Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, )

718 13 0
  • Loading ...
1/718 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 00:56

Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ) Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ) Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ) Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ) Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ) TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÝ A Ablation Abundant Abyss Accretion Accumulate Acid rain Acreage Activity Adapt Add Administer Administrative Advance Advection Afforest African African Agent Agricultural Air Aiguille Alabaster Allocation Alluvial N Adj N N V N N N V V V Adj N N V N Adj N Adj N N N N Adj /æb'leiʃn/ /ə'bʌndənt/ /ə'bis/ /æ'kri:ʃn/ /ə'kju:mjuleit/ /'æsid'rein/ /'eikəriʤ/ /æk'tiviti/ /ə'dæpt/ /æd/ /əd'ministə/ /əd'ministrətiv/ /əd'vɑ:ns/ /əd'vekʃən/ /æ'fɔrist/ /'æfrikə/ /'æfrikən/ /'eiʤənt/ /,ægri'kʌltʃərəl/ /eə/ /'eigwi:l/ /'æləbɑ:stə/ /æ,lə'keiʃn/ /ə'lu:vjəl/ Sự tải mòn, tiêu mòn Dồi dào, phong phú Vực sâu, vực thẩm Sự lớn dần lên, phát triển dần lên Tích lũy Mưa axit Diện tích (tính theo mẫu Anh) Sự tích cực, hoạt động Thích nghi Làm tăng thêm, thêm vào Quản lí Hành Sự tiến lên, chuyển động lên phía trước (Khí tượng) bình lưu Trồng gây rừng, trồng rừng Người Châu Phi (thuộc) Châu Phi Tác nhân, người địa lí (Thuộc) nơng nghiệp Khơng khí, bầu khơng khí Mỏn đá nhọn, núi đá đỉnh nhọn (Khoáng chất) thạch cao tuyết hoa Sự định, phân phối (Thuộc) bồi tích, (thuộc) đất bồi, (thuộc) ph ù sa LANGMASTER.EDU.VN Alluvium Altitude Ambit Amber America Amphibian An imaginary Ancient Angle Animal Annihilate Annual Annular ellipse Antarctic cir cle Anticline Apart Appears Approximately Aquiculture Aquatic Arable Archeology Archeozoic Archipelago Architectural Arctic Arctic circle Arctic ocean Area N N N N N Adj Adj N N N V Adj N N N Adv Adv Adv N Adj Adj N Adj N Adj N N N N /ə'lu:vjəm/ /'æltitju:d/ /'æmbit/ /'æmbə/ /ə'merikə/ /æm'fibiən/ /i'mæʤinəri/ /'einʃənt/ /'æɳgl/ /'æniməl/ /ə'naiəleit/ /'ænjuəl/ /'ænjulə i'lips/ /ænt'ɑ:ktik /krik/ /'æntiklain/ /ə'pɑ:t/ /ə'piə/ /ə'prɔksimətli// /,ækwə'kʌlt∫ə/ /ə'kwætik/ /'ærəbl/ /,æki’ɔləʤi/ /,ɑ:keiə'zouik/ /,ɑ:ki'peligou/ /,ɑ:ki'tektʃərəl/ /'ɑ:ktik/ /'ɑ:ktik krik/ /'ɑ:ktik 'ouʃn/ /'eəriə/ Bồi tích, đất bồi, đất phù sa Độ cao ((thường)so với mặt nước biển) Ranh giới, giới hạn Hổ phách (địa lí) Châu Mỹ (Động vật học) lưỡng cư Tương tự Xưa, cổ Góc Động vật Hủy diệt, tiêu diệt Hàng năm Nhật thực hình khun Vòng cực nam (Địa lí, địa chất) nếp lồi Qua bên, bên; riêng ra, xa Xuất hiện, Khoảng chừng, độ chừng Nghề nuôi trồng thủy sản Sống nước, mọc nước Trồng trơt dược (đất) Khảo cổ học (Địa lí, địa chất) (thuộc) đại thái cổ Quần đảo (Thuộc) kiến trúc (Thuộc) phương bắc, (thuộc) bắc cực Vòng bắc cực Bắc Băng Dương Diện tích, bề mặt LANGMASTER.EDU.VN Arete Argillite Arisen Arkose Arroyo Artesian well Aseismic Ash Asia Assemble Associate Asteroid Astrobotany Astrobiology Astronaut Astronautics Astronomer Astronomy Asthenosphere Atlantic Atmosphere Atoll Attraction Autumn Autumn equinox Avalanche Average Avoid Awash N N V N N N N N N N Adj N N N N N N N N N N N N N N N N V Adj /ə'reit/ /'a:dʒilait/ /ə'raiz/ /'a:kouz/ /ə'rɔiou/ /ɑ:'ti:ziən'wel/ /ei'saizmik/ /æʃ/ /'eiʤə';eiʃə/ /ə'sembl/ /ə'souʃiit/ /'æstərɔid/ /,æstrə'bɔtəni/ /,æstrəbai'ɔlədʒi/ /'æstrənɔ:t/ /,æstrə'nɔ:tiks/ /əs'trɔnəmə/ /əs'trɔnəmi/ /,æsθə'nɔsfiə/ /ət'læntik/ /'ætməsfiə/ /'ætɔl/ /ə'trækʃn/ /'ɔ:təm/ /'ɔ:təm 'i:kwinɔks/ /'ævəlɑ:nʃ/ /'ævəriʤ/ /ə'vɔid/ /ə'wɔ∫/ Đỉnh núi nhọn (Khoáng chất) acgilit Phát sinh do, xuất (Khoáng chất) acco Kênh, lạch Giếng phun Chống động đất Tro bụi (địa lí) Châu Á Tích tụ, tập hợp, tụ hợp Kết hợp, liên đới Hành tinh nhỏ Thực vật học vũ trụ Sinh vật học vũ trụ Phi hành gia, nhà du hành v ũ trụ Nghành du hành vũ trụ Nhà thiên văn học Thiên văn học Quyển mềm Đại Tây Dương Khí quyển, khơng khí Đảo san hơ vòng Sự thu hút, hấp dẫn Mùa thu Thu phân (22/9) Tuyết lở Mức trung bình Tránh, tránh xa, ngăn ngừa Bị sóng đi, bị sóng đ ưa LANGMASTER.EDU.VN Aware Away Axis Azimuthal Azonal B Backward Backwash Badland Barchan Barrier Basalt Basement Basin Batholith Bathymetry Bauxite Bay Beach Beb accretion Bed Bedrock Belt Beneath Benefit Beryl Billion Big bang theory Bit Adj Adv N Adj Adj /ə'weə/ /ə'wei/ /'æksis/ /,æzi'mju:θəl/ /ei'zounəl/ Nhận thấy, nhận thức thấy Xa, cách xa, rời xa Trục (Thuộc) góc phương vị (Địa lí) phi địa đới Adj N N N N N N N N N N N N N N N N Prep N N N N N /'bækwəd/ /'bækwɔʃ/ /'bæd,lændz/ /bɑ:'kɑ:n/ /bæriə/ /'bæsɔ:lt/ /'beismənt/ /'beisn/ /'bæθəliθ/ /bə'θimitri/ /'bɔ:ksait/ /bei/ /bi:tʃ/ /bed æ'kri:ʃn/ /bed/ /bed rɔk/ /belt/ /bi'ni:θ/ /'benifit/ /'beril/ /'biljən/ /'big bỉη 'θiəri/ /bit/ Về phía sau, giật lùi, lạc hậu Nước xoáy ngược, nước cuộn ngược Vùng đất xấu, cằn cỗi màu mỡ Đụn cát bị gió thổi th ành hình lưỡi liềm Chướng ngại vật, hàng rào (Khống chất) bazan Nền móng (Địa lí, địa chất) l ưu vực Thể nén Phép đo độ sâu biển (Khoáng chất) bauxit Vũng, vịnh Bãi biển Sự bồi lắng dòng chảy Nền, lớp, lòng(sơng ) Đá Vành đai thấp, Lợi, lợi ích (Khống chất) berin (Mỹ) tỉ Thuyết vụ nổ hình thành vũ trụ Miếng, mảnh LANGMASTER.EDU.VN Biodiversity Biology Biosphere Biotite Black gold Black hole Black lead Blanket Blizzard Bog Bond Border Border land Bottom Boulder Break Brecciate Brushwood Butte N N N N N N N N N N V N N N N N V N N /,baiəudai'vəsiti/ /bai'ɔləʤi/ /baiəsfiə/ /’baiəutait/ /'blæk'gould/ /'blækhoul/ /'blækled/ /'blæɳkit/ /'blizəd/ /bɔg/ /bɔnd/ /'bɔ:də/ /'bɔ:də lỉnd/ /'bɔtəm/ /'bouldə/ /breik/ /brekieit/ /'brʌʃwud/ /bju;t/ Tính đa dạng sinh học Sinh vật học Sinh Mica đen Dầu mỏ Lổ đen (Khoáng chất) grafit Phong cảnh Trận bão tuyết Đầm lầy Chất dính kết, nối ghép Giáp với, tiếp giáp Vùng biên giới Phần cùng, đáy (Địa lí, địa chất) tảng lăn, đá cuội Vết nứt Làm đá mảnh vụn Bụi ụ đất, mô đất C Cascade Calcite Caldera Canal Carbonate Career Cartographer Catchment N N N N N N N N /kæs'keid/ /'kælsait/ /kæl' deərə/ /kə'næl/ /'kɑ:bənit/ /kə'riə/ /kɑ:'tɔgrəfə/ /'kætʃmənt/ Thác nước (Khoáng chất) canxit Hõm chảo, miệng núi lửa Kênh, sơng đào Khí cacbonat Nghề, nghề nghiệp Người vẽ đồ Sự hứng nước, dẫn nước LANGMASTER.EDU.VN Cause Cave Cementation Center Channel Chemical Chert Circle Circular motion Circular orbit Circumnavigate Citizen Classify Clay Climate Cloud Cluster Coal Coast Coastal Coastline Cold Combination Combine Community Comet Compass Concentrate Confluence N N N N N N N N N N V N V N N N N N N Adj N Adj N V N N N V N /kɔ:z/ /'keiv/ /,si:men'teiʃn/ /'sentə/ /'tʃænl/ /'kemikəl/ /tʃə;t/ /'sə:kl/ /'sə:kjulə 'mouʃn/ /'sə:kjulə 'ɔ:bit/ /,sə:kəm'nævi'geiʃn/ /'sitizn/ /'klæsifai/ /klei/ /'klaimit/ /klaud/ /'klʌstə/ /koul/ /koust/ /'koustəl/ /'koustlain/ /kould/ /,kɔmbi'neiʃn/ /'kɔmbain/ /kə'mju:niti/ /'kɔmit/ /'kʌmpəs/ /'kɔnsentreit/ /'kɔnfluəns/ Nguyên nhân Hang, động Sự gắn kết Tâm, trung tâm Kênh Hóa chất Đá phiến silic Đường tròn, hình tròn Chuyển động tròn Quỹ đạo tròn Đi vòng quanh(trái đất…) đường biển Người dân thành thị, công nhân Sắp xếp cho có hệ thống, phân loại Đất sét Khí hậu, miền khí hậu Mây, đám mây Thu gộp, hợp lại Than đá Bờ biển, miền duyên hải (Thuộc) bờ biển, (thuộc) miền duyên hải Bờ biển, hình dáng bờ biển Lạnh, lạnh lẽo, nguội Sự phối hợp, kết hợp Kết hợp, phối hợp Cộng đồng Sao chổi, thiên thạch La bàn Tập trung, tề tựu, tụ họp Chỗ hợp dòng, ngã sơng LANGMASTER.EDU.VN Connect Consequence Considerable Contain Content Continent Continent crust Convection current Covergence Cool Core Cover Cracked Crater Create Creature Crevasso ridge Crinkle Crop Cross Crust Crystallization Cumulus Current Curtain Cut Cycle Cyclgenesis D V N Adj V N N N N Adj Adj N Adj Adj N V N N N N N N N N N N N N N /kə'nekt/ /'kɔnsikwəns/ /kən'sidərəbl/ /kən'tein/ /'kɔntent/ /'kɔntinənt/ /,kɔnti'nentl krʌst/ /kən'vekʃn 'kʌrənt/ /kən'vəʤənt/ /ku:l/ /'kʌvə/ /krækt/ /'kreitə/ /kri:'eit/ /'kri:tʃə/ /kri'væs riʤ/ /'kriηkl/ /krɔp/ /krɔs/ /krʌst/ /,kristəlai'zeiʃn/ /'kju:mjuləs/ /'kʌrənt/ /'kə:tn/ /kʌt/ /'saikl/ /saiklou'ʤensis/ Kết nối Hậu quả, kết Đáng kể, to lớn Bao gồm, gồm có Hàm lượng Lục địa, đại lục Vỏ lục địa Dòng đối lưu nhiệt Sự hội tụ Mát mẻ Nhân Che, phủ, bao phủ Rạn, nứt Miệng núi lửa Thành tạo, gây Sinh vật Gờ khe nứt Khúc quanh co, khúc cong Vụ, mùa Đi qua Vỏ Trái Đất Sự kết tinh Mây tích Dòng đối lưu Bức (khói, sương) Sự cắt, đốn Chu kì, chu trình Sự phát sinh khí xốy tụ LANGMASTER.EDU.VN Danger Dangerous Debris Declination Decline Defiance Deficient Deflation Deforest Deforestation Deformation Degree Degringolade Delicate Delta Demand Demographic Dense Densely Density Depend Dephasing Deposit Deposition Depth Describe Desert Destination Destroy N Adj N N N N Adj N V N N N N Adj N N Adj Adj Adv N V N N N N V N N V /'deinʤə/ /'deinʤrəs/ /'debri:/ /,dekli'neiʃən/ /di'klain/ /di'faiəns/ /di'fiʃənt/ /di'fleiʃn/ /di'fɔrist/ /di,fɔris'teiʃn/ /'di:fɔ:'meiʃn/ /di'gri:/ /di’gringəleid/ /'delikit/ /'deltə/ /di'mɑ:nd/ /,di:mə'græfik/ /dens/ /’densli/ /'densiti/ /di'pend/ /di:'feiziɳ/ /di'pɔzit/ /,depə'ziʃn/ /depθ/ /dis'kraib/ /di'zə:t/ /,desti'neiʃn/ /dis'trɔi/ Sự nguy hiểm Nguy hiểm, tợn Mảnh vỡ, mảnh vụn Độ lệch,độ thiên, nghiêng Sự suy tàn Sự thách thức Thiếu hụt Thổi mòn, phong hóa Phá rừng Sự phá rừng Sự biến dạng Độ (90) Sự xuống dốc Mỏng manh Châu thổ, tam giác châu Sự đòi hỏi Nhân học Đông đúc Rậm rạp Mật độ, độ dày Phụ thuộc Sự lệch pha Mỏ, khoáng sản Sự lắng đọng Chiều sâu Diễn tả Sa mạc Nơi đến Phá hủy LANGMASTER.EDU.VN Destruction Deteriorate Develop Diagenesis Diatom Diatomite Difference Diffuse Dike Dip Direct Directly Disappearing Disastrous Discard Discover Disintegrate Distinctive Distinguishable Distribute District Diurnal Diversity Divide Dome Domestic Downhill Downstream Dramatically N V v N N N N Adj N N Adj Adv V Adj V V V Adj Adj v N Adj N N N Adj Adj N Adv /dis'trʌkʃn/ /di'tiəriəreit/ /di'veləp/ /,daiə’ʤenisis/ /'daiətəm/ /dai'ætəmait/ /'difrəns/ /di'fju:s/ /daik/ /dip/ /di'rekt/ /di'rektli/ /dis’əpiəriɳ/ /di'zɑ:strəs/ /dis’ka:d/ /dis'kʌvə/ /dis'intigreit/ /dis'tiɳktiv/ /dis'tiɳgwiʃəbl/ /dis'tribju:t/ /'distrikt/ /dai'ə:nl/ /dai’vəsiti/ /di'vaid/ /doum/ /də'mestik/ /'daun'hil/ /'daun'stri:m/ /drə’mætikli/ Sự phá hủy Làm hư hỏng Thuyết minh, trình bày Sự thành tạo đá trầm tích Tảo silic (tảo điatome), tảo cát Đi-a-tơ-mit (khống chất) Tính khác Tán xạ Con đê Độ nghiêng (kim la bàn); độ dốc Đi từ tây sang đông, thuận hành Thẳng, Biến Tai hại, thảm khốc Loại bỏ Khám phá Phân hủy Đặc biệt, để phân biệt Có thể phân biệt Phân loại Khu vực, quận, huyện Một ngày đêm Tính đa dạng Đường phân thủy, đường phân lưu Mái vòm,đỉnh tròn, mái bát úp Nội địa, nước Xuống dốc Hạ lưu Đột ngột LANGMASTER.EDU.VN Drop Drought Drug Dry Dune Dust Dust-storm E Early Earning Earth Earthflow Earthquake Ecliptic Ecologic Economic Economist Edge water Education Effect Efficient Element Elevated Elevation Eliminate Embrace Empty Enable Encircle V N N Adj N N N /drɔp/ /draut/ /drʌg/ /drai/ /dju:n/ /dʌst/ /dʌst stɔ:m/ Lắng xuống Hạn hán Ma túy Khô hạn Đụn cát, cồn cát Bụi, phấn hoa Cơn bão bụi Adj N N N N N Adj Adj N N N N Adj N Adj N V V V V V /´ə:li/ /´ə:niη/ /ə:θ/ /'ə:θflouw/ /'ə:θkweik/ /i'kliptik/ /,ekə'lɔʤik/ /¸i:kə’nɔmik/ /i:'kɔnəmist/ /eʤ 'wɔ:tə/ /,edju:'keiʃn/ /i'fekt/ /i'fiʃənt/ /'elimənt/ /'eliveitid/ /ˌɛləˈveɪʃən/ /i'limineit/ /im'breis/ /'empti/ /i'neibl/ /in´sə:kl/ Đầu mùa, ban đầu Thu nhập Trái đất Đất chảy Sự trấn động, động đất Đường hoàng đạo Sinh thái học Mang lợi, có lợi Nhà kinh tế học Nước rìa Sự giáo dục Năng suất Có hiệu Yếu tố Được nâng lên Sự nâng lên Loại ra, loại trừ Bao quát Chảy vào (đổ (sông) Khả Bao quanh LANGMASTER.EDU.VN 10 14.2 Advance Payment - Tạm ứng 14.3 Application for Interim Payment Certificates - Xin cấp Chứng toán tạm 14.4 Schedule of Payments - Kế hoạch Thanh toán 14.5 Plant and Materials intended for the Works - Thiết bị vật liệu dùng cho cơng trình 14.6 Issue of Interim Payment Certificates - Cấp Chứng toán tạm 14.7 Payment - Thanh toán 14.8 Delayed Payment - Thanh toán bị chậm chễ 14.9 Payment of Retention Money - Thanh toán khoản tiền giữ lại 14.10 Statement at Completion - Báo cáo hoàn thành 14.11 Application for Final Payment Certificate - Xin cấp Chứng toán cuối 14.12 Discharge - Trang trải xong 14.13 Issue of Final Payment Certificate - Cấp Chứng toán cuối 14.14 Cessation of Employer’s Liability - Chấm dứt trách nhiệm Chủ đầu 14.15 Currencies of Payment - Tiền tệ toán 15 TERMINATION BY EMPLOYER - CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU 15.1 Notice to Correct - Thông báo sửa chữa 15.2 Termination by Employer - Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu 15.3 Valuation at Date of Termination - Đánh giá ngày chấm dứt 15.4 Payment after Termination - Thanh toán sau chấm dứt hợp đồng 15.5 Employer’s Entitlement to Termination for Convenience - Quyền chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu 15.6 Corrupt or Fraudulent Practices - Hành vi tham nhũng gian lận 16 SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR - TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU 16.1 Contractor’s Entitlement to Suspend Work - Quyền Nhà thầu tạm ngừng công việc 16.2 Termination by Contractor - Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu 16.3 Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment - Ngừng công việc di dời thiết bị Nhà thầu 16.4 Payment on Termination - Thanh toán chấm dứt Hợp đồng 17 RISK AND RESPONSIBILITY - RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM LANGMASTER.EDU.VN 17.1 Indemnities - Bồi thường 17.2 Contractor’s Care of the Works - Sự cẩn trọng Nhà thầu cơng trình 17.3 Employer’s Risks - Rủi ro Chủ đầu 17.4 Consequences of Employer’s Risks - Hậu rủi ro Chủ đầu 17.5 Intellectual and Industrial Property Rights - Quyền sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp 17.6 Limitation of Liability - Giới hạn trách nhiệm 17.7 Use of Employer’s Accommodation/Facilities - Sử dụng chỗ ở/phương tiện Chủ đầu 18 INSURANCE - BẢO HIỂM 18.1 General Requirements for Insurances - Các yêu cầu chung bảo hiểm 18.2 Insurance for Works and Contractor’s Equipment - Bảo hiểm cơng trình thiết bị Nhà thầu 18.3 Insurance against Injury to Persons and Damage to Property - Bảo hiểm tổn thương cho người thiệt hại tài sản 18.4 Insurance for Contractor’s Personnel - Bảo hiểm nhân lực Nhà thầu LANGMASTER.EDU.VN   Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa tàu chở hàng) C.&F (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa cước phí khơng bao gồm bảo hiểm C.I.F (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm cước phí Cargo: Hàng hóa (vận chuyển tàu thủy máy bay) Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ) Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-tennơ) Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan Customs declaration form: tờ khai hải quan Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế) F.a.s (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng khơng gồm chi phí chất hàng lên tàu F.o.b (free on board): Người bán chịu trách nhiệm đến hàng chất lên tàu LANGMASTER.EDU.VN    1    Freight: Hàng hóa vận chuyển Irrevocable: Không thể hủy ngang; unalterable - irrevocable letter of credit (tín dụng thư khơng hủy ngang) Letter of credit (L/C): Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá trả tiền thời gian qui định Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hố xuất trình chứng từ phù hợp với qui định L/C Ngân hàng mở theo yêu cầu người nhập khẩu) Merchandise: Hàng hóa mua bán Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu gửi kèm với hàng hóa để thể chúng kiểm tra) Pro forma invoice: Hóa đơn tạm thời Quay: Bến cảng; wharf - quayside (khu vực sát bến cảng) To incur (v): Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) - To incur a penalty (v): Chịu phạt - To incur expenses (v): Chịu phí tổn, chịu chi phí - To incur Liabilities (v): Chịu trách nhiệm - To incur losses (v): Chịu tổn thất LANGMASTER.EDU.VN    2    - To incur punishment (v): Chịu phạt - To incur debt (v): Mắc nợ - To incur risk (v): Chịu rủi ro - Indebted (adj): Mắc nợ, thiếu lại - Indebtedness (n): Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ - Certificate of indebtedness (n): Giấy chứng nhận thiếu nợ + Premium (n): Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách - Premium as agreed: Phí bảo hiểm thỏa thuận - Premium for double option: Tiền cược mua bán - Premium for the call: Tiền cược mua, tiền cược thuận - Premium for the put: Tiền cược bán, tiền cược nghịch - Premium on gold: Bù giá vàng - Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung - Export premium: Tiền thưởng xuất - Extra premium: Phí bảo hiểm phụ LANGMASTER.EDU.VN    3  - Hull premium: Phí bảo hiểm mộc (khơng khấu trừ hoa hồng mơi giới), phí bảo hiểm tồn - Insurance premium: Phí bảo hiểm + Loan (n): Sự cho vay, cho mượn, tiền cho vay; công trái (v): Cho vay, cho mượn (Mỹ) - Loan at call (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn - Loan on bottomry (n): Khoản cho vay cầm tàu - Loan on mortgage (n): Sự cho vay cầm cố - Loan on overdraft (n): Khoản cho vay chi trội - Loan of money (n): Sự cho vay tiền - Bottomry loan (n): Khoản cho vay cầm tàu - Call loan (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn - Demand loan (n): Khoản vay không kỳ hạn, cho vay không kỳ hạn - Fiduciary loan (n): Khoản cho vay khơng có đảm bảo - Long loan (n): Khoản vay dài hạn, cho vay dài hạn - Short loan (n): Khoản vay ngắn hạn, cho vay ngắn hạn - Unsecured insurance (n): Sự cho vay không bảo đảm, không chấp LANGMASTER.EDU.VN    4      - Warehouse insurance (n): Sự cho vay cầm hàng, lưu kho - Loan on interest (n): Sự cho vay có lãi + Tonnage (n): Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước - Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa - Stevedorage (n): Phí bốc dở + Stevedore (n): Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ (v): Bốc dỡ (Mỹ) - Stevedoring (n): Việc bốc dỡ (hàng) +Debit (n): Sự ghi nợ, nợ, khoản nợ, bên nợ (v): Ghi vào sổ nợ - Convertible debenture (n): Trái khốn đổi thành vàng thành đơla - Debenture holder (n): Người giữ trái khoán - Fixed interest bearing debenture (n): Trái khoán chịu tiền lãi cố định - Graduated interest debebtures (n): Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến - Issue of debenture (n): Sự phát hành trái khoán - Redeem debenture (n): Trái khoán trả dần LANGMASTER.EDU.VN    5    - Registered debenture (n): Trái khoán ký danh - Simple debenture (n): Giấy nợ khơng chấp - Unissued debenture (n): Cuống trái khoán - Variable interest debenture (n): Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi - Debit advice (n): Giấy báo nợ +Wage (n): Tiền lương, tiền công - Actual wages (n): Tiền lương thực tế - Contractual wages (n): Tiền lương khoán - Day’s wages (n): Tiền lương công nhật - Fixed wages (n): Tiền lương cố định - Hourly wages (n): Tiền lương - Job wages (n): Tiền lương theo - Maximum wages (n): Tiền lương tối đa - Minimum wages (n): Tiền lương tối thiểu - Money wages (n): Tiền lương danh nghĩa - Monthly wages (n): Tiền lương hàng tháng LANGMASTER.EDU.VN    6    - Real wages (n): Tiền lương thực tế (trừ yếu tố lạm phát) - Real payments (n): Sự trả tiền lương - Piece wages (n): Tiền công theo đơn vị sản phẩm   LANGMASTER.EDU.VN    7  Một số từ tiếng Anh Y học * Bệnh: Disease, sickness, illness * Bệnh bạch hầu: Diphteria * Bệnh bại liệt trẻ em: Poliomyelitis * Bệnh cùi (hủi, phong): Leprosy - Người: leper * Bệnh cúm: Influenza, flu * Bệnh dịch: Epidemic, plague * Bệnh đái đường: Diabetes * Bệnh đau dày: Stomach ache * Bệnh đau khớp (xương): Arthralgia * Bệnh đau mắt (viêm kết mạc): Sore eyes (conjunctivitis) * Bệnh đau mắt hột: Trachoma * Bệnh đau ruột thừa: Appendicitis * Bệnh đau tim: Hear-disease * Bệnh đau gan: Hepatitis (a) Viêm gan: hepatitis (b) Xơ gan: cirrhosis * Bệnh đậu mùa: Small box * Bệnh động kinh: Epilepsy * Bệnh đục nhân mắt: Cataract * Bệnh hạ cam, săng: Chancre * Bệnh hen (suyễn): Asthma * Bệnh ho, ho gà: Cough, whooping cough * Bệnh hoa liễu (phong tình): Venereal disease * Bệnh kiết lỵ: Dysntery * Bệnh lao: Tuberculosis, phthisis (phổi) * Bệnh lậu: Blennorrhagia * Bệnh liệt (nửa người): Paralysis (hemiplegia) * Bệnh mạn tínhChronic: disease * Bệnh ngồi da: Skin disease * (Da liễu)Khoa da: (dermatology) * Bệnh nhồi máu (cơ tim): Infarct (cardiac infarctus) * Bệnh phù thũng: Beriberi * Bệnh scaclatin(tinh hồng nhiệt): Scarlet fever * Bệnh Sida: AIDS LANGMASTER.EDU.VN * Bệnh sốt rét: Malaria, paludism * Bệnh sốt xuất huyết: Dengue fever * Bệnh sởi: Measles * Bệnh xưng khớp xương: Arthritis * Bệnh táo: Constipation * Bệnh tâm thần: Mental disease * Bệnh thấp: Rheumatism * Bệnh thiếu máu: Anaemia * Bệnh thuỷ đậu: Chicken-pox * Bệnh thương hàn: Typhoid (fever) * Bệnh tim: Syphilis * Bệnh tràng nhạc: Scrofula * Bệnh trĩ: Hemorrhoid * Bệnh ung thư: Cancer * Bệnh uốn ván: Tetanus * Bệnh màng não: Meningitis * Bệnh viêm não: Encephalitis * Bệnh viêm phế quản: Bronchitis * Bệnh viêm phổi: Pneumonia * Bệnh viêm ruột: Enteritis * Bệnh viêm tim: Carditis * Bệnh học tâm thần: Psychiatry * Bệnh lý: Pathology * Bệnh SIDA (suy giảm miễn dịch): AIDS * Bệnh viện: Hospital * Bệnh nhân: Patient, sick (man, woman) * Bà đỡ: Midwife * Băng: Bandage * Bắt mạch: To feel the pulse * Buồn nôn: A feeling of nausea * Cảm: To have a cold, to catch cold * Cấp cứu: First-aid * Cấp tính (bệnh): Acute disease * Chẩn đoán: To diagnose, diagnosis * Chiếu điện: X-ray * Chóng mặt: Giddy LANGMASTER.EDU.VN * Dị ứng: Allergy * Đau âm ỉ: Dull ache * Đau buốt, chói: Acute pain * Đau họng: Sore throat * Đau răng: Toothache * Đau tai: Ear ache * Đau tay: To have pain in the hand * Đau tim: Heart complaint * Điều trị: To treat, treatment * Điều trị học: Therapeutics * Đơn thuốc: Prescription * Giun đũa: Ascarid * Gọi bác sĩ: To send for a doctor * Huyết áp: Blood pressure * Chứng: IstêriHysteria * Khám bệnh: To examine * Khối u: Tumuor * Loét,ung nhọt: Ulcer * Mất ngủ: Insomnia * Ngất: To faint, to loose consciousness * Ngoại khoa (phẫu thuật): Surgery * Ngộ độc: Poisoning * Nhi khoa: Paediatrics * Nhổ răng: To take out (extract) a tooth Theo: http://dichthuathaco.com.vn Ache: to suffer from a continuous and dull pain (chịu đựng đau, bị đau) Appointment: a meeting set for a specific time and place (buổi hẹn gặp có thời gian địa cụ thể) Ailment: a physical or mental illness or disorder (bị ốm, bị đau) Bruise: an injury in which the skin is not broken It often appears as ruptured blood vessels and purplish discolorations on the skin (vết bầm) Chemist Shop: a store that sells or dispenses medicines LANGMASTER.EDU.VN (British English) (hiệu thuốc) Cold: A viral infection Symptoms include: a runny nose, sneezing, coughing, chills, and sometimes a fever (bị cảm lạnh) Cough: to release air suddenly (and often involuntarily) from the lungs (bị ho) Dizzy: to feel unsteady, unbalanced, and as if you are going to fall (cảm giác chóng mặt) Emergency: a condition that requires urgent and immediate aid (tình trạng khẩn cấp) 10 Fever: an abnormally high body temperature (bị sốt)Flu: see ‘influenza’ (Bị cúm) 11 Fracture: when a bone in the body is broken or cracked (gãy xương) 12 Graze: a slight scratch, scrape, or small wound on the skin (vết xước) 13 Hospital: a building where people receive medical and surgical care (bệnh viện) 14 Influenza: a contagious viral disease, which has symptoms such as fever, chills, and muscular pain (commonly known as ‘flu’) (lây nhiễm) 15 Operation: a surgical procedure aimed at restoring or improving the health of a patient (phẫu thuật) 16 Pain: an unpleasant physical sensation – that hurts or causes distress (vết đau) 17 Patient: a person who is currently receiving medical care or treatment (bệnh nhân) 18 Pharmacy: a store that sells or dispenses medicines (U.S English) (hiệu thuốc) 19 Rash: an outbreak on the skin that is often red and itchy (vết ngứa da) 20 Sprain: a painful injury to a joint (such as the ankle or the wrist) (trật khớp) 21 Symptoms: a sign or indication of a disease or illness (triệu chứng) http://www.tienganh.com.vn LANGMASTER.EDU.VN Tên tiếng anh chuyên ngành Y 1) Y học sở: (basic medicine) _ Giải phẫu học: anatomy _ Sinh lý học: physiology _ Hóa sinh: biochemistry _ Mơ học: histology _ Dược lý học: pharmacology _ Giải phẫu bệnh: anapathology _ Vi sinh học: microbiology _ Sinh lý bệnh: pathophysiology _ Ký sinh trùng: parasitology 2) Cận lâm sàng: (paraclinical) _ Hình ảnh học: radiology _ Siêu âm: ultrasonology 3) Lâm sàng: (clinical medicine) _ Tâm thần học: psychiatrics _ Tâm lý học: psychology _ Y học cổ truyền: traditional medicine _ Ngoại khoa: surgery _ Vật lý trị liệu: physiotherapy _ Phục hồi chức năng: rehabilitation _ Gây mê - hồi sức: anesthesiology & recovery _ Nhi khoa: pediatrics _ Huyết học: hematology _ Mắt: ophthalmology _ Tiêu hóa học: gastroenterology _ Sản khoa: obstetrics _ Ngoại lồng ngực: thoracic surgery _ Nội khoa: internal medicine _ Ngoại thần kinh: surgical neurology _ Lão khoa: geriatrics _ Ngoại niệu: surgical urology LANGMASTER.EDU.VN _ Ung bướu: oncology _ Tai mũi họng: otorhinolaryngology _ Tim mạch: cardiology _ Thẫm mỹ: cosmetics _ Nội thần kinh: internal neurology _ Phẫu thuật tạo hình: plastic surgery _ Da liễu: dermatology _ Chấn thương - chỉnh hình: traumato – orthopedics Theo: http://bacsidakhoa.com Professional English In Use Medicine - Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa gồm 60 đơn vị học bao hàm nhiều từ vựng y khoa Các chủ đề gồm loại bệnh bệnh chứng, phương pháp chuẩn đoán, điều trị, khám bệnh phòng bệnh Quyển sách giới thiệu từ vựng y khoa thông dụng liên quan đến phận chức thể, nhân viên y tế trợ y, giáo dục đào tạo, nghiên cứu thuyết trình Professional English In Use Medicine nghiên cứu kỹ dựa theo tuyển tập tiếng Anh y khoa Viện Nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng, sử dụng văn bản, tài liệu ca bệnh thực Professional English In Use Medicine cần thiết cho người hành nghề y cần sử dụng tiếng Anh công việc, nghiên cứu, học tập, nước LANGMASTER.EDU.VN ... đảo nhỏ Sự bảo hiểm Vật khơng thể nhìn thấy được(phi vật th ) Tốn học(tích phân) Tương tác,tác động qua lại Mãnh liệt,mạnh mẽ Thế xâm nhập,sự xâm nhập Đầu tư Sự đầu tư Sắt Tưới(đất,ruộng),làm ướt... Hang, động Sự gắn kết Tâm, trung tâm Kênh Hóa chất Đá phiến silic Đường tròn, hình tròn Chuyển động tròn Quỹ đạo tròn Đi vòng quanh(trái đất ) đường biển Người dân thành thị, công nhân Sắp xếp cho... /'eəriə/ Bồi tích, đất bồi, đất phù sa Độ cao ((thường)so với mặt nước biển) Ranh giới, giới hạn Hổ phách (địa l ) Châu Mỹ (Động vật học) lưỡng cư Tương tự Xưa, cổ Góc Động vật Hủy diệt, tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ), Từ vựng anh văn chuyên ngành (cơ khí, công nghệ thông tin, âm nhạc, bảo hiểm, bóng đá, ), QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.pdf (p.641-651)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay