Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt (Luận án tiến sĩ)

196 3 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:05

Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người ViệtĐặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ TUYẾT ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ TRONG CA DAO TÌNH YÊU NGƯỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ TUYẾT ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ TRONG CA DAO TÌNH U NGƯỜI VIỆT Chun ngành: Ngơn ngữ học Mã số: 9229020 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS TS Đỗ Việt Hùng HÀ NỘI, 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lí luận thực tiễn 6 Những đóng góp luận án Bố cục luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu từ nghĩa từ 1.1.2 Tình hình nghiên cứu ca dao tình u người Việt góc độ ngơn ngữ 20 1.1.3 Tình hình nghiên cứu nghĩa biểu trưng ca dao tình yêu người Việt 21 1.2 Cơ sở lí thuyết đề tài 23 1.2.1 Từ nghĩa từ 23 1.2.2 Trường nghĩa 31 1.2.3 Biểu trưng 35 1.2.4 Vài nét ca dao 48 Kết luận chương 52 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ THỰC VẬT TRONG CA DAO TÌNH YÊUNGƯỜI VIỆT 53 2.1 Bức tranh tổng quát từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 53 2.2 Sự chuyển nghĩa từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 55 2.2.1 Khái quát chuyển nghĩa từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 55 2.2.2 Sự chuyển nghĩa từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 57 2.2.3 Sự chuyển nghĩa từ ngữ hoa ca dao tình yêu người Việt 58 2.2.4 Sự chuyển nghĩa từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 58 2.3 Ý nghĩa biểu trưng từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 59 2.3.1 Mối quan hệ đặc điểm thể ý nghĩa biểu trưng từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 59 2.3.2 Nghĩa biểu trưng từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 61 2.3.3 Nghĩa biểu trưng từ ngữ hoa ca dao tình yêu người Việt 79 2.3.4 Nghĩa biểu trưng từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 98 Kết luận chương 105 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ VẬT THỂ NHÂN TẠO TRONG CA DAO TÌNH YÊU NGƯỜI VIỆT 107 3.1 Bức tranh tổng quát từ ngữ vật thể nhân tạo ca dao tình yêu người Việt 107 3.2 Sự chuyển nghĩa từ ngữ vật thể nhân tạo ca dao tình yêu người Việt 110 3.2.1 Sự chuyển nghĩa từ ngữ cơng trình kiến trúc ca dao tình yêu người Việt 112 3.2.2 Sự chuyển nghĩa từ ngữ vật dụng sinh hoạt gia đình ca dao tình yêu người Việt 112 3.2.3 Sự chuyển nghĩa từ ngữ đồ dùng nhân ca dao tình yêu người Việt 113 3.2.4 Sự chuyển nghĩa từ ngữ phương tiện công cụ sản xuất ca dao tình yêu người Việt 114 3.3 Nghĩa biểu trưng từ ngữ vật thể nhân tạo ca dao tình yêu người Việt 114 3.3.1 Mối quan hệ đặc điểm thể ý nghĩa biểu trưng từ ngữ vật thể nhân tạo ca dao tình yêu người Việt 114 3.3.2 Nghĩa biểu trưng từ ngữ cơng trình kiến trúc ca dao tình yêu người Việt 115 3.3.3 Nghĩa biểu trưng từ ngữ vật dụng sinh hoạt gia đình ca dao tình yêu người Việt 123 3.3.4 Nghĩa biểu trưng từ ngữ đồ dùng nhân ca dao tình yêu người Việt 132 3.3.5 Nghĩa biểu trưng từ ngữ phương tiện công cụ sản xuất ca dao tình yêu người Việt 142 Kết luận chương 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng thống kê xuất tương quan từ ngữ TV: cây/ hoa/ CDTY người Việt 54 Bảng 2.2 Bảng thống kê từ ngữ TV dùng với nghĩa gốc 56 Bảng 3.1 Bảng thống kê từ ngữ VTNT dùng với nghĩa gốc nghĩa chuyển CDTY người Việt 111 HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ TV: cây/ hoa/ 55 CDTY người Việt 55 Hình 2.2 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 62 Hình 2.3 Sơ đồ biểu thị mối quan hệ giai đoạn phát triển với giai đoạn đời người phụ nữ 66 Hình 2.4 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ hoa mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 81 Hình 2.5 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 100 Hình 3.1 Biểu đồ so sánh từ ngữ VTNT có tần số xuất cao thuộc bốn nhóm (CTKT/ ĐDCN/ VDSHGĐ/ PT&CCSX) CDTY người Việt 110 Hình 3.2 Biểu đồ so sánh xuất từ ngữ CTKT mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 116 Hình 3.3 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ VDSHGĐ mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 124 Hình 3.4 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ ĐDCN mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 132 Hình 3.5 Biểu đồ so sánh tương quan từ ngữ PT&CCSX mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt 142 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT CDTY : Ca dao tình u BT : Biểu trưng CN : Chuyển nghĩa TV : Thực vật TH : Tín hiệu THNN : Tín hiệu ngơn ngữ THTM : Tín hiệu thẩm mĩ VTNT : Vật thể nhân tạo CTKT : Cơng trình kiến trúc VDSHGĐ : Vật dụng sinh hoạt gia đình ĐDCN : Đồ dùng nhân PT&CCSX : Phương tiện công cụ sản xuất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Từ đơn vị hệ thống ngơn ngữ, đối tượng có lịch sử nghiên cứu lâu dài phức tạp Từ có nhiều chức khác nhau, trước hết chức định danh gọi tên vật tượng giới khách quan Từ biểu nội dung, tình cảm, tình, ý niệm Từ hoạt động hành chức có chức tạo lời, tạo câu Nghĩa từ khái niệm có nội hàm phức tạp, “nghĩa từ chất thực thể tinh thần mã hóa, kí hiệu từ Nghĩa từ vựng từ phản ánh, phản xạ” [115, 61] Cũng hiểu “nghĩa từ toàn nội dung tinh thần xuất suy nghĩ người ngữ người tiếp xúc (tạo lập lĩnh hội) với hình thức âm ngơn ngữ định” [58, 38]; “Nghĩa từ, mặt quan trọng mà ta nói đến có chức phản ánh, biểu đạt, ánh xạ thực tại, duy,… Ngôn ngữ từ ngữ, xét thể tồn vẹn hệ thống kí hiệu đặc biệt, công cụ trọng yếu giao tiếp, duy” [112, 61] Từ đối tượng có vị trí cốt yếu, điều đặc biệt quan trọng khám phá đơn vị ngôn ngữ cần nắm nghĩa từ Đây xem chìa khóa để giải mã lớp ý nghĩa đơn vị ngôn ngữ 1.2 Việc phân lập vốn từ ngôn ngữ thành trường từ vựng - ngữ nghĩa tạo điều kiện dễ dàng cho việc phát tính hệ thống chế thuộc kết cấu ngữ nghĩa thân ngơn ngữ Mặt khác, việc giải thích vốn từ của ngôn ngữ phải phân tích nhóm từ hay lớp từ trường từ vựng ngữ nghĩa với cách phạm vi từ vựng sở Đây đường nghiên cứu ngôn ngữ học đại nhằm vận dụng rộng rãi quan niệm hệ thống cấu trúc tưởng vĩ đại F.Saussure vào nghiên cứu ngôn ngữ 1.3 Trong ngôn ngữ học, việc dùng lí thuyết ngơn ngữ để nghiên cứu văn học hướng nghiên cứu xuất phát triển mạnh mẽ từ kỉ XX tiếp tục trì phát triển đạt nhiều thành tựu kỉ XXI Nghiên cứu từ góc độ tạo nên nhìn đa chiều nghiên cứu, giúp cho việc tìm hiểu văn chương tồn diện Đồng thời, nghiên cứu góp phần củng cố làm rõ lí thuyết ngơn ngữ Đây hướng nghiên cứu thu hút quan tâm rộng khắp giới nghiên cứu Địa hạt mà ngôn ngữ học hướng tới nghiên cứu văn học đa dạng không giới hạn loại hình hay loại thể Việc nghiên cứu ngữ nghĩa từ tiếp tục xu hướng tất yếu khoa học nghiên cứu ngơn ngữ Ngơn ngữ văn chương nghệ thuật có nét đặc trưng riêng, thứ ngôn ngữ khúc xạ qua lăng kính người sáng tác Hơn nữa, văn chương gắn liền với bối cảnh văn hóa định, có từ ngữ vượt khỏi ngữ nghĩa thơng thường để trở thành phương tiện tạo nghĩa biểu trưng Việc nghiên cứu ngôn ngữ phạm vi văn chương tương quan với văn hóa hướng nghiên cứu Đây xem hướng nghiên cứu độc đáo mang lại cho người đọc tri thức mang tính đa chiều Nghiên cứu theo phương thức cho ta thấy mối liên hệ mật thiết ngơn ngữ văn hóa, ngôn ngữ khẳng định từ lâu 1.4 Nghiên cứu ngữ nghĩa từ văn học dân gian mà cụ thể phạm vi đề tài loại hình ca dao tình yêu người Việt hướng nghiên cứu dùng lí thuyết ngơn ngữ để giải mã văn học Nghiên cứu vấn đề này, sâu phân tích đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ thuộc số trường nghĩa tiêu biểu ca dao tình yêu Cụ thể phạm vi nghiên cứu luận án, chúng tơi tập trung làm rõ phân tích nghĩa chuyển, chuyển trường nghĩa biểu trưng từ ngữ tiêu biểu thuộc hai trường nghĩa “thực vật” “vật thể nhân tạo” ca dao tình u người Việt Qua góp phần tìm hiểu sâu ca dao tình yêu làm bật đặc điểm văn hóa người Việt xưa Để chiếm lĩnh nội dung, ý nghĩa lời ca dao tình yêu để khám phá nét độc đáo, tinh tế tâm hồn, nét đặc trưng văn hóa người Việt xưa người đọc cần có hệ tri thức phong phú đa dạng Trước hết người đọc cần nắm đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ, chuyển nghĩa, chuyển trường nghĩa biểu trưng chúng Điều này, theo chúng tơi, vừa có ý nghĩa mặt lí luận (góp thêm tiếng nói minh chứng cho hướng nghiên cứu ngôn ngữ nhà ngôn ngữ học ý – mối liên hệ ngôn ngữ văn học), vừa có ý nghĩa mặt thực tiễn (giúp cho người quan tâm đến từ vựng tiếng Việt, đặc biệt sinh viên nghiên cứu ngơn ngữ có nhìn tồn diện tranh ngơn ngữ người Việt bình diện nghĩa từ) 79 Hoa rau đắng 0.14 0.14 80 Hoa hồ dung 0.14 0.14 81 Hoa gấm 0.14 0.14 82 Hoa vạn thọ 0.14 0.14 83 Hoa mộc 0.14 0.14 84 Hoa trinh nữ 0.14 0.14 85 Hoa mướp 0.14 0.14 86 Hoa hồng bì 0.14 0.14 87 Hoa quéo 0.14 0.14 88 Hoa muỗm 0.14 0.14 89 Hoa sung 0.14 0.14 90 Hoa sở 0.14 0.14 91 Hoa thông 0.14 0.14 92 Hoa đường bệ 0.14 0.14 93 Hoa khoai 0.14 0.14 94 Hoa hợp 0.14 0.14 95 Hoa mây 0.14 0.14 96 Hoa chiêng chiếng 0.14 0.14 97 Hoa hành 0.14 0.14 98 Hoa quỳ 0.14 0.14 99 Hoa hải đường 0.14 0.14 10 Hoa tía tơ 0.14 0.14 101 Hoa trúc 0.14 0.14 102 Hoa vải 0.14 0.14 103 Hoa sậy 0.14 0.14 104 Hoa lan chi 0.14 0.14 105 Hoa xòe 0.14 0.14 709 100 818 100 Tổng cộng Phụ lục 1.3: Sự xuất từ ngữ CDTY người Việt Quả Số lời ca có xuất từ ngữ 32 Cau 73 13.64 86 13.78 Cam 32 5.98 41 6.57 Đào 38 7.10 42 6.73 Chanh 30 5.61 35 5.61 Khế 18 3.36 20 3.21 Bưởi/ bòng 20 3.74 34 5.45 Dưa 20 3.74 19 3.04 Hồng 18 3.36 26 4.17 10 Lựu 18 3.36 18 2.88 11 Quýt 17 3.18 19 3.04 12 Dừa 16 2.99 15 2.40 13 Mận 16 2.99 16 2.56 14 Chuối 12 2.24 16 2.56 15 Nhãn 12 2.24 12 1.92 16 Ớt 12 2.24 16 2.56 17 Dâu 11 2.06 12 1.92 18 11 2.06 12 1.92 19 Mít 10 1.87 11 1.76 20 Mướp 10 1.87 11 1.76 21 Bầu 10 1.87 11 22 Xồi 10 1.87 10 23 Bí/ bí đao 1.68 1.76 1.60 1.60 1.44 24 Mơ 1.50 1.44 25 Lê 1.50 1.28 26 Đậu 1.12 12 1.92 27 Sim 1.12 10 1.60 STT Các loại Tỉ lệ % Số lượt Tỉ lệ % 5.98 37 5.93 28 Táo 0.93 0.80 29 Na 0.93 0.80 30 Mướp đắng 0.75 0.64 31 Vải 0.75 0.64 32 Sầu riêng 0.56 0.48 33 Thị 0.37 0.64 34 Khổ qua 0.37 0.48 36 Mai 0.37 0.48 37 Ổi 0.37 0.32 38 Phật thủ 0.37 0.32 39 Bồ kết 0.37 0.32 40 Dưa hấu 0.37 0.32 41 Bồ nâu 0.19 0.32 42 Thanh yên 0.19 0.16 43 Đậu quyên 0.19 0.16 44 Thơm chua 0.19 0.16 45 Chanh yên 0.19 0.16 46 Núc nác 0.19 0.16 47 Thanh long 0.19 0.16 48 Rớt 0.19 0.16 49 Thầu dầu 0.19 0.16 50 chua 0.19 0.16 51 Bình bát 0.19 0.16 52 Mãng cầu 0.19 0.16 53 Ổ qua 0.19 0.16 54 Bột huỳnh tinh 0.19 0.16 55 Dưa chuột 0.19 0.16 56 Quả đa 0.19 0.16 57 Ung cuộng 0.19 0.16 535 100 % 624 100 % Tổng cộng Phụ lục 1.4: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ CDTY người Việt Ngữ cảnh Số lần xuất Từ ngữ hoạt động người 382 Từ ngữ tình cảm người 200 Từ ngữ đặc điểm tính chất 23 Từ ngữ hoạt động 22 Từ ngữ tượng tự nhiên 20 Từ ngữ động vật Phụ lục 1.5: Bảng thống kê từ ngữ CDTY người Việt STT Các từ ngữ Số lời ca dao có xuất từ ngữ 10 11 Cây (chỉ chung) Tre Trúc Mai Lúa Đào Cỏ Quế Trầu Ngô đồng Mận Tổng số 176 91 78 67 61 58 42 41 37 34 26 711 Số lời ca dao có xuất từ ngữ dùng với nghĩa chuyển 87 34 32 30 28 22 19 18 17 14 12 313 Phụ lục 1.6: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ hoa CDTY người Việt Ngữ cảnh Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ hoạt động tình đặc điểm hoạt động cảm tính chất động liên tượng tự vật người người hoa quan đến nhiên hoa Số lần xuất 134 56 82 101 47 35 Phụ lục 1.7: Bảng thống kê từ ngữ hoa CDTY người Việt Các từ ngữ hoa STT Hoa (chỉ hoa nói chung) Hoa đào Hoa sen Hoa lan Hoa huệ Hoa cúc Hoa hồng Tổng cộng Số lời ca dao có xuất từ ngữ hoa 291 38 36 31 21 24 22 463 Số lời ca dao có xuất từ ngữ hoa CN 151 22 21 17 16 14 13 254 Phụ lục 1.8: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ CDTY người Việt Ngữ cảnh Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ hoạt tình đặc điểm trạng động động cảm tính chất thái tượng tự vật quả nhiên 25 12 17 người người Số lần 156 86 xuất Phụ lục 1.9: Bảng thống kê từ ngữ CDTY người Việt STT Các từ ngữ Số lời ca dao có xuất Số lời ca có xuất từ từ ngữ ngữ CN Quả (nói chung) 32 15 Cau 73 28 Cam 32 17 Đào 38 16 Chanh 30 16 Bầu bí 19 Khế 18 13 Tổng cộng 242 113 Phụ lục 1.10: Bảng thống kê từ ngữ mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt STT Các lồi Cây (nói chung) Tre Trúc Mai Lúa Đào Cỏ Quế Trầu 10 Ngô đồng 11 Chanh 12 Dâu 13 Đa 14 Mận 15 Các loài khác Tổng số Số lời ca xuất từ ngữ Tỉ lệ % Số lượt xuất từ ngữ Tỉ lệ % Số lời ca xuất từ ngữ mang nghĩa biểu trưng Tỉ lệ % 176 11.62 198 11.59 92 17.86 91 78 67 61 58 42 41 37 34 32 31 30 26 803 6.01 5.15 4.43 4.03 3.83 2.77 2.71 2.44 2.25 2.11 2.05 1.98 1.72 46.09 99 97 90 65 73 45 49 42 41 37 33 31 30 778 5.80 5.68 5.27 3.81 4.27 2.63 2.87 2.46 2.40 2.17 1.93 1.81 1.76 45.65 37 35 32 44 25 21 21 20 17 16 13 15 13 114 7.19 6.80 6.21 8.54 4.85 4.08 4.08 3.89 3.31 3.11 2.52 2.91 2.52 22.13 1514 100 1708 100 515 100 Phụ lục 1.11: Bảng thống kê từ ngữ hoa mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt STT Các lồi hoa Hoa (nói chung) Hoa đào Hoa sen Hoa lan Hoa huệ Hoa cúc Hoa hồng Các loài hoa khác Tổng cộng Số lời ca dao có xuất từ ngữ hoa Tỉ lệ % Số lượt xuất từ ngữ hoa Tỉ lệ % Số lời ca có YNBT 291 40.99 353 43.05 176 38 36 31 21 24 22 5.35 5.07 4.37 5.12 5.24 3.90 2.68 28 25 19 2.96 3.38 3.10 42 43 32 22 29 27 3.54 3.29 18 17 17 247 34.79 272 33.17 87 710 100 820 100 387 Tỉ lệ % 45.48 7.25 6.46 4.90 4.65 4.39 4.39 22.48 100 Phụ lục 1.12: Bảng thống kê từ ngữ mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt STT Các loại Số lời Tỉ lệ ca % Số lượt Tỉ lệ Số lời canghĩa Tỉ lệ % biểu trưng % Quả (nói chung) 32 5.98 37 5.93 17 8.58 Cau 73 13.64 86 13.78 33 16.67 Cam 32 5.98 41 6.57 19 9.60 Đào 38 7.10 42 6.73 17 8.58 Chanh 30 5.61 35 5.61 17 8.58 Khế 18 3.36 20 3.21 10 5.05 Các loại khác 312 58.32 363 58.17 85 42.94 535 100 624 100 198 100 Tổng cộng PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Bảng thống kê xuất từ ngữ VTNT CDTY người Việt Nhóm CTKT Đồ dùng nhân VDSHGĐ 10 11 12 13 Nhà Cầu Chùa Đình Miếu Quán Giếng Sân Đền Bếp Lều Buồng Phòng loan Số lời ca daotừ ngữ VTNT 144 95 58 35 15 21 14 14 Áo 272 9,66 247 7,44 15 16 17 18 19 20 Quần Khăn Yếm Khố Gương, lược Mũ, nón Vòng, xuyến, trằm, dây xà tích, nhẫn, trâm, thoa Váy Dải lưng/ thắt lưng Túi Giày/ dép Ô/ dù Thư Đèn Chiếu Giường Chăn/ mền 61 98 34 65 31 2,17 3,48 1,21 0,18 2,31 1,10 66 112 39 77 51 1,99 3,37 1,18 0,15 2,32 1,54 38 1,35 41 1,24 21 13 12 10 27 112 119 71 60 0,25 0,75 0,46 0,43 0,36 0,96 3,98 4,23 2,52 2,13 21 14 13 12 42 134 133 84 65 0,21 0,63 0,42 0,39 0,36 1,27 4,04 4,01 2,53 1,96 STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Từ ngữ VTNT Tỉ lệ % Tần số Tỉ lệ % 5,11 3,37 2,06 1,24 0,53 0,75 0,50 0,21 0,07 0,14 0,07 0,28 0,25 187 129 74 41 15 25 15 11 5,63 3,89 2,23 1,24 0,45 0,75 0,45 0,24 0,09 0,15 0,06 0,33 0,21 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 PT&CCSX 59 Gối Màn/ mành Võng Đũa Mâm Chén Đĩa Bát Chậu/ chum/ vại/ chóe Nồi/ niêu/ chảo Dao/ rựa Điếu Quạt Thúng Thang Cối Lồng Khóa – chìa Kim – Nhang/ hương Rương/ hòm Bình Sàng Đồng hồ Khung cửi Tranh Chổi, ghế, mủng, kéo, bị, sập, kìm, khay, chạc, then, sách, lò, sọt, ấm, bàn cờ, giỏ, mẹt, rèm, cân, tràng kỉ, nếp, giành, đấu, trướng gấm, chày, quang, thước, hũ, tráp, rổ, gáo, chổi, đòn gánh, chĩnh, cót, nong, vò, xích, cơi, thớt, khung cửi, thìa, cót, sàng, nia, chai, chày, ngai thờ,… Thuyền 61 36 23 50 38 44 12 28 2,17 1,28 0,82 1,78 1,35 1,56 0,43 0,99 68 37 26 55 41 48 12 31 2,05 1,11 0,78 1,66 1,24 1,45 0,36 0,93 15 0,53 16 0,48 32 68 17 48 14 10 13 25 64 16 17 1,14 2,41 0,60 1,70 0,32 0,50 0,36 0,46 0,89 2,27 0,57 0,28 0,60 0,21 0,28 0,14 0,25 42 75 34 63 15 10 14 35 68 16 17 10 10 1,27 2,26 1,02 1,90 0,27 0,45 0,30 0,42 1,05 2,05 0,48 0,24 0,51 0,30 0,24 0,30 0,21 58 2,06 69 2,08 185 6,57 269 8,10 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 VTNT khác Tổng 78 79 80 81 82 83 84 85 86 147 Ghe Đò Mái chèo Tàu Buồm Cần câu Con sào Lưới Cái cày/ bừa Cái cuốc Liềm Ná/ cung/ tên Đục/ bào/ cưa/ búa Gàu Lờ Xe Phao, thuổng, rìu, Nơm, bay, xà lan, xe ngựa, xe lửa, kiệu, bè, đó, đằng, cần Đàn/ đờn/ nhị Kèn, trống Tiền Gươm Bom, đạn Chuông Pháo Cồng, chiêng Sáo 23 72 16 13 18 15 13 14 12 11 0,82 2,56 0,57 0,46 0,64 0,53 0,46 0,50 0,43 0,25 0,18 0,39 0,28 0,14 0,25 0,18 0,14 25 90 18 14 20 16 14 15 14 13 10 0,75 2,71 0,54 0,42 0,60 0,48 0,42 0,45 0,42 0,24 0,15 0,39 0,24 0,12 0,27 0,30 0,12 13 0,46 19 0,57 28 37 67 14 6 2816 0,99 1,31 2,38 0,50 0,18 0,11 0,07 0,21 0,21 100 31 44 96 14 6 3319 0,93 1,33 2,89 0,42 0,15 0,09 0,12 0,18 0,18 100 Phụ lục 2.2: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ CTKT Ngữ cảnh Số lần xuất Từ ngữ Từ ngữ hoạt động tâm lí tình cảm người người 29 17 Từ ngữ Từ ngữ hoạt Từ ngữ đặc điểm động liên quan VTNT CTKT đến CTKT khác 19 27 22 Phụ lục 2.3: Bảng thống kê từ ngữ VDSHGĐ CDTY người Việt Số lời ca daotừ ngữ Số lời ca daotừ ngữ ĐDCN ĐDCN CN Chiếu 119 56 Đèn 112 32 Giường 71 23 Chăn/ mền 60 18 Gối 61 16 Đũa 50 28 Mâm 38 19 633 99 1106 291 STT Từ ngữ ĐDCN Các vật dụng sinh hoạt khác Tổng số Phụ lục 4: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ VDSHGĐ Ngữ cảnh Số lần xuất Từ ngữ Từ ngữ hoạt động tâm lí tình cảm người người 129 116 Từ ngữ đặc Từ ngữ hoạt Từ ngữ điểm động liên quan VTNT VDSHGĐ đến VDSHGĐ khác 87 126 67 Phụ lục 2.5: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ vật dụng ĐDCN Ngữ cảnh Số lần xuất Từ ngữ Từ ngữ hoạt động tâm lí tình cảm người người 32 24 Từ ngữ đặc điểm ĐDCN 18 Từ ngữ hoạt động liên quan đến ĐDCN 29 Từ ngữ VTNT khác 27 Phụ lục 2.6: Ngữ cảnh xuất CN từ ngữ PT&CCSX Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ Từ ngữ hoạt hoạt động tâm lí tình đặc điểm động liên quan Từ ngữ cảm của PT& đến PT & CCSX VTNT khác người người CCSX 131 95 62 43 Ngữ cảnh Số lần xuất Phụ lục 2.7: Bảng thống kê từ ngữ CTKT mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt STT Từ ngữ CTKT Số lời ca daotừ ngữ Số lời ca daotừ ngữ Tỉ lệ % CTKT mang nghĩa biểu trưng CTKT Tỉ lệ % Nhà 144 34.62 52 26.53 Cầu 95 22.84 46 23.47 Chùa 58 13.94 21 10.72 Đình 35 8.41 17 8.67 Miếu 15 3.61 3.06 Quán 21 5.05 3.06 Giếng 14 3.37 4.09 Các CTKT khác 34 8.16 40 20.40 Tổng số 416 100 196 100 Phụ lục 2.8: Bảng thống kê từ ngữ VDSHGĐ mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt Từ ngữ STT VDSHGĐ Số lời ca daotừ ngữ Số lời catừ ngữ Tỉ lệ % VDSHGĐ VDSHGĐ mang Tỉ lệ % nghĩa biểu trưng Chiếu 119 10.76 67 17.40 Đèn 112 10.13 48 12.50 Giường 71 6.42 37 9.61 Chăn/ mền 60 5.42 27 7.01 Gối 61 5.52 24 6.23 Đũa 50 4.52 32 8.31 Mâm 38 3.44 26 6.75 10 Chén 44 3.98 22 5.71 11 Đĩa 12 1.08 2.08 12 Bát 28 2.53 11 2.85 14 Nồi/ niêu/ chảo 32 2.89 11 2.85 15 Các vật dụng khác 497 72 18.70 385 100% Tổng số 1106 100% Phụ lục 2.9: Bảng thống kê từ ngữ ĐDCN mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt STT Từ ngữ ĐDCN Số lời ca daotừ ngữ ĐDCN Tỉ lệ % Số lời ca daotừ ngữ ĐDCN mang nghĩa biểu trưng Tỉ lệ % Áo 272 39.19 115 41.97 Quần 61 8.79 28 10.22 Khăn 98 14.12 36 13.14 Yếm 34 4.90 23 8.39 Gương, lược 65 9.37 16 5.85 Mũ, nón 31 4.47 13 4.74 Trang sức 38 5.48 13 4.74 21 3.03 11 4.01 74 10.65 19 6.94 694 100 274 100 15 Dải lưng/ thắt lưng Các khác Tổng ĐDCN Phụ lục 2.10: Bảng thống kê từ ngữ PT&CCSX mang nghĩa biểu trưng CDTY người Việt Từ ngữ PT&CCSX STT 20 Số lời ca daotừ ngữ PT&CCSX Tỉ lệ % Số lời ca daotừ ngữ PT&CCSX mang nghĩa biểu trưng Thuyền 185 41.57 116 72 23 16.18 5.17 29 12 165 445 37.08 100 45 202 Đò Ghe Các PT&CCSX khác Tổng Tỉ lệ % 57.4 14.3 5.94 22.2 100 ... đặc điểm thể ý nghĩa biểu trưng từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 59 2.3.2 Nghĩa biểu trưng từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 61 2.3.3 Nghĩa biểu trưng từ ngữ hoa ca dao tình yêu. .. ca dao tình yêu người Việt 58 2.2.4 Sự chuyển nghĩa từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 58 2.3 Ý nghĩa biểu trưng từ ngữ thực vật ca dao tình yêu người Việt 59 2.3.1 Mối quan hệ đặc. .. yêu người Việt 79 2.3.4 Nghĩa biểu trưng từ ngữ ca dao tình yêu người Việt 98 Kết luận chương 105 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ VẬT THỂ NHÂN TẠO TRONG CA DAO TÌNH YÊU NGƯỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt (Luận án tiến sĩ), Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay