SKKN: Quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

91 17 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 05:39

Một bộ phận học sinh có biểu hiện thiếu tích cực, tự giác trong tự học; tính kế hoạch trong tự học chưa cao, còn để lãng phí thời gian; kĩ năng tự học còn nhiều hạn chế. Vai trò, trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong quản lý tự học của học sinh chưa được phát huy đầy đủ; việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, nâng cao chất lượng tự học của học sinh và đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện cho hoạt động này còn nhiều hạn chế... Vấn đề tất yếu, cấp bách đặt ra cần nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống về lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, làm cơ sở khoa học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các Nhà trường trên địa bàn hiện nay. 2 MỤC LỤC Trang BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 1.1 Các khái niệm 1.2 Nội dung quản nhân tố tác động tới quản 13 13 hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 1.3 Thực trạng quản hoạt động tự học học sinh trung 23 học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chương YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG 29 TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Yêu cầu quản hoạt động tự học học sinh trung học 49 phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Biện pháp quản hoạt động tự học học sinh trung 49 học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 2.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện 53 pháp quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 68 73 78 83 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu Tự học thường xuyên, tự học suốt đời điều kiện bản, đường quan trọng để người chiếm lĩnh kho tàng tri thức nhân loại tự hoàn thiện nhân cách thân Trong nhà trường, tự học hình thức học tập, hoạt động, khâu có vai trò định đến chất lượng trình dạy học, đặc biệt bậc trung học phổ thông Thời gian học tập trường trung học phổ thơng q trình học sinh tiếp thu, lĩnh hội tri thức rèn luyện phẩm chất cần thiết, đạo trực tiếp gián tiếp giáo viên Với cách hình thức hoạt động độc lập người học trình giáo dục, tự học không giúp người học củng cố, mở rộng, hệ thống hoá kiến thức, rèn luyện kỹ xảo, kỹ mà đẩy nhanh thích ứng hoạt động học hình thành loạt phẩm chất nhân cách cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp sống sau Vì vậy, tự học thật "chìa khố vàng giáo dục" “cách học tập: phải lấy tự học làm cốt” có ý nghĩa to lớn thời đại văn minh trí tuệ Nghị Trung ương (khoá VIII) rõ: “Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy - học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp toàn dân” Chất lượng tự học học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bậc trung học phổ thông, yếu tố quản giữ vai trò trọng yếu Để có nề nếp, chất lượng hiệu quả, tự học học sinh trung học phổ thông phải hoạt động tự giác người học, sở đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ thể quản Hoạt động đó, đòi hỏi học sinh phải ln xác định rõ mục đích tự học, mục tiêu cụ thể mơn, bài, buổi học; có phương pháp, kĩ tự học phù hợp; vượt qua khó khăn, trạng thái tâm mệt mỏi, chán trường Điều cho thấy, chủ thể quản có vai trò quan trọng khơng thể thiếu hoạt động tự học học sinh trường trung học phổ thơng Nhận thức rõ điều đó, trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tích cực đổi tồn diện q trình giáo dục đào tạo Trong đó, đặc biệt quan tâm đến hoạt động tự học học sinh quản hoạt động Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp, đỗ đại học năm tăng Tuy nhiên, xét thời điểm, đối tượng cụ thể, đặc biệt trước phát triển tình hình yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, chất lượng tự học học sinh quản hoạt động dần bộc lộ hạn chế, bất cập Một phận học sinh có biểu thiếu tích cực, tự giác tự học; tính kế hoạch tự học chưa cao, để lãng phí thời gian; kĩ tự học nhiều hạn chế Vai trò, trách nhiệm giáo viên mơn quản tự học học sinh chưa phát huy đầy đủ; việc phối hợp nhà trường, gia đình xã hội quản lý, nâng cao chất lượng tự học học sinh đảm bảo sở vật chất, điều kiện cho hoạt động nhiều hạn chế Vấn đề tất yếu, cấp bách đặt cần nghiên cứu cách bản, hệ thống luận, thực tiễn đề xuất giải pháp quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, làm sở khoa học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo Nhà trường địa bàn 2.Tên sáng kiến “Quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” 3.Tác giả sáng kiến : Nguyễn Thị Lan Hương Địa chỉ: trường THPT Bến Tre thành phố Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Số điện thoại: 01636034728 E_mail: rantaplanph3@yahoo.com Chủ đầu tư: tác giả 5.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: lĩnh vực quản học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc Ngày sáng kiến áp dụng: 9/2017 Mô tả chất sáng kiến: nghiên cứu lĩnh vực quản hoạt động tự học học sinh THPT thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc 7.1 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 7.1.1 Những cơng trình nghiên cứu tự học quản hoạt động tự học giới Trong trình phát triển giáo dục khoa học giáo dục giới, việc tự học quản hoạt động tự học nhiều nhà tưởng, nhà giáo dục, nhà khoa học bàn luận N.A.Rubakin tác phẩm: “Tự học nào” nhấn mạnh vai trò thái độ tích cực tự học việc chiếm lĩnh tri thức học sinh Theo ông để tự học đạt kết thì: “việc giáo dục động đắn điều kiện để học sinh tích cực, chủ động tự học” [38, tr.36] Điều chứng tỏ N.A.Rubakin thấy rõ vai trò yếu tố động hoạt động tự học học sinh Như vậy, muốn học tập có kết đòi hỏi phải giáo dục cho người học động tự học Song thực tế có động người học thiếu kỹ thực hoạt động tự học không đạt kết I.F.Khalamôv “Phát huy tính tích cực học sinh nào?” [13, tr.65] khẳng định: Tự học đóng vai trò quan trọng việc nâng cao tính tích cực nhận thức hiệu hoạt động trí tuệ học sinh P.V.Êxipôv [7] nghiên cứu công tác tự học học sinh lên lớp cho rằng: Tự học việc học học sinh tiến hành khơng có tham gia hướng dẫn trực tiếp giáo viên Trong người học phải vươn tới mục đích đề Trong nghiên cứu tác giả đưa phương hướng để kích thích hoạt động tự học cho học sinh là: Trong q trình dạy học giáo viên nêu lên hàng loạt vấn đề yêu cầu học sinh hoàn thành thời gian xác định Nhưng cách thức hướng dẫn người học tự học tác giả chưa đề cập tới Raisa Rojsinh (1997), “Nền giáo dục cho kỷ XXI, triển vọng châu Á - Thái Bình Dương” [37, tr.55] cho thấy, mục đích giáo dục đào tạo người “hiếu học xã hội học tập thường xuyên” Người học vừa chủ thể vừa mục đích cuối q trình giáo dục Họ phải tự đạo, tự tổ chức trình học tập theo phẩm chất cá nhân Muốn tự học, tự nghiên cứu tốt cần phải tổ chức việc học tăng cường quản việc học Như vậy, kết nghiên cứu tác giả cho thấy, tự học xem xét cách tồn diện Các nghiên cứu khơng tiếp tục khẳng định chất, vai trò tự học, xem xét tự học mối quan hệ với hoạt động trình dạy học, nêu lên biện pháp tổ chức hoạt động dạy học nhằm nâng cao hiệu tự học người học mà cho thấy công tác quản hoạt động tự học, tự nghiên cứu người học lĩnh vực đặc biệt coi trọng nước giới Quản hoạt động học tập có vai trò to lớn việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, “nhân tố quan trọng chất lượng giáo dục” Các cơng trình nghiên cứu đưa khuyến nghị, biện pháp khác tổ chức, sách kỹ thuật ngành giáo dục - đào tạo Chính phủ nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu tự học quản hoạt động tự học Đặc biệt chuyển từ quản học tập “lấy công nghệ trung tâm sang lấy người trung tâm” 7.1.2 Những cơng trình nghiên cứu tiêu biểu tự học quản hoạt động tự học Việt Nam Những năm qua nước ta, giáo dục - đào tạo xác định “quốc sách hàng đầu” Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, sách quản để phát triển giáo dục, đồng thời có nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học vấn đề Trong đó, có cơng tác quản hoạt động tự học người học Một số cơng trình nghiên cứu cơng tác quản giáo dục, quản hoạt động học tập như: “Một số khái niệm quản giáo dục” tác giả Đặng Quốc Bảo (1997); “Giáo trình Quản giáo dục đào tạo” [50] tập thể cán nghiên cứu Trường Cán quản giáo dục đào tạo Hà Nội (2002);“Khoa học quản giáo dục - số vấn đề luận thực tiễn” [14] tác giả Trần Kiểm (2004); “Quản Nhà nước giáo dục, luận thực tiễn” [18] tác giả Đặng Bá Lãm (2005) Các cơng trình tiêu biểu nghiên cứu tự học quản trình tự học như: “Tự học để thành cơng”, (Khoa học cho người) [21], tác giả Nguyễn Hiến Lê (1992) “Một số yếu tố tâm tự học sinh viên cao đẳng sư phạm” [9] tác giả Trần Thị Minh Hằng (2000) “Phương pháp hướng dẫn tự học phần sở di truyền học cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên” [34] tác giả Hoàng Hữu Niềm (2001) “Những giải pháp bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh đào tạo sĩ quan trường đại học quân sự” [10] tác giả Mai Văn Hoá (2004) “Rèn luyện lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua văn học sử” [59] tác giả Phạm Thị Xuyến (2005) “Một số giải pháp nhằm phát triển lực tự học tốn học sinh trung học phổ thơng (Qua việc dạy học chủ đề quan hệ song song quan hệ vng góc hình học lớp 11)” [15] tác giả Phạm Đình Khương (2006) “Hình thành phát triển kĩ tự học toán cho học sinh trung học sở (Thông qua dạy học tập hợp số)” [36] tác giả Võ Thành Phước (2009) Với cách tiếp cận vấn đề tự học, quản hoạt động tự học giai đoạn lịch sử khác nhau, với đối tượng khác góc độ, khía cạnh khác nhau, song nhà khoa học đến thống số vấn đề liên quan đến tự học quản hoạt động tự học là: Thứ nhất, thống nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng tự học công tác quản hoạt động tự học Theo họ, hoạt động, khâu quan trọng nhân tố định đến chất lượng dạy, chất lượng học, định đến trình độ, lực người Thứ hai, khái quát chất, chức năng, nguyên tắc, phương pháp quản giáo dục Thứ ba, xác định công cụ quản giáo dục, quản trường học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhà trường Những kiến giải sở luận thực tiễn cho trình triển khai nghiên cứu đề tài tác giả Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình nghiên cứu cách bản, sâu sắc, tồn diện, có hệ thống, góc độ quản giáo dục quản hoạt động tự học trường trung học phổ thông Do vậy, đề tài nghiên cứu “Quản hoạt động tự học học sinh trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ” góp phần giải đòi hỏi cấp bách đổi mới, nâng cao chất lượng dạy - học nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trường địa bàn thành phố tỉnh 7.2 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; qua nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trường trung học phổ thông địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu “đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở luận quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Khảo sát, phân tích thực trạng quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Xác định biện pháp quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.3 Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Khách thể nghiên cứu Quản hoạt động học tập học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc * Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc * Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài sâu nghiên cứu vấn đề quản hoạt động tự học học sinh thời gian lên lớp, giảng dạy tập trung giáo viên - Về không gian: Tất trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Về thời gian: Các số liệu khảo sát, thống kê, minh chứng tính từ năm 2012 đến 2017,sau đề tài tiếp tục áp dụng 7.4 Giả thuyết khoa học Tự học khâu trình dạy học luận dạy học đại cho thấy, tự học có vai trò định đến chất lượng dạy học Chất lượng hiệu hoạt động tự học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bậc trung học phổ thông, yếu tố quản giữ vai trò trọng yếu Nếu xây dựng chế quản hoạt động tự học phù hợp; thực tốt quy trình quản hoạt động tự học học sinh; phát huy vai trò chủ thể quản vai trò tự quản học sinh hoạt động tự học; tạo lập môi trường, điều kiện tự học đảm bảo, chất lượng hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nâng lên 10 7.5 Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu * Cơ sở luận Đề tài nghiên cứu dựa sở luận chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta giáo dục, đào tạo; đồng thời, tác giả vận dụng quan điểm hệ thống - cấu trúc, lơgíc - lịch sử quan điểm thực tiễn để xem xét, phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết Thực việc đọc tài liệu, thu thập thông tin; phân tích, tổng hợp, hệ thống hố, khái qt hố tài liệu đào tạo, giáo án, dạy học, văn tổng kết giáo dục - đào tạo, Nghị quyết, thị trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc quản giáo dục quản hoạt động tự học học sinh Các thị, nghị nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục đào tạo Nhà trường - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Quan sát hoạt động lãnh đạo, đạo, quản đội ngũ cán quản giáo dục, tổ chức, quan nhà trường; hoạt động dạy học giáo viên; hoạt động học tập học sinh trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điều tra xã hội học giáo viên, học sinh, cán quản giáo dục, tổ chức đảng, quyền quan quản giáo dục, quản cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Trao đổi với ban giám hiệu nhà trường (đặc biệt hiệu trưởng), cán quản giáo dục, giáo viên, học sinh, cán bộ môn, từ rút kết luận theo nhiệm vụ nghiên cứu 11 Nghiên cứu, tìm hiểu chương trình, quy trình đào tạo, giáo án giáo viên; đề tài, phần mềm, tài liệu mà giáo viên thực hiện; hệ thống sổ sách trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Nghiên cứu hoạt động tự học học sinh, kết học tập họ, nghiên cứu hoạt động quản lý, tổ chức hoạt động tự học nhà trường, môn, cách đánh giá, nhằm đúc rút thành kinh nghiệm quản hoạt động tự học học sinh trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Xin ý kiến số nhà khoa học vấn đề luận thực tiễn có liên quan tới việc nghiên cứu đề tài 7.6 Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng hoàn thiện khái niệm: Hoạt động tự học quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng hệ thống biện pháp quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Kết nghiên cứu đề tài góp phần cung cấp thêm sở khoa học cho thực tiễn đổi nâng cao chất lượng dạy - học trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, quan quản giáo dục trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 7.7 Kết cấu sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm gồm: Mở đầu, chương (6 tiết), kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục 78 14 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 15 Phạm Đình Khương (2006), Một số giải pháp nhằm phát triển lực tự học toán học sinh trung học phổ thông (Qua việc dạy học chủ đề quan hệ song song quan hệ vng góc hình học lớp 11), Luận án tiến sĩ Giáo dục học 16 V Kômenxky (2001), Thiên đường trái tim, Nxb Ngoại văn, Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Lan (2003), Các biện pháp quản nhằm tăng cường kết tự học cho sinh viên hệ quy trường đại học cơng đoàn Luận văn Thạc sỹ quản giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Đặng Bá Lãm (2005), Quản Nhà nước giáo dục - luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 V.I Lênin, Toàn tập, Nxb, Tiến Bộ, M, 1981, tập 38 20 Nguyễn Hiến Lê (2001), Khổng Tử, Nxb Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 21 Nguyễn Hiến Lê (1992) Tự học để thành công (Khoa học cho người) , Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 22 Thái Văn Long, Khơi dậy phát huy lực tự học sáng tạo người học giáo dục đào tạo, TCNCGD, số 9/1999 23 Luật Giáo dục 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Hữu Lương (2002), Dạy học hợp quy luật hoạt động trí óc, Nxb Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 25 R.J Marzano (2011), Nghệ thuật khoa học dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 C.Mác (1845 - 1846) "Hệ tưởng Đức", C.Mác - Ph.Ăngghen, Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, H.1995, Tr.17-793 27 C.Mác - Ph.Ăngghen Toàn tập, Nxb CTQG – Sự thật H 1995, Tập 79 28 C.Mác - Ph.Ăngghen Toàn tập, Nxb CTQG, H 1995, Tập 44, tr 10 29 C.Mác - Ph.Ăngghen Toàn tập, Nxb CTQG, H 1995, Tập 46 tr 262 30 Hồ Chí Minh, Tồn tập (2000), tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 31 Hồ Chí Minh, Tồn tập (2000), tập 6, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 32 Hồ Chí Minh, Tồn tập (2000), tập 8, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 33 Võ Văn Nam (2008), tưởng tự học Hồ Chí Minh biện pháp nâng cao việc tự học cho sinh viên Đại học sư phạm, Luận án tiến sĩ Giáo dục học 34 Hoàng Hữu Niềm (2001), Phương pháp hướng dẫn tự học phần sở di truyền học cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục 35 Lê Đức Ngọc (2005), Giáo dục đại học - Phương pháp dạy học, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 36 Võ Thành Phước (2009), Hình thành phát triển kĩ tự học tốn cho học sinh trung học sở (Thơng qua dạy học tập hợp số), Luận án tiến sĩ Giáo dục học 37 Raja Roisinh (1997), Nền giáo dục cho kỷ XXI, triển vọng châu Á - Thái Bình Dương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội 38 N A Rubakin (1973), Tự học nào, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 39 Hebơc Sruitman (Minh Hùng dịch) (1984), Nghiên cứu học tập nào, Nxb Thanh niên, Hà Nội 40 Nguyễn Đức Thành (2005), Công tác quản học viên quân nhân đào tạo trường đại học quân đội nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quân 41 Nguyễn Kim Thành (2008), Phát triển lực tự học vẽ kỹ thuật đào tạo giáo viên công nghệ, Luận án tiến sĩ Giáo dục học 42 Hà Nhật Thăng - Đào Thanh Âm (1998), Lịch sử giáo dục giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội 80 43 Nguyễn Thị Tính (2004), Các biện pháp tổ chức hoạt động tự học môn giáo dục học cho sinh viên trường đại học sư phạm, Luận án tiến sĩ Giáo dục học 44 Nguyễn Cảnh Tồn (1998) Q trình Dạy- Tự học Nxb Giáo dục, Hà nội 45 Nguyễn Cảnh Toàn (1999), Luận bàn kinh nghiệm tự học Nxb Giáo dục 46 Tổng Cục Chính trị (2001), Lịch sử giáo dục quân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 47 Tổng cục Chính trị (2003), luận dạy học đại học quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 48 Tổng cục Chính trị (2008), Quản giáo dục đại học quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 49 Tổng cục Chính trị (2010), Kỷ yếu phương pháp dạy học môn khoa học xã hội nhân văn nhà trường quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 50 Trường Cán quản giáo dục đào tạo (2002), Quản giáo dục đào tạo (Phần III, Quyển I), Hà Nội 51 Trần Đình Tuấn (2009), Tập giảng Lịch sử giáo dục giới, Hà Nội 52 Thái Duy Tuyên (2007), Triết học giáo dục Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 53 TS Phạm Văn (2003): “Dạy học phương pháp Grap góp phần nâng cao chất lượng học tập, tự học”, Báo Giáo dục thời đại, số 155 – tháng 12 54 Từ điển Giáo dục học (2001), Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 55 PGS.TS Trịnh Minh Tứ (2004): “Phát triển giáo dục từ xa góp phần xây dựng xã hội học tập”, Tạp chí Giáo dục, số 82 - tháng 56 Sở giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo tổng kết năm học 2012 2013 phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 81 57 Lê Minh Vụ (2007), Tổ chức trình dạy học môn khoa học xã hội nhân văn đại học quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 58 Phạm Viết Vượng (2010), Giáo dục học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 59 Phạm Thị Xuyến (2005), Rèn luyện lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua văn học sử, Luận án tiến sĩ Giáo dục học 60 Lê Hải Yến (2008), Dạy học cách duy, Nxb đại học Sư phạm, Hà Nội 61 Phụ lục 62 Phụ lục 63 Phụ lục 64 Phụ lục PHỤ LỤC Phụ lục 1: M1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC 82 CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC (Dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh) Để phục vụ cho nghiên cứu hoạt động tự học học sinh, xin Ông/Bà; Anh /Chị; Em vui lòng cho biết ý kiến vấn đề (Đánh dấu x vào ô tương ứng với ý kiến trả lời) TT THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TẦN SUẤT THỰC HIỆN Thường xuyên Không thường xuyên Chưa I II Giáo dục xây dựng động cơ, trách nhiệm tự học cho học sinh Quán triệt mục tiêu, yêu cầu, quy chế giáo dục cho học sinh Tự học vấn đề đề cập sinh hoạt tổ chức, đoàn thể Nhà trường Quán triệt, trao đổi vị trí vai trò, u cầu tự học Cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu tự học vào mơn học Duy trì việc chấp hành thời gian tự học Tổ chức thi đua tự học tổ, lớp Kết tự học tiêu chí đánh giá trung bình chung mơn học phân loại hạnh kiểm học sinh, mức độ hoàn thành nhiêm vụ chủ thể quản Quản việc xây dựng thực kế hoạch tự học học sinh Định hướng, hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học Kiểm tra, đôn đốc việc lập kế hoạch tự học học sinh Kiểm sốt tính hợp kế hoạch tự học học sinh Nắm kiểm tra việc thực MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Tốt Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt 83 nếp, kế hoạch tự học học sinh Giúp đỡ học sinh hoàn thành nhiệm vụ tự học Quản nội dung phương pháp III tự học học sinh Định hướng nội dung bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh Kiểm tra, đánh giá nội dung phương pháp chuẩn bị trước đến lớp học sinh theo qui định Kiểm tra, đánh giá nội dung phương pháp tiếp cận, giải tập nâng cao, kiến thức mở rộng học sinh trình tự học Kiểm tra, đánh giá nội dung, qui trình phương pháp tự học theo kế hoạch Quản việc xây dựng môi IV trường, điều kiện cho hoạt động tự học học sinh Bảo đảm sở vật chất, giáo khoa, tài liệu cho việc tự học lớp Bảo đảm sở vật chất, giáo khoa, tài liệu cho việc tự học nhà Bảo đảm chuẩn bị phương tiện kỹ thuật dạy - học Quản việc kiểm tra, đánh giá V kết tự học học sinh Ban Giám hiệu, thầy cô môn chủ nhiệm kiểm tra, đánh giá kết tự học học sinh Hướng dẫn học viên tự kiểm tra, đánh giá kết tự học thân 84 VII Về nguyên nhân hạn chế Xin Ông/Bà; Anh /Chị; Em cho biết ý kiến mức độ nguyên nhân hạn chế Ở câu hỏi, trí với ý kiến nào, việc đánh dấu (x) vào ô () Câu 1: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực chưa trở thành phương pháp phổ biến giáo viên Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu 2: Thời gian cho tự học Đúng Đúng phần  Không   Câu 3: Thầy, cô chưa quan tâm đến hướng dẫn, kiểm tra học sinh tự học Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu 4: Phụ huynh, gia đình khơng quan tâm khơng đủ khả hướng dẫn, kiểm tra học sinh tự học Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu 5: Thầy, cô phụ huynh chưa chưa thể kiểm tra, đánh giá nội dung, phương pháp kết tự học học sinh Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu 6: Quản hoạt động tự học học sinh không thường xun mang tính hình thức Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu 7: Học sinh lãng phí thời gian tự học Chủ yếu  Cơ  Bình thường  Câu 8: Khả tự quản học sinh tự học hạn chế Đúng  Chỉ phần  Không  Câu Học sinh chưa thực nghiêm kế hoạch, qui trình tự học Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Câu 10: Thời gian tự học học sinh bị sử dụng vào công việc khác Rất quan trọng  Quan trọng  Xin trân trọng cảm ơn! Không quan trọng  85 Phụ lục 2: M2 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC (Dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh) Để xây dựng biện pháp quản hoạt động tự học học sinh, xin Ơng/Bà; Anh /Chị; Em vui lòng cho biết ý kiến đánh giá biện pháp theo mức độ: Tính cấp thiết, tính khả thi, có tác dụng lâu dài; mức độ đánh giá theo thang điểm (điểm cao nhất, điểm thấp nhất) điền vào ô tương ứng Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH 1.Tính cấp thiết Tính khả thi Có tác dụng lâu dài I II Tăng cường giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ học tập đắn cho học sinh Tăng cường giáo dục trị, tưởng giúp học sinh nhận thức đắn nhiệm vụ học tập Thường xuyên xây dựng, củng cố động cơ, rèn luyện ý chí tự học cho học sinh Cụ thể hoá mục tiêu, yêu cầu giáo dục vào môn học cách kịp thời, phù hợp Phát huy vai trò Ban Giám hiệu, thầy cơ, phụ huynh, gia đình học sinh xây dựng động nâng cao ý thức tự học cho học sinh Tích cực đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh Nâng cao phẩm chất lực sư phạm đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm số lượng chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ giáo dục Động viên, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có đủ tiêu chuẩn đào tạo bậc cao Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dung phương pháp dạy học - dạy học tích cực 86 Nâng cao phẩm chất, lực hoàn thiện III chế phối hợp hoạt động chủ thể quản hoạt động tự học học sinh Tăng cường xây dựng hoàn thiện văn quản hoạt động tự học học sinh Nâng cao lực giáo viên, phụ huynh học sinh xây dựng động học tập, bồi dưỡng kỹ tự học kiểm soát kế hoạch tự học học sinh theo tiến trình dạy - học Nâng cao trách nhiệm, lực giáo viên việc đạo, hướng dẫn học sinh thực có hiệu hoạt động tự học Tập trung bồi dưỡng cho học sinh số kỹ tự học Kết hợp chủ thể quản đặc biệt phụ huynh, gia đình học sinh kịp thời kiểm tra, đánh giá thúc đẩy hoạt động tự học học sinh Phát huy khả tự quản hoạt động tự IV học học sinh Nâng cao nhận thức cho học sinh tầm quan trọng hoạt động tự học Thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch thực qui trình tự học Xác định nội dung lựa chọn phương pháp tự học phù hợp Cán quản giúp học viên quản tốt quỹ thời gian tự học Tạo lập môi trường thuận lợi cho tự học V học sinh Giáo viên chủ thể quản quan tâm giúp đỡ học sinh hoàn thành nhiệm vụ tự học Xây dựng tổ phương pháp, đôi bạn học tập lớp học Đẩy mạnh phong trào thi đua tự học tập, tự nghiên cứu tổ, lớp Nhà trường Xây dựng môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh Nhà trường Đảm bảo tốt tài liệu, vật chất cho tự học học sinh Xin trân trọng cảm ơn! 87 Phụ lục 3: Tổng hợp kết trưng cầu ý kiến thực trạng quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tần suất thực (%) Thường xuyên Giáo dục xây dựng động Không thường xuyên cơ, trách nhiệm tự học cho Chưa học sinh Quán triệt mục tiêu, yêu cầu, quy chế giáo dục cho học sinh Tự học vấn đề đề cập sinh hoạt tổ chức, đoàn thể Nhà trường Quán triệt, trao đổi vị trí vai trò, u cầu tự học Cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu tự học vào môn học Duy trì việc chấp hành thời gian tự học Tổ chức thi đua tự học tổ, lớp Kết tự học tiêu chí đánh giá trung bình chung mơn học phân loại hạnh kiểm học sinh, mức độ hoàn thành nhiêm vụ chủ thể quản 77,1 22,9 0 58, 41,8 74,2 21,9 3,9 51, 31,8 16,7, 42,3 55,2 2,5 58, 23,7 15 47,9 40,2 11,9 8,8 59, 32,0 76,6 23,4 0 68,6 31,4 29,2 60,8 10,0 50, 68,6 31,4 2,8 Tần suất thực (%) Quản việc xây Thường xuyên dựng thực Không thường xuyên kế hoạch tự học Chưa học sinh Định hướng, hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học Kiểm tra, đôn đốc việc lập kế hoạch tự học học sinh Mức độ thực (%) Tốt Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt 31,1 18,1 73,9 23,3 Mức độ thực (%) Tốt Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt 55,9 34,2 9,9 1,7 63,1 21,4 15,5 0,8 55, 59, 2 6,3 36,2 5,0 35,0 88 Kiểm sốt tính hợp kế hoạch tự học học sinh Nắm kiểm tra việc thực nếp, kế hoạch tự học học sinh Giúp đỡ học sinh hoàn thành nhiệm vụ tự học 51,1 3,1 2,0 54,9 36,2 8,9 50, 30,2 49,4 20,4 29,2 69,6 Tần suất thực (%) Quản nội dung Thường xuyên phương pháp tự học Không thường xuyên Chưa học sinh Định hướng nội dung bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh Kiểm tra, đánh giá nội dung phương pháp chuẩn bị trước đến lớp học sinh theo qui định Kiểm tra, đánh giá nội dung phương pháp tiếp cận, giải tập nâng cao, kiến thức mở rộng học sinh trình tự học Kiểm tra, đánh giá nội dung, qui trình phương pháp tự học theo kế hoạch 20,0 63,0 15,0 45,8 32,1 17,1 1,2 Mức độ thực (%) Tốt Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt 52,0 46,8 1,2 30,8 55, 14,2 27,8 70,9 1,3 51, 30,9 18,1 1,7 68,1 30,2 67, 17,1 15,4 29,2 60,8 10,0 50, 31,1 18,1 Tần suất thực ( %) Mức độ thực (%) Tốt Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt Quản việc xây dựng Thường xuyên môi trường, điều Không thường xuyên kiện cho hoạt động tự Chưa học học sinh Bảo đảm sở vật chất, giáo khoa, tài liệu cho việc tự học 10,3 60,1 29,6 lớp Bảo đảm sở vật chất, giáo khoa, tài liệu cho việc tự học 46,8 53,2 nhà Bảo đảm chuẩn bị phương 26,7 51,9 21,4 tiện kỹ thuật dạy - học Tần suất thực ( %) Quản việc kiểm tra, Thường xuyên 37, 45, 16,7 29,1 50, 20,9 9,2 51, 39,2 Mức độ thực (%) Tốt 89 đánh giá kết tự học học sinh Ban Giám hiệu, thầy cô môn chủ nhiệm kiểm tra, đánh giá kết tự học học sinh Hướng dẫn học viên tự kiểm tra, đánh giá kết tự học thân Không thường xuyên Chưa Tương đối tốt Bình thường Chưa tốt 44,8 55,2 29,1 26,7 51,9 21,4 9,3 51, 51, 19,9 39,2 * Về nguyên nhân hạn chế: Câu 1: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực chưa trở thành phương pháp phổ biến giáo viên Rất quan trọng: 9,7% ; Quan trọng: 64,8% ; Không quan trọng: 25,5% Câu 2: Thời gian cho tự học Đúng: 18,7%; Đúng phần: 77,2%; Không đúng: 4,1% Câu 3: Thầy, cô chưa quan tâm đến hướng dẫn, kiểm tra học sinh tự học Rất quan trọng: 83,0% ; Quan trọng: 14,5% ; Không quan trọng: 2,5% Câu 4: Phụ huynh, gia đình khơng quan tâm không đủ khả hướng dẫn, kiểm tra học sinh tự học Rất quan trọng: 70,8% ; Quan trọng: 25,6% ;Không quan trọng: 3,6% Câu 5: Thầy, cô phụ huynh chưa chưa thể kiểm tra, đánh giá nội dung, phương pháp kết tự học học sinh Rất quan trọng: 72,8% ; Quan trọng: 23,6% ;Không quan trọng: 3,6% Câu 6: Quản hoạt động tự học học sinh không thường xuyên mang tính hình thức Rất quan trọng: 73,8% ; Quan trọng: 22,6% ;Không quan trọng: 3,6% Câu 7: Học sinh lãng phí thời gian tự học Chủ yếu: 71,2% ; Cơ bản: 23,0% ; Bình thường: 5,8% Câu 8: Khả tự quản học sinh tự học hạn chế Đúng: 19,7%; Đúng phần: 76,2%; Không đúng: 4,1% Câu Học sinh chưa thực nghiêm kế hoạch, qui trình tự học Rất quan trọng: 19,1%; Quan trọng: 64,5%; Không quan trọng: 16,4% Câu 10: Thời gian tự học học sinh bị sử dụng vào công việc khác Rất quan trọng: 80,0% ; Quan trọng: 17,5% ; Không quan trọng: 2,5% 90 Phụ lục 4: Tổng hợp kết trưng cầu ý kiến tính khả thi biện pháp quản hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 1.Tính cấp thiết HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG Tính khả thi HỌC PHỔ THƠNG THỊ XÃ PHÚC YÊN TỈNH Có tác dụng lâu dài VĨNH PHÚC Tăng cường giáo dục, I xây dựng động cơ, thái độ học tập đắn cho học sinh Tăng cường giáo dục trị, tưởng giúp học sinh nhận thức đắn nhiệm vụ học tập Thường xuyên xây dựng, củng cố động cơ, rèn luyện ý chí tự học cho học sinh Cụ thể hoá mục tiêu, yêu cầu giáo dục vào môn học cách kịp thời, phù hợp Phát huy vai trò Ban Giám hiệu, thầy cơ, phụ huynh, gia đình học sinh xây dựng động nâng cao ý thức tự học cho học sinh Tích cực đổi phương pháp giảng dạy II theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh Nâng cao phẩm chất lực sư phạm đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm số lượng chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ giáo dục Động viên, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có đủ tiêu chuẩn đào tạo bậc cao Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dung phương pháp dạy học - dạy học tích cực III Nâng cao phẩm chất, lực hoàn thiện chế phối hợp hoạt động chủ thể 4,58 4,05 4,58 4,5 4,0 4,8 4,6 3,8 4,7 4,5 4,3 4,8 4,7 4,1 4,0 3,8 4,25 4,25 3,9 4,5 3,8 3,9 3,8 4,7 3,7 4,3 3,9 3,7 4,3 4,6 4,7 3,92 4,46 91 quản hoạt động tự học học sinh Tăng cường xây dựng hoàn thiện văn quản hoạt động tự học học sinh Nâng cao lực giáo viên, phụ huynh học sinh xây dựng động học tập, bồi dưỡng kỹ tự học kiểm soát kế hoạch tự học học sinh theo tiến trình dạy - học Nâng cao trách nhiệm, lực giáo viên việc đạo, hướng dẫn học sinh thực có hiệu hoạt động tự học Tập trung bồi dưỡng cho học sinh số kỹ tự học Kết hợp chủ thể quản đặc biệt phụ huynh, gia đình học sinh kịp thời kiểm tra, đánh giá thúc đẩy hoạt động tự học học sinh Phát huy khả tự quản hoạt động tự IV học học sinh Nâng cao nhận thức cho học sinh tầm quan trọng hoạt động tự học Thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch thực qui trình tự học Xác định nội dung lựa chọn phương pháp tự học phù hợp Cán quản giúp học viên quản tốt quỹ thời gian tự học Tạo lập môi trường thuận lợi cho tự học V học sinh Giáo viên chủ thể quản quan tâm giúp đỡ học sinh hoàn thành nhiệm vụ tự học Xây dựng tổ phương pháp, đôi bạn học tập lớp học Đẩy mạnh phong trào thi đua tự học tập, tự nghiên cứu tổ, lớp Nhà trường Xây dựng môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh Nhà trường Đảm bảo tốt tài liệu, vật chất cho tự học học sinh 4,8 4,6 4,5 4,6 3,0 4,4 4,7 3,9 4,5 4,5 3,7 4,6 4,9 4,4 4,3 4,48 3,75 4,38 4,6 4,5 4,1 4,2 3,5 4,7 4,6 3,8 4,1 4,5 3,2 4,6 4,26 4,02 4,32 4,2 4,0 4,0 4,5 3.7 4,3 4,6 3,8 4,5 4,2 4,1 4,3 3,8 4,5 4,5 92 ... động tới quản lý hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Một là, quản lý hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. .. tác động tới quản lý hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2.1 Nội dung quản lý hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh. .. niệm: Hoạt động tự học quản lý hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động tự học học sinh trung học phổ thông thành
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, SKKN: Quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay