Ưu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)

88 7 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:40

Ưu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngƯu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI NGUYỄN CAO HỌC ƯU ĐÃI HỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI NGUYỄN CAO HỌC ƯU ĐÃI HỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 838.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS nguyễn đức minh HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật thuộc Học Viện Khoa Học Hội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Cao Học MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ƯU ĐÃI HỘIPHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI HỘI 1.1 Khái niệm ý nghĩa ưu đãi xãhội 1.2 Một số vấn đề lý luận pháp luật ưu đãi xãhội 13 1.3 Vai trò pháp luật ưu đãi hội 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI HỘI QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 21 2.1 Thực trạng pháp luật hành ưu đãi hội 21 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật ưu đãi hội thành phố Đà Nẵng 52 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI HỘI 61 3.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật ưu đãi xãhội 61 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật ưu đãi hội 67 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật ưu đãi hội thành phố ĐàNẵng 72 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải AHLĐ Anh hùng lao động AHLLVT Anh hùng lực lượng vũ trang ANCT An ninh trị ASXH An sinh hội BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế BTXH Bảo trợ hội BTXH Bảo trợ hội CBLTCM Cán lão thành cách mạng CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSXH Chính sách hội ĐƠĐN Đền ơn đáp nghĩa KCB Khám chữa bệnh KT-XH Kinh tế - hội NCC Người có cơng NCT Người cao tuổi NSNN Ngân sách nhà nước NTT Người tàn tật TBB Thương bệnh binh TBLS Thương binh liệt sĩ TTATXH Trật tự an toàn hội UBND Ủy ban nhân dân ƯĐXH Ưu đãi hội XĐGN Xóa đói giảm nghèo XHH hội hóa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi đất nước thu nhiều thành tựu kinh tế hội quan trọng, trình đổi đặt yêu cầu tăng trưởng kinh tế với phát triển công hội Cùng với thành tựu chung công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước, cơng tác ưu đãi NCC với cách mạng có bước phát triển mới, góp phần thực cơng tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa người có cơng mang lại nhiều kết đáng ghi nhận thực chế độ ưu đãi hoạt động XHH cơng tác chăm sóc người có cơng Cho đến thời điểm trình phát triển kinh tế hội đất nước, vấn đề nẩy sinh tổ chức thực sách ưu đãi như: vấn đề xác nhận đối tượng NCC, công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ, vấn đề ưu đãi nhà ở, giáo dục đào tạo, y tế, tạo việc làm,… người có công thân nhân họ định hướng bước giải Cùng với việc xây dựng hệ thống sách kinh tế, cơng tác xây dựng hồn thiện hệ thống sách hội có sách NCC vấn đề cần thiết đặt nước ta Một phận quan trọng hệ thống sách pháp luật hội sách ưu đãi NCC, sách lớn Đảng Nhà nước ta Suốt chục năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách, pháp luật đối tượng thường xuyên bổ sung (sửa đổi) cho phù hợp với thời kỳ cách mạng, nói từ thành lập nước đến hình thành hệ thống sách mà nội dung gắn liền với việc thực sách KT - XH liên quan đến đời sống ngày người có cơng Nghị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX khẳng định: “Chăm lo tốt gia đình sách có sống mức trung bình nhân dân địa phương sở kết hợp nguồn lực: Nhà nước – Cộng đồng thân đối tượng sách tự vươn lên” Việc Nhà nước sữa đổi Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng quy định bổ sung sách ưu đãi đánh dấu bước phát triển, bước hồn thiện sách ưu đãi NCC Đó q trình cụ thể hóa quan điểm, chủ trương Đảng thành chế, sách nhằm tiếp tục ghi nhận hy sinh cống hiến người không tiếc tuổi xuân, máu xương độc lập thống đất nước, biểu sinh động “Ý Đảng – lòng dân”, truyền thống đạo lý cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” dân tộc ta [32,tr.1] Tuy nhiên, pháp luật ƯĐXH số mặt hạn chế định như: mức hỗ trợ thấp so với tốc độ gia tăng giá đời sống hội dẫn đến tình trạng đời sống nhiều người, nhiều gia đình sách chưa bảo đảm; Thủ tục để cơng nhận đối tượng sách (liệt sĩ, thương binh….) nhìn chung đầy đủ, đơn giản lại không linh hoạt Thực tiễn tồn nhiều trường hợp thời gian hay lý khác không đáp ứng yêu cầu mặt thủ tục, giấy tờ mà pháp luật yêu cầu nên không công nhận đối tượng sách để hưởng ƯĐXH… Với mục đích tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề lý luận ƯĐXH thực tiễn thực thành phố Đà Nẵng nơi thân sinh sống công tác để từ tìm hạn chế pháp luật ƯĐXH nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Đó lý mà em lựa chọn đề tài “Ưu đãi hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ưu đãi hội sách lớn Đảng nhà nước ta Nghiên cứu lĩnh vực có nhiều cơng trình, viết đề cập nhiều góc độ khác như: nghiên cứu ƯĐXH góc độ sách hội; hay nghiên cứu ưu đãi hội với cách nội dung độc lập; nghiên cứu ưu đãi hội góc độ luật học thấy: - Về luận án Tiến sỹ với đề tài: “Hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có cơng Việt Nam” (1996) nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Liêu – Khoa LuậtĐại học quốc gia Hà Nội - Về luận văn Thạc sỹ với đề tài: “Hoàn thiện pháp luật ưu đãi hội Việt Nam” (2009) học viên Nguyễn Thị Tuyết Mai – Khoa LuậtĐại học quốc gia Hà Nội - Về giáo trình có: “Giáo trình ưu đãi hội” trường Đại học Lao động – hội (2007); Giáo trình Luật an sinh hội, Trường Đại học Luật Hà Nội (2005); Giáo trình lý luận chung Nhà nước pháp luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa LuậtĐại học Quốc gia Hà Nội (2004); - Ngồi có số viết đăng tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành như: “Trợ cấp ưu đãi hội hệ thống pháp luật Việt Nam”, Tạp chí khoa học (kinh tế - luật), số 1/2002 tác giả Nguyễn Đình Liêu; “Một số vấn đề pháp luật ưu đãi hội”, tạp chí luật học số 1/2004 tác giả Nguyễn Hiền Phương… Có thể nói cơng trình nghiên cứu tập trung vào số khía cạnh pháp lý (đối tượng, quyền nghĩa vụ, chế tài…) mà chưa tập trung nghiên cứu cách tồn diện bình diện lý luận thực tiễn pháp luật ưu đãi hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận thực trạng pháp luật ưu đãi hội, đồng thời đánh giá thực trạng triển khai pháp luật ưu đãi hội thành phố Đà Nẵng để từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật ưu đãi hội, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo cơng cho đối tượng người có cơng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ nội dung lý luận ƯĐXH pháp luật nhà nước ƯĐXH Phân tích thực trạng pháp luật ưu đãi hội qua thực tiễn thành phố Đà Nẵng; thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế thi hành pháp luật ưu đãi hội thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận pháp luật người có cơng thực trạng pháp luật lĩnh vực thực tiễn triển khai thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu đề tài thực tiễn thực pháp luật người có cơng thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Nghiên cứu địa bàn thành phố Đà Nẵng Về thời gian: Sử dụng thông tin, liệu từ năm 2013 đến năm 2016, đề xuất giải pháp năm 2020 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử Ngoài dựa phương pháp khác như: Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, diễn giải, qui nạp làm sở cho trình nghiên cứu, đồng thời q trình nghiên cứu luận văn sử dụng số liệu thống kê Sở lao động Thương binh hội thành phố Đà Nẵng cơng trình khoa học khác liên quan đến lĩnh vực 5.2 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp thu thập thông tin: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: + Điều tra thu thập tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn nghiên cứu + Tổng quan tài liệu, thống kê liệu có tình hình ưu đãi hội thực trạng pháp luật ưu đãi hội quy mô nước thành phố - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: + Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Điều tra, khảo sát thực địa thực trạng pháp luật nhà nước ưu đãi hội nhóm dự án điển hình địa bàn thành phố + Phương pháp chuyên gia: sử dụng ý kiến chuyên gia vấn, nhà quản lý, đặc biệt chuyên gia lĩnh vực ưu đãi hội + Phương pháp quan sát thực tế: Tiến hành thực địa, quan sát, chụp ảnh thực tế nhằm kiểm tra thông tin thu thập + Phương pháp vấn hộ: Phỏng vấn người dân để tìm hiểu ảnh hưởng pháp luật nhà nước ưu đãi hội * Phương pháp phân tích xử lý số liệu - Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp dùng để thống kê mô tả tình hình địa bàn nghiên cứu, phân nhóm hộ lựa chọn hộ điều tra vấn - Phương pháp so sánh: So sánh trường hợp khác pháp luật nhà nước ưu đãi hội - Phương pháp phân tích: Phân tích tác động pháp luật nhà nước ưu đãi hội Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận pháp luật nhà nước ưu đãi hội nước ta nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Những phương hướng giải pháp luận văn đề xuất gợi mở cho quan quản lý có điều chỉnh phù hợp để thực pháp luật ƯĐXH hiệu hơn, qua góp phần nâng cao vai trò Nhà nước gia đình mà người có cơng có trách nhiệm ni dưỡng, mở rộng hưởng chế độ người có cơng tặng Huy chương kháng chiến thân họ tuổi cao Thứ ba, qui định ưu đãi trợ cấp, ưu đãi kinh tế hội (về mức, hình thức, phương pháp thực hiện, trách nhiệm quan có thểm quyền việc hướng dẫn tổ chức thực thi…) phải hướng tới đạt mục tiêu đảm bảo cho mức sống trung bình tồn hội Chế độ trợ cấp ƯĐXH cần bóc tách khỏi chế độ tiền lương cán công chức Trợ cấp ưu đãi qui định Pháp lệnh phải phù hợp với qui định Hiến Pháp nghị Đại hội Đảng toàn quốc cụ thể hóa Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX [40,tr.8] Đối với đối tượng NCC cấp thẻ bảo hiểm y tế nên qui định mức hưởng trợ cấp riêng, có tính ưu tiên, phương tiện phục hồi chức năng, trợ giúp (xe lăn, xe lắc…) có chất lượng cao Xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” ngày đơn vị đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, luật hóa cơng việc, ngành nghề cho đối tượng ưu đãi Nhà nước cần hỗ trợ nhiều từ quỹ quốc gia giải việc làm cho đối tượng Trong giáo dục đào tạo cần xây dựng quỹ khuyến học, ngân hàng phục vụ sinh viên, đặc biệt trọng đến em đối tượng có cơng Nhà nước nên qui định cụ thể vấn đề ưu tiên bố trí việc làm cho sinh viên thuộc dạng sách sau trường trách nhiệm thực đơn vị sử dụng lao động Thứ tư, cần xây dựng Luật ưu đãi người có cơng Cùng với q trình lịch sử, ưu đãi NCC với cách mạng chứa đựng ý nghĩa trị, nhân văn sâu sắc mối quan tâm tồn hệ thống trị Về pháp lý, từ Hiến pháp 1980, ưu đãi người có cơng với cách mạng trở thành nguyên tắc hiến định quyền nghĩa vụ công dân tiếp tục khẳng định lần sửa đổi Hiến pháp sau Trên sở đó, hệ thống thể chế ưu đãi người có cơng với cách mạng ngày hoàn 69 thiện, thể rõ tính chất quán sách hội quan trọng Việc hoàn thiện pháp luật ưu đãi NCC Việt Nam trở nên cấp thiết, song phải tiến hành bước phù hợp với phát triển kinh tế hội Trước hết cần ban hành văn quy phạm luật Chính phủ, Bộ nhằm hướng dẫn đồng quy định Pháp lệnh ưu đãi người có cơng; tiếp tục pháp điển hóa nhằm sửa đổi qui định khơng phù hợp, mâu thuẫn bổ sung qui định hợp lý, tiến tới xây dựng Luật ưu đãi người có cơng [30,tr.189-190] Pháp lệnh ưu đãi NCC năm qua thu nhiều kết to lớn việc thực chế độ cho đối tượng Tuy nhiên, bộc lộ hạn chế như: Còn hạn chế đối tượng, hệ thống pháp luật tản mạn, thiếu thống nhất, trùng lặp hiệu pháp lý thấp, chế độ chưa phù hợp với điều kiện kinh tế hội đất nước, chưa phù hợp với thay đổi hệ thống pháp luật phần đánh giá chung mặt hạn chế trình bày Do vậy, việc cho đời văn luật có giá trị pháp lý cao nhằm pháp điển hóa qui định pháp luật ưu đãi người có cơng u cầu Mặt khác, văn kiện Đại hội Đảng khẳng định đường lối Đảng ta đối tượng có cơng, khơng thể trách nhiệm Nhà nước mà làm phát huy truyền thống đồn kết dân tộc, huy động sức dân việc nâng cao đời sống đối tượng giáo dục ý thức, đào tạo cho hệ trẻ 3.2.2 Công tác quản lý, tổ chức thực Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời sâu rộng quy định sách ưu đãi người có cơng, đặc biệt qui định hành chế độ ưu đãi Nhà nước, trình tự, thủ tục, thực dân chủ công khai sở Thứ hai, cần tổng kết Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng, tiếp tục hồn thiện sách, chế độ ưu đãi người có cơng, xử lý bước 70 bất hợp lý, nghiên cứu chế phân cấp quản lý kinh phí Trung ương địa phương Thứ ba, cần đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tạo thêm nguồn lực, góp phần hỗ trợ, nâng cao mức sống NCC Điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi Nhà nước phù hợp với mức sống chung hội khả Ngân sách Nhà nước, ổn định nâng cao dần mức sống người có cơng cách bền vững Thứ tư, cần tổ chức xếp lại máy quản lý Nhà nước lĩnh vực người có cơng, đảm bảo sở, vật chất, trang thiết bị tương xứng với yêu cầu công việc, đồng thời nâng cao trình độ độ ngũ cán đạo đức lực Củng cố nâng cao hiệu hoạt động sở nghiệp, chăm sóc thương binh, bệnh binh người có cơng với cách mạng Thứ năm, cần thường xuyên tra, kiểm tra công tác xác nhận thực chế độ ưu đãi người có cơng, xử lý vi phạm dẫn đến chậm trễ thực sách, làm tổn hại đến uy tín danh dự người có cơng, gây thiệt hại cho công quỹ Nhà nước nhân dân Thứ sáu, cần quan tâm giải tồn đọng sách sau chiến tranh Ngành lao động – thương binh hội xác nhận, quản lý, thực sách đối tượng như: người hoạt động cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang, gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng kháng chiến bị địch bắt đầy, người có cơng giúp đỡ cách mạng, niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu phục vụ chiến đấu, người nhiễm chất độc Mỹ chiến tranh… Thứ bảy, cần quan tâm đầu xây dựng, tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ người ưu đất nước Nhiều nghĩa trang liệt sĩ trở thành cơng trình văn hóa – du lịch lịch sử tiếng nghĩa trang: Điện Biên Phủ, Hàng Dương, Trường Sơn, Đường 9, Đồng Tháp… Cùng 71 với việc xây dựng không ngừng tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, nhiều cơng trình tưởng niệm liệt sĩ, tượng đài liệt sĩ, nhà bia liệt sĩ….đã xây dựng khang trang Tên nhiều liệt sĩ tiêu biểu đặt cho tên đường, tên phố, nhà trường, bệnh viện, cơng trình kiến trúc… có ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc Thứ tám, cần quan tâm bước giải đề trợ cấp hội nhằm bảo đảm đời sống cho đối tượng sách hội mức độ huy động động viên cao tiềm lực, khả đất nước nhân dân Nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có cơng với cách mạng giảm sút khơng có khả lao động nhận trợ giúp quan trọng từ nhiều nguồn lực hội Thứ chín, cần tìm kiếm, xác minh, kết luận trường hợp bị thương, hy sinh, đầy, tích, nhiễm chất độc hố học….còn tồn đọng để có hướng giải cụ thể trường hợp, đồng thời tiếp tục triển khai công tác qui tập mộ liệt sĩ 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật ưu đãi hội thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng thành phố giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp sức người, sức kháng chiến giải phóng dân tộc, thống đất nước Để khẳng định vai trò quan trọng, góp phần ổn định tính hình kinh tế hội đất nước có thành phố Đà Nẵng giai đoạn mới, thời gian tới cơng tác ưu đãi người có công với cách mạng Thành phố Đà Nẵng Để triển khai việc thực Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng văn hướng dẫn thi hành kịp thời, đảm bảo công bằng, tránh để xảy sai sót, khiếu nại thành phố Đà Nẵng thân xin đưa số kiến nghị để nâng cao hiệu thực thi pháp luật Thành phố cụ thể sau: Một là, thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch cụ thể, phân công sở, ban, ngành, quận, huyện, phường nhằm giao tiêu cụ thể thực 72 sách NCC Ban hành văn Quyết định, Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phải phối hợp thường xuyên với ngành chức địa bàn trình thực thi sách người có cơng Hai là, tiếp tục hồn thiện sách để khắc phục hạn chế, ngăn ngừa đối tượng lợi dụng sách để gian lận chiếm hưởng chế độ Nhiều vấn đề cần bổ sung như: Hướng dẫn cách cụ thể việc xác nhận thương binh, liệt sĩ điều kiện hoàn cảnh mới, thực ưu đãi người hoạt động cách mạng trước năm 1945 từ năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 Một số chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức chế độ trợ cấp… để tránh tạo kẻ hở phát sinh tiêu cực nhằm đưa pháp luật ưu đãi hội thực thụ vào sống Ba là, kiện tồn đội ngũ cán làm cơng tác sách đảm bảo đủ phẩm chất, đạo đức, lực chuyên môn; đủ khả tham mưu cho cấp ủy đảng, quyền thực có hiệu đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước NCC Thường xuyên kiểm tra lấy ý kiến đối tượng NCC để nắm bắt công tác thực sách sở có lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác đội ngũ phải chun mơn hóa cơng tác thực sách NCC phải trì từ cấp đến cấp khác lĩnh vực NCC để nắm bắt tồn diện sách thực thi pháp luật cách có hiệu Bốn là, cần sớm bãi bỏ số trợ cấp khơng phù hợp điều kiện trợ cấp tiền tuất cho vợ (chồng) liệt sĩ lấy (vợ) chồng khác, trợ cấp điều dưỡng hàng năm, trợ cấp tiền tàu xe phép hàng năm cho thương, bệnh binh khu điều dưỡng tập trung, trợ cấp thăm viếng mộ liệt sĩ, trợ cấp tiền ăn thêm ngày lễ, tết cho thương bệnh binh khu nuôi dưỡng tập trung Lẽ dĩ nhiên, vấn đề nhạy cảm xem xét góc độ lợi ích tình cảm đối tượng thụ hưởng, song thực tế cho thấy mức trợ cấp thấp không phù hợp với đời sống thực tế toán kinh tế đảm bảo tài 73 cho ưu đãi, cơng cho đối tượng hưởng Năm là, đề nghị Bộ Y tế sớm văn hướng dẫn thực Nghị định 31/2013/NĐ-CP chế độ cho người tham gia kháng chiến đẻ họ bị nhiễm chất độc hóa học để triển khai thực áp lực lớn thực sách người có cơng Sáu là, cần bổ sung đối tượng hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam đối tượng người có cơng giúp đỡ cách mạng hoạt động cách mạng vùng bị rãi chất độc hóa học Bảy là, cần điều chỉnh trợ cấp cho đối tượng theo mức độ cống hiến người có cơng đồng thời điều chỉnh việc chi trả Bảo hiểm y tế cho người có cơng hưởng 100% viện phí kể hạng mục qui định bảo hiểm y tế, lẽ người có cơng hầu hết tuổi cao, ngồi mức trợ cấp tháng khơng có khả lao động để thụ hưởng thêm kinh phí hàng tháng, mắc bệnh kinh tế lại khó khăn điều kiện trị bệnh chưa nói đến việc điều dưỡng bệnh Thành phố Đà Nẵng nên tiết kiệm nguồn chi để hỗ trợ viện phí lại người có cơng Tám là, tiếp tục nghiên cứu đổi đề xuất để hoàn thiện hệ thống sách ưu đãi Nhà nước theo hướng người có cơng phải khen thưởng đãi ngộ xứng đáng, Thành phố cần có sách riêng hỗ trợ cho người có cơng tặng Huy chương kháng chiến có khoảng trợ cấp đối tượng khen tặng khen Thủ tướng Chính Phủ có thành tích kháng chiến đối tượng tuổi cao Thành phố nên đề nghị Bộ Lao động – Thương binh hội sớm có văn hướng dẫn đối tượng thực có cơng khơng lưu giữ giấy tờ gốc Riêng người hoạt động bị địch bắt đày bị giấy tờ đề nghị cho Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt đày Thành phố thẩm tra, xác minh quan công an, nhà tù, kèm theo cam kết Hội để có 74 sở hướng dẫn lập hồ sơ cho đối tượng Chín là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hội hóa cơng tác chăm sóc người có cơng, trì phát triển nhiều hình thức hoạt động đền ơn đáp nghĩa với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện Phấn đấu năm tới, phong trào đền ơn đáp nghĩa địa bàn Thành phố toàn dân tự nguyện quan tâm chăm sóc để người có cơng thực trở thành vấn đề tưởng, vấn đề tình cảm tưởng tình cảm phải quán triệt tâm hồn, tưởng tình cảm tất người dân thành phố Đà Nẵng Đồng thời, tiếp tục khích lệ khơi dậy truyền thống tự lực, tự cường Người có cơng theo lời dạy Bác để người có cơng phát huy phẩm chất tốt đẹp, nổ lực, phấn đấu vươn lên tự ổn định sống, có đóng góp xuất sắc hoạt động đời sống hội, trở thành “công dân kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu”, điển hình thương binh, gia đình liệt sĩ làm kinh tế giỏi, anh hùng, chiến sĩ thi đua… Mười là, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng quản lý kinh phí chi trả tháng trợ cấp ưu đãi người có cơng, quản lý thông tin thờ cúng liệt sĩ, mộ nghĩa trang, cập nhật tất liệu quản lý đối tượng tất chế độ Đồng thời, phải có định hướng đào tạo đội ngũ cán nâng cao trình độ tin học để ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý tồn diện việc thực pháp luật ưu đãi hội Vấn đề vừa mang tính khoa học vừa đảm bảo nguyên tắc: Khắc phục tình trạng sữa chữa (bổ sung) thêm vào hồ sơ bất hợp pháp; khắc phục yếu tố thiên tai tác động vào việc quản lý hồ sơ mà thành phố Đà Nẵng nôi chịu nhiều thiệt hại thiên tai; tốn việc xây dựng sở để lưu trữ hồ sơ; dễ bảo quản, lưu trữ tra cứu Tóm lại, thực tốt nội dung chủ yếu góp phần đổi mới, hồn thiện công tác ưu đãi hội người có cơng thành phố Đà Nẵng, hồn thành tiêu lĩnh vực công tác người có cơng Thành 75 phố Có làm vơi hy sinh mát người thời không tiếc máu xương Tổ quốc, nhân dân, thể trách nhiệm, đạo lý hệ sau lớp người trước, góp phần giáo dục truyền thống, động viên hệ trẻ Thành phố tiếp tục phấn đấu cống hiến cho nghiệp xây dựng bảo vệ phát triển đất nước có thành phố Đà Nẵng Tiểu kết chương Pháp luật ƯĐXH tổng thể quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ hính thành việc tổ chức thực sách NCC tất lĩnh vực sống Trải qua thời gian dài pháp luật ƯĐXH triển khai, thực hiện, trở thành cơng cụ pháp lý quan trọng việc quản lý tổ chức thực vấn đề liên quan đến NCC; đảm bảo cho NCC hưởng quyền ưu tiên, ưu đãi, có sống ổn định; đạt nhiều thành tựu to lớn Tuy nhiên, qua trình thực hiện, pháp luật ƯĐXH bộc lộ khơng mặt hạn chế, gây ảnh hưởng không tốt đến quyền hưởng ưu đãi NCC, đến công hội Hệ thống văn pháp luật NCC nhiều tản mạn, thiếu tính đồng bộ, hiệu lực pháp lý thấp; diện đối tượng hưởng ưu đãi NCC rộng chưa đầy đủ; quan niệm NCC bó hẹp phạm vi NCC với cách mạng Những mặt tồn tại, điểm bất cập gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống NCC việc thực quyền hưởng ưu đãi mà Nhà nước, hội giành cho họ Do đó, việc hồn thiện pháp luật ưu đãi NCC tất yếu khách quan Trong q trình hồn thiện pháp luật ưu đãi NCC cần phải đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia Quỹ ĐƠĐN, thực hội hóa sâu rộng cơng tác ưu đãi NCC để có thêm nguồn lực chăm sóc tốt đời sống gia đình 76 sách Đồng thời qua giáo dục truyền thống u nước, lòng tự hào dân tộc cho hệ trẻ Những vấn đề liên quan đến NCC vấn đề nhạy cảm phức tạp, để xây dựng hệ thống pháp luật ưu đãi NCC phải tính tốn, nghiên cứu kỹ lưỡng, cần phải tiến hành bước, phù hợp với tình hình KT–XH đất nước; đảm bảo công hội Trước hết cần phải hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật ưu đãi NCC; bổ sung, ban hành ngững quy định để giải điểm bất hợp lý, thiếu sót pháp luật ưu đãi NCC Tập trung nguồn lực để giải nhu cầu cấp thiết NCC vấn đề tăng mức trợ cấp; quan tâm đến dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ gia đình sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, cổ vũ gương thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC tiêu biểu lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh hoạt động văn hóa, hội Trên sở hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung pháp luật ưu đãi NCC, tổng kết thực pháp luật ưu đãi NCC tiến tới xây dựng ban hành Luật ưu đãi NCC Việt Nam 77 KẾT LUẬN Hoàn thiện Pháp luật ưu đãi người có cơng khơng mối quan tâm riêng Đảng Nhà nước mà hưởng ứng nhiệt tình từ phía người có cơng tồn thể cộng đồng Để pháp luật ưu đãi người có công phù hợp với phát triển kinh tế đất nước, phải có cách nhìn nhận đắn khách quan tổng thể sách Nhà nước Dựa quan điểm tảng “Tất người, người” pháp luật ưu đãi người có cơng ngày phát huy tác dụng tích cực trở nên khơng thể thiếu đời sống hội Tuy nhiên, Pháp luật ưu đãi người có cơng nước ta chứa đựng nhiều khiếm khuyết khiến cho việc thực thi gặp khó khăn đáng kể Hiện trạng xẩy nhiều nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng từ công tác xây dựng thực pháp luật Trước yêu cầu hoàn thiện Pháp luật ưu đãi người có cơng trở nên cấp bách như việc thực thi pháp luật ưu đãi người có cơng thành phố Đà Nẵng, Luận văn đưa số ý kiến định cho việc hoàn thiện Pháp luật Tuy nhiên, phải nhấn mạnh việc thực tốt công tác ưu đãi người có cơng khơng trách nhiệm Nhà nước mà cộng đồng, công tác chăm sóc người có cơng phải thực theo qui chế “kiềng ba chân”: Nhà nước – người có cơng – cộng đồng góp sức Chỉ có Pháp luật ưu đãi người có cơng thực mang đầy đủ ý nghĩa, phương tiện để ghi nhận tôn vinh công lao người ưu khơi gợi ý thức trách nhiệm công dân hội Trong phạm vi Luận văn với hạn chế định kiến thức, kỹ nghiên cứu, luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bảo tận tình ý kiến đóng góp chân thành Thầy giáo, Cơ giáo Hội đồng bảo vệ Luận văn 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương (2013), Kết luận 63-KL/TW ngày 27 tháng năm 2013, Hà Nội Bộ Lao động – Thương binh hội (2013),Thông số 35/2013/TTBLĐTBXH ngày 15/05/2013 hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực chế độ ưu đãi người có cơng với cách mạng thân nhân Bộ Lao động – Thương binh hội (2007), Quyết định số 21/2007/QĐBLĐTBXH ngày 20/08/2007 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh hội ban hành Quy chế sử dụng kinh phí tiếp đơn, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ tiền ăn, tàu xe người có cơng với cách mạng, HàNội Bộ Lao động – Thương binh hội (2007), Thông số 25/2007/TTBLĐTBXH ngày 15/11/2007 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh hội hướng dẫn bổ sung việc thực ưu đãi người có cơng với cách mạng, Hà Nội Bộ Lao động – Thương binh hội - Bộ Tài (2008), Thơng Liên tịch số 01/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 hướng dẫn thủ tục mức độ hỗ trợ than nhân liệt sĩ thăm viếng mộ di chuyển hài cốt liệt sĩ, HàNội Bộ Lao động – Thương binh hội - Bộ Tài – Bộ y tế (2007), Thông Liên tịch số 06/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/04/2007 hướng dẫn bổ sung Thông liên tịch số 17/2006/TTLT- BLĐTBXH-BTCBYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe người có cơng với cách mạng, HàNội Bộ Lao động – Thương binh hội - Bộ Tài – Bộ giáo dục (2006), Thông Liên tịch số 17/2006/TTLT- BLĐTBXH-BTC- BGDngày21/11/2006 hướng dẫn chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo người có cơng với cách mạng họ, Hà Nội Bộ Quốc phòng – Bộ nội vụ (2007), Thông Liên tịch số 07/2007/TTLTBLĐTBXH-BQP-BNV ngày 04/05/2007 hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng sách thương binh địa bàn có điều kiện kinh tế - hội đặc biệt khó khăn, HàNội Bộ quốc phòng (2007), Thông số 113/2007/TT-BQP ngày 24/07/2007 hướng dẫn thực chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức người có cơng với cách mạng cơng tác quân đội, HàNội 10 Bộ Lao động – Thương binh hội (1995), Thông số 28/ LĐTBXHTT ngày 31 tháng 10 năm 1995 Bộ Lao động thương binh hội hướng dẫn chế độ thờ cúng liệt sĩ 11 Bộ lao động – Thương binh hội (2012), Tổng hợp từ 48/63 tỉnh, thành phố: 4098 hồ sơ Báo cáo số 15/BC-BLĐTBXH ngày 1/3/2012 Bộ lao động – Thương binh hội 12 Chính Phủ (2012), Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng 13 Chính Phủ (2012), Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 14 Chính Phủ (2013), Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng 15 Chính Phủ (2013), Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 16 Chính phủ (2007), Nghị định số 16/2007/NĐ-CP quy định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thăm viếng mộ liệt sĩ, xây dựng, nâng cấp, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, chăm sóc giữ gìn cơng trình liệt sĩ (cơng trình ghi cơng liệt sĩ), Hà Nội 17 Chính phủ (2007), Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm hội, Hà Nội 18 Chính phủ (2009), Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế, Hà Nội 19 Chính phủ (2012), Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 20 Chính phủ (2006), Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 việc ban hành Điều lệ Quản lý sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Hà Nội 21 Chính phủ (2010), Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 20102011 đến năm học 2014-2015, Hà Nội 22 Chính phủ (2012), Nghị định 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có cơng với cách mạng , Hà Nội 23 Chính phủ (1994), Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 05/7/1994 Chính phủ quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị, Hà Nội 24 Nguyễn Hữu Dũng (2008), Phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thực sách an sinh hội nước ta, http:/www.tapchicongsan.org.vn 25 ThS.Trần Quốc Dũng (2009), “Giải pháp hồn thiện chế độ, sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”, Tạp chí Lao động hội, số 362 26 Đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố Đà Nẵng (2013), Báo cáo số 352/BCĐĐBQH ngày 4/10/2013, Đà Nẵng 27 Nguyễn Thị Hằng (2007), Ưu đãi người có cơng với cách mạng, sách lớn Đảng Nhà nước ta, http:/www.tapchicongsan.org.vn 28 Khoa LuậtĐại học Quốc gia Hà Nội (2004), Giáo trình lý luận chung Nhà nước pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 29 Nguyễn Đình Liêu (1996), Hồn Thiện pháp luật ưu đãi người có cơng Việt Nam, Luận án phó tiến sĩ khoa học Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 30 Nguyễn Đình Liêu (2000), Một số suy nghị hồn thiện pháp luật ưu đãi người có cơng, Nxb Chính trị quốc gia, HàNội 31 Nguyễn Đình Liêu (2002), Trợ cấp ưu đãi hội hệ thống pháp luật Việt Nam, Khoa học (Kinh tế -Luật) 32 Ngô Kiều Liên (2013), Tiếp tục đổi thực tốt cơng tác ưu đãi người có cơng với cách mạng giai đoạn mới, http:/www tapchilaodongvaxahoi.org.vn, số 459(từ16-31/7/2013) 33 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2009), Hoàn thiện pháp luật ưu đãi hội Việt Nam, Khoa luật, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Lưu Bình Nhưỡng (2004), “Những nguyên tắc an sinh hội”,Luật học 35 Nguyễn Hiền Phương (2004), “Một số vấn đề pháp luật ưu đãi hội, Luật học 36 Quốc hội (2013), Hiến pháp (sữa đổi, bổ sung), Hà Nội 37 Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm hội, HàNội 38 Sở lao động TBXH thành phố Đà Nẵng (2013), Báo cáo tổng kết công tác sách người có cơng năm 2013 39 Lê Thị Hoài Thu (2006), Đề cương giảng pháp luật an sinh hội Việt Nam – chương trình đào tạo sau đại học 40 Lê Thị Hoài Thu (2004), Thực trạng pháp luật an sinh hội Việt Nam, http:/www.tapchibaohiemxahoi.org.vn, số 41 Tạ Văn Thiều (2013), Tháo gỡ vướng mắc việc xác nhận, giải chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, http:/www.tapchilaodongvaxahoi.org.vn, số 458(từ 01-15/7/2013) 42 Phạm Công Trứ (2004), “Luật an sinh hội hệ thống pháp luật Việt Nam”, Nhà nước pháp luật 43 Trường Đại học Lao động – hội (2007), Giáo trình ưu đãi hội, Nxb Lao động hội, Hà Nội 44 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật an sinh hội, Nxb pháp, Hà Nội 45 Trường Đại học luật Hà Nội (2013), Giáo trình luật an sinh hội, Nxb CAND, Hà Nội 46 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2007), Báo cáo tổng kết 10 năm thực pháp luật ưu đãi người có cơng với cách mạng 1997 – 2007, Đà Nẵng 47 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (2012), Báo cáo kết giám sát việc thực sách, pháp luật người có cơng với cách mạng, Hà Nội 48 Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 49 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001 ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI XÃ HỘI QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 21 2.1 Thực trạng pháp luật hành ưu đãi xã hội 21 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật ưu đãi xã hội thành phố Đà. .. Thực trạng pháp luật ưu đãi xã hội qua thực tiễn thực thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật ưu đãi xã hội từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG KHÁI QUÁT...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN CAO HỌC ƯU ĐÃI XÃ HỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 838.01.07
- Xem thêm -

Xem thêm: Ưu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ), Ưu đãi xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay