Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (Luận án tiến sĩ)

161 9 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:29

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiếncơng trình nghiên cứu độc lập thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu thuyết, kiến thức thân, kết hợp nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn, hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Quốc Tiến PGS.TS Đào Minh Quân Các kết quả, số liệu Luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các thơng số trích dẫn Luận án ghi rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2019 Tác giả Ths Bùi Văn Minh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo Sau đại học, Khoa Hàng hải thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thầy giáo, cô giáo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành Luận án Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Quốc Tiến PGS.TS Đào Minh Quân tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cách làm việc khoa học để tơi hồn thành Luận án Tác giả xin cảm ơn giúp đỡ Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu, thực Luận án Trong q trình nghiên cứu hồn thành Luận án, nhận giúp đỡ nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực liên quan đóng góp nhiều ý kiến quý báu, ủng hộ nhiệt tình Đề tài nghiên cứu này; xin chân thành cảm ơn tác giả tài liệu mà tơi tham khảo q trình nghiên cứu, hồn thành Luận án Xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu khoa học Trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Đề tài Luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Đề tài Luận án Mục đích nghiên cứu 11 Nội dung nghiên cứu 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 12 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 12 Kết nghiên cứu đóng góp Luận án 13 Kết cấu Luận án 14 Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI 15 1.1 Một số vấn đề chung quản nhà nước chuyên ngành hàng hải 15 1.1.1 Quản 15 1.1.2 Quản nhà nước 18 1.1.3 Quản nhà nước theo ngành 20 1.1.4 Quản nhà nước chuyên ngành hàng hải 21 1.2 Thực tiễn quản nhà nước chuyên ngành hàng hải nước ta 26 1.3 Mơ hình quản cảng số nước khu vực giới 30 1.3.1 Quản cảng Trung Quốc 31 1.3.2 Quản cảng Pháp 31 1.3.3 Quản cảng Hà Lan 33 iii 1.3.4 Quản cảng Singapore 33 1.3.5 Quản cảng Nhật Bản 36 1.3.6 Quản cảng Hàn Quốc 37 1.3.7 Nhận xét chung 38 1.4 Chính phủ điện tử xu hướng đổi công tác quản nhà nước 39 1.4.1 Khái niệm 39 1.4.2 Lợi ích 40 1.4.3 Mơ hình kiến trúc 41 1.4.4 Thực tiễn xây dựng Chính phủ điện tử - Giải pháp đột phá đại hóa hành Việt Nam 41 1.4.5 Hiện đại hóa hành ứng dụng CNTT để đổi công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải 43 1.5 Việc áp dụng Chính phủ điện tử cho ngành Hàng hải số nước 45 1.5.1 Hàn Quố c 45 1.5.2 Nhâ ̣t Bản 47 1.5.3 Trung Quốc 50 1.5.4 Nhận xét chung 52 1.6 Kết luận Chương 53 Chương THỰC TRẠNG NGÀNH HÀNG HẢICÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI 54 2.1 Thực trạng ngành Hàng hải 54 2.1.1 Kết cấu hạ tầng cảng biển 54 2.1.2 Hoạt động vận tải biển 59 2.1.3 Dịch vụ hàng hải logistics 71 2.1.4 Công nghiệp tàu thủy 73 2.2 Thực trạng công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải 75 2.2.1 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Cục Hàng hải Việt Nam đơn vị trực thuộc 75 iv 2.2.2 Công tác xây dựng thể chế, sách, văn quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng hải 84 2.2.3 Công tác tra, kiểm tra, phối hợp quản nhà nước chuyên ngành hợp tác quốc tế 86 2.2.4 Công tác quản nhà nước kết cấu hạ tầng cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy logistics 91 2.2.5 Cải cách thủ tục hành ứng dụng khoa học công nghệ quản nhà nước chuyên ngành hàng hải 94 2.3 Kết luận Chương 98 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI 100 3.1 Đề xuất số nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025 100 3.1.1 Nhóm giải pháp kiện tồn cấu tổ chức Cục Hàng hải Việt Nam đơn vị trực thuộc gắn với tăng cường đào ta ̣o, phát triển nguồn nhân lực ngành Hàng hải 100 3.1.2 Nhóm giải pháp thể chế, sách 101 3.1.3 Nhóm giải pháp tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế công tác quản nhà nước 102 3.1.4 Nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy logistics 103 3.1.5 Nhóm giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành ứng dụng khoa học cơng nghệ, thông tin, truyền thông vào hoạt động quản 105 3.2 Đề xuất số giải pháp đột phá nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025 106 3.2.1 Đề xuất mơ hình tổ chức Cục HHVN theo hướng tinh giản đầu mối 106 3.2.2 Đề xuất mơ hình Ban quản khai thác cảng 107 3.2.3 Đề xuất mơ hình kiến trúc Cục Hàng hải điện tử 110 3.2.4 Đề xuất thí điểm Cảng vụ Hàng hải điện tử CVHHHP 115 v 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải định hướng đến năm 2035 131 3.3.1 Hồn thiện mơ hình Chính phủ điện tử cho ngành Hàng hải 131 3.3.2 Hồn thiện thể chế, sách 131 3.3.3 Hoàn thiện cấu tổ chức 131 3.3.4 Định hướng phát triển doanh nghiệp 132 3.4 Kết luận Chương 134 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 136 Kết luận 136 Kiến nghị 137 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 PHẦN PHỤ LỤC (Đóng rời) vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ADB Giải thích Ngân hàng Phát triển châu Á (The Asian Development Bank) ASEM Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation) Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Diễn đàn hợp tác Á - Âu BDI Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic (Baltic Dry Index) BOT Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BTO Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh BT Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao CIF Tiền hàng, phí bảo hiểm, cước phí (Cost, Insurance, Freight) APEC ASEAN Hệ thống Thông tin Vệ tinh trợ giúp hoạt động Tìm kiếm COSPAS - Cứu nạn SARSAT (Cospas: Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Suduv) (Sarsat: Search And Rescuce Satellite Aided Tracking) CNTT Cơng nghệ thơng tin CPĐT Chính phủ điện tử CQNN Cơ quan nhà nước CSDL Cơ sở liệu CVHH Cảng vụ hàng hải DVCTT Dịch vụ công trực tuyến DWT Trọng tải tổng cộng (Dead Weight) EDI Trao đổi liệu điện tử (Electronic Data Interchange) EDGI Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (E-Government Development Index) E-PORT Mạng điện tử quản cảng biển Trung Quốc vii FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) FOB Giao hàng tàu (Free On Board) GTVT Giao thông vận tải HCI Chỉ số nguồn nhân lực (Human Capital Index) HĐKD Hoạt động kinh doanh HHVN Hàng hải Việt Nam IALA Hiệp hội quan quản hỗ trợ hàng hải hải đăng quốc tế ICD Điểm thông quan nội địa (Inland Container Depot) ILO Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) IMO Tổ chức hàng hải quốc tế (International Maritime Orgnization) KCHT Kết cấu hạ tầng Chính quyền bến cảng cơng-te-nơ Hàn Quốc (Korean Container Terminal Authority) KCTA KHCN KMPA KPA KT-XH Khoa học công nghệ Cục Hàng hải Cảng Hàn Quốc (Korea Maritime and Port Administration Chính quyền cảng Hàn Quốc (Korean Port Authority) Kinh tế xã hội LPI Chỉ số lực quốc gia logistics (Logistics Performance Index) MOTC Bộ Giao thơng vận tải Đài Loan MPA Chính quyền Cảng Hàng hải Singapore (Maritime and Port Authority of Singapore) NACCS Hệ thống tự động tích hợp hàng hóa cảng Nhật Bản (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System) NCS Nghiên cứu sinh NSNN Ngân sách nhà nước viii OSI Chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI - Online Services Index) PA Chính quyền cảng (Port Authority) PAT Chính quyền cảng Thái Lan (Thailand Port Authority) PMB Ban quản cảng (Port Management Body) PoR Chính quyền cảng Rotterdam (Port of Rotterdam Authority) PSC Kiểm tra nhà nước cảng biển (Port State Control) QLNN Quản nhà nước SP-IDC Mạng quản khai báo cửa Phần mềm xử số liệu thống kê (Statistical Product and Services Solutions) Công ước quốc tế Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers) SPSS STCW TII Chỉ số hạ tầng viễn thông (Telecommunication Infrastructure Index) TIPC Tổng Công ty cảng quốc tế Đài Loan (Taiwan International Ports Corporation) TKCN Tokyo MOU TTHC UNCTAD VBQPPL VLA VN VPCP VTB VTS WB XNK Tìm kiếm cứu nạn Tổ chức hợp tác kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực Châu Á Thái Bình Dương Thủ tục hành Hội nghị Liên hiệp quốc thương mại phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) Văn quy phạm pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam Việt Nam Văn phòng Chính phủ Vận tải biển Hệ thống điều phối lưu thông hàng hải (Vessel Traffic Services) Ngân hàng Thế giới (World Bank) Xuất nhập ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng so sánh hiệu lực QLNN hiệu QLNN 20 Bảng 1.2 Kinh nghiệm quản cảng biển Trung Quốc 31 Bảng 1.3 Kinh nghiệm quản cảng biển Hà Lan 33 Bảng 1.4 Kinh nghiệm quản cảng biển Singapore 35 Bảng 1.5 Kinh nghiệm quản cảng biển Nhật Bản 36 Bảng 1.6 Lịch sử hình thành Cơ quan quản trị cảng Hàn Quốc 37 Bảng 1.7 Bảng tổng hợp mơ hình quản cảng giới 39 Bảng 1.8 Bảng đánh giá hiệu kết nối SP-IDC 46 Bảng 2.1 Số lượng tàu biển Việt Nam năm 2017 61 Bảng 2.2 So sánh đội tàu biển Việt Nam với đội tàu biển số nước khu vực năm 2017 64 Bảng 2.3 Bảng kết hoạt động kinh doanh số công ty vận tải biển Việt Nam 65 Bảng 2.4 Số lượng thuyền viên Việt Nam qua năm 67 Bảng 2.5 Công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ hàng hải 77 Bảng 3.1 Tổng hợp kết đánh giá hiệu Cảng vụ Hàng hải điện tử Hải Phòng người dân, doanh nghiệp ……………….……… 129 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng kỹ thuật hệ thống 130 x chất đặc thù, chuyên sâu ngành Hàng hải, công tác QLNN chuyên ngành Hàng hải không phân cấp cho địa phương mà tập trung vào quan trung ương Bộ GTVT, Cục HHVN, Cảng vụ Hàng hải khu vực Do vậy, việc thành lập Tổng cục HHVN quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ GTVT QLNN chuyên sâu ngành Hàng hải 3.5 Kết luận Chương Tại Chương 3, NCS đưa nhóm giải pháp tồn diện gồm đầy đủ nội dung như: Đổi thể chế, sách; kiện tồn cấu tổ chức Cục HHVN đơn vị trực thuộc gắn với tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Hàng hải; tăng cường công tác phối hợp liên ngành đẩy mạnh hợp tác quốc tế; thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, hỗ trợ phát triển đội tàu, công nghiệp tàu thủy logistics; tăng cường cải cách TTHC ứng dụng KHCN, thông tin, truyền thông vào hoạt động quản lý,… Đặc biệt, NCS đưa giải pháp tăng cường cải cách TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản đưa đề xuất áp dụng CPĐT Cục HHVN thời gian tới, nhằm giảm nhân lực, tăng hiệu suất hệ thống hành cơng, tăng tính cơng khai, minh bạch góp phần thúc đẩy đột phá kinh tế hàng hải Đồng thời, NCS đề xuất Mơ hình kiến trúc tổng thể Cục Hàng hải điện tử áp dụng cho Cục HHVN, đó, sâu nghiên cứu Cảng vụ Hàng hải điện tử áp dụng cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, điểm mới, giải pháp đột phá nhằm tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực, giảm thời gian hoạt động kinh doanh Để thực giải pháp này, Nghiên cứu sinh sử dụng giải pháp tích hợp ERP để tận dụng phần mềm, hạ tầng có sẵn Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng nhằm xây dựng triển khai mơ hình này, từ đó, quan quản áp dụng, nhân rộng mơ hình cho Cảng vụ hàng hải khác tồn quốc 135 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ trình nghiên cứu thực trạng ngành Hàng hải công tác QLNN chuyên ngành hàng hải, Luận án đạt số kết sau: - Hệ thống hóa, làm rõ bổ sung khái niệm, sở luận công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải; - Đưa tranh tổng thể vai trò, tầm quan trọng Ngành đối phát triển kinh tế xã hội, đánh giá thực trạng lợi thế, tiềm phát triển, ưu giá thành hợp phương thức vận tải bền vững, gây phát thải nhiễm mơi trường, đồng thời phân tích, đánh giá sâu tồn tại, bất cập lĩnh vực giao thông hàng hải, dịch vụ công nghiệp hàng hải như: cơng tác QLNN chồng chéo, chế quản lý, tu kết cấu hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải nhiều bất cập, doanh nghiệp vận tải biển yếu quy mô công tác quản lý, cơng nghiệp đóng tàu bước tái cấu chưa đạt hiệu nhiều vấn đề cần giải quyết, gây cản trở cho phát triển ngành Hàng hải; - Đề xuất số nhóm giải pháp bản, tổng thể nâng cao hiệu lực, hiệu công tác QLNN chuyên ngành hàng hải; - Đề xuất giải pháp đột phá, áp dụng mơ hình Chính phủ điện tử cho Cục Hàng hải Việt Nam; - Đi sâu nghiên cứu, xây dựng sản phẩm Cảng vụ Hàng hải điện tử áp dụng cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 136 Kiến nghị Trên sở kết nghiên cứu Luận án, NCS xin kiến nghị số nội dung sau: 2.1 Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải Xem xét kiện toàn cấu tổ chức Cục Hàng hải Việt Nam đơn vị trực thuộc theo giai đoạn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản nhà nước chuyên ngành hàng hải nâng cao chất lượng, hiệu khai thác cảng biển 2.2 Kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam - Trên sở đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác QLNN chuyên ngành hàng hải, NCS kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện, nâng cao công tác QLNN chuyên ngành hàng hải; - Đề xuất ban hành khung tiêu chuẩn Chính phủ điện tử ngành Hàng hải Việt Nam làm sở triển khai hiệu quả, đồng Cảng vụ hàng hải 2.3 Kiến nghị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Trên sở kết nghiên cứu Luận án, Nghiên cứu sinh kiến nghị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tiếp tục triển khai, hồn thiện Cảng vụ Hàng hải điện tử nhằm phục vụ tốt người dân doanh nghiệp 2.4 Kiến nghị trường Đại học Hàng hải Việt Nam Trên sở hệ thống hóa vấn đề luận liên quan đến công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải, NCS kính đề nghị trường Đại học Hàng hải Việt Nam bổ sung kiến thức liên quan đến công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải vào chương trình giảng dạy cho sinh viên, đồng thời bổ sung mơn học liên quan đến thủ tục hành khai báo điện tử lĩnh vực hàng hải 137 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ThS Bùi Văn Minh, TS Lê Quốc Tiến Thực trạng ngành Hàng hải giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước chun ngành hàng hải Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X, Số 46, 3/2016, tr 122 - 127 ThS Bùi Văn Minh, TS Lê Quốc Tiến Nghiên cứu xây dựng mơ hình Tổng cục Hàng hải Việt Nam - Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước chuyên ngành Hàng hải Tạp chí Giao thơng vận tải, ISSN 2354-0818, Số 10, 10/2016, tr 89 - 94 ThS Bùi Văn Minh, TS Lê Quốc Tiến Cơ hội, thách thức số giải pháp tăng cường công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải Tạp chí Giao thơng vận tải, ISSN 2354-0818, Số 04, 04/2017, tr 147 - 151 ThS Bùi Văn Minh, PGS.TS Đào Minh Quân Xây dựng Cảng vụ Hàng hải điện tử nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước chuyên ngành hàng hải Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818, Số 05, 05/2018, tr 133 - 136 PhD Student Bui Van Minh, Dr Le Quoc Tien Viet Nam Maritime Economy and Measures for Improving the Enforcement and Effectiveness of Maritime Administration 2017 Korea Maritime Week, Ministry of Oceans and Fisheries, 27th - 30th June 2017, Page 131 - 140 138 TÀ I LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt Lại Lâm Anh (2014) Phát triển kinh tế biển Trung Quốc, Malaysia, Singapore gợi ý sách cho Việt Nam Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007) Nghị số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2017) Nghị số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ BCHTW khóa XII tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2017) Nghị số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ BCHTW khóa XII tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập Bộ Chính trị (2014) Nghị số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Bộ Công thương (2018) Báo cáo Logistics năm 2017 Bộ Giao thông vận tải Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015, 2016, 2017 Bộ Giao thông vận tải http://www.mt.gov.vn Bộ Giao thông vận tải (2011) Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 139 10 Bộ Giao thông vận tải (2011) Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 11 Bộ Giao thông vận tải (2013) Đề án nâng cao hiệu chất lượng quản khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải phê duyệt Quyết định số 2974/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2013 12 Bộ Giao thông vận tải (2013) Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 phê duyệt Quyết định số 503/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2013 13 Bộ Giao thông vận tải (2014) Chương trình hành động thực Đề án Tái cấu ngành Giao thông vận tải phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 3177/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2014 14 Bộ Giao thông vận tải (2014) Đề án đổi nâng cao lực cơng tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải lực lượng ngành Giao thông vận tải Việt Nam phê duyệt Quyết định số 2030/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2014 15 Bộ Giao thông vận tải (2014) Đề án nâng cao lực bảo đảm an ninh hàng hải phê duyệt Quyết định số 857/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 16 Bộ Giao thông vận tải (2014) Đề án Tái cấu lĩnh vực hàng hải, gắn với đổi toàn diện, nâng cao lực, hiệu quản nhà nước Cục HHVN phê duyệt Quyết định số 4928/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 140 17 Bộ Giao thông vận tải (2015) Đề án tái cấu vận tải biển đến năm 2020 phê duyệt Quyết định số 1481/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015 18 Bộ Giao thông vận tải (2017) Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, quyền hạn, cấu tổ chức 19 Bộ Giao thông vận tải, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA (2010) Nghiên cứu tồn diện Phát triển bền vững Giao thơng vận tải Việt Nam - Báo cáo chuyên ngành Cảng Vận tải biển 20 Bộ Thông tin truyền thông (2015) Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên 1.0 ban hành kèm theo Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 21 Nguyễn Thị Bưởi (chủ biên), Trần Hoàng Hạnh, Nguyễn Khánh Chi, Nguyễn Thị Phương Oanh (2017) Giáo trình “Lý luận quản hành nhà nước” Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 22 Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng http://cangvuhaiphong.gov.vn 23 Chính phủ (2009) Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 24 Chính phủ (2011) Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 25 Chính phủ (2013) Chiến lược phát triển Giao thơng vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 26 Chính phủ (2013) Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê 141 duyệt Quyết định số 2290/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 Thủ tướng Chính phủ 27 Chính phủ (2014) Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 318/QĐTTg ngày 04/3/2014 28 Chính phủ (2014) Đề án phát triển dịch vụ Logictics ngành Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 22/01/2014 29 Chính phủ (2014) Đề án Tái cấu ngành Giao thông vận tải phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 phê duyệt Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 30 Chính phủ (2014) Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 31 Chính phủ (2014) Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 32 Chính phủ (2015) Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ điện tử 33 Chính phủ (2017) Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 quản cảng biển luồng hàng hải 34 Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016, 2017 35 Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016, 2017 142 36 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016, 2017 37 Cổng thơng tin điện tử Chính phủ http://egov.chinhphu.vn 38 Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.vr.org.vn 39 Cục Hàng hải Việt Nam Báo cáo tổng kết năm 2007 - 2017 40 Cục Hàng hải Việt Nam http://www.vinamarine.gov.vn 41 Cục Hàng hải Việt Nam (2014) Đề án Mơ hình tổ chức quyền cảng, áp dụng thí điểm khu vực Lạch Huyện 42 Cục Hàng hải Việt Nam (2018) Báo cáo Kết giải thủ tục hành năm 2017 43 Phạm Văn Cương, Hồng Văn Hùng (2012) Giáo trình “Ứng dụng phương pháp toán quản vận tải biển” Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 44 NCS Trịnh Thế Cường (2016) Quản nhà nước cảng biển Việt Nam Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Quản hành cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 45 NCS Ngô Đức Du (2017) Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Tổ chức quản vận tải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 46 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12-1986) 47 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (4-2001) 48 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng (4-2006) 143 49 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đưa tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 50 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng 51 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng 52 NCS Nguyễn Thị Thu Hà (2013) Đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020” Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 53 NCS Phạm Thị Thu Hằng (2018) Xây dựng mơ hình dự báo lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Tổ chức quản vận tải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 54 Phan Ánh Hè (2018) Quản nhà nước kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 55 David Held (2013) Các mơ hình quản nhà nước đại (Phạm Ngun Trường) Nhà xuất Tri thức, Hà Nội 56 Hiệp hội Cảng biển Việt Nam http://www.vpa.org.vn 57 Nguyễn Hoàng (2015) Một số tồn tại, bất cập công tác quản Nhà nước an toàn hàng hải, an ninh hàng hải: Các giải pháp khắc phục định hướng hoạt động thời gian tới http://vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=2937 58 Học viện Hành Quốc gia (2000) Giáo trình Quản hành nhà nước, tập Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 144 59 Học viện Hành Quốc gia (2013) Giáo Trình Quản nhà nước, I Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 60 Học viện Hành Quốc gia (2013) Giáo Trình Quản nhà nước, II Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 61 Học viện Hành quốc gia (2016), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Nhà xuất Bách khoa, Hà Nội 62 Nguyễn Ngọc Huệ (2014) Biển đảo Việt Nam kinh tế hàng hải Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội 63 NCS Trần Quang Huy (2017) Quản nhà nước thu phí lệ phí hàng hải cảng biển Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 64 Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Duy Tân (2012) Giáo trình “Quản nhà nước cảng biển” Đại học Nha trang, Viện Khoa học công nghệ khai thác thủy sản, Nha Trang 65 NCS Vũ Thị Minh Loan (2008) Hoàn thiện quản nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải đội tàu biển Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 66 Vũ Minh Phú Khái quát quản Nhà nước ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, phần 1, 2, 3, 67 NCS Lê Đăng Phúc (2018) Nghiên cứu đề xuất mơ hình giải pháp đầu tư xây dựng trung tâm logistics phục vụ cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Lạch Huyện Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Tổ chức quản vận tải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 68 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 69 Ngô Lực Tải (2012) Kinh tế biển Việt Nam đường phát triển hội nhập Nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM 145 70 Nguyễn Thị Thanh (2015) Phát triển kinh tế hàng hải thành phố Hải Phòng Tạp chí Kinh tế dự báo, số năm 2015 71 Nguyễn Thị Thơm (2015) Phát triển kinh tế hàng hải - Từ chủ trương Đảng đến thực tiễn Tạp chí Tuyên giáo, số năm 2015 72 Nguyễn Thị Thơm (2016) Phát triển kinh tế hàng hải trình đổi Việt Nam Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số (106), tháng 9/2016 73 Thủ tướng Chính phủ (2001) Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 phê duyệt Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 74 Thủ tướng Chính phủ (2001) Đề án tin học hố quản hành nhà nước giai đoạn 2001-2005 Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 75 Thủ tướng Chính phủ (2003) Đề án đổi phương thức điều hành đại hố cơng sở hệ thống hành nhà nước giai đoạn I (2003-2005) Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 76 Thủ tướng Chính phủ (2018) Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 thành lập Ủy ban Quốc gia Chính chủ điện tử 77 Vương Toàn Thuyên, Bùi Bá Khiêm (2008) Cảng biển Việt Nam định hướng phát triển kinh tế hàng hải phù hợp với chuyến lược biển đến năm 2020 Tạp chí Kinh tế phát triển, số 128, tháng 2/2008 78 Tổng Cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016, 2017 79 Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy http://sbic.com.vn 80 Tổng cục Thống kê (2017) Niên giám thống kê năm 2016 81 Nguyễn Phú Trọng (2017) Vững bước đường đổi NXB Chính trị quốc gia Sự thật 146 82 NCS Nguyễn Quốc Tuấn (2015) Quản nhà nước dịch vụ logistics cảng Hải Phòng Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản kinh tế trung ương, Hà Nội 83 Nguyễn Thị Kim Uyên (2011) Giáo trình “Đại cương quản nhà nước” Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Hà Nội 84 Văn phòng Chính Phủ (2018) Kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam số thành viên quốc gia công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử 85 Viện Nhà nước Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2013) Giáo trình luận chung Nhà nước Pháp luật, tập I, II Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 86 NCS Đặng Cơng Xưởng (2007) Hồn thiện mơ hình quản Nhà nước kết cấu hạ tầng cảng biển Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 87 Đặng Cơng Xưởng (2014) Kinh doanh dịch vụ vận tải biển Nhà xuất Hàng hải, Hải Phòng II Tài liệu tham khảo tiếng Anh 88 GÖSTA B ALGELIN (2010) Maritime Management Systems - A survey of maritime management systems and utilisation of maintenance strategies 89 EDI Basics https://www.edibasics.com 90 European Maritime Safety Agency http://www.emsa.europa.eu/ssn- main/ssn-how-it-works.html 91 European Maritime Safety Agency (2018) Procedures for requesting EMSA data from maritime applications 147 92 Vinod Kumar Garg (2004) N.K Venkitakrishnan, Enterprise Resource Planning: Concepts and Practice, Second Edition, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd 93 Hong Kong Census and Statistics Department Table 085: Port Cargo Throughput.ahttps://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp130.jsp?tableID =085&ID=0&productType=8 94 Hong Kong Marine Department (2018) Port of Hong Kong Statistical Tables 2017 95 Maritime and Port Authority of Singapore Cargo Throughput, Annual https://data.gov.sg/dataset/cargo-throughput-annual 96 Maritime and Port Authority of Singapore Container Throughput, Annual https://data.gov.sg/dataset/container-throughput-annual 97 IMO (2011) Guidelines for setting up a Single Window System in Maritime transport (FAL.5/Circ.36) 98 International Chamber of Shipping (2017), Annual Review 99 Paul Tae-Woo Lee, Jasmine Siu Lee Lam (2015) Container Port Competition and Competitiveness Analysis: Asian Major Ports https://www.researchgate.net/publication/270286983_Container_Port_ Competition_and_Competitiveness_Analysis_Asian_Major_Ports 100 MalaysiaaContaineraPortaThroughput.ahttps://www.ceicdata.com/en /indicator/malaysia/container-port-throughput 101 Ministry Of Transport of Malaysia Transport Statistics Malaysia 2016.ahttp://www.mot.gov.my/en/Statistik%20Tahunan%20Pengangk utan/Transport%20Statistics%20Malaysia%202016.pdf 102 Nippon Automated Cargo And Port Consolidates System, Inc http://www.naccs.jp/ 148 103 SmartComp Research (2013) Maritime sector developments in the global markets 104 Shanghai E&P International Inc http://www.easipass.com/en/about_ep_01.html 105 The Shipbuilders’ Association of Japan (March, 2018) Shipbuilding Statistics 106 Tomlinson Todd (2017) Enterprise Drupal Development, For Advanced Projects and Large Development Teams Springer Press 107 United Nations (2010) Establishing a Legal Framework for International Trade Single Window 108 United Nations (2017) UNCTAD Handbook of Statistics 109 United Nations (2017) UNCTAD Review of Maritime Transport 110 United Nations Conference on Trade and Development http://unctadstat.unctad.org 111 World Bank http://www.worldbank.org 112 World Bank (2006) Port Reform Toolkit Second Edition 113 World Bank (2011) Logistics Costs and Competitiveness: Measurement and Trade Policy Applications 114 So Young Yang (2011) Case Study on Single Window implementation in Korea 115 Zhi Yuan (2016) A brief literature review on ship management in maritime transportation IRIDIA - Technical Report Series ISSN 1781-3794 149 ... tồn Nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, đặc biệt giải pháp ứng dụng CNTT quản lý - giải. .. việc nghiên cứu Đề tài luận án Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 cần thiết nhằm đổi nâng. .. cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận vai trò quản lý nhà nước, cơng tác QLNN chuyên ngành hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay