Đề số 1

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:49

Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An ĐỀ THI THỬ THPH QUỐC GIA NĂM 2016 Đề số (Thời gian làm 90 phút) =========== Cho số Plank h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s; điện tích ngun tố e = 1,6.1019 C; số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1 Phần 1: 30 câu Câu Trong dao động điện từ tự do, nhận định sau sai A Hiệu điện điện tích biến đổi pha B Năng lượng điện từ không thay đổi C Năng lượng điện lượng từ biến thiên điều hoà với tần số hai lần tần số biến thiên dòng điện D Sau hiệu điện cực đạt giá trị cực đại nửa chu kỳ dòng điện đạt giá trị cực đại Câu Cho kim loại có cơng 6,625 10-19 J Chiếu vào kim loại đồng thời hai xạ λ1 = 0,2 μm λ2 = 0,1 μm động ban đầu quang electron sẽ: A Từ J đến 6,625.10-19J B Từ 6,625.10-19J đến 19,875.10-19J -19 C Từ J đến 13,25 10 J D Từ 6,625.10-19J đến 13,25 10-19J Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có 10 cặp cực Để dòng điện phát có tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ vòng phút? A vòng B 50 vòng C 3000 vòng D 300 vòng Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ng có a= 1mm; D=2m; ánh sáng thí nghiệm có bước sóng λ = 0,6 μm Khoảng cách hai vân sáng bậc là: A 1,2mm B 2,4mm C 3,6mm D 4,8mm Câu Động không đồng ba pha dùng dòng điện ba pha tần số f0.Nhận định sau đúng: Từ trường quay với tần số A ff0 nhanh quay khung dây D f=f0 nhanh quay khung dây Câu Cho hai nguồn sóng dao động giống hệt nhau, với biên độ cm Khoảng cách giửa hai nguồn 60 cm, bước sóng 20cm.Coi biên độ khơng thay đổi q trình truyền sóng Số điểm dao động với biên độ 3cm khoảng hai nguồn là: A 24 B 12 C D Câu Nhận định sau tượng quang điện ngồi đúng: A Chỉ phơtơn có lượng lớn cơng có khả gây tượng quang điện B Khi hiệu điện Anốt Katốt tế bào quang điện nhỏ -Uh khơng tượng quang điện C Động ban đầu cực đại electrôn tỷ lệ thuận với cờng độ ánh sáng kích thích D Hiện tượng quang điện thể sâu sắc tính sóng ánh sáng Câu Cho mạch dao động có C=4 mH; L=1 mH Ban đầu tích điện cho tụ hiệu điện 5V Cường độ dòng điện có độ lớn hiệu điện 4V A mA B μA C A D 0,6 A Câu Nhận định sau dao động lắc đơn sai : A Chỉ dao động điều hồ biên độ góc nhỏ B Chu kỳ dao động phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Trong chu kỳ dao động vật qua vị trí cân lần D Tần số dao động tỷ lệ thuận với gia tốc trọng trường Câu 10 Một vật tham gia đồng thời hai dao động kết hợp Hai dao động thành phần dao động tổng hợp có biên độ Độ lệch pha hai dao động thành phần là: A 2/3 B C /2 D /3 Câu 11 Nhận định sau sóng học sai A Khi sóng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác chu kỳ, tần số bước sóng khơng đổi B Bước sóng qng đường sóng lan truyền chu kỳ C Lan truyền sóng lan truyền trạng thái dao động hay lan truyền pha dao động Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An D Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng Câu 12 Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,3 μm Năng lượng phôtôn tối thiểu để bứt electron khỏi kim loại là: A 6,625.10-19J B 19,875.10-19J C 13,25.10-19J D J Câu 13 Nhận định sau sóng dừng sai: A Các phần tử thuộc hai nút liên tiếp ( bó sóng) dao động tần số pha biên độ B Được ứng dụng để đo tần số vận tốc truyền sóng C Khoảng cách hai bụng liên tiếp nửa bước sóng D Là tượng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương Câu 14 Công thức sau đúng: A i = uL/ZL B i = u/Z C i = uC/ZC D i = uR/R Câu 15 Hiện tượng xãy thu sóng điện từ ăng ten là: A Cộng hưởng B Phản xạ có chọn lọc C Cưỡng D Giao thoa Câu 16 Một mạch dao động dùng để thu sóng điện từ , bước sóng thu thay đổi tăng điện dung lên lần, tăng độ tự cảm lên lần, tăng hiệu điện hiệu dụng lên lần A Tăng 48 lần B Giảm lần C Tăng lần D Tăng 12 lần Câu 17 Chọn nhận định A Màu sắc vật phụ thuộc vào chất vật ánh sáng chiếu vào B Màu môi trường màu tổng hợp xạ mà môi trường hấp thụ C Sự hấp thụ ánh sáng môi trường giảm bước sóng ánh sáng truyền mơi trường D Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật thấy vật có màu đỏ chiếu ánh sáng tím vào vật vật có màu tím Câu 18 Một người ngồi thuyền thấy 10 giây phao nhấp nhơ lên lần Vận tốc truyền sóng 0,4 m/s Khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp là: A 80 cm B 50 cm C 40 cm D m Câu 19 ứng dụng tia X để chiếu điện chụp điện vận dụng tính chất A Tính đâm xun tác dụng lên phim ảnh B Tính đâm xuyên tác dụng sinh lý C Tính đâm xuyên tính làm phát quang D Tính làm phát quang tác dụng lên phim ảnh Câu 20 Vận tốc truyền sóng điện từ sẽ: A Phụ thuộc vào mơi trường tần số sóng B Không phụ thuộc vào môi trường mà phụ thuộc vào tần số sóng C Phụ thuộc vào mơi trường khơng phụ tần số sóng D Khơng phụ thuộc vào mơi trường tần số sóng Câu 21 Chọn nhận định đúng: A Pin quang điện dụng cụ biến điện thành quang B Quang trở dụng cụ cản trở truyền ánh sáng C Bước sóng giới hạn tượng quang điện thường lớn tượng quang điện D Hiện tượng quang dẫn giải thích tượng quang điện Câu 22 Khi chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ Nhận định sau sai: A Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng B Chùm qua lăng kính chùm phân kỳ ánh sáng tím lệch nhiều C Chùm sáng qua ống chuẩn trực chùm song song D Màn ảnh phải đặt tiêu diện thấu kính hội tụ để thu quang phổ Câu 23 Cho mạch dao động LC có phương trình dao động là: q = Q0cos2..107.t (C).Nếu dùng mạch thu sóng điện từ bước sóng thu có bước sóng là: A 60 m B 10 m C 20 m D 30 m Câu 24 Điều sau sai nhận định máy biến thế: A Ln có biểu thức U1.I1=U2.I2 B Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ C Không hoạt động với hiệu điện khơng đổi D Số vòng cuộn dây khác Câu 25 Trong dao động tắt dần, khơng có đặc điểm sau đây: A Chuyển hoá từ sang động B Vừa có lợi, vừa có hại C Biên độ giảm dần theo thời gian D Chuyển hoá từ nội sang Câu 26 Nhận định sau loại quang phổ sai: A Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào chất nguồn Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An B Quang phổ vạch phụ thuộc vào chất nguồn C Khi nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng hai phía, phía bước sóng lớn phía bước sóng nhỏ D Hiện tượng đảo vạch chứng tỏ nguồn phát xạ đợc xạ hấp thụ xạ Câu 27 Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng kề là: A hai bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu 28 Một mạch LC có điện trở khơng đáng kể, dao động điện từ tự mạch có chu kỳ 2.10 -4s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hoà với chu kỳ là: A s B 2,0.10-4 s C 4,0.10-4 s D.1,0.10-4 s Câu 29 Trong quang phổ vạch nguyên tử hyđrô, vạch dãy Pasen tạo thành electron chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo sau đây? A K B N C M D L Câu 30 Cho vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Thời gian nhỏ để vật chuyển động quãng đường A là: A T/4 B T/3 C T/2 D T/6 Phần 2: 20 câu nâng cao Câu 31 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ng có a= 1mm; D=1m; ánh sáng thí nghiệm ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm Tại điểm M cách vân trung tâm mm có quang phổ chồng lên nhau: A B C D -4 Câu 32 Cho mạch điện xoay chiều có tụ điện C= 10 /π (F), điện trở R, cuộn dây cảm có L thay đổi Hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100V, tần số 50Hz Khi L = 5/(4π) (H) hiệu điện hiệu dụng cuộn dây cực đại Khi L thay đổi công suất cực đại A 100W B 200W C 400W D 50W Câu 33 Một vật tham gia đồng thời hai dao động phương tần số Dao động thành phần thứ có biên độ cm pha ban đầu /6, dao động tổng hợp có biên độ 10cm pha ban đầu /2 Dao động thành phần lại có biên độ pha ban đầu là: A Biên độ 10 cm, pha ban đầu /2 B Biên độ cm, pha ban đầu /3 C Biên độ cm, pha ban đầu 2/3 D Biên độ cm, pha ban đầu 2/3 Câu 34 Cho lắc lò xo có độ cứng K khối lượng m, dao động với chu kỳ T Cắt lò xo thành ba phần giống hệt nhau, lấy hai phần ghép song song với nối vào vật m Lúc này, m dao động: A Với chu kỳ tăng lần B Với chu kỳ giảm lần C Với chu kỳ giảm lần D Với chu kỳ giảm lần Câu 35 Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu mạch điện có tần số thay đổi Khi tần số f = f1 = 50 Hz f = f2 = 200 Hz hệ số công suất Hỏi tần số cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại: A 150Hz B 75Hz C 125HZ D 100Hz Câu 36 Cho mạch điện gồm điện trở R = 100  , cuộn dây cảm L = 1/π (H), tụ điện có C = 10-4/(2π) (F) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz Pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch so với hiệu điện hai tụ là: A Nhanh π/4 B Nhanh π/2 C Nhanh π/3 D Nhanh 3π/4 Câu 37 Cho cuộn dây có r =  , ZL mắc nối tiếp với biến trở R Khi R nhận giá trị  9,4  cơng suất tồn mạch Hỏi R cơng suất R cực đại: A  B 12  C 7,2  D 13  Câu 38 Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp.Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi Ban đầu tần số f0 hiệu điện hai đầu tụ chậm pha hiệu điện hai đầu mạch /2 Tăng tần số, nhận định sau không A Hiệu điện hai đầu điện trở chậm pha so với hiệu điện hai đầu mạch điện B Công suất giảm C Mạch có tính cảm kháng D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng Câu 39 Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos Chọn gốc tính thời gian vật đổi chiều chuyển động gia tốc vật dang có giá trị dương Pha ban đầu là: A  B - /3 C /2 D - /2 Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 40 Đặt vào hai đầu cuộn cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 80 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 20% so với lúc đầu Số vòng dây ban đầu cuộn thứ cấp A 1200 vòng B 300 vòng C 600 vòng D 400 vòng Câu 41 Một vật dao động điều hồ với chiều dài quỹ đạo 24 cm Khoảng cách hai vị trí động gấp lần là: A 12 cm B cm C 16 cm D cm Câu 42 Cho sóng dừng có phương trình u(t,x)= cos (20t) sin (5x) mm Trong x đo m t đo giây Vận tốc truyền sóng là: A 2m/s B 3m/s C 8m/s D 4m/s Câu 43 Cho lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 chu kỳ dao động bé giây Con lắc đơn có chiều dài l1 chu kỳ dao động bé 0,8 giây Con lắc có chiều dài l' = l1 - l2 dao động bé với chu kỳ là: A 0,6 giây B 0,2 giây C 0,4 giây D 0,5 giây Câu 44 Cho lắc lò xo có độ cứng k=100 N/m , khối lượng m= 1kg treo nơi có g=10 m/s Ban đầu nâng vật lên đến vị trí lò xo giãn 7cm cung cấp vật tốc 0,4 m/s theo phương thẳng đứng vị trí thấp lò xo giản là: A cm B 25 cm C 15 cm D 10cm Câu 45 Chiếu hai xạ λ1 λ2 = λ1/2 vào kim loại làm Katốt tế bào quang điện thấy hiệu điện hảm V V λ1 có giá trị là: A 0,52 μm B 0,32 μm C 0,41 μm D O,25 μm Câu 46 Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian khoảng cách 10 m mức cường độ âm 80dB Bỏ qua hấp thụ âm môi trường Hỏi khoảng cách 1m mức cường độ âm bao nhiêu: A 82 dB B 120dB C 80dB D 100dB Câu 47 Ở thời điểm, vận tốc vật dao động điều hoà 20 % vận tốc cực đại, tỷ số động vật là: A B 0,2 C 24 D 1/24 Câu 48 Một đoạn mạch gồm tụ có điện dung C= 10-3/(12π ) (F) ghép nối tiếp với điện trở R = 100  , mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f Để dòng điện i lệch pha /3 so với điện áp u giá trị f : A.60 Hz B 25 Hz C 50 Hz D 50 Hz Câu 49 Một mạch dao động LC dùng thu sóng điện từ Bước sóng thu đợc 40m Để thu sóng có bước sóng 10 m cần mắc vào tụ C tụ C' có giá trị mắc nào? A C'= C/15 mắc nối tiếp B C'= 16C mắc song song C C'= C/16 mắc nối tiếp D C'= 15C mắc song song Câu 50 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng có khoảng cách hai khe a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến D =2m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 μm λ2 = 0,6 μm vào hai khe Công thức xác định điểm có màu với vân sáng trung tâm (k số nguyên): A x = 3.k (mm) B x = 6.k (mm) C x = 4,5.k (mm) D x = 5.k (mm) Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Phần ĐÁP ÁN 1D 11A 21D 31B 41D 2C 12A 22B 32B 42D 3D 13A 23A 33D 43B 4D 14D 24A 34D 44C 5D 15A 25A 35D 45D 6B 16C 26D 36B 46D 7A 17A 27D 37D 47D 8C 18D 28D 38D 48A 9D 19A 29C 39C 49A 10A 20C 30C 40D 50B Phần GIẢI CHI TIẾT Câu D Câu Giải: Wđmax = hc 2 - A = 2.6,625.10-19J = 13,25.10-19J Đáp án C Câu Giải: Áp dụng f = Câu L = 4i = D a 60 f np  n = = 300 vòng Đáp án D p 60 = 4,8 mm Đáp án D Câu D Câu Khoảng cách hai nguồn lần bước sóng Biên độ bụng sóng 2x2 = 4cm Số điểm dao động với biên độ 3cm khoảng hai nguồn là: 2x2x3 = 12 Đáp án B Câu A Câu CU 02 Li Cu + = - i = 2 Câu D C (U  u ) = 6A Đáp án C L Câu 10 A Câu 11 A Câu 12 A Câu 13 A Câu 14 Công thức u i pha Đáp án D Câu 15 A Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 16 Áp dụng cơng thức λ = 2πc LC ta có λ’ = 4λ Đáp án C Bước sóng khơng phụ thuộc hiệu điện hiệu dụng Câu 17 A Câu 18 t Chu kỳ sóng T = = 10/4 = 2,5 s n 1 Khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp bước sóng λ = vT = 1m Đáp án D Câu 19 A Câu 20 C Câu 21 D Câu 22 B Câu 23 Áp dụng công thức: λ = 2πc LC = 2c  = 2c = 3.108.10-7 = 30m Đáp án D 2 10 Câu 24 A Câu 25 A Câu 26 D Câu 27 D Câu 28 Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hoà với chu kỳ T’ = T/2 = 1,0.10 -4s Đáp án D Câu 29 C Câu 30 Vật từ li đô A/2 đến li độ - A/2 t = 2x T/12 = T/6 Chọn đáp án C Câu 31 x=k D a  λ = 5.10 6 xa 5 = m = m  0,4 ≤ ≤ 0,75 k kD k k ≤ k≤ 12 : có giá trị k Đáp án B Câu 32 R  Z C2 Giải: ZC = 100Ω; UL = ULmax ZL = = 125Ω -R = 50Ω ZC P = Pmax Z = R  Pmax = U2 = 200W Đáp án B R Câu 33 D Câu 34 Độ cứng k’ = 3k = 6k ==== T’ = 2π m m T = 2π = Chọn đáp án D 6k k' Câu 35 D Giải: P1 = P2 =Z1 = Z2 Câu 36 B Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Câu 37 Giải: P = I2(R +r) = P1 = P2  R1 + U (R  r) = ( R  r )  Z L2 U2 (R  r)  Z L2 Rr Z L2 Z L2 = R2 +  ZL2 = 144  ZL = 12Ω R1  r R2  r U2 r  Z L2 R  2r R PR = PRmax R2 = r2 + ZL2 = 169  R = 13Ω Đáp án D U 2R PR = I R = = ( R  r )  Z L2 Câu 38 D Giải: Khi f = f0 uC chậm pha u góc π/2 mà uC chậm pha i góc π/2 - u, i pha mạch có cộng hưởng điện Do tăng f Z tăng, I giảm, Z L tăng, ZC giảm - UC = IZC giảm Chọn đáp án D Câu 39 A  B - /3 C /2 D - /2 Giải : vật đổi chiều CĐ vật vị trí biên, gia tốc a > nên vật biên âm x = - A Pha ban đầu π Đáp án A Theo ta thấy ud ux vuông pha  tand.tanx = - Z Z Mà tand = L =  tanx < - X chứa R tụ C tanx = - C = r R R = Đáp án C ZC Câu 40 Giải: Vì quấn thêm cuộn thứ cấp điện áp thứ cấp tăng 20%U2'=1,2U2 U1 N1 U1 N1 N2  ;     N  400vg U N 1,2U N  80 1,2 N  80 Câu 41 Ta có biên độ A = 24/2 = 12cm Khi wđ = 8wt x =  A/3 – - Khoảng cách hai vị trí động gấp lần 2A/3 = 8cm Đáp án D Câu 42 Ta có Chu kỳ sóng: T = 2 = 0,1s, Bước sóng; 2 = 5π  λ = 0,4m   Vận tốc truyền sóng là: v = λ/T = 4m/s Đáp án D Câu 43 g g g l Từ công thức ; T = 2π - l = T2: - l1 = T12 l2 = T22 2 g 4 4 4 T2 = T12 + T22  T2 = 0,6s T’2 = T12 - T22 = 0,82 – 0,62 = 0,28 = 0,04.7  T’ = 0,2 Đáp án B Câu 44 mg Giải: Độ giãn lò xo vật VTCB: l = = 0,1m = 10cm k k Khi t = x0 = 10cm – cm = cm = 0,03m Tần số góc  = = 10 rad/s m Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com Nguồn : Nguyễn Văn Dân – Long An Biên độ dao động A2 = x02 + v2  = 0,032 + 0,042 = 0,052  A = 0,05m = 5cm Độ giãn x=của lò xo vật vị trí thấp l + A = 15 cm Đáp án C Câu 45 hc hc hc hc Giải : eUh1 = - A ; eUh2 = -A=2 - A  e(Uh2 – Uh1) = 1 2 1 1 hc λ1 = = 0,248.10-6m = 0,25 m Đáp án D e(U h  U h1 ) Câu 46 Giải: ON = 10m; OM = m M O N IM ON    =( ) = 100 OM IN I 100 I N I I LN = 10lg N = 80  IN = 108I0; LM = lg M = lg = lg N + lg100 = + = 10B = 100dB Đáp án D I0 I0 I0 I0 Câu 47 Giải: Khi v = 0,2vmax wđ = 0,04W0 Do wt = W0 – wđ = 0,96W0 W đ 0,04 Do = = Đáp án D 0,96 24 W t Câu 48 Z  Giải: tan = - C = tan( - ) = -  ZC = R = 100 (Ω) R 1 ZC =  f = = = 60Hz Đáp án A 2fC 10 3 2C.Z C 2 100 12 3 Câu 49 C ' Giải : Áp dụng công thức λ = 2πc LC ===( ) = b = === Cb = C/16 < C Cần mắc nối tiếp tụ C  16 CC ' C CC ' C’ với tụ C: Cb =  = === C’ = C/15 Đáp án A C  C' 16 C  C' Câu 50 Giải: x = k1 i1 = k2i2 - k1i1 = k2i2 - k1λ1 = k2i2  5k1 = 6k2 - k1 = 6k; k2 = 5k D x = k1i1 = 6ki1 = 6k = 6k (mm) Chọn đáp án B a Chia sẻ : Nguyễn Minh Dương – FB : Duongsmile29@facebook.com ... Phần ĐÁP ÁN 1D 11 A 21D 31B 41D 2C 12 A 22B 32B 42D 3D 13 A 23A 33D 43B 4D 14 D 24A 34D 44C 5D 15 A 25A 35D 45D 6B 16 C 26D 36B 46D 7A 17 A 27D 37D 47D 8C 18 D 28D 38D 48A 9D 19 A 29C 39C 49A 10 A 20C 30C... C: Cb =  = === C’ = C /15 Đáp án A C  C' 16 C  C' Câu 50 Giải: x = k1 i1 = k2i2 - k1i1 = k2i2 - k1 1 = k2i2  5k1 = 6k2 - k1 = 6k; k2 = 5k D x = k1i1 = 6ki1 = 6k = 6k (mm) Chọn đáp... l + A = 15 cm Đáp án C Câu 45 hc hc hc hc Giải : eUh1 = - A ; eUh2 = -A=2 - A  e(Uh2 – Uh1) = 1 2 1 1 hc 1 = = 0,248 .10 -6m = 0,25 m Đáp án D e(U h  U h1 ) Câu 46 Giải: ON = 10 m; OM =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 1 , Đề số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay