DAP AN

16 13 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:49

Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TỔNG DUYỆT SỐ 01 (Đây Tài liệu dành cho bạn ôn thi chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia 2016 ) Lê Đức Thọ -CTV Hocmai.vn DAO ĐỘNG CƠ HỌC (10 câu) Câu 1: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2 kg, chiều dài dây treo cm chu kì T = s Lấy g = 10 m/s2  = 10 Cơ lắc A 5.10-5 J B 25.10-5 J C 25.10-4 J HD : Cơ lắc đơn W  m s02  25.10 J Chọn đáp án C , dao động nhỏ với biên độ s0 = D 25.10-3 J Câu 2: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì dao động lắc A 1/( 2 m / k ) B 2π m k C 2π k m D 1/(2  k / m ) Chọn đáp án B Câu 3: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hồn Fn = 5cos20πt (N) xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ A 10π Hz B 5π Hz C Hz D 10 Hz   10 Hz HD : Tần số dao động riêng hệ tần số ngoại lực cưỡng tuần hoàn f  2 Chọn đáp án D Câu 4: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt + π/3) x2 = Acos(ωt - 2π/3) hai dao động A lệch pha π/2 C ngược pha B pha HD: Độ lệch pha hai dao động :     ( D lệch pha π/3 2 )   nên hai dao dộng ngược pha Chọn đáp án C Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ A cm/s B cm/s C cm/s HD: Vận tốc chất điểm VTCB vận tốc cực đại : v  v max  A  D 0,5 cm/s 2 A  cm/s T Chọn đáp án B Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(2πt) (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 50 cm B 150 cm C 200 cm D 100 cm HD: Quảng đường chu kì s = 5.4A = 100 cm Chọn đáp án D Câu 7: Hai chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian hình vẽ Khoảng cách lớn hai chất điểm trình dao động A cm B cm C cm D cm 2 rad/s Xét dao động (1): xuất phát từ: x0 = cm > (t = 0) → biên dương → CB → biên âm → CB (t = 2,5 s), ta chia  T T T 2 t    , tức vật từ x0 = cm đến vị trí biên hết thời gian T/8 ⟹ x1 = 4cos( t - )  2 Xét vật (2): xuất phát x0 = cm VT cân ⟹ x2 = 4cos( t + )  ⟹ khoảng cách vật: x = x1 - x2 = 4cos(t - ) ⟹ xmax = cm Chọn đáp án B HD: Từ đồ thị ta thấy chu kì T = s =>   Câu 8: Một lắc lò xo độ cứng k = 20 N/m, treo trần thang máy Khi thang máy đứng n lắc kích thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s, biên độ cm Vừa lúc cầu lắc qua vị trí lò xo khơng biến dạng theo chiều từ xuống thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc có độ lớn m/s2 Lấy g = 10 m/s2  = 10 Sau lắc dao động với A 0,045 J B 0,32 J C 0,55 J D 0,022 J Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ gT HD: Tại VTCB lò xo biến dạng đoạn:  = = cm 4 Vận tốc vật vị trí lò xo không biến dạng: v =  52  42 = 3 cm/s Thang máy chuyển động nhanh dần lên ⟹ lực quán tính hướng xuống làm dịch vị trí cân xuống đoạn bằng: ma  a  OO’ = = cm k g ⟹ ly độ vật lúc có độ lớn: x = OO’ +  = + = cm v2 Áp dụng hệ thức độc lập: A = x  = cm  Cơ :  kA  0,045 J Chọn đáp án A Câu 9: Treo vật vào lò xo lò dãn cm Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên tới vị trí cho lò xo nén cm bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Cho g = π2 m/s2 = 10 m/s2 Lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ 2016 thời điểm A 6043 ( s) 15 B 6047 ( s) 15 C 6051 (s) 15 D 6041 (s) 15 HD: Chọn t =0 vật biên trên, chiều dương hướng xuống Chu kì dao động T  2 m  0,04  2  2  0,4( s) k g 2 Mỗi chu kì có lần vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên x= - cm Lần lẻ vật xuống Lần chẵn vật lên Dễ dàng thấy biên độ dao động 8cm Lần 2016 sau 1008 chu kì trừ T/6 (do vật lên đến x = - cm): Thời điểm lần thứ 2016 lò xo có chiều dài tự nhiên là: T = 1008T - T/6 = Chọn đáp án B Câu 10: Ba chất điểm M1, M2 M3 dao động điều hòa ba trục tọa độ song song cách với gốc tọa độ tương ứng O1, O2 O3 hình vẽ Khoảng cách hai trục tọa độ liên tiếp a = cm Biết phương trình dao động M1 M2 x1 = 3cos2πt (cm) x2 = 1,5cos(2πt + π/3) (cm) Ngồi ra, q trình dao động, ba chất điểm luôn thẳng hàng với Khoảng cách lớn hai chất điểm M1 M3 gần giá trị sau ? A 6,56 cm B 5,20 cm C 5,57 cm Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ 6047 ( s) 15 O1 x O2 x2 O3 x2 a a D 5,00 cm - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ HD: Giả sử phương trình dao động M3 x3 = Acos(2πt + φ) (cm) Khi t = 0: x01 = 3cm Khi cos2πt = 1; sin2πt = => x02 = 1,5cos(2πt + π/3) = 1,5cos( π/3) = 0,75 cm x  x03 Để chất điểm thẳng hàng x02 = 01 => x03 = - 1,5 cm => x3 = Acos(2πt + φ) = Acosφ = - 1,5 cm (*) Khi x1 = 0; cos2πt = 0; sin2πt = Khi x2 = 1,5cos(2πt + π/3) = - 0,75 cm x01 O1 O2 x02 Để chất điểm thẳng hàng x3 = - 1,5 cm => x3 = Acos(2πt + φ) = - Asinφ = - 1,5 cm (**) Từ (*) (**) suy tanφ = - => φ = 2π/3 A = cm Do x3 = 3cos(2πt + 2π/3) (cm) O3 x03 Khoảng cách hai chất điểm M1M3 = ( x3  x1 )  4a M1M3max |x3 – x1| có giá trị lớn nhất, ta có x3 – x1 = 3cos(2πt + 2π/3) - 3cos(2πt) = - 3 sin(2πt + π/3) => |x3 – x1|max = 3 Do M1M3max = ( x3  x1 )  4a = 27  16 = 6,557 cm = 6,56 cm Chọn đáp án A SÓNG CƠ HỌC (7 câu) Câu 11: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = 5cos(20πt) (cm) tạo giao thoa sóng Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Một điểm M mặt nước cách S1 đoạn 16 cm cách S2 đoạn 20 cm Điểm M thuộc đường A cực tiểu thứ B cực đại thứ C cực đại thứ D cực tiểu thứ HD: Bước sóng λ = v/f = 2cm S2M – S1M = 20-16 = 4cm = k.2 cm => k = => M thuộc cực đại thứ hai Chọn đáp án B Câu 12: Đơn vị đo cường độ âm A Oát mét (W/m) B Ben (B) C Niutơn mét vuông (N/m ) D Oát mét vuông (W/m2) Chọn đáp án D Câu 13: Hai âm độ cao hai âm có A biên độ B cường độ âm C mức cường độ âm D tần số Chọn đáp án D Câu 14: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây A m B m C 0,5 m D 0,25 m HD : Sợi dây hai đầu cố định với bụng sóng nên n   l      m Chọn đáp án A Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ Câu 15: Trong môi trường đẳng hướng khơng hấp thụ âm có điểm thẳng hàng theo thứ tự A, B, C, nguồn điện phát âm công suất P đặt điểm O, di chuyển máy thu âm từ A đến C thấy mức cường độ âm lớn B LB = 46,02 dB mức cường độ âm A C LA = LC = 40 dB Bỏ nguồn âm O, đặt A nguồn điểm phát âm công suất P ' , để mức độ cường âm B khơng đổi P C P'  5P A P '  P D P'  3P B P '  HD : Khi nguồn âm công suất P đặt tai O Do mức cường độ âm B lớn nê khoảng cách từ O đến B đường thẳng ABC nhỏ => OB vng góc với AC B trung điểm AC ( LA = LC) I I LB =10lg B LA =10lg A I0 I0 LB – LA = 10 lg IB = A B C O IB I = 6,02 dB => B = 100,602 IA IA ROA IB P P ; I = ; => = = 100,602 = 3,999 ≈ A 2 IA ROB 4ROB 4ROA Khi nguồn âm công suấ P’ đặt A mà LB’ = LB => IB’ = IB Với IB’ = P' 4R AB 2 2 ROA R AB R AB ROA  ROB P' P 2 R = => P’ = P => = => = = -1=3 R R AB OA OB 2 2 2 ROB ROB ROB ROB R AB ROB Do P’ = 3P Chọn đáp án D Câu 16: Một sợi dây dẫn có hai đầu AB cố định Cho dòng điện xoay chiều có tần số f chạy qua Biết sợi dây căng vng góc với đường cảm ứng từ từ trường đều, sợi dây có chiều dài 0,5 m, vận tốc truyền sóng dây 10 m/s Khi cho tần số dòng điện thay đổi 40 Hz < f < 60 Hz dây tạo sóng dừng với số bụng sóng dây A B C D => HD: Dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn gây sóng dừng ⟹ fdòng điện = fsóng dừng = f Điều kiện sóng dừng hai đầu cố định:  = k  v v =k ⟹f=k = 10k (k  N*) 2f Theo đề: 40 < f < 60 ⟹ 40 < 10k < 60 ⟹ < k < ⟹ k = = có bụng sóng Chọn đáp án C Câu 17: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt chất lỏng Khoảng cách ngắn hai đỉnh sóng cm Hai điểm M N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O Không kể phần tử chất lỏng O, số phần tử chất lỏng Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ dao động pha với phần tử chất lỏng O đoạn thẳng MO 6, đoạn thẳng NO đoạn thẳng MN Khoảng cách MN lớn có giá trị gần giá trị sau ? A 40 cm B 26 cm C 19 cm D 21 cm HD: Khoảng cách hai đỉnh sóng  = cm M, N pha với O  OM = k1 = 4k1 (cm) ON = k2 = 4k2 (cm) Không kể, số phần tử pha với O OM ON  k1 = k2 =  OM = 24 cm ON = 16 cm Do đoạn MN có điểm pha với O  đoạn MN cắt đường tròn nước ứng với k = 4; 5; MN lớn suy  OM  MN  MN = ON  OM  cm  17,89 cm  gần 19 cm Chọn đáp án C ĐIỆN XOAY CHIỀU (12 câu) Câu 18: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A B 105 V C 630 V D 70 V U N HD: Áp dụng công thức :  U 2 70 V U2 N2 Chọn đáp án D Câu 19: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm tiết diện dây B giảm công suất truyền tải C tăng điện áp trước truyền tải D tăng chiều dài đường dây Chọn đáp án C Câu 20: Đặt điện áp u = 200 cos(100  t) (V) vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R = 100  cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A I = (A) B I = 2 (A) C I = (A) D I = (A) Chọn đáp án C Câu 21: Khi đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện trở R, cuộn dây L(thuần cảm) tụ điện C nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U0 A 50 V B 30 V C 50 V D 30 V HD: Áp dụng công thức : U  U R2  U L  U C   50 V  U  U  50 V Chọn đáp án C Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ 0,  H, tụ điện có điện dung C = 104  F công suất - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ tỏa nhiệt điện trở R 80 W Giá trị điện trở R A 30 Ω B 40 Ω C 20 Ω HD: Ta có Z L  2fL  60; Z C  Công suất : P  I R  D 80 Ω  100 ; 2fC U 2R , thay giá trị vào ta tính R  40 R  (Z L  Z C ) Chọn đáp án B Câu 23: Đặt điện áp u  U cos tV (với U  không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R  100  , cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi cơng suất tỏa nhiệt điện trở P Nếu tháo tụ điện cơng suất tỏa nhiệt điện trở P/3 Tổng cảm kháng nhỏ dung kháng nhỏ thỏa mãn toán xấp xỉ A 282,8  B 256,9  C 288,6  D 235,8  HD: Khi chưa tháo tụ: P = U2 R (1) R  (ZL  ZC )2 P U R  (2) R  Z L2 Từ (1) (2) ⟹ 3[R2 + (ZL - ZC)2 = R2 + ZL2 ⟹ 2ZL2 - 6ZLZC + 3ZC2 + 20000 = (3) Khi tháo tụ: Coi phương trình (3) ẩn ZL ⟹ ’ZL = 9ZC2 - 2.(3ZC2 + 20000)  ⟹ ZC  115,47 ⟹ ZCmin = 115,47  Coi phương trình (3) ẩn ZC ⟹ ’ZC = 9ZL2 - 3.(2ZC2 + 20000)  ⟹ ZL  141,42 ⟹ ZLmin = 141,42  ⟹ ZLmin + ZCmin = 256,9  Chọn đáp án B Câu 24: Mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm L (đoạn mạch AM), điện trở R ( đoạn mạch MN) tụ điện C (đoạn mạch NB) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U 2cost (V), t(s) , với U không đổi  thay đổi Khi   1   2 hệ số cơng suất AB không đổi k, điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB vuông pha với Giá trị k xác định theo biểu thức 1 A B (1  2 )  2 1  1 1    12  1 2   Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ C     1      1   HD: D  1  1     1 2  Theo đề: uAN vuông pha với uMB  tanAN.tanMB = 1  Ta có: cos1 = cos2  Suy ra: 2L = cos1 = Z L  ZC  1  R  ZL ZC R R R  (ZL1  ZC1 )  R  (ZL2  ZC2 )  (Z L1  ZC1 )  (Z L2  Z C2 )  1.2  LC  ZL2  ZC1 1C R R  (ZL1  ZC1 ) 2  ZL1.ZC1 ZL1 ZC1  (ZL1  ZC1 )  ZL1.ZL2 ZL1 ZL2  (ZL1  ZL2 )  1 (1  2 ) 1.2 Chọn đáp án A Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t V  vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây khơng cảm có điện trở r = 10 Ω tụ điện có điện dung C thay đổi M điểm nối điện trở R cuộn dây Khi C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu U U1 ; C = C2 = C1/2 điện áp hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại U Tỉ số U1 A 10 C B HD: Khi C = C1 ⟹ UMBmin = UrLC1min ⟹ ZL = ZC1 ⟹ UMBmin = U1 = C = C2 = 0,5C1 ⟹ ZC2 = 2ZC1 = 2ZL UCmax ⟹ ZC2 = ⟹ UCmax = U2 = ⟹ D U.r U  R  r 10 (R  r)2  Z2L = 2ZL ⟹ ZL = (R + r) ZL U (R  r)  Z2L  U Rr U2  10 U1 Chọn đáp án A Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u  100 cost V  , ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn mạch MB có tụ điện Khi   100  rad / s  điện áp hiệu dụng U AM không phụ thuộc vào giá trị biến trở, đồng thời điện áp hiệu dụng U MB 100V Khi biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM A u AM  100 cos(100 t   / 3) (V ) B u AM  200cos(100 t   / 3) (V ) C u AM  100 cos(100 t   / 3) (V ) D u AM  100 cos(100 t   / 6) (V ) Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ Z HD: Ta có : UAM = URL = U RL  U Z R  ZL2 R  (ZL  ZC ) 2 U  1 Z  2ZL ZC R  Z2L C ZC2  2ZL ZC Để URL không phụ thuộc vào R ⇔ = ⟹ ZC = 2ZL ⟹ URL = U = 100 V Z = R  Z2L 2 R  ZL Ta có: UMB = UC = U ⟹ ZC = Z ⇔ 2ZL = R  Z2L ⟹ R = ZL Z  ZC ZL  2ZL    Ta có: tan = L ⟹  =  = u - i ⟹ i = 6 R ZL    ZL ZL  tanAM = tanRL = ⟹ RL = = uRL - i ⟹ uRL = ⟹ uRL = 100 cos(100πt + ) (V) 3 R ZL Chọn đáp án A Câu 27: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt điện áp u  U cos(2 ft ) vào hai đầu đoạn mạch AB Cho biết R, L, C, U0 không đổi, tần số f thay đổi Thay đổi f nhận thấy: f  f1 ( Hz ) , f  f1  50 ( Hz ) , f  f1  100 ( Hz ) hệ số cơng suất đoạn mạch cosφ1 = 1, cosφ2 = 0,8 cosφ3 = 0,6 Giá trị f1 A 50 Hz B 25 Hz HD: 2 f3 L  tan 3 R Ta có:  tan 2 2 f L  2 f3C C 100 Hz D 70 Hz 2 4 LC f  f3  f1 f  1 f3 f 22  f12 f3 f 22  2 f 2C 4 LC f32  R tan   Mặt khác: tan  1 cos2  1 cos2   1 cos 3 1 cos  2 f  50 f1  50 16  f1  100   f1 f1  50   2 f1  25 f1  100  f1  50   f1 f1  100  f12  100 f1  2500   f1  50  Hz  Chọn đáp án A Câu 28 Đặt điện áp u  U cos2 ft (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Biết 2L  R C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch f = 60 Hz gấp 2 lần f = 90 Hz Khi f = 30 Hz f = 120 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị Khi f = f1 điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha góc 1200 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị f1 gần giá trị sau ? A 600 Hz B 180 Hz C 510 Hz D 120 Hz Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ HD: Bảng chuẩn hóa số liệu f (Hz) 60 U ZL ZC A 90 1,5 1,5 2a/3 30 120 0,5 0,5 I UC tanφ I1  R2  1  a  2a UC3  60a/f1 (Áp dụng: I  Vì UC  UC nên U  Z U R2   ZL  ZC  0,5.2a R   0,5  2a  Từ I1 = 2 I2 suy ra:  2.0,5a R    0,5a   2 0,5.2a R2   0,5  2a  2.0,5a R2    0,5a  tan  RC  ;UC  IZC  R2  1  1 R2  1,5  2a / 3 UC3  0,5a f1 1,5 I1   ZC 60a / f1  R R UZC R2   ZL  ZC  )  a 1 2.1,5 R2  1,5  2.1 / 3 R 612 *Khi f = f1 uL sớm pha uRC 1200 mà uL sớm pha i 900 nên uRC trễ pha i 300, tức 60.1 / f1  f1  514,2  Hz   RC  300 hay tan RC  1 /   / 612 Chọn đáp án C Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 10 - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ Câu 29 Đặt điện áp u  U0 cos t (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây khơng cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C ( C thay đổi được) Khi C = C0 cường độ dòng điện mạch sớm pha u φ1   1   /  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 45 V Khi C = 3C0 cường độ dòng điện mạch trễ pha u φ2 với 2  2 /  1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 135 V Giá trị U0 gần giá trị sau đây? A 130 V B 64 V C 95 V D 75 V HD: Lấy trục I làm chuẩn C thay đổi, phương véc tơ AM véc tơ MB không thay đổi (chỉ thay đổi độ lớn) véc tơ U có chiều dài khơng đổi (đầu mút quay đường tròn tâm A) Vì AM2  AM1 nên I2  3I1 Mặt khác, C2  3C1 nên ZC  ZC1 / Suy ra, điện áp hiệu dụng tụ không thay đổi  B1 M1 B2 M2 song song với  M1B1B2M2 hình bình hành  B1 B2  M1 M2  AM2  AM1  135  45  90 Tam giác AB1 B2 cân A nên  B1 B2   U  U  2UU cos   902  2U  2U cos 2  U  30  V   U0  U  30  73  V  Chọn đáp án D DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ (5 câu) Câu 30: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 600 m B 0,6 m C 60 m D m HD : Bước sóng :   c.2 LC  600m Chọn đáp ánA Câu 31: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai ? A Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất đàn hồi B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ lan truyền chân khơng với vận tốc c = 3.108 m/s D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Chọn đáp án A Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết độ tự cảm cuộn dây L = 2.102 H điện dung tụ điện C = 2.10-10 F Chu kì dao động điện từ tự mạch dao động A 4π.10-6 s B 2π s C 4π s D 2π.10-6 s HD: Chu kì dao động mạch : T  2 LC  4 106 s Chọn đáp án A Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 11 - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ Câu 33: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc ω Gọi q0 điện tích cực đại tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch q q A I0 = B I0 = q0 C I0 = 2q0 D I0 = 02   Chọn đáp án B Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 50 mH tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i  0,16 cos(4000t ) (i tính A, t tính s) Ở thời điểm t điện áp tức thời hai tụ 16 V giảm, độ lớn cường độ 25 dòng điện qua mạch thời điểm t  105 s A 0,8A B A C 0,16 A D 0,8 1 ⟹ C = = 1,25.10-6 F L LC 1 Bảo toàn lượng: W = CU 02  LI 02 ⟹ U0 = 32 V 2 Dùng vòng tròn lượng giác:  Tại t1 → u1 = 16 giảm ⟹  = T 25 -5 Tại t2 = t1 + 10 s = t1 + (véctơ u quay góc 300) 12 ⟹ u2 = ⟹ i2 =I0 = 0,16 A Chọn đáp án C HD: Ta có:  = 4000 rad/s = SĨNG ÁNH SÁNG (5 câu) Câu 35: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Chọn đáp án C Câu 36: Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số f1, truyền mơi trường có chiết suất tuyệt đối n1 có vận tốc v1 có bước sóng λ1 Khi ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất tuyệt đối n2 (n2 ≠ n1) có vận tốc v2, có bước sóng λ2 tần số f2 Hệ thức sau ? A f2 = f1 B v2 f2 = v1 f1 C v2 = v1 D λ2 = λ1 HD: Khi ánh sáng truyền từ môi trường sang mơi trường số khơng thay đổi => chọn A Chọn đáp án A Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân đo i = 1,2 mm Giá trị λ A 0,45 μm B 0,60 μm C 0,65 μm D.75 μm Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 12 - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ HD: Từ công thức tính khoảng vân i  D a    0,6.106 m D Chọn đáp án B Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc: màu tím có bước sóng λ1 = 0,42 μm màu đỏ λ2 = 0,70 μm Hai điểm M N nằm vùng giao thoa phía so với vân sáng O Kể từ vân sáng giữa, điểm M vị trí vân tối thứ xạ màu tím, điểm N vị trí vân tối thứ 10 xạ màu đỏ Trong khoảng M N, tổng số vân sáng có màu tím màu đỏ A 14 B 16 C 13 D 17 HD: Gọi a D khoảng cách hai khe từ hai khe đến màn: D D D D Vị trí M, N: xM = (k1 + 0,5) λ1 = 3,5 λ1; xN = (k2 + 0,5) λ2 = 9,5 λ2 a a a a D D Vị trí vân sáng tím đỏ : x1 = k1 λ1, x2 = k2 λ2 a a D D D Vị trí vân sáng tím khoảng MN: 3,5 λ1 < k1 λ1 < 9,5 λ2 => ≤ k1 ≤ 15: có 12 vân sáng tim a a a D D D Vị trí vân sáng đỏ khoảng MN: 3,5 λ1 < k2 λ2 < 9,5 λ2 => ≤ k2 ≤ : có vân sáng đỏ a a a D D Vị trí vân sáng tím đỏ trùng nhau: x1 = k1 λ1 = x2 = k2 λ2 => 3k1 = 5k2 => k1 = 5k; k2 = 3k a a D Vị trí vân sáng trùng nhau: xtrùng = 5k λ1 a D D D Số vân sáng trùng khoảng MN 3,5 λ1 < 5k λ1 < 9,5 λ2 => ≤ k ≤ : có vân sáng trùng a a a Trong khoảng M N, tổng số vân sáng có màu tím màu đỏ bằng: 12 + – 3x2 = 13 vân Chọn đáp án C Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng Xét điểm M ban đầu vân sáng, sau dịch chuyển xa theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe đoạn nhỏ 1/7 m M vân tối Nếu tiếp tục dịch chuyển xa thêm đoạn nhỏ 16/35 m M lại vân tối Khoảng cách hai khe lúc đầu A m B m C 1,8 m D 1,5 m D HD: Ban đầu: M vân sáng  xM = k a .(D  ) Dịch xa đoạn nhỏ m M vân tối  xM = (k  0,5) a 16 .(D   ) 16 35 Tiếp tục dịch xa đoạn nhỏ m M lại vân tối  xM = (k  1,5) 35 a Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 13 - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/  kD  (k  0,5).(D  ) k  Từ suy ra:   D = m  D  kD  (k  1,5).(D   16 )  35 Chọn đáp án B LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (6 câu) Câu 40: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,20 μm, λ2 = 0,45 μm vào kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm Bức xạ gây tượng quang điện ? A Chỉ có xạ λ1 B Khơng có xạ hai xạ C Chỉ có xạ λ2 D Cả hai xạ Chọn đáp án A Câu 41: Cơng êlectron khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J Giới hạn quang điện kim lọai A 0,295 μm B 0,300 μm C 0,250 μm D 0,375 µm hc  3.106 m HD: Giới hạn quang điện : 0  A Chọn đáp án B Câu 42: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng N A 47,7.10-11 m B 21,2.10-11 m C 84,8.10-11 m D 132,5.10-11 m HD: Bán kính quỹ đạo dừng N ứng với n = 4, ta có : r4  42.r0  84,8.1011 m Chọn đáp án C Câu 43: Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng ? A Năng lượng phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phơtơn ánh sáng đỏ B Phôtôn tồn trạng thái chuyển động C Mỗi phơtơn có lượng xác định D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau Chọn đáp án D Câu 44: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Chọn đáp án B Câu 45: Một nguồn sáng có cơng suất 3,58 W, phát ánh sáng tỏa theo hướng mà phơ tơn có lượng 3,975.10-19 J Một người quan sát đứng cách nguồn sáng 300 km Bỏ qua hấp thụ ánh sáng khí Coi bán kính mm Số photon lọt vào mắt người quan sát giây A 70 B 80 C 90 D 100 Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 14 - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ HD: Nguồn sáng phát từ O với công suất P (số phô tôn phát giây N = P/𝜀) phân bố theo N P P S S S hướng số phơ tơn đập vào điện tích S đặt cách O khoảng R n  2 4 R  4 R hc 4 R P  d 2 S có dạng hình tròn bán kính r đường kính d S   r   d / Do đó: n  hc 4 R N P 3,58 S   r2   4.106  100  Chọn D 2 19 4 R  4 R 3,975.10 4 300000 Chọn đáp án D Áp dụng : n  HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (5 câu) 131 Câu 46: Chất phóng xạ Iốt I 53 có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200 g chất Sau 24 ngày, số gam Iốt phóng xạ bị biến thành chất khác A 50 g B 25 g C 150 g D 175 g t  T HD: Khối lượng chất lại : m  m0  m  m0 (1  )  175 g Chọn đáp án D Câu 47: Cho phản ứng hạt nhân α + A1327 → P1530 + X hạt X A prơtơn B êlectrơn Chọn đáp án C Câu 48: Trong hạt nhân nguyên tử 210 84 Po có C nơtrơn D pơzitrơn A 84 prôtôn 210 nơtron B 126 prôtôn 84 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron D 84 prôtôn 126 nơtron Chọn đáp án D Câu 49: Gọi t khoảng thời gian để số hạt nhân khối lượng chất phóng xạ giảm e lần (e số loga tự nhiên, lne = 1) Hỏi sau thời gian t = 0,3Δt chất phóng xạ lại phần trăm lượng phóng xạ ban đầu ? A 45% B 30% C 74% D 60% N HD: Với thời gian t ta có :  e t  e  t  N N' Sau thời gian t = 0,3Δt, ta có  e  0,3t  e 0,3  0,74  74% N0 Chọn đáp án C Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 15 - Hoc mai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Tài liệu học tập group https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ Câu 50: Một nhà vật lý hạt nhân làm thí nghiệm xác định chu kì bán rã T chất phóng xạ cách dùng máy đếm xung để đo tỉ lệ số hạt bị phân rã N số hạt ban đầu N0 Dựa vào kết thực nghiệm đo hình vẽ, tính chu kì T ln(1 - ΔN/N0)-1 A 5,5 phút B 12 phút C 6,6 phút D phút  HD: *Từ N  N 1  e  ln  t T  e  ln  t T 1  N  N ln  t  ln 1   N0 T N0   1 ln  0,2598  T  bphút *Từ đồ thị chọn điểm t = phút T Chọn đáp án D 0,5196 0,4330 0,3464 0,2598 0,1732 0,0866 t(phút) ĐỖ ĐẠI HỌC CÁC EM NHÉ ! Tổng đài tư vấn : +84 (4) 3519-0591 -CTV : Lê Đức Thọ - Trang | 16 - ... https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ C     1      1   HD: D  1  1     1 2  Theo đề: uAN vuông pha với uMB  tan AN. tanMB = 1  Ta có: cos1 = cos2  Suy ra: 2L = cos1 = Z L  ZC  1  R ... 25 Hz HD: 2 f3 L  tan 3 R Ta có:  tan 2 2 f L  2 f3C C 100 Hz D 70 Hz 2 4 LC f  f3  f1 f  1 f3 f 22  f12 f3 f 22  2 f 2C 4 LC f32  R tan   Mặt khác: tan  1 cos2  1 cos2... thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Chọn đáp án B Câu 45: Một nguồn sáng có cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN , DAP AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay