ĐỀ THI THỬ số 04

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:49

Nguồn : Nguyễn Văn Dân ĐỀ THI THỬ THPH QUỐC GIA NĂM 2016 Đề số 11 (Thời gian làm 90 phút) ============ Cho số Plank h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1 Phần 1: 30 câu Câu 1: Xét dao động điều hoà truyền môi trường với tần số 50Hz Độ lệch pha điểm hai thời điểm cách 0,1s là: A 11 B 11,5 C 10 D 5 Câu 2: Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, tần số f = 4Hz Tốc độ vật có li độ x = 3cm là: A 2(cm/s) B 16(cm/s) C 32(cm/s) D (cm/s) Câu 3: Con lắc lò xo dao động điều hồ gia tốc a lắc là: A a = 4x2 B a = -4x C a = -4x2 D a = 4x Câu 4: Vật dao động điều hoà từ vị trí có li độ cực đại vị trí cân A li độ vật giảm dần nên gia tốc vật có giá trị dương B li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần C vật chuyển động nhanh dần vận tốc vật có giá trị dương D vật chuyển động ngược chiều dương vận tốc có giá trị âm Câu 5: Khi nguyên tử Hiđrơ xạ photơn ánh sáng có bước sóng 0,122 (m) lượng ngun tử biến thiên lượng: A 5,5(eV) B 6,3(eV) C 10,2(eV) D 7,9(eV) Câu 6: Một vật khối lượng m gắn vào lò xo treo thẳng đứng, đầu lại lò xo treo vào điểm cố định O Kích thích để hệ dao dao động theo phương thẳng đứng với tần số 3,18Hz chiều dài lò xo vật vị trí cân 45cm Lấy g = 10m/s2 Chiều dài tự nhiên lò xo là: A 35cm B 37,5cm C 40cm D 42,5cm Câu 7: Phát biểu sau đay sai nói dao động ? A Biên độ dao động cưỡng hệ xảy cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản môi trường B Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động rieng hệ Câu 8: Trong tượng giao thoa, có bước sóng , khoảng cách ngắn điểm dao động với biên độ cực đại vả điểm dao động có biên độ cực tiểu đoạn AB nối hai nguồn kết hợp là: A /4 B /2 C  D 3/4 Câu 9: Trong chân không phôtôn có A b-ớc sóng B vận tốc C l-ợng D tần số Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số 15Hz pha Tại điểm M cách nguồn A B khoảng d1 = 16cm d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24cm/s B 48cm/s C 40cm/s D 20cm/s Câu 11: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B, phương trình dao động A B u A  cost(cm) uB = cos(t +  )(cm) trung điểm O AB sóng có biên độ A 0,5cm B C 1cm D 2cm Câu 12: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động diều hồ theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz dao động pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s coi biên độ sóng khơ     : u trễ pha UR UL Vậy: s = s1 + s2 = 5A + Câu 33: B Câu 34: C    = 50; uL lệch pha so với u mà uL sớm pha so với i, suy u sớm pha so với i C 4 Z  ZC 1 → tan = L   ZL  ZC  R  ZL  ZC  R  50  150  200  L   H R ZL  2 ZC = Câu 35: B N1 N 1 1  0,   t1 (1);  0,05   t1 100 (2) No No 20 2T T t1 100 t1  100 100 (1) chia (2),suy T T   22   T   50s T Câu 36: C t = 24h; m  mo mo t t ln 24.0,693  k  2k   k ln  ln  ln  ln  T    9, 28h T ln 1,792 P CHIA SẺ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân Câu 37: A P = RI2  R  I  U 120 43,   200; ZL  Z2  R  160  120 ; Z = I 0,6 0,36 Câu 38: B P → I1 = I2 → Z1 = Z2 → L  Khi P cực đại L2  1 1 1 C  C2  L   2L  (  )  L2  ( ) C1 C2   C1 C2 C1C2 1 1 1 .104 1,5.104 104   (  ) (  )  .104  C  F C C C1 C2 2  Câu 39: D ur ur ur U  UA  UB  U  2UAcos30o  UA  40 (V) Câu 40: D Năng lượng liên kết riêng: Wlk (7.1,0073  7.1,0087  13,9992)uc 0,1128.931,5 105,0732     7,5MeV A 14 14 14 Câu 41: C U 2RL  U R2  U L2 ; U  U R2  (U L  U C )  U R2  U L2  U C2  2U L U C  U RL  U C2  2U L U C  UL  U 2RL  U C2  U U 120  160V; U R  U RL  U L2  120V; cos  R   0,8 2U C U 150 Câu 42: C  v 40 2d 215 = 4cm; lúc t, uP = 1cm = acosωt → uQ = acos(ωt ) = acos(ωt )  f 10  = acos(ωt -7,5π) = acos(ωt + 8π -0,5π) = acos(ωt - 0,5π) = asinωt = Cách khác: PQ 15   3,75 → uQ =  P Câu 43: B m = 1g;QH = 4,2.1013Bq; m1 = 58,933.1,66.10-27 = 97,82878 10-27kg = 97,82878.10-24g H = λN = ln ln m ln 2.m 0,693.1 0,693 N T   1011 = 1,69.10 s 24 13 T T m1 m1H 97,882878.10 4, 2.10 410,886 Câu 44: A v = ωA = 20.10 = 200cm/s = 2m/s Câu 45: B I S  4r ; I1  4(r  D)  I (r  D)2 rD   4   r  D  30m I1 r r Câu 46: A N 1  t    0,368  36,8% No T .T ln Câu 47: C cos1  UR  UR  Ucos 1 ; U cos2  UR UR Ucos1 170.0,6  U AN     90,15V  90V UAN cos2 cos2 2.0,8 Câu 48: A t 20 2 mg g 2 = 0,4s; ω =   5 rad/s; l     m  4cm ; biên độ A = 3cm k  25  25 N 50 T Fdh max k(l  A)  Tỉ số:   7 Fdh k(l  A)  Chu kì T = CHIA SẺ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân Câu 49: D  nên t = 0, vật qua VTCB theo chiều dương, A = 5cm nên vật qng đường  7,5cm lúc vật qua li độ x = 2,5cm theo chiều âm tức v < 0, suy ra: 2,5 = 5cos(10πt - ) →    cos(10πt - ) = → 10πt - =  t   s 60 12 2 Vì    Câu 50: A Ta có: A2  x  v2 x2 v2   1 ; 2 2 A2 2 A2 so sánh với v2 x 640 640 2    A  16 2 A  640  2    40    10  2(rad / s)  T   1s 640 16 A 16  CHIA SẺ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com ... 1 1 C  C2  L   2L  (  )  L2  ( ) C1 C2   C1 C2 C1C2 1 1 1 . 104 1,5. 104 104   (  ) (  )  . 104  C  F C C C1 C2 2  Câu 39: D ur ur ur U  UA  UB  U  2UAcos30o  UA... =   5 rad/s; l     m  4cm ; biên độ A = 3cm k  25  25 N 50 T Fdh max k(l  A)  Tỉ số:   7 Fdh k(l  A)  Chu kì T = CHIA SẺ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ số 04 , ĐỀ THI THỬ số 04

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay