Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

89 9 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:51

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TÔ THỊ LINH CHI ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN THỊNH, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TÔ THỊ LINH CHI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN THỊNH, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành : Quản lý đất đai Mã số ngành : 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Ngọc Thành Thái Nguyên, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu sơ cấp kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Tơ Thị Linh Chi ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ, động viên, bảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Ngọc Thành giảng viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên người ln theo sát, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND phường Tân Thịnh, cán phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên tất bạn bè giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Cuối tơi xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần suốt q trình tơi thực đề tài Một lần xin chân trọng cảm ơn cảm tạ ! Thá Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Tô Thị Linh Chi iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài nghiên cứu: 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.2 Cở sở pháp lý đề tài 12 1.2.1 Các văn Nhà nước .12 1.2.2 Các văn tỉnh Thái Nguyên 13 1.3.2 Cơng tác giải phóng mặt Việt Nam 19 1.4 Công tác giải phóng mặt tỉnh Thái Nguyên 20 1.4.1 Cơng tác giải phóng mặt tỉnh Thái Nguyên .20 1.4.2 Cơng tác giải phóng mặt địa bàn thành phố Thái Nguyên 21 1.5 Một số nghiên cứu liên quan đến giải phóng mặt 26 Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .32 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .32 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 32 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .32 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.3.1 Khái quát dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài’’ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 32 iv 2.3.2 Đánh giá công tác bồi thường GPMB dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài” địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 32 2.3.3 Đánh giá tác động công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đến đời sống người dân sau bị thu hồi đất thuộc dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 33 2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GPMB thực dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài” địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 33 2.3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường GPMB Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .33 2.4 Phương pháp nghiên cứu .33 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin tài liệu 33 2.4.2 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu .35 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Khái quát dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài’’ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 36 3.2 Đánh giá công tác bồi thường GPMB dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài”trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 41 3.2.1 Đối tượng điều kiện bồi thường 41 3.2.2.Tổng hợp kết công tác bồi thường GPMB đất đai 42 3.2.3 Kết công tác bồi thường đất phường Tân Thịnh 43 3.2.4 Kết công tác bồi thường tài sản đất cho người bị thu hồi đất phường Tân Thịnh 43 3.2.5 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ GPMB Nhà nước thu hồi đất phường Tân Thịnh dự án Đường Bắc Sơn kéo dài .44 3.2.6 Kết bố trí tái định cư cho người dân Nhà nước thu hồi đất phường Tân Thịnh dự án Đường Bắc Sơn kéo dài 45 3.2.7 Ý kiến cán chuyên môn việc kết thực công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên” 47 v 3.3 Đánh giá tác động công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đến đời sống người dân sau thu hồi đất thuộc dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên” 49 3.3.1 Ý kiến người dân việc thực bồi thường sách hỗ trợ dự án Đường Bắc Sơn kéo dài 51 3.3.2 Ý kiến người dân có đất bị thu hồi việc tác động dự án tới thu nhập người bị thu hồi đất 53 3.3.3 Ý kiến người dân có đất bị thu hồi việc tác động đến trật tự an ninh, xã hội 54 3.3.4 Ý kiến người dân có đất bị thu hồi việc tác động tới môi trường 55 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GPMB thực dự án đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 55 3.4.1 Yếu tố quản lý nhà nước đất đai 56 3.4.2 Yếu tố sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 57 3.4.3 Yếu tố tâm lý người bị thu hồi đất 58 3.4.4 Yếu tố lực cán thực công tác giải phóng mặt 59 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường GPMB Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 60 3.5.1 Thuận Lợi 60 3.5.3 Giải pháp chung 61 3.5.4 Các giải pháp cụ thể 63 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 65 Kết luận .65 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 PHỤ LỤC 64 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Khái quát dự án Đường Bắc Sơn kéo dài 38 Bảng 3.2: Khái quát tổng mức đầu tư dự án Đường Bắc Sơn kéo dài 40 Bảng 3.3: Kết đối tượng bồi thường điều kiện bồi thường 41 Bảng 3.4: Kết đất đai thực bồi thường GPMB 42 Bảng 3.5: Kết bồi thường đất cho người bị thu hồi đất 43 Bảng 3.6: Kết bồi thường tài sản đất cho người 44 Bảng 3.7: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ GPMB cho người dân bị thu hồi đất dự án Đường Bắc Sơn kéo dài phường Tân Thịnh 44 Bảng 3.8: Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB cho người dân bị thu hồi đất dự án Đường Bắc Sơn kéo dài phường Tân Thịnh 45 Bảng 3.9: Số hộ diện tích đất tái định cư cho hộ bị thu hồi đất 46 Bảng 3.10: Khu TĐC hạ tầng hộ đựơc bố trí TĐC 46 Bảng 3.11 Khó khăn thuận lợi cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án “Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên” 47 Bảng 3.12 Khái quát chung thơng tin hộ gia đình điều tra 49 Bảng 3.13: Kết điều tra, vấn chi tiết thu hồi 50 bồi thường, hỗ trợ dự án tái định cư 50 Bảng 3.14: Kết điều tra, vấn chi tiết giá bồi thường đất, tài sản, khoản hỗ trợ 51 Bảng 3.15: Ý kiến người dân có đất bị thu hồi việc thực bồi thường sách hỗ trợ dự án đường Bắc Sơn kéo dài 52 Bảng 3.16: Tình hình thu nhập hộ sau bị hồi đất 54 Bảng 3.17: Tình hình trật tự an ninh, xã hội người dân sau thu hồi đất dự án tái định cư phường Tân Thịnh 54 Bảng 3.18 Tình hình mơi trường khu vực sống người dân sau thu hồi đất dự án Đường Bắc Sơn kéo dài - phường Tân Thịnh 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế văn hoá - xã hội an ninh quốc phòng Hiến pháp nước Cộng hồ XHCN Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý Từ đất nước nông nghiệp lạc hậu, đất nước ta bước vào công đổi đường lối phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH-HĐH, tiền đề Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng sở hạ tầng lĩnh vực giao thơng, kinh tế, văn hóa xã hội Để triển khai dự án buộc phải sử dụng tới quỹ đất sử dụng vào nhiều mục đích khác đất sản xuất nông, lâm, thủy sản, đất nhân dân, đất sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đất tổ chức việc thực chuyển đổi mục đích sử dụng phận quỹ đất vào việc triển khai dự án nói diễn ngày nhiều theo yêu cầu phát triển sở hạ tầng cho CNH, HĐH thị hóa kinh tế Việc đẩy nhanh q trình CNH, HĐH, thị hóa đòi hỏi phải xây dựng nhiều loại kết cấu hạ tầng như: Đường giao thông, cầu cống, hệ thống thông tin, kho tàng, bến bãi Quỹ đất dành vào mục đích ngày nhiều lớn sở hạ tầng quy mô lớn triển khai Thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung dự án Đường Bắc Sơn kéo dài nói riêng vấn đề “nóng” nảy sinh nhiều xúc phức tạp việc thu hồi đất phải giải lợi ích vật chất sách pháp luật Nhà nước lợi ích kinh tế người bị thu hồi đất, việc thu hồi ảnh hưởng trực tiếp đến sống, sinh hoạt, việc làm nhiều hộ gia đình, cá nhân, chủ yếu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp Vì cấp ủy Đảng, quyền từ Trung ương đến địa phương rát quan tâm đến lĩnh vực quản lý đất đai nói chung sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nói riêng Cùng với q trình CNH, HĐH, thị hóa diễn mạnh mẽ Tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên nhiều dự án triển khai với mục đích phát triển sở hạ tầng kinh tế cho CNH, HĐH thị hóa, bật dự án Đường Bắc Sơn kéo dài Vấn đề chuyển đổi quỹ đất sử dụng sang đất triển khai dự án diễn nhanh, trình phát triển mạnh sở hạ tầng phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư tỉnh để phát triển kinh tế, xã hội Trong năm qua thành phố Thái Nguyên thực bồi thường thiệt hại, GPMB di dời nhiều hộ dân để có quỹ đất triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu đặt ra, nảy sinh nhiều vấn đề chưa phù hợp, phận người dân bị đất chưa thỏa mãn với họ hưởng từ sách bồi thường thiệt hại Qua thời gian công tác thành phố Thái Nguyên, làm việc tiếp xúc nghiên cứu cơng tác giải phóng mặt địa phương thấy tầm quan trọng ý nghĩa công tác thời điểm phát triển kinh tế, xã hội địa phương Do vậy, hướng dẫn trực tiếp TS Ngọc Thành, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát - Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, GPMB dự án Đường Bắc Sơn, thành phố Thái Nguyên - địa phận Tân Thịnh từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường, giải phóng mặt hỗ trợ tái dịnh cư cho người dân đất 2.2 Mục tiêu cụ thể - Khái quát dự án Đường Bắc Sơn kéo dài (dự kiến đổi tên đường Hồ Núi Cốc) 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 2/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Phan Văn Hoàng (2006), Đánh giá việc thực sách bồi thường Giải phóng mặt số dự án địa bàn Thành phố Hải Phòng Phạm Văn Hùng (2015), Thực trạng giải pháp công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt địa bàn tỉnh Thanh Hố, Trang thơng tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa Lê Minh (2012), Thực trạng cơng tác giải phóng mặt thành phố Đơng Hà, tỉnh Quảng Trị, Báo Quảng Trị Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất trị Quốc gia Lê Anh Quân (2014), Tháo gỡ khó khăn cơng tác giải phóng mặt bằng, Báo Kinh tế Đô thị 10 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2004), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 68 11 Mai Chiến Thắng (2017), Đánh giá tác động cơng tác giải phóng mặt đến kinh tế, xã hội, môi trường số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”, Luận văn thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 12 Đồng Thị Thúy (2011), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường GPMB địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 13 Dương Thị Thu Thủy (2016), Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt để thực số dự án địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Luận văn thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 14 Hà Thanh Tùng (2013), Một số đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng thời gian qua địa bàn tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường Phú Thọ 15 UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), Quyết định số 1132/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Thái Nguyên 16 UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 việc phê duyệt giá các loại đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 17 UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy định áp dụng số tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất xanh, đất công cộng tối thiểu công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 18 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số: 57/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 69 19 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số 615/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Thái Nguyên 20 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số: 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/08/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số: 2581/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 UBND tỉnh Thái Ngun Về việc phê duyệt danh mục các cơng trình, dự án Nhà nước thu hồi đất các công trình, dự án có sử dụng 10 đất trồng lúa, thực đến ngày 31/12/2014, địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số: 55/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số: 56/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá bồi thường cối, hoa màu gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 24 UBND tỉnh Thái Nguyên (2015), Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy định tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25.UBND tỉnh Thái Nguyên (2016), Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 việc Ban hành Quy định Đơn giá bồi thường nhà, cơng trình kiến trúc gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 70 26.UBND tỉnh Thái Nguyên (2017), Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/1/2017 việc Ban hành Đơn giá bồi thường trồng, vật nuôi thủy sản Nhà nước thu đất địa bàn tỉnh Thái nguyên 27.Website: htpp://www.thainguyen.gov.vn/ 28.Website: www.tnmtthainguyen.gov.vn/ 29.Website: http://thuvienphapluat.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 01: PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN I.THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ:Ông (bà)………………………………………… Địa :…………………………………………………………… Tuổi:……………Nghề nghiệp:…………………………………… Dân tộc:…………………………………………………………… Trình độ văn hóa :………………………………… Tổng số nhân :……………………………………………… Số lao động chính:………………………………………………… Tổng diện tích loại đất bị thu hồi……………………………(m2) Đất nơng nghiệp…………………………………………………(m2) Đất phi nông nghiệp…………………………………………… ( m2) Đất chưa sử dụng……………………………………………….( m2) II.ĐÁNH GIÁ SỰ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB Bồi thường a.Cơng tác tổ chức thực Câu 1: Xin ông (bà) cho biết từ dự án phê duyệt trước nhận thông báo thu hồi đất gia đình có nghe phổ biến quy chế bồi thường GPMB khơng? Có  Khơng  Nếu khơng thi sao………………………………………………………… Câu 2: Ơng (bà) có biết quy trình bồi thường GPMB khơng? Có  Khơng  Câu 3: Ơng (bà) thấy việc tun truyền, vận động cán địa phương công tác bồi thường GPMB ? Tích cực Bình thường  Khơng tích cực   Câu 4: Gia đình có ủng hộ dự án triển khai hay khơng?  Có  Khơng Câu5: Ơng (bà) thấy tiến độ công tác bồi thường GPMB diễn nào? Bình thường Nhanh  Chậm   b.Giá bồi thường Câu 6: Là hộ thuộc diện bị thu hồi đất Ông (bà) thấy giá bồi thường loại đất, tài sản đât có hợp lý khơng? Hợp lý Khơng hợp lý   Câu 7: Theo Ông (bà) loại đất (cùng mdsd) giá đền bù phải điều có khơng? Đúng Khơng   Tại sao……………………………………………………………………… Câu 8: Ông (bà) thấy giá bồi thường dự án so với dự án xung quanh, khu vực khác nào? Cao  Bằng Thấp   Câu 9: Khi nhà nước bồi thường Ơng (bà) có nhận đủ số tiền bồi thơng báo hay khơng? Có   Khơng Nếu khơng sao………………………………………………………… Câu 10: Khi làm thủ tục nhận tiền bồi thường gia đình có gặp khó khăn, vướng mắc khơng? Có  Khơng  Nếu có sao……………………………………………………………… c Cơng tác kiểm kê tài sản Câu 11: Khi nhà nước tiến hành kiểm kê tài sản gia đình có tham gia kiểm kê khơng? Có   Khơng Nếu khơng sao………………………………………………………… Câu 12: Việc tiến hành kiểm kê tài sản diễn nào? Khách quan   Khơng khách quan Câu 13: Khi nhà nước có định thu hồi đất Ơng (bà) có xây dựng cơng trình, trồng cối đất khơng? Có   Khơng 2.Cơng tác hỗ trợ Câu 14: Theo sách nhà nước thu hồi đất gia đình hỗ trợ gì? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 15: Ơng (bà) có hài lòng với giá hỗ trợ nhà nước hay khơng? Có  Khơng  Tại sao…………………………………………………………………… Câu 16: Gia đình có gặp khó khăn thủ tục hỗ trợ bồi thường khơng? Có  Khơng  Nếu có sao……………………………………………………………… Cơng tác tái định cư Câu 17: Là hộ phải di dời nhà Ông (bà) nhà nước bố trí tái định cư hình thức nào? A Bồi thường nhà C Bồi thường giao đất B Bồi thường tiền tự lo chỗ III.ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN Câu 18: Từ dự án tiến hành triển khai xin Ông (bà) cho biết sống gia đình ? a Chỗ ở: Tốt chỗ cũ chỗ cũ   chỗ cũ  Kém b Môi trường sống Bị ô nhiễm  Trong lành  c Việc làm Có việc làm ồn định  Chưa có việc làm  Đang đào tạo  d.Thu nhập Cao  Thấp  Khơng thay đổi  Câu 19: Xin Ơng (bà) cho biết diện tích đất gia đình lại bao nhiêu? Đất nông nghiệp……………………… (m2) Đất phi nông nghiệp…………………(m2) Câu 20: Điều có gây khó khăn cho gia đình khơng?  Có  Khơng Tại sao………………………………………………………………… Câu 21 Ý kiến hình thức đền bù bồi thường đất đổi đất ? Đồng ý  Không đồng ý  Khơng có ý kiến  Câu 22: Xin Ơng (bà) cho ý kiến đóng góp đề xuất số giải pháp cho công tác bồi thường GPMB địa bàn thời gian tới? ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà) ! Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 02: PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ CHUYÊN MÔN I.THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên Ông (bà)………… Tuổi: Chức vụ:……………………………………………… Đợn vị công tác:……………………………………… Trình độ văn hóa:…………………………………… II.ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA DỰ ÁN QUA Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Bồi thường a.Công tác tổ chức thực Câu 1: Xin Ông (bà) cho biết thời gian bắt đầu thực kết thúc dự án? ………………………………………………………………………………… Câu 2: Nguồn vốn chủ yếu dự án lấy từ đâu? Câu 3: Hiện làm chủ đầu tư? ………………………………………………………………………………… Câu 4: Là cán chun mơn Ơng (bà) có trách nhiệm giao nhiệm vụ gì? ………………………………………………………………………………… Câu 5: Khi dự án phê duyệt Ơng (bà) có tham gia lớp tập huấn công tác bồi thường GPMB khơng? Có  Khơng  Câu 6: Để tuyên truyền, vận động người dân hiểu mục đích lợi ích mà dự án đem lại Ơng ( bà) có hoạt động nào? ……………………………………………………………………………… Câu 7: Trong q trình thực Ơng (bà) có gặp phải khó khăn khơng?  Có  Khơng Nếu có gì……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 8: Theo Ơng (bà) vấn đề cơng tác bồi thường GPMB người dân quan tâm nhất? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 9: Việc áp dụng sách số văn có gặp khó khăn, vướng mắc khơng ?  Có  Khơng Tại sao……………………………………………………………………… Câu 10: Phản ứng người dân nhận thông báo thu hồi đất? Ủng hộ Ủng hộ phần  Không ủng hộ   Câu 11: Thưa ơng (bà) Với tiến độ bơì thường triển khai thực dự án có kịp bàn giao mặt khơng cho chủ đầu tư khơng? Có  Khơng Khơng thể kết luận   b Giá bồi thường Câu 12: Theo Ông (bà) giá bồi thường loại đât, tài sản đất chi phí đầu tư sử dụng đất dự án vây hợp lý chưa? Hợp lý Chưa hợp lý   Tại sao……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 13: So với số dự án khu vực Ông (bà ) thấy giá bồi thường nào? Cao  Thấp  Như  Câu 14: Theo ơng (bà) người dân có hài lòng giá bồi thường, hỗ trợ cho loại đất tài sản đất khơng? Sự hài lòng người dân giá bồi thường đất ở:Có  ; Khơng  Sự hài lòng người dân giá bồi thường đất nơng nghiệp:Có ;Khơng  Sự hài lòng người dân tiền hỗ trợ: Có  ; Khơng  Sự hài lòng người dân tiền bồi thường tài sản đất:Có ; Khơng Câu 15: Ơng (bà) cho biết thủ tục bồi thường diễn nào? Nhanh  Chậm  Bình thường  Tại chậm…………………………………………………………………… Câu 16: Khi có chênh lệch diện tích bàn đồ với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc xác định tiền bồi thường giải sao? ………………………………………………………………………………… Câu 17.Có bàn bạc thỏa thuận cách bồi thường người dân cán quỹ đất khơng? Có  ; Khơng  c Công tác kiểm kê Câu 18: Trong công tác kiểm kê ngồi thực địa Ơng (bà) gặp khó khăn, thuận lợi gì? Khó khăn:…………………………………………………………………… Thuận lợi:…………………………………………………………………… Câu 19: Xin Ông (bà) cho biết làm vào đâu để biết tài sản tồn trước hay có định thu hồi đất? ……………………………………………………………………………… d Khen thưởng xử phạt Câu 20: Xin Ông (bà) cho biết hộ gia đình, cá nhân chấp hành thực tốt bồi thường GPMB quan, cấp quyền địa phương có sách khen thưởng nào? ………………………………………………………………………………… Câu 21: Đối với hộ cố tình chống đối, chống người thi hành cơng vụ, không chịu bàn giao mặt nhà nước thu hồi đất quyền địa phươnggiải pháp để can thiệp? ………………………………………………………………………………… Cơng tác hỗ trợ Câu 22: Xin Ông (bà) cho biết hộ gia đình, cá nhân khơng đủ điều kiện bồi thường nhà nước có sách đề hỗ trợ ? ……………………………………………………………………………… Câu 23: Đối với gia đình sách, người có cơng với cách mạng thu hồi đất nhà nước có sách đề hỗ trợ thêm cho họ khơng? ………………………………………………………………………………… Cơng tác tái định cư Câu 24: Xin Ơng (bà) cho biết trước thu hồi đất, dự án có bố trí khu tái định cư hay khơng?  Có  Khơng Câu 25: Ý thức chấp hành tái định cư người dân nào? Rất tốt  Tốt   Câu 26: Ông (bà) cho ý kiến đóng góp đề xuất số giải pháp cho công tác bồi thường GPMB thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông (bà)! Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 03 Một số hình ảnh đoạn đường khu đô thị kèm dự án Hình ảnh Sơ đồ tồn đoạn đường Bắc Sơn kéo dài Hình ảnh 02 Sơ dồ phối cảnh khu đô thị bên caanhj đường Bắc Sơn kéo dài đoạn chạy qua phường Tân Thịnh Hình ảnh 03 Phối cảnh góc ngã tư đoạn đường Bắc Sơn kéo dài đoạn chạy qua phường Tân Thịnh ... quát dự án Đường Bắc Sơn kéo dài ’ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 36 3.2 Đánh giá công tác bồi thường GPMB dự án Đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành. .. Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát - Đánh giá. .. 32 iv 2.3.2 Đánh giá công tác bồi thường GPMB dự án Đường Bắc Sơn kéo dài địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 32 2.3.3 Đánh giá tác động công tác bồi thường hỗ trợ tái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay