Song ngữ cắm trại tốt cho não bộ của bạn

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 07:31

Cắm trại tốt cho não bạn Camping Is Good for Your Brain Trung bình, người Mỹ dành khoảng 10 tiếng ngày trước hình máy tính thiết bị điện tử khác dành 30 phút ngày ngồi trời Đó tun bố David Strayer, giáo sư tâm lý học Đại học Utah Trong vấn TEDTalk năm 2017của mình, Strayer giải thích tất thời gian dành cho công nghệ thông tin làm cho não mệt mỏi On average, Americans spend about 10 hours a day in front of a computer or other electronic device and less than 30 minutes a day outdoors That is a claim made by David Strayer, a professor of psychology at the University of Utah In his 2017 TEDTalk, Strayer explained that all this time spent with technology is making our brains tired Sử dụng thiết bị điện tử cho mục đích như- trả lời email, nghe tin tức, lướt Facebook - gây nhiều áp lực lên vỏ não trước trán, mặt trước não Using an electronic device – answering emails, listening to the news, looking at Facebook puts a lot of pressure on the prefrontal cortex, the front of the brain Khu vực này, Strayer giải thích, quan trọng cho tư phê phán, giải vấn đề đưa định Vì vậy, điều quan trọng não nghỉ ngơi Và hòa vào thiên nhiên, Strayer tuyên bố, giúp làm lại não mà mệt mỏi với nhiều công nghệ This area, Strayer explains, is important for critical thinking, problem-solving and decision-making So, it is important to give the brain a rest And being in nature, Strayer claims, helps refresh a brain that is tired from too much technology Đó thời gian ngồi trời tuyệt vời chuyến cắm trại giúp bạn Bạn bè gia đình dành thời gian nghỉ ngơi thoát ly vào thiên nhiên vài ngày That is when time in the great outdoors and a camping trip can help Friends and family take time off and escape to nature for several days Họ bộ, leo trèo, khám phá, bơi lội, ngủ, ăn chơi Cắm trại tất não mết mỏi cơng nghệ cần They take walks, climb, explore, swim, sleep, eat and play Camping may be just what a tech-tired brain needs Lấy Carl, ví dụ Ơng sống West Virginia thích cắm trại Anh nói ngồi trời khiến anh cảm thấy thoải mái Nó chuẩn bị cho cho công việc phải làm Take Carl, for example He lives in West Virginia and enjoys camping He says that being outdoors makes him feel at ease It also prepares him for the work he must "Cắm trại cho hội để liên lạc với thiên nhiên bận rộn sống thường ngày chúng tơi Và thư giãn Vì vậy, bạn trở lại làm việc vào thứ Hai thường bạn trạng thái tốt " "Camping gives us a chance to get in touch with nature and it's a little less busy than our regular day-to-day life And it's very relaxing So, when you return to work on Monday generally you're in a better state of mind " ... the work he must "Cắm trại cho hội để liên lạc với thiên nhiên bận rộn sống thường ngày chúng tơi Và thư giãn Vì vậy, bạn trở lại làm việc vào thứ Hai thường bạn trạng thái tốt " "Camping gives... tech-tired brain needs Lấy Carl, ví dụ Ơng sống West Virginia thích cắm trại Anh nói ngồi trời khiến anh cảm thấy thoải mái Nó chuẩn bị cho cho công việc phải làm Take Carl, for example He lives in West
- Xem thêm -

Xem thêm: Song ngữ cắm trại tốt cho não bộ của bạn , Song ngữ cắm trại tốt cho não bộ của bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay