Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên, vai trò trung gian của yếu tố niềm tin

134 13 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN BĂNG TRINH TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TRAO QUYỀN ĐẾN SỰ SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN, VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA YẾU TỐ NIỀM TIN: TRƯỜNG HỢP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN BĂNG TRINH TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TRAO QUYỀN ĐẾN SỰ SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN, VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA YẾU TỐ NIỀM TIN: TRƯỜNG HỢP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CƠNG KHẢI Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Tác động phong cách lãnh đạo trao quyền đến sáng tạo nhân viên, vai trò trung gian yếu tố niềm tin: trường hợp ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu của riêng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS Đinh Công Khải Mọi tham khảo dùng luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả tên cơng trình Các sớ liệu luận văn được thu thập từ thực tế có ng̀n gớc rõ ràng, đáng tin cậy, được xử lý trung thực khách quan khơng chép của bất cứ cơng trình nghiên cứu trước Người thực hiện luận văn Nguyễn Băng Trinh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 2.1.1 Phong cách lãnh đạo trao quyền (EL): 2.1.2 Sự sáng tạo nhân viên: 2.1.3 Niềm tin: 11 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.3 Mối quan hệ phong cách lãnh đạo trao quyền với sự sáng tạo của nhân viên, vai trò trung gian của niềm tin vào lãnh đạo: 17 2.3.1 Mối quan hệ phong cách lãnh đạo trao quyền với sáng tạo nhân viên: 17 2.3.2 Vai trò trung gian niềm tin vào lãnh đạo mối quan hệ phong cách lãnh đạo trao quyền với sáng tạo nhân viên 19 2.4 Giả thút mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 CHƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 24 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 25 3.2.1 Xây dựng thang đo sơ 25 3.2.2 Thực nghiên cứu định tính 28 3.2.3 Kết hiệu chỉnh thang đo sau nghiên cứu định tính 30 3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 32 3.3.1 Nghiên cứu định lượng sơ 32 3.3.1.1 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 32 3.3.1.2 Đánh giá thang đo sơ EFA 35 3.3.2 Nghiên cứu định lượng thức 38 3.3.2.1 Thiết kế mẫu 38 3.3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 39 CHƯƠNG – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 43 4.1.1 Thống kê mô tả yếu tố nhân học 43 4.1.2 Thống kê mô tả thang đo biến độc lập biến phụ thuộc 44 4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 48 4.2.1 Kiểm định thang đo phân tích Cronbach’s Alpha 48 4.2.2 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố EFA 51 4.2.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định CFA 54 4.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 63 4.3.1 Kiểm định mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 63 4.3.2 Ước lượng mơ hình lý thuyết bootstrap 67 4.3.3 Tóm tắt kiểm định giả thuyết 68 4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 CHƯƠNG – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 72 5.1 KẾT LUẬN 72 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 72 5.3 GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI 76 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TP HCM EFA CFA SEM ANOVA TM TMCP KHDN KHCN Vietinbank Vietcombank BIDV MBBank VPBank Techcombank VIB ACB Maritimebank CMIN/df GFI CFI TLI AVE ML RMSEA TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Thành phớ Hờ Chí Minh Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tớ khám phá Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tớ khẳng định Structural Equation Modeling Mơ hình hình cấu trúc tuyến tính Analysis of Variance Phân tích phương sai Thương mại Thương mại cổ phần Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Chỉ số Chi-square điều chỉnh theo bậc tự Goodness of fit index Chỉ sớ thích hợp tớt Comparative fit index Chỉ sớ thích hợp so sánh Chỉ sớ Tucker Lewis Phương sai trích Maximum likelihood Ước lượng hợp lý cực đại Root mean square error Sai sớ trung bình ước lượng approximation DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 - Quy trình nghiên cứu 24 Bảng 3.2 - Thang đo xây dựng sơ phong cách lãnh đạo trao quyền 26 Bảng 3.3 – Thang đo xây dựng sơ sự sáng tạo của nhân viên 27 Bảng 3.4 – Thang đo xây dựng sơ niềm tin vào lãnh đạo 28 Bảng 3.5 - Thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền sau hiệu chỉnh định tính 30 Bảng 3.6 - Thang đo Sự sáng tạo của nhân viên sau hiệu chỉnh định tính 31 Bảng 3.7 - Thang đo Niềm tin vào lãnh đạo sau hiệu chỉnh định tính 31 Bảng 3.8 – Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha của thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền 33 Bảng 3.9 – Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha của thang đo Sự sáng tạo của nhân viên 34 Bảng 3.10 – Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha của thang đo Niềm tin vào lãnh đạo 35 Bảng 3.11 - Kết kiểm định KMO Barlett phân tích định lượng sơ thang đo 35 Bảng 3.12 - Tổng phương sai trích phân tích EFA sơ thang đo 36 Bảng 3.13 - Ma trận thành phần xoay phân tích EFA sơ thang đo 37 Bảng 4.1 – Thống kê mô tả biến quan sát của thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền 45 Bảng 4.2 – Thống kê mô tả biến quan sát của thang đo Sự sáng tạo của nhân viên 46 Bảng 4.3 – Thống kê mô tả biến quan sát của thang đo Niềm tin vào lãnh đạo 47 Bảng 4.4 – Kết kiểm định Cronbach’s Alpha của thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền 48 Bảng 4.5 – Kết kiểm định Cronbach’s Alpha của thang đo Sự sáng tạo của nhân viên 49 Bảng 4.6 – Kết kiểm định Cronbach’s Alpha của thang đo Niềm tin vào lãnh đạo 50 Bảng 4.7 – Tổng hợp nhân tớ sau hồn thành phân tích Cronbach’s Alpha 51 Bảng 4.8- Kết kiểm định KMO Barlett 51 Bảng 4.9 - Tổng phương sai trích nghiên cứu thức 52 Bảng 4.10 - Ma trận mơ thức phân tích EFA 53 Bảng 4.11 - Bảng trọng sớ chuẩn hố, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền 55 Bảng 4.12 - Bảng trọng sớ chuẩn hố, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo Sự sáng tạo của nhân viên 57 Bảng 4.13 - Bảng trọng sớ chuẩn hố, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo Niềm tin vào lãnh đạo 59 Bảng 4.14 - Bảng trọng sớ chuẩn hố, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo mơ hình CFA tới hạn 61 Bảng 4.15 - Bảng hệ số tương quan, sai lệch chuẩn, mức ý nghĩa để kiểm định giá trị phân biệt khái niệm mơ hình CFA tới hạn 62 Bảng 4.16 - Bảng hệ sớ ước lượng chuẩn hố, sai lệch chuẩn, mức ý nghĩa để kiểm định giá trị phân biệt khái niệm mơ hình SEM 64 Bảng 4.17 - Bảng hệ số ước lượng chuẩn hố mơ hình SEM 66 Bảng 4.18 - Bảng hệ số độ chệch của phân tích mơ hình SEM ước lượng Bootstrap 68 Bảng 4.19 - Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 68 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 - Mơ hình nghiên cu cua Terje Slatten, Goăran Svensson and Sander Svổri (2011) 14 Hình 2.2 - Mơ hình nghiên cứu của Gong cộng sự (2011) 15 Hình 2.4 - Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 Hình 4.1 - Kết CFA (chuẩn hóa) cho thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền 54 Hình 4.2 - Kết CFA (chuẩn hóa) cho thang đo Sự sáng tạo của nhân viên có hiệp phương sai 56 Hình 4.3 - Kết CFA (chuẩn hóa) cho thang đo Niềm tin vào lãnh đạo có hiệp phương sai 58 Hình 4.4 - Kết CFA (chuẩn hố) cho mơ hình tới hạn 60 Hình 4.5 - Kết SEM cho mơ hình lý thút (chuẩn hố) 63 Hình 4.6 - Kết SEM cho mơ hình lý thút mới quan hệ trực tiếp phong cách lãnh đạo trao quyền sự sáng tạo của nhân viên 66 Hình 4.7 - Kết SEM cho mơ hình lý thút ước lượng Bootstrap 67 PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CFA - NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC Phụ lục 10.1: Kết kiểm định CFA thang đo Phong cách lãnh đạo trao quyền Phụ lục 10.2: Kết kiểm định CFA thang đo Sự sáng tạo nhân viên Phụ lục 10.3: Kết kiểm định CFA thang đo Niềm tin vào lãnh đạo Phụ lục 10.4: Kết kiểm định CFA mô hình tới hạn PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SEM - NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC Phụ lục 11.1: Kết kiểm định mơ hình cấu trúc lý thuyết Phụ lục 11.2: Kết kiểm định mơ hình Phong cách lãnh đạo trao quyền Sự sáng tạo nhân viên Phụ lục 11.3: Kết kiểm định mơ hình lý thuyết ước lượng Bootstrap ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN BĂNG TRINH TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TRAO QUYỀN ĐẾN SỰ SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN, VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA YẾU TỐ NIỀM TIN: TRƯỜNG... quan hệ phong cách lãnh đạo trao quyền với sự sáng tạo nhân viên, vai trò trung gian niềm tin vào lãnh đạo: 2.3.1 Mối quan hệ phong cách lãnh đạo trao quyền với sáng tạo nhân viên: Thực tế,... Tác động phong cách lãnh đạo trao quyền đến sáng tạo nhân viên, vai trò trung gian yếu tố niềm tin: trường hợp ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm gia tăng sự sáng tạo của nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên, vai trò trung gian của yếu tố niềm tin , Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên, vai trò trung gian của yếu tố niềm tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay