Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

143 3 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:55

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào CaiPhát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHÙNG THỊ DUNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐA VĂN HĨA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHÙNG THỊ DUNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐA VĂN HÓA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Lan Hương THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan, không trùng lặp với luận văn khác Thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Phùng Thị Dung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo, đồng nghiệp bạn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Lan Hương, người tận tâm, trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập trình nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy lớp Thạc sỹ QLGD K24B Tôi chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện đồng chí Ban Giám hiệu, thầy giáo, giáo, nhân viên, cha mẹ học sinh học sinh trường Trung học sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tác giả thơng tin cần thiết, hữu ích để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Mặc dù cố gắng luận văn khơng thể tránh khỏi số thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô, đồng nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phùng Thị Dung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐA VĂN HĨA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu kinh nghiệm nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 11 1.2 Các khái niệm đề tài 13 1.2.1 Chương trình, chương trình giáo dục, chương trình nhà trường 13 Phát triển chương trình giáo dục nhà trường 16 Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa 18 Kết luận chương 35 1.2.2 1.2.3 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐA VĂN HÓA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 36 2.1 2.1.1 2.1.2 Khái quát đặc điểm thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 36 Điều kiện tự nhiên 36 Kinh tế xã hội 36 iii 2.1.3 2.2 Đặc điểm trường THCS thành phố Lào Cai 37 Khái quát khảo sát thực trạng 37 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Mục đích khảo sát 37 Nội dung khảo sát 38 Đối tượng, địa bàn thời gian khảo sát 38 2.2.4 2.3 Phương pháp khảo sát 38 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên trường THCS thành phố Lào Cai mục tiêu phát triển chương trình giáo dục nhà 2.4 trường theo hình trường học Đa văn hóa 39 Thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình 2.4.1 trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 40 Thực trạng nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo 2.4.2 hình trường học Đa văn hóa 40 Thực trạng quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 44 2.4.3 Thực trạng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo 2.4.4 2.5 hình trường học đa văn hóa đội ngũ giáo viên trường THCS thành phố Lào Cai 58 Kết phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 59 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình nhà trường theo 2.6 hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai 62 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 63 2.6.1 Ưu điểm 63 2.6.2 Hạn chế 64 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 65 Kết luận chương 67 Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐA VĂN HĨA CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 68 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 68 iv 3.1.2 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 68 Nguyên tắc đảm bảo tính vùng miền 68 3.1.4 3.2 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện, tính hệ thống 69 Biện pháp phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 69 3.2.1 3.2.2 Biện pháp 1: Khảo sát, xây dựng kế hoạch, định phương án phát triển chương trình nhà trường theo hình trường học đa văn hóa 69 Biện pháp 2: Xây dựng quy trình phát triển chương trình nhà trường theo 3.2.3 hình trường học đa văn hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường 73 Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa cho cán quản lý, giáo viên 76 3.2.4 3.2.5 Biện pháp 4: Tăng cường đầu tư sở vật chất để thực tốt phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa .79 Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa 82 3.3 Mối quan hệ biện pháp 85 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 86 Mục đích khảo nghiệm 86 Nội dung khảo nghiệm 86 Phương pháp khảo nghiệm 86 Kết khảo nghiệm 86 Kết luận chương 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH BGD CBQL CMHS CNSH CNTT CNXH CSVC CT CTGD DTTS GD GD&ĐT GDCD GDĐT GDPT GV GVBM GVCN HĐGD HS HT KHDH ND NV PGD&ĐT PHT PPCT PPDH PT QLGD SGK TBDH TH&THCS THCS THPT TLDH TNKQ TTCM : Ban chấp hành : Bộ giáo dục : Cán quản lý : Cha mẹ học sinh : Công nghệ sinh học : Công nghệ thông tin : Chủ nghĩa xã hội : sở vật chất : Chương trình : Chương trình giáo dục : Dân tộc thiểu số : Giáo dục : Giáo dục đào tạo : Giáo dục công dân : Giáo dục đào tạo : Giáo dục phổ thông : Giáo viên : Giáo viên môn : Giáo viên chủ nhiệm : Hoạt động giáo dục : Học sinh : Hiệu trưởng : Kế hoạch dạy học : Nội dung : Nhân viên : Phòng giáo dục đào tạo : Phó hiệu trưởng : Phân phối chương trình : Phương pháp dạy học : Phổ thông : Quản lý giáo dục : Sách giáo khoa : Thiết bị dạy học : Tiểu học Trung học sở : Trung học sở : Trung học phổ thông : Tư liệu dạy học : Trắc nghiệm khách quan : Tổ trưởng chuyên môn iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức CBQL, GV trường THCS thành phố Lào Cai mục tiêu phát triển CTGDNT theo hình trường học đa văn hóa 39 Bảng 2.2 Đánh giá CBQL, GV nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai .41 Bảng 2.3 Thực trạng quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai 44 Bảng 2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức thực kế hoạch Chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 52 Bảng 2.6 Thực trạng lực phát triển chương trình nhà trường giáo viên THCS thành phố Lào Cai 58 Bảng 2.7 Nhận thức CBQL kết phát triển chương nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai 60 Bảng 2.8 Hứng thú học sinh chương trình giáo dục nhà trường thực phát triển chương trình nhà trường theo hình trường học đa văn hóa 61 Bảng 2.9 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai 62 Bảng 3.1 Đánh giá cán quản lý, giáo viên tính cấp thiết biện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 87 Bảng 3.2 Đánh giá cán quản lý, giáo viên mức khả thi biện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hình trường học đa văn hóa trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 88 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1.a So sánh học lực năm học 2014-2015 2017-2018 Vạn Hòa 55 Biểu đồ 2.1.a So sánh hạnh kiểm năm học 2014-2015 năm 2017-2018 Vạn Hòa 55 Biểu đồ 2.1.b So sánh học lực năm học 2014-2015 năm 2017-2018 THCS Tả Phời 55 Biểu đồ 2.1.b Biểu đồ so sánh hạnh kiểm năm học 2014-2015 năm 2017-2018 THCS Tả Phời 56 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ so sánh học lực năm học 2014-2015 năm 2017-2018 THCS Hợp Thành 56 vi Số tiết theo khung STT Môn Bộ học/ GD&ĐT Hoạt Số tiết xây Số tiết dạy học tích hợp, dựng thực liên mơn với hình sáng tạo thực tiễn Học Học Học Học kỳ kỳ kỳ kỳ Số tiết Môn tích hợp, liên mơn 36 34 36 34 36 nhạc 6, 7, 8, tăng cường Số 36 34 36 34 36 tăng cường 34 34 36 34 36 nhạc 6, 7, 8, tăng cường 10 10 10 tăng cường 34 10 10 10 lên nhạc 6, 7, 8, tăng cường 10 10 10 nhạc 6, 7, 8, tăng cường tiếng Anh 18 17 0 6, 7, 8, 6, 7, 8, chương học Trải nghiệm 18 17 0 35 tiết chương học chủ điểm Tích hơp 34 35 tiết chủ điểm Trải nghiệm môn nhạc 18 17 0 tăng cường 35 tiết chương học chủ điểm tiếng Anh Tích hơp mơn nhạc 6, 7, 8, Trải nghiệm 10 0 tăng cường 18 tiết chủ điểm tiếng Anh Tích hơp mơn nhạc 6, 7, 8, Trải nghiệm 10 0 tăng cường 18 tiết chủ điểm tiếng Anh Tích hơp Tích hơp mơn 6, 7, 8, tiếng Anh tiếng Anh lớp Trải nghiệm tăng cường Tích hơp mơn dục có) Tích hơp tiếng Anh Giáo kỳ mơn nhạc Tích hơp mơn kỳ tiếng Anh tiếng Anh nhạc 6, 7, 8, kỳ tăng cường Tích hơp môn 36 Học Học kỳ môn nhạc tiếng Anh Học Tích hơp Tích hơp mơn Tích hợp, Học tiết Liên môn tiếng Anh nhạc 6, 7, 8, thay đổi Học kỳ Tích hơp mơn Ghi (Giải thích Học kỳ GD ngồi Số tiết gắn nghiệm Lớp động 16 Số tiết trải môn nhạc 6, 7, 8, tăng cường tiếng Anh Trải nghiệm 10 0 18 tiết chủ điểm Số tiết theo khung STT Môn Bộ học/ GD&ĐT Hoạt Số tiết xây Số tiết dạy học tích hợp, dựng thực liên mơn với hình sáng tạo thực tiễn Học Học Học Học kỳ kỳ kỳ kỳ Số tiết Mơn tích hợp, liên môn 10 10 10 nhạc 6, 7, 8, tăng cường Số dục hướng nghiệp Chủ đề tự chọn (Văn 9, Tích hợp, Học Học Học Học kỳ kỳ kỳ kỳ 10 0 Tích hơp môn nhạc 6, 7, 8, Trải nghiệm tăng cường Kỹ tiếng Anh 6 0 0 0 34 36 34 36 34 0 0 0 34 36 34 36 0 0 19 sống 245 155 171 17 22 Công: 2145 1997 2153 2005 293 18 tiết chủ điểm Tốn ) có) tiết Liên môn tiếng Anh Giáo thay đổi Học kỳ Tích hơp mơn Ghi (Giải thích Học kỳ GD 18 Số tiết gắn nghiệm Lớp động 17 Số tiết trải PHỤ LỤC TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG KHGD NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 LỚP NỘI DUNG MÔN DẠY MÔN PHỐI HỢP HÌNH THỨC TỔ CHỨC Tập chung Tập chung Tập chung Tập chung THỜI LƯỢNG (tiết) ĐỊA ĐIỂM Thôn cánh Chín- Vạn Hòa Trường THCS Van Hòa Thơn cánh Chín- Vạn Hòa Thơn cánh Chín- Vạn Hòa KINH PHÍ Trải nghiệm Địa Lý Hoạt động trải nghiệm Địa Lý Tìm hiểu lối sống cần kiệm GDCD Tìm hiểu lòng biết ơn GDCD Tìm hiểu việc thực trật tự ATGT địa phương GDCD Tập chung Thơn cánh Chín- Vạn Hòa Khơng Hoạt động trải nghiệm quyền trẻ em GDCD Tập chung Thôn cánh Chín- Vạn Hòa Khơng Tìm hiểu phòng trách HIV/AIDS GDCD Tập chung Thơn cánh Chín- Vạn Hòa Khơng Tìm hiểu việc giữ chữ tín học sinh THCS GDCD Tập chung Trường THCS Van Hòa Khơng Tìm hiểu bảo vệ hòa bình GDCD Tập chung Trường THCS Van Hòa Khơng Tìm hiểu nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc học sinh THCS GDCD Tập chung Trường THCS Van Hòa Khơng Trải nghiệm: Dấu hiệu tượng phản ứng hóa học Hóa học Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Trải nghiệm: Khơng khí - Sự cháy Hóa học Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Trải nghiệm: Nước Hóa học Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Trải nghiệm: Một số oxít quan trọng Hóa học Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Tìm hiểu phân bón hóa học Hóa học Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Trải nghiệm Âm Nhạc Âm Nhạc Âm Nhạc Tâp chung Tâp chung Tâp chung Sân trường Không Sân trường Không Sân trường Không 9 Trải nghiệm Trải nghiệm 1 Không Không Không Không LỚP NỘI DUNG Trải nghiệm Trải nghiệm Trải nghiệm MÔN DẠY MÔN PHỐI HỢP Âm Nhạc Âm Nhạc Âm Nhạc Âm Nhạc HÌNH THỨC TỔ CHỨC Tâp chung Tâp chung Tâp chung Tâp chung THỜI LƯỢNG (tiết) ĐỊA ĐIỂM KINH PHÍ Sân trường Khơng Sân trường Không Sân trường Không Sân trường Không Nhà học sinh Không Trải nghiệm Trải nghiệm: Quan sát vẽ ảnh vật tạo Vật lý Tâp chung Trải nghiệm: Nghiệm lại lực đẩy AcSi-Mét Vật lý Tâp chung Trải nghiệm Dẫn nhiệt Vật lý Tâp chung Trải nghiệm xác định công suất dụng cụ điện Vật lý Tâp chung Gia đình học sinh Khơng TN Đo tiêu cự thấu kính hội tụ Vật lý Tâp chung Sân trường Khơng Chế biến ăn khơng sử dụng nhiệt CN Tâp chung Gia đình học sinh Không Trải nghiệm: Xác định thành phần giới đất phương pháp vê tay CN Tâp chung Vườn trường Khơng Trải nghiệm: Xử lí hạt giống nước ấm CN Vật lý Tâp chung Vườn trường Không TN Gieo hạt cấy vào bầu đất CN Sinh học Tâp chung Vườn trường Không TN: Truyền chuyển động CN Tâp chung TN: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện CN Tâp chung TN đềnống hình quang CN Tâp chung TN: Các ăn sử dụng nhiệt Món nấu Chọn món: Súp ngơ cua Gà nấu đậu Thịt bò khơ CN Tâp chung Phòng học mơnVật lýCN Phòng học mơnVật lýCN Khơng Khơng 9 Phòng học mơnVật lýCN Phòng học mơnVật lýCN Phòng học mơnVật lýCN Phòng học mônVật lýCN; Nhà học Không Không Không Không LỚP MƠN DẠY NỘI DUNG MƠN PHỐI HỢP HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỜI LƯỢNG (tiết) Bún riêu cua Chè hoa cau ĐỊA ĐIỂM KINH PHÍ sinh Trải nghiệm sáng tạo Tin Ngữ văn Tâp chung Phòng học môn Tin Không Trải nghiệm sáng tạo: Sử dụng hàm để tính tốn Tin Tốn Tâp chung Phòng học mơn Tin Khơng Trải nghiệm sáng tạo: Xử lý dãy số chương trình Tin Tâp chung Phòng học mơn Tin Khơng Project: Topic: School, house, daily activities Tiếng Anh Tâp chung Project: Topic Sport & pastimes or seasons Tiếng Anh Tâp chung Project: Topic School activities / subjects, after school activities Tiếng Anh Tâp chung Project: Topic TV, Sports, Food Tiếng Anh Tâp chung Project topic: How to learn English, past event, future plan Tiếng Anh Tâp chung Project topic: recycling vacation, Tiếng Anh Tâp chung Project topic: How to learn English, a trip to countryside, clothing Tiếng Anh Tâp chung Project topic: Natural diasters, celebrations, saving energy Tiếng Anh Tâp chung Trải nghiệm: Đa dạng sinh học Sinh Trải nghiệm: Tham quan thiên nhiên Sinh Tập cứu băng bó cho người gãy xương Sinh TN: cứu cầm máu Sinh Festivals, Phòng học mơn Tiếng Anh Phòng học mơn Tiêng Anh Phòng học mơn Tiếng Anh Phòng học mơn Tiêng Anh Phòng học mơn Tiếng Anh Phòng học mơn Tiêng Anh Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Phòng học mơn Tiếng Anh Khơng Phòng học mơn Tiêng Anh Không Vườn trường Không Thôn cánh Chín- Vạn Hòa Khơng Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng Tâp chung Tập chung MƠN PHỐI HỢP HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỜI LƯỢNG (tiết) ĐỊA ĐIỂM KINH PHÍ NỘI DUNG MƠN DẠY TN: Phân tích phần cho trước Sinh Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng TN quan sát hình thái NST Sinh Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng TN: Quan sát thường biến Sinh Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng TN: Tìm hiểu mơi trường ảnh hưởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Sinh Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng TN: Hệ sinh thái Sinh Tâp chung Phòng học mơn Hóa-Sinh Khơng TN: Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương Sinh Tâp chung Thơn cánh Chín- Vạn Hòa Khơng Thực hành trải nghiệm Lịch Sử Tâp chung Thực hành trải nghiệm Lịch Sử Thực hành trải nghiệm Lịch Sử Thực hành trải nghiệm Lịch Sử Lịch sử địa phương Lịch Sử Tâp chung Tâp chung Tâp chung Tâp chung Trải nghiệm sáng tạo Ngữ Văn Tâp chung Hoạt động trải nghiệm Ngữ Văn Tâp chung Hoạt động trải nghiệm Ngữ Văn Tâp chung Hoạt động trải nghiệm Ngữ Văn Tâp chung LỚP 1 Khơng Khơng Đền Vạn Hòa Khơng Đền Vạn Hòa Khơng Đền Vạn Hòa Thăm quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử Lào Cai Thăm quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử Lào Cai Thăm quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử Lào Cai Thăm quan danh lam thắng cảnh di Không Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Vạn Hòa UBND xã Vạn Hòa Khơng Khơng Khơng Khơng LỚP NỘI DUNG MƠN DẠY MƠN PHỐI HỢP HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỜI LƯỢNG (tiết) ĐỊA ĐIỂM KINH PHÍ tích lịch sử Lào Cai Hoạt động trải nghiệm Ngữ Văn Tâp chung Thăm quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử Lào Cai Trồng thẳng hàng Đo độ dài mặt đất Tốn Tâp chung Sân trường Khơng Trải nghiệm Tốn Sân trường Khơng TN đo diện tích sân trường Tốn GDCD Sân trường Khơng Tính thể tích diện tích xung quanh số vật thể Tốn GDCD Tâp chung Sân trường Khơng Hoạt động trải nghiệm: Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác Tốn GDCD Tâp chung Sân trường Khơng Trải nghiệm GDCD Tâp chung Trường THCS Van Hòa Khơng Trải nghiệm sáng tạo Trải nghiệm sáng tạo Trải nghiệm sáng tạo Trải nghiệm sáng tạo HĐNG LL HĐNG LL HĐNG LL HĐNG LL Tâp chung Tâp chung Tâp chung Tâp chung Tâp chung Tâp chung 13 13 13 13 Trường THCS Van Hòa Trường THCS Van Hòa Trường THCS Van Hòa Trường THCS Van Hòa Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng PHỤ LỤC TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 Môn Lớp Nội dung chương trình cũ Giảm tiết lý thuyết GDCD Công nghệ Giảm 02 tiết lý thuyết Tăng tiết trải nghiệm sáng tạo Tăng 01 tiết trải nghiệm; Tăng 01 tiết đa văn hóa Giảm 03 tiết lý thuyết; Tăng 03 tiết trải nghiệm; Giảm 04 tiết lý thuyết; Tăng 04 tiết trải nghiệm; Giảm tiết lý thuyết Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành; Giảm 01 lý Tăng 02 trải nghiệm, tăng 01 Đa văn thuyết Giảm 01 tiết Lý thuyết; Ngữ Văn Nội dung thay hóa với cộng đồng Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết trải nghiệm; giảm 02 Tăng tiết trải nghiệm;Tăng tiết đa tiết lý thuyết văn hóa Giảm 05 tiết lý thuyết; giảm 01 tiết Tăng tiết trải nghiệm; giảm 01 tiết ôn tập ôn tập Giảm 05 tiết lý thuyết; giảm 01 tiết Tăng tiết trải nghiệm;Tăng tiết đa lý thuyết văn hóa Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết lý thuyết Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Hóa học Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết lý thuyết Tăng tiết trải nghiệm; Toán Vật lý Sinh Mơn học Lớp Nội dung chương trình cũ Giảm 02 tiết lý thuyết; 02 thực hành Giảm tiết lý thuyết Giảm 08 tiết thực hành; Giảm 01 tiết lý thuyết Nội dung thay Tăng tiết trải nghiệm; Tăng tiết trải nghiệm; Tăng tiết trải nghiệm; Lịch sử Địa lý Giảm 03 tiết lý thuyết Giảm 03 tiết lý thuyết Tăng tiết trải nghiệm; 01 tiết hình trường học Tăng tiết trải nghiệm; 01 tiết hình trường học Giảm tiết lý thuyết Tăng tiết trải nghiệm; Giảm 02 tiết Lý thuyết; Tăng tiết trải nghiệm; Giảm 01 tiết Lý thuyết; Tăng tiết trải nghiệm; Môn Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; tự Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; chọn Giảm tiết thực hành Tăng tiết trải nghiệm; tin học Giảm 02 tiết ôn tập; 02 tiết kiểm tra Tiếng Anh Giảm 02 tiết ôn tập; 02 tiết kiểm tra Giảm 02 tiết ôn tập; 01 tiết kiểm tra Âm nhạc tra; 01 tiết lý thuyết Giảm tiết ôn tập chủ đề; 01 tiết lý thuyết Giảm tiết ôn tập chủ đề nghiệm Tăng 04 thi nói (2 học kỳ); 04 tiết trải nghiệm Tăng 04 thi nói (2 học kỳ); 02 tiết trải nghiệm; 01 tiết hình trường học Giảm 02 tiết ơn tập; 02 tiết kiểm Tăng 04 thi nói (2 học kỳ); 04 tiết trải Giảm tiết ôn tập chủ đề Tăng 04 thi nói (2 học kỳ); 04 tiết trải nghiệm; 01 tiết hình trường học Tăng tiết trải nghiệm; Tăng tiết trải nghiệm; Tăng tiết trải nghiệm; Giảm tiết ôn tập chủ đề; 01 tiết lý Tăng tiết trải nghiệm; 01 tiết thuyết hình trường học PHỤ LỤC KẾ HOẠCH Các mơn học liên quan đến hình trường học Đa văn hóa Năm học 2017 -2018 Lớp Mơn Ngữ văn Toán Tin KNS Âm nhạc Tiết 84 Phép chia phân số (tích hợp phần) Tiết 66, 67: Trải nghiệm ` Tiết 20, 21: Em giúp mẹ dọn bàn ăn ngày Tiết 68, 69: Kĩ thoát hiểm gặp hỏa hoạn Tiết 17: Đa văn hóa gắn với cộng đồng Tiết 65: Lịch sử địa phương Ngữ văn Tiết 138, 139: Chương trình địa phương: Tiếng hát hội Gầu Tào Sinh học Tiết 3: Thực hành: Quan sát số động vật nguyên sinh Tiết 64 - 65 Thực hành Tham quan thiên nhiên GDCD Tin Tiết 70: Động Mường Vi Lịch sử Toán Nội dung (Tiết, tên bài) Tiết 41: Thu thập số liệu thống kê, tần số (tích hợp phần) Tiết 25: Hoạt động trải nghiệm quyền trẻ em Tiết 62, 63, 64, 65: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp Lịch sử Tiết 35: Hoạt động trải nghiệm Ngữ văn Tiết 126: Tổng kết phần văn Tiếng Anh Unit 13 Festival Tiết 86 - Write Công nghệ Tiết 1: Giới thiệu nghề nấu ăn Ngữ văn Tiết 86: CTĐP: Chiều Lào Cai Sinh học Tiết 22: Đột biến gen Tiết 40: Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi, trồng Tiết 55: Tác động người môi trường Tiếng Anh Nhạc Unit 2: Clothing Tiết 15: Tích hợp Đa văn hóa gắn với cộng đồng HoaT động Gồm tiết với hoạt động: GD điểm nhấn Hoạt động 1: Chào mừng ngày nhà giáo VN: Hoạt động giáo dục rèn kỹ sống ga la sân khấu hóa tác phẩm văn học Hoạt động 2; Ngày hội văn hóa cộng đồng (thực sau tết nguyên đán) Phụ lục 9: BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HÌNH TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA NĂM HỌC 2017 -2018 Nội dung đánh giá hình Đánh giá theo nội dung, nội dung bao gồm số tiêu chí, tiêu chí kết cụ thể với khung thang điểm Cụ thể: Nội dung Đảm bảo quy trường lớp (10 điểm) Nội dung 2: Đảm bảo CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học (10 điểm) Nội dung 3: Đảm bảo chất lượng đội ngũ (10 đ) Nội dung 4: Tổ chức khảo sát thực tế chất lượng học sinh dân tộc (10 đ) Nội dung 5: Đảm bảo chất lượng (20 đ) Nội dung 6: Tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm thực tế, học sinh tham gia, thực tăng cường hoạt động giáo dục rèn kỹ sống cho học sinh (10 điểm) Nội dung 7: Kết sản phẩm hình trường (30 đ) Các nội dung cụ thể hóa thành tiêu chí, kết cụ thể cho phù hợp với đặc điểm hình nhà trường (có phụ lục kèm theo) Phương pháp đánh giá hình 2.1 Cuối năm học nhà trường tiến hành tự đánh giá hình trường theo kế hoạch đề 2.2 Cách đánh giá điểm: Cho điểm theo nội dung, theo tiêu chí kết cụ thể đạt (từng phần cho điểm lẻ kết cuối cần làm tròn thành điểm số nguyên) 2.3 Căn tổng số điểm đánh giá theo nội dung nói trên, tự xếp loại hình trường hiệu hoạt động giáo dục giảng dạy: a) Loại Xuất sắc: 90 đến 100 điểm b) Loại Tốt: 80 đến 90 điểm c) Loại Khá: 65 đến 80 điểm d) Loại Trung bình: 50 đến 65 điểm; đ) Loại Cần cố gắng: 50 điểm 2.4 Thành phần tham gia đánh giá tổng hợp kết đánh giá hình trường: a) Các thành phần tham gia đánh giá hình trường: Các thành viên Ban Chỉ đạo Ban đạo xây dựng hình Mỗi thành viên tổ chức gửi Phiếu đánh giá b) Tổng hợp kết đánh giá trường: Tính điểm trung bình cộng tất Phiếu đánh giá Dựa kết tổng hợp đánh giá, Ban giám hiệu xếp loại hình trường Thông báo cho thành viên Ban đạo xây dựng hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HÌNH TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG THCS VẠN HÒA THÀNH PHỐ LÀO CAI Nội dung Đảm bảo quy trường lớp (10 điểm) Kết cụ thể đạt Điểm tối đa Trường đủ diện tích theo qui định Điều lệ trường phổ thơng Khn viên khu riêng biệt, tường bao (hàng rào) đảm bảo quy mô, đảm bảo trì khối lớp từ lớp đến lớp theo quy định điều lệ Nội dung 2: Đảm bảo CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học (10 điểm) Kết cụ thể đạt Điểm tối đa đủ chỗ ngồi, phòng học cho học sinh, đảm bảo đủ ánh sáng đủ phòng học mơn, phòng chức năng, trang thiết bị ĐDDH, hoạt động thường xuyên hiệu Nội dung 3: Đảm bảo chất lượng đội ngũ (10 đ) Kết cụ thể đạt Điểm tối đa Cán quản lý, GV ý thức tự học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Hiểu biết truyền thơng tốt hình Đa văn hóa gắn với cộng đồng nhà trường Đồn kết với đồng nghiêp, cư xử mực với học sinh, cha mẹ học sinh, ý thức xây dựng nhà trường văn hóa, văn minh, kỷ cương nếp Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, khơng cán quản lý, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, phối kết hợp thực hoạt động tập thể, hoạt động địa phương, tích cực tham gia hướng dẫn cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm Nội dung 4: Tổ chức khảo sát thực tế chất lượng học sinh dân tộc (10 đ) Kết cụ thể đạt Tổ chức khảo sát học sinh từ đầu năm; Tỷ lệ học sinh bỏ học không Điểm tối đa 1%, tỷ lệ học sinh lưu ban không % hàng năm Phân luồng học sinh DT lớp Hiệu đào tạo HSDT sau THCS Nội dung 5: Đảm bảo chất lượng (20 đ ) Kết cụ thể đạt Điểm tối đa Học sinh lớp tuyển vào trường đảm bảo tỷ lệ tuyển sinh Tỷ lệ học sinh bỏ học không 1%, tỷ lệ học sinh lưu ban khơng q % hàng năm học sinh DT tham gia học nghề theo quy định xếp loại từ trở lên học sinh DT đạt giải kì thi HSG cấp trường mơn văn hóa Triển khai thực hiệu nâng cao chất lượng kiểm soát học sinh Chất lượng lớp tốt nghiệp đạt từ 95% trở lên Chất lượng thi THPT phân luồng THCS đảm bảo tiêu kế hoạch Học sinh đánh giá Đảm bảo tiêu chí trì chất lượng trường chuẩn Quốc gia, Trường chất lượng 3 5 Nội dung 6: Tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm thực tế, học sinh tham gia (10 điểm) Kết cụ thể đạt Điểm tối đa Tăng cường hoạt động trải nghiệm sang tạo qua môn học, trải nghiệm hoạt động giáo dục rèn kỹ sống Tổ chức hướng dẫn cho học sinh để học sinh tự tin bầy tỏ quan điểm Phát huy hết khả lực học sinh tham gia hoạt động Xây dựng kế hoạch thực hiệu hoạt động trải nghiệm, báo cáo kết hoạt động, rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai thực Nội dung 7: Kết sản phẩm hình trường (30 đ) Kết cụ thể đạt sản phẩm tiêu biểu hình trường Liên hệ với quyền địa phương, phối hợp với quan, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, văn nghệ sỹ, quan thông tin đại chúng để tổ chức thực hình trường Tích cực sưu tầm trò chơi dân gian, hát múa truyền thống, tổ chức trò chơi liên quan đến kiến thức mơn hoc, phù hợp với địa phương khn viên chỉnh trang gắn với hoạt động tuyên truyền hình Đa văn hóa gắn với cộng đồng Hồn thành đề nghị thẩm định tài liệu giảng dạy hình Đa văn hóa gắn với cộng đồng địa phương Điểm tối đa 5 5 10 Phụ lục 10 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG Phần thứ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI I ĐẶC ĐIỂM CHUNG Điều kiện thiên nhiên 1 Vị trí địa lý Địa hình: Khí hậu: Tài nguyên thiên nhiên: Đặc điểm dân số II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Đánh giá tổng quát tình hình thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 Tình hình thực tiêu kinh tế vĩ mô: Thực trạng phát triển ngành Văn hố - xã hội: Quốc phòng- An ninh: Công tác xây dựng Đảng Phần 2: LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ Phần 3: Những nét đặc sắc văn hóa - xã hội nhân dân I Văn hóa lễ hội - Lễ quét làng người Xá Phó - Lễ hội xuống đồng II Văn hóa ẩm thực - Xôi Bảy Mầu - Nét độc đáo bánh chưng đen - Khâu Nhục: ăn đặc trưng dân tộc Tày - Cơm lam - Quy trình sản xuất rượu nấu men ủ III Văn hóa trang phục - Trang phục người Giáy - Trang phục người xa phó - Trang phục người Dao tuyển ... Trường trung học sở thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Giả thuyết khoa học Chương trình giáo dục nhà trường Trường trung học sở thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xây dựng sở chương trình khung Bộ Giáo dục. .. trường theo mơ hình trường học đa văn hóa trường trung học sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Chương 3: Biện pháp phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mơ hình trường học đa văn hóa trường. .. trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mơ hình trường học đa văn hóa trường trung học sở thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 5.3 Đề xuất biện pháp nhằm phát triển chương trình giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo mô hình trường học đa văn hóa ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay