Nghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)

142 12 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:19

Nghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng NinhNghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN THỊNH NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỐT KHÍ METAN KHI KHAI THẤC XUỐNG SÂU TRONG MỎ THAN HẦM VÙNG QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN THỊNH NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỐT KHÍ METAN KHI KHAI THẤC XUỐNG SÂU TRONG MỎ THAN HẦM VÙNG QUẢNG NINH Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 52 06 03 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐẶNG VŨ CH Í TS LÊ VĂN THAO HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Văn Thịnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Văn Thịnh 11 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thi Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa kha học giá trị thực tiễn đề tài Những luận điểm luận án Luận điểm khoa học Cấu trúc luận án Chương Tổng quan phương pháp nghiên cứu độ khí tan mỏ than hầm giới Việt Nam 1.1 Đặc điểm chung khí tan 1.2 Tổng quan phương pháp nghiên cứu độ khí tan mỏ than hầm giới 1.3 Tổng quan phương pháp nghiên cứu độ khí tan mỏ than hầm Việt Nam 1.4 Nhận xét chương Chương Đặc điểm độ chứa khí tan vỉa than mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 2.1 Đặc điểm chung độ chứa khí tan vỉa than 2.2 Đặc điểm địa chất vùng than Quảng Ninh 2.3 Kết xác định độ chứa khí tan vỉa than mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 2.4.Nghiên cứu quy luật phân bố độ chứa khí tan vỉa than mỏ than hầm vùng Quảng Ninh V Nhận xét chương Chương Nghiên cứu chế độ khí tan khai thác xuống sâu mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 3.1 Nghiên cứu độ khí tan mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 3.2 Dự báo độ khí tan mỏ than hầm vùng Quảng iv v vii 1 2 2 3 3 5 13 30 34 36 36 39 43 57 63 64 64 85 iii Ninh khai thác xuống sâu 3.3 Nhận xét chương Chương Đề thoát giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí tan cho mỏ than hầm vùng Quảng Ninh 4.1 Các biện pháp phòng ngừa mối nguy hiểm từ khí tan 4.2 Các biện pháp chủ động loại trừ mối nguy hiểm khí tan 4.3 Nhận xét chương Kết luận kiến nghị Danh mục cơng trình công bố tác giả Tài liệu tham khảo 93 94 94 98 117 119 121 123 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐB Đông Bắc ĐN Đơng Nam TB Tây Bắc TKTD Tìm kiếm thăm TDBS Thăm bổ sung TDTM Thăm tỉ mỉ TOE Tonne of Oil Equivelent: Hệ số quy đổi lượng sang lượng dầu FO (1 dầu FO= 1TOE, than cốc = 0,75 TOE, than cám 1,2 = 0,7 TOE, than cám 3,4 = 0,6 TOE, than cám 5,6 = 0,5 TOE, xăng ô tô = 1,05 TOE, kW điện= ,0 0 T o E CH Séc Cộng hòa Séc CHLB Đức Cộng hòa Liên bang Đức LC chợ CB chuẩn bị chợ CGH Cò chợ Cơ giới hóa CNKT Cơng nghệ khai thác HTKT Hệ thống khai thác DV dọc vỉa XV xuyên vỉa Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn khai thác than hầm Bộ trưởng Bộ công thương ban hành QCVN01:2011/BCT kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 v DANH MUC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng biêu • r r i /V r *? •Á Bảng 1.1 Nhiệt độ cháy nổ hàm lượng khí mêtan khơng khí Bảng 1.2 Thời gian gây nổ khí tan mối tương quan với hàm lượng khí nhiệt độ nguồn lửa Bảng 1.3 Các vụ cháy nổ khí mêtan điển hình giới hậu Bảng 1.4 Các vụ cháy nổ khí mêtan điển hình Việt Nam hậu Bảng 1.5 Sản lượng khai thác số nước giới Bảng 1.6 D ự báo sản lượng khai thác than giới Bảng 1.7 Trữ lượng than vùng Quảng Ninh Bảng 2.1 Kết phân tích độ chứa khí metan vỉa than mỏ hầm vùng Quảng Ninh Bảng 2.2 Kết dự báo độ chứa khí tan vỉa than số mỏ than hầm vùng Quảng Ninh Bảng 3.1.Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR +30/+67 Bảng 3.2 Kết tính tốn độ khí khu vực chợ 6ĐMR +30/+67 Bảng 3.3.Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR -25/+30 Bảng 3.4 Kết tính tốn độ khí khu vực 6ĐMR -25/+30 Bảng 3.5 Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR -80/-25 Bảng 3.6 Kết tính tốn độ khí khu vực chợ 6ĐMR -80/-25 Bảng 3.7 Độ chứa khí mêtan chợ 6ĐMR -150/-80 Bảng 3.8 Kết tính tốn độ khí khu vực chợ 6ĐMR -150/-80 Bảng 3.9 Độ chứa khí mêtan chợ +40/+24 khu III vỉa 10 Bảng 3.10 Kết tính tốn độ khí chợ + 40/+24 khu III vỉa 10 Bảng 3.11.Độ chứa khí mêtan chợ +20/-18 khu III vỉa 10 Bảng 3.12 Kết tính tốn độ khí chợ +20/-18 khu III vỉa 10 Bảng 3.13.Độ chứa khí mêtan chợ -20/-46 khu III vỉa 10 Bảng 3.14 Kết tính tốn độ khí chợ -20/-46 khu III vỉa 10 Bảng 3.15.Độ chứa khí mêtan chợ -46/-65 khu III vỉa 10 Bảng 3.16 Kết tính tốn độ khí chợ -46/-65 khu III vỉa 10 Bảng 3.17.Độ chứa khí mêtan chợ-70/-100 khu III vỉa 10 Bảng 3.18 Kết tính tốn độ khí chợ -70/-100 khu III vỉa 10 Bảng 3.19.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-2 (-25/-55) Bảng 3.20 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-2 (-25/-55) Bảng 3.21.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-5 (-55/-100) Bảng 3.22 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-5 (-55/-100) Bảng 3.23.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-4 (-100/-125) Trang 11 13 16 16 30 44 59 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 71 72 vi Bảng 3.24 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-4 (-100/-125) Bảng 3.25.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-6 (-125/-168) Bảng 3.26 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-6 (-125/-168) Bảng 3.27.Độ chứa khí mêtan chợ 13.2-6.1 (-170/-198) Bảng 3.28 Kết tính tốn độ khí chợ 13.2-4 (-170/-198) Bảng 3.29 Tổng hợp chế độ khí mêtan chợ lựa chọn khảo sát mỏ than Mạo Khê Bảng 3.30 Tổng hợp chế độ khí mêtan chợ lựa chọn khảo sát mỏ than Hà Lầm Bảng 3.31 Tổng hợp chế độ khí mêtan chợ lựa chọn khảo sát mỏ than Khe Chàm Bảng 3.32 M ức khai thác số mỏ than hầm qua năm 2007-2015 Bảng 3.33 Thể tích khí tan mơi trường mỏ than Mạo Khê Bảng 3.34 Thể tích khí tan mơi trường mỏ than Hà Lầm Bảng 3.35 Thể tích khí tan mơi trường mỏ than Khe Chàm Bảng 3.36 Các thông số địa chất kỹ thuật mơt số chợ mỏ than M ạo Khê Bảng 3.37 Các thông số địa chất kỹ thuật số chợ mỏ than Hà Lầm Bảng 3.38 Các thông số địa chất kỹ thuật số chợ mỏ than Khe Chàm Bảng 3.39 Kết tính tốn dự báo kết đo đạc thực tế khí mêtan mỏ than Mạo Khê Bảng 3.40 Kết tính tốn dự báo kết đo đạc thực tế khí mêtan mỏ than Hà Lầm Bảng 3.41 Kết tính toán dự báo kết đo đạc thực tế khí mêtan mỏ than Khe Chàm Bảng 4.1 Các thông số lỗ khoan khám khoan Bảng 4.2 Đặc tính kỹ thuật máy bơm rửa loại WT-30-2PB Bảng 4.3 So sánh ưu nhược điểm phương án 72 72 73 73 73 74 75 77 83 83 83 84 89 90 90 90 91 92 110 113 116 vil D A N H M U C C Á C H ÌN H V Ẽ , Đ Ồ T H I Tên bảng biêu Hình 1.1 Hỗn hợp nổ tan với khơng khí Hình 1.2 Giới hạn nổ phụ thuộc vào áp suất ban đầu Hình 1.3 Quan hệ độ khí mêtan tuyệt sản lượng chợ (Vùngthan Silesia Balan) Hình 1.4 Quan hệ độ khí tan tuyệt sản lượng chợ Hình 1.5 Đồ thị biến thiên hàm lượng M ê tan luồng gió thải chợ vỉa XXXII mỏ than Brzeszcze tuần m A r 1 • Á T rang 17 18 18 Hình 1.6 Đồ thị biến thiên hàm lượng M ê tan theo biểu đồ chu kỳ sản chợ vỉa XXXII mỏ than Brzeszcze 19 H ình S ự p h â n b ổ k h í tan hệ thống khai thác chợ 20 dài theo p h n g với hệ thổng thơng gió nghịch Hình 1.8 Sự phân bổ khí tan hệ thống khai thác chợ dài theo phương với thơng gió từ lên Hình 1.9 Sự phân bố khí tan hệ thống khai thác chợ dài theo phương với thơng gió từ xuống Hình 1.10 Sự phân bố khí tan hệ thống khai thác khấu đuổi Hình 1.11 Cường độ khí từ mặt lộ gương theo thời gian Hình 1.12 Sự khí từ than khai thác Hình 1.13 Sự khí từ than khấu vỉa than Bonđurevski thuộc mỏ Kirov vùng Kuzbas Hình 1.14 Sự phân bố hàm lượng khí mêtan tiết diện đường Hình 1.15 Sự tăng hàm lượng khí mêtan luồng gió thải chợ Hình 1.16 Phân bố hàm lượng mêtan không gian khai thác chợ Hình 1.17 Sự phát triển hàm lượng khí Mêtan chợ vỉa B, Mỏ Lupeni Hình 2.1 Phân bố độ chứa khí mêtan Tây Bắc miền Trung bể than Silesia Hình 2.2 Phân bố độ chứa khí tan phía Nam bể than Silesia Hình 2.3 Các miền khí phân theo chiều sâu Hình 2.4 Bản đồ vị trí địa lý bể than Quảng Ninh H ình 2.5 B iến thiên độ chứa k h í tan vỉa than m ỏ than 21 21 22 22 23 23 24 25 26 26 36 37 38 39 57 M ạo K H ình 2.6 Biến thiên độ chứa k h í tan vỉa than m ỏ than 58 H Lầm H ình 2.7 B iến thiên độ chứa k h í tan vỉa than m ỏ than K he Chàm 58 115 Hình 4.11 Sơ đồ đưa khí mêtan lên mặt đất xả bầu khí quyến 116 Đ ể có th ể lự a c h ọ n đ ợ c p h n g n tố i u , c ầ n p h ả i so sá n h u n h ợ c đ iể m c ủ a p h n g án Bảng 4.3 So sánh ưu nhược điểm phương án Phương án Ưu điểm: - T h iế t b ị k iể m so t k h í h iệ n đại, th u ậ n tiệ n c h o c ô n g tá c q u ả n lý , Phương án Ưu điểm: - C h i p h í đ ầ u tư b a n đ ầ u th ấ p ; - T h i c ô n g lắ p đ ặ t đ n g iản ; g iá m s t; - G iả m đ n g k ể c h iề u d i đ n g ố n g - T h u ậ n tiệ n ch o v iệ c th u h i v sử th o k h í; d ụ n g k h í m ê ta n s a u - C ô n g tá c v ậ n h n h k iể m so t th iế t b ị đ n g iản ; - C ô n g tá c b ả o trì, sử a c h ữ a , th a y th ế th iế t b ị đ n g iản Nhược điểm: - C h i p h í đ ầ u tư b a n đ ầ u lớ n ; - T h i c ô n g , lắ p đ ặ t k h ó k h ă n d o k h ố i lư ợ n g th iế t b ị lớ n ; Nhược điểm: - In je c to r v c ác th iế t b ị đ ặ t tạ i d ọ c v ỉa c h iế m d iệ n tíc h m g iả m lư u lư ợ n g gió - C ô n g tá c v ậ n h n h , b ả o trì th iế t b ị p h ứ c tạ p có n h iề u th iế t b ị h iệ n đại Đ ố i v i p h n g n 2: n ế u d ẫ n k h í m ê ta n lê n m ặ t b ằ n g tă n g c h iề u d i lắ p đ ặ t c ủ a h ệ th ố n g v c h i p h í v ậ n h n h h ệ th ố n g th i k h í m ê ta n tr ê n m ặ t b ằ n g , p h n g n n y n ê n p d ụ n g k h i có k h ả n ă n g th u h i k h í m ê ta n đ ể sử d ụ n g V ì v ậ y lự a c h ọ n p h n g n 3: x ả k h í m ê ta n r a đ n g th n g g ió c ủ a trạ m q u t h ợ p lý v ì v ẫ n đ ả m b ả o đ ợ c h iệ u q u ả v a n to n tro n g q u trìn h th o k h í m ê ta n , c h i p h í đ ầ u tư th ấp Đ ể k iể m tr a lư u lư ợ n g g ió đ i q u a x u y ê n v ỉa -2 có th ể h ò a lo ã n g lư ợ n g k h í m ê ta n In je c to r x ả r a đ n g x u ố n g d i ,7 % x e m tín h to n p h ầ n dư i: 117 - Đ ể đ ả m b ả o a n to n đ n g ố n g th o k h í m ê ta n p h ả i đ i tro n g đ n g g ió th ả i, đ ế n g ia i đ o n triể n k h a i h ệ th ố n g k h o a n th o k h í m ê ta n đ ế n trạ m q u t n g ắ n n h ấ t, v ì v ậ y c h ọ n x u y ê n v ỉa -2 v ị trí đ ể đ ặ t In je c to r h ú t khí - L u lư ợ n g g ió q u a x u y ê n v ỉa -2 m 3/s (4 0 m 3/p h ), h m lư ợ n g k h í m ê ta n lớ n n h ấ t q u a x u y ê n v ỉa -2 ,3 % , d o đ ó lư u lư ợ n g k h í m ê ta n đ i q u a x u y ê n v ỉa -2 là: ,3 x 0 /1 0 = 14,4 m 3/p h - L u lư ợ n g k h í m ê ta n th o đ ợ c lớ n n h ấ t ,9 m 3/p h , v ậ y tổ n g lư u lư ợ n g k h í m ê ta n sa u v ị trí In je c to r x ả k h í m ê ta n là: 14,4 + ,9 = ,3 m 3/p h T ổ n g lư ợ n g g ió đ i q u a x u y ê n v ỉa -2 sa u v ị trí In je c to r x ả k h í là: 0 + ,9 = ,9 m 3/p h - H m lư ợ n g k h í m ê ta n sa u v ị trí In je c to r x ả k h í m ê ta n tín h b ằ n g tổ n g lư u lư ợ n g k h í m ê ta n c h ia ch o tổ n g lư u lư ợ n g g ió , th a y số v o ta tín h đ ợ c h m lư ợ n g k h í m ê ta n tr ê n x u y ê n v ỉa -2 sa u v ị trí In je c to r x ả k h í là: ,3 / ,9 x 0 % = ,4 % V ậ y lư u lư ợ n g g ió q u a x u y ê n v ỉa -2 có th ể h ò a lo ã n g lư ợ n g k h í m ê ta n In je c to r x ả r a x u ố n g d i m ứ c c h o p h ép K ế t lu ận : C h ọ n p h n g n x lý k h í m ê ta n th u đ ợ c p h n g n 3: X ả k h í m ê ta n đ n g th n g g ió c ủ a m ỏ 4.3 N H Ậ N X É T C H Ư Ơ N G G iả i p h p p d ụ n g p h ò n g n g a c h y n ổ k h í m ê ta n tro n g m ỏ th a n h ầ m v u n g Q u ả n g N in h c ầ n p d ụ n g tổ n g th ể c ác g iả i p h p nh : S d ụ n g lỗ k h o a n tiế n g n g v i c h iề u s â u lớ n h n 10m , th ậ m c h í đ ế n h n g tră m m é t đ ể th ă m d ò tú i c h ứ a k h í, c h ứ a n c , đ n g th i áp d ụ n g c ác b iệ t p h p đ o đ ạc k h í m ê ta n b ằ n g ta y v th iế t b ị c ả n h b o k h í m ê ta n c n h â n tra n g b ị ch o c n b ộ c ô n g n h â n tro n g m ỏ D u y tu b ả o d ỡ n g th n g x u y ê n c ác h ệ th ố n g c ả n h b o k h í m ê ta n h iệ n đ ã lắ p đ ặ t tạ i m ỏ v lắ p đ ặ t m i ch o c ác k h u v ự c c h u ẩ n b ị k h a i th ác Đ ố i v i n h ữ n g v ỉa có đ ộ c h ứ a k h í m ê ta n c ao n h v ỉa 11 m ỏ th a n K h e C h m 1, C ô n g ty th a n H L o n g -T K V , c ầ n có b iệ n p h p th o k h í T ro n g lu ậ n án , tá c g iả đ ã tín h to n ch o c h ợ I-1 -5 m ỏ th a n K h e C h m lự a c h ọ n g iả i p h p k h o a n th o k h í v x ả r a đ n g g ió th ả i c ủ a m ỏ v i h m lư ợ n g k h í 118 C H tạ i đ ầ u x ả k h í ,4 % T u y n h iê n n ế u tiế p tụ c k h a i th c x u ố n g sâ u , độ c h ứ a k h í tự n h iê n tro n g v ỉa tă n g lê n th ì c ầ n tiế p tụ c tín h to n đ ể k ế t n ố i v i trạ m h ú t k h í trê n m ặ t b ằ n g đ ể đ a k h í m ê ta n trự c tiế p n g o i trờ i 119 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I K Ế T L U Ậ N T k ế t q u ả n g h iê n u , ta có th ể rú t n h ữ n g k ế t lu ậ n n h sau: - N h ìn c h u n g x u h n g đ ộ c h ứ a k h í m ê ta n tă n g th e o c h iề u sâ u c ủ a v ỉa c ũ n g n h c ủ a m ỏ - T ro n g b ể th a n Q u ả n g N in h , c h ỉ x é t riê n g c ác m ỏ h ầ m c ũ n g c h ia k h u v ự c có độ c h ứ a k h í m ê ta n c ao v k h u v ự c có đ ộ c h ứ a k h í m ê ta n th ấ p h n - Đ ộ th o t k h í m ê ta n c h ợ đ ề u tu â n th e o q u y lu ậ t c h u n g v p h ụ th u ô c c h ủ y ế u v o c h ứ a k h í m ê ta n v sả n lư ợ n g k h a i th c c h ợ c ụ th ể là: Đ ô th o t k h í m ê ta n tư n g đ ố i v đ ô th o t k h í m ê ta n tu y ệ t đ ố i tă n g k h i đô c h ứ a k h í m ê ta n tăn g K h i sả n lư ợ n g k h a i th c tă n g lê n th ì đ th o t k h í m ê ta n tu y ệ t đ ố i tă n g th e o n h n g n g ợ c lạ i độ th o t k h í m ê ta n tư n g đ ố i lạ i g iả m T b ả n g k ế t q u ả tổ n g h ợ p b ìn h q u â n trê n ch o th ấ y , lư ợ n g k h í m ê ta n c ủ a m ỏ từ n ă m 0 đ ế n n ă m đ ề u có x u h n g n ă m sa u tă n g h n n ă m trư c M ặ t k h c c ác m ỏ đ ề u k h a i th c x u ố n g s â u h n v sả n lư ợ n g k h a i th c k h ô n g tă n g n h iề u , n ê n ch o n h ậ n x é t rằ n g k h i k h a i th c x u ố n g s â u th ì lư ợ n g k h í m ê ta n th o t r a từ c ác k h u v ự c k h a i th c c ũ n g tă n g lên II K IẾ N N G H Ị T ă n g c h iề u sâ u k h o a n tiế n g n g lê n tố i th iể u m (v ợ t q u a k ẽ n ứ t tá c đ ộ n g c ủ a n ổ m ìn ), c h iề u sâ u tiế n g n g có th ể đ t tớ i h n g tră m m é t n ế u c ầ n để th ă m d ò k h í v n c C ầ n p d ụ n g k h o a n th o k h í đ ố i v i n h ữ n g m ỏ có n h ữ n g v ỉa th a n có độ c h ứ a k h í lớ n (n h ữ n g m ỏ h n g III v n h ữ n g m ỏ lê n h n g III k h i k h a i th c x u ố n g sâ u ) Á p d ụ n g k ế t q u ả n g h iê n c ứ u d ự b o đ ộ th o t k h í m ê ta n v o th ự c tế 120 b ằ n g c c h lấ y k ế t q u ả d ự b o n h â n th ê m v i h ệ số k = ,8 v c ộ n g v i ,0 121 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ N g u y ễ n V ă n T h ịn h , Đ ặ n g V ũ C h í, N g u y ễ n C a o K h ả i, N h ữ V iệ t T u ấ n , N g ô H o n g N g â n (2 ), “D ự b o đ ộ c h ứ a k h í v th o t k h í m ê ta n c ác v ỉa th a n m ỏ th a n M o K h ê c ác đ ộ sâ u k h a i th c k h c n h a u ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (5 ), tr -2 , N g u y ễ n V ă n T h ịn h , T r ầ n X u â n H , N g u y ễ n C a o K h ả i, N g ô H o n g N g â n , V ũ T h n h L â m ( ) , “ Đ n h g iá x ế p h n g m ỏ th e o đ ộ th o t k h í m ê ta n m ỏ th a n M ô n g D n g ” , Tạp chí công nghiệp mỏ (4), tr a n g -1 N g u y ễ n V ă n T h ịn h ( c h ủ n h iệ m ) , N g u y ễ n V ă n Q u a n g , N g ô T h i V in h ( ) , Nghiên cứu chế độ chứa, khí tan khai thác xuống sâu mỏ than M ạo Khê đề xuất biện pháp phòng ngừa cháy nổ khí tan, Đ ề tà i c ấ p c s m ã số T - , T r n g Đ i h ọ c M ỏ Đ ịa c h ấ t, H N ộ i N g u y ễ n V ă n T h ịn h , Đ ặ n g V ũ C h í, N g u y ễ n C a o K h ả i (2 ), “ Đ n h g iá m ứ c đ ộ c h ứ a v th o t k h í m ê ta n k h i k h a i th c m ộ t số m ỏ th a n h ầ m k h u v ự c U n g B í- Q u ả n g N in h ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (6 ), tr a n g -1 N g u y ễ n V ă n T h ịn h (c h ủ n h iệ m ) , N g u y ễ n C a o K h ả i, Đ in h T h ị T h a n h N h n ( ) , Nghiên cứu độ chứa, khí tan độ sâu khai thác khác đề xuất giải pháp phòng ngừa mối nguy hiểm cháy nổ khí số mỏ than hầm vùng ng Bí- Quảng Ninh, Đ ề tà i c ấ p c s m ã số T - , T r n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ấ t, H N ộ i Đ o V ă n C h i, N g u y ễ n V ă n T h ịn h , N g u y ễ n T rọ n g P h ú c (2 ), “ G iả i p h p th o k h í C H tạ i d ọ c v ỉa m ứ c + v ỉa b ằ n g th iế t b ị E k iz o s te r tạ i m ỏ th a n H o n h B ” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (5 ), tra n g -8 N g u y e n V an T hinh, D a n g V u C hi, D an g P h u o n g T hao, P h a m T hi N h u n g , T ran A n h D u o n g (2017), “M eth an e forecast in the coal seam s o f Q u an g H a n h u n d erground coal m in e” , International Conferentce on Geo-spatial 122 Technologies and Earth Resources-HaNoi 2017, ISBN978-604-913-618-4, pages 487-492 V a n T h in h N g u y e n , W a ld e m a r M ija ỉ, V u C h i D a n g (2 ), “M e th a n e e s tim a tio n in D uongH uy coal m in e ” , 4th International conference scientiýic-research cooperation between Vietnam and Poland, E3S Web of Conferences 35, 01005 s(2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183501005 POL-VIET 2017 V a n T h in h N g u y e n (2 ), “D e te rm in a tio n o f M e th a n e C o n te n t at H o n g th a i C o a l M in e fro m C u re n t M in in g T o -1 L e v e l in V ie tn a m ” , International Journal o f Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), ISSN: 2455-4847, www.ijlemr.com II Volume 03 - Issue 08 II August 2018 IIPP.65-71 10 N g u y ễ n V ă n T h ịn h (2 ), “X c đ ịn h đ ộ c h ứ a k h í m ê ta n tro n g v ỉa th a n c ủ a m ỏ th a n M ô n g D n g đ ế n m ứ c -3 ” , Tạp chí công nghiệp mỏ (4 ), tra n g -2 11 N g u y ễ n V ă n T h ịn h , Đ ặ n g V ũ C h í, Đ ặ n g P h n g T h ả o (2 ), “N g h iê n c ứ u y ế u tố ả n h h n g đ ế n độ th o t k h í m ê ta n tạ i g n g đ c ủ a m ỏ th a n K h e C h m 1” , Tạp chí cơng nghiệp mỏ (6 ), tra n g -2 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO T rầ n T ú B a (2 0 ), Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố mỏ - địa chất cơng nghệ đến độ khỉ tan tương đối số chợ dài mỏ than hầm vùng Quảng Ninh, L u ậ n n tiế n sỹ k ỹ th u ậ t, T rư n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ấ t, H N ộ i N g u y ễ n T iế n B o , Z u m a ilo A V (1 ), Nghiên cứu độ chứa khí trầm tích chứa than, phần đơng bắc bể than Quảng ninh, B o c áo tổ n g k ế t Đ ề tà i K h o a H ọ c c ấ p N h n c m ã số 4 - - - , H N ộ i B ộ C ô n g N g h iệ p (2 0 , 0 , 0 ), Quyết định việc “Xếp loại mỏ theo khí tan năm 2004, 2005, 2006”, H N ộ i B ộ C ô n g T h n g (2 0 , 0 , 0 , , 1 , 2 , , , , , , ), Quyết định việc “Xếp loại mỏ theo khí tan năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 ”, H N ộ i P h ù n g M n h Đ ắ c (2 0 ), Nghiên cứu công nghệ thu hồi sử dụng khí mêtan từ mỏ than vào mục đích kinh tế giảm thiểu nhiễm môi trường, B o c áo tổ n g k ế t đ ề tà i, B ộ C ô n g n g h iệ p , H N ộ i T rầ n X u â n H (2 ), Giáo trình An tồn vệ sinh cơng nghiệp khai thác mỏ hầm , N X B K h o a h ọ c k ỹ th u ậ t, H N ộ i N g u y ễ n Đ ă n g H iế u (2 ), Nghiên cứu chế độ thoát khí tan đường đào than mỏ than hầm vùng Đơng Triều- ng Bí, L u ậ n v ă n th c s ĩ k ỹ th u ậ t, T rư n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ấ t, H N ộ i P h ù n g Q u ố c H u y (2 0 ), Nổ khí mêtan bước xác định nguyên nhân, T h ô n g tin K h o a h ọ c C ô n g n g h ệ M ỏ , H N ộ i P h m Đ ứ c K h iê m (2 0 ), M ột số giải pháp đảm bảo thơng gió quản lý khí mỏ Cơng ty Than Mạo Khê, T p c h í C n g N g h iệ p M ỏ , H N ộ i 10 K u z e , L u k o w ic z (2 0 ), Phát hiện, dự báo, kiểm sốt, phòng chống hiểm hoạ khí mêtan mỏ than hầm lò, S c h p h t h n h n ộ i b ộ tro n g T ậ p Đ o n T h a n K h o n g sả n V iệ t N a m , H N ộ i 124 11 L iê n đ o n b ả n đồ đ ịa c h ấ t M iề n B ắ c (2 ), Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khống sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 , H N ộ i 12 P h m T u ấ n L in h (2 ), Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố địa chất - công nghệ đến độ chứa khí, khí mêtan đề xuất giải pháp tháo khí đảm bảo an tồn q trình khai thác mỏ than Dương Huy, L u ậ n v ă n th c s ĩ k ỹ th u ậ t, T rư n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ấ t, H N ộ i 13 N g u y ễ n C ả n h N a m (2 ), Tổng quan trữ lượng tiêu thụ than toàn cầu , T p c h í N ă n g lư ợ n g V iệ t N a m , H N ộ i 14 N g u y ễ n M in h P h iê n (2 0 ), Nghiên cứu quy luật phân bố độ chứa khí tan vỉa than vùng Quảng Ninh đề xuất giải pháp cảnh báo hiểm họa nổ khí tan, L u ậ n v ă n th c sĩ k ỹ th u ậ t, T rư n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ất, H N ộ i 15 Đ in h Đ ứ c Q u a n g (2 1 ), Phân tích, đánh giá hiệu làm việc hệ thống quan trắc khí mỏ than hầm vùng Quảng Ninh nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm mục đích nâng cao an tồn phòng chống cháy nổ khí tan hầm lò, L u ậ n v ă n th c s ĩ k ỹ th u ậ t, T rư n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ấ t, H N ộ i 16 N g u y ễ n S ỹ Q u ý (2 ), Tiềm tài nguyên than Quảng Ninh, T p ch í Đ ịa c h ấ t IS S N : 6 -7 , số 3 , T ổ n g c ụ c đ ịa c h ất, H N ộ i 17 L ê V ă n T h a o , N g u y ễ n B ìn h (1 9 ), Nghiên cứu q trình khí mêtan chợ mỏ than hầm dự báo độ khí mêtan khai thác xuống sâu, Báo cáo tổng kết đề tài., V iệ n K H C N M ỏ V in a c o m in , H N ộ i 18 T h ủ tư n g C h ín h p h ủ (2 ), Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2016 việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, H N ộ i 19 T rầ n N g ọ c T o ả n , N g u y ễ n T iế n B o (2 0 ), K hí mêtan than, cơng nghệ khai thác sử dụng M ỹ khả nghiên cứu sử dụng Việt Nam, T h ô n g tin K h o a h ọ c C ô n g n g h ệ M ỏ , H N ộ i 125 20 H Đ ìn h T u ệ (2 ), Đánh giá khả thu hồi sử dụng khí tan từ số mỏ than hầm vùng Quảng Ninh, L u ậ n v ă n th c s ĩ k ỹ th u ậ t, T rư n g Đ i h ọ c M ỏ - Đ ịa c h ất, H N ộ i 21 A u l, G N , a n d J C e M k (1 9 ) G ro u tin g H o riz o n ta l D in a g e H o le s in C o a lb e d s BuMines R I , 16 pp 22 A u l, G N , a n d R R a y (1 9 ) O p tim iz in g M e th a n e D in a g e S y ste m s T o R e d u c e M in e V e n tila tio n R e q u ire m e n ts Ch 80 in Proceedings o f the 5th U.S Mine Ventilation Symposium, Morgantown, W V , Ju n e -5 , 1991 M in E n g , pp -6 23 B a rn a k , T M (1 9 ) T h e H is to ry a n d F u tu re o f L o n g w a ll M in in g in th e U n ite d S tates BuMines IC , pp 24 B o y e r, C M , 111, F H B ris c o e , B S C a m p , R A K o e n ig , P G M a lo n e , a n d P B S tu b b s (1 ) G e o lo g ic a n d R e s e rv o ir C h a c te riz a -tio n fo r th e M u ltip le C o a l S e a m s C o m p le tio n P ro je c t a t R o c k C re ek Gas Res Inst Topical Rep G R I-8 0 , v 1, 120 pp 25 B ris c o e , F H , B S C a m p , L K L o ttm a n , a n d P G M a lo n e (1 8 ) A S tu d y o f C o a l B e d M e th a n e P ro d u c tio n T re n d s R e la te d to G e o lo g ic F e a tu re s W a m o r B a s in , A la b a m a Paper in Geology and Coal-Bed Methane Resources o f the Northern San Juan Basin, Colorado and New Mexico, ed b y J E F a sse tt R o c k y M tn A sso c G e o l., D e n v e r, C O , pp -2 26 B ro m ilo w , J G , a n d J M J o n e s (1 5 ) D in a g e a n d U tiliz a tio n o f F ire d a m p Colliery Eng., v , N o 6, pp 2 -2 27 C R C la rk s o n (2 ), P ro d u c tio n d a ta a n a ly sis o f u n c o n v e n tio n a l g as w ells: R e v ie w o f th e o ry a n d b e s t p c tic e s , International Journal o f Coal Geology, V o lu m e 109, 2013, Pages 1 -1 , IS S N 0166- , h ttp s ://d x d o i.o rg /1 1 /j.c o a l.2 0 38 M c K e e , C R , B u m b , A C , & K o e n ig , R A (1 8 ) S tre s s-D e p e n d e n t P e rm e a b ility a n d P o ro s ity o f C o a l a n d O th e r G e o lo g ic F o rm a tio n s Society o f Petroleum Engineers d o i:1 1 /1 8 -P A 126 29 M in g x i D u , Q iu a n Z h u , X ia o g e W a n g , P e n g L i, B in Y a n g , H u a i C h e n , M e n g W a n g , X ia o lu (2 ) E s tim a te s a n d P re d ic tio n s o f M e th a n e E m is s io n s fro m W a s te w a te r in C h in a fro m 0 to 2 Earth ’s future an Open access A G U Journal, V o lu m 6, IS S U E -2 , p -2 30 S S a u b h , S H a rp a la n i, V K S in g h (2 ), Im p lic a tio n s o f stre ss red istrib u tio n a n d ro c k fa ilu re w ith c o n tin u e d g a s d e p le tio n in c o a lb e d m e th a n e re s e rv o irs , International Journal o f Coal Geology, V o lu m e 162, 2016, Pages -1 , IS S N 0166- ,h ttp s ://d x d o i.o rg /1 1 /j.c o a l.2 6 0 31 S ta c z e k A , S im k a A (2 0 ), “ G n ic z n y w s k a z n ik in te n s y w n o s c i d e so rp c ji gazu w y rz u to w e g o z w e g la ja k o c h a k te ry z u ja c y p o d s ta w o w y p a m e tr z a g ro z e n ia sto p ie n n a s y c e n ia g a z e m p o k la d o w w e g la ” , Mechanizacja i Automatyzacja Gornictwa 32 S ta c z e k A (2 0 ), “P rz y rz a d p o m ia ro w y “ B a rb a ” d o o k re s le n ia w s k a z n ik a in te n sy w n o sc i d e so rp c ji g a z u i sz a su n k o w e j z a w a rto s c i m e ta n u p o c h o d z e n ia n a tu ln e g o w w e g lu ” , Mechanizacja i Automatyzacja Gornictwa (2) 33 U S E P A (2 0 ), E v a lu a tio n o f Im p a c ts to U n d e rg ro u n d S o u rc e s o f D rin k in g W a te r by H y d u lic F c tu rin g of C o a lb e d M e th a n e R e s e rv o irs , The Powder River Basin, Ju n e 0 , E P A -R -0 -0 A tta c h m e n t 34 J o h n S q u a re k a n d M ik e D a w s o n (2 0 ), C o a lb e d m e th a n e e x p a n d s in C a n a d a , Oil & Gas Journal, J u ly 0 , p -4 35 R e n e w a b le N a tu l G a s (2 0 ) T h e D is c o v e ry o f A c tiv e M e th a n e B io g e n e s is in C o a lb e d s" Green Car Congress 16 N o v e m b e r 0 R e trie v e d 1 -1 -2 36 "C o al b e d m e th a n e in K a z a k h sta n " w o rld c o a l.c o m J u ly , 37 S u n g W , T E rte k in , a n d R V R a m a n i (1 ) E v a lu a tio n o f th e Im -p a c t o f th e D e g a s ific a tio n P ro c e s s o n In flo w o f M e th a n e G a s In to C o al M in e s: A N u m e ric a l E x e rc is e Ch 49 in Proceedings o f the 3rd U.S 127 Mine Ventilation Symposium, ed b y J M M u tm a n s k y (U n iv e rs ity P a rk , P A , O ct 12-14, 1987) Soc M in E n g A IM E , 1987, pp -3 3 38 T h a k u r, P C , D A C h risto p h e r, a n d R W B o c k h o rs t (1 8 ) H o ri-z o n ta l D rillin g T e c h n o lo g y fo r C o a l S e a m M e th a n e R e c o v e ry , Proceedings o f the Fourth International Mine Ventilation Congress, ed by A.D.S Gillies (B risb a n e , Q u e e n s la n d , A u s tra lia , J u ly , 1988) A u st Inst M in a n d M e ta ll., M e lb o u rn e , V ic to ria , A u s tra lia , 988, pp 39 T h a k u r, P C , a n d W N P o u n d s to n e (1 ) H o riz o n a l D rillin g T e c h ­ n o lo g y o f A d v a n c e D e g a s iíỉc a tio n Min Eng., v , N o 6, pp -6 40 T ilto n , J G (1 ) G a s F ro m C o a l D e p o s its , Proceeding o f the National Research Council Meeting, W a s h in g to n , D C , Jan ,1 T re v its, M A , a n d G L F in fin g e r C a se S tu d ie s o f L o n g -T e rm M e th a n e E x tra c tio n F ro m C o al Soc M in E n g A IM E p re p rin t -3 3 , pp 41 T re v its , M A , G L F in fin g e r, a n d J C L a S c o la (1 9 ) E v a lu a tio n o f U S C o a l M in e E m is s io n s , Proceeding o f the 5th U.S Mine Ventilation Symposium, ed b y Y J W a n g e (M o rg a n to w n , W V ,J u n e -5 , 1991) Soc fo r M in E n g , 1991, pp 7 -1 42 U le ry , J P , a n d D M H y m a n (1 9 ) T h e M o d ifie d -D ire c t-M e th o d o f G a s C o n te n t D e te rm in a tio n : A p p lic a tio n s a n d R e su lts Paper 9163 in Proceedings o f the 1991 Coalbed Methane Symposium, Tuscaloosa, A L , M a y 13 -1 , 1991 U n iv A L , T u s c a lo o s a , A L , 9 , pp -5 0 43 V e n te r, J., a n d P S ta sse n (1 ) D in a g e a n d U tiliz a tio n o f F ire d a m p BuMines IC 7 , 1953, 2 pp 44 V o n S c h o n fe ld t, H , B R P o th in i, G N A u l, a n d R L H e n d e r-s o n (1 ) P ro d u c tio n a n d U tiliz a tio n o f C o a lb e d M e th a n e G a s in Is la n d C re e k C o a l C o m p a n y M in e s P a p e r S P E ID O E , Proceeding o f the Unconventional Gas Recovery Symposium, Pittsburgh, P A , M a y 16 -1 , 1982 Soc P et E n g , D a lla s, T X ,1 , pp -2 4 45 W ik ip e d ia , L is t o f c o u n trie s b y c o a l p ro d u c tio n 128 46 PyKOBogciBO no npoeKTHpoBaHHK BeHTHnauuH yroabHbix maxT(1994), KÈEB,311c 47 CnpaBOHHHK n o pygHHHHOH BeH TH H ^H H (1977) / n o g p e g a ^ H e Ễ K YmaKOBa, M.Hedpa,3 c 48 AốpaM oB O A , B ohko B A , rp a ^ e H K o B H o H g p (1 7 ), CnpaBoHHHK n o pygHHHHoỄ BeHTHa^HH M.Hedpa,328c 49 A ^p o ^o ^H a ropH bix np eg n p n aT H Ễ / K YmaKoB, A c BypnaKoB, n.A nyHKoB, H H M egB egeB -M.: Hedpa, 1987 -4 c 50 EepecHeBHH n B , M H xaỄaoB B A , OnnaTOB c c ( 9 ) A ^p o ^o ^H a KapbepoB: CnpaBoHHHK M.: Hedpa, c.: HH 51 B eH T H H ^H a maxT, pygHHKoB H nog,3eMHbix co o p y ^eH H Ễ / Y n eố n o c o ố n e /r o B fflyB&TOB CaHKm-^emep6yp^, 0 r 52 H H C Tpy^H a no p acn eT y KoaHHecTBa B o3gyxa, H eoốxogH M oro g a a npoBeTpHBaHHa geỄ cT B yK rnux y ro ab H b ix m axT M.: Hedpa, 1975 - 80c 53 HpyHH A T T e o p n a H npaKTHKa ố o p b ố b i c pygHHHHbiMH ra3aMH Ha ố o a b m n x rayốH H ax M., Hedpa, 1981 54 KoMapoB B E , KHHbKeeB f f l x PygHHHHaa B eH T H a^H a M.: Hedpa, 1969 - 416c 55 KupHH B o , YmaKoB K (1983) PygHHHHaa H npoMbimneHHaa a3poaorafl.- M.Hedpa., 256c Ko3noBcKHH.B.nporHo3HpoBaHHeM eTaHoBoỄonacHocTHByronbHbixmaxTax / n e p cn o ab cK o ro B r Pbi^KoBaH H H Y cth h o b &- M.:Hedpa, 1975.152 c 57 M oxnpeB IL.H npoBeTpHBaHHe nog,3eMHbix ro p H o g o ố b m a K rn u x npegnpnaT H H nepMb, 0 -2 c 58 M achhkob A A , M naaep r o A , KoM apoB H E BeHTHH^ HoHHbie c o o p y ^ e -H H a B y ro ab H b ix m ax T ax - M.: Hedpa, 1983 - c 59 O xpaH a T pyga YneốHHK g a a By3oB YmaKoB K H gp n o g p eg Ym aKoBa, - M., Hedpa, 1986 K 129 60 n o B h m ieHHe H age^H ocTH npoBeTpHBaHHA m axT / n aT p y m eB M A , K apH ayx H B , ^ e n n x o B A X // KneB! TexHUKa, 1990 - 168 c 61 PyKOBogcTBO n o npoeKTHpoBaHHM BeHTunOTTụ u yro n b H b ix m axT M.: Hedpa , 1985 - c 62 TpaKTaT o npoBeTpHBaHHH yro n b H b ix m axT HHCTHTyT ro p H o ro g e n a HM A A C kohhhckoto 63 YmaKoB K H gp PygHHHHaa a a p o n o rn a : CnpaBOHHHK -M : Hedpa, 1988, -4 c ... Chương Nghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khai thác xuống sâu mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 3.1 Nghiên cứu độ khí mê tan mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 3.2 Dự báo độ khí mê tan mỏ than hầm lò vùng. .. hầm lò vùng Quảng Ninh - Nghiên cứu độ khí mê tan khai thác xuống sâu mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan phù hợp cho mỏ than hầm lò vùng. .. vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Độ khí độ chứa khí mê tan vỉa than ảnh hưởng đến trình khai thác xuống sâu mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh Phạm vi nghiên cứu: đề tài mỏ than hầm lò vùng Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu chế độ thoát khí mê tan khi khai thác xuống sâu trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay