Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

196 4 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:04

Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nayGiải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay 29 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CHÂU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ THƢ HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn luận án bảo đảm độ tin cậy, xác, trung thực trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án Nguyễn Thị Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.2 Đánh giá kết cơng trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án 18 1.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án 20 Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT VIỆT NAM 25 2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất 25 2.2 Thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất 39 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất 51 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT VIỆT NAM HIỆN NAY 58 3.1 Pháp luật giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 58 3.2 Thực tiễn giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 74 3.3 Đánh giá thực trạng giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 92 Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT VIỆT NAM HIỆN NAY 119 4.1 Quan điểm tăng cường đảm bảo giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 119 4.2 Các giải pháp tăng cường đảm bảo giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 127 KẾT LUẬN 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, công chức CQNN : Cơ quan nhà nước CQHCNN : Cơ quan hành chín nhà GQHC : Giải hành GQKN : Giải khiếu nại HVHC : Hành vi hành KNHC : Khiếu nại hành NNPQ : Nhà nước pháp quyền QĐHC : Quyết định hành QKNHC : Quyền khiếu nại hành QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa VAHC : Vụ án hành DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 : Tình mà người dân gặp phải cán cơng chức có thẩm quyền…………………………………………… 102 Biểu đồ 3.2 : Trường hợp người giải khiếu nại gặp gỡ đối thoại với người khiếu nại 104 Biểu đồ 3.3 : Nhận xét số lượng đội ngủ cán công chức giải khiếu nại 108 Biểu đồ 3.4: Nhận xét trình độ chun mơn nghiệp vụ cán công chức giải khiếu nại 109 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để đảm bảo thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu cơng cộng phục vụ an ninh quốc phòng để nâng cao đời sống mặt người dân, năm qua, 63 tỉnh thành nước triển khai nhiều dự án, kéo theo việc Nhà nước phải thu hồi đất thực bồi thường, hỗ trợ tái định cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi Việc thu hồi đất thực dự án phát triển kinh tế - xã hội tác động đến quyền lợi sinh hoạt bình thường phận dân “Thực tế cho thấy công việc khó khăn, phức tạp thường phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đất đai gay gắt, nóng bỏng Bởi vì, “động chạm” trực tiếp đến lợi ích thiết thực không người sử dụng đấtNhà nước, xã hội lợi ích doanh nghiệp, chủ đầu tư Chỉ Nhà nước giải hài hòa lợi ích chủ thể việc thu hồi đất khơng tiềm ẩn nguy khiếu kiện, tranh chấp kéo dài gây ổn định trị - xã hội” [96, tr.1] Thực tế, trường hợp thu hồi đất nào, Nhà nước, người sử dụng đất nhà đầu tư tìm “tiếng nói” đồng thuận Trong đó, đội ngũ CBCC hành thực nhiệm vụ số nơi chưa đào tạo nghiệp vụ quy, phẩm chất đạo đức yếu kém; công tác quản lý, điều hành Nhà nước việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định nhiều bất cập, chưa tạo đồng thuận cao người dân; Chính sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định nhiều bất cập; Trong số trường hợp, bọn phản động phần tử hội lợi dụng kích động người dân khiếu nại, tổ chức, lôi kéo khiếu nại đông người, biến vụ việc khiếu nại túy trở thành vấn đề trị - xã hội, dẫn đến tình hình khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định thời gian quaở nước có diễn biến phức tạp, gây ổn định trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin quần chúng nhân dân lãnh đạo Đảng quản lý, điều hành Nhà nước.Theo Báo cáo Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường “ số đơn KNHC đất đai chiếm tỷ lệ lớn (chiếm khoảng 70% so với tổng số đơn khiếu nại) So với trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, xu hướng khiếu nại lĩnh vực đất đai giảm, tăng vụ việc khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định cư” [19, tr.1], [22, tr.2] Nhận thức điều đó, năm qua Đảng Nhà nước ta quan tâm ban hành văn pháp luật để điều chỉnh quan hệ pháp luật giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Đặc biệt đời luật Khiếu nại năm 2011, Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 đánh dấu bước phát triển pháp luật khiếu nại đất đai nói chung pháp luật giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất nói riêng Tuy nhiên, cơng tác giải khiếu nại đất đai, đặc biệt KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định thu hồi đất quan hành nhiều bất cập, chưa theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011; Công tác giải đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền UBND cấp tồn đọng, kéo dài, chưa thực nghiêm túc việc đối thoại với công dân giải khiếu nại lần đầu, nhiều trường hợp thụgiải khơng định mà trả lời hình thức công văn, thông báo dẫn đến việc người khiếu nại liên tục gửi đơn lên cấp để can thiệp giải Một số vụ việc khiếu nại Thủ trưởng cấp, ngành giải định có hiệu lực pháp luật chưa thực dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cơng trình, dự án, gây xúc cộng đồng xã hội, nhân dân… Để khắc phục hạn chế trên, cần có đánh giá cách toàn diện lý luận thực tiễn giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất Việt Nam nay, để tìm nguyên nhân sở đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp, có hiệu quả, nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cơng dân có đất bị thu hồi đáp ứng đòi hỏi ngày cao q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa gắn với xây dựng NNPQ XHCN Với lý vừa mang tính thời sự, cấp bách, vừa mang tính chiến lược nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: "Giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam nay” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn giải KNHC bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất luận án luận chứng cho giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm giải KNHC lĩnh vực 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận án tập trung vấn đề chủ yếu sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài sở cơng trình nghiên cứu nước, ngồi nước để tìm giả thuyết nghiên cứu sở kế thừa, phát triển nghiên cứu luận án giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất Thứ hai, nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất: Phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất; Làm sáng tỏ nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục hành xác định yếu tố ảnh hưởng giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Thứ ba, đánh giá thực trạng ưu điểm hạn chế pháp luật thực tiễn giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam nay, kết quả, hạn chế nguyên nhân thực trạng Thứ tư, đề xuất giải pháp tăng cường bảo đảm giải khiếu hành bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn giải khiếu nại người bị thu hồi đất QĐHC HVHC quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan đến q trình thực thi công vụ hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Để có số liệu phong phú tồn diện, đề tài xác định phạm vi nghiên cứu toàn quốc Đề tài dự kiến dựa vào việc phân vùng đơn vị hành - lãnh thổ, chọn điểm khảo sát Địa bàn nghiên cứu sinh khảo sát tập trung vào địa phương trọng điểm, có dự án phát triển khu đô thị, khu dân mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh/ thành phố (Thành phố Hà Nội, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng) có nhiều vụ việc điển hình khiếu nại giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất + Về thời gian:( năm, từ 2013 đến năm 2017) + Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu khiếu nại giải khiếu nại hành lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam nay; không nghiên cứu hoạt động giải đường Tòa án lĩnh vực Đồng thời, đề tài nghiên cứu phạm vi khiếu nại người bị thu hồi đất định hành hành vi hành quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan đến q trình thực thi công vụ hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái định mà người bị thu hồi đất; không nghiên cứu khiếu nại cán bộ, công chức định kỷ luật cán công chức Thủ trưởng quan nhà nước lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án Để đạt mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: * Phương pháp luận nghiên cứu khoa học vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Để nghiên cứu có hiệu vấn đề đề tài đặt ra, luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Đây phương pháp chủ đạo xun suốt tồn q trình nghiên cứu luận án, để đưa nhận định, kết luận khoa học đảm bảo tính khách quan, chân thực Từ phương pháp chung đó, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể trình nghiên cứu nội dung chi tiết luận án Tùy thuộc vào nội dung đối tượng nghiên cứu chương, mục luận án mà tác giả vận dụng phương pháp khác cho phù hợp * Bên cạnh đó, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp phương pháp phân tích sử dụng chương thống kê tổng hợp cơng trình nghiên cứu khoa học nước nước ngồi vấn đề có liên quan đến nội dung luận án, tác giả phân tích nội dung cơng trình nghiên cứu đưa đánh giá tình hình nghiên cứu - Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp hệ thống,… sử dụng chương nghiên cứu vấn đề lý luận giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất, cụ thể: i) Phương pháp phân tích sử dụng nghiên cứu khái niệm, đặc điểm KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, nội dung chế điều chỉnh pháp luật giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất ii) Phương pháp so sánh, phương pháp hệ thống sử dụng nghiên cứu pháp luật thực tiễn pháp lý số nước giới bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất - Phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá, phương pháp đối chiếu, phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên v.v sử dụng Chương nghiên cứu thực trạng pháp luật thực tiễn giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam, cụ thể: i) Phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá, phương pháp tổng hợp sử dụng phân tích, bình luận nội dung quy định pháp luật giải KNHC sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam ii) Phương pháp đánh giá, phương pháp đối chiếu sử dụng đánh giá, bình luận thực tiễn giải KNHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam iii) Phương pháp điều tra thu thập số liệu, thông tin: sử dụng để thu thập thông tin, số liệu thứ cấp sơ cấp + Điều tra số liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên, vấn trực tiếp dùng bảng hỏi Điều tra số liệu thứ cấp thu sở điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu Bộ Tài ngun Mơi trường, Thanh tra Chính phủ, tất tỉnh, thành phố Câu Trong q trình khiếu nại, Ơng (Bà) có gặp tình dƣới đội ngũ CBCC có thẩm quyền trách nhiệm liên quan khơng? Lựa chọn Có Khơng Các tình STT Gây phiền hà, sách nhiễu việc khiếu nại Cản trở việc khiếu nại Thiếu trách nhiệm việc tiếp ông (bà) Làm sai lệch thông tin, tài liệu ông (bà) cung cấp Bị phân biệt đối xử tiếp ông (bà) Bị đe dọa, trả thù, trù dập Bao che cho người bị khiếu nại Can thiệp trái pháp luật vào việc giải khiếu nại Né tránh, đùn đẩy việc giải khiếu nại Cố ý giải khiếu nại trái pháp luật Không thực theo thủ tục, quy trình giải khiếu nại 12 Khơng hiểu quy định pháp luật khiếu nại giải khiếu nại 13 Khác:……………………………………………………… Câu Trong trình khiếu nại, ông (bà) tham gia vào bƣớc sau 10 11 xin ông bà cho biết ý kiến ? Đánh giá STT Trình tự Có Nhận thơng báo thụgiải khiếu nại văn Được triệu tập trình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại Được tham gia đối thoại công khai, dân chủ Nhận định giải khiếu nại lần đầu Nhận định giải khiếu nại lần Khiếu nạigiải thời hạn theo quy định Khác:………………………………………………… 177 Không Không biết Câu Trong trình giải khiếu nại ông (bà), quyền sau ông (bà) có đƣợc đảm bảo không? Lựa chọn STT Các quyền Đƣợc Đảm bảo Chƣa đảm đảm bảo bảo phần Được biết, đọc, chụp, chép, tài liệu, chứng người giải khiếu nại thu thập để giải khiếu nại Yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức có liên quan lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu cho Được u cầu người giải khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu xảy việc thi hành QĐHC bị khiếu nại Đưa chứng việc khiếu nại giải trình ý kiến chứng đó; Nhận văn trả lời việc thụgiải khiếu nại, nhận định giải khiếu nại; Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật; 178 Khơng biết Câu a)Ơng (Bà) tham gia khiếu nại đơng ngƣời chƣa ? Có (Xin trả lời tiếp câu b) □ Chưa □ b) Vì Ơng (Bà) tham gia khiếu nại đơng ngƣời ? Có quyền lợi bị ảnh hưởng □ Bị người khác lôi kéo □ Cho đông người khiếu nại giải tốt □ Ý kiến khác: Câu Ông (Bà) rút đơn khiếu nại thực quyền khiếu nại lĩnh vực bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hỗi đất chƣa ? Rồi □ Chưa □ Câu Ông (Bà) cho biết, định giải khiếu nại khiếu nại Ơng (Bà) có đƣợc thi hành theo nội dung thời hạn không ? Đúng nội dung thời hạn □ Không nội dung thời hạn □ Câu Theo Ông (Bà), yếu tố sau ảnh hƣởng đến hiệu giải KNHC lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai nhƣ nào? STT Lựa chọn Ảnh Ảnh hƣởng nhiều hƣởng Yếu tố Hệ thống sách, pháp luật Việc thực sách, pháp luật Năng lực, phẩm chất cán Công tác đạo, điều hành quản lý Hiểu biết người dân Trình tự, thủ tục giải KNHC Sự phối hợp quan có thẩm quyền giải KNHC 179 Khơng ảnh hƣởng Câu Trong q trình khiếu nại Ơng (Bà), có nhờ đến trợ giúp từ phía quan, đồn thể dƣới ? (Có thể lựa chọn nhiều phương án) Hội đồng nhân dân □ Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên □ Báo chí □ Luật sư, trợ giúp viên pháp lý □ Ý kiến khác Câu 10a) Trong trình thực quyền khiếu nại bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất mình, Ơng (Bà) có nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháp luật khơng ? Có (trả lời tiếp câu b) □ Khơng □ b) Ơng (Bà) nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháo luật khiếu nại, đất đai chủ yếu qua kênh dƣới (có thể lựa chọn nhiều phương án) Qua phương tiện truyền thơng đại chúng (truyền hình, truyền thanh, sách □ báo ) Hỏi người khiếu nạiHỏi cán địa phương tư vấn □ Khác: Câu 12 Kiến nghị Ông (Bà) quan có thẩm quyền địa phƣơng cơng tác giải KNHC lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai nay: Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Ông (Bà) dành thời gian trả lời phiếu hỏi này! 180 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Châu (2017), “Một số bất cập cần phải hoàn thiện pháp luật hành giải khiếu nại hành lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất đai”, tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện Chính trị khu vực III, số 148 (ISSN 0868 – 3247) Nguyễn Thị Châu (2017), “Một vài ý kiến trao đổi hồn thiện pháp luật giải khiếu nại hành bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Khoa học kiểm sát, số (ISSN 2354 – 063X) Nguyễn Thị Châu (2015), “Nâng cao hiệu giải khiếu nại hành việc bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Thanh tra Chính Phủ, số 10 (ISSN 2354 – 1121) Nguyễn Thị Châu (6/2016), “Quan điểm Hồ Chí Minh cơng tác cán vận dụng Đảng ta nay”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số 11 (315) (ISSN 1859 -2953) Nguyễn Thị Châu (2015),“Nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên trường trị”, Tạp chí Lý luận Chính trị số 11 (ISSN 08682771) 181 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bài viết: “ 30 phút giải vụ việc khiếu nại 10 năm, Báo pháp luật đời sống ngày 15/01/2015 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo thành phố Hà Nội năm 2013, năm 2014,năm 2015, năm 2016, năm 2017 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo thành phố Đà Nẵng từ năm 2012, năm 2013, năm 2014,năm 2015, năm 2016, năm 2017 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012, năm 2013, năm 2014, năm 2015, năm 2016, năm 2017 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 02/5/2012 Báo cáo Chính phủ cơng tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2012 đến 2015 Báo cáo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai công tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2015 đến 2017 Báo cáo thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng công tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2015 đến 2017 Báo cáo số 101 /BC-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá tác động luật Đất đai năm 2013 đến tình hình khiếu nại, tố cáo đất đai ngày 21/09/2017 10 Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 sau năm thi hành Luật khiếu nại năm2011 11 Báo cáo số 152/BC-TTCP Thanh tra Chính phủ Tổng kết cơng tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ngành Thanh tra,ngày 29 tháng 01 năm 2018 12 Báo cáo Số 205/BC-TTr Thanh tra Tài Nguyên Môi trường tổng kết thực Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng năm 2012 Thanh tra Chính phủ 182 13 Báo cáo số 2333/BC-TTCP ngày 09/8/2016 tổng kết công tác giải khiếu nại, tố cáo đông người từ năm 2012 đến tháng năm 2016 14 Báo cáo số 304/BC-CP việc thực sách, pháp luật giải khiếu nại, tố cáo công dân QĐHC đất đai từ Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực đến năm 2011 Chính phủ báo cáo với Quốc Hội vào ngày 26/10/2012 15 Báo cáo số 420/BC-CP Chính phủ công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2016 16 Báo cáo số 455/BC-CP Chính phủ công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2015 17 Báo cáo số 471/BC-CP Chính Phủ công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2017 ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2017 18 Báo cáo số 77 /BC-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường công tác giải khiếu nại, tố cáo đất đai năm 2017, ban hành ngày 14 tháng 08 năm 2017 19 Báo cáo số 82 /BC-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường công tác giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai ngày 03/10/2016 20 Báo cáo số: 3537/BC – TTCP Thanh tra Chính phủ tổng kết năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vào ngày 30 tháng 12 năm 2016 21 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 02/5/2012 22 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo đất đai phòng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2016 tháng đầu năm 2017 23 Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 08/6/2017 UBND thành phố Hà Nội 24 Báo cáo Số 35/BC-BTNMT ngày 31 tháng 05 năm 2018 Bộ Tài nguyên Môi trường 25 Báo cáo số 02/BC-STNMT tháng 01/2018 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh 26 Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 29/5/2017 UNBD thành phố Hải Phòng 27 Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 09/10/2017 UBND TP Đà Nẵng 183 Báo cáo số 905/BC-STNMT ngày 15/12/2017 Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Đà Nẵng 28 Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 08/6/2017 UBND thành phố Cần Thơ 29 Báo cáo số 185/BC-UBND năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30 Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 04/6/2018 UBND tỉnh Lâm Đồng 31 Báo cáo số 221/BC-CP ngày 31/05/2018 Chính Phủ 32 Báo cáo thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu công tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2015 đến 2017 33 UBND thành phố Đà Lạt (2014), Báo cáo kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng 34 Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 16/04/2013 UBND thành phố Đà Lạt thực ý kiến kết luận Thanh tra Chính phủ tra khu du lịch Hồ Tuyền Lâm- Đà Lạt 35 Báo cáo thành phố Cần Thơ công tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2013 đến 2017 36 Báo cáo thành phố Bắc Ninh công tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2013 đến 2017 37 Báo cáo thành phố Hồ Chí MInh cơng tác giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2013 đến 2017 38 Bộ Chính trị (2005) Nghị 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 39 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Kết luận 01-KL/TW ngày 4/4/2016 việc tiếp tục thực Nghị 48-NQ/TW Bộ Chính trị khóa IX Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 40 Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014) ,Thông tư số 30 ngày 02 tháng năm 2014 quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đất, thu hồi đất 41 Bộ Tài Nguyên Môi trường (2016), Báo cáo triển khai thi hành Luật Luật Đất đai năm 2013 vấn đề cần giải tháo gỡ 184 42 Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), Hội nghị kiểm điểm công tác QLNN Tài nguyên Môi trường 27/02/2016, Hà Nội 43 Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 44 Chính phủ (2012), Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại 45 Chính phủ (2014), Nghị định số 36/2014/NĐ-CPngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết phương pháp đánh giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất 46 Chính phủ (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết bồi thường, trợ, tái định nhà nước thu hồi đất 47 Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định giá đất 48 Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định nhà nước thu hồi đất 49 Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 6/3 Ban Bí thư số vấn đề cấp bách cần thực việc giải khiếu nại, tố cáo nay, Hà Nội 51 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 4/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 52 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia 53 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, tr310 54 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, tr.158 55 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 185 10/01 Bộ Chính trị tình hình, kết giải khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến giải pháp thời gian tới, Hà Nội 56 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển, Nxb Chính trị quốc gia 57 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI: Về tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại 58 Đảng cộng sản Việt Nam (2014), Chỉ thị số 35 - CT/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành ngày 26/05/2014 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 59 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Nguyễn Anh Đông (2017) Thực tiễn thực pháp luật bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Quảng Bình 61 Hồng Ngọc Dũng (2014), “Nâng cao tính hợp pháp hợp lý QĐHC cá biệt nhằm hạn chế phát sinh KNHC”, Tạp chí Thanh tra số 3-2014 62 Hồng Ngọc Dũng (2015), Giải KNHC cơng cải cách hành Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh 63 Lê Thị Hương Giang (2014), Hiệu giải khiếu nại QĐHC bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà nội”, Luận văn thạc sỹ Luật Hành 64 Lê Tiến Hào (2011), Đề tài đọc lập cấp nhà nước “Khiếu nại,tố cáo hành – sở lý luận, thực trạng giải pháp, tr 461, 475-488 65 Phan Trung Hiền (2011), “Pháp luật thu hồi đất thực quy hoạch chế định trưng dụng đất pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học số 3/2011 66 Nguyễn Quốc Hiệp (2014) “Kinh nghiệm giải KNHC Nhật Bản”, tạp chí Tổ chức nhà nước, tr.52 186 67 Nguyễn Văn Hồng (2011), Đánh giá thực trạng giá đất Nhà nước quy định giải pháp, Hội thảo “Tài đất đai, giá đất chế, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” Viện Nghiên cứu Chiến lược Tài nguyên Môi trường - Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức Hà Nội ngày 12/7/2011 68 Vũ Thị Minh Hồng (2011), Đánh giá, kiến nghị pháp luật hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội thảo “Tài đất đai, giá đất chế, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” Viện Nghiên cứu Chiến lược Tài nguyên Môi trường - Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức Hà Nội ngày 12/7/2011 69 Nguyễn Mạnh Hùng (2013) “Phân định thẩm quyền giải KNHC thẩm quyền xét xử hành Việt Nam”, Luận án tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 40 70 Nguyễn Mạnh Hùng (2016) “Giải KNHC kinh nghiệm số nước giới”, Tạp chí Thanh tra Tài chính, tr.32 71 Trần Minh Hương (2007) Chủ biên, Giáo trình Luật hành Việt Nam, tr.12 72 Nguyễn Tuấn Khanh (2012), “Một số suy nghĩ việc xây dựng quy trình nghiệp vụ giải KNHC”, Tạp chí Thanh tra số 4-2012 73 Nguyễn Tuấn Khanh (2013), “Bảo đảm pháp lý thực quyền KNHC công dân nước ta nay”, Luận án tiến sỹ Luật học 74 Tuấn Khôi, “Giải khiếu nại đất đai: Luật “đối đầu”… Luật” 75 Võ Công Khôi (2015), “Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác giải KNHC đất đai”, Tạp chí Thanh tra số 3/2015 76 Nguyễn Văn Kim (2012), Vai trò quan tra nhà nước giải KNHC Việt Nam” Luận án tiến sỹ Luật học 77 Nguyễn Lân (1989), Từ điển từ ngữ Hán -Việt, Nxb TPHCM, tr.686 78 Trần Hà Quý Nhân (2015) Pháp luật bồi thường thiệt hại thu hồi đất từ thực tiễn thực tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn thạc sĩ 79 Võ Phan Lê Nguyên (2016): KNHC giải khiếu nại QĐHC bồi thường Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án thạc sỹ, tr.46 187 80 Phạm Hồng Quang (2003) “ Kinh nghiệm giải tranh chấp hành Nhật Bản, Tạp chí Luật học, tr.52]; 81 Quốc hội (1998), Luật Khiếu nại, tố cáo, Hà Nội, tr.13, 26 82 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Hà Nội, tr.67 83 Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại năm 2011, Hà Nội, tr 3, 8-15 84 Quốc hội (2012), Nghị số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Quốc hội việc thực sách, pháp luật việc giải khiếu nại, tố cáo công dân QĐHC đất đai; 85 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 86 Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ kế hoạch thực Nghị số 39/2012/QH13 87 Hoàng Thị Sao Nguyễn Phúc Thành, Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình luật Tố tụng Hành Việt Nam, Nxb, Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr 13 88 Đào Thị Hoa Sen (2016), “Hoàn thiện pháp luật kiểm tra sau thông quan Việt Nam”, luận án tiến sỹ 89 Trần Văn Sơn (2007), Tăng cường pháp chế XHCN hoạt động giải khiếu nại, tố cáo, Nxb Tư pháp, Hà Nội, tr.13 90 Lưu Quốc Thái (2012), tạp chí khoa học pháp lý số 3/2012, tr 57 91 Thanh tra Nhà nước (2000): Thông tin khoa học, số 92 Nguyễn Phương Thảo (2012), “Một số quy định đối thoại giải KNHC vướng mắc thực tiễn áo dụng”, Tạp chí Thanh tra số 10-2012 93 Thuật Ngữ Pháp lý phổ thông, Nxb pháp lý Hà Nội, tr 206 94 Vũ Thư (2011), “Thủ tục hành với việc bảo đảm thực quyền người, quyền cơng dân”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 95 Phạm Thu Thủy (2014), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam, Luật án tiến sỹ, 96 Phạm Thu Thủy (2014), Bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai 2013, Tạp chí luật học, Đặc san luật đất đai số 11/2014, tr 52-54 188 97 Lê Thúy (2012), “Kinh nghiệm Trung Quốc giải KNHC”, Tạp chí Thanh tra số 3-2012 98 Lê Thành Trung (2011), “Một số vấn đề cần sửa đổi giải tranh chấp khiếu nại đất đai”, Tạp chí Thanh tra số 7-2011 99 Lê Văn Trung, Trần Đăng Vinh (2014), “Khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt – thực trạng giải pháp”, Tạp chí Thanh tra số 6-2014 100 Lê Văn Trung ( 2016) “Thực pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, hộ gia đình trình thực pháp luật thu hồi đất nông nghiệp nước ta nay, đề tài cấp bộ, Viện Nhà nước Pháp luật, tr.61,62 101 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế (2017), Báo cáo số 217/TTPTQĐ- GPMB việc báo cáo tiến độ, vướng mắc công tác GPMB dự án địa bàn thành phố Huế 102 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Đất đai, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 103 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014),Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, NXB công an nhân dân Hà Nội 104 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình tra giải khiếu nại, tố cáo, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 105 Trường Đại học Luật Hà Nội, (1998), Thuật ngữ pháp lý phỗ thông, Nxb Công an nhân dân 106 Từ điển bách khoa Việt Nam, (2003), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 107 Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 108 Từ điển Tiếng Việt (2011), Nxb Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 109 Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2003 110 Nguyễn Khắc Tuấn (2016), Pháp luật bồi thường thiệt hại thu hồi đất phát triển kinh tế - qua thực tiễn Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, Luận văn thạc sĩ 111 UBND huyện Nhà Bè, báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 sau năm thi hành Luật khiếu nại năm2011 189 112 Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ, Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 12 tháng năm 2017 Tông kết 05 năm công tác quy hoạch, đền bù Nhà nước thu hồi đất tái bố trí dân địa bàn thành phố Cần Thơ] 113 Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 12 tháng năm 2013 Tông kết 10 năm công tác quy hoạch, đền bù Nhà nước thu hồi đất tái bố trí dân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh] 114 UBND thành phố Huế (2013), Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2014 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế 115 Trần Đình Vân (2013), Giải KNHC bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất thực quy hoạch đô thị UBND thành phố thuộc tỉnh” Luận văn thạc sĩ 116 Nguyễn Thị Cẩm Vân (2014), Giải khiếu nại QĐHC bồi thường Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Luận án thạc sỹ, tr48, 56 117 Viện Nghiên cứu sách pháp luật phát triển ( 2009), Cơ chế giải khiếu nại – thực trạng giải pháp, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr.34 118 Viện ngôn ngữ học, (1998), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, tr 943 119 Viện Nhà nước Pháp luật (2010), Nguyễn Như Phát Nguyễn Thị Việt Hương đồng chủ biên – Tài phán hành bối cảnh xây dựng NNPQ hội nhập Quốc tế Việt Nam - NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội- 2010 120 Nguyễn Thị Như Ý (1999), Đại từ tiếng việt, Nxb Văn hóa –Thơng tin, Hà Nội, tr.904 TIẾNG ANH 121 Black law, Nxb Publishing, 2001, tr 298, , tr.298 122 Lexique des termes Juridiques, Nxb Dalloz, 2001, tr 122, tr 122 WEBSITE 123 http://english.cri.cn/7146/2012/12/04/2941s736451.htm, Fu Yu, “Compensation for Rural Land Expropriation to rise by Tenfold” 124 http://sg.news.yahoo.com/china-boost-land-payout-law-unrest -media - 084638786-finance.html, AFP, “China to boost land payout law after unrest: media” 190 125 http://thedevelopmentadvisor.com/news/vietnam-land-acquisition, Ho Dang Hoa, Le Thi Quynh Tram, Pham Duy Nghia and Malcolm F McPherson, Vietnam: Land acquisition has its price ands social cost 126 http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=27435&parent_id=0 &cate_ id = 5, Quynh Anh, Equitable Treatment of All Land Users 127 http://www.baomoi.com/ha-noi-thu-hoi-dat-cua-869-du-an-cong-trinh 128 http://www.justice.gov.uk/courts/rcj-rolls-building/administrative-court; http://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-rcj; 191 ... nƣớc thu hồi đất 2.1.1 Khái niệm giải khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.1.1.1 Quan niệm khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Khi u. .. nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 119 4.2 Các giải pháp tăng cư ng đảm bảo giải khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt. .. việc giải khi u nại hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 51 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHI U NẠI HÀNH CHÍNH VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay