Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam đến năm 2023

203 8 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN ANH TIỀN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN KIỂM TỐN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2023 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN ANH TIỀN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN KIỂM TỐN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2023 Chun ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH VÂN Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phan Anh Tiền, học viên cao học khóa 24 khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam đến năm 2023” cơng trình học tập nghiên cứu riêng thân hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Vân - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Mọi tham khảo luận văn trích dẫn nguồn rõ ràng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn thực hiện, trung thực không trùng lặp với đề tài nghiên cứu khác Tơi xin hồn tồn nhận trách nhiệm trung thực nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 Tác giả Phan Anh Tiền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC 1.1 Khái niệm dự định nghỉ việc 1.1.1 Khái niệm nghỉ việc 1.1.2 Phân loại nghỉ việc 1.1.2.1 Nghỉ việc tự nguyện 1.1.2.2 Nghỉ việc không tự nguyện 1.1.3 Dự định nghỉ việc: 10 1.2 Các mơ hình nghiên cứu liên quan đến dự định nghỉ việc 11 1.2.1 Nghiên cứu nước 11 1.2.2 Nghiên cứu nước 14 1.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam 18 1.3.1 Các đề xuất 18 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 1.3.2.1 Cấp trực tiếp 22 1.3.2.2 Thu nhập 23 1.3.2.3 Đào tạo phát triển nghề nghiệp 23 1.3.2.4 Sự gắn bó với nghề nghiệp công ty 24 1.3.2.5 Cân công việc sống 25 1.3.2.6 Áp lực công việc 25 1.3.3 Tổng hợp thang đo biến quan sát 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHỈ VIỆC DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN KIỂM TỐN PHÍA NAM 30 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam 30 2.1.1 Tên địa giao dịch 30 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân Công ty AASCS 31 2.1.5 Thực trạng nghỉ việc nhân viên Công ty AASCS 33 2.1.6 Kết hoạt động Công ty năm gần 34 2.2 Khảo sát yếu tố tác động đến dự định nghỉ việc nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam 35 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 35 2.2.2 Kết nghiên cứu 35 2.2.2.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 35 2.2.2.2 Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 38 2.2.2.3 Kết phân tích nhân tố EFA 38 2.2.2.4 Kết phân tích hồi quy 38 2.3 Đánh giá thực trạng yếu tố tác động đến dự định nghỉ việc nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam 39 2.3.1 Cấp trực tiếp 40 2.3.1.1 Thực trạng cấp trực tiếp 40 2.3.1.2 Ưu điểm hạn chế 42 2.3.2 Thu nhập 43 2.3.2.1 Thực trạng thu nhập 43 2.3.2.2 Ưu điểm hạn chế 47 2.3.3 Đào tạo phát triển nghề nghiệp 48 2.3.3.1 Thực trạng đào tạo phát triển nghề nghiệp 48 2.3.3.2 Ưu điểm hạn chế 51 2.3.4 Áp lực công việc 52 2.3.4.1 Thực trạng áp lực công việc 52 2.3.4.2 Ưu điểm hạn chế 55 2.3.5 Sự gắn bó với nghề nghiệp cơng ty 56 2.3.5.1 Thực trạng gắn bó với nghề nghiệp cơng ty 56 2.3.5.2 Ưu điểm hạn chế 57 2.4 Kết luận thực trạng dự định nghỉ việc nhân viên Công ty AASCS 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN KIỂM TỐN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2023 61 3.1 Mục tiêu phát triển Cơng ty TNHH Dịch vụ Vấn Tài Chính Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam đến năm 2023 61 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 61 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 62 3.2 Quan điểm đề xuất giải pháp 63 3.3 Một số giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam đến năm 2023 63 3.3.1 Giải pháp giải vấn đề hạn chế ảnh hưởng tiêu cực góp phần làm tăng dự định nghỉ việc nhân viên Công ty AASCS 63 3.3.1.1 Giải pháp cho nhóm có mức độ ưu tiên giải cao 64 3.3.1.2 Giải pháp cho nhóm có mức độ ưu tiên giải cao 70 3.3.1.3 Giải pháp cho nhóm có mức độ ưu tiên giải trung bình 74 3.3.1.4 Giải pháp cho nhóm có mức độ ưu tiên giải thấp 75 3.3.2 Giải pháp phát huy ưu điểm ảnh hưởng tích cực góp phần làm hạn chế dự định nghỉ việc nhân viên Công ty 77 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AASC : Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC APT : Học viên nghiên cứu đạo tạo APT A&C : Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn A&C Big4 : cơng ty kiểm tốn hàng đầu giới CBNV : Cán nhân viên Công ty AASCS : Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam DDNV : Dự định nghỉ việc Deloitte : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam E&Y : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FAC : Công ty TNHH Kiểm tốn FAC FTMS : Tập đồn giáo dục FTMS Việt Nam HĐTV : Hội đồng thành viên KPI : Key Performance Indicators - Chỉ số đo lường kết hoạt động KPMG : Công ty TNHH KPMG KTV : Kiểm tốn viên PHCKT : Phòng Hành – Kế tốn PWC : Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam RSM : Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn RSM Việt Nam STT : Số thứ tự TCKT : Tài kế toán TGĐ : Tổng Giám đốc TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UHY : Cơng ty TNHH Kiểm toán vấn UHY ACA VACPA : Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VND : Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 0.1: Số lượng nhân viên nghỉ việc theo vị trí/chức vụ giai đoạn 2015 – Trang 02 2017 Bảng 1.1: Phân loại nghỉ việc tự nguyện nghỉ việc không tự nguyện 08 Bảng 1.2: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến DDNV nhân viên 18 Bảng 1.3: Tổng hợp thang đo biến quan sát mơ hình nghiên cứu 27 đề xuất Công ty AASCS Bảng 2.1: Thống thông tin mẫu nghiên cứu 36 Bảng 2.2: Điểm trung bình yếu tố ảnh hưởng đến DDNV nhân viên 39 Bảng 2.3: Thống mô tả yếu tố “Cấp trực tiếp” 40 Bảng 2.4: Ưu điểm nguyên nhân yếu tố “Cấp trực tiếp” 42 Bảng 2.5: Hạn chế nguyên nhân yếu tố “Cấp trực tiếp” 42 Bảng 2.6: Thống mô tả yếu tố “Thu nhập” 44 Bảng 2.7: Ưu điểm nguyên nhân yếu tố “Thu thập” 47 Bảng 2.8: Hạn chế nguyên nhân yếu tố “Thu nhập” 48 Bảng 2.9: Thống mô tả yếu tố “Đào tạo phát triển nghề nghiệp” 48 Bảng 2.10: Ưu điểm nguyên nhân yếu tố “Đào tạo phát triển nghề 51 nghiệp” Bảng 2.11: Hạn chế nguyên nhân yếu tố “Đào tạo phát triển nghề 51 nghiệp” Bảng 2.12 Thống mô tả yếu tố “Áp lực công việc” 52 Bảng 2.13: Ưu điểm nguyên nhân yếu tố “Áp lực công việc” 55 Bảng 2.14: Hạn chế nguyên nhân yếu tố “Áp lực công việc” 55 Bảng 2.15: Thống mô tả yếu tố “Sự gắn bó với nghề nghiệp cơng ty” 56 Bảng 2.16: Ưu điểm nguyên nhân yếu tố “Sự gắn bó với nghề cơng 57 Phụ lục 10.11: Đề xuất kế hoạch đào tạo năm 2019 Thời gian đào Hình STT tạo Học viên tham dự Danh sách thức khóa học đào Kế Thực Kế Thực tạo hoạch hoạch Chuyên đề Thuế Nội ngày 120 Tổng cộng quý 1 Chuyên đề Thuế Chun đề Kiểm tốn Tổng chi phí (VNĐ) Tỷ lệ tham Thực tế dự 5,000,000 5,000,000 Nội ngày 120 5,000,000 Nội ngày 120 5,000,000 tháng 30 Nội ngày 120 5,000,000 Nội ngày 120 5,000,000 Quản lý nhân Bên chuyên 42,000,000 nghiệp Chuyên đề Luật doanh nghiệp Chuyên đề kế toán Tổng cộng quý 2 Chuyên đề Thuế Chuyên đề Kiểm toán 62,000,000 Nội ngày 120 5,000,000 Nội ngày 120 5,000,000 tháng 30 ngày 120 Kỹ Bên quản lý ngồi Chun đề kế tốn Nội Tổng cộng quý Chuyên đề Thuế Khóa đào tạo lãnh đạo Chuyên đề Kiểm toán Chuyên đề kế toán Tổng cộng quý Tổng cộng năm 36,000,000 5,000,000 51,000,000 Nội ngày 120 tháng 30 Nội ngày 120 5,000,000 Nội ngày 120 5,000,000 Bên 5,000,000 36,000,000 51,000,000 169,000,000 Phụ lục 10.12: Đề xuất phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo đơn vị Phiếu dùng cho phận, đơn vị tham khảo sử dụng phục vụ cho việc tổng hợp nhu cầu để xây dựng kế hoạch phận, đơn vị Tên phận: Phòng kiểm tốn X - Cơng ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO Mục đích phiếu điều tra: nhằm thu thập thông tin cần thiết liên quan đến công việc yêu cầu kiến thức, kỹ để đánh giá phân tích nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ,cơng, nhân viên Trên sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Công ty đáp ứng nhu cầu cán bộ, cơng, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn Rất mong nhận ủng hộ hợp tác Anh/Chị I THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN SỰ Họ tên: Bộ phận công tác: Chức vụ: II NHỮNG PHẦN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY Phần II nhằm mục đích thu thập thơng tin liên quan đến công việc hàng ngày cán bộ, công, nhân viên nhằm hiểu rõ tính chất cơng việcnhân Những thông tin giúp cho việc xác định nhu cầu đào tạo - kiến thức kỹ cần thiết cho công việc - cán bộ, công, nhân viên xác định mức độ ưu tiên nhu cầu đào tạo (kỹ cần phải ưu tiên đào tạo trước…) Câu Những công việc liên quan đến nghiệp vụ hành chính, nghiệp vụ chun mơn, kỹ lãnh đạo, quản lý(nếu có) mà Anh/Chị thường thực hiện? (Vui lòng liệt đánh dấu “X” vào cột tương ứng với tần suất thực hiện) STT Các công việc Rất Thỉnh Nhiều thoảng lần … III NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Phần III tập trung tìm hiểu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, nhân viên Các cá nhân xem xét so sánh với công việc để tự xác định kiến thức, kỹ cần thiết cho cơng việc tương lai theo thứ tự ưu tiên Thông tin thu phần giúp cho việc tổ chức khóa học có thời lượng, phương pháp giảng dạy phù hợp, hiệu thu hút người học Câu Trong số nội dung đây, kiến thức, kỹ Anh/Chị thấy cần thiết để nâng cao hiệu công tác chuyên môn? - Không: Không cần thiết không ảnh hưởng tới kết cơng việc - Rất ít: Không liên quan không ảnh hưởng nhiều tới thực công việc - Cần thiết: Liên quan nhiều cần thiết để thực công việc - Rất cần: Là kiến thức, kỹ cần phải có để thực tốt cơng việc (Đánh dấu “X” vào thích hợp) ĐÀO TẠO Khơng Rất Cần Rất thiết cần Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối 1.1 với cán bộ, cơng, nhân viên Chun đề kiểm tốn Chun đề kế toán Chuyên đề Thuế pháp luật ………… Đào tạo ngoại ngữ: 1.2 Tiếng anh Tiếng anh nâng cao Kỹ mềm: 1.3 Câu 3: Hình thức đào tạo phù hợp với công việc Anh/Chị nhất? STT Các loại hình Khóa học có thời lượng – ngày Khóa học có thời lượng – ngày Khóa học ngắn hạn từ 1-2 tuần Khóa học dài tuần Tự học Không phù hợp Phù Rất hợp phù hợp hợp (Đánh dấu “X” vào thích hợp) Câu Phương pháp dạy học khóa đào tạo theo Anh/Chị hiệu nhất? (ỏnh du X vo ụ thớch hp) ă Vn ỏp, trao đổi thảo luận ấn đáp, trao đổi thảo luận ết trình truyền thống ết hợp lý thuyết thực hành ến khác (Đánh dấu “X” vào thích hợp) ảng viên trường ĐH, cao đẳng chuyên nghiệp ực mời từ bên ấp quản lý phụ trách phận từ Công ty ến khác Xin chân thành cám ơn Quý Anh/Chị dành thời gian cung cấp thông tin Phụ lục 10.13: Đề xuất đánh giá kết chất lượng đào tạo Phiếu đánh giá kết chất lượng khóa đào tạo (Phần dành cho học viên) Học viên:…………………………………… Đơn vị:……………………………… Khóa đào tạo:…………………………… Thời gian:………… Số buổi:……… Chương trình đào tạo:…………………… Giảng viên:………………………… Sau hồn thành khóa đào tạo, Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến với nội dung Vui lòng cho điểm từ đến với mức độ: (1): Rất khơng tốt, (2): Khơng tốt, (3): Bình thường, (4): Tốt, (5): Rất tốt STT Nội dung đánh giá Nội dung đào tạo Trình độ giảng viên Chất lượng tài liệu, giảng Công cụ, dụng cụ hỗ trợ đào tạo Đề xuất Thời gian đào tạo Mức độ tiếp thu Khả ứng dụng thực tiễn cho công việc Đề xuất khác học viên: Phụ lục 10.14: Đề xuất lộ trình thăng tiến Công ty AASCS Trợ lý KTV (Associate 1) - năm Trợ lý KTV cấp cao (Associate 2) KTV (Senior 1) - năm - năm KTV cấp cao (Senior 2) - năm Trưởng phòng (Manager) năm trở lên Giám đốc (Parner) 10 năm trở lên Phụ lục 10.15: Đề xuất xây dựng thang bảng lương theo phân tích cơng việc Quy trình Phân tích Bước Chi tiết Nội dung Dựa vào bảng mô tả công việc công việc cho vị trí Cơng ty 1/ Lập danh sách nhóm yếu tố công việc chung: - Kiến thức kinh nghiệm; - Thể lực trí lực (sự hiểu biết, khả thuyết phục, tính sáng tạo, lực lãnh đạo); Bước Đánh giá giá trị công việc - Môi trường công việc; - Trách nhiệm công việc (bao gồm trách nhiệm vật chất) 2/ Lựa chọn vị trí để đánh giá 3/ Cho điểm yếu tố 4/ Quy định thang điểm chấp nhận Bước Phân ngạch 1/ Tập hợp công việc riêng lẽ thành nhóm cơng việc (dựa cơng việc vào bước 1, để nhóm cơng việc có tổng điểm gần nhau) 2/ Thiết lập ngạch công việc tiêu chí (Ngạch I: Những cơng việc lặp lặp lại, đơn giản không cần kinh nghiệm; Ngạch II: Cơng việc văn phòng làm việc hướng dẫn, cơng việc đòi hỏi kinh nghiệm; Ngạch III: Cơng việc đòi hỏi kỹ cao, nhiều năm kinh nghiệm;…số ngạch cao tính chất cơng việc phức tạp, đòi hỏi nhiều yêu cầu) 3/ Quy định ngạch cơng việc cho nhóm 1/ Xác định yếu tố ảnh hưởng đến thang bảng lương (yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong) 2/ Thu thập thông tin mức lương 3/ Phân tích kết mức lương (tổng chi phí tiền lương Bước Thiết lập hàng năm, xác định mức lương sàn mức lương trần cho thang bảng công việc) lương 4/ Thiết lập thang bảng lương (xác định số ngạch lương, xác định số bậc lương ngạch, định mức lương cho ngạch, bậc) 5/ Điều chỉnh thang bảng lương (đánh giá định kỳ, tình hình kinh doanh, xu hướng thị trường, nêu số vấn đề ảnh hưởng cần phải xem xét điều chỉnh thang bảng lương) Phụ lục 10.16: Đề xuất bảng mô tả công việc Bảng mô tả cơng việc Vị trí: Trợ lý kiểm tốn viên Thơng Bậc: Cấp tin Thâm niên công tác: từ năm trở lên chung Phòng ban: Phòng kiểm tốn Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kiểm tốn - Đảm nhận thực cơng việc kiểm tốn báo cáo tài chính, vấn tài chính, sốt xét kế tốn, thuế theo phân cơng trường nhóm kiểm tốn - Trợ giúp trưởng nhóm thành viên khác nhóm hồn thành cơng việc kiểm tốn, vấn đào tạo cho khách hàng - Thực kiểm toán theo yêu cầu hồ sơ chuẩn Công ty, đáp ứng Mục yêu cầu chuẩn mực kiểm toán hồ sơ kiểm toán tiêu - Hỗ trợ triển khai số phần việc theo phân cơng Trưởng phòng cơng Trưởng nhóm kiểm tốn, như: việc + Chuẩn bị hồ sơ kiểm tốn hồ sơ có liên quan + Lên kế hoạch chương trình kiểm tốn, báo cáo Trưởng nhóm xem xét phê duyệt + Hỗ trợ Trưởng nhóm việc soạn thảo Báo cáo kiểm toán tham gia thảo luận với đơn vị kiểm toán + Hỗ trợ kiểm toán viên yêu cầu - Tốt nghiệp đại học quy với chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế Yêu cầu - Sử dụng thành tạo tin học văn phòng (word, Excel), Internet - Sử dụng tiếng Anh thành thảo, bao gồm đọc hiểu văn tiếng Anh, lập Báo cáo tài vấn tiếng Anh, viết email tiếng Anh - Sức khỏe tốt, động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, sáng tạo chịu cường độ lao động áp lực cơng việc cao, có khả cơng tác ngoại tỉnh; - Có khả giao tiếp, thuyết phục trình bày tốt; - Có khả xây dựng trì mối quan hệ tốt với khách hàng - u thích nghề kiểm tốn, vấn mong muốn phát triển nghề nghiệp - Phẩm chất cá nhân: Trung thực, đạo đức tốt, nhiệt tình cơng việc - Tuổi đời không 30 Phụ lục 10.17: Đề xuất phiếu tính lương nhân viên hàng tháng Đơn vị tính: VNĐ Họ tên Vị trí cơng tác Phòng ban Số ngày công chuẩn/tháng Số ngày công làm việc Ngày nghỉ có hưởng lương Ngày nghỉ khơng hưởng lương Mức lương Lương Lương hệ số (doanh số) Lương làm thêm Tổng lương tiền Các khoản cộng lương Các khoản trừ lương Phụ cấp điện thoại Phụ cấp tiền cơm Phụ cấp xăng xe Cơng tác phí Tổng thu nhập Tạm ứng lương kỳ I BHXH (8%) BHYT (1.5%) Các khoản phải khấu trừ vào BHTN (1%) lương Truy thu Thuế TNCN Tổng Thực lĩnh Ghi Phụ lục 10.18: Đề xuất kế hoạch ngân sách đăng ký khám chữa bệnh năm 2019 Bệnh viện Quốc Tế Hồn Mỹ STT Gói khám bệnh Đơn Số giá/1 gói lượng khám NV Gói khám sức khỏe tổng quát 2,000,000 100 Số tiền (VND) 200,000,000 dành cho Nam giới Bệnh viện Bệnh viện Quốc tế Hồng Mỹ Gói khám sức khỏe tổng quát 2,200,000 60 132,000,000 dành cho Nữ giới Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Tổng cộng 160 332,000,000 Phụ lục 10.19: Kế hoạch ngân sách Công ty AASCS năm 2019 NGÂN SÁCH KẾ HOẠCH NĂM 2019 Chi tiêu Số tiền (VND) Doanh thu 46,000,000,000 Giá vốn hàng bán 9,200,000,000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,510,000,000 Lợi nhuận trước thuế 690,000,000 Kế hoạch phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 Tỷ lệ Chi tiêu phân bổ Số tiền (VND) (%) Chi phí quản lý doanh nghiệp 100% 8,510,000,000 - Chi phí lương nhân viên (PHCKT - Cấp quản lý) 55% 4,680,500,000 - Chi phí khấu hao, cơng cụ dụng cụ 5% - Chi phí hoa hồng, quảng cáo 15% - Chi phí tiếp khách 2% - Chi phí tiền khác 23% 1,957,300,000 + Chi phí Xây dựng hệ thống KPI 15% 293,595,000 + Chi phí phúc lợi 20% 391,460,000 + Chi phí đào tạo tuyển dụng 35% 685,055,000 + Chi phí tái cấu trúc cơngty 10% 195,730,000 + Chi phí khác 20% 391,460,000 Tổng cộng 425,500,000 1,276,500,000 170,200,000 8,510,000,000 Nguồn: Tác giả tổng hợp liệu từ Phòng Hành – Kế toán (2018) Phụ lục 10.20: Phân loại khách hàng theo loại hình doanh nghiệp năm 2017 (Dịch vụ kiểm tốn BCTC) STT Loại hình doanh nghiệp Số lượng Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết 40 10.39% Doanh nghiệp có vốn nhà nước 45 11.69% Doanh nghiệp vốn FDI 130 33.77% Doanh nghiệp khác (Công ty TNHH, Quản lý Quỹ, ) 170 44.16% Tổng cộng 385 100.00% Nguồn: Tác giả tổng hợp liệu từ Phòng Hành – Kế tốn (2018) Phụ lục 10.21: Khóa học đào tạo kỹ quản lý dự kiến năm 2019 STT Khóa học Thời Địa điểm Đối tượng gian Viện nghiên cứu kinh chuyên tế phát triển – Đại học đạo cấp nghiệp (VND) Quản trị nhân 02 tháng Kinh phí kinh tế TP HCM Ban lãnh 1.400.000 VND/người quản lý Khóa đào tạo 01 Viện đào tạo quốc tế - Ban lãnh 1.200.000 lãnh đạo tháng ĐHQG TP.HCM VND/người đạo cấp quản lý Kỹ quản 01 Viện đào tạo quốc tế - Cấp quản lý 1.200.000 lý ĐHQG TP.HCM VND/người tháng Phụ lục 10.22: Dự tốn kinh phí xây dựng hệ thống đánh giá KPI STT Nội dung Chi phí đưa nhân viên Bộ phận Hành - Kế tốn tham gia khóa đào tạo xây dựng KPI Chi phí làm thêm phát sinh Ban xây dựng KPI Thuê chuyên gia bên vấn xây dựng đào tạo Chi phí đầu tự hệ thống KPI Chi phí khác Tổng cộng Số tiền (VND) 10,000,000 100,000,000 120,000,000 30,000,000 10,000,000 270,000,000 ... xuất giải pháp 63 3.3 Một số giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam đến năm 2023 63 3.3.1 Giải pháp giải vấn đề hạn chế. .. TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2023 61 3.1 Mục tiêu phát triển Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam đến năm 2023 ... ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN PHÍA NAM 30 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam đến năm 2023 , Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam đến năm 2023

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay