Đề số 02

11 15 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:49

Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An ĐỀ THI THỬ THPH QUỐC GIA NĂM 2016 Đề số (Thời gian làm 90 phút) =========== Cho số Plank h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1 Phần 1: 30 câu Câu 1: Cơng thức tính tần số dao động lắc lò xo A f  k B f  m C f  2 m D f  2 k m k 2 m 2 k Câu 2: Cơng thức tính khoảng vân giao thoa thí nghiệm giao thoa I-âng D a A i  B i  C i   D D i   D D a 2a a Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R C mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp dòng điện mạch cho công thức Z R  Z C2 R A tanφ = - C B tanφ = - R C tanφ = D tanφ = R R ZC R  Z C2 Câu 4: Khi tăng điện áp nơi truyền lên 50 lần cơng suất hao phí đường dây A giảm 50 lần B tăng 50 lần C tăng 2500 lần D giảm 2500 lần Câu 5: Bức xạ hồng ngoại xạ A Màu hồng B Màu đỏ sẫm C Mắt khơng nhìn thấy ngồi miền đỏ D Có bước sóng nhỏ so với ánh sáng thường Câu 6: Một người quan sát mặt biển thấy có sóng qua trước mặt khoảng thời gian 10 s đo khoảng cách sóng liên tiếp m Coi sóng biển sóng ngang Tốc độ lan truyền sóng biển A v = m/s B v = m/s C v = m/s D v = m/s Câu 7: Hai sóng kết hợp hai sóng có A tần số B biên độ C hiệu số pha không đổi theo thời gian D tần số độ lệch pha không đổi Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh RLC A độ lệch pha uR u π/2 B pha uC nhanh pha i góc π/2 C pha uL nhanh pha i góc π/2 D pha uR nhanh pha i góc π/2 Câu 9: Một sóng học lan truyền môi trường với tốc độ v Bước sóng sóng mơi trường λ Chu kỳ dao động T sóng có biểu thức A T = v.λ B T = v/λ C T = 2πv/λ D T = λ/v Câu 10: Cường độ dòng điện mạch khơng phân nhánh có dạng i = 2cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A I = A B I = 2,83 A C I = A D I = 1,41 A Câu 11: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R L mắc nối tiếp Tổng trở mạch cho công thức A Z RL  R  ZL B Z RL  R  Z L2 C ZRL= R + ZL D ZRL=R2+ Z L2 Câu 12: Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hồ LC khơng đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hồ B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch thay đổi Câu 13: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, Z C = 20 Ω, ZL = 60 Ω Tổng trở mạch A Z = 50 Ω B Z = 70 Ω C Z = 110 Ω D Z = 2500 Ω Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 14: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động điều hoà Tần số góc dao động lắc A ω = 14 rad/s B ω = 7π rad/s C ω = rad/s D ω = 49 rad/s Câu 15: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(5πt + π/3) cm Biên độ dao động tần số góc vật A A = – cm ω = 5π (rad/s) B A = cm ω = 5π (rad/s) C A = cm ω = (rad/s) D A = cm ω = π/3 (rad/s) Câu 16: Một lắc lò xo có độ cứng k = 150 N/m có lượng dao động E = 0,12 J Biên độ dao động lắc có giá trị A A = cm B A = 0,04 m C A = 0,4 m D A = mm Câu 17: Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng sau ln thay đổi theo thời gian? A Tần số góc B Biên độ C Giá trị tức thời D Pha ban đầu Câu 18: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L, dao động tự với tần số góc A ω = 2π LC B ω = LC C ω = 2 LC D ω = LC Câu 19: Chiếu chùm tia sáng hẹp qua lăng kính Chùm tia sáng tách thành chùm tia sáng có màu khác Hiện tượng gọi A giao thoa ánh sáng B tán sắc ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D nhiễu xạ ánh sáng Câu 20: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A tần số dao động B tần số góc C chu kỳ dao động D pha ban đầu Câu 21: Hai lắc đơn có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa nơi Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 20 dao động lắc thứ thực 10 dao động Chiều dài lắc thứ hai A ℓ2 = 20 cm B ℓ2 = 80 cm C ℓ2 = 30 cm D ℓ2 = 40 cm Câu 22: Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động U0 = V, điện dung tụ C = μF Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm A W = 9.10–6 J B W = 0,9.10–6 J C W = 18.10–6 J D W = 1,8.10–6 J Câu 23: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe a = 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Chín vân sáng liên tiếp cách 16 mm Bước sóng ánh sáng A 0,6 μm B 0,5 μm C 0,55 μm D 0,46 μm Câu 24: Một vật dao động điều hoà chu kỳ T Gọi vmax amax tương ứng vận tốc cực đại gia tốc cực đại vật Hệ thức liên hệ vmax amax 2v max v 2v max v A amax = max B amax =  C amax = D amax = max 2T T T T Câu 25: Vật dao động điều hòa, gọi t thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t thời gian ngắn vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có A t1 = t2 B t1 = 0,5t2 C t1 = 2t2 D t1 = 4t2 Câu 26: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100 V Tìm U R biết ZL = 8R/3 = 2ZC A 60 V B 120 V C 40 V D 80 V Câu 27: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số ƒ = 50 Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A v = 20 m/s B v = m/s C v = 10 m/s D v = 40 m/s Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 28: Đầu A sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang, làm cho dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số ƒ = 0,5 Hz Trong thời gian s sóng truyền cm dọc theo dây Tốc độ truyền sóng v bước sóng λ có giá trị A v = 0,2 cm/s λ =0,4 cm B v = 0,5 cm/s λ =1 cm C v = 0,2 cm/s λ = 0,1 cm D v = cm/s λ =0,4 cm Câu 29: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây cảm tụ điện có điện dung biến đổi Khi đặt điện dung tụ điện có giá trị 20 pF bắt sóng có bước sóng 30 m Khi điện dung tụ điện giá trị 180 pF bắt sóng có bước sóng A λ = 150 m B λ = 90 m C λ = 10 m D λ = 270 m -4 Câu 30: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π (H), C = 2.10 /π (F), R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u = U0cos(100πt) V Để uC chậm pha 3π/4 so với u R phải có giá trị A R = 50 Ω B R = 50  C R = 100 Ω D R = 100  Phần 2: 20 câu nâng cao Câu 31: Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với hộp X Biết hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V, người ta đo UC = 60 V UX = 210 V Hộp X chứa A tụ điện B cuộn dây không cảm C điện trở D cuộn dây cảm Câu 32: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng A 0,54 μm ± 6,37% B 0,54 μm ± 6,22% C 0,6 μm ± 6,22% D 0,6 μm ± 6,37% Câu 33: Đặt điện áp u = U0cos(t + 2π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R cuộn cảm L mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = I0cos(t + 5π/12) (A) Tỉ số điện trở R cảm kháng cuộn cảm A B C /2 D 1/2 Câu 34: Hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương trình u A = a1cos(20πt) cm uB = a2cos(20πt + π/2) cm Tốc độ truyền sóng 20 cm/s Điểm dao động với biên độ cực tiểu AB cách trung điểm O AB khoảng lớn A 6,25 cm B 5,25 cm C 6,75 cm D 5,75 cm Câu 35: Cho mạch RLC nối tiếp Trong R L xác định, C thay đổi Khi C = C C = C2 UC có giá trị Khi C = C0 UC đạt cực đại Mối liên hệ C1, C2 C0 A C0  C1  C2 B C0  C1  C2 C C0  C1  C D C0  2C1 C 2 2C1 C C1  C Câu 36: Một đoạn mạch RLC khơng phân nhánh mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi Khi điều chỉnh tần số, người ta thấy với tần số 16 Hz 36 Hz công suất tiêu thụ mạch Hỏi muốn mạch xảy cộng hưởng phải điều chỉnh tần số điện áp bao nhiêu? A f = 24 Hz B f = 20 Hz C f = 52 Hz D f = 26 Hz Câu 37: Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm λ2 = 0,6 μm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm nằm hai phía so với vân trung tâm Biết điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc xạ λ1; N trùng với vị trí vân sáng bậc 14 xạ λ2 Tính số vân sáng quan sát đoạn MN ? A 42 B 44 C 38 D 49 Câu 38: Hai điểm M N nằm phía nguồn âm, phương truyền âm cách khoảng a, có mức cường độ âm LM = 30 dB LN = 10 dB Biết nguồn âm đẳng hướng Nếu nguồn âm đặt điểm M mức cường độ âm N A 11 dB B dB C dB D 12 dB Câu 39: Tại thị trấn Thọ Xuân, máy phát sóng điện từ Xét phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên Vào thời điểm t, điểm M phương truyền, véc tơ cường độ điện trường có độ lớn cực đại hướng phía Nam Khi véc tơ cảm ứng từ có A độ lớn cực đại hướng phía Bắc B độ lớn cực đại hướng phía Đơng C độ lớn cực đại hướng phía Tây D độ lớn không Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 40: Con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc 10 rad/s, lấy g = 10 m/s2 Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên v = lò xo khơng biến dạng Lực đàn hồi tác dụng vào vật vật lên với vận tốc v = 80 cm/s A 2,5 N B N N C N D 1,6 N Câu 41: Hai vật dao động điều hòa tần số góc  (rad/s), biên độ A1 + A2 = (cm) Tại thời điểm t(s), vật có li độ x1 vận tốc v1, vật có li độ x2 vận tốc v2 thỏa mãn: x1.x2 = 8t Tìm giá trị nhỏ  A  = rad/s B  = rad/s C  = rad/s D  = rad/s Câu 42: Cho sóng dọc với biên độ 2 cm truyền qua lò xo thấy khoảng cách gần hai điểm B C lò xo 16 cm Vị trí cân B C cách 20 cm nhỏ nửa bước sóng Cho tần số sóng 15 Hz Tính tốc độ truyền sóng A 20 m/s B 10 m/s C 24 m/s D 12 m/s Câu 43: Hai chất điểm dao động điều hoà hai trục tọa độ Ox Oy vng góc với (O vị trí cần hai chất điểm) Biết phương trình dao động hai chất điểm là: x = 2cos(5πt + π/2) cm y = 4cos(5πt – π/6) cm Khi chất điểm thứ có li độ x =  cm theo chiều âm khoảng cách hai chất điểm bao nhiêu? A 15 cm B cm C cm D 3 cm Câu 44: Đặt hiệu điện xoay chiều u  U0 cos(100t  ) (V) hai đầu đoạn mạch nối thứ tự gồm R1, R2 cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết R1 = 3R2 = 300 Ω Điều chỉnh L hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch chứa R2 L lệch pha cực đại so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Tính giá trị độ tự cảm lúc A L  H B L  H C L  H D L  H     Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L cuộn dây cảm thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Điều chỉnh giá trị L để tổng điện áp hiệu dụng URC + UL lớn tổng 2 U cơng suất tiêu thụ mạch 210 W Hỏi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ mạch lớn cơng suất lớn bao nhiêu? A 215 W B 240 W C 250 W D 220 W Câu 46: Trên sợi dây có ba điểm M, N P, sóng chưa lan truyền N trung điểm đoạn MP Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ khơng đổi vào thời điểm t M P hai điểm gần mà phần tử có li độ tương ứng -6 mm; mm Vào thời điểm gần t2 = t1 + 0,75 s li độ phần tử M P 2,5 mm Tốc độ dao động phần tử N vào thời điểm t có giá trị gần A 4,1 cm/s B cm/s C 1,4 cm/s D 2,8 cm/s Câu 47: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm L, điện trở R tụ điện C mắc nối thứ tự Khi tần số f điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RC điện áp hai đầu cuộn dây L lệch pha góc 135 Khi tần số f2 điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL điện áp hai đầu tụ điện lệch pha góc 135 Khi tần số f3 xảy tượng cộng 2 hưởng Biết  f    f   96 Điều chỉnh tần số đến điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 25  f3   f1  UCmax Giá trị UCmax gần giá trị sau đây? A 123 V B 223 V C 130 V D 180,3 V Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe S chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 415 nm đến 760 nm, N điểm giao thoa, có ba xạ cho vân sáng ba xạ xạ màu vàng có bước sóng 580 nm Hãy tính bậc vân sáng ánh sáng vàng N A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 49: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn Δt vật gần M Vật cách vị trí cân khoảng A/ vào thời điểm gần sau thời điểm t A t  t B t  t C t  t D t  t Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos(2πt/T + φ) (V) vào hai đầu mạch AB gồm đoạn AM chứa R, đoạn MN chứa cuộn dây có điện trở r, đoạn NB chứa tụ điện Biết R = r Đồ thị biểu diễn điện áp uAN uMB hình vẽ Giá trị U0 bằng: A 48 V B 24 10 V u (V) 60 uAN O D 60 V C 120 V t (s) T u MB - 60 HẾT Phần ĐÁP ÁN 1A 11B 21D 31D 41A 2D 12D 22C 32D 42D 3A 13A 23A 33B 43A 4D 14C 24C 34D 44D 5C 15B 25B 35B 45B 6C 16B 26A 36A 46A 7D 17C 27A 37A 47A 8C 18D 28B 38A 48C 9D 19B 29B 39B 49D 10C 20C 30A 40B 50B GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn A Câu Chọn D Câu Chọn A Câu Php  chọn D U2 Câu Chọn C Câu Khoảng cách hai sóng bước sóng  λ = m Khoảng cách sóng lần bước sóng  4λ = 4.5 = 20 m  v = 4λ/t = 20/10 = m/s  chọn C Câu Chọn D Câu Chọn C Câu Chọn D Câu 10 I = I0/√2 = A  chọn C Câu 11 Chọn B Câu 12 Chọn D Câu 13 Tổng trở mạch : Z  R   Z L  ZC   302   60  20  50   chọn A Câu 14   g 9,8   rad/s  chọn C l 0,2 Câu 15 Chọn B 2E 2.0,12 Câu 16 E  kA2  A    0,04 m  cm  chọn B k 150 Câu 17 Chọn C Câu 18 Chọn D Câu 19 Chọn B Câu 20 Chọn C T  l Câu 21 t  20T1  10T2       l2  40 cm  chọn D l1  T1  1 Câu 22 Wt max  LI 02  CU 02  106.62  18.106 J  chọn C 2 Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 23 Khoảng cách vân sáng L  8i  Câu 24 amax   A   A  vmax  D a   2 vmax  chọn C T La 16.0,6   0,6 μm  chọn A 8D 8.2 Câu 25 Thời gian ngắn vật từ VTCB → li độ x = A/2 t1 = T/12 Thời gian ngắn vật từ vị trí có li độ x = A/2 → A t = T/6  t1 = 0,5t2  chọn B Câu 26 U R  U R U Z R  8 R2   R  R   3  100  60 V  chọn A 10 Câu 27 Điều kiện để có sóng dừng dây đàn hồi hai đầu cố định:  v fl 2.50.0,8 l k k v   20 m/s  chọn A 2f k Câu 28 Tốc độ truyền sóng: v = 4/8 =0,5 cm/s Bước sóng : λ = v/f = 0,5/0,5 = cm  chọn B Câu 29 ' C' C' 180  '    30  90 m  chọn B  C C 20 Câu 30 φ – φRC = 3π/4 ⇔ φ = 3π/4 + φRC = 3π/4 - π/2 = π/4 Z  ZC  tan   L  tan   R  Z L  ZC  L   50   chọn A R C Câu 31 Ta thấy U = UX – UC  chọn D D La   Câu 32 Khoảng cách 10 vân sáng L  9i  a 9D L.a 10,80.1,00 Giá trị bước sóng trung bình:     0,6 μm 9D 9.2  L a D 0,14 0,05 1,54        0,0637  6,37% Sai số tỉ đối:  L a D 10,80 1,00 2000 Kết viết lại: λ = 0,6 μm ± 6,22%  chọn D Câu 33 φ = φu – φi = 2π/3 – 5π/12 = π/4 tan   ZL  R  tan     chọn B R ZL 2 d1    u AM  a1 cos  20 t       Câu 34 Phương trình sóng M nguồn A, B truyền tới  u  a cos  20 t  2 d       BM  2    Biên độ sóng tổng hợp: a  a12  a22  2a1a2 cos  2 d  d1     2 d d   d  d1      1  2    2k  1  Biên độ sóng tổng hợp có giá trị cực tiểu khi: cos  2  2    d  d1   k  0,25  Bước sóng: λ = v/f = 20/10 = cm Số điểm dao động với biên độ cự tiểu AB : 12   k  0,25   12  6,25  k  5,75  k = {-6; -5; …; 5}  có 12 điểm Điểm dao động với biên độ cực tiểu AB xa trung điểm O |k| = max  k = – d  d1  12  d  0, 25 cm  điểm M nằm gần B 0,25 cm d  d1  5,75 Ta có:  Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An  x  OB  d   0,25  5,75 cm  chọn D Câu 35 Cách 1: giải thông thường Z C1 U C1  U C   R   Z L  Z C1  ZC R   Z L  ZC  2 Z C 1Z C R  Z L2 2   ZC21  R   Z L  ZC    ZC2  R   Z L  ZC1        Z C1  Z C ZL Mặt khác UC = UCmax Z C   C0  Z C 1Z C Z  ZC R  Z L2  ZC    C1 Z C1  Z C Z C Z C 1Z C ZL C1  C2  chọn B Cách 2: sử dụng kĩ thuật “đánh giá loại hàm số” Ta có: U C  U ZC  Z U  R2  Z L2  Z12  2Z L Z1  C C x2 a b x c Ta thấy biểu thức có dạng hàm bậc hai: y  ax  bx  c Hàm có cực trị : x0   b Z   L 2a ZC R  Z L Hàm bậc hai ln có hai giá trị x1 x2 cho giá trị y cho: 1  x x C  C2 Z Z C1  chọn B x0    C1  C0  ZC 2 Câu 36 f  f1 f  16.36  24 Hz  chọn A Câu 37 Giả sử xM < xN > k1 i2 2 0,60     k2 i1 1 0,45  vị trí trùng hai vân sáng: X  K 4i1  K 3i2 Để hai vân sáng trùng thì: x1  x2  k1i1  k2i2  Vị trí vân sáng trùng hai xạ: 9i1  X  14i2  2,25  K  4,67  K  2, ,0,,4  số vân sáng trùng n = vân (kể vân trung tâm) Các vị trí cho vân sáng xạ λ1 : 9i1  k1i1  14i2  9  k1  18,67  k1  9, ,0, ,18  số vân sáng λ1 là: n1 = 28 vân (kể vân trùng vân trung tâm) Các vị trí cho vân sáng xạ λ2 : 9i1  k2i1  14i2  6,75  k2  14  k1  6, ,0, ,14  số vân sáng λ2 : n2 = 21 vân (kể vân trùng vân trung tâm) Số vân sáng quan sát màn: N = n1 + n2 – n = 28 + 21 – = 42 vân  chọn A Câu 38 Ta có LM  LN  10lg rN2 rN2  20 dB   102  rN  10rM 2 rM rM Mặt khác: rN  rM  a  a  9rM  9r  a2  10lg M2  40lg rM rM Khi nguồn âm đặt M mức cường độ âm N LN ta có: LM  LN  10lg  LN  LM  40lg3  30  40lg3  11 dB  chọn A Câu 39 E B dao động pha Khi E max B max Ba vector E , B, v theo thứ tự tạo thành tam diện thuận v hướng lên, E hướng phía Nam  B hướng phía Đơng  chọn B Câu 40 v = vật biên dương lò xo khơng biến dạng Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An  A  l0  mg g 10    0,1 m  10 cm k  10 2 v v  80  Khi v = 80 cm/s ta có: A  x     x   A2      102     6 cm      10  2   Fdh  50 0,1  0,06  N  chọn B Fdh  k l0  x     Fdh  50 0,1  0,06  N Câu 41 Ta có x1 x2  8t đạo hàm hai vế theo t:  x1 x2   8t   v1 x2  v2 x1  (1)    x1  A1 cos t  1  v1   A1 sin t  1  (2)   x2  A2 cos t     v2   A2 sin t     Giả sử  Thay (2) vào (1) ta được:  A1 sin t  1  A2 cos t  2    A2 sin t  2  A1 cos t  1     A1 A2   sin  2t  1  2      (3) A1 A2   sin  2t  1      A  A2  Mặt khác ta có: A1 A2      A1 A2  max   cm (4)   Từ (3) (4) ta thấy để   A1 A2  max   sin  2t  1  2   max   min   rad/s  chọn A 8.1 2 d   Câu 42 Giả sử sóng truyền B uB  A cos t (cm) sóng C u  A cos   t  (cm)    Vì sóng dọc nên B C dao động phương truyền sóng Ta thấy khoảng cách ngắn hai điểm B,C < khoảng cách hai vị trí cân chúng Từ hình vẽ ta có, khoảng cách hai điểm: d   d    l  d   uB  uC   l  d  A cos    cos  t       2  d     1 Để lmin  cos  t     OB B  d   d         cos   4  lmin  d  A cos    2   2   d   theo đề d < λ/2    80 cm  d  3 (loai)  lmin C d v = λf = 0,8.15 = 12 m/s  chọn D      cos  5 t     x    2  Câu 43 Chất điểm thứ :    v  5 t       5   5 t    5 t  rad       Chất điểm thứ hai: y  4cos  5 t    4cos     4cos  cm 6  3 6 Khoảng cách hai chất điểm: l  OC x  y   4.3  15 cm  chọn A Câu 44 Độ lệch pha UR2L U Δφ = φR2L – φ Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com y x O Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An ZL ZL  tan  R L  tan  300Z L R R1  R2  tan   tan  R L        tan  R L tan   Z L Z L 100.400  Z L2 R2 R1  R2 Khi Δφ = max tanΔφ = max Đặt ZL = x > y = tanΔφ y 300 x 300.100.400  300 x   y  100.400  x 100.400  x  200  x  200  Z L  200   L   H  chọn D 100   x  200 (loai) Cho y’ =   Câu 45 Từ giản đồ vector ta có:  U RC UL U   cos  sin    RC  cos  RC U RC  U L U  cos   sin    RC  cos  RC  U RC  U L  φ U        2sin    RC   cos   RC  cos  RC 4   4   Để U RC  U L lớn sin     RC   φRC  RC  (1)  1    4 U     U RC  U L  max  cos   RC  cos  RC  4 U       2U  cos   RC   2cos  RC  cos RC  sin RC cos  RC  2 4           cos2 RC  sin RC   cos RC  sin RC  cos RC  sin RC  22 2       cos  RC     RC   arccos (2)  4 2 2   2 Từ (1) (2) suy ra:    arccos  sin    cos   8 2 P 210   240 V  chọn B Công suất tiêu thụ mạch: P  Pmax cos   Pmax  cos  Câu 46 Sóng truyền từ M đến P  dao động M sớm pha P  N M P M -A -6 O Thời điểm t A -A O 2,5 N A P Thời điểm t + 0,75 s Dựa vào vòng tròn lượng giác ta xác định T A Ta thấy hai thời điểm vuông pha cách Δt = t2 – t1 = 3T/4 = 0,75 s  T = s Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An A2  x12  x22  A  x12  x22  62  2,52  6,5 mm Tại thời điểm t1, N vị trí cân  tốc độ dao động N cực đại  vN  max    A  2 2 A 6,5  40, mm/s  4,1 cm/s  chọn A T Câu 47 Từ giản đồ vector ta có: 1350 f = f2 450 450 f = f1 1350  Khi f = f (hay ω = ω ) U  ,U   135   0 Khi f = f1 (hay ω = ω1) U RC ,U L  135   RC  45  Z1C  R  C  2 RL C Từ (1) (2) suy ra: 12  3  f1 f  f RL  450  Z L  R  L  1R R 2 (1) (2) (3) Biểu thức UC phụ thuộc vào tần số góc: U C  U ZC  Z U L C    R C  LC     R2     C LC L2  Điều chỉnh ω (f) để UC = UCmax thì:  U U C max   R 2C R 4C   L L2  2       C    2U Thay (1) (2) vào (4) ta được: U C max   2  2     1  1    2 (4) (5) Từ điều kiện đề kết hợp với (3) ta có: 2 2  f   f  96     96 f  f  96 4    (6) 4    2       25 f f 25 f f 25 1  1  1  3  1 2U 2.120   50  122,5 V  chọn A Thay (6) vào (5) ta được: U C max  96 96 25 25 Câu 48 Gọi m bậc vân sáng xạ màu vàng D Vị trí vân sáng bậc m xạ màu vàng là: xv  m v a Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Các xạ khác cho vân sáng xv khi: x  xv  k Mà : 415 nm    760 nm  415 nm  D a m v D a   mv k mv 580 580  760 nm  m km k 760 415 Vì vị trí xv có xạ (kể xạ màu vàng) cho vân sáng, nên m phải có giá trị sau cho k nhận giá trị m giá trị Với m = ta có: 3,8  k  6,99  k  4,5,6 thỏa mãn điều kiện  chọn C Câu 49 Từ đồ ta thấy Δt = T/2 Tại thời điểm t vật vị trí biên, sau vật di chuyển vị trí cân Khoảng thời gian ngắn để vật từ biên vị trí có li độ M Vị trí cân A T/8  Δt’ = T/8 = Δt/4 t A Vậy thời điểm vật có li độ là: t '  t   chọn D Câu 50 Từ đồ thị ta thấy uAN sớm pha π/2 so với uMB   AN   MB     MB   UC  U L  sin  MB  cos  AN  Vật thời điểm t Vật thời điểm t + Δt L; r = R R A M C N UC  U L U R  U r   UC  U L  U R  U r  2U r (vì R = r  UR = Ur) U MB U AN  độ lệch pha U I     U MB U  U r  MB 5 2U MB 2.60    24 10 V  chọn B  cos 2  5U r2  U MB  Ur  Mặt khác ta có: U r2  UC  U L   U MB Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch AB: U  U0R  U0r cos 0 Chia Sẻ: Nguyễn Minh Dương – FB: Duongsmile29@facebook.com B ... hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi Khi điều chỉnh tần số, người ta thấy với tần số 16 Hz 36 Hz công suất tiêu thụ mạch Hỏi muốn mạch xảy cộng hưởng phải điều chỉnh tần số điện áp bao nhiêu? A... góc 135 Khi tần số f2 điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL điện áp hai đầu tụ điện lệch pha góc 135 Khi tần số f3 xảy tượng cộng 2 hưởng Biết  f    f   96 Điều chỉnh tần số đến điện áp... ,14  số vân sáng λ2 : n2 = 21 vân (kể vân trùng vân trung tâm) Số vân sáng quan sát màn: N = n1 + n2 – n = 28 + 21 – = 42 vân  chọn A Câu 38 Ta có LM  LN  10lg rN2 rN2  20 dB   102  rN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 02 , Đề số 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay