Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống

222 17 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 06:22

Đóng góp mới của luận án về mặt lý luận: đã áp dụng tiếp cận hệ thống của khoa học quản lí vào việc giải quyết các vấn đề lí luận của quản lí cơ sở GDĐHNCL, luận giải khoa học về đặc điểm của cơ sở GDĐHNCL, vai trò của tiếp cận hệ thống trong quản lí, qui trình tiếp cận hệ thống, bản chất, nguyên tắc, nội dung quản lí theo tiếp cận hệ thống, các nhân tố ảnh hưởng và tác động trong quản lí đến sự phát triển ổn định, bền vững của các cơ sở GDĐHNCL Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH SƠN QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “Quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tôi, thực nghiêm túc hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền Các tài liệu, số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực nguồn gốc rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm luận án sai sót, vi phạm pháp luật qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thanh Sơn LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lãnh đạo Phòng Sau đại học Khoa Quản giáo dục tồn thể thầy tham gia giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực Luận án Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, hướng dẫn luận án, PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, chuyên gia ln theo sát, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực Luận án Tơi trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, q thầy cán bộ, giảng viên sinh viên trường Đại học Tài - Ngân hàng Hà Nội, Đại học Đơng Đô, Đại học Phương Đông, Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Hòa Bình, Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Thành Tây, Đại học Tư thục Cơng nghệ Quản Hữu Nghị giúp đỡ nhiều công tác điều tra, khảo sát thực Luận án Chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, đồng nghiệp Đảng ủy Khối trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội, bạn hữu gia đình khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ tơi hoàn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thanh Sơn iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiêm vụ nghiên cứu .3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Luân điểm bảo vê Đóng góp luận án .7 10 Câu truc luân án .7 CHƯƠNG SỞ LUẬN CỦA QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vân đề 1.1.1 Nghiên cứu quản giáo dục đại học ngồi công lập 1.1.2 Nghiên cứu tiếp cận hệ thống quản giáo dục 15 1.2 Các khái niệm bản 19 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà trường 19 1.2.2 Khái niệm sở giáo dục đại học ngồi cơng lập .20 1.2.3 Khái niệm tiếp cận hệ thống 21 1.3 Quản lý sở giáo dục đại học ngoài công lập 23 1.3.1 Đặc điểm sở giáo dục đại học ngồi cơng lập 23 1.3.2 Đặc điểm quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập 24 1.3.3 Một số khác biệt quản sở giáo dục đại học cơng lập ngồi cơng lập .26 1.4 Tiếp cận hệ thống quản giáo dục đại học .29 1.4.1 Vai trò tiếp cận hệ thống quản 29 1.4.2 Quy trình tiếp cận hệ thống quản 30 1.5 Quản lý sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống 32 1.5.1 Nguyên tắc quản sở giáo dục đại học theo tiếp cận hệ thống 32 1.5.2 Phân cấp quảnsở giáo dục đại học ngồi cơng lập 34 iv 1.5.3 Nội dung quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 36 1.5.4 Phương pháp quảngiáo dục theo tiếp cận hệ thống 42 1.6 Các nhân tớ ảnh hưởng đến quản sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống 44 1.6.1 Các nhân tố bên 44 1.6.2 Các nhân tố bên .47 Kết luận chương 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 51 2.1 Khái quát tnh hinh phát triển giáo dục đại học ngoài công l âp .51 2.1.1 Các giai đoạn hình thành phát triển 51 2.1.2 Những thành tựu, hạn chế nguyên nhân phát triển giáo dục đại học công lập 53 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng quản sớ đại học ngoài cơng lập 64 2.2.1 Mục tiêu, qui mô, địa bàn khảo sát 64 2.2.2 Nội dung khảo sát 65 2.2.3 Phương pháp kĩ thuật tiến hành 66 2.3 Kết quả khảo sát 66 2.3.1 Nhận thức tiếp cận hệ thống quản giáo dục đại học 66 2.3.2 Thực trạng nội dung quảntheo tiếp cận hệ thống 73 2.3.3 Thực trạng phương pháp quảntheo tiếp cận hệ thống 81 2.3.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng 86 2.4 Đánh giá chung 98 2.4.1 Điểm mạnh nguyên nhân 99 2.4.2 Điểm yếu nguyên nhân .100 Kết luận chương2 102 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 103 3.1 Định hướng phát triển đại học ngoài công lập Việt Nam 103 3.2 Các nguyên tắc đạo việc xây dựng giải pháp .104 3.2.1 Nguyên tắc hệ thống 104 3.2.2 Nguyên tắc phát triển 105 3.2.3 Nguyên tắc tuân thủ thể chế giáo dục 105 3.3 Các giải pháp quản sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống 106 3.3.1 Thiết kế khn khổ hành chính, máy, tổ chức hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành - tổ chức 106 3.3.2 Huy động tối đa nguồn lực kinh tế cơng nghệ ngồi nhà trường thơng qua phương pháp kinh tế - công nghệ 113 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực nhà trường thông qua phương pháp tâm lý - xã hội .119 v 3.3.4 Xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh thơng qua phương pháp văn hóa - truyền thông 124 3.4 Mới quan hệ tính hệ thống các giải pháp đề xuât 131 3.5 Khảo nghiệm các giải pháp quản qua ý kiến chuyên gia 132 3.5.1 Tổ chức khảo nghiệm 132 3.5.2 Kết khảo nghiệm .134 3.5.3 Nhận xét chung 138 3.6 Nghiên cứu trường hợp điển hinh 138 3.6.1 Mục đích nghiên cứu trường hợp điển hình 139 3.6.2 Đối tượng điều kiện thử nghiệm 139 3.6.3 Nội dung thử nghiệm .140 3.6.4 Tiến trình thử nghiệm 140 Kết luân chương 149 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC PHỤ LỤC .1 PHỤ LỤC .6 PHỤ LỤC 11 PHỤ LỤC 16 PHỤ LỤC 21 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt CBQL CĐ CLĐT CLGD CNH, HĐH CNXH CSVCKT ĐH GD&ĐT GDĐH GV HĐQT HĐT KTTT KTXH NCL NSNN NXB QLGD QLNT SV TCHT Tp TPKT VCKT XHCN Viết đầy đủ Cán quản Cao đẳng Chất lượng đào tạo Chất lượng giáo dục Cơng nghiệp hóa, đại hóa Chủ nghĩa xã hội sở vật chất – kĩ thuật Đại học Giáo dục đào tạo Giáo dục đại học Giảng viên Hội đồng quản trị Hội đồng trường Kinh tế thị trường Kinh tế-xã hội Ngồi cơng lập Ngân sách nhà nước Nhà xuất Quản giáo dục Quản nhà trường Sinh viên Tiếp cận hệ thống Thành phố Thành phần kinh tế Vật chất kĩ thuật Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.4 Kết thử nghiệm giải pháp “hành – tổ chức” .Error: Reference source not found LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG SỞ LUẬN CỦA QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG Hình 1.1 Nội dung tiếp cận hệ thống quản .32 Hình 1.2 Bộ máy tổ chức điển hình trường đại học ngồi cơng lập 34 Hình 1.3 Nội dung quản sở giáo dục đại học ngồi công lập theo tiếp cận hệ thống 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 51 Bảng 2.1 Sự phát triển GDĐH NCL giai đoạn 2001-2017 53 Hình 2.1 Sự gia tăng qui mô sinh viên đại học giai đoạn 2010-2017 54 Bảng 2.2 Qui mô, cấu sinh viên đại học Việt Nam giai đoạn 2010-2017 54 Hình 2.2 Số lượng giảng viên đại học Việt Nam giai đoạn 2002-2017 57 Bảng 2.3 So sánh tỉ lệ sinh viên/giảng viên khu vực công lập NCL 57 Bảng 2.4 Số liệu NCKH trường ĐH NCL địa bàn Hà Nội .58 viii Bảng 2.5 Thực trạng đất đai, sở hạ tầng trường ĐH NCL địa bàn Hà Nội 59 Bảng 2.6 So sánh học phí ĐH CLvà ĐH NCL địa bàn Hà Nội 61 Bảng 2.7 Thực trạng vốn đầu tư số trường ĐH NCL .62 địa bàn Hà Nội .62 Bảng 2.8 Qui mô cấu mẫu khảo sát 65 Bảng 2.9 Nhận thức hệ thống liên hệ hệ thống, mối liên hệ thực thể, cấu trúc chức hệ thống .66 Bảng 2.10 Nhận thức chất tiếp cận hệ thống quản 68 sở GDĐH 68 Bảng 2.11 Thực trạng nhận thức việc áp dụng thuyết, nguyên tắc, cách tiếp cận quản giáo dục đại học 71 Bảng 2.12 Những điểm mạnh, điểm yếu hệ thống quản hành cấp trường trường ĐH NCL 74 Về quản lý nhân sự, bảng 2.13 cho thấy đánh giá cán quản lý giảng viên điểm mạnh, điểm yếu nội dung quản lý .74 Bảng 2.13 Điểm mạnh, điểm yếu quản lý nhân trường ĐH NCL 74 Bảng 2.14 Điểm mạnh, điểm yếu quản lý chuyên môn trường ĐH NCL 75 Bảng 2.15 Những điểm mạnh, điểm yếu hợp tác quốc tế trường ĐH NCL .76 Bảng 2.16 Những điểm mạnh, điểm yếu nghiên cứu, phát triển, sản xuất, dịch vụ trường ĐH NCL 77 Hình 2.3 Quan điểm xử tính chất phúc lợi tính chất dịch vụ GDĐH 78 Hình 2.4 Quan điểm giải pháp tất yếu cho đầu tư phát triển GDĐH Việt Nam .78 Hình 2.5 Quan điểm việc hỗ trợ chi phí đào tạo nhà nước .79 ix Bảng 2.17 Những điểm mạnh, điểm yếu tín nhiệm xã hội trường ĐH NCL 79 Hình 2.6 Ý kiến xây dựng văn hóa bền vững GDĐH NCL 81 Hình 2.7 Thành phần HĐT ĐHCL hay HĐQT ĐH NCL .81 Hình 2.8 Tác động việc áp dụng mơ hình quản trị, cấu tổ chức giống doanh nghiệp đến trường NCL .82 Hình 2.9 Biểu kì thị xã hội GDĐH NCL 83 Hình 2.10 Nguyên nhân kì thị xã hội GDĐH NCL 84 Hình 2.11 Quan điểm sinh viên việc học ĐH NCL 85 Hình 2.12 Định lượng yếu tố trí tuệ, thương hiệu, cơng lao sáng lập ĐH NCL thành vốn góp .85 Hình 2.13 Ý kiến việc qui định mức trần học phí ĐH NCL .86 Đánh giá điểm mạnh điểm yếu sách tổ chức máy ảnh hưởng tới quảnsở giáo dục đại học thể bảng 2.18 86 Bảng 2.18 Những điểm mạnh, điểm yếu máy ảnh hưởng tới quản trường ĐH NCL 87 Bảng 2.19 Những điểm mạnh, điểm yếu tiềm lực đầu tư ảnh hưởng tới quản lý trường ĐH NCL 88 Bảng 2.20 Sự khác biệt văn hoá đại học tư thục với văn hoá doanh nghiệp 89 Bảng 2.21 Những điểm mạnh, điểm yếu định hướng chiến lược phát triển ảnh hưởng tới quản lý trường ĐH NCL .90 Hình 2.14 Quan điểm tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ĐH NCL 91 Hình 2.15 Ảnh hưởng hiệu đào tạo ĐH NCL tới quản trị đại học công lập 91 Hình 2.16 Xu phát huy nhân tố GDĐH 93 Bảng 2.22 Những hội – thách thức, thuận lợi – khó khăn mặt thể chế quản sở GDĐH NCL .93 19PL + Xu hướng không  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 17 Để xây dựng kết cấu văn hóa bền vững giáo dục đại học ngồi cơng lập cần yếu tố sau đây? + Gắn kết vật chất tinh thần  + Môi trường dân chủ  + Tự học thuật  + Tôn trọng đánh giá lực  + Tất yếu tố  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 18 Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng giáo dục yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục? + Quan trọng hàng đầu  + Khơng quan trọng  + phần quan trọng  + Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 19 Sinh viên cơng lập hỗ trợ 60% chi phí đào tạo, ngồi cơng lập khơng nhà nước hỗ trợ Điều gây cảm tưởng nào? + Thiếu bình đẳng  + Hợp  + Bình thường  + Khơng nghĩa  + Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 20 Cần xử vấn đề tính chất phúc lợi tính chất dịch vụ giáo dục đại học nào? + Nhà nước bao cấp  + Người học phải trả phí  + Trả phí phần  + Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 21 nên qui định mức trần học phí đại học? +  + Khơng  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 22 Tốt nghiệp đại học thiết phải làm quan, doanh nghiệp nhà nước không? 20PL + Không thiết  + Nhất thiết  + Làm đâu mơi trường làm việc tốt  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 23 Học sở giáo dục đại học ngồi cơng lập khơng gây mặc cảm hay khơng? + Mặc cảm  + Khơng mặc cảm  + Bình thường  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 21PL PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAM GIAKHẢO SÁT STT Tên Tổ chức/Doanh nghiệp/Trường Số phiếu phát I QUAN, TỔ CHỨC UBND Thị trấn Trâu Quỳ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Đảng ủy Khối quan thành phố Hà Nội Đảng ủy Khối trường đại học, cao đẳng Hà Nội II DOANH NGHIỆP Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam Công ty TNHH Zico Việt Nam Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Hà Nội Công ty Xuất nhập Từ Liêm Cơng ty điện cơng trình Cơng ty 277 Công ty Thủy lợi Hà Nội Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ Công ty Thủy lợi Sơng Tích 10 Cơng ty Truyền thơng truyền hình 11 Cơng ty Thốt nước 12 Cơng ty Đầu tư Nông nghiệp Hà Nội 13 Công ty CP Mai Linh Miền Bắc 14 Công ty CP Thắng Lợi 15 Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô 16 Công ty CP Long Hải 17 Công ty CP Du lịch Hồng Hà 18 Công ty CP Du lịch Kim Liên 19 Cơng ty CP Cơng trình Giao thơng Hà Nội 20 Cơng ty Giầy Thượng Đình 21 Cơng ty Thủy lợi Sơng Đáy III CÁN BỘ QUẢNĐẠI HỌC CƠNG LẬP Đại học Giao thông vận tải Đại học Mỏ Địa chất Đại học Mỹ thuật công nghiệp Đại học Thủ đô IV CÁN BỘ QUẢNĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP Đại học Phương Đông Đại học Quốc tế Bắc Hà Số phiếu trả lời 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 30 15 20 35 30 15 20 15 15 22PL Đại học Đại Nam Đại học Kinh doanh Công nghệ Đại học Quản lý hữu nghị Đại học Thăng Long Đại học Tài Ngân hàng Đại học Đông Đô Đại học Nguyễn Trãi V GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CƠNG LẬP Đại học Giao thơng vận tải Đại học Mỏ Địa chất Đại học Mỹ thuật công nghiệp Đại học Thủ đô VI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP Đại học Phương Đông Đại học Quốc tế Bắc Hà Đại học Đại Nam Đại học Kinh doanh Công nghệ Đại học Quản lý hữu nghị Đại học Thăng Long Đại học Tài Ngân hàng Đại học Đông Đô Đại học Nguyễn Trãi VII SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Đại học Giao thông vận tải Đại học Mỏ Địa chất Đại học Mỹ thuật công nghiệp Đại học Thủ VIII SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP Đại học Phương Đông Đại học Quốc tế Bắc Hà Đại học Đại Nam Đại học Kinh doanh Công nghệ Đại học Quản lý hữu nghị Đại học Thăng Long Đại học Tài Ngân hàng Đại học Đơng Đơ Đại học Nguyễn Trãi 10 20 15 10 10 10 20 15 10 10 55 45 20 30 52 40 20 28 22 12 15 30 25 15 15 20 10 11 25 23 15 15 90 75 35 50 90 75 35 50 40 15 25 50 15 40 25 25 15 36 15 22 45 15 37 23 24 14 23PL PHỤ LỤC Phiếu trưng cầu ý kiến chuyên gia Trân trọng đề nghị Ông/Bà đọc kĩ văn trình bày giải pháp quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống nội dung phiếu hỏi ý kiến cho biết đánh giá từ suy nghĩ hiểu biết chủ quan cách đánh dấu X vào ô phù hợp Chúng cam đoan thông tin Ông/Bà cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học Chân thành cám ơn Ơng /Bà hợp tác! Các biện pháp quản theo tiếp cận hệ thống Giải pháp tác động hành chính-tổ chức - Xây dựng, ban hành đạo thực hệ thống thủ tục, qui định hành nhà trường theo tiếp cận hệ thống - Phát triển kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trung hạn dài hạn tùy theo bối cảnh cụ thể trường - Thực thi sách tiết kiệm, hiệu hoạt động chi phí hành - Sử dụng biện pháp hành vừa sức mạnh quản cụ thể vừa mục tiêu hành để người tồn trường phải đạt tới - Phân định rõ ràng, công khai, minh bạch vai trò chức lãnh đạo, quản nhà trường để xác lập cấu tổ chức - Sắp xếp máy tác nghiệp tính hệ thống Giải pháp tác động kinh tế-công nghệ - Tạo lập tảng kinh tế đủ sức đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển trường - Phát triển hạ tầng kĩ thuật theo hướng chuẩn hóa quản hạ tầng kĩ thuật cách hiệu sở ứng dụng CNTT số hóa - Sử dụng biện pháp kinh tế cơng nghệ để khuyến khích nhu cầu làm việc, tính sáng tạo phong cách chuyên nghiệp người Giải pháp tác động đến người - xã hội Tính cần thiết Cao TB Thấp Tính khả thi Cao TB Thấp 24PL - Qui hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực trường thời hạn định thực qui hoạch nghiêm túc - Xây dựng áp dụng chế quản nhân sự, chế độ lao động xã hội thành viên đơn vị trường - Thường xuyên chăm lo nhiệm vụ phát triển văn hóa nhà trường làm tảng xã hội thuận lợi cho nhiệm vụ quản đào tạo Giải pháp tác động văn hóa - truyền thơng - Sử dụng ảnh hưởng văn hóa nhà trường tác động phát triển để giáo dục, bồi dưỡng người thay đổi, điều chỉnh tổ chức, công việc - Tổ chức truyền thông liên tục sử dụng sức mạnh truyền thông để tác động đến nhận thức, hành vi người 25PL 26PL 27PL 28PL 29PL 30PL 31PL 32PL 33PL ... Chương Cơ sở lí luận quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống Chương Thực trạng quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống Chương Các giải pháp quản lí. .. Chương Các giải pháp quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 1.1 Tổng quan nghiên... ngồi cơng lập 34 Hình 1.3 Nội dung quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống, Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống, ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG, CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG, 4 Mối quan hệ có tính hệ thống của các giải pháp đề xuất, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay