Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương (Luận văn thạc sĩ)

77 5 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 08:01

Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CƠNG NHÂN CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CƠNG NHÂN CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN ANH TUẤN Hà Nội - 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nguyên tắc hiến định thể Hiến pháp nước ta, nhằm thiết lập pháp chế thống vững phạm vi nước, để thiết lập trật tự xã hội, kỷ cương phép nước nghiêm minh, dân chủ công bằng, nhiều giải pháp, nhiều đường khác nhau, giải pháp không phần quan trọng để đảm bảo việc thực pháp luật trở thành lối sống, thói quen đời sống xã hội đẩy mạnh cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho Nhà nước nhân dân nói chung, người lao động thành phần kinh tế nói riêng Hiện nay, Đảng Nhà nước ta tiến hành công đổi sâu sắc toàn diện kinh tế xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Công đổi đòi hỏi đồng thời phải thực nhiều khâu quan trọng, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật vấn đề giáo dục nhận thức pháp luật quan tâm hàng đầu quốc gia, dân tộc Trong nhiều văn kiện Đảng pháp luật Nhà nước đề cập đến công tác này, đặc biệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân khẳng định “Phổ biến, giáo dục pháp luật phận cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, nhiệm vụ tồn hệ thống trị đặt lãnh đạo Đảng” Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 (Đề án 31); Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI ban hành Nghị số 04b/NQTLĐ, ngày 15/7/2014 nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân, viên chức, lao động tình hình mới; Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021 Tại tỉnh Bình Dương, năm qua cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp nhìn chung cấp ủy Đảng, quyền địa phương quan tâm, đạt nhiều kết quan trọng, hầu hết văn quy phạm pháp luật phổ biến nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng địa bàn, bước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật đơng đảo cán bộ, người lao động nhân dân Từ đó, nhận thức pháp luật ý thức chấp hành pháp luật công nhân lao động bước nâng lên Tuy nhiên, việc thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dương bộc lộ khó khăn, hạn chế nhiều mặt nhận thức, nhân lực, hình thức, nội dung, phương pháp thực hiện, tham gia cộng tác chủ doanh nghiệp, Những khó khăn, hạn chế triển khai thực sách đặt cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước boăn khoăn, trăn trở mong muốn tìm nguyên nhân giải pháp hiệu quả, đồng để thực tốt công tác thời gian tới Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu đề tài “Thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương”, nhằm đánh giá kết đạt được, tồn tại, vướng mắc việc thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật Từ đó, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hồn thiện sách phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương cần thiết để đáp ứng yêu cầu chung công tác thi hành pháp luật địa bàn tỉnh Bình Dương Tình hình nghiên cứu đề tài Với vị trí vai trò quan trọng trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhận quan tâm nhiều học giả, nhà nghiên cứu Đến thời điểm nay, có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu liên quan đến thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật Ở đây, xin điểm qua số cơng trình tiêu biểu theo hướng nghiên cứu liên quan đến đề tài: Các tác giả Trần Ngọc Đường, Dương Thanh Mai (1995), Bàn giáo dục pháp luật Nội dung sách đề cập tới chất giáo dục pháp luật, quan hệ giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, mục đích vai trò giáo dục pháp luật, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật [15, tr.20] Nguyễn Quốc Sửu (2010), Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, cơng chức hành điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội Luận án phân tích thực trạng nguyên nhân hoạt động giáo dục pháp luật cho cán công chức từ triển khai xây dựng nhà nước pháp quyền đến Đề xuất giải pháp điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam [22, tr.3] Trần Thị Sáu (2012), Giáo dục pháp luật cho học sinh trường trung học phổ thông Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện trị, hành Quốc gia Hồ Chí Minh Luận án nghiên cứu cơng tác giáo dục pháp luật cho học sinh trường trung học phổ thơng Việt Nam theo hình thức giáo dục thời gian từ năm 2000 đến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho học sinh trường trung học phổ thông Việt Nam [23, tr.2-3] Ma Thị Thu (2013), Chính sách giáo dục pháp luật từ thực tiển tỉnh Tuyên Quang, Luận văn ThạcChính sách công, Học viện Khoa học xã hội Luận văn đánh giá thực trạng thực giáo dục pháp luật, đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục pháp luật địa phương [30, tr.5] Đỗ Hữu Đạt (2014), Thực sách giáo dục pháp luật từ thực tiển tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn ThạcChính sách công, Học viện Khoa học xã hội Luận văn đánh giá thực trạng thực phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật địa phương [16, tr.4] Tăng Thị Thanh sang (2014), Thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật từ thực tiễn tỉnh Nghệ An, Luận văn ThạcChính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Luận văn đánh giá thực trạng thực phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật địa phương [24, tr.5] Những viết, cơng trình nghiên cứu trên, mức độ có đóng góp quan trọng vào việc làm sáng tỏ nội dung thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật Tuy nhiên, vấn đề thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp tỉnh Bình Dương chưa có đề tài sâu nghiên cứu, đặc biệt thực đề tài dạng luận văn thạc sĩ ngành Chính sách cơng Xuất phát từ lý trên, đề tài “Thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương” khơng trùng lập với cơng trình khoa học cơng bố trước Luận văn thực có kế thừa, phát triển thành đề tài liên quan trước để đánh giá, phân tích từ đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Bình Dương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Vận dụng lý luận thực sách cơng để làm rõ lý luận thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp đánh giá thực trạng thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương Trên sở đó, đề xuất số giải pháp để tiếp tục tăng cường thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp - Nghiên cứu thực trạng thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp tỉnh Bình Dương - Nghiên cứu đưa giải pháp hồn thiện thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp tỉnh Bình Dương thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn việc thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu việc tổ chức thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương Thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 đến năm 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn có sở lý luận phép biện chứng vật vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh pháp luật, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam sách, pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật Bên cạnh luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp thu thập thông tin: sử dụng để thu thập, phân tích khai thác thơng tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, tài liệu, nghị quyết, định, thị Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương địa phương; cơng trình nghiên cứu, báo cáo, tài liệu thống kê quyền, ban, ngành, đồn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp gián tiếp tới vấn đề thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật Đồng thời, thu thập thông tin từ tài liệu tổ chức học giả nước liên quan đến đề tài thời gian qua Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng để phân tích khái niệm thực sách cơng khái niệm có liên quan, sở để tổng hợp để làm rõ khái niệm sách phổ biến, giáo dục pháp luật Chương Luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn vận dụng lý luận thực sách cơng vào việc thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương qua làm rõ thống lý luận thực tiễn Thơng qua lý luận thực sách cơng để giải pháp hồn thiện thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương ngược lại, thơng qua thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật thực tiễn kiểm tra tính phù hợp lý luận với thực tiễn, góp phần hồn thiện lý luận thực sách cơng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn đánh giá khách quan thực trạng, đề xuất định hướng, giải pháp để tăng cường thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương Kết nghiên cứu luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho quan chức năng, sở, ban, ngành có liên quan đến việc hoạch định, xây dựng thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương địa phương khác Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn cấu thành chương, gồm: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp Điều kiện sống, làm việc công nhân lao động nhiều khó khăn Người lao động doanh nghiệp chủ yếu lao động phổ thông nên nhận thức hạn chế, tác phong lao động, ý thức chấp hành nội quy lao động chưa nghiêm túc Một phận doanh nghiệp, người sử dụng lao động có hiểu biết pháp luật lao động cố tình trốn tránh khơng thực quyền lợi cho người lao động với mục đích giảm bớt khoản chi phí Tiểu kết Chương Qua phân tích đánh giá thực trạng thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương cho thấy cấp quyền địa bàn tỉnh có quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực thông qua văn thể nội dung, mục tiêu giải pháp thực sách cụ thể, đạt kết định Tuy nhiên, trình tổ chức thực sách phát sinh nhiều hạn chế, bất cập Trên sở hạn chế, bất cập tổ chức thực sách đặt yêu cầu phải đề giải pháp hoàn thiện thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp thời gian tới 60 Chương CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CƠNG NHÂN CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.1 Mục tiêu thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp 3.1.1 Mục tiêu chung Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng cơng nhân lao động Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến doanh nghiệp khu công nghiệp Đảm bảo thực đầy đủ quyền thông tin pháp luật công dân, đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cơng nhân lao động quan hệ lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định xã hội, thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, dân nhân dân Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động luật khác có liên quan đến quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động quan hệ lao động Hạn chế thấp đình, lãn cơng tranh chấp lao động tập thể, đặc biệt đình cơng trái pháp luật Thực chế phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động Sở, ban, ngành, đồn thể, tổ chức xã hội công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến công nhân lao động, nâng cao hiệu thực pháp luật nói chung pháp luật lao động nói riêng 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 61 Đến hết năm 2021, đạt từ 85% trở lên công nhân lao động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động quy định có liên quan quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật quan hệ lao động như: Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề, Luật Cơng đồn, Luật Doanh nghiệp,… quy định pháp luật có liên quan tới quyền nghĩa vụ công dân, công nhân lao động [43, tr.2] 3.2 Hệ thống giải pháp 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp Để tăng cường lãnh đạo Đảng, thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khố IX) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua tạo chuyển biến nhận thức hành động tổ chức sở Đảng,đảng viên nhân dân công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung cơng nhân khu cơng nghiệp nói riêng Bên cạnh việc tăng cường lãnh đạo Đảng tổ chức, đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh yếu tố vô quan trọng Để nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp thời gian tới, cần thực tốt vấn đề sau: Đối với Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh: Với vai trò quan tham mưu giúp Ủy ban nhân tỉnh chủ trì thực Đề án, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân tỉnh chế để có ràng buộc trách nhiệm người sử dụng lao động khu công nghiệp việc tham gia, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi chủ động thực phổ biến, giáo dục pháp luật 62 công nhân lao động Hàng năm ban hành văn đơn đốc sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực nội dung theo kế hoạch phê duyệt Thời điểm cuối năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chuyên đề kết thực Đề án, cuối giai đoạn có tổ chức sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết thực Đề án Đối với sở, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh: Căn Kế hoạch tiếp tục thực Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động loại hình doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2021 Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực đơn vị, địa phương Kế hoạch phải phù hợp với đường lối, chủ trương Đảng, Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, bộ, ngành liên quan, phù hợp với đặc điểm quan, điều kiện kinh tế, xã hội địa phương, đặc điểm công nhân lao động khu công nghiệp cụ thể Thiệc tốt việc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp 3.2.2 Nâng cao nhận thức phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp Sở Tư pháp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách đến đối tượng có liên quan, đặc biệt trọng với đối tượng chủ doanh nghiệp khu cơng nghiệp có sử dụng cơng nhân lao động để họ có nhận thức đắn mục tiêu sách, có phối kết hợp chủ động tổ chức thực sách 63 Ngồi chủ thể thực đối tượng thụ hưởng sách, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh cần tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung sách toàn địa bàn tỉnh để tổ chức trị xã hội nhân dân thực quyền giám sát mình, từ có phản ánh, góp ý cho quan nhà nước để việc thực sách đạt hiệu cao Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, có chế ràng buộc trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cơng nhân lao động, sách khuyến khích chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động) chủ động thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động thuộc phạm vi quản lý 3.2.3 Phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Xem vai trò định chất lượng cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật Do vậy, cần tuyển chọn người có phẩm chất, lực, trình độ, có khả tun truyền, thuyết trình tốt, có lòng nhiệt huyết với công việc phổ biến, giáo dục pháp luật Bên cạnh đó, phải đặc biệt trọng việc rà sốt, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân lao động thường xuyên cho đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh, quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án đào tạo báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật địa bàn tỉnh Trong quan tâm đến người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nhiệp 64 Sở Tài tỉnh nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ đãi ngộ, hỗ trợ tương xứng với trách nhiệm đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thu hút người tài tham gia 3.2.4 Nâng cao trình độ học vấn cho công nhân lao động Với đặc thù công nhân lao động khu công nghiệp chủ yếu lao động phổ thơng, trình độ học vấn hạn chế nên đòi hỏi quyền địa phương đề chế, giải pháp khuyến khích, vận động công nhân lao động tự ý thức việc học tập, nâng cao trình độ học vấn thơng qua Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật Hướng nghiệp địa bàn tỉnh Để thực giải pháp này, Ủy ban nhân dân tỉnh cần nghiên cứu ban hành sách ưu đãi miễn, giảm học phí đối tượng công nhân lao động để khuyến khích họ tham gia học tập 3.2.5 Tăng cường kinh phí tạo điều kiện sở vật chất, phương tiện Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối bố trí đủ kinh phí thường xuyên để triển khai nhiệm vụ chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn tỉnh nói chung cơng nhân lao động khu cơng nghiệp nói riêng để đảm bảo tực đạt hiệu Sở Tư pháp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh ngành chức nghiên cứu, xây dựng nguồn tài liệu đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, xây dựng tủ sách, túi sách pháp luật doanh nghiệp Trong nghiên cứu biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật người nước vào đầu tư, lao động sản xuất khu công nghiệp địa bàn tỉnh Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 65 Tăng cường thực chủ trương xã hội hóa cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thành lập “Câu lạc pháp luật” khu cơng nghiệp, doanh nghiệp hoạt động theo hình thức tự quản, với hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cung cấp tài liệu pháp luật phục vụ sinh hoạt Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh 3.2.6 Tập trung hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh thị địa bàn tỉnh Bình Dương tập trung tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh đăng ký, xét cơng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn với tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm quan tâm doanh nghiệp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 3.2.7 Thực đánh giá thực chất kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Hàng năm, việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu, thành phần theo quy định Thông tư số 03/TT-BTP, ngày 10/3/2018 Bộ Tư pháp quy định tiêu chí đánh giá hiệu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh cần thực chuyên đề đánh giá kết phổ biến, giáo dục pháp luật đối tượng công nhân khu công nghiệp cách thực chất, từ vào kết đánh giá mức độ đạt để đề giải pháp để khắc phục hạn chế Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cần tổ chức khảo sát kỹ để xác định rõ nội dung cần ưu tiên 66 phương pháp, hình thức phù hợp đối tượng công nhân, loại hình doanh nghiệp khu cơng nghiệp, làm sở bổ sung kế hoạch thực Đề án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sách khuyến khích doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật Cơng đồn, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo chất lượng tự kiểm tra việc thực Đề án phạm vi quản lý Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì thực Đề án, định kỳ 06 tháng 01 năm tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp sở, ngành địa phương kết thực Đề án Sở Tư pháp, quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực kiểm tra hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sở, ngành địa phương việc thực nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp; kiểm tra Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho đối tượng công nhân lao động khu công nghiệp Liên đoàn lao động tỉnh, thực kiểm tra, giám sát hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn đầu mối tư vấn pháp luật cho công nhân lao động 67 * Bổ sung cho Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động loại hình doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 Đề án hành Đề xuất bổ sung (Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động loại hình doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021) - Tập trung hướng dẫn Giải pháp sách: - Xây dựng sách khuyến doanh nghiệp đăng ký xây dựng khích doanh nghiệp chủ động tổ chức doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao với tiêu chí phô biến, giáo dục động quy định pháp luật khác pháp luật công nhân lao động có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ công dân doanh nghiệp cho người lao động người sử dụng lao động, gồm: - Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật doanh nghiệp; - Chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền phổ biến doanh nghiệp; - Khuyến khích đưa công tác 68 tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động quy định pháp luật khác có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ công dân doanh nghiệp cho người lao động người sử dụng lao động - Tăng cường kinh phí tạo Giải pháp chế: - Cơ chế huy động nguồn lực điều kiện sở vật chất, phương tuyên truyền phổ biến pháp luật tiện + Tăng cường đầu tư Nhà - Tăng cường công tác kiểm nước cho công tác tuyên truyền, phổ tra, giám sát hoạt động phổ biến, giáo biến pháp luật lao động quy dục pháp luật cơng nhân định pháp luật khác có liên quan tới khu công nghiệp hoạt động doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ công dân doanh nghiệp cho người lao động người sử dụng lao động + Khuyến khích đóng góp tài doanh nghiệp cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật doanh nghiệp; + Huy động nguồn lực hỗ trợ khác - Cơ chế phân cấp phối hợp Các hoạt động đề án phân thành nhóm hoạt động 69 giao cho quan tổ chức chủ trì thực hiện, có phân định trách nhiệm quan để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực nội dung hoạt động đề án - Cơ chế giám sát đánh giá: + Tăng cường hiệu giám sát Sở, ngành liên quan; + Phát huy chế phối hợp quan thực đề án; + Huy động tham gia người lao động người sử dụng lao động vào việc thực giám sát hoạt động thực đề án Phát triển đội ngũ báo cáo viên, Các giải pháp chuyên môn tuyên truyền viên người làm cơng nghiệp vụ: - Bồi dưỡng nâng cao trình độ tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiểu biết pháp luật kỹ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên quan tham gia thực đề án quan có liên quan; - Tập trung tuyên truyền phổ biến nội dung có trọng tâm, trọng điểm theo đối tượng, 70 loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh - Đổi mới, nâng cao hiệu hình thức, phương pháp phổ biến tuyên truyền: kết hợp phương thức truyền thống với phương thức đại, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung đối tượng; - Kết hợp việc xây dựng mơ hình điểm, kết hợp với việc biểu dương điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh gây dư luận phê phán hành vi vi phạm pháp luật Các giải pháp khác - Tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp - Nâng cao nhận thức phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp - Nâng cao trình độ học vấn cho công nhân lao động - Thực đánh giá thực chất kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 71 Tiểu kết Chương Thực tốt sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp góp phần quan trọng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, ổn định trị, xã hội Góp phần thực mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công văn minh Chính thời gian qua, tỉnh Bình Dương khơng ngừng quan tâm thực hiệu sách phổ biến, giáo dục pháp luật, xem nhiệm vụ quan trọng thường xuyên cấp quyền tỉnh Với giải pháp đưa ra, luận văn mong muốn thông qua giải pháp giải phần hạn chế việc thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dương 72 KẾT LUẬN Thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp thời gian qua thể tính cần thiết cấp bách thiếu công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiến trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Đây nhu cầu, mối quan tâm hàng đầu phù hợp với nguyện vọng công nhân, người lao động khu cơng nghiệp trước nhu cầu tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật, trình độ pháp lý Qua thời gian thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lãnh đạo, đạo thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt kết đáng ghi nhận Tỷ lệ công nhân lao động khu công nghiệp phổ biến, giáo dục pháp luật lao động quy định pháp luật có liên quan đạt 68,1%, xây dựng tảng nhận thức pháp luật người lao động, từ định việc ứng xử, hành động họ tuân thủ sở quy định pháp luật Hiệu việc phổ biến, giáo dục pháp luật không đơn nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cơng nhân lao động mà mang tình nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng nhiều lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa xã hội Phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp yếu tố như: Bản thân sách nào; lực, trình độ,… chủ thể thực sách; mơi trường thực sách, Tất yếu tố cần xem xét cách tổng thể, tảng để tổ chức thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương./ 73 ... sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP... giáo dục pháp luật công nhân khu cơng nghiệp 1.3.2 Vị trí, vai trò thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp Thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cơng nhân khu cơng nghiệp. .. thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp - Nghiên cứu thực trạng thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật công nhân khu công nghiệp tỉnh Bình Dương - Nghiên cứu đưa giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay