Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

81 8 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:06

Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí MinhThực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Yêu cầu thực tiễn nghiệp đổi mới, cải cách hành nhà nước đòi hỏi phải đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở đáp ứng lực, trình độ, khả thích ứng nhiệm vụ phân công, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định Một nội dung hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX xác định: “Xây dựng đội ngũ cán sở lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán sở” [5] Hoạt động quyền sở đóng vai trò chủ chốt, gắn liền với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Để xây dựng cấp xã vững mạnh, thực tảng chế độ, móng tòa nhà xã hội, vấn đề ý nghĩa định phải xây dựng đội ngũ CBCC cấp tính chun nghiệp, đủ phẩm chất, trình độ lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nghiệp phát triển đất nước Thực tế chứng minh đội ngũ CBCC nói chung cán chuyên trách (CBCT) cấp sở nói riêng vai trò quan trọng việc xây dựng hồn thiện máy quyền sở vai trò quan trọng việc hoạch định, triển khai tổ chức thực sách Đảng, Nhà nước; định thành công hay thất bại đường lối, sách quan, tổ chức vạch Hiệu lực, hiệu quyền cấp sở suy cho định trình độ, phẩm chất, lực hiệu công tác CBCC cấp sở Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương (khóa VIII) Bộ Chính trị chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước rõ: trình độ, lực, kiến thức kinh tế thị trường, luật pháp, ngoại ngữ, khả quản lý nhà nước, quản lý xã hội khơng cán bất cập; khả dự báo định hướng phát triển yếu Do vậy, việc thực sách đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) CBCT cấp sở vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao lực thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm CBCT giúp hoàn thiện tiêu chuẩn vị trí chức danh đảm nhiệm, bước xây dựng đội ngũ CBCT cấp sở chuyên nghiệp, liêm chính, đủ khả vận hành xây dựng hành tiên tiến, gắn mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, phát triển đất nước Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII nêu rõ: “Xây dựng tổ chức máy tồn hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”[8, tr.432] Nghị 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề mục tiêu tổng quát “Xây dựng đội ngũ cán bộ, cán cấp chiến lược phẩm chất, lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ số lượng, chất lượng cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc”[9,tr.34] Quận quận nằm phía Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), diện tích 7.14 km2 0.34% diện tích tồn Thành phố, Quận 14 đơn vị phường, 12 phòng ban chun mơn thuộc UBND Quận với số lượng CBCC đông đảo (khoảng 470 người) Tuy nhiên đứng trước yêu cầu nhiệm vụ nay, CBCC nói chung CBCT cấp phường nói riêng bộc lộ nhiều yếu phẩm chất, lực, trình độ, kỹ nghề nghiệp, ý thức phục vụ nhân dân; Việc thực sách đào tạo, bồi dưỡng Quận triển khai, song khơng hạn chế cần tiếp tục đổi mới, khắc phục Do vậy, nghiên cứu đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng thực sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCT cấp sở, đề định hướng, giải pháp sách tăng cường thực sách ĐTBD nhằm nâng cao lực, chất lượng CBCT cấp sở từ thực tiễn Quận để góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị giai đoạn yêu cầu cấp bách Đây lý học viên chọn đề tài “Thực sách đào tạo bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạcchuyên ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cán thực công tác ĐTBD CBCT cấp sở vai trò quan trọng, xem nhiệm vụ trọng tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCT cấp sở Liên quan đến chủ đề này, nhiều cơng trình tiêu biểu nhiều tác giả phân tích, nghiên cứu, đánh giá như: - Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.09 Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Bộ Nội vụ, Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nội dung đề tài nêu lên yếu tố khách quan việc xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa yêu cầu số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC điều kiện Đề tài chương riêng thực trạng giải pháp xây dựng đội ngũ CBCC cấp sở, đề xuất quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ CBCC hệ thống trị nói chung CBCC quan Đảng, tổ chức trị - xã hội, quan nhà nước Trong đề cập đến yêu cầu chung máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc điểm hệ thống trị sở đội ngũ nhân lực chuyên môn địa phương - Đề tài cấp Bộ Hồ Công Dũng (2009) Nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở Tây Nguyên Đề tài tập trung xác định thực trạng đội ngũ CBCC với điểm mạnh, điểm yếu bất cập khu vực Tây Nguyên, tác động chúng tới phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực Trên sở dự báo nhu cầu phát triển nguồn CBCC tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 xây dựng hệ thống giải pháp phát triển đội ngũ CBCC sở Tây Nguyên đến năm 2010 - Đề tài khoa học cấp Bộ TS Nguyễn Ngọc VânBộ Nội vụ “Cơ sở khoa học ĐTBD CBCC hành theo nhu cầu cơng việc” phân tích sở lý luận thực tiễn ĐTBD CBCC hành đáp ứng nhu cầu công việc, dựa yêu cầu khách quan hoạt động thực thi công vụ thực tế Việt Nam, đảm bảo tính khoa học đồng việc nhận thức vai trò hoạt động đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, thực đổi nội dung chương trình đào tạo; từ phát huy tối đa vai trò cơng chức thực đào tạo theo nhu cầu công việc - Đề tài khoa học cấp Bộ (Bộ Nội vụ - 2015) “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình ĐTBD theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch chức vụ lãnh đạo, quản lý” Nguyễn Xuân Dung chủ nhiệm, hệ thống hóa sở lý luận xây dựng chương trình bồi dưỡng theo theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch chức vụ lãnh đạo, quản lý; Khảo sát, đánh giá thực trạng ĐTBD công chức đề xuất quan điểm, giải pháp xây dựng chương trình ĐTBD theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch chức vụ lãnh đạo, quản lý - Tác giả Đặng Khắc Ánh với “Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm - Những khó khăn kiến nghị”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 2/2012 phân tích cần thiết phải ĐTBD theo vị trí việc làm cho hạn chế ĐTBD CBCC nước ta thời gian qua nguyên nhân chủ yếu hoạt động ĐTBD chủ yếu cung cấp kiến thức kỹ chung, chưa bảo đảm cung cấp kiến thức kỹ cần thiết phù hợp với vị trí cơng việc Do đó, cần thiết phải triển khai ĐTBD CBCC theo vị trí việc làm, đồng thời cần lưu ý khắc phục khó khăn như: Số lượng vị trí việc làm máy nhà nước lớn khiến cho việc phân nhóm khó khăn; Chương trình phải thiết kế đa dạng, mềm dẻo; Năng lực sở ĐTBD chưa tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu việc ĐTBD theo vị trí việc làm Trên sở đó, viết đưa số kiến nghị: Khẩn trương tiến hành phân tích tổng thể phân loại vị trí việc làm máy cơng vụ; Xây dựng hồn thiện hệ thống bảng mô tả công việc; Định kỳ khảo sát nhu cầu ĐTBD; Thiết kế lại chương trình ĐTBD theo hướng “modul hóa”; Đổi hoạt động đánh giá chất lượng ĐTBD; Nâng cao lực cho sở ĐTBD - Tác giả Lê Vĩnh Tân với “Sắp xếp, đào tạo CBCC cấp xã góp phần nâng cao hiệu hoạt động quyền sở tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 1/2012 khái quát chủ trương tỉnh Đồng Tháp vấn đề đào tạo CBCC cấp xã kết đạt hoạt động thời gian qua Từ thực tiễn tỉnh Đồng Tháp, tác giả rút số kinh nghiệm từ việc thực chủ trương như: Sự đạo liệt cấp ủy cấp trình thực đạo quan liên quan phối hợp thực hiện; Đổi mới, nâng cao chất lượng CBCC quyền sở phải nằm tổng thể đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động quan hệ thống trị sở; Quán triệt nhận thức cách đắn đầy đủ đội ngũ CBCC mục tiêu, yêu cầu việc xếp; Đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch - Đồn Văn Tình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã, góp phần xây dựng quyền địa phương vững mạnh”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 12/2013 Nội dung viết tác giả trình bày phương pháp để thu hút nguồn nhân lực trình độ, đủ lực đảm bảo hiệu làm việc CBCC cấp xã Nội dung tài liệu đề cập tới vấn đề chung lý luận; nâng cao lực xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã; sách ĐTBD CBCC cấpđịa phương cụ thể Các cơng tình nguồn tài liệu giá trị để luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống sở lý luận đề tài Tuy nhiên, chưa cơng trình khoa học tập trung đánh giá cách tồn diện thực sách ĐTBD CBCT cấp sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, TP.HCM Bản thân CBCT lớn lên làm việc Quận 6, chọn đề tài thực sách ĐTBD CBCT cấp sở làm luận văn thạcchuyên ngành sách cơng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường hiệu thực sách ĐTBD CBCT cấp sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, TP.HCM đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung giải nội dung sau: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thực sách ĐTBD CBCT cấp sở - Vận dụng lý thuyết sách cơng để phân tích, đánh giá thực trạng thực sách ĐTBD CBCT cấp sở nhằm xác định nguyên nhân hạn chế yếu thực sách từ thực tiễn địa bàn Quận - Đề xuất quan điểm giải pháp nhằm tăng cường thực sách ĐTBD CBCT cấp sở cho nước từ thực tiễn địa bàn Quận 6, TP.HCM thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tập trung nghiên cứu việc tổ chức thực sách ĐTBD CBCT cấp sở từ thực tiễn Quận 6, TP.HCM góc độ khoa học sách cơng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu việc thực sách ĐTBD CBCT 14 phường địa bàn Quận 6, TP.HCM cụ thể: Về đối tượng: - Cán gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đồn Thanh niên cộng sản - Công chức gồm: Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng thống kê; Địa - xây dựng - thị mơi trường; Tài - kế tốn; pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội Do chức danh Trưởng Công an phường thuộc lực lượng công an quy nên đề tài khơng nghiên cứu Về thời gian : Luận văn nghiên cứu việc tổ chức thực sách ĐTBD CBCT cấp sở địa bàn Quận 6, TP.HCM giai đoạn 2015-2017; đề xuất giải pháp tăng cường thực sách ĐTBD CBCT cấp sở giai đoạn 2018-2025 sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 sở lý luận Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, quan điểm Đảng Nhà nước ta thực sách ĐTBD đội ngũ CBCC, CBCT cấp sở để xem xét nội dung liên quan 5.2 Phương pháp luận Để nghiên cứu nội dung luận văn, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sách cơng, từ khâu xác định vấn đề sách đến việc theo dõi, kiểm tra, đơn đốc Đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, cơng thức tốn để tính tỷ lệ %, báo cáo tổng hợp liên quan đến hoạt động ĐTBD CBCT sở Quận 6, TP.HCM, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận, phòng ban chức quận, thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 để thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp thông tin, làm sở đánh giá thực trạng thực sách ĐTBD CBCT từ thực tiễn Quận 6, TP.HCM Đặc biệt sử dụng bảng hỏi khảo sát 200 người dân, 301 CBCT cấp sở địa bàn Quận nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1.Ý nghĩa lý luận luận văn Từ kết đánh giá nghiên cứu sách ý nghĩa mặt lý luận, làm sáng tỏ, minh chứng cho thuyết liên quan đến sách cơng, từ hình thành tiến trình đề xuất giải pháp thực sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu sách ban hành 6.2.Ý nghĩa thực tiễn luận văn Kết nghiên cứu luận văn quan thẩm quyền tham khảo vận dụng hợp lý góp phần cung cấp sở khoa học việc xác định vấn đề thực sách ĐTBD CBCT cấp sở từ thực tiễn địa bàn Quận nói riêng đội ngũ CBCT cấp sở TP.HCM nói chung đạt hiệu Đồng thời, cung cấp cho quận luận xây dựng kế hoạch nâng cao đội ngũ CBCT cấp sở, dùng làm tài liệu tham khảo cho Trung tâm Bồi dưỡng trị Quận cho sinh viên, học viên chun ngành sách cơng quan tâm đến vấn đề Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn chia thành 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở nước ta Chương 2: Thực trạng thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở địa bàn Quận 6, TP.HCM Chương 3: Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở TP.HCM Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP SỞ 1.1 Nội dung, vai trò việc thực sách sách đào tạo bồi dưỡng cán chuyên trách sở 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1.1 Cán chuyên trách cấp sở “Cán bộ” thuật ngữ dùng để người làm việc thường xuyên máy hành nhà nước Họ bầu cử giữ chức vụ làm việc ổn định, Nhà nước trả lương đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần để thi hành công vụ Tại Điều Luật CBCC năm 2008 quy định : “Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị 10 TP.HCM Đây sách mang tính đột phá, kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm giúp cho thành phố phát triển nhanh, bền vững, thật đầu tàu kinh tế mạnh, mang yếu tố định, thúc đẩy cho phát triển nước thời kỳ Nghị xác định đối tượng áp dụng với lĩnh vực điều chỉnh cụ thể, 18 nội dung thuộc lĩnh vực liên quan đến quản lý nhà nước Thành phố, đến quyền lợi nghĩa vụ người dân Thành phố Môt vấn đề khác Nghị trao cho Thành phố nhóm chế đặc thù, chế tạo nguồn lực người cho tốt xem quan trọng, cốt lõi Nhóm định việc chế khác thực tốt không Nếu chuẩn bị nhân lực, cán không tốt, làm công tác tham mưu mà không đào tạo bản, tâm không sáng, tầm chưa tới, dẫn đến tham mưu sai lệch nguy hiểm Chính thế, thời gian tới, vấn đề người, tổ chức máy, cải cách hành phải khẩn trương thực hiện, sách ĐTBD CBCT sở phải điều chỉnh, việc thực sách ĐTBD CBCT sở phải triệt để, đổi cho phù hợp, nhiều nội dung, chương trình phù hợp đặc thù Thành phố để nâng cao lực, tạo động lực cho đội ngũ CBCT, phấn đấu học tập, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện trình độ chun mơn đáp ứng u cầu vị trí việc làm, từ tạo động lực thực nhiệm vụ khác - Xu hướng thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy với chức danh Chủ tịch UBND cấp sở Trước việc thực thể hóa hai chức danh Bí thư Chủ tịch UBND tiếp tục thực Với mơ hình này, máy quản lý nhà nước sở – nơi gần dân thay đổi đáng kể chất lượng, đặc biệt, chất lượng cán nâng cao Khi thực thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy Chủ tịch UBND, CBCT sở đảm đương chức danh phải cán trình 67 độ chun mơn nghiệp vụ cao, lực phẩm chất tốt, kinh qua chức danh chun trách đồn thể, chun trách khối quyền, tầm nhìn am hiểu sâu rộng đặc điểm địa phương Trên thực tế, số nơi thực việc thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND, CBCT sở lựa chọn để đáp ứng yêu cầu chức danh khó khăn, chưa kế hoạch thực sách ĐTBD cho CBCT sở Hướng tới, CBCT sở đảm nhiệm chức danh phải đảm bảo trình độ cao học quản lý nhà nước lĩnh vực, cao cấp lý luận trị Điều khó thực tâm làm Đặc biệt hoạt động cấp sở, đòi hỏi phát triển địa phương, CBCT sở phải trình độ am hiểu, giao tiếp thứ tiếng (Anh, Pháp, Hoa…), trình độ vi tính đáp ứng nhu cầu soạn thảo văn bản, vậy, Trung tâm đào tạo, trường nghiệp vụ phải thường xuyên mở lớp ĐTBD cho lực lượng để đáp ứng yêu cầu công việc - Xu hướng hợp kiêm nhiệm số chức danh cán chuyên trách sở Thực chủ trương tinh giản máy hành cấp sở, xu hướng hợp chức danh CBCT đoàn thể cấp sở thành chức danh đặt Điều quan trọng việc thực tinh giản máy đảm bảo chất lượng công việc Nhu cầu phát triển sở ngày nâng cao đòi hỏi việc thực sách ĐTBD cần phù hợp Hiện nay, CBCT sở hoạt động đoàn thể gồm: Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch hội Cựu chiến binh, Bí thư Đồn phường chủ tịch Hội nông dân Trên địa bàn Quận 6, đặc thù nên khơng chức danh chủ tịch Hội nơng dân Từ việc thực chức danh chuyên trách đoàn thể nay, hướng tới chức danh Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Điều hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Ủy ban mặt trận Tổ 68 quốc tập hợp, đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân Như vậy, để thực tốt chức năng, nhiệm vụ cấp sở, thực hợp chức danh chuyên trách đồn thể thành chức danh đòi hỏi việc thực sách ĐTBD cho CBCT phải phù hợp kế hoạch, chương trình ĐTBD phải bao quát nhiều nội dung, cụ thể thêm cho đối tượng này, qua đủ để đáp ứng yêu cầu cao trước 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở Dự đoán tác động Thành phố, quận đến sở thời gian tới nhiều thay đổi, việc thực sách ĐTBD CBCT sở nói chung địa bàn Quận 6, TP.HCM nói riêng đòi hỏi phải tập trung Do vậy, nhận thức đầy đủ, đắn nội dung sách ĐTBD CBCT sở yêu cầu quan trọng q trình đưa sách vào sống thể khẳng định, năm vừa qua việc thực sách ĐTBD CBCT sở Quận ủy, Hội đồng nhân dân UBND đặc biệt quan tâm Kết thực giai đoạn 2015 - 2017 chứng minh việc triển khai thực sách ĐTBD CBCT sở hoàn toàn đắn phù hợp với thực trạng quận, vài hạn chế định Do vậy, muốn thực sách ĐTBD CBCT sở thời gian tới đạt hiệu yêu cầu trước tiên phải chiến lược lâu dài với bước cụ thể thể việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐTBD cụ thể, phù hợp với giai đoạn Nếu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐTBD đảm bảo khoa học, phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực đạt hiệu cao, mục tiêu đề ra, ngược lại khơng đạt kết mong muốn 69 gây nên lãng phí, chí kế hoạch bị “phá sản”, khơng thể thực thi Xuất phát từ lý đó, đòi hỏi phải làm tốt việc phân tích nhu cầu ĐTBD (ai cần đào tạo, bồi dưỡng ? đào tạo, bồi dưỡng nội dung thích hợp?) đồng thời xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể việc ĐTBD (ĐTBD nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi chức trách, nhiệm vụ cụ thể, ĐTBD để theo kịp phát triển đất nước ĐTBD nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ), từ làm sở cho việc tổ chức thực đạt kết cao Chính lẽ trên, để thực hiệu việc thực sách ĐTBD CBCT sở địa bàn Quận nói riêng, phạm vi nước nói chung, thời gian tới, học viên mạnh dạn đề xuất số giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách sở Thứ nhất: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thực sách ĐTBD CBCT sở đến đối tượng liên quan, ngành, cấp, tầng lớp nhân dân; thực công khai để người biết, bàn, làm kiểm tra sách, từ tạo dư luận xã hội mơi trường thuận lợi cho việc thực sách Khi chủ trương, sách Nhà nước hay định cấp việc thực sách ĐTBD, người CBCT sở thực sách phải tổ chức tun truyền, giải thích vai trò việc thực sách, đồng thời thuyết phục đối tượng thụ hưởng sách tham gia thực cách nghiêm túc Qua đó, nâng cao nhận thức cấp, ngành đội ngũ CBCT tầm quan trọng việc thực sách ĐTBD Việc nhận thức đắn sở xây dựng chương trình, kế hoạch 70 cụ thể ĐTBD địa phương Như vậy, để thực tốt sách hoạt động truyền thơng quan trọng Để việc truyền thơng hiệu cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: trực tiếp gặp để trao đổi, thuyết phục hình thức gián tiếp cung cấp thông tin phương tiện thông tin đại chúng, , trọng tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết thực chương trình, đề án Tùy đặc điểm địa phương mà sử dụng hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức việc thực sách ĐTBD CBCT sở Đối với đội ngũ CBCT cơng tác vùng đơng đồng bào người dân tộc thiểu số việc phổ biến, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thực thắng lợi chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước nói chung sách ĐTBD CBCT nói riêng vị trí vai trò quan trọng, góp phần tích cực cơng tác giảm nghèo, thúc đẩy công bằng, tiến xã hội qua thu hẹp khoảng cách chênh lệch đời sống vật chất văn hoá, tinh thần dân tộc Thứ hai: Cần cụ thể hoá sách: Sau sách ban hành, cần phải cụ thể hố chương trình hành động, chương trình mục tiêu, kế hoạch thực hiện; ban hành văn hướng dẫn thực sách, xây dựng đề án Các thủ tục tạo mơi trường thực sách, quy định đòi hỏi bước cần thiết việc thực sách Tuy nhiên, ban hành văn bản, Quyết định cần phải nghiên cứu kỹ để tránh rườm rà, phức tạp không cần thiết; đồng thời phải đảm bảo tính ổn định tương đối để khơng gây nhiều xáo trộn cho q trình thực Tiếp tục nghiên cứu ban hành đầy đủ hệ thống văn pháp luật ĐTBD CBCT Bên cạnh đó, văn 71 lỗi thời, cần thay văn bản, qui định hợp lý thuận tiện Thứ ba: Kinh phí thực sách ĐTBD đóng vai trò quan trọng, khơng khơng đủ khơng thể thực được, cần huy động từ Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế Những năm qua, Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí để thực sách ĐTBD Tuy nhiên, với phát triển Cách mạng lần thứ tư, UBND cấp cần đảm bảo tăng nguồn kinh phí để thực sách ĐTBD CBCT sở hiệu thể qua việc đầu máy móc, trang thiết bị, khoa học cơng nghệ, ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho công tác ĐTBD Đồng thời tranh thủ nguồn ngân sách Thành phố, chương trình, dự án nước, khai thác nguồn xã hội hóa nhằm giảm bớt chi phí từ ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm cộng đồng xã hội, khai thác tài trợ tổ chức quốc tế phủ đồng thời giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí đánh giá hiệu tránh trường hợp sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng khơng mục đích Thứ tư: Cơng tác tra kiểm tra việc thực sách cần trọng thực Việc kiểm tra không thừa công việc Qua cơng tác giúp phòng ngừa, phát hiện, đề biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) Để thực sách ĐTBD thời gian tới đạt kết cao hơn, ngành cấp theo phạm vi thẩm quyền giao cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu thực sách ĐTBD CBCT sở, nghiên cứu đổi cách thức tra, kiểm tra qua đánh giá xác kết ĐTBD mang lại, kịp thời phát để kiến nghị với quan thẩm quyền biện pháp khắc phục, điều chỉnh nội dung sách phù hợp với 72 tình hình đặc thù địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức liên quan Thứ năm: Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, quan tâm toàn xã hội đào tạo, bồi dưỡng CBCT Cấp ủy Đảng, quyền cấp, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể Thành phố trách nhiệm việc lãnh đạo, tổ chức thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCT ngành, địa phương, đơn vị Bên cạnh đó, CBCT cần nâng cao ý thức thân việc tự học, tự trang bị kiến thức để tạo tiền đề tốt công tác chuyên môn Các quan chun mơn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCT phải đảm bảo phù hợp với định hướng cấu phát triển giai đoạn, thời kỳ Thứ sáu: Xác định xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng triển khai hiệu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách sở cho năm, giai đoạn Việc thực sách ĐTBD CBCT thực hiệu việc ĐTBD CBCT đảm bảo nguyên tắc khách quan, xuất phát từ yêu cầu công việc, gắn với cơng việc vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh cụ thể Do đó, quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch ĐTBD cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế quan, đơn vị Cần tập trung xây dựng chiến lược ĐTBD CBCT sở theo nhóm kiến thức, kỹ cụ thể cho loại công việc Xác định nguyên tắc đào ĐTBD: cung cấp kiến thức cần thiết, rèn luyện kĩ đến mức Người đứng đầu cấp, thực tế số lượng, chất lượng CBCT sở có, mục tiêu, nhiệm vụ chương trình ĐTBD CBCT sở, đối chiếu với tiêu chuẩn cán theo quy định để xây dựng kế hoạch cụ thể thực ĐTBD năm, giai đoạn địa phương gắn với tiêu 73 chuẩn chức danh, vị trí việc làm CBCT Thực hiệu kế hoạch ĐTBD CBCC theo Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2016 - 2020 năm Thứ bảy: Nâng cao chất lượng, đổi chế, thực hiệu sách đào tạo, bồi dưỡng Cần tiến hành khảo sát, lựa chọn trường, trung tâm ĐTBD đảm bảo quy mô, chất lượng sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình phù hợp với với nhu cầu để hợp đồng triển khai thực sách, kế hoạch ĐTBD CBCT sở lâu dài kế hoạch thực việc đầu sở vật chất cho sở ĐTBD để đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập chất lượng đội ngũ giảng viên để đảm bảo yêu cầu chất lượng ĐTBD Quán triệt qui định việc thực ĐTBD là: cung cấp bổ sung kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCT công việc cụ thể, tập trung vào kiến thức thực tiễn, nội dung mà cơng dân doanh nghiệp cần chương trình ĐTBD cụ thể cho đối tượng cụ thể khác nhau, thiết phải sát với yêu cầu quản lý nhà nước theo hướng huấn luyện kỹ thực thi cơng tác quản lý hành nhà nước thời đại Thứ tám: Thực công tác ĐTBD CBCT sở theo hướng đón đầu số chuyên ngành, lĩnh vực nhằm chuẩn bị đội ngũ CBCT cho mục tiêu xây dựng hành chuyên nghiệp, phù hợp với phát triển đất nước, đặc biệt thời kỳ CNH-HĐH Tổ chức ĐTBD kiến thức hội nhập quốc tế song song với hình thức ĐTBD kiến thức chuyên sâu cải cách hành chính, quyền điện tử, thương mại điện từ Cải tiến nội dung tài liệu, giáo trình ĐTBD cho CBCT sở theo hướng bám sát thực tiễn đặc biệt kiến thức ngoại ngữ, tin học, đổi phương thức nội dung chương trình ĐTBD hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ CBCT Việc đào tạo tin 74 học công nghệ thông tin phải chuyển hướng từ phổ cập sang trang bị kiến thức chiến lược cho đội ngũ CBCT sở đáp ứng phát triển thời kỳ số hóa, đủ khả vận hành, khai thác chương trình phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước Thứ chín, tổ chức cho CBCT thực tế nhằm trao đổi kinh nghiệm gắn với công việc thuộc chức danh công tác đảm nhận sau ĐTBD Trong tổ chức hoạt động ĐTBD CBCT sở cần tiếp tục quán triệt thực gắn việc học tập lý luận trường với đời sống xã hội, với thực tiễn công tác sở Xây dựng kế hoạch tổ chức cho CBCT tham quan, nghiên cứu thực tế địa phương để tổng kết thực tiễn, tiếp cận với mơ hình, điển hình tiên tiến, chứng kiến việc xử lý vấn đề cộm đời sống thực tế địa phương Bên cạnh đó, mời cán lãnh đạo, quản kinh nghiệm địa phương báo cáo thực tế.v.v Thông qua cách làm giúp người học hiểu sâu, nắm kiến thức, rèn luyện phương pháp duy, cách phân tích xử lý vấn đề nảy sinh từ thực tiễn lãnh đạo, quảnsở 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo bồi cán chuyên trách địa bàn Quận Thứ nhất, rà soát lại tổng thể đội ngũ CBCT sở địa bàn Quận số lượng, chất lượng theo nhóm chức danh, gắn với đặc thù quận, gắn với vị trí cơng việc họ để xác định rõ mặt hạn chế yếu để thực sách ĐTBD; trọng đến đối tượng CBCT sở phường đơng đồng bào Hoa ( P1,2,3,14) để kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ngơn ngữ, phong tục tập quán đồng bào Hoa, tạo thuận lợi cho CBCT làm việc Thứ hai, mục tiêu thực sách ĐTBD CBCT sở nhằm trang bị, củng cố nâng cao kiến thức, lực thực tiễn, điều hành thực thi cơng 75 vụ Do đó, thực ĐTBD phải kết hợp trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ Quận Tập trung ĐTBD kỹ cơng tác, ưu tiên kỹ yếu như: kỹ “mềm”, kỹ xứ lý tình huống, kỹ giải “điểm nóng” xảy ra, kỹ vận động thuyết phục…đặc biệt cho lực lượng CBCT mặt trận tổ quốc đoàn thể Quận Thứ ba, để thực sách ĐTBD hiệu cần trọng đặc biệt vào chương trình khâu biên soạn tài liệu ĐTBD Nội dung chương trình ĐTBD cần đổi theo hướng thiết thực, sát với đối tượng mục tiêu đào tạo Hướng tới sửa đổi, bổ sung vào chương trình ĐTBD CBCT sở phù hợp theo chức danh, vị trí việc làm Chương trình cần tính đến yếu trình độ học vấn, nghề nghiệp kiến thức bổ trợ Trên địa bàn Quận triển khai thực 40 dự án, quận q trình chỉnh trang thi, vậy, thực sách cần xây dựng nội dung chương trình ĐTBD phải phù hợp với đặc điểm quản lý đô thị; phải gọn, đơn giản, dễ hiểu, cần tập trung ĐTBD kỹ quảnđịa bàn, kỹ vận động, tránh tình trạng nặng lý thuyết thiếu tình thực tế; vận dụng phương thức ĐTBD linh hoạt, phù hợp đào tạo bán tập trung; ĐTBD thông qua công việc chỗ; thông qua hội thảo, hội nghị Thứ tư, tăng cường công tác quản lý ĐTBD Trung tâm bồi dưỡng Quận cần tăng cường công tác quản lý dạy học, tổ chức quản lý chặt chẽ khâu trình ĐTBD: lên lớp, nghe giảng, tự nghiên cứu, thảo luận, kiểm tra, thi, viết tiểu luận biện pháp để làm tốt công tác quản lý lớp đào tạo chức địa phương, quản lý khâu tự học Cần biện pháp tăng cường phối hợp sở ĐTBD việc tổ chức quản lý hoạt động ĐTBD trình học tập học viên Thực 76 thông báo kết học tập môn học học viên địa phương, sở cử người học Kết học tập, rèn luyện học viên phải xem xét quan trọng cho việc bố trí, xếp vào vị trí cơng tác tương xứng sau ĐTBD Thứ năm, đánh giá sau ĐTBD Hiện nay, quận mở lớp ĐTBD thực đánh giá kết học tập hông qua kiểm tra, tập, tiểu luận… để biết học viên tiếp thu từ khóa học Việc đánh giá sau ĐTBD, phản hồi từ sở sử dụng CBCT để biết mục tiêu khóa học đạt hay không bị bỏ ngõ Đánh giá sau ĐTBD khâu vơ quan trọng Đó việc đánh giá thay đổi công việc, xem người học áp dụng điều học tạo nên thay đổi việc thực công việc nào? Đánh giá sau ĐTBD để xem đạt mục tiêu ĐTBD đề khơng, nội dung, chương trình phù hợp với đối tượng? Việc đánh giá sau ĐTBD nhằm phát khiếm khuyết, bất hợp lý, phi thực tế trình tổ chức ĐTBD, từ nâng cao chất lượng ĐTBD CBCT sở Tiểu kết chương Việc thực sách ĐTBD CBCT sở ý nghĩa quan trọng trước mắt lâu dài nghiệp cách mạng Đảng Mục tiêu ĐTBD nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi chức trách, nhiệm vụ CBCT, trang bị cho đội ngũ CBCT tầm nhìn, lực làm việc thực tế đáp ứng u cầu vị trí cơng tác, đảm bảo tính chun mơn, hướng tới phát triển lực cạnh tranh đất nước khu vực Việc ĐTBD không đảm bảo CBCT thực tốt công vụ giao mà chuẩn bị nguồn lực chất lượng cho tương lai Chương 3, tác giả đưa quan điểm, đề giải pháp nhằm tăng cường thực sách ĐTBD CBCT sở, nêu rõ 77 giải pháp thực tình hình giải pháp nhằm đáp ứng xu hướng tới Các giải pháp nêu cần thực cách đồng bộ, khoa học nhằm góp phần thực sách ĐTBD CBCT sở thời gian tới đạt hiệu cao 78 KẾT LUẬN Trong trình thực thi cơng vụ, u cầu cải cách hành nhà nước yêu cầu thực sách ĐTBD CBCT đặc biệt quan trọng, nhằm đạt mục tiêu xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, đại hóa, hoạt động hiệu lực, hiệu theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Đồng thời để bước xây dựng đội ngũ CBCT chuyên nghiệp, liêm chính, trình độ cao nhân cách tốt, đủ khả vận hành xây dựng Chính phủ kiến tạo, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phát triển đất nước, công tác ĐTBD CBCT xem yêu cầu cấp bách Trong năm qua, với Thành phố, Quận quan tâm, tập trung đầu thực sách ĐTBD CBCT sở đạt kết đáng kể, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực sách từ thực trạng Quận qua phân tích nhiều hạn chế, CBCT sở thực thi công vụ chưa chuẩn, quản lý điều hành, kỹ xử lý công việc, kỹ giao tiếp với nhân dân nhiều lúng túng, từ ảnh hưởng đến kết lãnh đạo, thực nhiệm vụ trị địa phương, đặc biệt số phường thực cơng trình, dự án trọng điểm như: Dự án cải tạo rạch Bàu Trâu – phường 14; Dự án Thành phần số kênh Tân Hóa - Lò Gốm phường 7, 8, 9, 10,11 14; Dự án kênh Hàng Bàng - phường 1, Cùng với việc xác định mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ, cơng vụ, góp phần xây dựng đội ngũ CBCT chuyên nghiệp đủ lực xây dựng hành tiên tiến, đại đáp ứng yêu cầu công xây dựng, phát triển đất nước, khắc phục hạn 79 chế, yếu trình độ chun mơn kỹ thực thi cơng vụ, qua giải pháp thực sách ĐTBD cho lực lượng CBCT sở Quận 6, TP.HCM, Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai đồng giải pháp đề ra, kịp thời thực trì, điều chỉnh sách phù hợp với nhu cầu phát triển ngồi nước tình hình địa phương, đặc biệt quan tâm thực tốt chương trình ĐTBD theo nhu cầu thực tế cán bộ, đồng thời phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện CBCT sở Trong bối cảnh kinh tế - kinh tế đầy biến động phức tạp ảnh hưởng tình hình giới trình hội nhập để đưa đất nước phát triển, đòi hỏi trình độ CBCT phải thay đổi phương pháp tiếp cận, tốc độ xử lý lãnh đạo, đạo, động, linh hoạt, cần sách ĐTBD kịp thời, cần qn triệt phương châm “thực học để thực lực”, để tinh thơng chun mơn nghiệp vụ Hồ Chí Minh xác định, phải “thạo trị, giỏi chun mơn”, nhờ “thực nghiệp” trở nên “thực tài” Luận văn đề xuất giải pháp thực sách ĐTBD đội ngũ CBCT sở địa bàn Quận 6, TP.HCM nhằm để thực hóa sách Đảng nhà nước, bước nâng cao trình độ, tính chun nghiệp, kỹ người CBCT đáp ứng yêu cầu hành sạch, vững mạnh củng cố lòng tin Nhân dân vào máy công quyền 80 81 ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP CƠ SỞ 1.1 Nội dung, vai trò việc thực sách sách đào tạo bồi dưỡng cán chuyên trách sở 1.1.1 Các khái niệm... Chương 2: Thực trạng thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở địa bàn Quận 6, TP.HCM Chương 3: Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở TP.HCM... thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở 1.2.1 Mục tiêu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách cấp sở Mục tiêu thực sách ĐTBD CBCT cấp sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách cấp cơ sở từ thực tiễn địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay