ĐỀ THI THỬ số 03

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:49

Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com *ĐỀ THI THỬ THPH QUỐC GIA NĂM 2016 Đề số (Thời gian làm 90 phút) =========== Phần 1: 30 câu 31 Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34Js; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; khối lượng êlectron me = 9,1.10kg; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol-1; 1u = 931 MeV/c2 Câu 1: Điểm tương tự sóng âm sóng ánh sáng là: A hai sóng điện từ B hai sóng dọc C hai truyền chân không D hai trình truyền lượng Câu 2: Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 8cm Khi vật qua vị trí cân vận tốc có độ lớn 0,4 (m / s) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí 3cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x  cos(10t   )(cm) B x  cos(20t   )(cm) C x  cos(10t   )(cm) D x  cos(20t   )(cm) 6 6 Câu 3: Khi tăng khối lượng vật nặng lắc đơn lên lần giảm chiều dài nửa (coi biên độ góc khơng đổi) thì: A Chu kì dao động bé lắc đơn khơng đổi B Tần số dao động bé lắc giảm lần C Cơ lắc dao động nhỏ không đổi D Biên độ cong lắc tăng lên lần Câu 4: Năng lượng vật dao động điều hoà 50 J Động vật điểm cách vị trí biên đoạn 2/5 biên độ là: A 42 J B 20 J C 30 J D 32 J Câu 5: Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước 147 nm vào cầu đồng cô lập Sau thời gian định, điện cực đại cầu V Giới hạn quang điện đồng là: A 0,312 m B 279 nm C 0,423 m D 325 nm Câu 6: Một nguồn âm coi nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000 Hz Tại điểm M cách nguồn khoảng m có mức cường độ âm L = 80 dB Cơng suất phát âm nguồn có giá trị là: A 1,6  10 4 W B 5,03mW C.8  10 4 W D 2,51mW Câu 7: Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = 3000 pF cuộn dây có độ tự cảm L = 28 H , điện trở r = 0,1  Để dao động mạch trì với điện áp cực đại tụ điện U  5V phải cung cấp cho mạch công suất ? A 116,7 mW B 233 mW C 268 W D 134 W Câu 8: Coi biên độ suất điện động cưỡng đặt vào mạch LC có điện trở R  khơng đổi, có cộng hưởng điện từ mạch A tiêu hao lượng mạch cũ B tiêu hao lượng mạch nhỏ C tiêu hao lượng mạch lớn D khơng có tiêu hao lượng mạch Câu 9: Chiếu tia sáng trắng vào lăng kính có góc chiết quang A theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc A Điểm tới gần A Chiết suất lăng kính tia tím tia đỏ nt=1,65, nđ=1,61 Quang phổ hứng quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác góc A cách 2m Quang phổ thu A quang phổ có hai vạch màu đỏ màu tím cách 7mm B quang phổ có hai vạch màu đỏ màu tím cách 0,4cm C quang phổ liên tục có bề rộng 4mm D quang phổ liên tục có bề rộng 0,7cm Câu 10: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) bằng: A 1/12 khối lượng hạt nhân 126C B khối lượng phôtôn C 931,5MeV.c2 D Cả A, B, C sai Câu 11: Một mạch dao động điện từ LC có C  5F ; L  50mH Điện áp cực đại tụ 6V Khi lượng điện lần lượng từ lượng điện từ mạch có giá trị là: A 9.10-5J B 1.8.10-5J C 7,2.10-5J D 1,5.10-5J Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 12: Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng khác không Phát biểu sau đúng? A Cường độ hiệu dụng dòng điện qua phần tử R, L, C cường độ tức thời chưa B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tổng điện áp hiệu dụng phần tử C Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch tổng điện áp tức thời hai đầu phần tử D Cường độ dòng điện điện áp tức thời khác pha Câu 13: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số mà phương trình dao động thành phần phương trình dao động tổng hợp có dạng: x1  10 sin(20t )(cm) , x  10 cos(20t   )(cm) Phương trình dao động thành phần thứ hai có dạng:  A x  10 cos(20t  )(cm) B x  10 cos(20t )(cm) C x  10 cos(20t   )(cm) D x  10 cos(20t )(cm) Câu 14: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R  80 3 , tụ điện có dung kháng Z C  100 cuộn dây cảm mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  160 cos 100t (V ) , điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 200V Phát biểu sau sai? A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 200V B Công suất tiêu thụ mạch lớn C Cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu mạch D Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 80 6V Câu 15: Chọn đáp án A Tia hồng ngoại gây hiệu ứng quang điện bán dẫn B Tia tử ngoại dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm đúc công nghiệp C Tia  xuất phân rã phóng xạ D Tia X (tia Rơnghen) dùng để sưởi ấm y học Câu 16: Biết bước sóng nhỏ xạ tia X phát từ ống tia X 0,09375  m Hiệu điện anốt catốt ống có giá trị là: A 7,5V B 13,25V C 7,5.!04V D 5,25KV Câu 17: Mức lượng ngun tử hiđrơ trạng thái dừng có biểu thức: En = -13,6/n2 (eV) với n=1, 2, … Khi kích thích ngun tử hiđrơ trạng thái việc hấp thụ phơtơn có lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng electrơn tăng lên lần Bước sóng lớn xạ mà nguyên tử phát là: A 0,657 m B 0,627 m C 0,72 m D 0,276 m Câu 18: Phát biểu sau ĐÚNG nói ánh sáng đơn sắc : A Bước sóng ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào chất môi trường ánh sáng truyền qua B Chiết suất môi trường suốt ánh sáng vàng nhỏ ánh sáng đỏ C Chiết suất môi trường suốt phụ thuộc vào tần số sóng ánh sáng đơn sắc D Các sóng ánh sáng đơn sắc có phương dao động trùng với phương với phương truyền ánh Câu 19: Trạng thái dừng nguyên tử là: A trạng thái electrôn không chuyển động quanh hạt nhân B trạng thái đứng yên nguyên tử C trạng thái nguyên tử có lượng động chuyển động electrôn quanh hạt nhân D.cả A, B, C đềusai Câu 20: Một mạch dao động LC lý tưởng Biết điện tích cực đại tụ 10 6 C cường độ dòng điện cực đại mạch 1,256 A Thời gian ngắn hai lần điện tích tụ có độ lớn cực đại là: A 5.10-6s B 2,5.10-6s C 1,25.10-6s D.7,9.10-6s Câu 21: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng: A tán sắc ánh sáng B hóa phát quang C quang – phát quang D phản xạ ánh sáng Câu 22: Ở trạm phát điện, người ta truyền công suất 1,2 MW điện áp KV Số công tơ trạm phát nơi tiêu thụ điện sau ngày đêm chênh lệch 5040 KW.h Điện trở đường dây tải điện là: A 126 ῼ B 84 ῼ C 10,5 ῼ D 5,25 ῼ Câu 23: Trong nghiên cứu quang phổ vạch vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch người ta biết A phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang B nhiệt độ vật phát quang C hợp chất hoá học tồn vật D ngun tố hố học cấu thành vật Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân: 49 Be  hf 24 He 24He  n Lúc đầu có 27g Beri Thể tích khí He tạo thành điều kiện tiêu chuẩn sau hai chu kì bán rã là: A 50,4 lít B 134,4 lít C 100,8 lít D 67,2 lít Câu 25: Một dây mảnh đàn hồi AB dài 100 cm, đầu A gắn cố định, đầu B gắn vào nhánh âm thoa dao động nhỏ với tần số 60Hz Trên dây có sóng dừng với nút khoảng hai đầu A B Bước sóng tốc độ truyền sóng dây là: A 1m, 60m/s B 25cm, 50m/s C 1/3m, 20m/s D 0,5m, 30m/s Cõu 26: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua vòng dây 5mWb Mỗi cuộn dây gồm có vòng? A 198 vòng B 99 vßng C 140 vßng D.70 vßng Câu 27: Một tụ điện có điện dung 10  F tích điện đến hiệu điện xác định nối với cuộn cảm có độ tự cảm L = 1H, bỏ qua điện trở dây nối Lấy  = 10 Sau khoảng thời gian ngắn ( kể từ lúc nối) điện tích tụ có giá trị nửa giá trị ban đầu? A 1/600 s B 3/400 s C 1/1200 s D 1/300 s Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp dây 207,8V Tải pha giống có điện trở 24  , cảm kháng cuộn cảm 30  dung kháng tụ điện 12  mắc nối tiếp Cơng suất tiêu thụ dòng pha A 384W B 238W C 1152W D 2304W Câu 29: Thùc hiƯn thÝ nghiƯm giao thoa I-©ng b»ng ánh sáng đơn sắc có b-ớc sóng = 0,5 m Khoảng cách hai khe 0,5 mm khoảng cách từ hai khe đến quan sát E 200 cm Tại vị trí M E có toạ độ 7mm vị trí A vân sáng bậc B vân tối thứ C vân tối thứ D vân sáng bậc Cõu 30: Electron nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo dừng có mức lượng lớn quỹ đạo dừng có mức lượng nhỏ vận tốc tăng lần Electron chuyển từ quỹ đạo A N L B N K C N M D M L Phần 2: 20 câu nâng cao Câu 31: Một lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng m =100 g dao động tắt dần mặt phẳng nằm ngang ma sát, với hệ số ma sát μ = 0,1 Ban đầu vật có li độ lớn 10 cm Lấy g =10 m/s Tốc độ lớn vật qua vị trí cân là: A 3,16 m/s B 2,43 m/s C 4,16 m/s D 3,13 m/s Câu 32: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình u1  a cos(20t )(mm) u  a cos(20t   )(mm) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Xét hình vng S1MNS2 mặt nước, số điểm dao động cực đại MS là: A 13 B 14 C 15 D 16 210 Câu 33: Poloni 84 Po chất phóng xạ phát hạt  chuyển thành hạt nhân chì Pb Chu kỳ bán rã Po 138 ngày Ban đầu có 1g Po nguyên chất, sau năm (365 ngày) lượng khí Hêli giải phóng tích điều kiện tiêu chuẩn bằng: (ở điều kiện tiêu chuẩn mol khí chiếm thể tích V0  22, 4l ) A 68,9cm3 B 89,6cm3 C 22,4 cm3 D 48,6 cm3  Câu 34: Một lắc đơn có khối lượng m = 50 g đặt điện trường có véctơ cường độ điện trường E hướng thẳng đứng lên độ độ lớn 5.103 V/m Khi chưa tích điện cho vật, chu kỳ dao động lắc 2(s) Khi tích điện cho vật chu kỳ dao động lắc  /2(s) Lấy g = 10m/s2   10 Điện tích vật là: A 4.10-5C B -4.10-5C C 6.10-5C D -6.10-5C Câu 35: Một vật nhỏ khối lượng m = 400g treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N/m Đưa vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để vật dao động điều hoà Lấy   10; g = 10m/s2 Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên Tính thời gian từ lúc thả vật đến vật qua vị trí x=-5cm theo chiều dương A 4/3(s) B 3/2(s) C 2/3(s) D 3/4(s) Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 36: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz đặt sát miệng ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thấy âm khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ truyền âm không khí có giá trị nằm khoảng 300m / s  v  350m / s Hỏi tiếp tục đổ nước thêm vào ống có thêm vị trí mực nước cho âm khuếch đại mạnh? A B C D Câu 37: Một nguồn sáng điểm nằm cách hai khe Iâng phát đồng thời hai xạ đơn sắc 1  Khoảng vân 1 i1 = 0,3 cm Vùng giao thoa có bề rộng L = 2,4 cm, đếm 17 vân sáng, có vân sáng khác màu với 1  số vân nằm ngồi khoảng L Khoảng vân giao thoa xạ  là: A 0,24 cm B 0,36 cm C 0,48 cm D 0,6 cm Câu 38: Khi cho qua cuộn dây, dòng điện khơng đổi sinh cơng suất gấp lần dòng điện xoay chiều Tỉ số cường độ dòng điện khơng đổi với giá trị cực đại dòng xoay chiều : A B 3/ C D 1/ Câu 39: Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch: u = 200 cos  t (V) Tại thời điểm t, hiệu điện u = 100(V) tăng Hỏi vào thời điểm (t + T/4), hiệu điện u : A -100 V B 100 V C 100 V D 100 V Câu 40: Một cuộn dây có điện trở R  100 3 độ tự cảm L = 3/π H mắc nối tiếp với đoạn mạch X có tổng trở ZX mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz thấy dòng điện qua mạch điện có cường độ hiệu dụng 0,3A chậm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch Công suất tiêu thụ đoạn mạch X bằng: A 3W B 18 3W C 30W D 40W Câu 41: Cho đoạn mạch điện hình vẽ Điện trở R = 80 Ω, cuộn dây tụ điện có điện dung C0 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt R C L A B (V) mạch xảy cộng hưởng điện cường dộ dòng điện mạch có M N giá trị hiệu dụng 2A Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là: A 160V B 40V C 20V D 0V Câu 42: Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp với phần tử Y Biết X, Y ba phần tử: điện trở R, tụ điện C cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U cos100πt (V) điện áp hiệu dụng hai phần tử X, Y đo U U Hai phần tử X, Y là: A C R B cuộn dây C C cuộn dây R D hai cuộn dây Câu 43: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R , cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số điện áp hiệu dụng không đổi Dùng vôn kế nhiệt có điện trở lớn đo điện áp hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây số vơn kế có giá trị tương ứng U, UC UL Biết U = UC = 2UL Hệ số công suất mạch điện bằng: A 1/2 B / C / D Câu 44: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khe S phát đồng thời ánh sáng đơn sắc, có bước sóng tương ứng 1  0, 4 m, 2  0, 48 m, 3  0,64 m Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng đơn sắc là: A 11 B 10 C D Câu 45: Có hai khối chất phóng xạ A B với số phóng xạ 1  Số hạt nhân ban đầu hai khối chất N1 N2 Thời gian để số lượng hạt nhân A B hai khối chất lại là: A 1 2 ln  N  B ln  N  C ln  N  D 1 2 ln  N  2  1  N1  1  2  N1  1  2  N1  1  2  N1  Câu 46: Một động 200W-50V, có hệ số cơng suất 0,8, mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ áp có số vòng dây cuộn gấp lần số vòng dây cuộn Coi mát lượng máy biến áp không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn dây cấp là: A 0,8A B 1A C 20A D 25A Câu 47: Một đồng hồ lắc chạy 20 C mặt đất Đưa đồng hồ lên độ cao 1,28 km đồng hồ chạy Cho biết hệ số nở dài treo lắc 2.10-5K-1, bán kính Trái Đất R = 6400 km Nhiệt độ độ cao là: A 100C B 50C C 00C D -50C Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 48: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 2 / so với điện áp tụ điện, điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100V chậm pha cường độ dòng điện  / Điện áp hiệu dụng tụ điện cuộn dây là: A 100V; 100V B 80V; 100V C B 60 V; 100V D B 60V; 60 V Câu 49: Trong phản ứng tổng hợp hêli Li  H  2( He)  15,1MeV , tổng hợp hêli từ 1g Li lượng tỏa đun sơi kg nước có nhiệt độ ban đầu 00C ? Lấy nhiệt dung riêng nước C  4200( J / kg.K ) A 4,95.105kg B 1,95.105kg C 3,95.105kg D 2,95.105kg Câu 50: Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t1 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2  t1  100s số hạt nhân chưa bị phân rã 5% Chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ A 25s B 50s C 300s D 400s ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1D – 2B – 3D – 4B – 5D – 6A – 7C – 8C – 9D – 10B – 11B – 12B – 13D – 14C – 15A – 16D – 17D – 18A – 19C – 20A – 21D – 22A – 23B – 24D – 25B – 26A – 27C – 28B – 29A – 30B – 31C – 32D – 33B – 34C – 35C – 36D – 37D – 38C – 39C – 40B – 41D – 42C – 43B – 44A – 45D – 46A – 47C – 48B – 49A - 50B ======== Giải chi tiết Câu 1: HD: (D) Câu 2: HD: A=4cm;   x  vmax   (vì v >0)  10 ; cos    A A => (A) Câu 3: 1 g m S02  m  02l  mgl 02 mà m tăng lần l giảm lần nên W không đổi => (C) 2 l Câu 4: Năng lượng vật dao động điều hoà 50J Động vật điểm cách vị trí biên đoạn 2/5 biên độ là: A 42J B 20J C 30J D 32J HD: Tại điểm cách vị trí biên 2/5 biên độ có li độ 3/5 biên độ 1 9  16  W  m A2 ; Wt  m x  m A2  W  Wđ  W  Wt  1  W  50  32 J   D  2 25 25 25  25  Câu 5: c c hc HD: h  h  eVmax  0   2,79.107 m  279nm   B  hc  0  eVmax HD: W   Câu 6: HD: L  lg  I I   108  I  108 I  108.1012  104 W / m I0 I0 P  I S  I 4R  104.4 22  5,03.103 W   5,03mW   S câu  4R  =>(B) Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 7: 1 C 3000.10 12 CU 02  LI 02  I  U 5  0,0512  A  I  0,0366  A HD: 2 L 28.10 6  P  rI  1,34.10 4 W   134W  Câu 8: HD: Cộng hưởng => Imax => P = (RI2)max => (C) Câu 9: HD: Chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính quang phổ thu quang phổ liên tục Góc lệch tia đỏ : Dđ  nđ  1A  1,61  1.5  3,050 A O Góc lệch tia tím : Dt  nt  1A  1,65  1.5  3,250 D xđ Dt x đ tan Dđ  đ  xđ  AO tan Dđ  AO.Dđ ; Đỏ xt AO x tan Dt  t  xt  AO tan Dt  AO.Dt AO Tím  x  xt  xđ  AO.Dt  Dđ   200.3,25  3,05. / 180  0,7cm  D Câu 10: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) bằng: A 1/12 khối lượng hạt nhân 126C B khối lượng phôtôn C 931,5MeV.c D Cả A, B, C sai HD: (D) Câu 11: 1 HD: Năng lượng điện từ tổng cộng mạch không thay đổi nên: W  CU 02  5.106.36  9.105 J  2 => (A) Câu 12: HD: (C) Câu 13: : HD: Từ giản đồ véc tơ => x2 = 10.cos20  t (cm) => (B) Câu 14: HD: U C  200V  I  U C 200   2 A; Z  R  Z L  Z C  Z C 100  Z L  Z C   Z L  Z C  U L  U C  200V  A2 O U 160    80  R I 2A x A1 => UR = I.R = 2.80  160 (V) => A, B, C => D sai => (D) Câu 15: HD: (C) c hc  13,25 V   B  Câu 16: HD: eU  h U   e Câu 17: HD: Bán kính quỹ đạo tăng lần nên e chuyển lên quỹ đạo M (n = 3) Vậy bước sóng lớn phát ứng với e chuyển từ M đến L => Năng lượng xạ:  13,6  13,6   32  E3  E2      .1,6.1019  3,0224.1019 J     Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com với  32  h c 32  32  hc  32  0,657.106 m  0,657m   A Câu 18: HD: mv02max mv0max 9,1.1031.1,06.106 2eU h eU h   v0max   1,06.106 m / s  Rmax    0,2m  20cm  B  m qB 1,6.1019.3.105 Câu 19: HD: (D) Câu 20: I 1,256 2 HD: I  Q0     6  1,256.106 rad / s  T   5.106 s  Q0 10  Vậy thời gian ngắn lần điện tích tụ cực đại nửa chu kì => t = T/2 = 2,5.10 -6 (s) => (B) Câu 21: HD: (C) Câu 22: HD: Cơng suất hao phí giờ: 5040/24 = 210 (KW) P U 210.103 6.103 P2 Ta có: Php  R  R  hp   5,25  D  U P 1,2.106 Câu 23: HD: (D)     m 27 N A  6,02.1023  18,06.1023 (nguyên tử) M Số nguyên tử Be lại sau 2T: N = N0/22 = N0 /4 3N 3.18,06.1023   13,545.1023 (nguyên tử) Số nguyên tử Be bị phân rã sau 2T: N Be  N  N  4  Số nguyên tử He tạo ra: N He  2.N Be  27,09.1023 (nguyên tử) N  Số mol He: n  He  4,5mol   VHeđktc  n.22,4  100,8 lít   C  NA Câu 25: HD: Trên dây có tất nút => bó  2l 2.100  l  n     50cm   0,5m v  f  30m / s   D  n Câu 26HD: Ta có: f = p.n = 2.1500/60 = 50 (Hz)   2f  100 rad / s  Câu 24: HD: Số nguyên tử Be ban đầu: N 0 Be  E0  NBS  N  N  E0 E 220    198 (vòng)   100 5.103 => (A) 1 103    rad / s  ; q  q0 cos t mà : q  q0  LC 1.10.106 1    s   q0  q0 cos t  cos t   cos  t   t    D  2 3 3 300 Cách 2: t = T/6 = 1/300 s Câu 28: HD: Ud = 207,8 V mà Ud = Up => Utải = Up = Ud / = 120 (V) Câu 27: HD: Ta có:   Ztải = R  Z L  ZC   242  30  12  30  ; Itải = Utải / Ztải = 120/30 = (A) => P = I2tải R = 42.24 = 384 (W) => (A) 2 Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com D 0,5.103.2000 x  2mm  k    3,5  Tại M vân tối thứ => (C) a 0,5 i Câu 30: HD: -Vạch thứ dãy Laiman: 21  0,1217m ; - Vạch thứ dãy Banme: 32  0,6563m   c c c c Ta có: h => (C)  E32  E21  h h h  31  21 32  0,1027 m 31 31 32 21 21  32 Câu 31: 1 HD: W  kA2  100.0,12  0,5 J  2 Khi vật từ xmax = 10 cm đến VTCB AFms  Fms S  mgS  0,01J  Khi VTCB lắc lại : W’ = W - AFms = 0,5 – 0,01 = 0,49 (J) Câu 29: HD: i   Tại VTCB: W’ = Wđ W '  mvmax  vmax  2W '  2.0,49  3,13 m / s  m 0,1  D  Câu 32: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình u1  a cos(20t )(mm) u  a cos(20t   )(mm) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Xét hình vng S1MNS2 mặt nước, số điểm dao động cực đại MS là: O S1 S2 A 13 B 14 C 15 D 16  v 30  10 Hz  ;     cm  HD: f  2 f 10 SS 30 I n   10  n  Vì nguồn S1, S2 ngược pha nên từ O đến S2  có 10 đường cực đại => từ I đến S2 có 10 điểm dao động cực đại Xét đoạn MI, để đường có điểm cực đại điểm phải N M d  d1 MS2  MS1 30  30    4,1  k  thỏa mãn : d  d1  k  k    Trong khoảng M –> I có điểm cực đại, (tại I cực tiểu nguồn ngược pha.) Vậy từ M đến S2 có 14 điểm dao động cực đại => (B) m V0 N A (1  e t ) nV0 N V0 210 Câu 33: B V     89, 6cm3 NA NA NA      Câu 34: HD: Khi tích điện cho lắc chu kì giảm nên g’ tăng, mà g '  g  a nên a hướng với g  tức hướng xuống, mà E hướng từ lên nên cầu phải tích điện âm l l l T' g Ta có: T  2 ; T '  2  2    a  m / s2 g g' ga T ga Mà : a  F qE a.m   q  6.105 C  q  6.105 C m m E Câu 35: HD: t T T 2T 2.0,2     0,42( s) => Sai đáp án 3 => (D) Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 36: 1  1 v 4lf 4.0,5.850 1700  HD: l   n     n   mà 300m / s  v  350m / s v    2  2 2f 2n  2n  2n   1700 Nên: 300   350  2,53  n  1,92  n  Vậy khoảng chiều dài ống có bó nên có 2n  vị trí mực nước cho âm khuếch đại mạnh Câu 37: L 2,4 HD: n1     xạ 1 có vân sáng Ta đếm 17 vân sáng, có vân sáng khác màu i1 0,3 vân trùng nên tổng số vân sáng 20 vân => số vân sáng 2 gây là: 20 – = 11 vân sáng => có L 2,4 10 khoảng vân => n2 = 10  2    0,24cm    A n2 10 Câu 38: HD: Dòng điện khơng đổi: P1  R.I12 Dòng điện xoay chiều : P2  R.I 2 P1 I12 I I I   6         A P2 I I2 I 02 2I 2 P1  6P2 Câu 39: HD: (B) Câu 40: HD: Ptoàn mạch = UI.cos  = 120.0,3.cos(  / ) = 18 (W); Pdây = RI2 = 100 0,32 = 15,59 (W) PX = P toàn mạch - Pdây = 18 - 15,59 = (W) => (A) Câu 41: Cho đoạn mạch điện hình vẽ Điện trở R  80 , cuộn dây tụ điện có điện dung C0 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  200 cos 100t (V ) mạch xẩy cộng hưởng điện cường dộ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng 2A C L R A B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là: M N A 160V B 40V C 20V D 0V U U 200 HD: Cộng hưởng  I max   RL  R  80  20 R  RL I max Z L  ZC U MB  U RL  I RL  2.20  40V  => (B) Câu 42: HD: Xét phương án:  A X C  U C  U ; Y R  U R  U  U  U R2  U C2  U  U   U  U AB => Thỏa mãn B X cuộn dây  U d  U ; Y C  U C  U => Không đủ kiện xác định UAB C Cuộn dây R => không xác định UAB D Hai cuộn dây mà UX  UY => không thỏa mãn Vậy kết (A) Câu 43: HD: Ta có : U=UC =2UL  U  U  U L  U C  R U UR   Vậy : cos   U U 2  B  U2 U   U    U   U  U R2   UR  U 2  R Nguồn : Nguyễn Văn Dân - CHIA SẺ: NGUYỄN MINH DƢƠNG – FB: Duongsmile29@facebook.com Câu 44: HD: Độ dịch chuyển hệ vân mỏng : x0  n  1eD  1,5  1.4.106.D  D.103 m  Dmm a 2.103 Do mỏng đặt sau S1 nên hệ vân dịch lên phía S Để hệ vân giao thoa trở vị trí cũ dịch S phía S để x D d   A hệ thống dịch xuống Vậy độ dịch chuyển S là:   y  x0  D  1mm y d D D N  N1.e  1t N e  1t Câu 45: HD: Số hạt nhân lại : N '  N e 2t  N1.e 1t  N e 2t   2t  e2 1 t N1 e N  N' N N  ln  2  1 t  t  ln  C  2  1  N1 N1 P2 Câu 46: HD: Vì máy hạ áp nên N1 = 5N2 Từ công thức: P2  U I cos 2  I   5 A U cos  N1 I N N   I1  I   1 A  B  N I1 N1 5N T1 h T2 Câu 47: HD: - Thay đổi độ cao: ; Thay đổi nhiệt độ ta có:   t  t1   T0 T0 R T1 T2 h 2h 2.1,28      t  t1    t  t1     20 T0 R R 2.105.6400 Để đồng hồ chạy đúng: T0  t2  t1  20  20  20  00 C  C  Câu 48:  dây/ U  C U U 2 2      dây/ i    ; tan  dây/ i  L  tan  L  3 UR UR HD: U  U R2  U L  U C   100 1 2 U L  UC    U  UC 3  tan    L  R R  6 Từ (1) (3) suy ra: U L  U C  U L U C  2U L thay vào (2) ta được: UL = 50 (V) => UC = 100 (V) tan   UR = 50 (V)  U dây  U R2  U L2  100 V  => (A) Câu 49: HD: (D) Câu 50: 20 N1  N e t1  N  N e t1 ; N  N e  (t1 100)  N  N e  (t1 100) 100 100 0,2 ln HD: 0,2  e t1 ; 0,05  e  (t1 100)   e  t1 t1 100   e100 100  ln    0,05 100 ln ln T  100  50s   B   ln =========== ... trung tâm, quan sát thấy số vân sáng đơn sắc là: A 11 B 10 C D Câu 45: Có hai khối chất phóng xạ A B với số phóng xạ 1  Số hạt nhân ban đầu hai khối chất N1 N2 Thời gian để số lượng hạt nhân A... tần số điện áp hiệu dụng không đổi Dùng vơn kế nhiệt có điện trở lớn đo điện áp hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây số vơn kế có giá trị tương ứng U, UC UL Biết U = UC = 2UL Hệ số. ..  1  2  N1  Câu 46: Một động 200W-50V, có hệ số cơng suất 0,8, mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ áp có số vòng dây cuộn gấp lần số vòng dây cuộn Coi mát lượng máy biến áp không đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ số 03 , ĐỀ THI THỬ số 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay