2 ND SKKN Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường THPT

30 15 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 05:30

Qua thực tế giảng dạy công tác tại trường THPT Xuân Hòa 28 năm và hơn 3 năm tại trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi nhận thấy đa số giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm, có tâm huyết nghề nghiệp vẫn còn có một bộ phận giáo viên năng lực chuyên môn còn hạn chế, nhưng lại thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa nhiệt tình, đặc biệt là ngại đổi mới phương pháp dạy học; cũng như yếu về kỹ năng thực hành thí nghiệm; một bộ phận không nhỏ giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy giáo dục học sinh. Do đó, Ban giám hiệu nhà trường rất băn khoăn và đã xác định được vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của đội ngũ giáo viên đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện mà công tác quản lý chuyên môn là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ hiện có. Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc MỤC LỤC Trang Mục lục Danh mục chữ viết tắt Phần I: Mở đầu Lời giới thiệu Tên sáng kiến Tác giả sáng kiến Chủ đầu tư tạo sáng kiến Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Ngày sáng kiến áp dụng 3 4 4 Phần II: Nội dung Mô tả chất sáng kiến 7.1 Nội dung sáng kiến 7.1.1 Cơ sở khoa học số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT 7.1.1.1 Cơ sở lý luận 7.1.1.2 Cơ sở pháp lý 7.1.1.3 Cơ sở thực tiễn trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên 7.1.2 Thực trạng quản lý công tác chuyên môn trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc 7.1.3 Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.1.3.1 Giải pháp tâm lý 7.1.3.2 Giải pháp hành sư phạm 7.1.3.3 Giải pháp kinh tế Những thông tin cần bảo mật Các điều kiện để áp dụng sáng kiến 10 Đánh giá lợi ích thu Kết cụ thể qua năm trường THPT Xuân Hòa năm trường THPT Bến Tre 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 kỳ I năm học 2018-2019 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến 5 5 Tài liệu tham khảo Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7 8 10 19 20 20 20 21 29 30 -Trang 1- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 10 11 12 13 14 15 THPT BGH BCH HS GD&ĐT PPDH, KTĐG GDCD CN CNTT CNH - HĐH TW CNXH KHKT GDQP-AN CSTĐ Trung học phổ thông Ban giám hiệu Ban chấp hành Học sinh Giáo dục đào tạo Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Giáo dục công dân Công nghệ Công nghệ thông tin Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Trung ương Chủ nghĩa xã hội Khoa học kỹ thuật Giáo dục quốc phòng-An ninh Chiến sĩ thi đua Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 2- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phần I: Mở đầu Lời giới thiệu Trong giai đoạn nay, hòa xu phát triển kinh tế giới, nhu cầu hội nhập phát triển nhu cầu tất yếu Mỗi người, muốn làm việc xã hội cần phải xác định học tập suốt đời Ngày tất quốc gia giới nhận thức tầm quan trọng giáo dục phát triển kinh tế đất nước Thủ tướng Lý Quang Diệu - Người có cơng lớn đưa đất nước Singapore trở thành đất nước kinh tế phát triển - rồng châu Á nói: “Ngày nước thắng giáo dục thắng kinh tế” Ở đất nước ta vậy, nhiệm vụ phát triển giáo dục Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Điều thấy qua số văn kiện Đảng, sách Nhà nước như: Điều 35 Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Chiến lược phát triển Giáo dục Đào tạo đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030: Nền giáo dục nước ta đổi toàn diện theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục nâng cao cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo, lực thực hành, lực ngoại ngữ tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân, bước hình thành xã hội học tập Để đạt mục tiêu giáo dục phổ thông phải coi trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ số lượng, hợp lý cấu, mạnh chất lượng, có góp phần tích cực vào cơng xây dựng đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đề giai đoạn nhằm thực mục tiêu làm cho: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Để xây dựng đội ngũ giáo viên: “vừa hồng, vừa chun” nói cơng tác quản lý chuyên môn nhà trường giải pháp góp phần đạt mục tiêu nói Trong năm qua, việc nâng cao chất lượng quản lý công tác chuyên môn nhà trường THPT quan tâm cấp quản lý giáo dục Phòng giáo dục, Sở giáo dục đặc biệt coi trọng; song vấn đề nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần phải tiếp tục sửa đổi điều chỉnh lý như: Đội ngũ giáo viên cấp sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nghiệp phát triển giáo dục tình hình mới, có biểu tụt hậu lực chuyên môn, phẩm chất Cở sở vật chất số nơi nghèo nàn lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu dạy học điều kiện nay, ý thức chấp hành quy định cấp có thẩm quyền, chấp hành nội quy, quy chế phận giáo viên chưa cao Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 3- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Trong điều kiện thực giáo dục đất nước ta nay, để đạt mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó cho ngành giáo dục thật nhiều điều phải làm mà vấn đề làm để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường nhiệm vụ, giải pháp thiết Qua thực tế giảng dạy công tác trường THPT Xuân Hòa 28 năm năm trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tôi nhận thấy đa số giáo viên có lực chun mơn vững vàng, có trách nhiệm, có tâm huyết nghề nghiệp có phận giáo viên lực chun mơn hạn chế, lại thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa nhiệt tình, đặc biệt ngại đổi phương pháp dạy học; yếu kỹ thực hành thí nghiệm; phận không nhỏ giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm cơng tác giảng dạy giáo dục học sinh Do đó, Ban giám hiệu nhà trường băn khoăn xác định vai trò quan trọng việc phát huy sức mạnh đội ngũ giáo viên việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục tồn diện mà cơng tác quản lý chuyên môn giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy sức mạnh đội ngũ có Bản thân tơi nhận thấy với cương vị người đứng đầu Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường THPT Xuân Hòa nhiệm kỳ 9-2010 đến 5-2015 Trường THPT Bến Tre từ 6-2015 đến 2-2019 chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động giáo dục nhà trường Tôi mong muốn nhà trường ổn định, phát triển bền vững góp phần tạo dựng vị nhà trường khu vực Qua nhiều năm làm công tác quản lý áp dụng số giải pháp công tác quản lý chuyên môn trường THPT Bến Tre khu vực thị xã Phúc Yên thu kết thiết thực chất lượng dạy học nhà trường ổn định nâng cao rõ rệt Tên sáng kiến: “Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Nguyễn Thanh Hiên - Chức vụ: Hiệu trưởng - Địa chỉ: Trường THPT Bến Tre, T.P Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0912.109.189 - Email: nguyenthanhhien.htbentre@vinhphuc.edu.vn Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Tác giả sáng kiến: Nguyễn Thanh Hiên Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: mã 35.68.02 Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 4- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Quản lý công tác chuyên môn trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Ngày sáng kiến áp dụng: - Lần từ tháng 9/2010 năm học 2010-2011 THPT Xuân Hòa - Tiếp theo từ tháng 8/2015 năm học 2015 - 2019 THPT Bến Tre - Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện năm học từ 2015-2016 đến năm học 2018-2019 năm trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phần II: Nội dung sáng kiến Mô tả chất sáng kiến: 7.1: Nội dung sáng kiến: “Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Các bước thực hiện: Bước 1: Xác định sở khoa học việc quản lý công tác chuyên môn nhà truờng nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường THPT Bước 2: Thực trạng quản lý công tác chuyên môn năm qua trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Bước 3: Đưa số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học thầy trò trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.1.1 Cơ sở khoa học số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT 7.1.1.1 Cơ sở lý luận: - Chất lượng dạy học phụ thuộc vào trình dạy học “Quá trình dạy học trình tương tác giáo viên học sinh tác động chủ đạo tổ chức, điều khiển giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học đặt ra” - Căn khái niệm dạy học thấy đội ngũ giáo viên lực lượng chủ yếu, quan trọng nhà trường, lực lượng định cho thành cơng q trình dạy học… Năng lực chun mơn, phương pháp sư phạm, uy tín cá nhân giáo viên có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng đào tạo nhà trường thương hiệu nhà trường Uy tín nhà trường ln gắn liền với uy tín thầy cô giáo tài năng, tâm huyết với nghề Nghị Trung ương khoá VIII Đảng khẳng định: “Giáo viên nhân tố Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 5- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc định chất lượng giáo dục xã hội tơn vinh Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài” - Quản lý công tác chuyên môn nhà trường bao gồm: + Quản lý thực nội dung phân phối chương trình; + Tổ chức quản lý nếp dạy học; + Tổ chức đạo đổi phương pháp dạy học; + Tổ chức đạo hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ sống hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TN THPT; + Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”… + Kiểm tra đánh giá hoạt động trên; + Quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Các nhà quản lý giáo dục trường THPT thông qua công tác quản lý chun mơn có trách nhiệm phát huy hết tiềm giáo viên Lãnh đạo nhà trường cần làm cho thầy cô giáo phải ý thức được: Thầy giáo, cô giáo thực học sinh kính trọng họ có tâm có tài, thể rõ tâm, tài gương sáng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn vững vàng, phương pháp sư phạm tốt Từ người lãnh đạo gắn kết họ lại nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thực tốt nhiệm vụ trị mục tiêu giáo dục nhà trường - Quản lý hoạt động chun mơn điều khiển, đạo hoạt động dạy học nhà trường làm cho theo quĩ đạo, vận hành cách có khoa học, có kế hoạch, có tổ chức ln phải kiểm tra, giám sát, uốn nắn, sửa chữa kịp thời sai sót phát huy tốt nhằm đạt mục tiêu đặt ban đầu Tóm lại: để đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững đường cơng nghiệp hố, đại hố đất nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp Đảng ta nêu phương châm cho phát triển giáo dục: “Giáo dục quốc sách hàng đầu” nhằm đào tạo người giàu tri thức, giàu tiềm năng, nhiệt huyết… có đủ khả gánh vác trọng trách quốc gia đưa nước ta sánh vai với cường quốc năm châu theo mong ước Bác Hồ kính u Để góp phần đào tạo người nhà trường phải coi trách nhiệm: Nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giáo viên nhiệm vụ trọng yếu, mà việc nâng cao lực đội ngũ giáo viên phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý chuyên môn lãnh đạo nhà trường 7.1.1.2 Cơ sở pháp lý: - Căn Luật Giáo dục nêu rõ vai trò trách nhiệm nhà giáo: + Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục + Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học + Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực vai Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 6- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trò trách nhiệm mình; giữ gìn phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học + Vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục: + Cán quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục + Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý điều hành trách nhiệm cá nhân + Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục - Căn Điều lệ trường trung học phổ thông; Chương trình giáo dục phổ thơng; Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học từ 2015-2016 đến 2018-2019; Phân phối chương trình kế hoạch giáo dục; Sách giáo khoa hướng dẫn giảng dạy môn học; Tài liệu chuẩn kiến thức môn học; Hướng dẫn đánh giá xếp loại dạy bậc trung học… Cập nhật tài liệu đổi thi cử, kiểm tra đánh giá, xét tuyển ĐH-CĐ&THCN… 7.1.1.3 Cơ sở thực tiễn trường THPT Bến Tre, T.P Phúc Yên: Đội ngũ giáo viên THPT nay, hầu hết đào tạo quy bậc đại học Trong số số thầy cô giáo đào tạo học lên mức cao với trình độ thạc sĩ Từ đất nước bước vào công đổi mới, nghiệp giáo dục toàn Đảng, toàn dân quan tâm mức Người thầy quan tâm vật chất tinh thần, vị trí vai trò của người thầy ngày khẳng định phát triển xã hội Trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên THPT có đổi phù hợp với yêu cầu thời đại, song chất lượng đội ngũ giáo viên nhiều bất cập: chất lượng chuyên môn, lực sư phạm chưa đáp ứng yêu cầu Một số giáo viên lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy nhiều hạn chế, ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức tự học tập tự bồi dưỡng chưa thường xuyên Đội ngũ giáo viên THPT vừa thừa, vừa thiếu, cấu chưa đồng Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu, điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên tất nhiên ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học nhà trường THPT Với vấn đề bất cập đội ngũ giáo viên trình bày đòi hỏi người cán quản lý phải đặc biệt quan tâm nhiều đến giải pháp quản lý công tác chuyên môn đội ngũ giáo viên trường THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT 7.1.2 Thực trạng quản lý công tác chuyên môn năm qua trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 7- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Nhà trường xây dựng nề nếp chun mơn tương đối quy, tập thể sư phạm nhà trường hầu hết có tinh thần tự giác chấp hành tốt quy định chuyên môn Bộ GD&ĐT, ngành nhà trường đề ra; - Chất lượng dạy học giáo dục ngày nâng lên rõ rệt; đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực tham gia vào việc đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh theo chủ đề năm học “năm học đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”… - Công tác sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn trì đặn theo định kỳ với nội dung: + Triển khai nhiệm vụ chuyên môn nhà trường theo đạo cấp trên; + Đánh giá giảng, rút kinh nghiệm thiếu sót nghiệp vụ đồng nghiệp; + Triển khai sinh hoạt chuyên đề chuyên biệt môn; + Tổ chức phổ biến SKKN đạt giải cấp tỉnh thầy cô giáo nhà trường viết, dự thi đạt giải kì thi hàng năm… + Tổ chức đạo hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ sống hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TN THPT… 7.1.3 Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.1.3.1 Giải pháp tâm lý: - Cũng thực tế giảng dạy, người thầy việc truyền thụ kiến thức khoa học theo chương trình giáo dục theo qui định chuẩn kiến thức, tuân theo qui định chun mơn chất lượng dạy học thầy trò bị chi phối khía cạnh khác Điều tơi muốn nói cách xử người thầy tình mà thầy trò tương tác ví dụ kiểm tra miệng, kiểm tra cũ, đối xử em học sinh yếu, cá biệt, em vào lớp muộn, không làm tập,… dạy học ta gặp vơ vàn tình huống, hồn cảnh sư phạm khác mà với cách xử người thầy gây hiệu ứng khác tích cực tiêu cực, gây ức chế cho học sinh ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học tiết giảng Vì người thầy giáo cần có lòng bao dung, vị tha khéo léo đức tính, phẩm chất mà giáo viên cần tích cực trau dồi rèn luyện Lòng bao dung, đức tính vị tha, lòng nhân tình u thương người gốc đạo lý làm người mà người thầy giáo cần cố gắng phấn đấu đạt tới có người thầy giáo làm tốt cơng tác giảng dạy truyền thụ kiến thức xứng đáng xã hội tôn vinh Trong nhiều nhà trường ta thường nghe đến vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” “Chất lượng giáo dục sống Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 8- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhà trường danh dự chúng ta” Câu hiệu chắn nhắc nhở thầy cô giáo tập thể sư phạm nhiều điều Lòng bao dung thầy giáo nhà trường thể công tác quan tâm giúp đỡ em học sinh có hồn cảnh đặc biệt, cơng tác ủng hộ chương trình từ thiện giúp đỡ đồng nghiệp có hồn cảnh khó khăn, thăm viếng đau ốm, hoạn nạn người thân gặp nạn, Cuối học kỳ cuối năm học nhà trường kết hợp hội cha mẹ học sinh trao học bổng: “Học sinh nghèo vượt khó” cho học sinh thuộc diện nghèo vượt qua hoàn cảnh vươn lên học tập Thơng qua hoạt động đó, thầy giáo ngày có ý thức ngày yêu thương học sinh Cảm nhận lòng u thương thầy em có bổn phận học tập tốt nhằm đáp lại lòng mong mỏi thầy giáo Đây giải pháp tâm lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học thầy trò nhà trường - Để nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông, Ban giám hiệu cần phải động viên tinh thần chủ động tích cực, tự giác người, tạo bầu không khí cởi mở tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ lẫn hoàn thành nhiệm vụ cho người cảm thấy thực xem ngơi trường dạy như: “ngơi nhà thứ hai” Theo tơi tiến hành số hình thức sau: + Tổ chức tốt ngày kỷ niệm, ngày lễ năm nhằm đem lại bầu khơng khí vui vẻ, tình đồng nghiệp gắn bó với nhà trường + Xây dựng quỹ phúc lợi xã hội nhằm tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí du lịch, nghỉ mát vào ngày lễ, hè nhằm gắn kết tình đồng nghiệp giáo viên tập thể sư phạm Tùy vào điều kiện kinh tế mà nhà trường có quà dù nhỏ để tặng giáo viên ngày lễ, tết - Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cán giáo viên, lắng nghe ý kiến, tin tưởng vào khả họ giao việc phù hợp nhằm khơi dậy tiềm giáo viên Lựa chọn bồi dưỡng giáo viên cốt cán, tạo điều kiện cho họ tham gia lớp tập huấn nâng cao lực chuyên môn, đồng thời giới thiệu, đề bạt lên cấp để họ có hội tiến thân - Ban giám hiệu khéo léo kết hợp với Ban chấp hành Cơng đồn vận động giáo viên tập thể có ý thức chia sẻ có niềm vui, nỗi buồn, gặp rủi ro sống Kịp thời thăm hỏi động viên giáo viên có hồn cảnh gia đình khó khăn gặp cố rủi ro để họ cảm thấy quanh họ tập thể gồm người thân thiết ln gắn bó chia sẻ với họ từ khơi dậy ý thức trách nhiệm họ tập thể nhà trường - Một điều quan trọng làm để tạo bầu khơng khí thoải mái, vui vẻ tập thể sư phạm việc quan trọng để giáo viên phát huy hết tinh thần trách nhiệm, không e dè việc trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, sẵn Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 9- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sàng đem hết tài cống hiến cho nghiệp giáo dục họ góp phần đưa chất lượng dạy học nhà trường nâng lên Bên cạnh đó, hiệu công việc giáo viên phải Ban giám hiệu khen ngợi trước tập thể nhiều hình thức phong phú không thiết phải thật nặng ký vật chất Nhiều lời khen ngợi, câu động viên có tác dụng lớn khiến giáo viên khơng ngần ngại nỗ lực chứng tỏ thân Để làm điều đòi hỏi người lãnh đạo phải tinh ý, quan sát cẩn thận, nắm bắt tâm lý giáo viên trường để áp dụng phương thức cho phù hợp nhất, nhằm đạt kết cao 7.1.3.2 Giải pháp hành sư phạm: Trước năm học bắt đầu Hiệu trưởng nhà trường cần tổ chức cho phận nhà trường lên kế hoạch chi tiết, cụ thể Để làm điều theo cá nhân nên tổ chức làm sau: - Căn vào kết năm học trước năm liền kề cụ thể thành viên tham gia lập kế họach từ tổ chuyên mơn, thư ký hội đồng, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng phận, tổ chức liên quan yêu cầu phải nắm thật kỹ, xác thực kết đạt mặt chuyên môn nhà trường thông qua kết kiểm tra đánh giá thực tế, dựa vào tổng kết đợt phát động thi đua, đợt kiểm tra, tra chuyên môn đột xuất, định kỳ, dựa vào báo cáo tổng kết học kỳ, năm học trước nhà trường Vì kết mà thực tế nhà trường đạt nên lấy làm kế hoạch có tính khả thi cao - Căn kết nói trên, vào thực tế lực đội ngũ trường có, lực học sinh nhà trường, định hướng nhà trường, chiến lược phát triển nhà trường, nhiệm vụ năm học mà cấp Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục… triển khai, phận phải họp thành viên để đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo kế hoạch cho tổ mình, cơng việc chun mơn mà giao phụ trách Sau dự thảo tổ chuyên môn, phận giao phụ trách mảng chuyên môn nộp lại dự thảo để Hiệu trưởng giao cho thư ký hội đồng chịu trách nhiệm biên tập lại, tổng hợp nên dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học cho nhà trường cơng tác chun mơn phải đề cập rõ ràng, chi tiết đóng vai trò quan trọng hàng đầu - Khi có dự thảo kế hoạch Hiệu trưởng cho tổ chức họp hội đồng sư phạm lấy ý kiến thảo luận lần cuối trước chỉnh sửa thông qua trước hội đồng cho ban hành thức Với cách làm ba bước nêu thiết nghĩ mang tính xác thực, khả thi phát huy trí tuệ tập thể - Khi có kế hoạch cụ thể, chi tiết Nhà trường phải xây dựng mục tiêu, tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt tới năm học tiêu phát triển đội Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 10- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thành nhìn chép hay chia học sinh thành số nhóm giao câu hỏi cho em nhóm thực chất có em khá, giỏi làm việc đại diện cho bạn trả lời em khác không tham gia khơng có điều kiện, khả tham gia - Tổ chuyên môn lưu ý khuyến cáo thành viên tổ nên làm trước thực hành theo phân phối chương trình trước tổ chức cho học sinh thực hành nhiều lý thuyết thực hành nhiều điều khơng thương thích điều kiện phản ứng hóa học, hay thiết bị thực hành vật lý sản xuất không chuẩn hay thiết bị bị hỏng hóc… có nhiều lý mà người giáo viên khơng lường trước hết công tác dạy thực hành cho học sinh Việc làm có tác dụng lớn, qua khơng rèn đươc kỹ thực hành cho giáo viên mà biết tình trạng sử dụng thiết bị dạy học Ban giám hiệu kết hợp tổ chuyên môn yêu cầu tất giáo viên thực nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học có, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học cải tiến đồ dùng dạy học có để phù hợp với thực tế giảng - Tổ chức giảng dạy kiến thức tin học thiết yếu bổ túc kiến thức thiếu nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho thành viên tổ có khả soạn giáo án điện tử, khai thác nguồn tư liệu mạng internet, trang trường học kết nối để làm cho giảng sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh - Lựa chọn phân cơng giáo viên có lực giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, phải tạo điều kiện hội cho giáo viên trẻ tiếp cận tham gia mức độ định để đảm bảo tính kế cận - Trao đổi thông tin, nguồn tư liệu, sách tham khảo, thiết bị dạy học mà giáo viên sưu tầm được, phổ biến rộng rãi tổ chuyên môn để giúp tiến - Để làm nhiệm vụ trọng yếu nêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy-học nhà trường u cầu người tổ trưởng chun mơn phải người có lực chun mơn tốt, dày dạn kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tác phong tốt phải có khả lãnh đạo Vì vậy, người Hiệu trưởng phải xem xét thật kỹ trước lựa chọn bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn để đạo hoạt động tổ Để tổ trưởng thực tốt nhiệm vụ giao Ban giám hiệu cần phải tạo điều kiện thuận lợi để họ có trách nhiệm, nhằm đem lại kết cao Ví dụ: bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng, có phòng học môn, cung cấp trang thiết bị cần thiết, chế độ bồi dưỡng hợp lý * Tăng cường công tác đạo Ban giám hiệu nhằm quản lý tốt công tác chuyên môn đội ngũ giáo viên Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 16- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Các tổ chuyên môn cầu nối Ban giám hiệu giáo viên Vì hàng tuần Hiệu trưởng nên tổ chức tiết họp giao ban Ban giám hiệu với tổ trưởng, bí thư đồn trường chủ tịch cơng đồn thường tiết đầu tuần - Trong buổi họp giao ban đồng chí tổ trưởng thơng báo tình hình hoạt động tổ tuần qua, đề xuất kiến nghị nhằm giải tồn tại, hạn chế tổ xin ý kiến đạo Ban giám hiệu - Ban giám hiệu quán triệt tinh thần, chủ trương, sách chuyển công văn hoạt động chuyên môn đến tổ trưởng Từ đó, tổ trưởng chủ động triển khai đến thành viên tổ cho phù hợp với kế hoạch hoạt động tổ - Ban giám hiệu tham gia dự buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch định kỳ đột xuất tuỳ theo diễn biến tình hình nhà trường để trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng giáo viên có ý kiến đạo, uốn nắn kịp thời khuyến khích phát huy hoạt động tổ chuyên môn - Ban giám hiệu đạo trực tiếp cụ thể tổ chuyên môn vấn đề trọng điểm vấn đề đổi phương pháp dạy học, đạo phong trào thi đua: “Dạy tốt-Học tốt”, vấn đề hướng nghiệp, giáo dục lao động thông qua giáo dục lao động để làm sở giáo dục nhân cách, đạo đức hướng nghiệp cho học sinh - Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp hoạt động quan trọng Ban giám hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy giáo viên - Sau dự thăm lớp Ban giám hiệu đánh giá lực thực giáo viên, từ có biện pháp đạo đắn đến tổ trưởng đến giáo viên: Phân công giảng dạy, phân công bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, phân công giúp đỡ chuyên môn, phân công thực chun đề ngoại khố, từ Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra chuyên đề kiểm tra nội trường học - Việc dự thăm lớp Ban giám hiệu nên mời tổ trưởng chuyên môn tham dự có kế hoạch từ đầu năm học, dự đột xuất để phát lực thực giáo viên - Theo quy chế chun mơn ngồi việc dự thăm lớp Ban giám hiệu giáo viên chưa hết tập phải dự tiết/tuần, giáo viên hết tập phải dự tiết/tuần Tổ chun mơn Ban giám hiệu phải có biện pháp cho giáo viên thấy việc dự nhiệm vụ bắt buộc hội để học hỏi hoàn thiện thân cơng tác giảng dạy thơng qua tiết dạy đồng nghiệp thân rút ưu điểm để học tập nhận khuyết điểm cần tránh - Tham gia họp rút kinh nghiệm dạy giáo viên, đóng góp ý kiến mức độ định mục đích phát huy tối đa ưu điểm khắc phục hạn chế giáo viên, tránh gây tâm lý ức chế giáo viên * Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 17- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Bồi dưỡng thường xuyên: đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng việc định chất lượng giảng dạy nhà trường Vì giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy phải nâng cao chất lượng đội ngũ Mà để nâng cao chất lượng đội ngũ giải pháp là cơng tác bồi dưỡng thường xuyên - Thường Sở Giáo dục có chương trình bồi dưỡng thường xun theo chu kỳ Bộ Giáo dục qui định Các giáo viên thuộc tất môn tham gia lớp tập huấn, lớp học bồi dưỡng Sở Giáo dục đào tạo tổ chức Nhà trường có biện pháp để tất giáo viên tham gia đầy đủ buổi học, đồng thời có sách hỗ trợ kinh phí tài liệu nơi ăn - Các tổ chuyên môn tham mưu để Ban giám hiệu đạo phận thư viện nhà trường đặt mua loại sách báo, tạp chí, tập san, sách tham khảo chuyên môn thuộc môn để giáo viên tham khảo - Ban giám hiệu đạo tổ chức Cơng đồn nhà trường phối hợp tổ chun mơn tổ chức lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên Giao cho tổ Tốn-Tin tham gia đầy đủ lớp tập huấn cơng nghệ thông tin cấp Sở, Bộ tổ chức Trên sở nắm bắt thông tin khả tổ Toán-Tin tổ triển khai tổ chức tập huấn cho giáo viên áp dụng công nghệ thông tin soạn giáo án điện tử giảng dạy giáo án điện tử Bồi dưỡng theo chương trình học tập trung chương trình học nâng cao trình độ chuyên môn bồi dưỡng sau Đại học, Thạc sĩ * Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng trị, đạo đức nhà giáo - Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhà trường việc bồi dưỡng tư tưởng trị cho giáo viên nhằm tạo nhận thức đắn khả thích ứng mặt xã hội công đổi đất nước Điều đặc biệt cần thiết giáo viên trẻ trường chưa có nhiều trải nghiệm sống môi trường sư phạm Những phẩm chất tạo nên sức mạnh, niềm tin, lý tưởng cho giáo viên để từ thấm sâu vào giảng truyền thụ đến học sinh quan niệm đắn; Học tập để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân bảo vệ thành mà bao đời cha ông ta đổ xương máu để có - Bất giáo dục phục vụ cho trị tương ứng mà chế độ xây dựng Vì cần thiết phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trị cho giáo viên để thực hiên mục tiêu trị ngành giáo dục tư tưởng trị cho hệ trẻ, giáo dục cho em thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần hình thành nhân cách cho hệ trẻ - Nhà trường tổ chức cho 100% giáo viên trường sinh hoạt trị theo chủ đề nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm, liên hệ với Ban tuyên giáo Thị ủy tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi, cung cấp thông tin cần thiết mang Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 18- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tính thời thị xã, tỉnh Tổ chức buổi sinh hoạt trị theo chuyên đề ví dụ: Chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nền nếp-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” * Bồi dưỡng lực, lòng bao dung sư phạm - Trải qua thực tế giảng dạy trường THPT nhiều năm qua nhận thấy việc tiếp thu giảng học sinh phụ thuộc nhiều vào khiếu sư phạm người thầy trực tiếp giảng dạy Cũng chương trình sách giáo khoa thế, học thầy dạy gây hứng thú, say mê em kích thích em hoạt động mạnh mẽ nhờ em hiểu sâu, nắm kiến thức tốt vận dụng thầy khác khơng chí gây buồn ngủ, ức chế gây tâm lí chán học mơn phần lớn em Vậy đâu ngun nhân khác khả sư phạm hai người thầy Vì việc bồi dưỡng lực sư phạm cho giáo viên nội dung bản, quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trưòng - Năng lực sư phạm gồm lực tổ chức thực trình dạy học lực tổ chức thực trình giáo dục Tri thức khoa học vững vàng sở, tảng lực sư phạm Vì vậy, việc khuyến khích, tạo điều kiện để thành viên tập thể sư phạm có điều kiện tiếp thu học tập kiến thức khoa học mới, tiên tiến, đại vấn đề cần thiết Muốn có tri thức khoa học người giáo viên việc thực tốt kế hoạch học tập, bồi dưỡng nhà trường phải: “Biến trình bồi dưỡng thành trình tự bồi dưỡng” 7.1.3.3 Giải pháp kinh tế: Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng xử phạt phân minh - Bất quan để quản lý tốt bên cạnh biện pháp quản lý hành chặt chẽ mà Ban giám hiệu thực để quản lý chuyên môn, Ban giám hiệu cần phải trọng đến vấn đề thi đua khen thưởng để động viên kịp thời kết hợp với giải pháp tâm lý giáo viên Công việc khen thưởng cần diễn kịp thời, người, việc, lúc để khuyến khích, động viên phong trào thi đua dạy học nhà trường Tùy vào điều kiện kinh phí nhà trường mà có chế độ khen thưởng thích hợp, khơng thể coi nhẹ cơng tác Các thành tích giáo viên công tác chuyên môn cần khen thưởng là: Đạt kết cao đợt thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, giáo viên có học sinh dự thi đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, giáo viên đạt giải kỳ thi soạn giáo án điện tử, thi viết sáng kiến kinh nghiệm Sở Giáo dục đào tạo tổ chức, giáo viên áp dụng công nghệ thông tin giảng dạy có hiệu quả, giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt Công việc cần phải thực cơng khai trước tập thể sư phạm nhằm kích thích nỗ lực cá nhân khác Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 19- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Đồng thời với việc khen thưởng giáo viên có thành tích cao việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Ban giám hiệu phải có hình thức xử lý phù hợp giáo viên chưa đạt yêu cầu chun mơn, giáo viên cố tình chây lì, bỏ tiết, không chấm trả theo thời gian qui định, không chuẩn bị đầy đủ giáo án, dạy chay không cho học sinh thực hành,… trước phải đến hình thức xử lý kỷ luật Theo tơi cán bộ, giáo viên vi phạm lần đầu người cán quản lý nên gặp riêng người để tìm hiểu ngun nhân, tâm tư nguyện vọng từ động viên khích lệ họ vượt qua khó khăn vướng mắc thời để vượt lên Trong trường hợp bắt buộc phải xử lý việc xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn phải nghiêm minh, công tạo hội cho họ khắc phục nhược điểm để vươn lên tốt Đối với giáo viên có trình độ chun mơn phương pháp giảng dạy yếu giao cho tổ chun mơn có trách nhiệm theo dõi giúp đỡ để tiến - Một giải pháp để làm tốt công tác khen thưởng kỷ luật nhà trường phải làm thật tốt công tác thi đua Công tác thi đua phải tổ chức thực cho thật khoa học, cơng bằng, dân chủ xác Những thông tin cần bảo mật: Không Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Cần xây dựng ban hành chế tuyển dụng đãi ngộ giáo viên phù hợp để thu hút người tài, người có lực cống hiến cho nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà - Tăng cường trang bị sở vật chất tốt để góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao chất lượng dạy, đặc biệt thực hành; - Tăng cường công tác đạo, kiểm tra sát hoạt động chuyên môn trường THPT tỉnh nhà - Kế hoạch chuyên môn Ban giám hiệu phải xây dựng chặt chẽ, cụ thể cơng khai từ đầu năm học có tính khả thi cao phụ thuộc điều kiện cụ thể nhà trường; - Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, lòng tự trọng cá nhân thực quy chế chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng… 10 Đánh giá lợi ích thu được: Bằng thực tế chứng minh với kết cụ thể từ năm học 2009-2010 đến năm học 2014-2015 taị trường THPT Xuân Hòa; Kết học năm học 2015-2016 đến hết học kỳ I năm học 2018-2019 trường THPT Bến Tre: - Chất lượng giáo dục đại trà văn hóa hạnh kiểm ổn định, phát triển, năm sau cao năm trước; khơng có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội; kỷ cương, nếp nhà trường việc dạy học ngày vào quy, hiệu Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 20- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc quả, thiết thực năm liền liên tục phấn đấu tập thể CBGV – Hội đồng sư phạm nhà trường xây dựng thành công trường THPT Xuân Hòa thành trường chất lượng cao khu vực thị xã Phúc Yên; Đến giai đoạn từ tháng 6-2015 lại tập thể CBGV-HĐSP nhà trường THPT Bến Tre xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 10-2018 theo xây dựng trường THPT Bến Tre thành trường trọng điểm thành phố Phúc Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược nhà trường xây dựng - Chất lượng HSG môn văn hóa cấp tỉnh nâng lên rõ rệt, có đạt giải Nhất, Nhì cấp tỉnh tham dự cấp Quốc gia đạt giải; - Nhà trường tham gia đầy đủ tất phong trào, hoạt động giáo dục toàn diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức đạt kết cao nhân dân địa phương, thị xã ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc ghi nhận như: đạt giải Nhất cấp tỉnh thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2013; đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Hội khỏe Phù Đổng cấp Ngành cấp tỉnh năm 2013, 2014; đạt giải cấp Quốc gia “cuộc thi ATGT phòng chống bạo lực học đường”; đạt giải cấp Quốc gia “cuộc thi Giải tốn máy tính cầm tay”; đồng thời mơ hình điểm cho nhiều hoạt động tổ chức hội thi-hội thao “Giáo dục quốc phòng-an ninh”; “Khi tơi tuổi 18”; “Đưa văn hóa dân gian vào giảng dạy trường THPT” góp phần tích cực vào việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “XanhSạch-Đẹp-Thân thiện” Đặc biệt Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2014 nhà trường THPT Xn Hòa có dự án “Tận dung nguồn phế thải Gypsum để điều chế đạm Amoni sunfat phục vụ sản xuất nông nghiệp” đạt giải Nhất Quốc gia tham gia dự thi Quốc tế Intel ISEF Hoa kỳ từ ngày 16/5 đến 20/5/2014, kết tặng Kỷ niệm chương Hiệp hội phân bón Hoa Kỳ Bằng khen Trung ương Đoàn, Quỹ sáng tạo trẻ VIFOTEC, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT… 10.1 Kết cụ thể qua năm học Trường THPT Xuân Hòa sau: Năm học 2009 - 2010 HSG cấp tỉnh: đạt 96 giải (4 giải nhất; 12 giải nhì; 37 giải ba; 43 giải KK) Thi giải toán MTCT: giải (2 giải nhì; giải ba; giải KK) Đại hội TDTT cấp tỉnh: giải (1 HC Vàng; HC Bạc ) Đỗ TN THPT: 344/345 em = 99,71% Đỗ ĐH&CĐ: đạt 198/345 em = 57,4% (đỗ ĐH 101/345 = 29,3%; CĐ 97/345 = 28,1% ) Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường đạt Danh hiệu Tiên tiến; Chi bộ: đạt TSVM; Cơng Đồn: đạt vững mạnh; Đoàn TN: đạt vững mạnh Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 21- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh: 02 đ/c; Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở: 12 đ/c; Lao động tiên tiến: 61/61 đ/c = 100% Năm học 2010 - 2011 HSG cấp tỉnh: đạt 118 giải (3 giải nhất; giải nhì; 54 giải ba; 52 giải KK) Thi giải toán MTCT K12: giải (1 giải nhì; giải ba; giải KK) So với năm học 2009-2010 số lượng, chất lượng HS đạt giải tăng năm trước HS đỗ TN THPT 396/396 em = 100% (tỷ lệ HS TN & Giỏi 29,2%) Đây năm tỷ lệ HS TNTHPT đạt 100%; có TN Khá + Giỏi đạt 29,2% Đỗ ĐH&CĐ: đạt 217/396 em = 54,8% (đỗ ĐH 131/396=33,1%; đỗ CĐ 86/396=21,7%) Đặc biệt: em Nguyễn Minh Hồng 12A1 đỗ thủ khoa-Khoa Toán trường ĐHSP HN 2; em Hồ Ngọc Phú 28,5 điểm đỗ ĐH Dược HN cao khu vực T.xã Phúc Yên; Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường đạt Danh hiệu Tiên tiến; Chi bộ: đạt TSVM; Cơng Đồn: đạt vững mạnh; Đồn TN: đạt vững mạnh - Cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh: 03 đ/c; Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở: 16 đ/c; Lao động tiên tiến: 59/59 đ/c = 100% Năm học 2011 - 2012 HSG cấp tỉnh: đạt 132 giải (1 giải nhất; 16 giải nhì; 52 giải ba; 63 giải KK) So với năm học 2010 - 2011 tăng 14 giải HS đỗ TN THPT 353/353 em = 100% (HS TN Khá & Giỏi 38,0% tăng năm học trước gần 9,0%) Đỗ ĐH&CĐ: đạt 193/353 em = 54,7% (đỗ ĐH 115/353=32,5% ; đỗ CĐ 78/353=22,1%) Có 02 em đạt điểm ĐH bình qn 24,0 điểm Em Hồng Anh Tuấn: đỗ ĐHY HN với 26,5 điểm; ĐH bách khoa HN 26,0 điểm; Em Nguyễn Phương Thảo: đỗ Học viện tài chính; ĐH Y HN với 24,5 điểm; Thi GVG cấp tỉnh: có thầy (cơ) đạt giải GVG cấp tỉnh: thầy Nguyễn Văn Vũ; cô Trần Thị Phương Loan; cô Nguyễn Thị Tiểu Phương 100% thầy (cô) giáo sử dụng giáo án có hỗ trợ cơng nghệ thông tin sử dụng máy chiếu Prozecto để phục vụ giảng dạy Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường đạt Danh hiệu Tiên tiến; Chi bộ: đạt TSVM; Cơng Đồn: đạt vững mạnh; Đoàn TN: đạt vững mạnh - Cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh: 03 đ/c; Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở: 27 đ/c; Lao động tiên tiến: 63/63 đ/c = 100% Năm học 2012 - 2013 HSG cấp tỉnh: 150 giải (1 giải nhất; 15 giải nhì; 47 giải ba; 87 giải KK) So với năm học trước số lượng, chất lượng giải tăng 18 giải Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 22- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc HS đỗ TN THPT: đạt 358/358 em, năm thứ liên tiếp đạt 100% TN THPT (trong tỷ lệ HS TN Khá-Giỏi 29,0% ) Đỗ ĐH&CĐ: đạt 236/358 em = 65,92% (ĐH: 164/358 = 45,81%; CĐ: 72/358 = 20,11%.) Điểm số TB môn thi 15,05 điểm, xếp thứ 329/2735 trường toàn quốc tăng 54 bậc; 10 em đạt điểm TB môn thi từ 24 điểm trở lên, tăng em với 16 lượt dự thi Các thi cấp tỉnh Sở GD&ĐT tổ chức: - Đạt giải Nhì cấp cụm: Cuộc thi Bạo lực học đường Bóng rổ Nữ; - Đạt giải Ba cấp tỉnh: Cuộc thi NC KHKT dành cho học sinh lớp 10+11; - Đạt giải KK cấp tỉnh tham dự thi cấp toàn quốc: Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn học sinh lớp 10+11; Đặc biệt Cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng lần thứ X” cấp tỉnh năm 2013: đạt giải Nhì tồn đoàn; đạt giải Nhất cấp tỉnh tiết mục song ca Giải Nhất tiết mục tốp ca Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường: đạt Tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc; Chi bộ: đạt TSVM; Cơng Đồn: đạt vững mạnh; Đồn TN: đạt vững mạnh - cá nhân: CSTĐ cấp Tỉnh: 01 đ/c; CSTĐ cấp Cơ sở: 25 đ/c; Lao động tiên tiến: 64/64 đ/c = 100% Năm học 2013 - 2014 HSG cấp tỉnh cấp quốc gia: đạt 169 giải Cấp Tỉnh: 166 giải (11 giải Nhất; 18 giải Nhì; 47 giải Ba 90 giải KK) Đặc biệt có HSG cấp quốc gia: đạt 03 giải (02 giải Nhất; 01 giải Nhì) Cuộc thi NC KHKT dành cho HS THPT đạt 01 giải Nhất lĩnh vực 01 giải Nhất toàn 1/6 dự án tham gia dự thi quốc tế Hoa Kỳ từ 16/5 đến 20/5/2014 Cuộc thi giải toán mạng Internet lớp 11 năm 2014 đạt 01 HC Bạc (tương đương giải Nhì) So với năm học 2012-2013, số lượng giải HSG cấp tỉnh (tăng 13 giải Nhất; 19 giải Nhì) Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường: đạt Tập thể lao động Tiên tiến; Chi bộ: đạt TSVM; Cơng Đồn: đạt vững mạnh; Đồn TN: đạt vững mạnh - cá nhân: Lao động tiên tiến: 64/64 đ/c = 100%; CSTĐ cấp Tỉnh: 01 đ/c; CSTĐ cấp Cơ sở: 15 đ/c; Năm học 2014 - 2015 HSG cấp tỉnh cấp quốc gia: đạt 172 giải Cấp Tỉnh: 169 giải (13 giải Nhất; 20 giải Nhì; 45 giải Ba 90 giải KK) Đặc biệt có HSG cấp quốc gia: đạt 03 giải (02 giải Nhất; 01 giải Nhì) Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 23- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Cuộc thi NC KHKT dành cho HS THPT đạt 01 giải Nhì lĩnh vực 01 giải Nhì tồn 1/9 dự án tham gia dự thi quốc gia Bắc Ninh; đạt 01 giải Nhì lĩnh vực đạt giải Ba tồn tham gia dự thi “Sáng tạo KHKT trẻ toàn quốc”quốc gia đạt giải Nhì; Cuộc thi giải tốn mạng Internet lớp 11 năm 2014 đạt 01 HC Bạc So với năm học 2013-2014, số lượng giải HSG cấp tỉnh tăng… Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường: đạt Tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc; Chi bộ: đạt TSVM; Cơng Đồn: đạt vững mạnh; Đoàn TN: đạt vững mạnh - cá nhân: CSTĐ cấp Tỉnh: 01 đ/c; CSTĐ cấp Cơ sở: 15 đ/c; Lao động TTXS: 12 đc đạt LĐTT 65/65 đ/c = 100% 10.2 Kết cụ thể qua năm học Trường THPT Bến Tre Học kỳ I năm học 2018-2019 sau: Năm học 2015 - 2016 Chất lượng giáo dục đại trà: xếp loại Hạnh kiểm Khá Tốt đạt 98,0%; xếp loại Học lực Khá Giỏi đạt 84,4% tăng năm học trước 6,4%; Chất lượng giáo dục mũi nhọn: đạt 104 giải cấp tỉnh (trong giải Nhất, Nhì, 32 Ba 57 giải KK); tăng 40 giải so với năm học trước; Một số học sinh điển hình như: em Nguyễn Mai Thủy Tiên, lớp 11A1, HSG toàn diện xuất sắc vừa chăm ngoan, học giỏi: đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Văn lớp 11; đạt giải Nhất cấp tỉnh thi hùng biện ATGT phòng chống bạo lực học đường; em Dương Tiến Đạt, lớp 10A1, đạt giải Nhì cấp tỉnh; giải Ba cấp Quốc gia thi KHKT tham gia dự thi sáng tạo Khoa học trẻ toàn quốc thầy Nguyễn Văn Đại hướng dẫn; em Nguyễn Thị Hồng Hạnh, lớp 10A1, đạt HCĐ Hội khỏe Phù Đổng tồn quốc Nguyễn Thị Vân hướng dẫn… nhiều học sinh khác nữa… Đỗ TN THPT: đỗ TN THPT quốc gia 232/233 em đạt 99,6%; Đỗ ĐH&CĐ: đạt 160/232 em = 69,0%; có 139/160 em = 86,9% đạt điểm sàn (15 điểm trở lên); 60/139 em đạt từ 20 điểm trở lên; 10 em đạt từ 24 điểm trở lên; lớp 12A1 cô Vũ Minh Thi GVCN giảng dạy mơn Hóa, có 33 em 33 em trúng tuyển vào ĐH xét tuyển đợt với tổng điểm môn thấp 18 điểm… Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: + Trường đạt Tiên tiến; Chi đạt TSVM; + Cơng Đồn đạt vững mạnh; Đồn TN đạt vững mạnh - Cá nhân: + LĐTT đạt 61/61 đ/c = 100%; LĐTT Xuất sắc: 04 đ/c + CSTĐ cấp Tỉnh 01 đ/c; CSTĐ cấp Cơ sở 08 đ/c; + UBND tỉnh khen 04 đ/c Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 24- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Kết thi TS vào lớp 10: tuyển 272 em = lớp, điểm thủ khoa em Lê Ngọc Minh với 39,2 điểm; khoa em Mai Nhật Nam Nguyễn Duy Quý đạt 39,0 điểm; Năm học 2016 – 2017 Chất lượng giáo dục đại trà: xếp loại Hạnh kiểm Khá Tốt đạt 99,0%; xếp loại Học lực Khá Giỏi đạt 79,2% tiếp tục trì ổn định phát triển; Chất lượng giáo dục Mũi nhọn: đạt 168 giải cấp tỉnh (3 giải Nhất; 18 giải Nhì; 51 giải Ba 96 giải KK) tăng so với năm học trước 66 giải (năm học 20152016 đạt 102 giải); Điểm bật nhà trường năm học 2016-2017 - Cuộc thi HSG lớp 12 với học sinh trường Chuyên Vĩnh Phúc có em Ngơ Huy Hồng lớp 12A1 mơn Vật lý đạt điểm cao khối không chuyên giành giải Ba cấp tỉnh cô Nguyễn Thị Minh Chinh bồi dưỡng; em Nguyễn Mai Thủy Tiên lớp 12A1 đạt giải Nhất môn Ngữ văn cô Mai Thị Ngọc Hoa bồi dưỡng… học sinh xuất sắc giành giải Nhất cấp tỉnh môn ngữ văn năm liên tục từ lớp 10, 11 12; - Cuộc thi Tiếng Anh mạng (IOE OSE) cấp tỉnh cấp quốc gia có nhiều tiến vượt bậc với số lường học sinh tham gia ngày đông, em Nguyễn Lê Thùy Linh lớp 11A4 đạt giải KK cấp quốc gia cô Lê Thị Minh Phương bồi dưỡng dự lễ tuyên dương trao giải Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội; - Cuộc thi Vật lý mạng lần tham gia dự thi giành kết tốt đạt 20 giải (1 Nhì; Ba 11 giải KK) thầy Nguyễn Văn Đại cô Nguyễn Thị Minh Chinh bồi dưỡng; - Cuộc thi Violympic mơn Tốn - Tiếng Việt Toán - Tiếng Anh mạng Internet: đạt 69 giải cấp tỉnh (9 giải Nhì; 24 giải Ba 36 giải KK); đặc biệt có 02 em đạt Huy chương Đồng em Đinh Thị Cẩm Tú em Vũ Ngọc Hiếu lớp 11A1, thầy Dương Ngọc Anh, mơn Tốn-Tin bồi dưỡng; Đặc biệt Hội thi giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II, năm 2017 tổ chức Trung tâm huấn luyện quốc gia quốc phòng, Miếu Mơn, Trương Mỹ, Hà Nội gồm 504 học sinh 56/63 tỉnh thành tham gia dự thi Đoàn học sinh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc gồm em (5/9 em học sinh trường THPT Bến Tre) cô Nguyễn Thị Ngọc môn GDTC GDQP-AN huấn luyện viên trưởng trực tiếp huấn luyện bồi dưỡng học sinh thầy Trần Đức đạt giải Nhất tập thể môn thi nhận thức chung; đứng thứ 7/56 đơn vị đạt giải KK toàn đoàn giải cá nhân môn bắn súng tiểu liên AK ném lựu đạn trúng hướng Bộ GD&ĐT tặng 02 Bằng khen Hội thao; Có 02 học sinh khối 12 đạt thành tích xuất sắc Chi giới thiệu cho học lớp cảm tình đảng, kết đạt loại giỏi Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 25- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ TN THPT quốc gia: 225/225 em = 100% Nhiều em đạt kết TNTHPT giỏi; Kết xét tuyển vào trường ĐH đợt có 60% em trúng tuyển (trong có nhiều em đõ vào trường ĐH tốp đầu nước như: ĐH Ngoại thương, ĐH Bách Khoa, ĐH Y, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH xây dựng, ĐH Tài kế tốn… đặc biệt em Ngơ Huy Hồng đạt 28,9 điểm, đứng thứ (Khối A) toàn tỉnh; em Nguyễn Mai Thủy Tiên đạt 27,1 điểm đứng thứ 23 (Khối D); em Nguyễn Hồng Hải, đứng thứ 37 (Khối B)… Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường đạt Tiên tiến xuất sắc; Chi đạt TSVM tiêu biểu năm liền; Cơng Đồn đạt vững mạnh; Đồn TN đạt vững mạnh - Cá nhân: + LĐTT đạt 60/60 đ/c = 100%; LĐTT Xuất sắc: 08 đ/c + CSTĐ cấp Tỉnh 01 đ/c; CSTĐ cấp Cơ sở 08 đ/c; + UBND tỉnh khen 04 đ/c Kết thi TS vào lớp 10: tuyển 303 em = lớp, với số lượng học sinh đông khu vực thị xã Phúc Yên; Năm học 2017 – 2018 Chất lượng giáo dục đại trà: Tổng số HS toàn trường: 841 em với 24 lớp SS 274 K12 % K11 267 % K10 300 % Tổng 841 % Lên lớp 274 % 100 267 100 298 99,33 839 99,76 Học lực Giỏi Khá 90 180 32,85 65,69 62 182 23,22 68,16 59 163 19,67 54,33 221 525 TB 1,46 23 8,61 76 25,33 103 25,09 12,25 62,43 Yếu SS 274 267 0,67 0,23 % 300 841 Tốt 269 98,18 253 94,76 272 90,67 794 94,41 Hạnh kiểm Khá TB 1,82 12 4,49 0,75 25 8,33 1,00 42 5,0 0,59 Như vậy, tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm Tốt Khá đạt 99,4%, khơng có HS xếp loại hạnh kiểm Yếu chứng tỏ ý thức thực KCNN học sinh có chiều hướng tiến rõ rệt, vượt bậc; Tỷ lệ học sinh Khá giỏi 87,52% , em có nhiều cố gắng vươn lên học tập; Có 6/24 tập thể lớp đạt Tiên tiến xuất sắc, 16 tập thể lớp tốt tập thể lớp đạt khơng có TT lớp yếu kém; Số HS lớp 12: 274/274 em đủ điều kiện ĐKDT THPT QG năm 2018 Chất lượng giáo dục mũi nhọn giải HSG cấp tỉnh cấp quốc gia Trong năm học nhà trường tham gia đầy đủ thi tỉnh tổ chức: đạt 72 giải cấp tỉnh (2 giải Nhất; 13 giải Nhì; 25 giải Ba 32 giải KK) giải Nhất Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 26- Yếu Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mơn Hóa học em Nguyễn Minh Triết-10A1 Vũ Minh Thi bồi dưỡng; 01 (HC Vàng) quốc gia môn Aerobic em Nguyễn Thị Hồng Hạnh lớp 12A1; Đánh giá chung năm học 2017-2018 - Kỷ cương nề nếp trường học tiếp tục ổn định, phát triển bền vững, khơng có HS CBGV vi phạm pháp luật Tập thể CBGV-NV HĐSP nhà trường ln đồn kết, thống cao, người làm việc có trách nhiệm, tự giác, nỗ lực phấn đấu vươn lên tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học - Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục ổn định (25,1% HSG toàn diện 62,4% HS tiên tiến); Chất lượng mũi nhọn tiếp tục ổn định số lượng chất lượng giải cấp tỉnh giải quốc gia năm học cụ thể sau: + Thi Văn hóa cấp tỉnh 54 giải (1 giải Nhất; giải Nhì; 14 giải Ba 32 giải KK) giải Nhất mơn Hóa học em Nguyễn Minh Triết-10A1 cô Vũ Minh Thi bồi dưỡng; + Thi KHKT cấp tỉnh: giải Nhì (1 giải Nhì lĩnh vực giải Nhì tồn cuộc) thầy Nguyễn Văn Đại - PHT hướng dẫn; + ĐH TDTT cấp tỉnh: giải (1 HCV; HCB HCĐ; + Cuộc thi GDQP AN: giải Ba giải Ba toàn đoàn; + Cuộc thi ĐH TDTT ngành GD đạt: Huy chương (2 HCB HCĐ) cô Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt Huy chương Bạc mơn đôi Nam Nữ Tennis cầu lông; cô Đinh thị Thanh Vân đạt Huy chương Đồng môn đôi Nữ cầu lông; thầy Trần Đức đạt Huy chương Đồng môn Đẩy tạ Vật dân tộc + Cuộc thi GV tài duyên dáng Ngành GD đạt giải Ba cô Đặng Thị Hằng; + Thi Thể thao cấp Quốc gia đạt: HCV Aerobic em Nguyễn Thị Hồng Hạnh; - Trong năm học vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, ngoại khóa giáo dục kỹ sống An tồn giao thơng, phòng chống bạo lực học đường, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sinh hoạt tập thể phù hợp chủ đề học sinh tích cực hưởng ứng tham gia tạo cho em kỹ ứng xử, giao tiếp tự tin sống; tổ chức đón tiếp giao lưu với đoàn cựu học sinh Miền Nam Vĩnh Phú 1968 - 1975 nhân kỷ niệm 50 năm học tập trường tri ân thầy cô mái trường… - Nhà trường thu hút nhiều nguồn học bổng thưởng cho em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập đạt HSG tỉnh, HSG toàn diện, học sinh tiên tiến… - Trong năm học nhà trường tiết kiệm nguồn chi đầu tư 100% bàn ghế cho học sinh khối 10, sửa chữa hệ thống điện ánh sáng, quạt điện cho học sinh, trồng chăm sóc xanh tạo mơi trường: “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện - An toàn”… Kết học tập kể chứng tỏ sức mạnh tinh thần đồn kết, trí HĐSP nhà trường, đặc biệt tận tâm, ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 27- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vươn lên giảng dạy thầy cô giảng; miệt mài chăm học tập em học sinh góp phần làm dày thêm trang sổ vàng truyền thống nhà trường 55 năm xây dựng - trưởng thành - phát triển Những kết mà trường THPT Bến Tre đạt hôm nhờ: Sự quan tâm đạo sát lãnh đạo cấp, ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Thị ủy-UBND thị xã Phúc Yên, Phường - Xã địa bàn; Sự phối hợp chặt chẽ Hội cha mẹ học sinh; Danh hiệu thi đua nhà trường đạt - Tập thể: Trường đạt Tiên tiến; Chi đạt TSVM; Cơng Đồn đạt vững mạnh; Đồn TN đạt vững mạnh - Cá nhân: + LĐTT đạt 61/63 đ/c (2 đ/c không xét Hạnh Hà) + LĐTT Xuất sắc: 08 đ/c + CSTĐ cấp Tỉnh 01 đ/c; CSTĐ cấp Cơ sở 08 đ/c; + UBND tỉnh khen 03 đ/c; Bộ GD&ĐT khen 01 đ/c Kết thi TS vào lớp 10: tuyển 313 em = lớp, với số lượng học sinh đông khu vực thị xã Phúc Yên; Kết Học kỳ I Năm học 2018 – 2019 sau: Chất lượng giáo dục đại trà Tổng số hs tỷ lệ % Khối 10 313 Tỷ lệ % Khối 11 297 Tỷ lệ % Khối 12 268 Tỷ lệ % Toàn trường 878 Tỷ lệ % Xếp loại Hạnh kiểm Tốt Khá TB Yếu 273 33 87,2 10,5 2,24 275 20 92,5 6,73 0,67 255 10 95,1 3,73 1,12 803 63 12 91,4 7,18 1,37 Giỏi 33 10,54 Xếp loại Học lực Khá TB Yếu 117 139 23 37,38 44,41 7,35 27 9,09 132 44,44 134 45,12 1,35 35 13,06 198 73,88 34 12,69 0,37 95 10,82 447 50,91 307 34,97 28 3,19 Kém 0,32 0,11 Chất lượng giáo dục đại trà so với năm học 2017-2018 ổn định; Kỷ cương nếp nhà trường có nhiều chuyển biến tiến triển tốt; Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt giải cấp tỉnh a Kết thi HSG văn hóa lớp 12: Đạt 22 giải (4 giải Nhì; giải Ba giải KK); tăng năm trước giải; b Cuộc thi KHKT: đạt giải (1 giải Ba lĩnh vực Hóa Sinh; giải KK lĩnh vực XH hành vi); Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 28- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc c Cuộc thi Olimpia: em Nguyễn Tùng Dương, lớp 11A1 đạt giải Ba thi tuần năm 19; Công tác đầu tư xây dựng CSVC nhà trường - Tổ chức LĐ vệ sinh thường xuyên XD môi trường sư phạm “Xanh-Sạch-đẹp” - Đầu tư trang thiết bị phòng máy tính, máy chiếu lớp; bàn ghế cho HS khối 10; - Xây dựng xong móng tường rào đổ, tiến hành xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh, nhà để xe cho CBGV, cải tạo lại toàn tường rào nhà trường hệ thống thoát nước…; - Bước sang năm 2019 nhà trường tiếp tục đầu tư để sửa chữa nhà lớp học tầng nhà tầng: thư viện, phòng mơn, phòng họp…; Trường công nhận đạt chuẩn Quốc gia từ tháng 10-2018 nhà trường theo kế hoạch xây dựng trường THPT Bến Tre thành trường trọng điểm thành phố Phúc Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược nhà trường 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến: 11.1 Trường THPT Xuân Hòa, liền năm từ năm học 2009-2010 đến 2014-2015; 11.2 Trường THPT Bến Tre, Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ tháng năm học 20152016 đến hết học kỳ I năm học 2018-2019 tiếp tục bổ sung hoàn thiện… Số Tên tổ chức/cá Địa Phạm vi/Lĩnh vực TT nhân áp dụng sáng kiến Trường THPT Phường Xuân Hòa, thị Công tác quản lý Hiệu trưởng nhà trường Xuân Hòa Trường THPT Bến Tre xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh (từ tháng 9-2009 đến tháng 5-2015) Phúc Phường Hùng Vương, Công tác quản lý Hiệu trưởng nhà trường thành phố Phúc Yên, (từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2019) tỉnh Vĩnh Phúc Phúc Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Phúc Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Tác giả sáng kiến Nguyễn Thanh Hiên Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 29- Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu tham khảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI XII Luật Giáo dục 2005 Luật giáo dục sửa đổi… Điều lệ Trường THPT 2005 sửa đổi… - Thực trạng Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trường THPT Xn Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; - Thực trạng Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trường THPT Bến Tre, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; - Chiến lược phát triển giáo dục 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 trường THPT Bến Tre, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; Giáo trình tập I, II, III Học viện Quản lý giáo dục… - Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 đến năm học 2014-2015 phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 đến năm học 2015-2016 trường THPT Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; - Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016; 2016-2017 phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017; 2017-2018 trường THPT Bến Tre, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Các giảng Xây dựng phát triển đội ngũ Các giảng Quản lý hoạt động dạy học trường THPT… Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 30- ... số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học thầy trò trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.1.1 Cơ sở khoa học số giải pháp quản lý công tác chuyên. .. Xác định sở khoa học việc quản lý công tác chuyên môn nhà truờng nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường THPT Bước 2: Thực trạng quản lý công tác chuyên môn năm qua trường THPT Bến Tre, thành... giải Tác giả: Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc -Trang 22 - Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 ND SKKN Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường THPT, 2 ND SKKN Một số giải pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay