Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông (Luận án tiến sĩ)

132 7 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:26

Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển ĐôngĐặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT VŨ THỊ HOÃN ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC BIỂN ĐÔNG Ngành: Kỹ thuật Địa vật lý Mã số: 9520502 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA VẬT LÝ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TSKH NGÔ THỊ LƢ PGS TS PHAN THIÊN HƢƠNG HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu thu thập xử lý, kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận án VŨ THỊ HOÃN ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt,các ký hiệu v Danh mục bảng vi Danh mục hình vẽ, đồ thị vii Lời cảm ơn x MỞ ĐẦU Chƣơng1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VÀ LÂN CẬN 1.1 Đặc điểm kiến tạo - địa động lực đại khu vực Biển Đơng kế cận 1.2 Tình hình nghiên cứu đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông 15 1.2.1 Vài nét việc thành lập danh mục động đất 15 1.2.2 Tình hình nghiên cứu đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông 24 1.2.3 Tình hình nghiên cứu dự báo độ lớn động đất cực đại khu vực Biển Đông 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 Chƣơng 2: PHẠM VI KHU VỰC NGHIÊN CỨU, SỐ LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Phạm vi khu vực nghiên cứu 33 2.2 Số liệu sử dụng 35 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.3.1 Phƣơng pháp so sánh, đối chiếu 37 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích hồi quy 37 2.3.3 Phƣơng pháp cửa sổ không gian - thời gian 39 2.3.4 Phƣơng pháp phân bố cực trị tổng quát 40 iii KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 Chƣơng 3: THÀNH LẬP DANH MỤC ĐỘNG ĐẤT THỐNG NHẤT KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VÀ LÂN CẬN 45 3.1 Phân tích chỉnh lý số liệu phục vụ nghiên cứu 45 3.2 Xây dựng hàm tƣơng quan loại magnitude 45 3.2.1 Hàm tƣơng quan Mw = f(Ms) 45 3.2.2 Hàm tƣơng quan Mw = f(Mb) 45 3.2.3 Hàm tƣơng quan Mw = f(ML) 50 3.3 Tách nhóm tiền chấn - dƣ chấn khỏi danh mục động đất 52 3.4 Thành lập danh mục động đất thống khu vực Biển Đông 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 Chƣơng 4: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC BIỂN ĐÔNG 55 4.1 Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông 55 4.1.1 Bản đồ chấn tâm động đất khu vực Biển Đông 55 4.1.2 Đồ thị lặp lại động đất khu vực Biển Đông 56 4.1.3 Phân bố động đất theo độ sâu chấn tiêu 58 4.1.4 Tiến trình thời gian - phân bố động đất theo năm 59 4.1.5 Phân bố động đất cực đại theo thời gian 62 4.2 Nghiên cứu chi tiết số trận động đất mạnh khu vực Biển Đông 65 4.2.1 Trận động đất số ngày 21/01/2007 Molucca, Indonesia M7.5 67 4.2.2 Trận động đất số ngày 12/09/2007 Southern Sumatra, Indonesia M8.5 71 4.2.3 Trận động đất số ngày 11/02/2009 Kepulauan Talaud, Indonesia ngày 11/02/2009 với M7.1 74 4.2.4 Trận động đất số ngày 31/08/ 2012 Sulangan, Philippines với magnitude M7.6 74 iv 4.2.5 Trận động đất số ngày 15/10/2013 Balilihan, Philippines với magnitude M7.1 80 4.2.6 Trận động đất số ngày 15/11/2014 Balilihan, Philippines với magnitude M7.1 83 4.3 Đánh giá độ lớn động đất cực đại khu vực nghiên cứu 86 4.3.1 Đánh giá độ lớnđộng đất cực đại cho khu vực Biển Đông 86 4.3.2 Đánh giá độ lớnđộng đất cực đại cho vùng Philippine 91 Thảo luận 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 112 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, CÁC KÝ HIỆU BĐ: Biển Đông DC: Dƣ chấn; DMĐĐ: Danh mục động đất ĐNA: Đông Nam Á CCCT: Cơ cấu chấn tiêu GEV: Generalized Extreme Value distribution (Phân bố cực trị tổng quát) GPS:Global Positioning System (Hệ thống Định vị Toàn cầu) ISC: International Seismological Centre (Trung tâm địa chấn quốc tế) KĐC: Kích động mB: Magnitude theo sóng khối chu kì dài mb: Magnitude theo sóng khối chu kì ngắn Mb: Magnitude theo sóng khối nói chung Mmax: Moment magnitude cực đại ML: Magnitude địa phƣơng MS: Magnitude theo sóng mặt Mw: Magnitude moment NCS: Nghiên cứu sinh nnk et al: Những ngƣời khác RIMES: Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (Hệ thống cảnh báo sớm đa tích hợp khu vực châu Phi châu Á) TC: Tiền chấn USGS: United State Geological Survey (Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ) φ: Vĩ độ : Kinh độ NCS: Nghiên cứu sinh vi DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1: Giới hạn khu vực Biển Đông theo Tổ chức Thủy văn Quốc tế 33 Bảng 3.1: Các giá trị R1a , R1b R1 tƣơng ứng với giá trị MS* 47 Bảng 3.2: Tổng bình phƣơng sai số hàm Mw = f(MS) 47 Bảng 3.3: Tổng bình phƣơng sai số hàm Mw = f(Mb) 50 Bảng 3.4: Các giá trị cửa sổ không gian – thời gian dùng luận án Bảng 4.1: Phân bố số lƣợng động đất theo magnitude 53 55 Bảng 4.2: Phân bố động đất khu vực Biển Đông theo độ sâu chấn tiêu Bảng 4.3: Danh mục trận động đất mạnh khu vực Biển Đông giai đoạn 1900-2017 56 58 Bảng 4.4: Phân bố số lƣợng động đất khu vực Biển Đông theo thời gian (3 ≤ Mw ≤ 8,5) Bảng 4.5: Phân bố magnitude động đất cực đại theo năm Bảng 4.6a: Các tham số trận động đất mạnh 60 62 66 Bảng 4.6b: Các đặc điểm nhóm TC-DC kèm theo KĐC 67 Bảng 4.7: Giá trị tham số T, λT, 1/ λT phục vụ tính Mmax 89 Bảng 4.8: Các giá trị Q0,8() tƣơng ứng với giá trị khác 91 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Tên hình Hình 1.1: Sơ đồ địa địa động lực đại Đông Nam Á (Ngô Thị Lƣ, Rogozhin E.A, 2008b) Hình 1.2: Đặc điểm phân bố ứng suất kiến tạo khu vực Biển Đông lân cận (Nguyễn Văn Lƣơng Cao Đình Triều, 2014) Hình 1.3: Sơ đồ vận tốc chuyển dịch tuyệt đối IGS05 trạm GPS Biển Đông (Phan Trọng Trịnh nnk, 2011) Hình 1.4: Bản đồ hệ đứt gãy hoạt động Biển Đông kế cận (Bùi Cơng Quế chủ biên, 2010) Hình 1.5: Sơ đồ vùng nguồn động đất có khả gây sóng thần Biển Đơng (Nguyễn Hồng Phƣơng nnk, 2012) Trang 10 12 14 26 Hình 1.6: Tính địa chấn khu vực Biển Đông lân cận (Xu,2014) 26 Hình 2.1: Giới hạn khu vực Biển Đơng theo Tổ chức Thủy văn Quốc tế 34 Hình 2.2: Phạm vi khu vực Biển Đơng lân cận 36 Hình 3.1: Các đồ thị hàm số Mw = f(Ms) bậc bậc hai 48 Hình 3.2: Các đồ thị hàm số Mw = f(Ms) với giá trị Ms* = 5.7 48 Hình 3.3: Các đồ thị hàm số Mw = f(Ms) bậc bậc hai 49 Hình 3.4: Các đồ thị hàm số Mw = f(Mb) bậc bậc hai 50 Hình 3.5: Các đồ thị hàm số Mw = f(ML) bậc bậc hai 51 Hình 3.6: Các đồ thị hàm số Mw =f(ML) bậc bậc hai theo phân đoạn magnitude 52 Hình 4.1: Đồ thị lặp lại động đất khu vực Biển Đơng (1900 - 2017) 56 Hình 4.2 Phân bố số lƣợng động đất theo độ sâu chấn tiêu 57 Hình 4.3 Bản đồ chấn tâm động đất khu vực Biển Đông giai đoạn 1900 - 2017 (Mw ≥ 5.0) 59 viii Hình 4.4 Tiến trình thời gian hoạt đơng động đất khu vực Biển Đông giai đoạn 1990 - 2017 Hình 4.5 Phân bố magnitude động đất cực đại theo năm Hình 4.6: Sơ đồ chấn tâm trận động đất dùng để nghiên cứu chi tiết động đất mạnh 62 64 67 Hình 4.6a: Phân bố chấn tâm động đất số DC chúng 69 Hình 4.6b: Mặt cắt độ sâu chấn tiêu DC trận động đất số 69 Hình 4.6c: Phân bố chấn tiêu động đất số DC chúng khơng gian 70 Hình 4.6d: Cơ cấu chấn tiêu động đất số DC 70 Hình 4.7a: Phân bố chấn tâm động đất số TC-DC 72 Hình 4.7b: Mặt cắt độ sâu chấn tiêu TC-DC trận động đất số 72 Hình 4.7c: Phân bố chấn tiêu động đất số TC-DC khơng gian Hình 4.7d: Cơ cấu chấn tiêu động đất số TC-DC Hình 4.7d’: Sơ đồ đứt gãy khu vực xung quanh động đất số phía Nam Sumatra, Indonesia M8.5 ngày 12 - 09 - 2007 (theo USGS) 73 73 73 Hình 4.8a: Phân bố chấn tâm động đất số TC-DC 75 Hình 4.8b: Mặt cắt độ sâu chấn tiêu TC DC trận động đất số 75 Hình 4.8c: Phân bố chấn tiêu động đất số TC-DC khơng gian Hình 4.8d: Cơ cấu chấn tiêu động đất số TC-DC Hình 4.8e: Sơ đồ hệ thống đứt gãy xung quan chấn tâm động đất M72 Talaud, Indonesia (Nguồn USGS) 76 76 77 Hình 4.9a: Phân bố chấn tâm động đất số TC-DC 78 Hình 4.9b: Mặt cắt độ sâu chấn tiêu DC trận động đất số 78 ix Hình 4.9c: Phân bố chấn tiêu động đất số TC-DC khơng gian 79 Hình 4.9d: Cơ cấu chấn tiêu động đất số TC-DC 79 Hình 4.9d’: Đứt gãy khu vực lân cận trận động đất số 79 Hình 4.10a: Phân bố chấn tâm động đất số DC 79 Hình 4.10b: Mặt cắt độ sâu chấn tiêu DC trận động đất số 81 Hình 4.10c: Phân bố chấn tiêu động đất số DC khơng gian 81 Hình 4.10d: Cơ cấu chấn tiêu động đất số DC 82 Hình 4.11a: Phân bố chấn tâm động đất số TC-DC 84 Hình 4.11b: Mặt cắt độ sâu chấn tiêu TC-DC trận động đất số 84 Hình 4.11c: Phân bố chấn tiêu động đất số TC-DC khơng gian 85 Hình 4.11d: Cơ cấu chấn tiêu động đất số TC-DC 85 Hình 4.12: Đồ thị hàm (T) với magnitude ngƣỡng M* =5.0 88 Hình 4.13 Đồ thị hàm Qq() với q = 0,8 theo số liệu từ DMĐĐ khu vực Biển Đông (M ≥ 5,0) giai đoạn 1917 - 2017 90 107 Dƣơng Quốc Hƣng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lƣơng, Nguyễn Văn Điệp (2013), “Trƣờng ứng suất chuyển động đại vỏ Trái Đất khu vực đông nam thềm lục địa Việt Nam”, Tạp chí khoa học Trái đất, 35 (1), tr.1-9 Nguyễn Văn Hƣớng (2012) Đặc điểm biến dạng, trường ứng suất kiến tạo đại mối quan hệ chúng với tai biến địa chất khu vực biển đông Việt Nam vùng lân cận, Luận án Tiến sĩ, Viện Địa chất, Hà nội, năm 2012, 125 tr 10 Vũ Thị Hỗn, Ngơ Thị Lƣ, M.V Rodkin, Trần Việt Phƣơng (2014), “Áp dụng quy luật phân bố giá trị cƣc trị để nghiên cứu tính địa chấn khu vực Đơng Nam Á”, Tạp chí Địa chất, loạt A số 341-345, 38/2014, tr 180-189 11 Nguyễn Kim Lạp (1983), Chế độ địa chấn trường ứng suất lãnh thổ Đông Nam Á, //Luận án TS, Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội, năm 1983, 170 tr 12 Nguyễn Kim Lạp (1986), Một số đặc điểm chế độ địa chấn trường ứng suất lãnh thổ Đơng Nam Á, //Các cơng trình nghiên cứu khoa học viện Vât Vật lý Địa cầu, viện KHVN, Hà Nội, 1986(2), Tập (1985-1986), Tr.15-20 13 Nguyễn Kim Lạp, Nguyễn Duy Nuôi (1986), Độ nguy hiểm động đất khu vực Đơng Nam Á, Các cơng trình khoa học Trung tâm nghiên cứu Vật lý địa cầu, tập V, Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội, tr - 13, 14 Ngô Thị Lƣ (1996), Động đất mạnh lãnh thổ Đông Nam Á vùng lân cận (chu kỳ 1970-1993),//Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Truờng Đại học Mỏ Địa chất, T Hà Nội, 1996, Tr 4-16 108 15 Ngơ Thị Lƣ Nguyễn Quang (1998), “Phân tích đặc điểm biểu tính địa chấn lãnh thổ Đông Nam Á”,Tc Các khoa học trái đất, T 20, № 3, Hà Nội, Tr 183-188 16 Ngơ Thị Lƣ (2000), “Áp dụng thuật tốn tách tách TC DC từ DMĐĐ Đông Nam Á”, Tc Các khoa học trái đất, T 22, № 1, Hà Nội, tháng 3, 2000, Tr 18-21 17 Ngô Thị Lƣ (2001), “Phân tích phổ để xác định tham động lực chấn tiêu động đất mạnh Đông Nam Á”,Tc Các khoa học trái đất, T23 №1, Hà Nội, tháng 3, 2001, Tr 49-55 18 Ngô Thị Lƣ (2003), “Mối tƣơng quan giá trị magnitude động đất tính theo thang magnitude Việt Nam theo số liệu quốc tế”,Tc Các khoa học trái đất, T25, № 3, Hà Nội, 2003, Tr 284-286 19 Ngô Thị Lƣ (2005a), “Đặc điểm hoạt động động đất gây sóng thần Andaman- Nicobar (26.12.2004) diễn biến DC nó”,Tc Địa chất, số 286, 1-2/2005, Tr 1-10 20 Ngơ Thị Lƣ (2005b), Về việc thống hoá DMĐĐ Việt Nam,// Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam lần thứ 4, NXB KH&KT, Hà Nội, năm 2005, Tr 139148 21 Ngơ Thị Lƣ, Rogozhin E.A., 2008a, “Phân tích đặc điểm địa động lực đại khu vực biển Đông”, Tc Địa chất, số 305, 3-4/2008, Tr 4350 22 Ngô Thị Lƣ, Rogozhin E.A., 2008b,Đánh giá tiềm địa chấn khu vực biển Đơng độ nguy hiểm sóng thần vùng bờ biển Việt Nam, //Tuyển tập báo cáo Hội nghị Toàn quốc lần 1: Địa chất biển Việt Nam Phát triển bền vững, 9-10/10/2008, TP Hạ Long, Tr 520528 109 23 Ngô Thị Lƣ, Trần Việt Phƣơng, 2013, “Xây dựng thuật toán chƣơng trình tách nhóm TC DC khỏi danh mục động đất để bảo đảm tính độc lập kiện“, Tc Khoa học công nghệ biển, T13, Số 3A, Hà Nội, 9/2013, Tr 79-85 24 Ngô Thị Lƣ, Trần Việt Phƣơng, Nguyễn Quang, Vũ Thị Hoãn, Phùng Thị Thu Hằng (2014), “Áp dụng tổ hợp phƣơng pháp mơ hình thống kê vật lý kiến tạo để dự baáo động đất lãnh thổ Việt Nam lân cận”Tc Địa chất, Loạt A, Số 341-345, Hà Nội, 2014, Tr 254-263 25 Nguyễn Văn Lƣơng, Dƣơng Quốc Hƣng, Bùi Thị Thanh Tống Duy Cƣơng, (2003), “Đặc điểm hệ đứt gãy sinh chấn khu vực Biển Đông”, Tc Các khoa học Trái đất, v 25 (1), tr 1-8 26 Nguyễn Văn Lƣơng, Nguyễn Văn Dƣơng (2005), “Các vùng nguồn động đất khu vực Biển Đơng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển, T5(2005), số 3, tr 30-44 27 Nguyễn Văn Lƣơng, Bùi Công Quế, Nguyễn Văn Dƣơng (2008), “Trƣờng ứng suất kiến tạo chuyển động đại vỏ Trái Đất khu vực Biển Đơng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển, T8, tr 46-52 28 Nguyễn Văn Lƣơng, Dƣơng Quốc Hƣng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Điệp, Mai Đức Đông (2013), Đặc điểm địa chấn kiến tạo khu vực thềm lục địa Việt Nam lân cận, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ hai, Hà nội, Hạ Long,10-12/10/2013, tr, 738-754 29 Nguyễn Văn Lƣơng, Cao Đình Triều (2014), Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm địa chấn - kiến tạo khu vực Biển Đông Việt Nam, 79 trang, lƣu trữ Viện Vật lý Địa cầu - Viện HL Khoa học Công nghệ VN 110 30 Lê Huy Minh, Frederic Masson, Alain Bourdiilon, Patrick Lassudrie Duchesne, Rolland Fleury, Jyr-ching Hu, Vũ Tuấn Hùng, Lê Trƣờng Thanh, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành (2014), “Chuyên động đại vỏ trái đất theo số liệu GPS liên tục Việt Nam khu vực Đông Nam Á”, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, 36(1): 1-13 31 Trần Nghi chủ biên (2006), Thành lập đồ địa chất Biển Đông vùng kế cận, tỷ lệ 1/1.000.000, Đề tài trọng điểm cấp Nhà nƣớc, mã số KC-09-23, 2005-2006 32 Nguyễn Hồng Phƣơng (1997), Đánh giá động đất cực đại cho vùng nguồn chấn động Việt Nam tổ hợp phương pháp xác suất, Các cơng trình nghiên cứu địa chất địa vật lý biển, tập III, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 48-65 33 Nguyễn Hồng Phƣơng (1998), “Khảo sát mối liên quan tính địa chấn vài yếu tố địa động lực vùng ven biển thềm lục địa Đông Nam Việt Nam”, Tạp chí Các khoa học Trái đất, 20(3) tr 167-182 34 Nguyễn Hồng Phƣơng (2004), “Bản đồ độ nguy hiểm động đất Việt Nam Biển Đông”, Tc Các khoa học Trái đất, T26(2) tr 97-111 35 Nguyễn Hồng Phƣơng, Phạm Thế Truyền (2007), “Xây dựng mơ hình nguồn tuyến đánh giá độ nguy hiểm động đất Việt Nam”, Tạp chí Các khoa học Trái đất, 20(3) tr 228-228 36 Nguyễn Hồng Phƣơng, Phạm Thế Truyền (2015), “Tập đồ xác suất nguy hiểm động đất Việt Nam Biển Đơng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: 77-90 37 Bùi Nhị Thanh (2012), Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam mối quan hệ với tai biến địa chất sở tài liệu địa chấn, Luận án Tiến sĩ Địa chất, Trƣờng Đại học 111 Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 151 trang 38 Trần Thị Mỹ Thành (2002), Đánh giá độ nguy hiểm địa chấn lãnh thổ Việt Nam lân cận, Luận án TS Toán-Lý, Thƣ viện QG, Hà Nội, 161 tr 39 Phạm Văn Thục (1979), Một số đặc điểm cảu tính địa chấn lãnh thổ Đơng Nam Á, Các kết nghiên cứu Vật lý đại cầu năm 1979, Viện KHVN, Hà nội, 1980(1), tr 9-19 40 Phạm Văn Thục (2001), “Những đặc điểm sóng thần khu vực Biển Đông Việt Nam”, TC KHvàCN Biển, TI, số 2, tr 52-64 41 Phạm Văn Thục Nguyễn Thị Kim Thanh (2004), “vùng động đất khu vực Biển Đông Việt Nam ven bờ”, TC Địa chất, loạt A, số 285 (1112) 42 Cao Đình Triều, Phạm Nam Hƣng, Cao Đình Trọng (2007), Thiết lập DMĐĐ, dự báo động đất Việt Nam sở phần mềm CN, http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2007/A300/a35.htm 43 Cao Đình Triều, Phạm Nam Hƣng (2008), Đới đứt gãy sâu có nguy phát sinh động đất mạnh phạm vi Biển Đông Việt Nam kế cận, Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất Biển toàn quốc lần thứ nhất, Tp, Hạ Long, 9-10/10/2008, trang 491 - 497 44 Cao Đình Triều, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, Cao Đình Trọng (2009a), “Một số nét đặc trƣng hoạt động động đất đới ranh giới mảng khu vựcĐông Nam Châu Á”, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, tập 30, số 4, Hà nội, trang 514- 523 45 Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, Nguyễn Đức Vinh, (2009b), “Đặc trƣng hoạt động động đất đới ranh giới mảng thạch thuộcĐơng Nam Châu Á”, Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 18 - 26 112 46 Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ văn Lĩnh, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng (2013), Địa động lực đại lãnh thổ Việt nam, Chuyên khảo, Nxb Khoa học tự nhiên Công Nghệ, 242 tr 47 Phan Trọng Trịnh (2006), Trận động đất sóng thần ngày 26/12/2004 Ấn Độ Dƣơng: cảnh báo Việt Nam, Tạp chí Địa chất, loạt A, số 293, Hà Nội 48 Phan Trọng Trịnh nnk (2010a), Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo đại địa động lực Biển Đông làm sở khoa học cho việc dự báo dạng tai biến liên quan đề xuất giải pháp phòng tránh, BCTH KQ KHCN đề tài MS: KC.09.11/06-10, Viện Địa chất (446 tr) 49 Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tơ, Vy Quốc Hải, John Beavan, Nguyễn Văn Hƣớng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Đăng Túc, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Viết Thuận, Lê Huy Minh, Bùi Thị Thảo, Nguyễn Huy Thịnh, Đinh Văn Thế, Lê Minh Tùng, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Việt Tiến (2010b), Chuyển động kiến tạo đại Biển Đông vùng lân cận, Tạp chí Địa chất, Loạt A số 320, T9-10, Hà Nội 50 Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hƣớng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tơ, Vy Quốc Hải, Hồng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo (2011), Kiến tạo đại tai biến địa chất liên quan vùng biển Việt Nam lân cận, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, T33, Vol 3ĐB, p443-456, Hà Nội 51 Phan Trọng Trịnh (2012), Kiến tạo trẻ địa động lực đại vùng biển Việt Nam kế cận, Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ, 332 tr 113 52 Bùi Công Quế, Phạm Huy Tiến (1995), Địa chất, địa động lực tiềm khoáng sản vùng biển Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000 53 Bùi Công Quế Phùng Văn Phách (2001), Về yếu tố cấu trúckiến tạo vùng biển Việt Nam kế cận, Tc Khoa hoạc Công nghệ Biển, T8, Số 2, tr.29-41 54 Bùi Công Quế chủ biên (2010), Nguy hiểm động đất sóng thần vùng ven biển Việt Nam, Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ, 312 tr 55 Bùi Công Quế, Nguyễn Hồng Phƣơng, Trần Thị Mỹ Thành, Trần Tuấn Dũng, (2014), Nghiên cứu cấu trúc sâu, địa động lực đánh giá độ nguy hiểm động đất sóng thần vùng biển Việt Nam kế cận, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Biển, Tập 14, Số 2, 2014 56 Phan Văn Quýnh, Võ Năng Lạc (1996), Kiến tạo biển Đông, Báo cáo HNKH lần thứ 12 ĐH MĐC, : 207-215, Trƣờng ĐH MĐC, Hà Nội 57 Phạm Năng Vũ (2007), Hoạt động kiến tạo trẻ đại thềm lục địa Việt nam, Báo cáo Hội nghị KHKT Địa vật lý Việt Nam, 8-2007, Tp Hồ Chí Minh 58 Phạm Năng Vũ nnk (2008), Hoạt động kiến tạo núi lửa trẻ Pliocen-Đệ Tứ thềm lục địa Nam Việt Nam, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, 30(4), tr 289-301 TÀI LIỆU TIẾNG NƢỚC NGOÀI 59 https://web.archive.org.web.20100302231017/http://neic.usgs.gov:80/ neis.eq_depot/2007/eq_070912_hear/neic_hear_1.html 60 https://web.archive.org.web.20100129055218/http://neic.usgs.gov:80/ neis.eq_depot/2009/eq_090211_cybb/neic_cybb_1.html 61 http://www.marineregions.org/ 62 Abe K., 1981, Magnitudes of large shallow earthquakes from 1904 to 114 1980, Phys Earth Planet Int 27, 72–92 63 Bath Markus and Dura Seweryn J (1964), Earthquake volume, fault plane area, seismic energy, strain, deformation and related quantities, Annals of Geophysics, Vol 17, No p 353 - 368 64 Bautista C.B., Bautista M.L.P., Oike K., Wu F.T., Punongbayan R.S., (2001), A new insight on the geometry of subducting slabs in northern Luzon, Philippines, Tectonophysics 339, 279~310 65 Das Ranjit, H.R Wason, M.L Sharma (2011),Global regression relations for conversion of surface wave and body wave magnitudes to moment magnitude, Springer, Nat Hazards (2011) 59:801-810 66 Dietrich Stromeyer, Gottfried Grunthal, Rutger Wahlström, (2004), Chi-square regression for seismic strength parameter relations, and their uncertainties, with applications to an Mw based earthquake catalogue for central, northern and northwestern Europe Journal of Seismology 8: 143–153, 2004 67 Deniz Aykut and Yucemen M Semih (2010), Magnitude conversion problem for the Turkish earthquake data, Nat Hazards 55: 333-352 68 Dowrich DJ and Rhoades DA (2003), Relationships beween earthquake magnitude and fault ruptura dimensions - How reliable are they? Bull Seism Soc Am 69 Ekstrom G and Dziewonski AM, 1988 Evidence of bias in estimations of earthquake size Nature 332: 319 – 323 70 Galgana Gerald, Hamburger Michael, McCaffrey Robert, Corpuz Ernesto, Chen Qizhi (2007), Analysis of crustal deformation in Luzon, Philippines using geodetic observations and earthquake focal mechanisms,Tectonophysics, Volume 432, Issue 1- 4, p 63-87 71 Gumbel E J (1958), Statistics of Extremes, Columbia Un4 Press 115 72 Gutenberg B (1945a), Amplitudes of P, PP and S and magnitudes of shallow earthquakes Bull Seismol Soc Am 35:57–69 73 Gutenberg B (1945b), Magnitude determination for deep focus earthquakes, Bull Seismol Soc Am 35:117–130 74 Gutenberg B, Richter CF (1956) Magnitude and energy earthquakes, Ann Geofis 9:1–15 75 Hayes D E, (1980), The tectonics and geologic evolution of the SE Asian Seas and Islands, Geoph, Monograph, 23 Amer Geoph Union, Washington 76 Kanamori H., (1977), The energy release in great earthquakes, Jl Geophys Res 82,2981-2989 77 Vu Thi Hoan, Ngo Thi Lu, Nguyen Huu Tuyen, Mikhail Rodkin, Phung Thi Thu Hang, Tran Viet Phuong (2017), Prediction of maximum earthquake magnitude for Northern Vietnam region based on the GEV distribution, Vietnam Journal of Earth Sciences, 38(4), 339-344 78 Hsu Y J., Yu S B., SimonsM., Kuo L C., and Chen H Y (2009), Interseismic crustal deformation in the Taiwan plate boundary zone revealed by GPS observations, seismicity, and earthquake focal mechanisms, ectonophysics, 479, 4-18 79 Kirby S., Geist E., Lee W.H., Scholl D., Blakely R., (2005), 660 Tsunami source characterization for western Pacific subduction 661 zones: a perliminary report, Report USGS Tsunami Subduction 662 Source Working Group 80 Le Van De (1986), Outline of tectonics of the East Vietnam sea and adjacent areas, Proc, 1st Conf, Geol, Indoch, Hồ Chí Minh City: 397404, Hà Nội 116 81 Ngo Thi Lu and Nguyen Quang (1997), Large earthquakes in SE Asia in 1970-1993,//Volc, Seis, Vol 19 P 235-246 82 Ngo Thi Lu (1998a), The estimate of errors in location of near earthquakes and efficient seismologycal networks SE Asia,// Journal of Sciences of the Earth, Vol 20 № Hanoi, 1998, P 7-15 83 Ngo Thi Lu (1998b), Strong earthquakes on the territory of South-East Asia and peculiarities in their manifestation, //Journal of earthquake prediction research, Vol № 1998, P 170 –185 84 Ngo Thi Lu (2003), Strong earthquakes and features of tectonic activities in southeast Asia region,//Journal of Geology, Series B, № 22/2003, pp 54-60 85 Ngo Thi Lu, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, Vo Le Nam, Tran Viet Phuong (2010), Seismicity on the Vietnamese territory and adjacent regions during the period 1137-2008 (M3.5),// (Journal of Geology, Series B, № 35-36/2010, Tr 99-110 86 Ngo Thi Lu, RodkinV M., Tran Viet Phuong, Phung Thu Hang and Vu Thi Hoan (2017), Assessment of Earthquake Hazard for the Northwestern Vietnam from Geological and Geophysical Data Using an Original Program Package.//Journal of Volcanology and Seismology, Vol 11, №2, pp 164-171 87 Nguyen Hong Phuong ( 2001), Probabilistic Seismic Hazard Assessment Along the Southeastern Coast of Vietnam, Natural Hazards 24: 53–74 88 Nguyen Hong Phuong, Bui Cong Que (2012), Investigation of earthquake tsunami sources, capable of affecting Vietnamese coast, Nat Hazards, 64:311~327 117 89 Nguyen Hong Phuong, Pham The Truyen, 2014, Probabilistic Seismic Hazard Assessment for the South Central Vietnam, Vietnam Journal of Earth Sciences 36 (2014), 451 - 461 90 Nguyen Hong Phuong (2015), Estimation of seismic hazard parameters for potential tsunamigenic sources in the south china sea region (http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oevàtask=viewDocu mentRecordvàdocID=16484) 91 Pisarenko V.F, Sornette A, Sornette D and Rodkin M.V (2008), New approach to the Characterization of Mmax and of the Tail of the Distribution of Earthquake Magnitudes, Pure and Applied Geophysics, 165, pp 847-888 92 Pisarenko V.F, Sornette D and Rodkin M.V (2010), Distribution of maximum Earthquake magnitudes in future time intervals: application to the seismicity of Japan (1923-2007), EPS (Earth, Planets and Space), vol.62, pp 567-578 93 Pisarenko V.F., Rodkin M.V., Ngo Thi Lu (2012), New general quantile approach to the seismic rick assessment application to the Vietnam region, //Tuyển tập báo cáo HNKH QT “Vật lý địa cầu - Hợp tác phát triển bền vững, NXB KHTN CN, Hà Nội 2012, Tr 161167 94 Richter C., (1935) An instrumental earthquake magnitude scale Bull Seismol Soc Am B11(1):2302 95 Sankar Kumar Nath, Suman Mandal, Manik Das Adhikari, Soumya Kanti Maiti, (2017), A unified earthquake catalogue for South Asia covering the period 1900 – 2014, Springer, Nat Hazards 85: 1787 1810 118 96 Stirling M, Rhoades D and Beryman K (2002), Comparison of earthquake scaling relations derived from data of the iinstrumental and pre-instrumental eras, Bull Seism Soc Am 92(2); 812-30 97 Tønnesson, Stein (2005), Locating the South China Sea, Locating Southeast Asia: geographies of knowledge and politics of space, Singapore: Singapore University Press, p 203-233 98 Taylor B and Hayes D.E (1980), The tectonic evolution of the South China Sea Basin, In: Hayes D.E., The Tectonic and Geologic Evolution of Southeast Asian Seas and Islands, AGU Geophys, Monogr, Washington, D.C, pp 89–104 99 Tsuboi Chuji (1956), Earthquake energy, earthquake volume, aftershock area, and strength of the Earth’s Crust, Journal of Physics of the Earth, Vol 4, No 2, p.63 - 369 100 Utsu Tokuji (2002), Statistical Features of Seismicity, 719-732 101 Vanek J., Zatopek A., Kondorskaya V., Riznichenko N.V., Savarensky Y.V., Soloview S.L., and Shebalin N.V., (1962), Standardization of magnitude scales, Bull Acad Sci USSR Geophys Ser 108 – 111 102 Wells D and Coppersmith K (1994), New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and surface displacement, Bull Seis Soc Am 84: 974 - 1002 103 Wyss M (1979), Estimating maximum expectable magnitude of earthquake from fault dimension, Geology, vol 7, no 7, p.336-340 104 Xia K., Huang C (1994), Comparision of the tectonics and geophysics of the major structural belts between the northern and southern continental margins of the South China Sea, Tectonophysics 235(1-2): 99-116 119 105 Yingchun Liu, Angela Santos, Shuo M Wang, Yaolin Sh, Hailing Liu, David A Yuen (2007), Tsunami hazards along Chinese coast from potential earthquakes in South China Sea, Phys Earth Planet, Interiors 163(2007) 233-244 106 Zhiguo Xu (2014), A Review on the Seismic and Tsunami Simulation in the SCS and Adjacent Regions.ppt in 1st Task Team Meeting on Establishment of the SCSTAC (Power point presentation file) 120 PHỤ LỤC Danh mục động đất mạnh với magnitude Mw≥ 7,5 STT Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây Vĩ độ Kinh độ Độ sâu Mw 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1902 1905 1907 1910 1910 1913 1914 1918 1920 1924 1932 1934 1936 1937 1938 1938 1939 1940 1943 1948 1951 1957 1958 1959 1963 1965 1966 1968 1968 1972 1972 1972 1976 11 12 8 12 10 11 10 12 8 12 21 22 12 16 14 25 15 14 14 14 20 19 10 21 24 24 26 15 26 15 24 12 10 25 11 16 18 14 19 12 16 13 11 17 21 17 18 14 22 20 19 16 20 19 16 16 43 54 22 44 45 18 21 20 11 59 59 53 42 46 50 17 29 40 34 11 31 19 30 41 19 11 58 50 24 55 25 21 35 36 39 28 21 41 43 31 53 20 44 24 21 39 48 17 20 22 52 22.5 0.6 14 25.9 4.7 5.4 -3.9 23.7 6.7 0.5 17.5 4.2 14.6 -0.6 25.1 -0.1 5.6 -0.8 10.8 23.1 -1.8 1.8 24.8 -4.8 -2.6 24.1 16.3 1.5 13.4 3.8 6.4 6.3 121.5 122.8 123 124 126.1 126.1 101.8 124.4 122 126 125.8 119.2 126.4 121.7 118.9 125.3 122.5 125.8 100.7 122.3 121.2 116 125.1 122.6 108 126 122.6 122.1 126.2 120.3 124.2 126.6 124 90 60 235 15 15 35 20 20 15 15 15 35 15 35 20 35 15 10 15 30 20 177.7 118 661.5 20 30 25 23 25 330.8 60 33 7.5 7.8 8.1 7.6 7.8 7.6 8.3 8.2 7.7 7.5 7.8 7.5 7.7 7.7 8.1 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6 7.5 7.6 8.2 7.5 7.6 7.6 7.5 7.7 7.6 121 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1984 1986 1989 1990 1990 1991 1994 1996 1998 1998 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2007 2007 2010 2010 2012 2015 11 12 6 11 10 10 20 14 15 18 16 20 29 20 4 19 21 12 23 25 31 8 19 18 13 23 14 17 16 21 11 11 22 14 12 22 15 39 43 39 26 18 48 30 10 47 21 28 57 28 16 27 10 51 42 47 13 16 14 45 19 35 53 45 11 22 32 18 16 26 44 45 27 12 22 36 23 5.2 1.8 8.3 1.2 15.7 1.2 24.5 0.7 22.3 -2.1 23.8 -1.1 -4.7 6.9 -4.1 1.1 -4.4 6.5 -3.5 10.8 13.7 125.1 126.5 126.7 122.9 121.2 122.8 121.8 119.9 125.3 124.9 121 123.6 102.1 126.6 123.9 124.2 126.3 101.4 123.5 100.1 126.8 120.6 202.2 33 24.4 25.7 25.1 31.4 24 33 33 33 26 33 33 33 31 22 34 578 20.1 62 100 7.5 7.5 7.6 7.8 7.7 7.5 7.9 7.9 7.5 7.7 7.7 7.6 7.9 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 7.6 7.8 7.7 7.7 ... NGHIÊN CỨU ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VÀ LÂN CẬN 1.1 Đặc điểm kiến tạo - địa động lực đại khu vực Biển Đông kế cận 1.2 Tình hình nghiên cứu đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông 15... động đất mạnh Mục tiêu nghiên cứu Làm sáng tỏ đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông đánh giá magnitude động đất cực đại khu vực Biển Đông nói chung, nghiên cứu chi tiết số trận động đất. .. điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông 55 4.1.1 Bản đồ chấn tâm động đất khu vực Biển Đông 55 4.1.2 Đồ thị lặp lại động đất khu vực Biển Đông 56 4.1.3 Phân bố động đất theo độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông (Luận án tiến sĩ), Đặc điểm hoạt động động đất khu vực Biển Đông (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay