Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

83 12 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:12

Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiThực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN QUỐC CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN QUỐC CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN HỒI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI Ngành: Chính sách công Mã số: 834 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THÚY HẰNG NỘI - 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố thị hóa nên việc triển khai dự án đầu tư nhiều lĩnh vực, chẳng hạn khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, khu đô thị; phát triển hệ thống sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội việ cần thiết, tạo lợi canh tranh quốc gia địa phương, qua thu hút đầu tư tổ chức, doanh nghiệp cá nhân quan tâm Tuy nhiên, để thực công việc Việt Nam cần sử dụng diện tích đất đai lớn việc thu hồi đất, giải phóng mặt chắn phải thực nội dung quan tâm công tác bồi thường,hỗ trợ tái định điều kiện ban đầu để triển khai dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy dự án triển khai nhanh, tiến độ trở thành rào cản làm chậm trình triển khai dự án chí gây ổn địnhhội Để dự án triển khai thuận lợi, sớm phát huy hiệu cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định khâu then chốt giữ vai trò quan trọng định hiệu cơng tác đầu tư xây dựng dự án nhìn rộng hơn, ảnh hưởng tới tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Nội thủ đơ, trung tâm kinh tế, trị văn hóa nước nên q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thị hóa diễn mạnh mẽ Được biết đến huyện ngoại thành đà phát triển để trở thành trung tâm kinh tế lớn mạnh Nội, huyện Hoài Đức có nhiều dự án đầu tư triển khai thực Q trình thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Hòa Đức số dự án gặp nhiều khó khăn cácnguyên nhân khác Hậu phát sinh nhiều vấn đề kinh tế, xã hội phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích nhà nước, người dân nhà đầu tư Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi định lựa chọn tên đề tài: “Thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, thành phố Nội”làm luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chủ đề bồi thường, hỗ trợ tái định cho người dân có đất bị thu hồi thực mục tiêu phát triển tâm điểm gây ý dư luận xã hội nước ta Do đó, có nhiều cơng trình nghiên cứu chủ đề cách tiếp cận địa phương khác Nổi bật số nghiên cứu đó, nêu số cơng trình sau: Tác giả Trần Đức Phương (2015) với luận án“Tái định thành phố Nội: Nghiên cứu tác động đến đời sống kinh tế - xã hội người dân” Luận án hệ thống hóa góp phần làm rõ sở ký luận tái định tác động tái định đến đời sống kinh tế, xã hội người dân Luận án phân tích, đánh giá thực trạng vai trò quản lý Nhà nước vấn đề tái định đảm bảo đời sống người dân thông qua việc ban hành thực hệ thống văn pháp lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định nhà nước thu hồi đất để thực dự án phát triển Luận án định hướng phát triển đô thị thành phố Nội tương lai, xác định mục tiêu phát triển, nhu cầu tái định đề xuất quan điểm giải vấn đề tái định đảm bảo ổn định bền vững đời sống kinh tế, xã hội người dân tái định Luận án đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu nhằm ổn định bền vững đời sống kinh tế, xã hội người dân trình tái định [24] Tác giả Lê Thanh Trà (2016), Bồi thường, hỗ trợ tái định cho người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Khánh Hòa Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cho người dân bị thu hồi đất; Đề xuất số giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cho người dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Khánh Hòa [43] Tác giả Trần Hồng Hạnh (2015), Lợi ích kinh tế người nơng dân thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội huyện Thường Tín, thành phố Nội Luận văn phân tích, đánh giá đưa số giải pháp để giải vấn đề về: Tình hình bố trí tái định cư; Thực trạng giải việc làm cho người lao động nông nghiệp bị thu hồi đất; Sự ảnh hưởng việc thu hồi đất lợi ích kinh tế người dân bị thu hồi đất địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Nội [16] Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Anh với đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định giá đất đền bù giải phóng mặt cho dự án nhà đô thị Việt Nam” Đề tài nghiên cứu phương pháp định giá đất nói chung phương pháp định giá đất việc bồi thường giải phóng mặt cho dự án xây dựng nhà đô thị Nghiên cứu số phương pháp phổ biến định giá đất, sở cho việc định giá thu hồi đất số kinh nghiệm nước vấn đề định giá đất.Đề tài nghiên cứu thực trạng giá đất đền bù giải tỏa mặt cho dự án xây dựng nhà nước ta, nghiên cứu sách, quy định nước ta thời gian gần phương pháp định giá đất sách việc thu hồi đất, giải tỏa mặt Nghiên cứu trường hợp giải tỏa cho dự án nhà Thủ Thiêm minh họa cho thực trạng vấn đề thu hồ đất, giải phóng mặt nước ta Đề tài đưa kiến nghị chế phương pháp đền bù giải tỏa mặt cho dự án xây dựng nhà thị Bên cạnh đó, đánh giá sách giải phòng mặt [1] Tác giả Lê Văn Lợi (2013), “Những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi đất nông nghiệp cho phát triển đô thị, khu công nghiệp giải pháp khắc phục” Tạp chí khoa học trị, số năm 2013 Trong viết này, tác giả phân tích thực tế vấn đề xã hội nảy sinh q trình thu hồi đất nơng nghiệp như: Nông dân tư liệu sản xuất, sống bấp bênh; tình trạng dư thừa lao động, thiếu việc làm; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đền bù giải phóng mặt kéo dài; tình trạng hẫng hụt văn hóa, lối sống phận dân phải trở thành thị dân cách “bất đắc dĩ”; tệ nạn xã hội gia tăng Ô nhiễm mơi trường sống Từ tác giả đề xuất đổimmới thể chế quản lý đất đai, quy trình, cách thức thu hồi, phân chia lợi ích kèm theo thực đồng giải pháp an sinh xã hội, đảm bảo sống người dân [20] Tác giả Nguyễn Thị Thanh (2011), “Tăng cường quản lý Nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Thành phố Nội” Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế quốc dân Luận văn nghiên cứu sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất vấn đề thu hồi đất [40] Qua nghiên cứu cơng trình khoa học trên, đề tài nhận thấycó cơng trình, báo nghiên cứu sâu phân tích, bình luận số khía cạnh pháp công tác bồi thưỡng, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Bên cạnh đó, lại có cơng trình nghiên cứu vấn đề thơng qua việc đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật địa bàn cụ thể tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề nhìn từ góc độ sách cơng vàtrên phạm vi thực tiễn địa bàn cấp quận, huyện, thị xã áp dụng pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đấtthì đến chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu chun sâu đặc biệt địa phương cụ thể về: “Thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, thành phố Nội” Chính vị vậy, đề tài khơng trùng lặp với cơng trình cơng bố, có ý nghĩa tính cấp thiết lỹ luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp sách nhằm hồn thiện cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài thực nhiệm vụ nghiên cứu sau để đạt mục đích đề ra: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kinh nghiệm thực tiễn thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất - Phân tích, đánh giá thực trạng thực sách tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Hoài Đức, sở hạn chế cơng tác nguyên nhân chúng - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, thành phố Nội thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài: Là q trình thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, thành phố Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội Về thời gian: Trong giai đoạn 2012 – 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội quan điểm Đảng Nhà nước sách bồi thường, hỗ trợ tái định sau Nhà nước thu hồi đất 5.2 Phương pháp nghiên cứu * Nguồn thông tin, số liệu thứ cấp Nghiên cứu sử dụng chủ yếudữ liệu thứ cấp Một tài liệu, văn có liên quan đến cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nghị định, thơng tư hướng dẫn Chính phủ, Quyết định, văn đặc thù, đạo giải vướng mắc riêng giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất dự án, khung giá đất Nhà nước giá bồi thường áp dụng cho huyện Hồi Đức Hai số liệu tình hình sử dụng đất, diện tích đất bị thu hồi, số hộ bị thu hồi đất, kinh phí giải phóng mặt … Báo cáo hàng năm, năm năm UBND huyện Hoài Đức, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, phòng, ban huyện UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Hoài Đức * Nguồn thơng tin, số liệu sơ cấp Ngồi sử dụng liệu thứ cấp, đề tài sử dụng liệu sơ cấp, cụ thể học viên thiết kế bảng hỏi phiếu vấn đểđánh giá thực trạng thực bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội * Phương pháp phân tích tổng hợp Với nguồn liệu trên, luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp liệu để đưa nhận xét, đánh giá khách quan thực trạng thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định huyện Học viên phân tích lý luận thực tiễn, đặc biệt tập trung phân tích thực trạng thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, luận văn dùng phương pháp tổng hợp để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, thành phố Nội thời gian tới * Phương pháp so sánh Số liệu tiêu phân nhóm so sánh nhằm thành tựu đạt hạn chế kết thực Cụ thể, tác giả so sánh kết đạt thực tế so với mục tiêu đặt theo cácchỉ tiêu đặt ban đầu * Thống kê mô tả Đây phương pháp nghiên cứu giúp cho việc tổng hợp phân tích thống kê tài liệu thực trạng cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, thành phố Nội Trên sở sử dụng số liệu thống kê mơ tả mà có nhận thức đầy đủ, xác cơng tác quản lý nhân tố ảnh hưởng đến việc thực bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất Đồng thời thông qua hệ thống tiêu thống kê để đánh giá hiệu cơng tác giải phóng mặt nay.Đây phương pháp nghiên cứu cho phép lượng hoá kết luận kết nghiên cứu * Phương pháp quan sát thực địa Đề tài sử dụng phương pháp nhằm có nhìn chân thực q trình thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài có ý nghĩa mặt lý luận hệ thống hóa hệ thống sở lý luận sách bồi thường, hỗ trợ tái định quy trình thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Bên cạnh đó, đề tài dựa vào hệ thống sở lý luận để phân tích thực tiễn thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Hồi Đức, từ ranhững thành cơng hạn chế thực sách công 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo cho quyền huyện Hoài Đức áp dụng thực tế thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn.Bên cạnh đó, nguồn tham khảo cho người quan tâm nghiên cứu thực tiễn thực sách cơng cụ thể Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lý luận thực tiễn thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định giải phóng mặt Chương Thực trạng thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1.1 Cơ sở lý luận thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định giải phóng mặt 1.1.1 Chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định 1.1.1.1.Giải phóng mặt a) Khái niệm Giải phóng mặt q trình thực cơng việc liên quan đến di dời nhà cửa, cơng trình xây dựng khác dân phần đất quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng xây dựng cơng trình [42, tr.28] Trên thực tế, khái niệm “giải phóng mặt bằng” dùng phổ biến Nhà nướcđịnh thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế Trong luận văn tác giả tập chung vào trường hợp thu hồi đất quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, mà trực tiếp để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị dự án đầu tư xây dựng khác, tức việc thu hồi đất người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai [42, tr.28] b) Tầm quan trọng cần thiết giải phóng mặt phát triển kinh tế - xã hội (1) Tầm quan trọng giải phóng mặt Đối với phát triển sở hạ tầng: Ở giai đoạn phát triển kinh tế xã hội có phát triển thích ứng hạ tầng kinh tế xã hội Với tư cách phương tiện vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội lực lượng sản xuất định phát triển kinh tế xã hội Điều đáng lưu ý là, giải phóng mặt điều kiện tiên để dự án có triển khai hay Thủ vào năm 2020, vừa nhiệm vụ quan trọng mà Thành phố đặt ra, vừa trách nhiệm tự thân để phát triển Hoài Đức Từ định hướng Hoài Đức nằm trung tâm mở rộng thành phố, huyện phân thành hai vùng: Phía Đơng vành đai vùng phát triển đô thị gồm 18 xã thị trấn Trơi; phía Tây vành đai gồm tồn xã Vân Cơn vùng bãi xã nằm dọc đê Tả Đáy vùng phát triển nơng nghiệp hàng hóa Huyện đạo xã khu vực phát triển đô thị tiến hành rà sốt danh mục cơng trình hạ tầng xã hội theo tiêu chí phường, nâng cao điều kiện sống người dân nông thôn gần với tiêu chuẩn thị, tránh lãng phí nguồn lực Cùng với đó, đạo xã rà sốt, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp với trọng tâm đầu tư hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, xây dựng chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực phù hợp với nhu cầu thị trường điều kiện sinh thái đặc thù địa bàn Bối cảnh kinh tế - xã hội huyện Hồi Đức có số thuận lợi sau: - Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Hồi Đức nằm quy hoạch phát triển đô thị trung tâm, thuộc phân khu đô thị S2, S3 Thành phố, gắn với xây dựng vùng kinh tế trọng điểm nên có nhiều có nhiều tiềm năng, lợi hội thu hút dự án đầu tư, động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển - Các sách Trung ương Thành phố nhằm kích thích tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội ban hành thực vào sống, bước đầu phát huy tác dụng UBND Thành phố sở, ngành có quan tâm, đạo tạo điều kiện cho huyện Hoài Đức huyện có chuyển dịch cấu kinh tế tốc độ cơng nghiệp hóa, thị hóa nhanh - Trên địa bàn Huyện, có nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống, nhân dân cần cù, động nên có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng cung cấp sản phẩm chất có lượng cao 67 - Những kết Huyện đạt năm qua điều kiện thuận lợi tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội địa bàn Việc triển khai thực tốt Chương trình Nơng thơn Chính phủ, Thành phố tạo hội cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn địa bàn Huyện Bên cạnh thuận lợi có được, q trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức gặp số khó khăn sau: - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn Huyện yếu thiếu tính đồng Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị với nông thôn chưa khớp nối hài hòa - Cơ chế sách Nhà nước có nhiều thay đổi, tồn nhiều điểm chưa rõ ràng, thiếu tính đồng bộ, chưa sát thực tế - Trình độ, lực phận cán bộ, cơng chức hạn chế, chưa chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu công việc - Diện tích đất nơng nghiệp địa bàn Huyện giảm mạnh bị thu hồi để thực dự án đầu tư, vấn đề giải việc làm cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đất nhiều khó khăn 3.2 Định hướng cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải tái định cưkhi nhà nước thu hồi đất huyện Hồi Đức Cơng tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt cần phải tháo gỡ vướng mắc chế, sách tồn làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.Cần tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư, huy động vốn.Tận dụng điều kiện sẵn có đất để phát triển khu tái định cư, phục vụ kịp thời cơng tác giải phóng mặt Phải coi nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý Huyện, để đưa dự án đầu tư vào hoạt động kế hoạch gắn với việc hoạch định sách kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến đời sống dân Các ngành, cấp phải coi 68 nhiệm vụ tổ chức vận động nhân dân thực cụ thể để phát huy vai trò quản lý nhà nước thực sách hỗ trợ Nhà nước cho người dân bị thu hồi đất nơng nghiệp tới huyện ủy UBND huyện Hoài đức cần: - Tiếp tục đạo đẩy mạnh cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt dự án địa bàn Huyện Trong đó, ưu tiên giải tồn giải phóng mặt dự án khu đất dịch vụ cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội địa bàn Huyện - Tập trung đạo giải dứt điểm tồn tại, vướng mắc công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân như: quy hoạch quỹ đất, xây dựng hạ tầng, xét hộ, nguồn kinh phí đầu tư, giải phóng mặt giao đất cho hộ dân đủ điều kiện theo quy định - Từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập bình qn đầu người nơng dân Giải tốt vấn đề lao động, việc làm cho lao động khu vực nông thôn Tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn; tập huấn kỹ thuật sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp Phấn đấu tỷ lệ lao động nơng nghiệp 20% lạo động xã hội, quan tâm giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo - Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch Tập chung giải kiên xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, sớm hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân - Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo tính hiệu quả, bền vững tính kế thừa theo u cầu phát triển tồn diện Quan tâm bồi dưỡng cán cán chủ chốt xã, thị trấn nhằm thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng cấp - Đầu tư phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ chương, đường lối sách Đảng, 69 sách pháp luật Nhà nước; đổi phương thức nâng cao chất lượng hình thức thơng tin tun truyền 3.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thực chínhsách sách bồi thường, hỗ trợ giải tái định cưkhi nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức 3.3.1 Nâng cao nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức Có thể nói, cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định đóng vai trò tích cực, điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội động lực vừa thu hút đầu tư, vừa đẩy nhanh tiến độ thực dự án địa bàn huyện Hoài Đức đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Các tổ chức Đảng, quyền người dân cần xác định công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cơng việc hệ thống trị theo hướng tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, quyền tích cực triển khai thực hiện, đồn thể tích cực vận động nhân dân thực Trong thời gian triển khai thực dự án, dù lớn hay nhỏ, cấp ủy đảng, quyền địa phương, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác phối hợp thực nhiệm vụ, công tác vận động thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước đất đai, bồi thường, GPMB tái định Nhà nước thu hồi đất Theo quy định Điều 74 Luật Đất đai 2013thì: “Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định phê duyệt đạt 70% ý kiến đồng ý người tham gia ý kiến từ cộng đồng dân địa phương”.Chính vậy, việc nâng cao nhận thức người dân sách thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định để họ hiểu đầy đủ xác cần thiết 70 Nâng cao nhận thức người dân cơng tác giải phóng mặt Cần phải tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩ tầm quan trọng cơng tácgiải phóng mặt việc cần thiết phải thực trình phát triển đất nước nói chung huyện Hồi Đức nói riêng, mang lại lợi ích bản, lâu dài thân người bị thu hồi đất địa phương có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội Thực cơng khai hố, dân chủ hố cơng tác giải phóng mặt bằngở tất cấp từ phòng ban UBND huyện, xã thị trấn tổ chức đoàn thể Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân… 3.3.2 Hồn thiện nội dung sách bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hồi Đức a) Chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, giá đất Phương pháp xác định giá loại đất, mang nặng tính chủ quan, chưa phản ánh thực chất giá trị quyền sử dụng đất Trong trường hợp định giá đất thấp, người bị thu hồi phản ứng (có thể liệt), người giao đất lại chấp nhận dễ phát sinh tiêu cực sử dụng lãng phí, cuối nhà nước chịu thiệt hại Như vậy, cần có nghiên cứu, khảo sát cách tồn diện để có đủ thơng tin, sử dụng phương pháp xác định giá đất cách công khai, theo loại đất, hạng đất, vùng mức độ hoàn thiện sở hạ tầng khu vực cần định giá Để xác định giá đất sát giá thị trường, Nhà nước cần giao cho quan độc lập thực nhiệm vụ này, việc thu thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nhà nước cần nghiên cứu thu cho phù hợp Hiện Nhà nước thu thuế chuyển nhượng cao, người dân mua bán chuyển nhượng nộp thuế quan thuế thường khai nộp mức thấp nhiều Ví dụ: 1m2 đất thực tế chuyển nhượng 15 triệu đồng/1m2 nộp thuế họ khai nộp triệu đồng/1m2 dẫn đến quan Nhà nước giao xác định giá hệ số K lấy chuyển nhượng làm để xác định giá dẫn đến giá đất 71 cơng bố áp dụng vào giải phóng mặt dự án người dân có đất bị thu hồi quan Nhà nước không gặp Cơ sở xác định giá đất không vận dụng thống nhất, văn hướng dẫn xác định giá đất chưa rõ ràng, thiếu định tính định lượng, điều làm cho địa phương vận dụng khác nhau.Xác định giá đất xem nghề, Nhà nước chưa có quan độc lập thực công việc Như biết, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ giá đất, mà giá đất bị chi phối nhiều yếu tố: vị trí, hình thể, diện tích, tâm lí xã hội yếu tố ảnh hưởng đến giá đất mức độ khác Sau xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố, xác định giá bồi thường đất.Có tính giá đất phục vụ cho cơng tác bồi thường giải phóng mặt phản ánh đầy đủ giá trị thực tiễn lô đất, đất b) Bồi thường, hỗ trợ tài sản đất bị thu hồi Cần thường xuyên xác định lại đơn giá đền bù tài sản đất bị thu hồi cho sát với thị trường để tránh chênh lệch Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản không phức tạp bồi thường đất gặp nhiều khó khăn.Vì thực tế tài sản hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đa dạng phong phú Đối với tài sản nhà cửa, vật kiến trúc, trồng đất sau có định thu hồi đất sau quy hoạch công bố theo quy định kiên khơng bồi thường Những tài sản gắn liền với đất tạo lập trước có định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm nhà cơng trình đất nơng nghiệp, đất trồng lâu năm khơng bồi thường Giá bồi thường tài sản phải sát với giá thực tế thị trường điều kiện bình thường Chủ thể thực giải pháp UBNDhuyện Hoài Đức cần phải 72 đưa giá vật kiến trúc, cối, hoa màu…kịp thời, xác thời điểm, phù hợp với địa phương cụ thể để công tác áp giá đền bù, sở đua phương án thu hồi đất người dân ủng hộ chấp thuận c) Chính sách hỗ trợ ổn định sống Việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà trách nhiệm quyền địa phương Một mặt phải bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc di chuyển, mặt khác biện pháp hữu hiệu hạn chế giải hậu xấu khác Do vậy, cần có sách, biện pháp khơi phục sống cho họ như: Hỗ trợ đào tạo chuyển nghề, tuyển dụng lao động, hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế Nếu áp dụng giải pháp tổng thể việc xác định giá đất để đưa giá đất tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt sát với thực tế cân đối hài hòa nguồn lợi nhà nước người dân (thu ngân sách từ nộp tiền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất ) người dân đồng tình hợp tác kiểm đếm nhận đền bù, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án d) Đa dạng phương pháp tạo lập quỹ nhà đất tái định Việc tạo quỹ nhà đất tái định áp dụng việc đầu tư xây dựng mới, mua lại nhà đầu tư xây dựng tổ chức kinh tế quy định chủ dự án giao đất thực dự án xây dựng nhà để bán phải dành tỷ lệ nhà đất để làm quỹ nhà phục vụ cho tái định địa phương Để thực tốt nhiệm vụ giải phóng mặt góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ thực dự án, thiết phải xây dựng trước khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu hộ phải di chuyển để giải phóng mặt bằng.Khu tái định phải đảm bảo có điều kiện tốt so với nơihọ phải di dời để giải phóng mặt bằng.Đồng thời với việc đầu tư xây dựng 73 khu tái định tập trung, tăng mưc hỗ trợ tái định tự tìm theo nguyên tắc hộ tự tìm đất tái định hộ tái định tập trung ngang lợi ích kinh tế để giảm áp lực cho khu tái định tập trung.Chủ thể thực giải pháp UBNDhuyện Hoài Đức, đơn vị nghiệp trực tiếp làm cơng tác giải phóng mặt gồm: Trung tâm phát triễn quay đất huyện, Ban quản lý dự ánđấu thầu xây dựnghuyện, UBND xã, thị trấn 3.3.3 Các giải pháp đảm bảo quỹ tái định Việc thực cơng tác giải phóng mặt muốn thực nhanh đòi hỏi cơng tác chuẩn bị thống kê người bị thu hồi đất phạm vi giải phóng mặt hưởng tái định quan trọng Vì vậy, từ khảo sát để lập dự án đơn vị tư vấn thiết kế cần phối hợp chặt chẽ với cán địa xã, trưởng thơn để có thơng tin xác danh giới hộ, tên hộ để lập sổ mục kê đồ thu hồi đất phục vụ cho việc lập phương án tái định cư.Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người bị thu hồi đất vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định Về phía Thành phố cần đầu tư xây dựng khu tái định phục vụ dự án phát triển kinh tế - xã hội nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự án khác tạo môi trường đầu tư để chủ dự án tự lo nơi tái định tổ chức di dân, giải phóng mặt theo quy định chung.Hạn chế việc giao đất thực dự án vào khu dân ổn định lâu đời Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà nhiều hạn chế, chất lượng nhiều hạng mục chưa bảo đảm, hư hỏng, xuống cấp không khắc phục, sửa chữa, gây xúc nhân dân; ngồi có tình trạng chậm bố trí hộ bố trí hộ khơng đối tượng Các đơn vị giao trách nhiệm quản lý tòa nhà chậm xử lý người dân dù có định bố trí nhà chưa làm thủ tục mua bán Như phân tích trên, việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt thu nhập người dân Nên từ ban đầu triển khai dự 74 án phải có phướng án khả thi nguồn vốn đầu tư hạ tàng kỹ thuật bố trí tái định cho người có đất bị thu hồi Như họ dễ chấp hành chủ trương thu hồi đất hộ biết nơi đảm bảo yêu cầu sinh hoạt điều kiện làm việc Để khai thác hiệu quỹ nhà tái định cư, UBND thành phố cần đạo đơn vị quản lý quỹ nhà tiếp tục rà sốt hộ bỏ trống, đề xuất phương án xử lý cụ thể kiên thu hồi định bố trí tái định trường hợp người dân cố tình khơng hồn thiện thủ tục, ký hợp đồng mua bán hộ để bố trí quỹ nhà cho dự án khác cần thiết Tiếp tục thực sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tiền khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân bị thu hồi đất chủ động bố trí tái định cư, ổn định chỗ Bên cạnh đó, quan chức cầnlàm rõ xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy tình trạng nhà tái định bỏ hoang, lãng phí thời gian dài 3.3.4 Tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức Chính quyền quan tâm coi trọng ngun tắc cơng khai, dân chủ, công pháp luật Tuy nhiên, để thực nguyên tắc cho thực có hiệu nữa, cần quan tâm tiếp tục hoàn thiện chế, quy trình thực cơng khai, dân chủ sau: Thực dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phải thể rõ bước công việc Phải có quy định cụ thể để hộ dân phải di chuyển biết rõ tham gia ý kiến bàn bạc vấn đề gì, bàn bàn với ai?Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sở nhằm tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân có đầy đủ thông tin, nhận thức rõ ràng, đắn pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước thành phố ý nghĩa, tầm quan trọng dự án đầu tư địa bàn 75 Người có đất bị thu hồi chủ thể lớn định đến tiến độ triển khai dự án, nên việc tuyên truyền vận động thuyết phục người dân hiểu đồng tình sách, chủ trương nhà nước thu hồi đất để thực dự án, giúp dân hiểu biết lợi ích lâu dài việc đầu tư dự án địa bàn: phát triển địa phương, giao thông, tăng hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề, khỏi nghề nơng nghiệp Các tổ chức, đồn thể Mặt trận Tổ quốc, Đồn Thanh niên, Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ… có nghĩa vụ chung vai góp sức phát triển kinh tế - xã hội địa phương Chính thế, hệ thống trị, đoàn thể huyện Hoài Đức phải vào cách liệt từ khâu đến khâu kết thúc, khâu tuyên truyền, giải thích, vận động, kêu gọi cần thiết đối thoại để người dân bị Nhà nước thu hồi đất huyện Hồi Đức, đồng tình ủng hộ định thu hồi đất thực dự án đầu tư.Những gương tốt, người tốt biểu dương phương tiện thông tin, báo, đài nên nêu tên người chưa chấp hành phương tiện truyền thanh.Chủ thể thực giải pháp UBNDhuyện Hoài Đức cần phải có chế, sách phù hợp để thu hút hợp tác ngành, người cộng đồng xã hội làm theo chủ trương, sách Nhà nước đưa 3.3.5 Nâng cao lực hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hồi Đức Cơng tác giải phóng mặt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm Nhà nước, xác định quan trọng, thường xuyên lâu dài Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động chức Ban bồi thường, giải phóng mặt Đồng thời đề cao trách nhiệm phối hợp giải cơng việc có tổ chức đứng chủ trì xem xét vấn đề có liên quan đến nhiều ngành quản lý Nhà nước.Tạo đầy đủ điều kiện phương tiện kỹ thuật cần thiết để tổ 76 chức máy chun trách có tính chun nghiệp cao, có khả nắm bắt được, tổng hợp nhanh nhạy kịp thời tình hình địa bàn Tổ chức máy phải kiện tồn để có đủ đội ngũ cán bộ, cơng chức có kiến thức lực công tác phù hợp; làm việc mang tính nghề nghiệp chun trách ổn định Đó công chức thay mặt Nhà nước để giải vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền nghĩa vụ tổ chức công dân q trình thực nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.Đồng thời người thực thi cơng vụ với tính chuyên nghiệp cao lĩnh vực công tác này.Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước đất đai chế độ sách liên quan đến giải phóng mặt cho đội ngũ cán chun trách làm cơng tác giải phóng mặt từ cấp trung ương đến cấp sở.Phải thường xuyên quan tâm thực có kết việc đánh giá phân loại công chức đội ngũ chuyên trách để có hình thức động viên, khen thưởng có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hàng năm sát với thực tế.Cần có sách đãi ngộ phù hợp với tính chất phức tạp yêu cầu trách nhiệm cao thực thi công vụ đội ngũ công chức chuyên trách này, để khắc phục tâm lý thiếu an tâm, lo ngại môi trường làm việc căng thẳng 3.3.6 Các giải pháp khác 3.3.6.1 Nhóm giải pháp quản lý tiến độ thực cơng tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt Cần có đạo sát sao, kịp thời cấp uỷ Đảng, UBND thành phố Nội, UBND huyện Hoài Đức để kịp thời giải vướng mắc, tồn chế, sách chưa phù hợp.Tổ chức thực phải đảm bảo minh bạch, công khai, pháp luật, kết hợp vận động tuyên truyền, thuyết phục với biện pháp xử lý kinh tế pháp luật.Nghiên cứu đề xuất với Thành phố để rút ngắn thời gian thực cơng tác giải phóng mặt bằng, trọng cơng tác tra, kiểm tra kịp thời giải dứt điểm khiếu nại, không để xảy vụ việc phức tạp, kéo 77 dài.Trong việc phổ biến, cung cấp thơng tin chế sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt cần phối kết hợp cấp, ngành quan báo chí, giúp cho cơng tác tuyên truyền thực có hiệu 3.3.6.2 Giải pháp ổn định, phát triển thị trường bất động sản Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh huyện Hoài Đức thành phố Nội cần tiến hành công việc sau:Các quỹ đất địa bàn huyện Hồi Đức quỹ đất nơng nghiệp, lâm nghiệp, đất chưa sử dụng, đất chuyên dùng dành cho việc thực dự án đầu tư xây dựng phát triển Đô thị, phát triển kinh tế - xã hội nhiều cần quy hoạch chi tiết.Xây dựng sở pháp lý cho việc phát triển thị trường bất động sản cách thành lập quan cấp thành phố chuyên trách định giá cho sát với thị trường thống quản lý lĩnh vực này.Cung cấp đồ án quy hoạch xây dựng với chất lượng tốt, có sức hấp dẫn đầu tư cao, đảm bảo sau quy hoạch công bố nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế sẵn sàng bỏ vốn thực Tổ chức đầu tư xây dựng trước kết cấu hạ tầng cấp thoát nước, hệ thống điện để chủ đầu tư thực nhanh chóng dự án cung cấp kịp thời cho thị trường sản phẩm tốt nhất.Dựa yếu tố thị trường để ban hành giá áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt chủ trương sách Nhà nước thời gian Đây vốn yêu cầu tất yếu phát triển kinh tế theo thị trường, vừa đảm bảo phát triển thị trường bất động sản,vừa đảm bảo lợi ích bên tham gia thị trường Nhà nước 78 Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Hoài Đức, thành Phố Nội Để đề tài đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tiễn huyện Hoài Đức nhằm nâng cao hiệu việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định người dân toàn huyện Hoài Đức bị Nhà nước thu hồi đất: Nâng cao nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hồi Đức; Hồn thiện nội dung sách bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức; Các giải pháp đảm bảo quỹ tái định cư; Tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức; Nâng cao lực hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ giải tái định nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức Các giải pháp cần thực đồng nghiêm túc, thời điểm khác huyện Hồi Đức cần có lựa chọn ưu tiên giải pháp cần tập trung nguồn lực để triển khai thực trước 79 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu đề tài “Thực sách bồi thường hỗ trợ tái định địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội”, cho phép tác giả rút số kết luận sau:Trình tự tiến hành cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất cấp quyền huyện Hồi Đức thực phù hợp với quy định Nghị định 197/2004/NĐCP; Nghị định 84/2007/NĐ-CP Nghị định 47/2014/NĐ-CP.Để cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt huyện Hồi Đức đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới, thành phố Nội nói chung, huyện Hồi Đức nói riêng cần thực đồng giải pháp chủ yếu sau: Hoàn thiện nội dung sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia cơng tác giải phóng mặt bằng; nâng cao lực hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực giải phóng mặt Đó q q trình cải tạo, chỉnh trang khu đô thị cũ, xây dựng đô thị, khu công nghiệp dân khu vực thị hóa.Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định có tầm quan trọng lâu sách lĩnh vực thiếu rời rạc Thời gian tới, mục tiêu, quan điểm tương đối rõ, huyện Hoài Đứcthành phố Nội cần áp dụng nhóm giải pháp: Giải pháp hoạn thiện sách pháp luật quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải pháp quản lý việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định giải pháp đổi tổ chức thực chinhsn sách bồi thường, hỗ trợ, tái định trình bày Luận văn, góp phần vào thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Mặc dù có nhiều cố gắng, hạn chế mặt thời gian lực non trẻ thực nghiên cứu khoa học nên đề tài tồn nhiều thiếu sót mong thầy giáo bạn thông cảm 80 ... nghiệm thực tiễn thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất - Phân tích, đánh giá thực trạng thực sách tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Hồi Đức,. .. đất địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Chương Định hướng giải pháp hồn thiện thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Chương... kiểm tra thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Để thực tốt sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực tăng cư ng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay