Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (Luận án tiến sĩ)

175 6 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:02

Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng ViệtĐối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐỨC ĐẠO ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH - VIỆT CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI -2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐỨC ĐẠO ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH - VIỆT CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Ngành: Ngơn ngữ học so sánh đối chiếu Mã số: 9222024 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khang HÀ NỘI -2018 LỜI CAM ĐOAN T i xi t i C s iệu y s kết u u tr g u tr h kh họ g tr h ghi g tr g u h u tru g th g ri g Nh ất k Tác giả luậnán Nguyễn Đức Đạo g g LỜI CẢM ƠN Lu ghi việ Kh ẫ họ X hội, Việ H Ng g họ , Họ họ X hội Việt N ới s h g y tỏ ò g iết s u sắ tới GS.TS.Nguyễ Kh g t h hi sẻ kiế th th h ội u g u NCS xi họ Kh hiệ Kh GS TS Nguyễ Kh g NCS xi t u si h (NCS) th v ki h ghiệ g yh h th h ả Họ việ Kh tr g qu tr h h g ẫ NCS h y B họ X hội Gi , thầy giúp ỡ v tạ gi iều kiệ Kh Ng g ể NCS h th h u NCS xi h th h ả ó g góp hiều ý kiế quý Nh kh họ tr gv g i Họ việ u giúp NCS kịp thời ổ su g, h thiệ ội u g u NCS xi h tạ h th h ả iều kiệ giúp ỡ tr í h ghi NCS xi g qu tr h thu th p s h , tổ iệu, t i iệu ph v h u h th h ả h, hỗ tr t p, ghi s hỗ tr , giúp ỡ hiệt t h từ gi ặt ti h thầ v hv hi sẻ h g ghiệp h g ú khó khă tr u Một ầ , ghi u si h xi tr trọ g ả ! g g ời u g qu tr h họ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ 1.1.2 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ báo chí 13 1.2 Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài 20 1.2.1 Một số vấn đề lí luận thuật ngữ 20 1.2.2 Một số vấn đề báo chí thuật ngữ báo chí 36 1.2.3 Về ngôn ngữ học đối chiếu nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ 53 1.2.4 Một số vấn đề dịch thuật dịch thuật ngữ báo chí 56 1.3 Tiểu kết chƣơng 61 Chƣơng ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH- VIỆT 62 2.1 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh Việt mặt cấu tạo 62 2.1.1 Thành tố cấu tạo thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt 62 2.1.2 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt số lượng đặc điểm thành tố cấu tạo .65 2.1.3 Đối chiếu mơ hình cấu tạo thuật ngữ báo chí Anh- Việt 70 2.2 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh –Việt mặt định danh 83 2.2.1 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt xét theo kiểu ngữ nghĩa thuật ngữ 83 2.2.2 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt xét theo cách thức biểu thị thuật ngữ 83 2.3 Tiểu kết chƣơng 113 Chƣơng 3.CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT 115 3.1 Khảo sát thực trạng dịch thuật ngữ báo chí……………………………………… 115 3.1.1.Giới hạn khảo sát 115 3.1.2 Cách thức khảo sát 116 3.1.3 Kết khảo sát 117 3.1.4 Thảo luận 126 3.2 Đề xuất cách chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt 131 3.2.1 Yêu cầu dịch thuật ngữ báo chí 131 3.2.2 Tương đương dịch thuật ngữ báo chí Anh - Việt đề xuất 133 3.2.3 Các phương thức chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt 137 3.3 Tiểu kết chƣơng 145 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC VIẾT TẮT BC Báo chí ĐHKHXH&NV Đại họ Kh họ X hội v Nh ĐHQG Đại họ Qu gi H H Nội KHXH Khoa họ x hội Nxb Nh xuất ả THCN Tru g họ Chuy TN Thu t g TNBC Thu t g T Th h t hí ghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Th g k thu t g hí tiế g A h v tiế g Việt ó ấu tạ th h t 67 Bảng 2.2: Bả g tổ g h p ph ó ấu tạ th h t ph Bảng 2.3: Th g k th h t s g TN 68 ấu tạ thu t g Bảng 2.4: Th g k h h ấu tạ TN Bảng 2.5: Thu t g hí A h –Việt g h hí tr g tiế g A h v tiế g Việt 69 hí tiế g A h v tiế g Việt 80 khả s t thuộ 05 phạ trù ti u iểu hí 85 Bảng 2.6: Thu t g hí A h Việt thuộ Bảng 2.7: M h h ị h ộ g hí tiế g A h v tiế g việt h thu t g vị ị h h ph i si h 86 hí A h Việt hỉ h thể h ạt hí cơng chúng báo chí 105 Bảng 2.8: M h h ị h tiết ấu th h sả phẩ h thu t g hí A h Việt hỉ guy iệu hi báo chí 106 Bảng 2.9: M h h ị h h thu t g hí A h–Việt hỉ sả phẩ hí 107 Bảng 2.10: M h h ị h h thu t g hí A h Việt hỉ h ạt ộ g hí 108 Bảng 2.11 M h h ị h kỹ thu t tr h thu t g g h ạt ộ g áo chí 109 Bảng 2.12 Bả g tổ g h p thu t g Bảng 3.1: C hí A h Việt hỉ ph g tiệ - ặ tr g họ ể ị h h phạ trù hí 111 ph g th ị h thu t g báo chí tiế g Anh s g tiế g Việt c s d ng từ iể i chiếu 119 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiệ nay, q trình hội h p qu iễ ngày v ột sôi ộ g, ặ tế Việt Nam iệt ĩ h v quan trọ g có tác ộ g báo chí, ột h g ĩ h xã hội Khi xã hội ả h h g sâu rộ g hơ iều ó òi hỏi cao hơ tính chuyên ghiệp h p tác qu ột g i với s phát triể phát triể báo chí trở nên có tầ không hỉ thuầ ọi ĩ h v tế Báo chí y ại hình h ạt ộ g trun thơng mà trở thành ột ngành khoa họ báo chí Trong ó, thu t g báo chí (TNBC) trọ g ngành khoa họ báo chí, khơng hỉ cơng th t khoa họ , mà giúp tiếp h v báo chí truyề thông ĩ h v ất trình hội h p qu Cũ g h thu t g phổ iế tri th ĩ h v s phát triể tế ngành khoa họ khác, TNBC có vai trò ặ ỗi qu gia, ó h ả g ề tài hấp ẫ Chính v y, việ nghiên i với nhà nghiên g ph g iệ lí u trở ại g phong phú Tuy nhiên, nghiên iểu ngành u u chuyên sâu TNBC trở nên hết s ă iệt g từ g ú kết, tích h p từ h ạt ộ g trù Ở Việt Nam trình h chuyên môn khác, ph quan trọ g s phát triể khoa họ thị khái iệ , phạ ột phầ quan y, nghiên ầ thiết u chuyên sâu thu t g xuất hiệ ngày hiều, g u h yếu vẫ việ biên s ạn từ iể thu t g chuyên ngành, ó có TNBC Theo khả sát, Việt Nam hiệ hỉ có ột u từ iể TNBC tiế g Việt hai u từ iể thu t g ngành báo chí, t p trung h yếu vào giải thích Nga - Việt Nh hất nghiên g nghiên i hiếu: h tiế g Việt theo cách hiểu i hiếu huyể hạ có cơng trình nghiên hiếu TNBC tiế g Anh với tiế g Việt cách huyể i hiếu i hiếu TNBC Anh u TNBC ph g iệ lí u u theo h g ới hế, u i ị h TNBC tiế g Anh sang ị h Với lí ó, ề tài “Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt” u án họ làm ề tài nghiên u Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Th g qu việ khả s t hệ TNBC tiế g A h v tiế g Việt, the h g hiếu Anh Việt, v ị h h í h hệ th u g TNBC hai ngôn g tiế g Anh sang tiế g Việt Từ ó, u x y s g tỏ ặ án ề xuất iể cách huyể i ặt ấu tạ ị h TNBC ột s ph g h g thể ể g, huẩ hó TNBC tiế g Việt, góp phầ nâng cao hiệu h ạt ộ g báo chí việ tạ chuyên ngành báo chí truyề thông Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để th í h trên, u án xác ị h hiệ v nghiên u thể h sau: - Tổ g quan tình hình nghiên Nam, x p sở í u - Ph X tí h, ị h h việ ghi iể ấu tạ i hiếu ặ ại u thu t g TNBC giới Việt h h kết h p u u án TNBC tiế g Anh tiế g Việt; th h t ể tạ th h TNBC phổ iế từ g ngôn g , hỉ s gi g khác hất mơ hình ấu tạ TNBC hai ngôn g - Đ i hiếu ặ th iểu thị iệt gi iể ị h danh theo ph g iệ : kiểu g TNBC tiế g Anh với tiế g Việt ể hỉ s t g g khác hai ngôn g - Khả sát cách huyể huyể ghĩ cách ị h TNBC tiế g Anh sang tiế g Việt ề xuất cách ị h phù h p TNBC tiế g Anh sang tiế g Việt, theo h g huẩ hóa tiế g Việt Đối tƣợng, phạm vi nguồn tƣ liệu nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đ it t g ghi thu t g u u iểu ạt hệ th kh i iệ g TNBC tiế g A h v tiế g Việt, s g tr g ĩ hv hí 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạ vi nghiên Anh tiế g Việt hiệ u u u g án hỉ giới hạ việ khả sát TNBC tiế g s g ĩ h v báo chí, h yếu từ iể : Từ điển thuật ngữ báo chí-xuất Anh-Nga-Việt, Quang Đạ - Nguyễ Khắ -Lê Thanh H g-Nguyễ Trí Dũ g biên s , Nxb Thông tin2 truyề thông, Hà Nội, 2010 Ng thu t g huyể iệu phân tích u án ũ g bao gồ ột s ị h Anh Việt giáo trình, sách chuyên khả dùng cho sinh viên chuyên ngành báo chí, viết từ tạp chí “Người làm báo” Hội Nhà báo Việt Nam Tuy vậy, ĩ h v báo chí rộ g nên u án ũ g h yếu g ại việ khả sát TNBC liên quan ế loại hình báo chí, mà u án chia thành phạ trù tiêu iểu ngành báo chí gồ : (1) chủ thể trực tiếp hoạt động báo chí cơng chúng báo chí, (2)sản phẩm báo chí; (3)nguyên liệu chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí, (4) phương tiện kỹ thuật hoạt động báo chí (5) hoạt động báo chí 3.3 Nguồn tư liệu Khi tiế hành thu th p t i ầy iệu, TNBC phạ vi nghiên u hiệ g rút ặ TNBC tiế g Anh tiế g Việt Vì v y, ể làm t iệu nghiên u, u án phải khai thác, họ TNBC g h gắ g thu th p t g án ngành báo chí hằ iể h u tiêu s g xét, ánh giá xác khách quan họ TNBC vào hiều guồ khác tr hết ọ từ u từ iể TNBC xuất ản gầ y hất: Từ điển thuật ngữ báo chí-xuất Anh-Nga-Việt, Quang Đạ -Nguyễ Khắ Lê Thanh H g-Nguyễ Trí Dũ g biên s , Nxb Thông tin-truyề thông, Hà Nội, 2010 Ng iệu rút hỉ thu t g t g tiế g Nga), mà không t g tiế g Việt; ếu t g tích i ị h Anh Việt ( ỏ qua g giải thích, ị h ghĩ , iễ giải khái iệ g hiều iế thể ị h họ iế thể th hất ể phân g TNBC tiế g Anh tiế g Việt u từ iể i ị h Tuy nhiên, s khiêm t , h hiệ h g g phả ánh s phong phú p h t thu t g tích h p u ới xuất hiệ từ iể này, u án phải v TNBC có th Vì v y, vào tế ột s thu t ột guồ g iệu khác ó giáo trình, sách chun khả dùng cho sinh viên chuyên ngành báo chí Họ việ báo chí Tuyên truyề , tr g Đại họ Khoa họ Xã hội & Nhân tr g Cao ẳ g Phát –Truyề hình I, gồ : Cơ sở lí luận báo chí truyền thơng (2004), Cơ sở lí luận báo chí (2012), Ngơn ngữ báo chí (2010), Báo phát (2002), Giáo trình báo chí truyền hình (2011), Tác phẩm báo chí (2006), Các thể loại báo chí truyền thơng (2016) [Xem “Nguồ t iệu” phầ ph 20 Đ Dũ g (2010), Báo chí đào tạo báo chí, Nx Th 21 Nguyễ D g, h i 22 Nguyễ D g, h g Tấ , H (2002), Báo phát thanh, Nx h i Th g ti , H (2006), Tác phẩm báo chí, t p 2, Nx Lý u Chí h trị, H 23 Nguyễ D g, (2012), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Lao động, H 24 Qu g Đạ (1977), “C g ph t triể TNBCViệt N ”, Ngôn ngữ, (1), tr.20-24 25 Nguyễ H pháp, Lu g Điệp (1995), Thuật ngữ báo chí Việt Nam- trạng giải h 26 H Mi h Đ B hí, Kh B hí, Đại họ Tổ g h p H Nội, H (2000), Cơ sở lí luận báo chí: Đặc tính chung phong cách, Nx ĐHQG H Nội 27 Erhard Oeser, Wien/Heribert picht, Kopenhagen (1994), Công tác nghiên cứu thuật ngữ Châu Âu: Khái quát mặt lịch sử, L Thị Lệ Th h ị h, Việ từ iể v B h kh 28 Qu h Thị Gấ Kh th Việt N , H Nội (2015), Nghiên cứu TNBCTiếng Việt, Lu Tiế sĩ Họ việ họ X hội, H Nội 29 Nguyễ Thiệ Gi p (2010), Từ vựng học tiếng Việt, Nxb GD, H Nội 30 Nguyễ Thiệ Gi p (2003), “Ba cách xác ị h từ v h h vị tiế g Việt”, Tạp hí Kh họ ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, S (2013) 31 Nguyễ Thiệ Gi p (2008), Giáo trình ngơn ngữ học, Nx ĐHQG H Nội, H 32 Nguyễ Thiệ Gi p (2008), Cơ sở ngôn ngữ học, NXB Kh họ x hội, H Nội 33 Nguyễ Thiệ Giáp (2010), Các phương pháp đối chiếu ngôn ngữ, NXB Giáo , H Nội 34 Nguyễ Thị Bí h H (2004), Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ thương mại Nhật-Việt, NXB Kh họ x hội, H Nội 35 Nguyễ Thị Bí h H (2000), So sánh cách cấu tạo thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Nhật tiếng Việt đại, Lu Tiế sĩ , ĐHKHXH&NV, H Nội 36 Nguyễ Kh h H (2013), “Về ph g ph p i s từ iể thu t g ”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư 37 Lê Thanh Hà (2014), Đối chiếu thuật ngữ du lịch Việt-Anh, Lu Họ việ Kh Tiế sĩ, họ X hội, H Nội 38 Hoàng Xuân Hãn (1948), Danh từ khoa học, Vĩ h Bả , S i Gò 39 H g H h (1983), “Về s h h th h v ph t triể thu t g tiế g Việt”, Tạp hí Ngơn ngữ, S 4, 1983 153 40 Vũ Qu g H (1991), Hệ thuật ngữ quân tiếng Việt: Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ Lu Tiế sĩ, ĐH Tổ g h p, H Nội 41 Vũ Qu g H (2004), Báo chí đào tạo báo chí Thụy Điể , Nx í u Chính trị Mác-Lênin, H 42 Vũ Quang Hào (2005), Kiểm kê từ điển học Việt Nam, NXB Đại họ Qu gia Hà Nội, Hà Nội 43 Vũ Quang Hào (2010), Ngơn ngữ báo chí, NXB Thơng Tấ (in ầ th ă ), Hà Nội 44 Trầ Thị Hiề (2010), Sự thâm nhập thuật ngữ chuyên môn lớp từ vựng thuật ngữ tồn dân/Những vấn đề ngơn ngữ học, Phò g th g ti g g họ ,H Nội 45 Bùi Mạ h Hù g (2008), Ngôn ngữ học đối chiếu, NXB Kh 46 Nguyễ Th họ x hội, H Nội g Hù g (2005),Dịch thuật từ lý thuyết đến thực hành - hó S i Gòn 47 Nguyễ Th g Hù g (2014), Dịch thuật tri thức cần biết NXB tri thức, H 48 Hà Thị Quế H g (2011), “Cấu trú vĩ huy v vi từ iể thu t g g h tiế g Việt”, Từ điển học & Bách khoa thư, s 49 Nguyễ Thị Bí h H g (2014), Cách dịch thuật ngữ Anh Việt chuyên ngành cảnh sát, Lu tiế sĩ, ĐHKHXH&NV, TP Hồ Chí Mi h 50 Nguyễ Thị H g (2008), Phương pháp dịch Anh-Việt (trong chuyên ngành y khoa), Lu Tiế sĩ , Việ Ph t triể ề v g vù g N Bộ 51 Đỗ Qu g H g (2001), Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945, Nxb ĐHQG Hà Nội 52 Đi h H g (2006), Các thể loại báo chí thơng tấn, Nx ĐHQG H Nội 53 Vũ Thị Thu Huyề (2013), Thuật ngữ Khoa học kĩ thuật xây dựng tiếng Việt Lu Tiế sĩ, Họ việ KHXH 54 Ngô Gia Hy (1993), Xây dựng thuật ngữ Y học, Nguyên tắc xây dựng chuẩn hóa thuật ngữ khoa học, Hội Ng g họ Tp Hồ Chí Mi h 55 Kapanadze L.A (1978), Về khái niệm thuật ngữ hệ thuật ngữ, Trầ Thị Tuy ị h, Việ Ng 56 L Khả Kế (1979), “Vấ g họ , H Nội ề th g hất v Việt”, Tạp hí Ngơn ngữ, S 3+4, 1979 154 huẩ hó thu t g kh họ tiế g 57 Nguyễ Kh g (2000), “Chuẩ hó thu t g h từ i ả h x hội”, Tạp chí Ngơn ngữ, s 1, 2000, H Nội 58 Nguyễ Kh g (2000), “Nh g i tr g vấ ề ặt r i với việ x ý từ g g tiế g Việt” Tạp hí Ngơn ngữ, s 10, 2000, H Nội 59 Nguyễ Kh g (2000), “Nh g vấ ề huẩ hó g g v huẩ hó tiế g Việt” Tạp hí Ngơn ngữ, s 10, 2000, H Nội 60 Nguyễ Kh g (2013), Từ ngoại lai tiếng Việt, NXB Tổ g h p Th h ph Hồ Chí Mi h, TP HCM 61 L u V Lă g (1968), Vấn đề dùng thuật ngữ khoa học nước ngoài, H, 1968 62 L u V Lă g Nh Ý (1979), “T h h h v xu h g ph t triể thu t g tiế g Việt tr g 63 L u V h ă qu ”, Tạp hí Ngơn ngữ, s 1, 1979 Lă g (1979), “Th g hất ti u huẩ thu t g kh họ ”, Tạp chí Ngơn ngữ, s 1, 1979 64 L u Lă g (1987), Vấn đề xây dựng thuật ngữ khoa học Lu Việ Ng 65 Trầ L Qu Tiế sĩ, g , H Nội (1995), Truyền hình Việt Nam, phần tư kỉ, Nx Chí h trị gi , H 66 Hồ L (2003), Cấu tạo từ tiếng Việt đại, NXB Kh họ X hội, H 67 M i Thị Loan (2012), Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Việt Lu Tiế sĩ, Họ việ KHXH 68 Lotte, D.S (1978), Nguyên lý xây dựng hệ thuật ngữ khoa học kĩ thuật, Hoàng Lộ ị h, Việ Ng g họ , H Nội 69 Luật báo chí văn hướng dẫn thi hành (1999), Nx Chí h trị Qu gia, H 70 Luật sửa đổi bổ sung số điều luật báo chí (1999), Nx Chí h trị Qu gi , H 71 V g Thị Thu Mi h (2005), Khảo sát thuật ngữ y học tiếng Anh cách phiên chuyển chúng sang tiếng Việt, Lu Tiế sĩ, ĐHKHXH&NV 72 Munday J (2009), Nhập môn nghiên cứu dịch thuật: Lý thuyết Ứng dụng (Trị h L ị h), NXB Trí Th 73 H Qu g Nă g (2010) “Đặ iể thu t g tiế g Việt”, Tạp hí Từ điển học & Bách khoa thư, s 1, 1-2010 74 H Qu g Nă g, h iên (2010), Sự phát triển từ vựng tiếng Việt nửa sau kỷ XX, Nxb KHXH, H 155 75 H Qu g Nă g (2010) “Một s vấ ề ả ph g ph p i s từ iể thu t g ”, Tạp hí Từ điển học & Bách khoa thư, s 6, 11-2010 76 H Qu g Nă g (2013), “Đặ iể ị h h thu t g ”, Từ điển học & Bách khoa thư, (4), tr 4-20 77 H Qu g Nă g, h i (2010), Sự phát triển từ vựng tiếng Việt nửa sau kỷ XX, Nxb KHXH, H 78 Đ i Xu Ni h, Nguyễ Đ khái niệm, NXB Kh D ,V gT (1986), Ngôn ngữ học lĩnh vực họ X hội, H Nội 79 Hoàng Phê (2012), Từ điển tiếng Việt, NXB Từ iể B h kh , H 80 Đ Duy Qu t, Đỗ Qu g H g, Vũ Huy Th g, h i (2010), Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2010, Nx Chí h trị Qu gi , H 81 Reformatxki A.A (1978), Thế thuật ngữ hệ thuật ngữ, Hồ A h Dũ g ị h, Việ Ng g họ , H 82 T Huy R , h i (1999), Thư tịch báo chí Việt Nam, Nx Chí h trị Qu gi , H 83 Trị h S (2008), “Đặ iể g g hí h từ h ạt ộ g hí Th h ph Hồ Chí Mi h”, Ngôn ngữ đời sống, (12), tr.11 84 D g Xu Sơ (1997), Báo chí nước ngồi, Nx hó Th g ti , H 85 D g Xu Sơ (2011), Giáo trình báo chí truyền hình, Nx Đại họ Qu gi H Nội,H 86 D g Xu Sơ , Đi h H g v Trầ Qu g (2011), Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng, Nxb Đại học quốc gia H 87 D g Xu Sơ (2016), Các loại hình báo chí truyền thơng, Nxb Thơng tin Truyề th g, H 88 Superanskaja A.V (2007), Thuật ngữ học đại cương: vấn đề lí thuyết, (in lần 4), Lý T Thắ g ị h, Việ Từ iể họ v B h kh th Việt N 89 Superanskaja A.V.(1976) Thuật ngữ danh pháp, Nh Ý ị h, Việ Ng ,H g họ , H 90 Tạ Ngọ Tấ , h i (1995), Tác phẩm báo chí, t p 1, Nx Gi ,H 91 Hu h Tò g (1992), Lịch sử báo chí Mĩ, Pháp, Liên Xơ, Anh, Nx TP Hồ Chí Minh 92 Hu h Tò g (2000), Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945, Nxb TP.HCM 156 93 Nguyễ Thị Ki Việt, Lu Th h (2005), Khảo sát hệ thuật ngữ tin học-viễn thông tiếng Tiế sĩ, Họ việ KHXH, H Nội 94 L Thị Lệ Th h (2010) “Vấ hiếu huy g h xét the ềx h ị h từ t g ă g g tr từ iể CHLB Đ g từ iể i ”, Tạp hí Từ điển học & Bách khoa thư, s 6, 11-2010 95 Nguyễ Th h (1984), Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945, Nxb KHXH, H 96 Lê Quang Thiêm (2008), Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, Nx ĐHQG, H 97 L Qu g Thi (2000), “Thu t g Việt N ầu kỷ XX tr g qu hệ với hó v ph t triể ”, Tạp hí Khoa học Xã hội, t p XVI, (2), tr.78-86 98 L Qu g Thi Ng (2006), “ Tầ g ghĩ v kiểu ghĩ h ă g từ v g”, Tạp hí g (3), tr 56-63 99 V g T (1986), Thuật ngữ học, Ngôn ngữ học: khuynh hướng-lĩnh vực-khái niệm, T p 2, Nx KHXH, H tr 64-70 100 Nguyễ Đ vấ Tồ (2010), “Các vấn đề khác chuẩn hóa tiếng Việt”, Nh ề thời s huẩ hó tiế g Việt, Đề t i kh họ ấp Bộ, Việ Ng g g họ 101 Nguyễ Đ Tồ (2011), “Một s vấ hó thu t g tr ề ghi g tiế g Việt thời k hội h p, t u, x y ầu hó hiệ gv huẩ y”, Tạp hí Ngơn ngữ, s 1, 2011 102 Nguyễ Đ Tồ ( h hiệ ề t i) (2012), “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ Việt Nam”, Đề t i kh họ 103 ấp ộ, Việ Ng Nguyễ Đ g họ , Việ kh Tồ (2013), “Qu iể họ x hội Việt N ới huẩ g g v huẩ hó thu t g ”, Tạp hí Ngơn ngữ, s 104 Nguyễ Đ Tồ (2013), “ Những vấn đề ngôn ngữ học cấu trúc ánh sáng lí thuyết ngơn ngữ học đại NXB Kh 105 Nguyễ Tu (1968), Từ vốn tiếng Việt đại, NXB Đại họ tru g họ 106 huy ghiệp, H -Nội L u Trọng Tuấn (2008), Dịch Anh-Việt văn khoa học (Trên sở ngữ liệu chuyên ngành Hóa học, Sinh học, Y học), Lu 107 họ x hội H Nội H g Tuệ (1979) “Một s vấ tiế sĩ Ng ề huẩ hó ngữ, s 3+4 (tr 137-151) 157 g g ” Tạp hí Ngơn 108 Nguyễ Thị Tuyết (2011), So sánh đặc điểm cấu tạo hình thức ngữ nghĩa thuật ngữ Tài - Kế toán - Ngân hàng tiếng Anh tiếng Việt, Lu Tiế sĩ, ĐHKHXH&NV 109 H g V (1998), Một số vấn đề có liên quan đến việc dịch cụm danh từ từ tiếng Anh sang tiếng Việt -Tạp hí Ng 110 H g V 111 Nguyễ Nh Ý, h Nx Gi g , Đại họ Qu gi , HN (2004), Nghiên cứu dịch thuật, Nxb Khoa học xã hội, H i (1996), Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học, ,H TIẾNG ANH: 112 Alcina, A (2009) Teaching and learning terminology: New strategy and methods, Terminology, Volume 15, No.1, 2009, p 1-9 113 Atkins, B T and Rundell, M (2008) The Oxford Guide to Practical Lexicography, Oxford University Press 114 Bloomfield, L (1983), An Introduction to the study of language, John Benjamins Publising company 115 Carford, J.C (1965), A Linguistic Theory of Translation, London: Oxford University Press 116 Cluver, A D de V comp (1989) A Manual of Terminography Pretoria: Human Sciences Research Council 117 Bẹ 118 Delisle, J & et al (ed) (1999), Translation Terminology, Amsterdam and Philadelphia: i s Federative Committee on Anatomical Terminology (2008) Terminologia Histologica International Terms for Human Cytology and Histology Cardiff: Lippincott Williams & Wilkins ISBN 0-7817-6610-9 OCLC 63680504 119 Federative Committee on Anatomical Terminology (1998) Terminologia Anatomica International Anatomical Terminology Stuttgart: Thieme ISBN 313-115251-6 OCLC 43947698 120 Gherardi, S., & Nicolini, D (2000), to Transfer is to transform, the Circulation of Safety Knowledge Organization 7(2), 329 - 348 121 Hartman, K & Stock, C (1972), Dictionary of Language and Lingguistics Longman, New York 122 Irving Fang (1997), A history of mass communication, Focal Press 123 Jakobson R (1998), On Linguistic Aspects of Translation (1959) in the Translation Studies Reader, L, Venuti (ed.), Roudledge, London & New York 158 124 John C.Merrill (1995), Global journlism Survey of International communication, Longman Publishers 125 Koller, W (1979), Equivalence in translation theory 126 Larson, M.L (1984), Meaning - Based Translation A Guide Cross language Equivalence New York 127 Laurel, B., & Marysa, D London (2009), Dictionary of nineteenth-century journalism, Academia Press; British Library 128 Leichik V M, Shelov S.D (2003), Some basic concepts of terminology; traditions and innovations, Terminology Science & Research, Vol.14, pp.86-101 129 Lisowski, F Peter, Oxnard, Charles E (2007) Anatomical Terms and Their Derivation 130 Meetham, A.R., & Hudson, R.A (1969), Encyclopedia of linguistics information and control Oxford: Pergamon 131 Newmark, P.(1981), Approaches to translation, Oxford, Pergamon Press 132 Newmark, P (1988), A Textbook of Translation UK: Prentice Hall International (UK) Ltd 133 Nida, E (1975), Language Structure and Translation: Essays by Eugen A Nida California: Standford University Press 134 Nida, E A., & Taber, C R (1969), Theory and Practice of Translation Leiden: Brill 135 Nida, E.A (1984), Approach to Translating in the Western World, Foreign Languages and Research, Vol.2 136 Sager J.C (1990), A practical course in terminology processing, Jonh Benjamin Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia 137 Sari, F K (2009), An Analysis of Translation Procedures of Translating Computer Terms in Andrews Tanenbaum 3rd Computer Networks into Bahasa Indonesia 138 Sofer, Morry 2009 The Translator‟s Handbook Schreiber Publishing, Inc 139 Teresa Cabre, M (1999), Terminology: Theory, methods and applications, Universitat Pompeu Fabra, John Benjamins Publising company, Amsterdam/ Philadelphia 140 Vinay J.P & Darbelnet J (1989) (ed), Translation Procedures 141 Wilss.W.(1982), Translation Equivalence (In) ten Papers on Translation Richard, N B (Ed.) SEAMEO Regional Language Center Pp 1-14 159 NGUỒN NGỮ LIỆU A Từ điển 142 Nguyễ Trọ g B u, Nguyễ Th h Ch u, Qu g Đạ (1982), Từ điển thuật ngữ xuất bản-báo chí Nga-Anh -Việt, Nxb KHXH, H 143 Qu g Đạ , Nguyễ Khắ , L Th h H g, Nguyễ Trí Dũ g (2010), Từ điển thuật ngữ báo chí-xuất Anh-Nga-Việt, Nxb Thơng tin-truyề th g, H 144 Phạ Th h H g (2007), Thuật ngữ báo chí-truyền thơng, Nx ĐHQG H Nội 145 Marcel Danesi (2009) Dictionary of Media and Communications, M.E Sharpe, Inc 146 Nguyễ Mi h Tiế (2002), Từ điển báo chí Anh- Việt, Nx Th g Tấ , H 147 Tony Harcup (2014), Dictionary of Journalism, Oxford University Press 148 Việ Ng g họ (1998), Từ điển Anh Việt, Nxb TP Hồ Chí Mi h B Báo Tạp chí 149 Gia định báo, s 22 -27 /1890 150 Nam Phong, s 2-4/ 1917; s 7-12/ 1918 151 Lục tỉnh tân văn, s 514- 520/ 1922 152 Tạp hí Người làm báo, 2015, 2016 153 Tạp hí Truyền hình, 2015; 2016 160 PHỤ LỤC Bảng 2.1: Thống kê thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt có cấu tạo thành tố đơn TT Tiếng Anh Phƣơng thức cấu tạo TN Từ Số lƣợng Tiếng Việt Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ 306 16,38 23 1,20 Ghép hí h ph 0 108 5,80 Ghép ẳ g p 0 0,20 Từ ph i si h 243 13,00 0 Từ viết tắt & Ph trộ 0,32 0 555/1868 29,70 135/1868 7,20 Tổng Bảng 2.2: Bảng tổng hợp phân bố số lƣợng TN báo chí tiếng Anh tiếng Việt có cấu tạo thành tố phức TT TNBC tiếng Anh Thành tố cấu tạo 1 2 3 4 TNBC tiếng Việt TN Số lƣợng TN th h t 1035 78,83 1203 69,42 th h t 234 17,82 456 26,31 th h t 44 3,35 54 3,12 th h t 0,00 20 1,15 1313/1868 100 1733/1868 100 Tổng Tỉ lệ Số lƣợng TN Tỉ lệ Bảng 2.3: Thống kê thành tố cấu tạo TN báo chí tiếng Anh tiếng Việt TT Tiếng Anh Mơ hình TNBC ó ấu tạ th h t TNBC ó ấu tạ th h t ph Tổng cộng: (1+2) Số lƣợng Tỉ lệ Tiếng Việt Số lƣợng Tỉ lệ 555 29,7 135 7,2 1313 70,3 1733 92,8 1868 100 1868 100 Bảng 2.4: Thống kê mô hình cấu tạo TN báo chí tiếng Anh tiếng Việt TT Mơ hình Tiếng Anh Số lƣợng Tiếng Việt Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Mơ hình 1A 12 0,91 1203 69,41 Mơ hình 1B 1023 77,91 0 Mơ hình 2A 134 10,20 299 17,25 Mơ hình 2B 66 5.03 98 5,65 Mơ hình 2C 34 2,59 59 3,40 Mơ hình 3A 11 0,84 18 1,03 Mơ hình 3B 12 0,91 15 0,87 Mơ hình 3C 10 0,76 14 0,81 Mơ hình 3D 11 0,84 0,41 10 Mơ hình 4A 0 12 0,69 11 Mơ hình 4B 0 0,46 1313 100 1733 100 Tổng Bảng 2.5: Số lƣợng TNBC Anh –Việt thuộc 05 phạm trù tiêu biểu ngành BC Phạm trù TT Ch thể tr chí cơng chúng báo chí Nguy Sả phẩ tiếp h ạt ộ g báo Đ it iệu - hi tiết hí g g tí h kĩ thu t v ph g tiệ H ạt ộ g báo chí Tổng cộng: Tiếng Anh Số lƣợng Tỉ lệ Tiếng Việt Số lƣợng Tỉ lệ 225 12.04 233 12.47 378 20.24 393 21.04 392 20.99 306 16.38 447 23.93 520 27.84 426 22.81 416 22.27 1868 100 1868 100 Bảng 2.6: Số lƣợng TNBC Anh Việt thuộc đơn vị định danh phái sinh Ch thể tr Nguy Sả phẩ Số lƣợng tiếp h ạt ộ g báo chí Tỉ lệ 11,02 238 18,13 313 18,06 256 19,50 296 17,08 313 23,83 518 29,89 358 27,27 415 23,95 1313 100 1733 100 g tí h kĩ thu t v ph g tiệ H ạt ộ g báo chí Tổng cộng Số lƣợng 191 hí g Tỉ lệ 11,27 iệu - hi tiết Đ i t Tiếng Việt 148 công chúng báo chí Tiếng Anh Phạm trù TT Bảng 2.7: Mơ hình định danh TNBC Anh Việt chủ thể hoạt động BC công chúng BC Phạm trù TN Chủ thể trực tiếp hoạt động BC Công chúng BC Tiếng Anh Đặc trƣng Số TN Lĩ h v huy Tiếng Việt TL % Số TN TL % 64 43,24 81 42,41 Tí h hất 37 25,00 45 23,56 Đị 2,70 2,09 2,70 2,09 Phạ iể vi Ch ă g 32 21,62 45 23,56 S g 4,73 12 6,28 148 100,00 191 100,00 Tổng Bảng 2.8: Mơ hình định danh TNBC Anh Việt ngun liệu chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí Phạm trù TN Nguyên liệu - chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí Tiếng Anh Đặc trƣng Số TN Tí h hất Tiếng Việt Tỉ lệ Số TN Tỉ lệ 74 31.09 86 27.48 56 23.53 61 19.49 C h th 35 14.71 48 15.34 Yếu t 18 7.56 33 10.54 22 9.24 38 12.14 12 5.04 12 3.83 15 6.30 27 8.63 2.52 2.56 238 100.00 313 100.00 M i h/Ch L ại h h/Thể ă g ại Vị trí Đ it g gắ kết Ti u huẩ Tổng Bảng 2.9: Mơ hình định danh TNBC chí Anh–Việt sản phẩm báo chí Sản phẩm báo chí Phạm trù TN Tiếng Anh Tiếng Việt Đặc trƣng Số TN Tí h hất 46 17.97 53 17.91 C h th 42 16.41 48 16.22 41 16.02 45 15.20 Lĩ h v CM Tỉ lệ Số TN Tỉ lệ Thể ại 38 14.84 43 14.53 Phạ vi 18 7.03 24 8.11 28 10.94 32 10.81 Thời gi 3.52 12 4.05 Nguồ g 3.13 11 3.72 Vị trí 10 3.91 12 4.05 10 Tầ suất 10 3.91 10 3.38 11 M u sắ 2.34 2.03 256 100.00 296 100.00 Ch ă g Tổng Bảng 2.10: Mơ hình định danh TNBC Anh Việt hoạt động báo chí Phạm trù Đặc trƣng Hoạt động báo chí Tiếng Anh Cách thức Thể loại Tính chất Nguyên liệu- chi tiết Phương tiện Lĩnh vực chuyên môn Màu sắc Mục đích/ Chức Phạm vi 10 Địa điểm 11 Thời gian 12 Tần suất 13 Số lượng Tổng S TN 88 79 38 60 20 13 21 11 10 4 358 Tỉ ệ % 24.58 22.07 10.61 16.76 1.40 5.59 3.63 5.87 3.07 2.79 1.40 1.12 1.12 100.00 Tiếng Việt S TN 98 84 45 69 28 22 28 12 11 4 415 Tỉ ệ % 23.61 20.24 10.84 16.63 1.20 6.75 5.30 6.75 2.89 2.65 1.20 0.96 0.96 100.00 Bảng 2.11 Mơ hình định danh TNBC Anh Việt phƣơng tiện, kỹ thuật hoạt động báo chí Phạm trù Đặc trƣng Chức Tính chất Cách thức Lĩnh vực chun mơn Đối tượng gắn kết Nguyên liệu chi tiết Sản phẩm Màu sắc Vị trí 10 Phạm vi 11 Cấu tạo 12 Địa điểm 13 Phương tiện Tổng Phƣơng tiện- kỹ thuật hoạt động báo chí Tiếng Anh S TN 68 45 36 24 38 23 16 18 15 12 313 Tỉ ệ % 21.73 14.38 11.50 7.67 12.14 7.35 5.11 5.75 2.56 2.24 4.79 0.96 3.83 100.00 Tiếng Việt S TN 88 78 68 35 76 35 31 35 15 10 24 20 518 Tỉ ệ % 16.99 15.06 13.13 6.76 14.67 6.76 5.98 6.76 2.90 1.93 4.63 0.58 3.86 100.00 Bảng 2.12 Bảng tổng hợp đặc trƣng đƣợc chọn để định danh phạm tr Phạm trù (1) CT & CC (2) NL&Ct (3) SPBC (4) PT&KT (5) HĐ (1) CT & CC (2) NL&Ct Tiếng Anh Đặc trƣng Ch ă g Tí h hất C h th LV chuyên môn Đ it g NL hi tiết Sả phẩ M u sắ Vị trí 10 Phạ vi 11 Cấu tạ 12 Đị iể 13 Ph g tiệ 14 S g 15 Yếu t 16 L ại h h/Thể ại 17 Ti u huẩ 18 Tầ xuất 19 Thời gi 20 Nguồ g Tổng Tổng (1+2+3+4+5) (3) SPBC (4) Kt&Pt (5) HĐ Tiếng Việt SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 32 21,62 56 23,53 28 10,94 37 25 74 35 31,09 14,71 64 43,24 46 42 41 17,97 16,41 16,02 15 12 2,7 2,7 4,73 18 22 148 100 238 6,30 5,04 7,56 9,24 2,52 100 10 18 2,34 3,91 7,03 68 45 36 24 38 23 16 18 15 12 21,73 14,38 11,50 7,67 12,14 7,35 5,11 5,75 2,56 2,24 4,79 0,96 3,83 21 5,87 45 23,56 61 19,49 32 10,81 38 88 20 10,61 24,58 5,59 45 23,56 86 48 27,48 15,34 81 42,41 53 48 45 17,91 16,22 15,20 27 8,63 60 16,76 13 3,63 12 11 3,07 2,09 10 2,79 1,40 1,12 2,09 12 6,28 38 14,84 79 22,07 10 3,91 3,52 1,12 1,40 3,13 256 100 358 100 1313 313 100 33 38 191 100 313 3,83 10,54 12,14 2,56 100 12 24 2,03 4,05 8,11 88 78 68 35 76 35 31 35 15 10 24 20 16,99 15,06 13,13 6,76 14,67 6,76 5,98 6,76 2,90 1,93 4,63 0,58 3,86 28 6,75 45 98 28 10,84 23,61 6,75 69 16,63 22 5,30 12 2,89 11 2,65 1,20 0,96 43 14,53 84 20,24 10 12 3,38 4,05 0,96 1,20 11 3,72 296 100 415 100 1733 518 100 Bảng 3.1: Các phƣơng thức dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt đƣợc sử dụng từ điển đối chiếu SL THUẬT PHƢƠNG THỨC DỊCH TT Dị h sát ghĩ / ị h phỏ g V y V y V y Dịch giải ghĩ NGỮ ó th y ổi h h th / Phi thuầ túy ột phầ /Ghép i Tổng TỈ LỆ % 2086 82,13 39 1,53 0,16 31 1,22 380 14,96 2540 100 ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐỨC ĐẠO ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH - VIỆT VÀ CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu. .. 2.2 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh Việt mặt định danh 83 2.2.1 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt xét theo kiểu ngữ nghĩa thuật ngữ 83 2.2.2 Đối. .. tạo thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt 62 2.1.2 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt số lượng đặc điểm thành tố cấu tạo .65 2.1.3 Đối chiếu mơ hình cấu tạo thuật ngữ báo chí Anh- Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (Luận án tiến sĩ), Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay