01 DE THI THU 2016 muc tieu tren 8 50 diem 60 cau DZ

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:49

Khóa học Luyện giải đề mơn Vật lí (PEN-I) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Thayhungdz 01 – RÈN LUYỆN GIẢI ĐỀ TRƯỚC KÌ THI – HOCMAI.VN Dành cho bạn có mục tiêu 8.50 điểm trở lên Thầy Đặng Việt Hùng – Đề số 01 Cho số Plank h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; điện tích nguyên tố e = 1,6.10C; số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1 19 Câu 1: Trong tượng giao thoa sóng nước hai nguồn kếp hợp A B cách 25 cm dao động với phương trình uA = uB = cos(40πt) cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước v = 0,4 m/s Gọi d đường thẳng thuộc mặt nước qua A vng góc với AB Số điểm dao động với biên độ cực đại đường thẳng d A 26 B 24 C 20 D 22 Câu 2: Nhận xét sau tượng quang - phát quang đúng? A ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tồn thời gian dài 10−8 (s) sau ánh sáng kích thích tắt B ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ buớc sóng nhỏ bước ánh sáng kích thích C ánh sáng lân quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích D ánh sáng lân quang tắt sau tắt ánh sáng kích thích Câu 3: Một nguồn O mặt nước phát sóng với phương trình u O = 2cos(40πt) (mm), truyền với tốc độ 0,5 m/s Xét điểm A cách nguồn O đoạn 25cm, số điểm dao động pha với nguồn đường tròn tâm A bán kính AO thuộc mặt nước (khơng tính nguồn O) A 41 B 39 C 37 D 40 Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng hình vẽ, hai tụ điện giống Ban đầu K ngắt, K cường độ dòng mạch khơng, hiệu điện tụ điện C1 U0 Khi cường độ dòng mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K Xác định hiệu điện tụ điện dòng L mạch lại khơng C1 C2 A U0 B 2U0 U C 2U D Câu 5: Trong ống Rơnghen người ta tao điện áp không đổi U = 2,1.104 V hai cực Tần số cực đại mà ống Rơnghen phát A 5,07.1018 Hz B 10,14.1018 Hz C 15,21.1018 Hz D 20,28.1018 Hz 13,6 Câu 6: Mức lượng nguyên tử hiđrô xác định biểu thức E = − ( eV ) với n ∈ N, trạng thái n ứng với n = Khi nguyên tử chuyển từ mức lượng O N phát phơtơn có bước sóng λ0 Khi ngun tử hấp thụ phơ tơn có bước sóng λ chuyển từ mức lượng K lên mức lượng M So với λ0 λ 3200 81 A nhỏ lần B lớn lần 81 1600 C nhỏ 50 lần D lớn 25 lần Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ 2,5 cm Vật có khối lượng 250 (g) độ cứng lò xo 100 N/m Lấy gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều dương quy ước Quãng đường vật sau π/20 (s) vận tốc vật A cm ; –50 cm/s B 2,5 cm ; 50 cm/s C cm ; 50 cm D 2,5 cm ; –50 cm/s Câu 8: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao B Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng C Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát khơng chịu tác động bên ngồi D Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng Câu 9: Trong chuyển động dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A lực, vận tốc, lượng toàn phần B động năng, tần số, lực C biên độ, tần số, gia tốc D biên độ, tần số, lượng toàn phần Câu 10: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách 40 cm dao động theo phương trình u A = 5cos ( 24 πt + π ) mm u B = 5cos ( 24 πt ) mm Tốc độ truyền sóng v = 48 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I mơn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 ! Khóa học Luyện giải đề mơn Vật lí (PEN-I) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Thayhungdz sóng truyền Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm I , bán kính R = cm, điểm I cách A B đoạn 25 cm Điểm M đường tròn cách A xa dao động với biên độ A 9,98 mm B 8,56 mm C 9,33 mm D 10,56 mm Câu 11: Khi có sóng dừng dây AB hai đầu cố định với tần số f1 thấy dây có 11 nút sóng Muốn dây AB có 13 nút sóng tần số f2 phải có giá trị 5f 13f 11f 6f A f = B f = C f = D f = 11 13 Câu 12: Cho khối lượng lượng hạt nhân nơtron mn = 1,0087u, proton mp = 1,0073u, Heli (2 He) mHe = 4,0015u, 238 Urani 92 U có mU = 238,0508u 1u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Urani, lượng liên kết riêng hạt nhân Heli: A lớn lượng 0,298 MeV B nhỏ lượng 0,358 MeV C lớn lương 0,358 MeV D nhỏ lượng 0,298 MeV Câu 13: Bắn hạt protôn vào hạt hạt nhân Li đứng yên phản ứng tạo hai hạt X giống nhau, bay tốc độ hợp với phương ban đầu prơton góc có độ lớn 300 Xem khối lượng hạt tỉ lệ với số khối Tỉ số độ lớn vận tốc hạt X hạt prôtôn 1 1 A B C D 4 Câu 14: Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hoà A tất êlectron bật từ catôt chiếu sáng quay trở catôt B tất êlectron bật từ catôt catốt chiếu sáng anôt C có cân số êlectron bật từ catôt số êlectron bị hút quay trở lại catôt D số êlectron từ catôt anốt không đổi theo thời gian Câu 15: Chọn phát biểu phát biểu đây? A Vectơ vận tốc không đổi vật qua vị trí cân B Vận tốc dao động điều hồ có giá trị cực đại vật vị trí biên triệt tiêu vị trí cân C Vectơ gia tốc khơng đổi chiều vật từ biên sang biên D Gia tốc dao động điều hồ có giá trị cực đại vật vị trí cân triệt tiêu vị trí biên Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn AB dao động ngược pha với tần số f = 20 Hz, vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 40 cm/s Hai điểm M, N mặt chất lỏng có MA = 18 cm, MB = 14 cm, NA = 15 cm, NB = 31 cm Số đường dao động có biên độ cực đại hai điểm M, N A đường B 10 đường C 11 đường D đường Câu 17: Một chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng 0,26 µm phát ánh sáng có bước sóng 0,52 µm Giả sử cơng suất chùm sáng phát quang 20% công suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phơtơn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích khoảng thời gian A B C D 10 5 Câu 18: Một lắc đơn gồm sợi dây l không dãn, khối lượng không đáng kể, đầu cố định, đầu lại gắn với viên bi sắt khối lượng m mang điện tích q Đặt hệ điện trường có cường độ điện trường không đổi Khi E thẳng đứng hướng xuống lắc dao động với chu kỳ T1 = 1,6 s Quay điện trường theo chiều ngược lại, lắc dao động với chu kỳ T2 = 2,4 s Khi E nằm ngang, lắc dao động với chu kỳ gần với giá trị nhất? A 1,82s B 2s C 1,88s D 1,53s Câu 19: Một đoạn mạch AM gồm biến trở R nối tiếp với cuộn dây cảm L, nối tiếp đoạn mạch với đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = Uocos(ωt) V Để R thay đổi mà điện áp hai đầu đoạn mạch AM khơng đổi ta phải có A LCω2 = B LCω2 = C 2LCω= D 2Lω2C = Câu 20: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM U1, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB U2 Nếu U = U12 + U 22 hệ thức liên hệ sau đúng? A L = CR1R2 B C = LR1R2 C LC = R1R2 D LR1 = CR2 Câu 21: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) Vvào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi Ban đầu tụ điện có dung kháng 100 Ω, cuộn dây có cảm kháng 50 Ω Giảm điện dung lượng 10−3 ∆C = F tần số góc dao động riêng mạch 80π rad/s Tần số góc ω dòng điện mạch 8π A 40π rad/s B 60π rad/s C 100π rad/s D 50π rad/s Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I mơn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 ! Khóa học Luyện giải đề mơn Vật lí (PEN-I) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Thayhungdz Câu 22: Cho đoạn mạnh điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, biết điện áp hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dòng điện, phát biểu sau sai? A Cảm kháng dung kháng đoạn mạch B Trong mạch điện xảy tượng cộng hưởng điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với điện áp hai đầu cuộn dây Câu 23: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l Người ta thấy dây có điểm dao động cách l1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 (l2 > l1) điểm có biên độ a Giá trị a B cm C 2 cm D cm A cm Câu 24: Đạt điện áp u = 100 cos(ωt + φ)V vào đầu mạch điện gồm RLC (r = 0) mắc nối tiếp, dòng điện qua mạch π π   i1 = cos  ωt −  A Khi nối tắt đầu cuộn cảm dòng điện qua mạch i = cos  ωt +  A Các giá trị R, 6 2   ZL, ZC A 50 Ω, 50 Ω, 100 Ω B 50 Ω, 100 Ω, 50 Ω C 50 Ω, 50 Ω, 100 Ω D 50 Ω, 100 Ω, 50 Ω Câu 25: Một lắc lò xo treo thẳng đứng kích thích cho dao động điều hòa Thời gian cầu từ vị trí cao đến vị trí thấp 1,5 (s) tỉ số độ lớn lực đàn hồi lò xo trọng lượng cầu gắn đầu lắc 76 vị trí thấp Lấy g = π2 Biên độ dao động lắc 75 A A = cm B A = cm C A = cm D A = cm Câu 26: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB cuộn dây cảm có độ tự cảm L Thay đổi C để điện áp hiệu dụng đoạn mạch AM đạt cực đại thấy điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở cuộn dây UR = 100 V, UL = 100 V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A U C = 100 3V B UC = 100 2V C UC = 200 V D UC = 100 V Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài ℓ = m , dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Biên độ dao động lắc α0 = 80 Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn để cầu lắc dịch chuyển cung 2π có độ dài rad 45 1 A s B s C s D s Câu 28: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch xoay chiều i = 2sin(100πt) A Tại thời điểm t1 đó, dòng điện giảm có cường độ A Đến thời điểm t = t1 + 0,005 (s), cường độ dòng điện A 3A B − 3A C 2A D − 2A Câu 29: Một mạch dao động điện từ lý tưởng LC, biết thời gian ngắn hai lần lượng điện trường π lượng từ trường ∆t = 10−5 s Mặt khác, lượng điện trường lượng từ trường độ lớn điện áp tụ 2V độ lớn cường độ dòng điện qua mA Lấy π2 = 10 Độ tự cảm L mạch dao động A mH B 2,5 mH C 2.10-4 H D 0,4 mH Câu 30: Một chất điểm có khối lượng m = 100 g thực dao động điều hòa Khi chất điểm cách vị trí cân cm tốc độ vật 0,5 m/s lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn 0,25 N Biên độ dao dộng chất điểm A 14 cm B 4,0 cm C 5 cm D 10 cm Câu 31: Lần lượt đặc điện áp xoay chiều u1 = U cos (100πt + φ1 ) ; u = U cos (120πt + φ ) u = U cos (110πt + φ3 ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức tương ứng i1 = I cos (100πt ) ; 2π  2π    i = I cos  120πt +  i3 = I' cos  110πt −  So sánh I I ' , ta có     A I > I ' B I < I ' C I = I ' D I = I ' Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I mơn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 ! Khóa học Luyện giải đề mơn Vật lí (PEN-I) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Thayhungdz Câu 32: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện khơng đổi có độ lớn U điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 2U cơng suất tiêu thụ cuộn dây Tỉ số điện trở cảm kháng cuộn dây A B C D Câu 33: Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L cảm) mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha ϕ so với cường độ dòng điện qua mạch Ở thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa LC uLC điện áp tức thời hai đầu điện trở R uR Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R  u  B U 20R = u R +  LC   tan ϕ  A U 0R = u LC cosϕ + u R sin ϕ 2  u  C U 20R = ( u LC ) +  R  D U 0R = u LCsinϕ + u R cosϕ  tan ϕ  Câu 34: Hạt nhân 226 88 Ra đứng yên phân rã hạt α biến đổi thành hạt nhân X Biết động hạt α phân rã 4,8 MeV coi khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối chúng Năng lượng tỏa phân rã A 4,886 MeV B 5,216 MeV C 5,867 MeV D 7,812 MeV Câu 35: Một mạch dao động điện từ có chu kỳ dao động riêng T Tụ điện phẳng, hai chân không Đặt d vào hai tụ lớp điện mơi diện tích, có số điện môi ε = , bề dày a = với d khoảng cách hai tụ điện Khi mạch dao động có chu kỳ 2T T A B 3T C 2T D 3 Câu 36: Một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, ba điểm S, A, B nằm phương truyền sóng (A, B phía so với S AB = 100 m) Điểm M trung điểm AB cách S 75 m có mức cường độ âm 40dB Biết vận tốc âm khơng khí 340 m/s cho môi trường không hấp thụ âm (cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2) Năng lượng sóng âm không gian giới hạn hai mặt cầu tâm S qua A B A 18,1 mJ B 207,9 µJ C 207,9 mJ D 181,1 µJ Câu 37: Một lắc lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với tần số Hz Trong chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt 360 cm/s2 2/9 s Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động A mJ B mJ C mJ D mJ Câu 38: Người ta tạo phản ứng hạt nhân cách dùng hạt prơton có động 3,60 MeV bắn vào hạt nhân 23 11 Na đứng yên Hai hạt sinh α X Giả sử hạt α bắn theo hướng vng góc với hướng bay hạt prơton có động 4,85 MeV Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 2,40 MeV B 4,02 MeV C 1,85 MeV D 3,70 MeV Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm, tụ điện điện trở mắc nối tiếp vào hai điểm A, B M điểm nối tụ điện điện trở Khi điện áp đặt vào hai điểm A, B có dạng u = 80 cos(100 πt)V hệ số công suất mạch Khi diện áp tức thời hai điểm AM 48 V điện áp tức thời hai đầu điện trở A 64 V B 56 V C 102,5 V D 48 V Câu 40: Tại thời điểm t = 0, chất điểm dao động điều hồ có toạ độ xo,vận tốc vo Tại thời điểm t ≠ đó, toạ độ vận tốc chất điểm x v x ≠ x 2o Chu kì dao động vật A 2π x − x o2 v − v o2 B 2π v − v o2 x − x o2 C 2π v 2o − v x − x o2 D 2π x − x o2 v 2o − v Câu 41 : Chiếu xạ có bước sóng theo tỉ lệ λ1 : λ2 : λ3 = 6: 3: vào kim loại nhận vận tốc ban đầu cực đại theo tỉ lệ v1 : v2 : v3 = : : k Trong k bằng: A B C D Câu 42 Một ống tia X có bước sóng ngắn 50 nm Để tăng khả đâm xuyên tia X ta tăng điện áp anot catot thên 25% Bước sóng ngắn tia X ống phát ki A 12,5nm B 40 nm C 60 nm D 125 nm Câu 43: Gọi λα λβ hai bước sóng ứng với vạch đỏ Hα vạch lam Hβ dãy Ban-me , λ1 bước sóng dài dãy Pa-sen quang phổ Hiđrô Biểu thức liên hệ λα, λβ, λ1 Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I mơn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 ! Khóa học Luyện giải đề mơn Vật lí (PEN-I) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Thayhungdz 1 1 1 A λ1 = λα - λβ B λ1 = λ α + λ β C = − D = + λ1 λβ λ α λ1 λβ λ α Câu 44: Chọn phát biểu nói phản ứng hạt nhân: A Phản ứng hạt nhân tỏa lượng, hạt nhân sinh bền vững hạt nhân ban đầu B Chỉ có tương tác hạt nhân tạo phản ứng hạt nhân C Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân dạng động hạt nhân tạo thành D Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ hạt nhân tương tác tổng khối lượng nghỉ hạt nhân tạo thành Câu 45 : Chiếu tia sáng màu lục từ thủy tinh tới mặt phân cách với mơi trường khơng khí, người ta thấy tia ló là mặt phân cách hai môi trường Thay tia sáng lục chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu lam, màu tím chiếu tới mặt phân cách theo hướng cũ chùm tia sáng ló ngồi khơng khí A chùm tia sáng màu vàng B hai chùm tia sáng màu vàng màu lam C hai chùm tia sáng màu lam màu tím D ba chùm tia sáng: màu vàng, màu lam màu tím Câu 46: Khi nói tia Rơnghen (tia X), phát biểu sau sai? A Tia Rơnghen xạ điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại B Tia Rơnghen có khả đâm xuyên mạnh C Tia Rơnghen có bước sóng dài đâm xuyên mạnh D Tia Rơnghen dùng để chiếu điện, trị số ung thư nông Câu 47: Một lăng kính có góc chiết quang 600 chiết suất n = ánh sáng màu vàng Natri Chiếu vào mặt bên lăng kính chùm tia sáng trắng mảnh song song điều chỉnh cho góc lệch với ánh sáng vàng cực tiểu Góc tới chùm tia sáng trắng A 750 B 250 C 300 D 600 210 Câu 48: Hạt nhân 210 84 Po đứng yên phân rã α biến thành hạt nhân X Biết khối lượng hạt 84 Po , α X 209,9904 u; 4,0015 u; 205,9747 u 1u = 931,5 MeV/c2 Cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối chúng Động hạt α hạt X xấp xỉ A 12,9753 MeV 26,2026 MeV B 0,2520 MeV 12,9753 MeV C 12,9753 MeV 0,2520 MeV D 0,2520 MeV 13,7493 MeV Câu 49: Electron nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo dừng có mức lượng lớn quỹ đạo dừng có mức lượng nhỏ vận tốc tăng lần Electron chuyển từ quỹ đạo A N L B N K C N M D M L Câu 50: Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ lại 40% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 900 s số hạt nhân chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kỳ bán rã chất A 300 s B 350 s C 500 s D 450 s Câu 51: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở r = 20 Ω độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C = 100 µF mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 240cos100t(V) Khi R = R0 cơng suất tiêu thụ tồn mạch đạt cực đại Khi cơng suất tiêu thụ cuộn dây là: A Pr = 108 W B Pr = 88,8 W C Pr = 28,8 W D Pr = 12,8 W Câu 52: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp có thành phần đơn sắc : tím, đỏ, vàng, lam Thứ tự tia sáng theo góc khúc xạ tăng dần là: A đỏ, vàng, lam, tím B lam đỏ tím vàng C vàng, tím, lam, đỏ D tím, đỏ, lam, vàng Câu 53: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Gọi U0R, U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Biết U0L = 2U0R = 2U0C Kết luận độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu mạch điện đúng: A u chậm pha i góc π/4 B u sớm pha i góc 3π/4 C u chậm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/4 Câu 54: Phát biểu sau nói dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có pha ban đầu khác nhau? A Tần số dao động tổng hợp tổng tần số dao động thành phần B Tần số góc dao động tổng hợp tần số góc dao động thành phần C Chu kì dao động tổng hợp tổng chu kì dao động thành phần D Biên độ dao động tổng hợp tổng biên độ dao động thành phần Câu 55: Nguồn âm đặt O có cơng suất truyền âm khơng đổi Trên nửa đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A b ( B ) ; mức Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I mơn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 ! Khóa học Luyện giải đề mơn Vật lí (PEN-I) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Thayhungdz cường độ âm B mức cường độ âm C 3b ( B ) Biết 4OA = 3OB Coi sóng âm sóng cầu môi trường truyền âm đẳng hướng Tỉ số OC bằng: OA 346 256 276 75 B C D 56 81 21 81 Câu 56: Khi tăng điện áp ống tia X thêm 40 % bước sóng ngắn tia X mà ống phát giảm đi: A 12,5 % B 15,7 % C 32,2 % D 28,6 % Câu 57: Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm sóng ánh sáng giảm C sóng âm sóng ánh sáng tăng D sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng Câu 58: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, khoảng cách hai khe quan sát m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nhúng tồn hệ thống vào chất lỏng có chiết suất n dịch chuyển quan sát đến vị trí cách hai khe 2,4 m thấy vị trí vân sáng thứ trùng với vị trí vân sáng thứ trước thực thay đổi, chiết suất n A 4/3 B 1,5 C 1,65 D 1,6 Câu 59: Mạch RLC nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi Các đại lượng R, L, C khơng đổi Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở A Luôn tăng B Tăng sau giảm C Giảm sau tăng D Ln giảm Câu 60: Một dao động có phương trình u = asin20πt cm Sau thời gian 2,7 s sóng tạo dao động truyền quãng đường lần bước sóng? A 27 lần B 26 lần C 40 lần D 54 lần A Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I mơn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 ! ... mạch i = cos  ωt +  A Các giá trị R, 6 2   ZL, ZC A 50 Ω, 50 Ω, 100 Ω B 50 Ω, 100 Ω, 50 Ω C 50 Ω, 50 Ω, 100 Ω D 50 Ω, 100 Ω, 50 Ω Câu 25: Một lắc lò xo treo thẳng đứng kích thích cho dao... tiêu thụ tồn mạch đạt cực đại Khi cơng suất tiêu thụ cuộn dây là: A Pr = 1 08 W B Pr = 88 ,8 W C Pr = 28, 8 W D Pr = 12 ,8 W Câu 52: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp có thành phần... chùm tia sáng trắng A 750 B 250 C 300 D 600 210 Câu 48: Hạt nhân 210 84 Po đứng yên phân rã α biến thành hạt nhân X Biết khối lượng hạt 84 Po , α X 209,9904 u; 4, 0015 u; 205,9747 u 1u = 931,5
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 DE THI THU 2016 muc tieu tren 8 50 diem 60 cau DZ , 01 DE THI THU 2016 muc tieu tren 8 50 diem 60 cau DZ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay