Song ngữ nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

Nghiên cứu cặp sinh đôi cho thấy : tính cách người nằm gen, chất cách nuôi dưỡng It's nature, not nurture: personality lies in genes, twins study shows Các nhà nghiên cứu khẳng định gen có vai trò quan trọng việc xác định đặc điểm tính cách người kỹ xã hội khả học tập với cách mà cha mẹ giáo dục Genes play a greater role in determining key personality traits like social skills and learning ability than the way we are brought up by our parents, researchers claimed Những phát trái với tin tưởng nhà tâm lý học môi trường lớn lên đóng vai trò quan trọng di truyền học việc định hình tính cách The findings contradict the existing belief among psychologists that the environment we grow up in plays a larger role than genetics in shaping our personality Các nhà nghiên cứu từ Đại học Edinburgh nghiên cứu 800 cặp sinh đơi trứng khác trứng để tìm hiểu liệu di truyền học hay giáo dục có ảnh hưởng lớn đến thành công họ đời Researchers from Edinburgh University studied more than 800 sets of identical and non-identical twins to learn whether genetics or upbringing has a greater effect on how successful people are in life Các cặp song sinh hữu ích nghiên cứu hầu hết cặp sinh đơi có chung mơi trường gia đình nhau, có cặp song sinh giống hệt có hệ gen Twins are useful in such studies because almost all twins share the same home environment as each other, but only identical twins share exactly the same genetics Người ta hỏi người tham gia loạt câu hỏi cách họ cảm nhận thân người khác, chẳng hạn "bạn có bị ảnh hưởng người có quan điểm mạnh mẻ hay khơng?" Participants were asked a series of questions about how they perceive themselves and others, such as "are you influenced by people with strong opinions?" Bằng cách áp câu trả lời vào thang điểm vạch sẵn thước đo tâm lý, nhà nghiên cứu đánh giá phân loại đặc điểm nhân cách khác cho người By applying their answers to a well-established scale of psychological scale, researchers could assess and categorisedifferent personality traits for each person Viết Tạp chí Tính cách Con người, nhà nghiên cứu nhận thấy cặp song sinh giống hệt có gấp đơi khả đặc điểm tính cách so với cặp song sinh khơng giống hệt nhau, cho thấy DNA họ có tác động lớn Writing in the Journal of Personality, the researchers found that identical twins were twice as likely as non-identical twins to share the same personality traits, suggesting that their DNA was having the greatest impact Di truyền có ảnh hưởng đến nhận thức tự chủ người ảnh hưởng đến khả giao tiếp xã hội học tập họ tính \ Genetics were most influential on people's sense of self-control and also affected their social and learning abilities and their sense of purpose Giáo sư Timothy Bates, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Trước đây, vai trò gia đình mơi trường gia đình thường chiếm ưu ý thức người ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý Prof Timothy Bates, who led the study, said: "Previously, the role of family and the environment around the home often dominated people's ideas about what affected psychological wellbeing Tuy nhiên, cơng trình nêu bật ảnh hưởng mạnh mẽ nhiều từ di truyền" However, this work highlights a much more powerful influence from genetics." Nghiên cứu tập trung vào đặc điểm tính cách góp phần vào hội thành cơng sống ví dụ cách định xem tâm vượt qua thử thách The study was focused on personality traits which contribute to our chances of success in life by dictating whether, for example, how determined we are to overcome challenges ... person Viết Tạp chí Tính cách Con người, nhà nghiên cứu nhận thấy cặp song sinh giống hệt có gấp đơi khả đặc điểm tính cách so với cặp song sinh không giống hệt nhau, cho thấy DNA họ có tác động... Bằng cách áp câu trả lời vào thang điểm vạch sẵn thước đo tâm lý, nhà nghiên cứu đánh giá phân loại đặc điểm nhân cách khác cho người By applying their answers to a well-established scale of psychological... social and learning abilities and their sense of purpose Giáo sư Timothy Bates, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Trước đây, vai trò gia đình mơi trường gia đình thường chiếm ưu ý thức người ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy , Song ngữ nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay