Đặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa Huỳnh (Luận án tiến sĩ)

149 6 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:17

vĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa HuỳnhĐặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa Huỳnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT DƯƠNG NGỌC TÌNH ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HỐ LITI VÙNG ĐỨC PHỔ - SA HUỲNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT DƯƠNG NGỌC TÌNH ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HỐ LITI VÙNG ĐỨC PHỔ - SA HUỲNH Ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: 9520501 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Quang Luật TS Đỗ Văn Nhuận Hà Nội - 2019 iii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu luận án trung thực kết trình bày luận án chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019 Tác giả Dương Ngọc Tình iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KH&CN Khoa học công nghệ NCS Nghiên cứu sinh THKV Tổ hợp khoáng vật THCSKV Tổ hợp cộng sinh khoáng vật THTKT Tổ hợp thạch kiến tạo Tr.n Triệu năm LCT Liti cezi tantan NYF Niobi cezi fluor v MỤC LỤC Trang - Trang phụ bìa - Lời cam đoan - Mục lục - Danh mục bảng - Danh mục hình ảnh, đồ thị MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÙNG ĐỨC PHỔ SA HUỲNH 1.1 Vị trí vùng nghiên cứu bình đồ cấu trúc khu vực 1.2 Lịch sử nghiên cứu địa chất khoáng sản Li 1.3 Cấu trúc địa chất vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đặc điểm địa hóa, khống vật học liti (Li) 34 2.2 Công dụng liti 38 2.3 Các kiểu mỏ liti 39 2.4 Các thuật ngữ sử dụng 53 2.5 Các phương pháp nghiên cứu 57 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT QUẶNG HÓA LITI VÙNG ĐỨC PHỔ - SA HUỲNH 60 3.1 Đặc điểm phân bố thân quặng 60 3.2 Đặc điểm địa chất, hình thái cấu trúc thân quặng 64 3.3 Đặc điểm biến đổi đá vây quanh 72 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VẬT CHẤT QUẶNG HOÁ LITI VÙNG ĐỨC PHỔ - SA HUỲNH 77 4.1 Đặc điểm thành phần khoáng vật 77 4.2 Đặc điểm thành phần hoá học 92 4.3 Điều kiện hóa-lý thành tạo quặng liti 96 vi 4.4 Q trình tạo khoáng 4.5 Tuổi khoáng hoá liti granitoid phức hệ Sa Huỳnh 4.6 Xác lập kiểu mỏ kiểu quặng Li vùng Đức Phổ Sa Huỳnh 4.8 Dự báo triển vọng khoáng sản CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ KHỐNG CHẾ QUẶNGTIỀN ĐỀ, DẤU HIỆU TÌM KIẾM QUẶNG LI VÙNG ĐỨC PHỔ - SA HUỲNH 98 102 106 108 111 5.1 Các yếu tố khống chế quặng 111 5.2 Tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm dự báo 122 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 PHỤ LỤC CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÂUC 133 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các khoáng vật chứa liti 35 Bảng 2.2 Tổng hợp thông tin mỏ liti giới 49 Bảng 2.3 Bảng phân loại pegmatit granit 55 Bảng 2.4 Bảng phân loại kiểu pegmatit nguyên tố 55 Bảng 4.1: Thành phần khống vật 85 Bảng 4.2: Kết phân tích SEM khống vật lepidolit mẫu H.286 86 Bảng 4.3: Kết phân tích SEM khoáng vật albit mẫu H.286 87 Bảng 4.4: Kết phân tích SEM khống vật casiterit mẫu H.325-2 88 Bảng 4.5: Kết phân tích SEM khống vật tantalit - columbit mẫu H.161 89 Bảng 4.6: Thống kê hàm lượng nguyên tố thân quặng Li 92 Bảng 4.7: Hệ số tương quan nguyên tố thân quặng Li 93 Bảng 4.8: Thống kê hàm lượng nguyên tố thân quặng Li-Sn 94 Bảng 4.9: Hệ số tương quan cặp nguyên tố thân quặng Li-Sn 94 Bảng 4.10: Thống kê hàm lượng nguyên tố thân quặng Sn 95 Bảng 4.11: Hệ số tương quan nguyên tố thân quặng Sn 95 Bảng 4.12: Kết phân tích đồng vị bền δO18 & δD 96 Bảng 4.13: Thứ tự sinh thành tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng liti thiếc vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh 101 Bảng 4.14 Thành phần nguyên tố Rb Sr tỉ số đồng vị 87Rb/86Rb 87 Sr/86Sr mẫu quặng liti 102 Bảng 4.15: Kết phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon phương pháp LA-ICP-MS mẫu SH.3 104 Bảng 4.16: Kết phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon phương pháp LA-ICP-MS mẫu SH.4 Bảng 5.1: Kết phân tích nguyên tố đất quặng liti đá Granit phức hệ Sa Huỳnh 105 116 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1: Vị trí vùng nghiên cứu bình đồ cấu trúc khu vực Hình 1.2: Điểm khảo sát BT.71 Đá granit phức hệ Sa Huỳnh 15 Hình 1.3: Mẫu lát mỏng BT.50 Granit hai mica phức hệ Sa Huỳnh 15 Hình 1.4: Biểu đồ phân chia thạch hóa đá phức hệ Sa Huỳnh 18 Hình 1.5: Biểu đồ phân loại granit phức hệ Sa Huỳnh 18 Hình 1.6: Biểu đồ tương quan Q-Ab-Or 19 Hình 1.7: Biểu đồ tương quan Q-Ab-Or 19 Hình 1.8: Biểu đồ biến thiên nguyên tố vết đá phức hệ Sa Huỳnh chuẩn với Chondrit 20 Hình 1.9: Biểu đồ phân chia đá granitoid phức hệ Sa Huỳnh theo bối cảnh kiến tạo 20 Hình 1.10: Điểm khảo sát BT.69 Đá phiến kết tinh bị vò nhàu 25 Hình 1.11: Điểm khảo sát BT.43 Gneis biotit bị migmatit hoá 25 Hình 1.12: Mẫu lát mỏng BT.1727 Đá phiến thạch anh – felspat hai mica 26 Hình 1.13: Mẫu lát mỏng KN.3 Gneis biotit granat bị migmatit hố 26 Hình 1.14: Bản đồ địa chất vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh 33 Hình 2.1: Một số khống vật liti 37 Hình 2.2: Bản đồ vị trí mỏ LCT pegmatit giới 43 Hình 3.1: Bản đồ địa chất khống sản khu vực La Vi 63 Hình 3.2: Thân quặng gặp hào H.328 65 Hình 3.3: Thân quặng TQ.21a bắt gặp lỗ khoan LK.2 67 Hình 3.4: Thân quặng TQ.22 gặp lỗ khoan LK.3 67 Hình 3.5: Thân quặng gặp hào H.104 68 Hình 3.6 Thân quặng TQ.10a gặp lỗ khoan LK.7 70 Hình 3.7 Mẫu Lm.1525 Đá bị biến đổi greisen hố 70 ix Hình 3.8 Mẫu lát mỏng LV.104 70 Hình 3.9: Thân quặng 10a gặp hào H.107 71 Hình 3.10: Bản đồ trường quặng liti Đồng Răm 73 Hình 3.11: Mẫu quan sát tượng biến chất trao đổi 75 Hình 3.12: Các tượng biến chất trao đổi mẫu lát mỏng 76 Hình 4.1: Các loại quặng liti, thiếc vùng nghiên cứu 78 Hình 4.2: Mẫu lát mỏng 294 82 Hình 4.3: Mẫu lát mỏng 352/2 82 Hình 4.4: Mẫu lát mỏng 192 83 Hình 4.5: Casiterit đá biến đổi greisen hóa 83 Hình 4.6: Vị trí điểm bắn mẫu H.286 86 Hình 4.7: Giản đồ phân tích SEM khống vật lepidolit mẫu H.286 86 Hình 4.8: Giản đồ phân tích SEM khống vật albit mẫu H.286 87 Hình 4.9: Vị trí điểm bắn khống vật casiterit mẫu H.325-2 87 Hình 4.10: Giản đồ phân tích SEM khống vật casiterit mẫu H.325-2 88 Hình 4.11: Vị trí điểm bắn khống vật tantalit – columbit mẫu H.161 88 Hình 4.12: Giản đồ phân tích SEM khống vật tantalit – columbit mẫu H.161 89 Hình 4.13: Kiến trúc vi pegmatit mẫu LmLK-1 90 Hình 4.14: Kiến trúc vi pegmatit mẫu LmLK-9/2 90 Hình 4.15: Kiến trúc gặm mòn thay mẫu LmLK-9/2 91 Hình 4.16: Kiến trúc hạt vảy biến tinh gặp mẫu BTH187 91 Hình 4.17: Biểu đồ thực nghiệm xác định nguồn gốc nước dung dịch tạo khoáng kim loại liti theo đồng vị 18O -  D vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh 97 Hình 4.18 Sơ đồ tiến hóa độ axit nhiệt độ dung dịch hậu magma 98 Hình 4.19: Đường đẳng thời xác định tuổi tuyệt đối mẫu quặng liti 103 Hình 4.20: Hình ảnh cấu trúc bên zircon mẫu SH3 SH4 103 Hình 4.21: Đường cong Concordia biểu đồ tính giá trị tuổi trung bình 104 x mẫu SH3 Hình 4.22: Đường cong Concordia hình thành tương quan 206 Pb/238U 207Pb/235U mẫu SH4 105 Hình 4.23: Biểu đồ tính giá trị tuổi trung bình mẫu SH4 106 Hình 4.24: Mặt cắt mô phân đới trường pegmatit kim loại bao quanh granit nguồn 109 Hình 5.1: Biểu đồ biến thiên nguyên tố vết quặng liti đá 115 Granit phức hệ Sa Huỳnh chuẩn với Chondrit Hình 5.2: Biểu đồ tương quan K/Rb-SiO2 phản ánhh mức độ tiến hoá magma granit phức hệ Sa Huỳnh 116 Hình 5.3: Các biểu đồ phân loại chuyên hoá sinh khoáng đá magma granitoid phức hệ Sa Huỳnh 117 Hình 5.4: Khe nứt phương đơng bắc – tây nam cắt làm dịch chuyển mạch pegmatoid vị trí cạnh hào H.131 120 Hình 5.5: Hệ thống khe nứt phương đông bắc – tây nam cắt làm dịch chuyển hệ thống khe nứt phương tây bắc – đông nam điểm lộ BT.45 120 125 Các đới đá biến đổi: Các đá biến đổi albit hoá, microlin hố chúng thường phân bố phần vòm khối xâm nhập granitoit, rìa mạch pegmatit mạch nhiệt dịch Turmalin hoá: holmquistit amphibol chứa liti hình thành vành phân tán lên đến 20m ngồi pegmatit Các vành phân tán trọng sa: Tổ hợp vành phân tán trọng sa khoáng vật casiterit, tantalit, elbait, spesartin, monazit Các vành phân tán địa hóa thứ sinh: Tổ hợp vành phân tán nguyên tố As Be, Sn tạo thành quầng cách xa 10-20km; Nb-Ta 1-5km; Li, Rb, Cs có xu hướng động cao phát trầm tích dòng giàu sét (Li, Rb, Cs hấp thụ đó) 126 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tổng hợp kết nghiên cứu luận án, NCS rút kết luận sau: Trên sở làm sáng tỏ điều kiện địa chất, hoá - lý thành tạo quặng mối quan hệ mối với thành tạo magma, biến chất xếp quặng ho Li vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh vào kiểu mỏ nguồn gốc công nghiệp pegmatit granit kiểu Na -Li, phụ kiểu Pegmatit lepidolit: khống vật liti lepidolit, khống vật có ích kèm casiterit, columbit, tantalit,… Trong có kiểu quặng Li, qu ặng Li – Sn quặng Sn Quặng hoá Li vùng nghiên cứu được thành tạo trình biến chất trao đổi thân pegmatit, bị biến chất trao đổi greisen hoá kèm theo khoáng hoá thiếc chồng lên Quặng hoá Li vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh khống chế yếu tố địa chất sau: Yếu tố magma: magma xâm nhập phức hệ Sa Huỳnh; Yếu tố cấu trúc kiến tạo: hệ thống đứt gãy phương tây bắc - đông nam cấu trúc sinh kèm vừa đường dẫn vừa nơi chứa định vị thân quặng vùng ; Yếu tố thạch học địa tầng: đá biến chất phức hệ Kan Nack Vùng nghiên cứu trải qua nhiều giai đoạn hoạt động magma, kiến tạo, sinh khoáng nên thành tạo địa chất bị biến chất trao đổi mạnh mẽ, phức tạp nhiều giai đoạn chồng lên cấu trúc khống chế quặng Kết nghiên cứu cho thấy trình biến chất trao đổi tạo quặng Li xảy giai đoạn: biến chất trao đổi K (microclin hóa) tiếp sau biến chất trao đổi Na (a lbit hoá) sau biến chất trao đổi Li (lepidolit hố) Ngồi có q trình biến đổi greisen hóaquặng Sn liên quan Các kết phân tích tuổi đồng vị cho thấy quặng liti đá granitoid phức hệ Sa Huỳnh có tuổi thành tạo vào Permi muộn đến Trias sớm (P3-T1) Tuổi đồng vị granit phức hệ Sa Huỳnh theo kết phân tích đồng vị U/Pb zircon 127 cho giá trị tuổi 259,4±7,9 triệu năm (mẫu SH3) 251,6±3 triệu năm (mẫu SH4) tương ứng với Permi muộn đến Trias sớm (P3-T1) Tuổi khoáng hoá kim loại liti vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh phân tích phương pháp Rb/Sr đá tổng cho kết tuổi đồng vị 264±3,6 triệu năm Tỉ số đồng vị 87Sr/86Sr nhóm quặng liti cao (0,8025) so với vật chất có nguồn gốc manti khoảng 0,703 đến 0,707, chứng tỏ chúng có nguồn gốc tái nóng chảy vỏ (S- type granit) Kết phân tích đồng vị bền δ18O & δD cho thấy dung dịch tạo khống có nguồn gốc magma ngun sinh b ị hỗn nhiễm hoạt động kiến tạo, hoạt động biến chất trao đổi, nhiệt dịch xảy mạnh mẽ vùng nghiên cứu Các tiền đề tìm kiếm quặng liti: magma xâm nhập granit kiểu S; cấu trúc địa chất vị trí vòm magma; đá biến chất cổ Các dấu hiệu tìm kiếm: trường pegmatit; đới đá biến đổi albit hoá, microclin hoá; vành phân tán trọng sa casiterit, tantalit, elbait ; vành phân tán địa hoá Be, Sn, Nb -Ta, Rb, Cs, Li Kiến nghị Kiểu mỏ pegmatit granit kiểu Na -Li vùng nghiên cứu kiểu mỏ có giá trị khơng có Li mà nhiều khống sản kim loại chiến lược quý khác Trong đới Kon Tum nói riêng Việt Nam nói chung, nhiều vùngtiền đề dấu hiệu liên quan đến kiểu mỏ nguồn gốc công nghiệp cần điều tra đánh giá, vùng có cấu trúc địa chất thuận lợi cho tạo quặng cần đầu tư tìm kiếm đá nh giá, số khu vực như: khu vực Lục Yên, Yên Bái; Pia Oắc, Cao Bằng; đới Phu Hoạt, Nghệ An; vùng Ba Tơ, Kan Nack, Nam Chư Sing thuộc đới Kon Tum 128 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ A Bài báo Dương Ngọc Tình, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hướng, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Mơ (2015) Đặc điểm quặng hóa kim loại Liti vùng La Vi, Quảng Ngãi Tạp chí Địa chất loạt A, số 349, 1-2/2015, tr 61-69 Trần Hoàng Vũ, Trần Mỹ Dũng, Dương Ng ọc Tình (2015) Tuổi đồng vị U-Pb zircon granit khối Ngọc Tụ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Địa chất Tài nguyên Việt Nam Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển, NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ 2015, tr 246-252 Duong Ngoc Tinh, Đo Van Nhuan (2016) The metasomatism related to lithium mineralization in Duc Pho - Sa Huynh area Session: Geology and Geo-resources (GAG), Proceeding of the ESASGD 2016, Ha Noi, page 19-25 Dương Ngọc Tình, Nguyễn Quang Luật, Đỗ Văn Nhuận (2018) Các yếu tố khống chế quặng liti khu vực La Vi vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) B Cơng trình khoa học I Chủ nhiệm đề án cấp Chính phủ Điều tra đánh giá tổng thể tiềm tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam, năm 2017 Chủ nhiệm: Dương Ngọc Tình II Chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Đề tài “Nghiên cứu quy luật phân bố quặng hóa kim loại Liti đới Kon Tum, định hướng cho công tác điều tra, phát quặng kim loại hiếm”, năm 2017 Chủ nhiệm: Dương Ngọc Tình III Tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Đề tài “Dự báo triển vọng quặng Sn-W ẩn sâu vùng Lâm Đồng - Khánh Hoà sở nghiên cứu đặc điểm cấu trúc số trường quặng đư ợc đánh giá, thăm dò, khai thác”, năm 201 Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Mạnh Hải, Thành viên chính: Dương Ngọc Tình nnk 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Minh Tâm chủ biên, (2010); Hoạt động magma Việt Nam; Nxb Bản đồ Đỗ Đình Tốt, Bùi Minh Tâm, Lê Thanh M ẽ (2006); Thạch luận đá magma; Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Dương Văn Cầu chủ biên, (2004); Địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Ba Tơ; Bđ.280 Ginzobua A (1961); Về vài quy luật phân bố trường pecmatit kim loại Đinh Văn Sửu dịch; Tạp chí địa chất số PT tập 9/1974, trang 55-59 Ginzbua A., Opchinikop L., Xolodep M (1971), “Các kiểu nguồn gốc mỏ tantan ý nghĩa cơng nghiệp chúng”, Tạp chí địa chất số PT tập IV, 1971, tr 46-50 Mai Kim Vinh nnk (2005), “Đặc điểm chuyên hóa sinh khoáng granitoid phức hệ Sa Huỳnh: Một dẫn liệu tiềm sinh khoáng thiếc kim loại thành tạo granitoid tuổi Trias Nam Việt Nam” , Tuyển tập báo cáo HNKH 60 năm ĐCVN, tr 878-886, Cục ĐCKS VN, Hà Nội Nguyễn Văn Chữ (1998) Địa chất khống sản, NXB Giao thơng vận tải I.G Mangakian, Nguyễn Văn Chữ lược dịch (1972), Khoáng sàng kim loại Nguyễn Quang Luật (2017), Bài giảng Sinh khoáng học, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 10 Nguyễn Quang Luật (2017), Bài giảng Kiến trúc trường quặng mỏ khoáng nội sinh, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 11 Nguyễn Văn Phổ (2002), Địa hóa học, Nxb KH&KT Hà Nội 12 Nguyễn Văn Trang chủ biên (1986); Địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:200 000 loạt tờ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi; Bđ.169 13 Nguyễn Tường Tri chủ biên (1995); Nghiên cứu lập đồ sinh khoáng dự báo khoáng sản Địa khối Kon Tum tỷ lệ 1:200.000 chi tiết hóa số vùng có triển vọng; Lưu trữ địa chất mã số Sk.7 14 Phạm Văn Thông chủ biên, (2009); Báo cáo Đánh giá triển vọng quặng thiếc kim loại (Ta, Li, Be) vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi; Tc.85 130 15 Phạm Văn Thông, Nguyễn Hướng, Nguyễn Mạnh Hải (2009), “Tiềm quặng lithi vùng La vi tỉnh Quảng Ngãi phát Việt Nam”, Tạp chí địa chất loạt A số 316, 1-2/2010 tr 7-15 16 Phạm Văn Thông nnk (2010), “Cấu trúc địa chất đới quặng kim loại vùng La Vi nhận định bước đầu tiềm kim loại đới Kon Tum” Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học 65 năm ngành địa chất Việt Nam Tạp chí địa chất loạt A số 320, 9-10/2010, tr 414-422 17 Trần Văn Trị, Vũ Khúc đ ồng chủ biên, (2009); Địa chất tài nguyên Việt Nam; Nxb KHTN&CN 18 Những đòi h ỏi cơng nghiệp chất lượng ngun liệu khống Liti, Phụ trương tập san “địa chất” năm 1981 19 Những yêu cầu nội dung kết công tác thăm dò đ ịa chất theo giai đoạn bước, “Kim loại hiếm”, tr 357-387, Nhà xuất Neđra, Maxcơva, 1967 NƯỚC NGOÀI 20 Baldwin J.R et al (2000) Exotic aluminium phosphates, natromontebrasite, brazilianite, gorceixite and crandallite fromrare-element pegmatites in Namibia Mineralogical Magazine UK, December 2000, Vol.64 (6), pp 1147–1164 21 Cerny P., Rieder M., Povondra P (1970) Three polytypes of lepidolite from Czechoslovakia Lithos 3, 319-325 22 Cerny P et al (1995) Geochemical and structural evolution of mica in the Rozna and Dobra Voda pegmatites, Czech Republic Mineralogy and Petrology (1995)55, pp 177-201 ©Springer-verlag 1995, Printed in Austria 23 Cerny P (2005) The classification of granitic pegmatites revitsited The Canadian Mineralogist, Vol 43, pp 2005-2026 24 Dinh Thi Thu Hien and others (2017) Lithium-rich albite-topaz-lepidolite granite from Central Vietnam: a mineralogical and geochemical characterization Eur J Mineral 2017, pp 35–52 25 Donald E Garrett, (2004); Handbook of Chloride; Academic Press Lithium and natural Calsium 131 26 Dwight Bradley and Andrew McCauley (2013); A Preliminary Deposit Model for Lithium-Cesium-Tantali (LCT) Pegmatit; U.S Geological Survey 27 Franco Pirajno (2009) Hydrothermal Processes and Mineral Systems Springer Geological Survey of Western Australia 28 F Anstett, Ulrich H Krauss, joyce A.Ober, and Helmut W Schmidt (1990); International Strategic Minerals Inventory, Summary Report – Lithium; U.S Geological Survey Circular 930-1 29 Hugh R Rollinson, (1993); Using geochemichal data: evaluation, presentation, interpretation; ©Longman 30 Lithium in Afghanistan; ©Afghanistan Geological Survey 31 Lithium Australia indentifies additional lithium sources at Ravensthorpe, western Australia; Lithium-au.com 32 O‘Connor P J., Gallagher V., Kennan P S (1991) Genesis of lithium pegmatites from the Leinster Granite Margin, southeast Ireland: geochemical constraints Geological Journal, Vol 26, pp 295-305 33 Ovon Knorring and E Condliffe (1987) Mineralized pegmatites in Africa Geological Journal, Vol 22, Thematic Issue, pp 253-270 34 Pecora W T Et al (1950) Mica deposits in Minas Gerais Brazil U.S Government printing office, Washington 35 Phillip Blevin, Metalogeny of Granitic Rocks; © Geoscience Australia 36 Pioneer Resources Limited (2016) Lithium mineralisation identified in pegmatites at Pioneer Dome Project Australia 37 Robert L Linnen, Marieke Van Lichtervelde, and Petr Ĉerný, 2012, Granitic Pegmatit as Sources of Strategic Metals 38 Stewart D B (1978) Petrogenesis of lithium-rich pegmatites American Mineralogist, Volume 6j, pp 970-980 39 Timo Ahtola & Hanna Leväniemi (2014) Prospectivity modelling of the lithium pegmatites in the Somero-Tammela RE pegmatite region Geological Survey of Finland, Report of Investigation 207, 2014 132 40 William B Simmons, 2005, A look at pegmatite classifications Crystallization Processes in Granitic Pegmatites 41 Vladimirov A G et al (2012) Lithium Deposits of Spodumene Pegmatites in Siberia Chemistry for Sustainable Development 20 (2012), Russia, pp - 20 42 British Geological Survey (2011) Niobium-Tantalum www.MineralUK.com 43 Ж.В Семинский, (2009) Геология полезных ископаемых Учебное пособие.- Иркутск.: ИрГTY 106 с 44 Е.В Плющев, В.В Шатов, С.В Кашин, (2012) Металлогения гидротермально-метасоматических образований Издательство ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург.560 c 45 П.М Татаринов и А.Е Карякин, (1975), KYPC Месторождений твердых полезных ископаемых Издательство “Недра”, Ленинградское отделение 133 Phụ lục kết phân tích Bảng 1: Tổng hợp kết phân tích hố silicat thành phần đá granit phức hệ Sa Huỳnh SH.1 Phân vị địa chất sh2 SH.2 sh2 74,26 0,14 14,78 2,39 1,78 0,11 0,17 0,60 6,38 0,45 0,13 0,85 0,03 0,15 0,87 0,02 0,33 0,97 2,92 SH.3 sh2 69,98 0,21 14,25 3,42 1,63 0,03 0,44 1,82 3,18 4,55 0,07 0,61
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa Huỳnh (Luận án tiến sĩ), Đặc điểm quặng hóa liti vùng Đức Phổ Sa Huỳnh (Luận án tiến sĩ), 12-Congtrinh Khoa hoc_Thầy Luật đã bổ sung.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay