Tác động của thái độ và môi trường đến ý định khởi nghiệp kinh doanh nghiên cứu trường hợp các sinh viên khối ngành kinh tế

97 7 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ HẰNG TÁC ĐỘNG CỦA THÁI ĐỘ MÔI TRƯỜNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ HẰNG TÁC ĐỘNG CỦA THÁI ĐỘ MÔI TRƯỜNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÝ THỊ MINH CHÂU TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp TS Lý Thị Minh Châu Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình Các số liệu bảng biểu phục vụ việc phân tích, nhận xét kết nghiên cứu luận văn tác giả thực thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, trung thực không trùng lặp với đề tài khác Nếu phát có gian lận vi phạm quy chế đào tạo, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm TP HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Hằng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu .5 1.6 Kết cấu báo cáo nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm liên quan 2.1.1 Kinh doanh (Business) .7 2.1.2 Doanh nhân (Businessman) 2.1.3 Khởi nghiệp (Startup) 2.1.6 Thái độ (Attitude) .9 2.1.7 Môi trường (Environment) .11 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan .12 2.2.1 Nghiên cứu Erich J Schwarz, Malgorzata A Wdowiak, Daniela A Almer-Jar (2009) .12 2.2.2 Nghiên cứu Mark Pruett Rachel Shinnar, Bryan Toney, Francisco Llopis, Jerry Fox (2009) 14 2.2.4 Nghiên cứu Usman Yousaf, Amjad Shamim, Hafsa Siddiqui Maham Raina (2015) 17 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: Tác động thái độ môi trường đến ý định khởi nghiệp kinh doanh sinh viên khối ngành kinh tế 18 TÓM TẮT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu .25 3.2 Nghiên cứu định tính 26 3.3 Nghiên cứu định lượng .26 3.3.1 Mục đích phương pháp 26 3.3.2 Mẫu khảo sát 26 3.3.3 Phương pháp phân tích xử lý liệu 27 3.3.3.1 Kiểm định đánh giá thang đo 27 3.3.3.2 Phân tích Cronbach’s Alpha 27 3.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 28 3.3.3.4 Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết 26 3.3.3.5 Xây dựng thang đo .27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Thống kê mẫu khảo sát 33 4.2 Kiểm định đánh giá thang đo .33 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy cho biến độc lập biến phụ thuộc 33 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) .37 4.2.2.1 Phân tích nhân tố cho yếu tố độc lập 37 4.2.2.2 Phân tích nhân tố cho yếu tố phụ thuộc 39 4.2.3 Kiểm định mơ hình giả thuyết 41 4.2.3.1 Phân tích tương quan Pearson .41 4.2.3.2 Phân tích hồi quy đa biến 42 4.2.3.3 Kiểm định giả thuyết .45 4.2.4 Đánh giá hài lòng nhân tố 45 4.2.5 Phân tích khác biệt theo đặc điểm nhân học 46 4.2.5.1 Kiểm định ý định khởi nghiệp kinh doanh phái nam phái nữ 46 4.2.5.2 Kiểm định ý định khởi nghiệp kinh doanh người có độ tuổi khác 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý QUẢN TRỊ 51 5.1 Kết luận .51 5.2 Hàm ý quản trị 52 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EFA : Exploratory Factor Analysis (Phương pháp phân tích nhân tố khám phá) MLR : Multiple Linear Regression (Phân tích hồi quy bội) KMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (Chỉ số dùng) SPSS : Statistical Package for the Social Sciences (Chương trình máy tính phục vụ cơng tác thống kê ATC : Thái độ với thay đổi ATM : Thái độ với kinh doanh ATS : Thái độ với khả cạnh tranh ATE : Thái độ với tinh thần kinh doanh ES : Hỗ trợ từ môi trường EB : Rào cản từ môi trường UE : Môi trường đại học EI : Ý định khởi nghiệp kinh doanh VCCI : Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo - Thái độ với thay đổi .28 Bảng 3.2: Thang đo - Thái độ với kinh doanh .28 Bảng 3.3: Thang đo - Thái độ với khả cạnh tranh 29 Bảng 3.4: Thang đo - Thái độ với tinh thần kinh doanh 29 Bảng 3.6: Thang đo - Rào cản môi trường 30 Bảng 3.7: Thang đo - Môi trường đại học 31 Bảng 3.8: Thang đo - Ý định khởi nghiệp kinh doanh 31 Bảng 4.1: Tổng hợp kết kiểm định Cronbach’s Alpha .33 Bảng 4.2: Kết phân tích EFA cho biến độc lập 38 Bảng 4.3: Kết phân tích EFA cho biến phụ thuộc 40 Bảng 4.4: Bảng phân tích tương quan Pearson 41 Bảng 4.5: Kết phân tích hồi quy đa biến phương pháp Enter 43 Bảng 4.6: Xác định tầm quan trọng biến độc lập (%) .44 Bảng 4.7: Kết kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh .45 Bảng 4.8: Khoảng giá trị thang đo ý nghĩa 46 Bảng 4.9: Kiểm định khác biệt theo giới tính 46 Bảng 4.10: Kiểm định khác biệt theo độ tuổi .48 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình hành vi kế hoạch (Theory of Planned Behaviour) .9 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Erich J Schwarz, Malgorzata A Wdowiak, Daniela A Almer-Jar (2009) ảnh hưởng thái độ điều kiện môi trường nhận thức ý định khởi nghiệp kinh doanh sinh viên 13 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Mark Pruett Rachel Shinnar, Bryan Toney, Francisco Llopis, Jerry Fox giải thích ý định khởi nghiệp kinh doanh sinh viên đại học: nghiên cứu đa văn hóa .14 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu Tung Moi, Yin Ling Adeline, Mui Ling Dyana năm 2011 phản hồi niên ý định khởi nghiệp kinh doanh 16 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu Usman Yousaf, Amjad Shamim, Hafsa Siddiqui Maham Raina (2015): Nghiên cứu ảnh hưởng thuộc tính kinh doanh, tiêu chủ quan cảm nhận mong muốn ý định khởi nghiệp kinh doanh 17 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất: Tác động thái độ môi trường đến ý định khởi nghiệp kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kinh tế 23 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 25 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài “Thời gian bạn có hạn, nên đừng sống đời người khác” - câu nói Steven Job khơi dậy cảm hứng khởi nghiệp mạnh mẽ tuổi trẻ Việt Nam Hãy dành thời gian để sống với đam mê thân thay cố gắng theo đuổi kỳ vọng mà người khác mong đợi bạn Khởi nghiệp có vai trò quan trọng hoạt động sáng tạo, phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động (Moica & cộng sự, 2012) Chẳng hạn, Mỹ thu nhập trung bình tăng 700 lần tính từ kỷ 19 đến (Baumol, 2004), 90% tài sản 34 triệu việc làm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp thập niên 80 90 (Timmons & Spinelli, 1999) Tại Việt Nam, việc đóng góp doanh nghiệp mới, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ từ khu vực tư nhân chiếm khoảng 45% GDP thu hút triệu việc làm (VCCI, 2018) Như vậy, việc thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp giải pháp tốt cho việc giải việc làm, làm tăng tính động kinh tế làm giảm tỉ lệ thất nghiệp Với mức độ thất nghiệp sinh viên đại học trường ngày trở nên trầm trọng Theo công bố Tổng cục thống kê, tỷ lệ thất nghiệp lao động Việt Nam độ tuổi q I/2018 ước tính 2,2%, khu vực thành thị 3,13%; khu vực nông thôn 1,73% Tỷ lệ thất nghiệp niên (từ 15-24 tuổi) q I/2018 ước tính 7,25%, khu vực thành thị 11,47%; khu vực nông thôn 5,63% Tỷ lệ thất nghiệp cao đặc biệt giới trẻ thành thị đặt nhu cầu cấp bách cho phong trào khởi nghiệp chủ đề nóng Việt Nam Điều cho thấy việc thúc đẩy tạo động mạnh cho hoạt động khởi nghiệp người học môi trường đại học điều quan trọng Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp khơng đơn giản việc thành lập doanh nghiệp mà cần nhìn nhận trình từ ý định đến hành động (Hisrich & cộng sự, 2013) Hoạt động khởi nghiệp hoạt động có dự định kế hoạch (Krueger & BIẾN ATS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 760 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ATS1 7.13 3.128 605 663 ATS2 7.10 3.290 569 704 ATS3 7.06 3.264 599 669 BIẾN ATE Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 749 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted ATE1 13.72 9.164 648 655 ATE2 14.00 9.241 591 675 ATE3 13.98 9.438 552 690 ATE4 14.09 9.043 601 670 ATE5 14.07 11.827 205 804 >> Loại biến ATE5 tương quan biến tổng nhỏ 0.3 Chạy lại lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 804 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted Total Correlation if Item Deleted if Item Deleted Cronbach's Alpha ATE1 10.33 7.065 666 733 ATE2 10.61 7.041 626 751 ATE3 10.59 7.253 577 775 ATE4 10.69 6.989 608 760 BIẾN ES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 846 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ES1 17.11 15.068 666 814 ES2 17.04 15.624 540 837 ES3 16.37 14.335 653 816 ES4 16.46 16.176 695 816 ES5 16.65 14.176 666 813 ES6 16.65 14.802 593 828 BIẾN EB Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 765 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EB1 4.49 1.863 628 648 EB2 4.43 2.012 585 698 EB3 4.45 2.028 579 705 Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha BIẾN UE Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 818 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted UE1 10.47 6.758 720 731 UE2 10.46 7.005 637 772 UE3 10.36 7.589 553 809 UE4 10.43 7.195 648 766 BIẾN EI Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 884 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EI1 16.65 8.436 726 860 EI2 16.64 8.551 671 869 EI3 16.63 8.282 694 865 EI4 16.68 8.367 669 869 EI5 16.65 8.428 685 866 EI6 16.62 8.291 738 858 3.2 EFA BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 834 Approx Chi-Square 3934.040 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Comp onent Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulativ e% Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total %of Cumulat Variance ive % 6.679 23.031 23.031 6.679 23.031 23.031 3.318 11.440 11.440 3.351 11.556 34.587 3.351 11.556 34.587 3.147 10.852 22.292 2.411 8.315 42.902 2.411 8.315 42.902 3.062 10.557 32.850 1.998 6.890 49.793 1.998 6.890 49.793 3.039 10.479 43.328 1.887 6.508 56.301 1.887 6.508 56.301 2.587 8.920 52.248 1.554 5.359 61.659 1.554 5.359 61.659 2.049 7.067 59.314 1.332 4.594 66.253 1.332 4.594 66.253 2.012 6.939 66.253 874 3.013 69.266 689 2.376 71.642 10 630 2.171 73.813 11 617 2.126 75.939 12 595 2.050 77.990 13 586 2.020 80.009 14 507 1.748 81.757 15 501 1.729 83.486 16 458 1.581 85.067 17 445 1.534 86.601 18 442 1.523 88.125 19 431 1.485 89.610 20 418 1.440 91.050 21 401 1.382 92.431 22 346 1.193 93.625 23 330 1.138 94.763 24 324 1.117 95.880 25 313 1.080 96.960 26 293 1.011 97.971 27 243 838 98.808 28 238 821 99.629 29 108 371 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component ES1 771 ES5 760 ES3 743 ES6 718 ES2 658 ATM1 774 ATM4 774 ATM2 750 ATM3 745 ATM5 709 ATC3 857 ATC4 852 ATC2 847 ATC1 845 ATE1 784 ATE4 779 ATE2 771 ATE3 734 ES4 605 683 UE1 830 UE2 787 UE4 752 UE3 706 EB1 820 EB2 778 EB3 769 ATS1 822 ATS3 778 ATS2 751 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 842 3397.669 Bartlett's Test of Sphericity df 378 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues onent Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 6.166 22.023 22.023 6.166 22.023 3.302 11.792 33.815 3.302 11.792 2.193 7.834 41.649 2.193 7.834 1.996 7.130 48.779 1.996 7.130 1.878 6.706 55.485 1.878 6.706 1.536 5.485 60.970 1.536 5.485 1.311 4.681 65.651 1.311 4.681 874 3.120 68.771 667 2.383 71.154 629 2.248 73.402 617 2.202 75.604 594 2.122 77.725 578 2.065 79.790 505 1.804 81.594 501 1.788 83.381 457 1.633 85.014 442 1.578 86.592 440 1.570 88.162 429 1.533 89.695 413 1.474 91.168 399 1.427 92.595 345 1.233 93.828 327 1.167 94.995 319 1.139 96.133 313 1.118 97.251 293 1.047 98.298 242 864 99.161 235 839 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 22.023 33.815 41.649 48.779 55.485 60.970 65.651 Rotation Sums Loadings Total 3.137 3.060 2.974 2.582 2.569 2.049 2.011 % of Variance 11.205 10.929 10.621 9.221 9.174 7.319 7.182 of Squared Cumulative % 11.205 22.134 32.755 41.976 51.150 58.469 65.651 Rotated Component Matrixa Component ATM1 775 ATM4 775 ATM2 750 ATM3 745 ATM5 708 ATC3 856 ATC4 853 ATC2 848 ATC1 846 ES1 788 ES5 754 ES3 726 ES6 726 ES2 666 UE1 831 UE2 787 UE4 753 UE3 706 ATE1 799 ATE4 771 ATE2 768 ATE3 739 EB1 822 EB2 779 EB3 766 ATS1 823 ATS3 779 ATS2 751 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 904 845.49 df 15 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 3.811 63.522 63.522 559 9.323 72.845 475 7.924 80.769 401 6.684 87.453 384 6.408 93.861 368 6.139 100.000 Total 3.811 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % 63.522 63.522 Component Matrixa Component EI6 829 EI1 821 EI3 794 EI5 788 EI2 777 EI4 773 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 3.3 TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations Pearson Correlation EI ATC ATM ATS ATE ES EI ATC ATM ATS ATE ES EB UE 559** 493** 541** 519** 465** -.324** 360** 000 000 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) N 300 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation 559** 116* 287** 246** 257** -.081 112 Sig (2-tailed) 000 044 000 000 000 160 052 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation 493** 116* 177** 182** 257** -.281** 368** Sig (2-tailed) 000 044 002 002 000 000 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation 541** 287** 177** 291** 329** -.055 125* Sig (2-tailed) 000 000 002 000 000 341 030 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation 519** 246** 182** 291** 309** -.174** 159** Sig (2-tailed) 000 000 002 000 000 003 006 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation 465** 257** 257** 329** 309** -.224** 217** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 N 300 300 300 300 300 300 300 -.081 -.281** -.055 -.399** Pearson Correlation -.324** EB UE 300 -.174** -.224** Sig (2-tailed) 000 160 000 341 003 000 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation 360** 112 368** 125* 159** 217** -.399** Sig (2-tailed) 000 052 000 030 006 000 000 N 300 300 300 300 300 300 300 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 300 3.4 HỒI QUY ĐA BIẾN ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 69.907 9.987 Residual 28.198 292 097 Total 98.105 299 Sig 103.416 000b a Dependent Variable: EI b Predictors: (Constant), ATS, EB, ATC, ATM, ATE, ES, UE Model Summaryb M R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate odel 844a 713 706 Durbin-Watson 31075 1.945 a Predictors: (Constant), ATS, EB, ATC, ATM, ATE, ES, UE b Dependent Variable: EI Coefficientsa Mơ hình Hệ số chưa chuẩn hố Hệ số chuẩn hóa B Std Error Hằng số 431 171 ATC 214 021 ATE 161 UE t Sig Beta Thống kê cộng tuyến Độ chấp nhận Hệ số phóng đại phương sai 2.522 012 345 10.251 000 869 1.151 023 242 7.036 000 832 1.202 055 024 084 2.325 021 761 1.314 194 025 275 7.867 000 807 1.238 ES 070 025 099 2.779 006 778 1.285 EB -.092 030 -.106 -3.031 003 798 1.253 ATS 185 023 274 7.869 000 812 1.231 ATM 3.5 ANOVA, T-TEST BIẾN GIỚI TÍNH Chạy Independent T-Test: Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances Equal variances assumed E I Equal F Sig t df Sig (2tailed) 4.764 030 3.284 298 001 3.450 251.938 001 variances not assumed Group Statistics GioiTinh E Nam I Nữ N Mean Std Deviation Std Error Mean 193 3.4085 59558 04287 107 3.1854 50070 04840 BIẾN ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances EI Levene df1 df2 Sig 297 830 Statistic 187 >> Sig Levene’s Test 0.830 >0.05 Ta sử dụng kết sig kiểm định F bảng ANOVA ANOVA EI Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 4.213 2.107 6.664 001 Within Groups 93.892 297 316 Total 98.105 299 Descriptives EI N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Deviation Mean Lower Bound Upper Bound 18 - 25 53 3.0881 59251 08139 2.9247 3.2514 1.83 4.00 26 - 32 144 3.4178 57194 04766 3.3236 3.5120 1.83 4.83 33 - 40 103 3.3285 53191 05241 3.2245 3.4324 2.00 4.17 Total 300 3.3289 57281 03307 3.2638 3.3940 1.83 4.83 ... giá tác động thái độ môi trường đến ý định khởi nghiệp kinh doanh mục tiêu cụ thể sau:  Đánh giá tác động yếu tố thái độ môi trường đến đến ý định khởi nghiệp kinh doanh sinh viên khối ngành kinh. .. mạnh mẽ đến ý định khởi nghiệp kinh doanh sinh viên Thái độ kinh doanh, thái độ thay đổi môi trường đại học có tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh sinh viên Các giả thuyết thái độ cạnh... định kinh doanh, khởi nghiệp, yếu tố thái độ môi trường tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh  Đối tượng khảo sát: Nghiên cứu khảo sát sinh viên thuộc khối ngành kinh tế có ý định khởi nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thái độ và môi trường đến ý định khởi nghiệp kinh doanh nghiên cứu trường hợp các sinh viên khối ngành kinh tế , Tác động của thái độ và môi trường đến ý định khởi nghiệp kinh doanh nghiên cứu trường hợp các sinh viên khối ngành kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay