tai lieu man hinh thing the LCD

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:17

...Giới thiệu cơng nghệ hình phẳng LCD: Màn hình LCD hay hình máy tính dạng phẳng kỹ thuật ngành cơng nghiệp máy tính để bàn • Một hình LCD bao gồm sáu lớp: đèn nền, kính phân cực,
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu man hinh thing the LCD, tai lieu man hinh thing the LCD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay