòa bình, chống lồi người, tội phạm chiến tranh, khủng bố, tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, tội sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy Cần nghiên cứu kỹ việc quy định đặc trường hợp Bởi tội phạm đặc biệt nguy hiểm thực lỗi cố ý, Bộ luật Hình khơng cho phép tha trước thời hạn có điều kiện đối tượng Kể với điều kiện người bị kết án tội chấp hành 2/3 thời gian chấp hành án phạt đề nghị xem xét đặc cần cân nhắc” 3.3.2 Kiến nghị tổ chức thực Quán triệt thực sách hình Đảng Nhà nước ta trừng trị kết hợp với khoan hồng người phạm tội, đồng thời khuyến khích người bị kết án nhanh chóng khắc phục sửa chữa sai lầm, tuân thủ pháp luật điều kiện để đặc người bị kết án Trong đó, kể từ nghiệp đổi đất nước Đảng Nhà nước ta khởi xướng, đặc biệt đất nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân dân Mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế giá trị hội khác như: Công bằng, bình đẳng, nhân đạo nhằm bảo vệ có hiệu lợi ích hội, Nhà nước, tổ chức công dân bảo vệ quyền công dân quyền người hội Trước tình hình phát triển mặt tỉnh Đồng Nai đặc biệt kinh tế, kéo theo đa dạng hóa cư dân nên sách hình sự, thi hành án hình mà đặc biệt thực sách khoan hồng Nhà nước người phạm tội phải trú trọng Cần phải kiện toàn đội ngũ cán phục vụ 66 sở giam giữ Do trình độ dân trí người dân sống Đồng Nai cao (tong có đội ngũ trí thức cơng nhân có chun mơn cao) nên cần thiết thường xuyên trau dồi, cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu giam giữ cảm hóa giáo dục người phạm tội nhằm đạt hiệu cao cơng tác đặc Hồn thiện sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ công tác giáo dục người phạm tội Công tác tái hòa nhập cộng đồng tạo việc làm cho người đặc phải thực tốt mạnh Đồng Nai vùng đất tập trung nhiều khu công nghiệp nên cần nhiều nhân cơng Hoạt động xét xử Tòa án hoạt động pháp “thực quyền pháp” mà Hiến pháp năm 2013 quy định Thể tập trung quyền lực Nhà nước Nhằm đảm bảo công hội, thiết lập trật tự, tạo nên công lý vững Trên sở “hoạt động Tòa án việc soạn thảo luận điểm định sở cụ thể hóa áp dụng pháp luật nhiều lần” [14, tr.189] vào đời sống pháp lý hình thành nên chế định pháp luật hình Việt Nam Bằng “những giải thích thống mang tính đạo TAND tối cao áp dụng pháp luật hình Việt Nam thường thể nhiều loại văn hướng dẫn khác quan xét xử cao nước ta” [14, tr.190] hướng dẫn nằm Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông hướng dẫn liên ngành Đây gọi hoạt động sáng tạo pháp luật Giáo sư luật G.T.Tkeseliađze cho vai trò thực tiễn “là phòng thí nghiệm đặc sắc mà kiểm tra tính đắn hiệu đạo luật hình , cơng cụ nắm bắt, soạn thảo lại truyền cho nhà làm luật yêu cầu thực tiễn hội, có nghĩa người đưa thông tin hội” [14, tr.90] Tiếp nhận pháp luật nói chung, đặc Luật hình nói riêng phải kế thừa thành tựu lập pháp hình trước đó, “trên sở tổng kết thực tiễn lập pháp áp dụng pháp luật hình quốc gia, đồng thời tham khảo kinh nghiệm 67 lập pháp hình thành lựu lý luận khoa học luật hình Nhà nước pháp quyền giới phân tích tính định hội quan hệ hình thành điều kiện Việt Nam” [11, tr.340] Hoạt động thi hành án phạt nói chung Đồng Nai nói riêng chức năng, nhiệm vụ quan như: Cơng an, Viện kiểm sát Tòa án tỉnh Đồng Nai Thông qua công tác giám đốc kiểm tra thực thường xuyên, liên tục định kỳ phát thiếu sót, sai lầm tòa án cấp huyện để kịp thời hướng dẫn, khắc phục Hay công tác kiểm sát xét xử ngành kiểm sát Đồng Nai phải thực chức năng, nhiệm vụ đảm bảo kịp thời Phải đảm bảo tính mạng cho phạm nhân giam giữ địa bàn tỉnh Đồng Nai Việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc tha trước thời hạn phải đảm bảo kịp thời, thủ tục, điều kiện, đối tượng theo luật định Không bỏ lọt không xét miễn, giảm, đặc sai đối tượng Tiểu kết Chương Đặc sách khoan hồng Đảng Nhà nước, thể truyền thống nhân đạo dân tộc ta người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho hội; đồng thời ghi nhận kết cải tạo tốt phạm nhân; thể phối hợp chặt chẽ trại giam, gia đình, quan có liên quan hội Qua 11 năm thực Luật Đặc xá, Công an Đồng Nai triển khai thực tốt công tác Sau Luật Đặc có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn đạo sở, ban, ngành UBND huyện, thành, thị triển khai thực Theo đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Luật Đặc xá, trình triển khai thực hiện, đối tượng, tiêu chuẩn phạm nhân đặc xá… để quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa việc thực đặc Đồng thời, UBND tỉnh phối hợp với quan báo chí tăng cường xây dựng, phát sóng, đăng tải phóng sự, tin, tuyên truyền, phản 68 ánh tình hình, kết thực Luật Đặc công tác đặc địa bàn toàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán chủ chốt, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đặc trở địa phương tái hòa nhập cộng đồng Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đạo Công an đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp với quyền cấp, ban, ngành chức liên quan tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, giao lưu để tuyên truyền công tác đặc cho nhân dân, gia đình có người phạm tội, chấp hành án; tổ chức nhiều thi tìm hiểu pháp luật chuyên đề phòng, chống tội phạm (PCTP), phòng, chống ma túy (PCMT), phòng, chống tệ nạn hội… nhằm nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật cho tầng lớp nhân dân, từ tích cực phối hợp với lực lượng chức tham gia PCTP, PCMT.Từ năm 2008 đến năm 2015, Hội đồng xét, đề nghị đặc lập hồ sơ, thành lập Hội đồng xét, đề nghị tổ chức nhiều đợt cho phạm nhân tha trước thời hạn cho người bị kết án phạt có thời hạn, chung thân giảm xuống có thời hạn nhân kiện trọng đại, ngày lễ lớn đất nước trường hợp đặc biệt Do có quan tâm đạo chặt chẽ Công an tỉnh sở, ban, ngành chuẩn bị chủ động, tích cực cấp ủy, quyền cấp nên đại đa số người đặc trở nơi cư trú, làm ăn lương thiện, ổn định sống, tỉ lệ người đặc tái phạm tội thấp Qua theo dõi, số người đặc có hành vi vi phạm pháp luật chiếm tỉ lệ nhỏ Trong năm qua, công tác đặc đạt nhiều kết tích cực Về mặt hội, việc đặc có tác dụng khuyến khích người bị kết án phạt chấp hành án tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt quy định, nội quy trại giam, lập cơng chuộc tội để sớm trở với gia đình cộng đồng Cơng tác đặc góp phần củng cố niềm tin nhân dân vào sách khoan hồng, nhân đạo Đảng Nhà nước, thể chất chế độ XHCN Tuy nhiên, nhiều bất cập hạn chế trình thi hành 69 Luật đặc Xuất phát từ thực tiễn áp dụng pháp luật đặc xá, đại cho ta thấy việc hoàn thiện quy định pháp luật đặc xá, đại cần thiết trước tình hình thay đổi hệ thống pháp luật hình năm 02 năm qua nội dung hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội Đồng thời, việc hồn thiện chế định cần có định hướng cụ thể, rõ ràng nêu rõ phần kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật đặc xá, đại 70 KẾT LUẬN Nghiên cứu chế định đặc xá, đại theo Luật hình Việt Nam (trên sở số liệu địa bàn tỉnh Đồng Nai)có thể rút kết luận sau: Thứ nhất, luận văn sâu nghiên cứu khái niệm, đặc điểm đặc xá, đại thơng qua làm rõ chất nội dung đặc xá, đại Hai chế định phản ánh nguyên tắc nhân đạo sách hình Nhà nước ta người phạm tội người bị kết án Áp dụng với mục đíchmiễn TNHS miễn CHHP Với chất pháp lý hình nên giá trị thể chế định sở để xây dựng nên khái niệm đặc xá, đại BLHS Luật đặc Thứ hai, mặt khác phần nghiên cứu lí luận, luận văn sâu phân tích so sánh đặc điểm có tính đặc thù đại xá, đặc xá, giảm chấp hành hình phạt tha trước thời hạn có điều kiện, thơng qua làm rõ sách khoan hồng Đảng nhà nước ta.Nghiên cứu lịch sử hình thành hai chế định cho ta nhìn nhận đặc xá, đại từ văn Nhà nước đại xá, miễn cho người bị kết án ngày lễ trọng đại dân tộc đến đặc tha quy định rải rác văn khác ghi nhận thành chế định độc lập BLHS Thông qua việc nghiên cứu quy định đặc theo BLHS, Luật đặc hành thực tiễn áp dụng cho thấy vướng mắc, bất cập từ 02 chế định làm giảm tính tích cực, ảnh hưởng đến sách chung giai đoạn chấp hành hình phạt Thứ ba, luận văn sâu phân tích đánh giá thực tiễn thực luật đặc địa bàn tỉnh Đồng Nai năm vừa qua Thơng qua đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân làm sở để đề xuất kiến nghị để hoàn thiện Luật đặc Thứ tư, hoàn thiện pháp luật hình Luật đặc qua đó, hồn thiện hệ thống văn hướng dẫn áp dụng thống pháp luật chế định vào thực tiễn; giải pháp có tham gia giám sát, quản lý quan tổ chức, gia đình 71 việc giáo dục người bị kết án phải quan tâm, phối kết hợp cách đồng Tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lập pháp hình từ nước 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2007) “Khái niệm đặc số khái niệm có liên quan đến đặc xá”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10, tr.2-3, Nguyễn Ngọc Anh (2013) Bình luận Luật đặc xá, Nxb pháp, Hà Nội Ban Chỉ đạo tập huấn chuyên sâu Bộ luật hình (2000) Tài liệu tập huấn chuyên sâu Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội Phạm Tấn Beo (2009) Luật hình Việt Nam - Phần chung, 1, Nxb, Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ pháp, Viện khoa học pháp lý (2006) Từ điển Luật học, Nxb Bách Khoa - Nxb Pháp, Hà Nội Bộ Công an, Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân (2011) Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Claude Brenner (2006) “Lựa chọn mơ hình tổ chức thi hành án phù hợp với điều kiện quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 79, tr.30-35 Claude Brenner (2006) “Lựa chọn mơ hình tổ chức thi hành án phù hợp với điều kiện quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 81, tr.31-35 Lê Cảm (2005) “Chế định đặc xá, chế định đại mơ hình lý luận chúng pháp Luật hình Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 5, tr.11 10 Lê Cảm (2008) “Sự hình thành phát triển quy phạm pháp Luật hình Việt Nam (Phần chung) từ năm 1945 đến nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 6, tr 59-65 11 Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình (TậpIII) NXB Công an nhân dân năm Hà Nội 12 Lê Văn Cảm (2009) Hệ thống pháp hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (sách chuyên khảo), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 13 Lê Văn Cảm (2018) Nhận thức khoa học phần chung pháp luật hình Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba (sách chuyên khảo), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 14 Lê Văn Cảm (2005) Sách chuyên khảo sau đại học vấn đề Luật hình sự, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945) Sắc lệnh số 33D-SL việc phóng thích cho tội nhân bị kết án trước ngày 19/8/1945, Hà Nội 16 Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945) Sắc lệnh số 52-SL miễn cho số tội phạm trước ngày 19/8/1945, Hà Nội 17 Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945) Sắc lệnh số 33C-SL thành lập Toà án quân số tỉnh thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ Nam Bộ, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Nghị số 48-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội 20 Đinh Bích Hà (2007) dịch giới thiệu Bộ luật Hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Nxb pháp, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Hoàn (1994) dịch giới thiệu Bộ luật Hình Nhật Bản, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 22 Nguyễn Ngọc Hòa (2004) Giáo trình Luật hình Việt Nam NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 23 Nguyễn Mạnh Hùng (2003) Thuật ngữ pháp lý, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 NXB Công an nhân dân (2005)Từ điển Bách khoa Công an Nhân dân, Hà Nội 25 NXB Pháp (2006) Từ điển Luật học, Hà Nội 26 NXB Khoa học hội (1967) Từ điển tiếng Việt, Hà Nội 27 NXB Khoa học hội Nhân văn (1994) Từ điển tiếng, Hà Nội 28 NXB Văn hóa Thơng tin (2005)Từ điển tiếng Việt, Hà Nội 29 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 Phần chung, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 30 Quốc Hội (2009) Bộ luật Hình năm 1999, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Quốc Hội (2006) Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Quốc Hội (2008) Luật Đặc năm 2007, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Giang Sơn (2002) Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 34 Hồ Sỹ Sơn (2007) “Khái niệm hình phạt mục đích hình phạt nhìn từ hệ thống pháp luật Anh - Mỹ”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 2, tr.74 35 Hồ Sỹ Sơn (2009) Nguyên tắc nhân đạo luật hình Việt Nam, Nxb Khoa học hội, Hà Nội 36 Hồ Sỹ Sơn (2018) Luật hình so sánh, Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 37 Thủ tướng Chính phủ (1954) Thơng số 413/TTg đại xá, ban hành ngày 09/11/1954, Hà Nội 38 Tòa án nhân dân tối cao (1975) Tập hệ thống hóa luật lệ hình sự, Hà Nội 39 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Các văn hình sự, dân sự, kinh tế tố tụng, Hà Nội 40 Tòa án nhân dân tối cao (2012) Báo cáo tổng kết cơng tác ngành Tòa án năm 2012, ban hành ngày18/01/2013,Hà Nội 41 Trần Quang Tiệp (2003) Lịch sử Luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Trịnh Quốc Toản (2011) Hình phạt bổ sung luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Trường đại học Luật Hà Nội (2011) dịch giới thiệu Bộ luật Hình Liên bang Nga, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 44 Trường Đại học luật Hà Nội (2002) Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 45 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010) Giáo trình luật so sánh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 46 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011) Bộ luật hình Liên bang Nga, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 47 Nguyễn Thanh Trúc (2008) “Biện pháp miễn chấp hành có điều kiện thời hạn lại hình phạt người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 20, tr 59-66 48 Đào Trí Úc (2000) Luật hình Việt Nam- Những vấn đề chung, 1, Nxb Khoa học hội, Hà Nội 49 Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý Bộ pháp (1999) Chuyên đề pháp hình so sánh (tủ sách luật so sánh), Hà Nội 50 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1994) Những vấn đề lý luận việc đổi pháp luật hình giai đoạn nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 51 Viện ngôn ngữ (2007)Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 52 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1995) Những vấn đề lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 53 Trịnh Tiến Việt (2012) Hoàn thiện quy định - Phần chung Bộ luật hình trước yêu cầu đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 54 Võ Khánh Vinh (2015) Quyền người, Nxb Khoa học hội, Hà Nội 55 Võ Khánh Vinh chủ biên (2002)Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội ... xá 29 2.2 Quy định pháp luật số nước đặc xá, đại xá .41 Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN ĐẶC XÁ, ĐẠI XÁ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 51 3.1 Thực tiễn thực đặc xá, đại xá. .. triển đặc xá, ại xátrong pháp luật hình Việt Nam 22 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ ĐẶC XÁ, ĐẠI XÁ 29 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam đặc xá, đại. .. Nam với chế định đặc xá, đại xá luật hình số nước, làm sáng tỏ chất pháp lý chế định đặc xá, đại xá theo luật hình Việt Nam Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ), Đặc xá, đại xá theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay