Ảnh hưởng của báo cáo kiểm toán đến thị giá cổ phiếu – nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hồ chí minh

88 9 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINHTHỊ MAI ANH ẢNH HƯỞNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐẾN THỊ GIÁ CỔ PHIẾU NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINHTHỊ MAI ANH ẢNH HƯỞNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐẾN THỊ GIÁ CỔ PHIẾU NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Thị Giang Tân TP HỒ CHÍ MINH - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố luận văn khác Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Lê Thị Mai Anh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng loại ý kiến kiểm toán đến thị giá cổ phiếu 1.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng loại doanh nghiệp đưa ý kiến kiểm toán đến thị giá cổ phiếu 1.1.3 Nghiên cứu (nghiên cứu tảng) 11 1.2 Nghiên cứu nước 12 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 13 Chương 2: SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Các khái niệm 15 2.1.1 Khái niệm thị trường chứng khoán 15 2.1.2 Giá cổ phiếu 15 2.1.3 Ý kiến kiểm toán 16 2.2 Các lý thuyết tảng 18 2.2.1 Lý thuyết đại diện 18 2.2.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 19 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thiết kế nghiên cứu .20 3.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 23 3.4 Mẫu nghiên cứu 24 3.5 Đo lường biến 25 3.6 Phương pháp kiểm định 29 3.7 Phân tích liệu 30 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 33 Chương 5: KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 43 5.1 Kết luận .43 5.2 Gợi ý số sách 44 5.3 Các hạn chế hướng phát triển cho nghiên cứu 45 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 45 5.3.2 Hướng nghiên cứu 46 5.4 Đóng góp nghiên cứu 46 Tài liệu tham khảo Phụ Lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài DN Doanh Nghiệp HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh KTV Kiểm tốn viên SGDCK Sàn giao dịch chứng khoán TS Tài sản TTCK Thị trường chứng khoán VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Mô tả đo lường biến Bảng 3.2 Biến chuẩn hóa Bảng 3.3 Các bước phân tích liệu Bảng 4.1 Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu Bảng 4.2 Kết kiểm định ANCOVA Bảng 4.3 Kết hồi quy đa biến DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp ln kênh thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư phân tích, đánh giá đưa định đầu tư Để nâng cao độ tin cậy thông tin, đặc biệt thông tin BCTC công ty niêm yết, BCTC cần kiểm toán doanh nghiệp kiểm toán độc lập Báo cáo kiểm toán (BCKT) thông tin bổ sung giúp nhà đầu tư hiểu rõ hoạt động kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp, đồng thời BCKT coi đảm bảo, nâng cao tính trung thực, hợp lý BCTC giúp nhà đầu tư đưa định đắn Do vậy, BCKT ảnh hưởng đến định nhà đầu tư thị trường chứng khốn từ tác động lên thị giá cổ phiếu Tại quốc gia giới, nhiều nghiên cứu thực nghiệm chứng minh ảnh hưởng báo cáo kiểm toán đến thị giá cổ phiếu Chẳng hạn nghiên cứu Al-Thuneibat Jordan năm 2008, Czernkowski Trung Quốc năm 2009 hay gần nghiên cứu Mihaela Alina Robu mối quan hệ báo cáo kiểm tốn tính hữu ích thơng tin kế toán đo lường thị giá cổ phiếu Romania năm 2013 nhiều nghiên cứu tương tự khác Hầu hết nghiên cứu cho báo cáo kiểm toán yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định nhà đầu tư thị giá cổ phiếu Tại Việt Nam nay, liên quan đến báo cáo kiểm toán, nghiên cứu chủ yếu tập trung việc hồn thiện quy trình kiểm tốn hay gia tăng tính hữu ích thơng tin báo cáo tài Một số nghiên cứu xem xét tác động BCKT đến thị giá cổ phiếu nghiên cứu Bùi Thị Năm (2016), Trần Thị Giang Tân cộng (2017) Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu xem xét ảnh hưởng BCKT đến thị giá cổ phiếu Việt Nam chưa cho nhiều kết thuyết phục Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng báo cáo Kiểm toán đến Thị giá Cổ phiếu Nghiên cứu thực nghiệm Doanh nghiệp Niêm yết sàn Chứng khốn Hồ Chí Minh” câu hỏi đặt là: liệu yếu tố liên quan đến BCKT loại ý kiến kiểm toán, loại doanh nghiệp phát hành BCKT (thuộc Big4 hay không thuộc Big) ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu VN hay không? Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu chung tìm hiểu xem liệu loại ý kiến kiểm toán loại doanh nghiệp kiểm toán, thuộc Big hay khơng thuộc Big ảnh hưởng đến thay đổi thị giá cổ phiếu hay không Mục tiêu cụ thể bao gồm:  Thứ nhất: nghiên cứu ảnh hưởng loại ý kiến kiểm toán đến thị giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM  Thứ hai : nghiên cứu ảnh hưởng loại doanh nghiệp kiểm toán đến thị giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM Câu hỏi nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu trên, luận án đưa câu hỏi nghiên cứu sau: Loại ý kiến kiểm tốn tác động đến thị giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM không? Loại doanh nghiệp phát hành báo cáo kiểm toán - doanh nghiệp thuộc Big hay khơng thuộc Big tác động đến thị giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM khơng? Nội dung Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tác động loại ý kiến kiểm toán loại doanh nghiệp phát hành BCKT, thuộc Big4 hay không thuộc Big4 đến thị giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Hồ Chí Minh, HOSE - Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn loại ý kiến kiểm tốn, loại hình doanh nghiệp phát hành BCKT doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại Các tổ chức tài chính, bảo hiểm, ngân hàng khơng thuộc đối tượng nghiên cứu luận văn tỷ số tài nhóm cơng ty ý nghĩa khác biệt đáng kể với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Về phạm vi thời gian, luận văn sử dụng mẫu liệu lấy từ doanh nghiệp niêm yết SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 thực kỳ tài từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 Kết cấu đề tài: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu truớc Chương trình bày tổng quan nghiên cứu nuớc, nước xác định khoảng trống nghiên cứu Chương 2: sở Lý thuyết Chương trình bày khái niệm lý thuyết tảng STT Mã CK 73 ELC 74 75 76 77 EMC EVE FCM FCN 78 FDC 79 80 81 82 FIT FLC FMC FPT 83 GAS 84 GDT 85 GIL 86 GMC 87 GMD 88 GSP 89 90 91 92 GTA GTN HAG HAH Tên DN Niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông Công ty Cổ phần điện Thủ Đức Công ty Cổ phần Everpia Cơng ty Cổ phần Khống sản FECON Công ty Cổ phần FECON Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu tư F,I,T Công ty Cổ phần Tập đồn FLC Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Công ty Cổ phần FPT Tổng Công ty Khí Việt Nam - Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Bình Thạnh Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn Cơng ty Cổ phần GEMADEPT Cơng ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế Cơng ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An Công ty Cổ phần GTNFOODS Cơng ty Cổ phần Hồng Anh Gia Lai Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải X1 (ROE) X2 (ROA) 0.10119 0.08284 0.10113 0.03497 0.12518 0.04197 0.15528 0.01699 1.37046 0.02866 0.05722 0.11636 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.63379 0 0.08108 0.00945 0.12852 0.04481 0.09311 0.29486 8.18580 0.60238 0.33755 0 1 0 0 0 0.17757 0.40370 -0.15385 0.00000 0.08405 1.68518 0.83979 0 0.46277 0.14713 0.14474 0.28219 0.23944 0.08534 0.11821 0.07110 0.10757 0.17738 0.16933 0.03370 0.06299 0.47219 0.63487 0.25673 0.39094 0 0 0 0 0 1 -0.09890 -0.12658 -0.20155 0.01035 0.20593 0.19605 0.13691 0.75623 1 0.28453 0.28541 0.28129 0.20727 0.74859 0 0.12997 0.17501 0.09088 0.06348 0.42213 0 0.03429 0.25225 0.09288 0.04364 0.31102 0 0.05707 0.08205 0.05452 0.12819 0.62388 0 -0.08019 0.14912 0.12741 0.06270 0.67072 1 -0.04605 0.08590 0.05751 0.03703 0.32182 0.05629 0.03040 0.02521 0.20839 0.02862 0.02719 0.09634 0.40519 0.52671 0.47474 0.33041 0.57796 0 0 0 0 0.08485 -0.01796 -0.26923 0.06713 STT Mã CK 93 94 HAI HAP 95 HAR 96 97 HAS HAX 98 HBC 99 HDC 100 HDG 101 HHS 102 HLG 103 HMC 104 HNG 105 106 HOT HPG 107 HQC 108 109 HRC HT1 Tên DN Niêm yết An Công ty Cổ phần Nông dược HAI Cơng ty Cổ phần Tập đồn HAPACO Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Công ty Cổ phần HACISCO Công ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh Cơng ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hà Đơ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hồng Huy Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long Cơng ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hòa Phát Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hồng Qn Cơng ty Cổ phần Cao su Hòa Bình Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên X1 (ROE) X2 (ROA) X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.05684 0.05152 0.03750 -0.01661 0.08973 0.09430 0.59771 0.61476 0 0 0 0.05769 -0.11864 0.01237 0.01945 0.21668 0.93496 0 0.29545 0.05453 0.21676 0.04286 -0.01649 0.02070 0.01553 0.31854 0.29540 1 0 0.20408 -0.15909 0.07710 0.01558 0.01614 0.14736 0 0.00000 0.07699 0.05036 0.13402 0.52961 0 -0.03597 0.10654 0.06014 0.09354 0.42774 0 -0.15845 0.17427 0.13221 0.13698 0.93985 0 -0.20155 0.37868 0.06329 0.07318 0.19508 0.04167 -0.12111 -0.06681 -0.01634 0.32137 0 0.07143 0.07531 0.03038 0.15727 0.36454 1 -0.73264 0.08652 0.24224 0.07945 0.16040 0.05743 0.12576 0.75018 0.56717 0 0 0.06923 0.02397 0.16029 0.06582 0.45105 0.62718 0 0.20755 0.05755 0.16688 0.00284 0.07899 0.32289 0.09232 0.72402 0.37136 0 0 0.08602 -0.06343 STT Mã CK 110 HTI 111 HTL 112 HTV 113 HU1 114 HU3 115 HVX 116 ICF 117 IDI 118 IJC 119 IMP 120 ITA 121 ITC 122 KAC 123 KBC 124 KDC 125 KDH Tên DN Niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ơ tơ Trường Long Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD3 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia I,D,I Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc Công ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kido Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền X1 (ROE) X2 (ROA) 0.15633 0.04788 0.19038 0.65240 0.31808 0.11012 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.29163 0 0.06383 0.07930 0.46850 0 -0.43667 0.12165 0.16798 0.88729 0 0.09589 0.04764 0.01666 0.01305 0.30932 0 0.13333 0.08849 0.03232 0.03650 0.28650 0 -0.01333 0.00691 0.00141 0.00324 0.39354 0 -0.03125 0.00224 0.00064 0.00326 0.48820 0 -0.08108 0.08531 0.03161 0.03973 0.35075 0 -0.09195 0.04125 0.01789 0.17388 0.40354 0 0.18056 0.10246 0.10975 0.09174 0.82989 0 0.28000 0.01471 0.01172 0.16128 0.72816 1 -0.12500 0.00492 0.00615 0.03455 0.64699 0 -0.03571 0.07180 0.05306 0.11242 0.60930 0 0.29851 0.07492 0.05353 0.41960 0.58856 0 -0.01527 0.98213 0.99280 1.62941 0.79796 0 -0.02881 0.06583 0.02745 0.26191 0.49000 0 0.06481 STT Mã CK 126 KHA 127 128 KHP KMR 129 KSA 130 KSB 131 KSH 132 KSS 133 L10 134 LAF 135 LBM 136 LCG 137 LCM 138 139 LDG LGC 140 LGL 141 142 143 LHG LIX LM8 Tên DN Niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Cơng ty Cổ phần MIRAE Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Khống sản Bình Thuận Cơng ty Cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dương Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KSH Công ty Cổ phần Khống sản Na Rì Hamico Cơng ty Cổ phần Lilama 10 Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất Long An Cơng ty Cổ phần Khống sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng Công ty Cổ phần LICOGI 16 Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khống sản Lào Cai Cơng ty Cổ phần Đầu tư LDG Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang Công ty Cổ phần Long Hậu Công ty Cổ phần Bột giặt LIX Công ty Cổ phần Lilama 18 X1 (ROE) X2 (ROA) 0.21212 0.23908 0.16793 0.15266 0.00376 0.05385 0.02598 0.00154 DUO DQO DB4 0.88783 0 0.06667 0.02894 0.00540 0.41591 0.75946 0 0 0.06087 0.00000 0.00270 0.01364 0.88896 0 0.20370 0.23938 0.19476 0.16984 0.62393 0 0.10456 0.02317 0.02950 0.06763 0.99312 0 -0.20000 -0.10315 -12.10930 0.20215 0 0.10000 -0.54105 X3 (MN) X4 (FAR) CGY 0.14995 0.02221 0.02512 0.20173 0 -0.03750 0.16136 0.08234 0.02765 0.49539 0 -0.07483 0.21526 0.22186 0.11045 0.81528 0 0.05106 0.01546 0.00775 0.01487 0.43360 0 -0.14286 0.01506 0.05986 0.12178 0.98599 0 1.00000 0.16215 0.14974 0.09084 0.03657 0.31000 1.14157 0.43295 0.37383 0 0 0 -0.06838 -0.08898 0.03699 0.01236 0.07099 0.39850 0 0.00000 0.10175 0.40061 0.20776 0.02436 0.22633 0.01574 0.23291 0.10189 0.03513 0.49608 0.57159 0.16003 1 0 0 0.27326 0.14655 -0.01163 STT Mã CK 144 MCG 145 146 147 148 MCP MDG MHC MSN 149 MWG 150 151 152 NAF NAV NBB 153 NCT 154 155 156 NKG NLG NNC 157 NSC 158 NT2 159 NTL 160 NVT 161 162 163 OGC OPC PAC Tên DN Niêm yết Công ty Cổ phần điện Xây dựng Việt Nam Công ty Cổ phần In Bao bì Mỹ Châu Cơng ty Cổ phần Miền Đông Công ty Cổ phần MHC Công ty Cổ phần Tập đồn MaSan Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động Công ty Cổ phần Nafoods Group Công ty Cổ phần Nam Việt Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài Cơng ty Cổ phần Thép Nam Kim Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ương Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Dương Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam X1 (ROE) X2 (ROA) 0.03850 0.01772 0.06157 0.08709 0.01915 0.25519 0.09323 0.05533 -0.00380 0.24633 0.04546 0.43316 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.28703 0 -0.09756 0.04656 0.01118 1.65281 0.08068 0.62243 0.39115 0.95171 0.37730 0 0 0 0 1 0.17000 0.32258 -0.12418 -0.03871 0.18750 0.04237 0.34182 0 -0.07643 0.00645 0.06395 0.03124 0.00817 0.03861 0.00923 0.00540 0.03577 0.40691 0.73723 0.60507 0.35692 0 0 0 0 -0.04667 -0.11111 -0.17143 0.71528 0.76480 0.39157 0.84211 0 -0.10345 0.19704 0.08596 0.43253 0.04369 0.02885 0.44796 0.02190 0.16460 0.24307 0.17908 0.48317 0.71368 0 0 0 0.00000 0.01754 0.06957 0.15669 0.10821 0.11526 0.64368 1 -0.01053 0.23941 0.10314 0.16965 0.40950 1 -0.01128 0.10565 0.09668 0.19928 0.69867 0 -0.08000 -0.14715 -0.09420 -0.66865 0.65497 0 -0.14815 0.33420 0.15400 0.17877 0.11433 0.15469 0.09601 0.73213 0.10591 0.04003 0.29454 0.77174 0.40034 0 0 1 -0.22727 0.05714 0.08108 X1 (ROE) X2 (ROA) 0.11595 0.15220 0.09572 0.08190 0.11394 0.15811 0.23944 0.10757 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 0.13459 Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần STT Mã CK Tên DN Niêm yết 164 165 PAN PDN 166 PDR Cơng ty Cổ phần Tập đồn PAN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 167 PET 168 PGC 169 PGD 170 PHR 171 PIT 172 PJT 173 PNJ 174 175 POM PPC 176 PPI 177 PTB 178 PTC 179 PTL Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam Cơng ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Cơng ty Cổ phần Xuất nhập PETROLIMEX Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Công ty Cổ phần Thép POMINA Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Cơng ty Cổ phần Phú Tài Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu Điện Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đơ thị Dầu khí X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.73565 0.52030 0 -0.14655 0.01587 0.06299 0.39094 0 0.04511 0.05293 0.01943 0.30602 0 -0.03759 0.14989 0.05560 0.03756 0.31897 0 -0.04505 0.19060 0.11439 0.04827 0.45907 0 -0.01105 0.09805 0.04741 0.17502 0.66453 0 -0.06135 -0.04272 -0.00902 -0.00238 0.22946 1 0.00000 0.14408 0.07770 0.04984 0.44765 0 0.05000 0.10923 0.06702 0.01967 0.46864 1 0.05594 0.01173 0.09858 0.00553 0.04249 0.00282 0.07381 0.33308 0.51846 0 0 1 0.27536 0.10383 0.05301 0.02866 0.06579 0.41965 0 -0.01887 0.35451 0.18396 0.06023 0.41685 0 0.02548 -0.05252 -0.01475 -0.06678 0.33483 -0.23158 0.00496 -0.00326 0.01049 0.57730 1 0.17647 STT Mã CK 180 PVD 181 PVT 182 PXI 183 PXS 184 PXT 185 QBS 186 QCG 187 RAL 188 189 190 RDP REE RIC 191 SAM 192 SAV 193 194 SBA SC5 195 SCD 196 SFC Tên DN Niêm yết Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí Tổng Cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí Cơng ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Quảng Bình Cơng ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Công ty Cổ phần Điện Lạnh Công ty Cổ phần Quốc tế Hồng Gia Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SACOM Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế Xuất nhập SAVIMEX Công ty Cổ phần Sông Ba Công ty Cổ phần Xây dựng số Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn X1 (ROE) X2 (ROA) 0.13462 0.08609 0.12099 0.10003 0.05116 0.10386 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.53396 0 -0.06415 0.07510 0.44795 1 0.06863 0.03472 0.03122 0.27544 1 0.01786 0.14391 0.07838 0.06287 0.43209 0 0.13793 0.68727 0.11426 0.10966 0.18070 1 -0.08511 0.09954 0.03798 0.02197 0.31500 0 -0.06818 0.00554 0.00243 0.05580 0.49369 0 -0.03922 0.17374 0.06281 0.03525 0.27196 0 0.40367 0.19829 0.13288 0.09672 0.07382 0.10811 -0.02956 0.05264 0.33573 0.38009 0.39483 0.69550 0.78421 0 0 0 1 0.04138 -0.00397 0.05769 0.02223 0.02320 0.02471 0.69312 0 0.17647 -0.11100 -0.04658 -0.04901 0.42572 0 -0.13793 0.07672 0.11493 0.03833 0.01655 0.26559 0.02499 0.46329 0.13807 0 0 0 -0.01031 0.00000 0.13045 0.08497 0.07010 0.70127 1 0.00218 0.19427 0.10515 0.02815 0.40921 0 -0.08898 STT Mã CK 197 198 SFG SFI 199 SGT 200 201 202 203 SHI SHP SII SJD 204 SJS 205 SKG 206 SMA 207 SMC 208 209 210 SPM SRC SRF 211 SSC 212 213 214 ST8 STG STK 215 STT 216 SVC Tên DN Niêm yết Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam Cơng ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thơng Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC Công ty Cổ phần SPM Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam Công ty Cổ phần Siêu Thanh Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Cơng ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài X1 (ROE) X2 (ROA) 0.15372 0.15302 0.07387 0.11985 0.03799 0.08172 0.04860 0.01281 0.10741 0.13304 0.10501 0.16823 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.42859 0.62550 0 0 0 -0.01418 -0.10972 0.04136 0.21164 0 -0.20000 0.05634 0.11575 0.05813 0.13120 0.03194 0.27672 0.22532 0.46742 0.38438 0.42464 0.43974 0.76409 0 0 0 0 0.04274 -0.02632 -0.03346 -0.01544 0.11348 0.05265 0.26400 0.34711 0 -0.17021 0.33950 0.34375 0.57302 0.97738 0 0.25000 0.00217 0.00140 0.00048 0.20735 0 -0.10714 -0.50058 -0.06895 -0.01949 0.12924 0 0.20833 0.02741 0.22396 0.15778 0.02127 0.17898 0.05445 0.02702 0.07695 0.06254 0.61571 0.62009 0.37624 0 0 0 0 -0.03488 -0.11176 0.04167 0.12928 0.11255 0.07784 0.71587 0 -0.21404 0.16865 0.14148 0.10340 0.16277 0.05397 0.04997 0.04726 0.02511 0.06888 0.84602 0.26690 0.40125 0 0 1 0.10145 0.03429 -0.09718 -0.60039 -0.42514 -0.34664 0.66615 0 0.00000 0.15387 0.06085 0.01650 0.38479 0 -0.30435 STT Mã CK Tên DN Niêm yết Gòn Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Sài Gòn Viễn Đơng Cơng ty Cổ phần Sonadezi Long Thành Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng X1 (ROE) X2 (ROA) 0.23548 0.10865 0.05168 0.07088 0.07162 0.10677 0.15579 0.13685 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.38798 0 0.02071 0.08552 0.80036 0 0.20000 0.04064 0.06981 0.16317 0.23816 0.01940 0.45917 0.33352 0.36514 0.96565 0 0 0 -0.05288 0.06170 -0.08745 0.16924 0.13155 0.12037 0.62811 0 -0.07818 217 SVI 218 SVT 219 220 221 SZL TAC TBC 222 TCL 223 TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư Thương mại Thành Công 0.17164 0.06459 0.05501 0.35696 0 0.02273 224 TCO Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải 0.12024 0.11549 0.15701 0.86111 0 -0.00840 225 TCR Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 0.06355 0.02458 0.01965 0.41885 0 0.52542 226 TDC 0.09382 0.02023 0.07797 0.16250 0 0.01429 227 228 TDH TDW 0.03320 0.16295 0.01617 0.02393 0.05185 0.04893 0.54701 0.41258 0 -0.09420 -0.00433 229 THG 0.27335 0.10275 0.08004 0.34026 0 0.22462 230 TIC 0.14229 0.13015 1.63710 0.88159 0 0.10476 231 232 233 TIE TLG TLH 0.04497 0.22864 -0.20591 -0.11327 0.19380 -0.09765 0.03700 0.09812 -0.04819 0.65693 0.63546 0.46387 0 0 0 0.31776 -0.22941 0.19512 Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Công ty Cổ phần TIE Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thép Tiến STT Mã CK Tên DN Niêm yết Lên Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ Công ty Cổ phần Transimex Cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT Cơng ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thiên Nam Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất Công ty Cổ phần Tài Nguyên Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Công ty Cổ phần TRAPHACO Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Công ty Cổ phần Thủy sản số Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ X1 (ROE) X2 (ROA) 0.19394 0.17895 0.47855 0.16245 0.12021 0.11931 0.37569 0.31786 0.05551 0.18716 0.06344 0.04263 0.07173 0.03451 0.21065 0.03882 0.02755 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.66508 0.61142 0.19553 0 0 0 0 -0.04452 -0.06533 -0.23333 0.02412 0.26377 0 0.00800 -0.01944 0.03850 0.01743 0.19305 0.02468 0.00300 0.15458 0.09608 0.01496 0.10302 0.15095 0.01009 0.94194 0.51691 0.57328 0.74573 0.85608 0.21587 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06250 -0.05600 0.18033 0.07345 0.11765 0.00000 0.06615 0.06633 0.09546 0.87448 0 -0.00719 0.06451 0.01666 0.04300 0.47368 0 -0.11034 0.09626 0.03137 0.06070 0.17553 0 0.03846 0.16152 0.10009 0.04436 0.50005 0 0.31183 234 235 236 TMP TMS TMT 237 TNA 238 239 240 241 242 243 TNC TNT TPC TRA TRC TS4 244 TSC 245 TTF 246 TV1 247 TYA 248 UDC Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0.01766 0.00580 0.02283 0.22665 0 -0.10811 249 UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị IDICO 0.14907 0.07818 0.01486 0.48419 0 -0.02415 250 VAF 0.13909 0.11383 0.06813 0.65346 0 0.02778 251 VCF 0.16699 0.12277 0.09543 0.69924 0 0.14706 Công ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa STT Mã CK Tên DN Niêm yết 252 253 VFG VHC 254 VHG 255 VIC 256 VID 257 258 VIP VIS 259 VMD 260 VNA 261 VNE 262 VNG 263 264 265 266 267 268 269 VNH VNL VNM VNS VOS VPH VPK 270 VPS 271 VRC Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO Công ty Cổ phần Thép Việt Ý Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Công ty Cổ phần Vận tải Biển VINASHIP Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật Công ty Cổ phần Logistics Vinalink Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Cơng ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam Công ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu X1 (ROE) X2 (ROA) 0.19624 0.15356 0.13831 0.08921 0.06607 0.04915 0.04405 0.04547 0.03996 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.54739 0.47954 0 0 0.15929 -0.05822 0.11456 0.90858 0 -0.13433 0.02417 0.04409 0.25827 0 0.02845 0.03073 0.02716 0.07300 0.66798 -0.20000 0.05041 -0.08603 0.03944 -0.02869 0.09123 -0.01647 0.69071 0.34504 1 0 1 -0.03158 -0.22078 0.12216 0.00658 0.00193 0.02939 0 0.36213 -0.22552 -0.05082 -0.05710 0.16674 0 0.13043 0.09811 0.05738 0.09595 0.54536 0 0.00893 0.01269 0.00449 0.02503 0.44151 0 -0.17857 -0.21842 0.19282 0.37132 0.22944 -0.29343 0.18223 0.14677 -0.10141 0.13072 0.33740 0.10174 -0.06671 0.00379 0.09767 -0.63831 0.04903 0.19316 0.07745 -0.17618 0.41914 0.08385 0.46434 0.56067 0.76147 0.51588 0.21749 0.35636 0.56164 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.09091 -0.09396 0.00000 -0.07566 0.07407 -0.01020 -0.05366 0.13832 0.09341 0.05749 0.59891 0 0.06667 -0.03094 -0.02223 -0.03969 0.71704 0 -0.04545 STT Mã CK 272 VSC 273 VSH 274 VSI 275 VTB 276 VTO Tên DN Niêm yết Công ty Cổ phần Container Việt Nam Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp nước Cơng ty Cổ phần Viettronics Tân Bình Cơng ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO X1 (ROE) X2 (ROA) 0.19333 4.16869 0.29821 0.09015 0.05758 0.15582 X3 (MN) X4 (FAR) DUO DQO DB4 CGY 0.64351 0 -0.10390 0.53832 0.55277 1 0.01250 0.16445 0.04826 0.46628 0 0.09420 0.06321 0.04443 0.03757 0.60214 0 0.06923 0.05046 0.02694 0.04107 0.55450 0 -0.04412 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ SPSS CHẠY HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: CGY Source Corrected Model Type III Sum of Squares a 971 19 Mean Square 051 F 3.178 Sig .000 df Intercept 058 058 3.617 059 DQU 059 059 3.666 057 DB4 014 014 858 355 LnROE 181 181 11.256 001 LnROA 150 150 9.306 003 LnMN 046 046 2.839 094 SqrtFAR 005 005 307 580 DQU * LnROE 190 190 11.821 001 DQU * LnROA 167 167 10.360 002 DQU * LnMN 052 052 3.215 075 DQU * SqrtFAR 018 018 1.149 285 DB4 * LnROE 051 051 3.203 075 DB4 * LnROA 025 025 1.564 213 DB4 * LnMN 006 006 403 526 DB4 * SqrtFAR 050 050 3.114 079 5.865E-05 5.865E-05 004 952 DUO * LnROE 131 131 8.140 005 DUO * LnROA 032 032 1.991 160 DUO * LnMN 001 001 072 789 DUO * SqrtFAR 020 020 1.237 268 Error 2.845 177 016 Total 4.761 197 Corrected Total 3.816 196 DUO a R Squared = 254 (Adjusted R Squared = 174) Coefficients Model (Constant) Unstandardized Coefficients Std B Error 054 106 a Standardized Coefficients Beta Correlations t 515 Sig .607 Zeroorder Partial Part LnROE LnROA LnMN SqrtFAR DUO DQU DB4 (Constant) -.081 071 -.014 -.010 025 055 -.009 162 029 027 013 112 025 057 021 132 -.418 449 -.085 -.010 071 067 -.030 -2.742 2.603 -1.049 -.088 1.001 955 -.418 1.225 007 010 296 930 318 341 676 222 -.117 091 015 212 031 106 -.039 -.196 186 -.076 -.006 073 069 -.030 -.190 180 -.072 -.006 069 066 -.029 LnROE LnROA LnMN SqrtFAR DUO DQU DB4 LnROE_DUO -.175 125 -.015 -.256 014 1.016 -.247 173 040 036 016 145 233 531 267 061 -.905 788 -.092 -.268 041 1.255 -.842 1.193 -4.397 3.475 -.954 -1.767 060 1.915 -.926 2.853 000 001 341 079 952 057 355 005 -.117 091 015 212 031 106 -.039 015 -.314 253 -.072 -.132 005 142 -.069 210 -.285 226 -.062 -.115 004 124 -.060 185 LnROE_DQO 1.749 509 5.723 3.438 001 -.094 250 223 LnROE_DB4 151 084 1.128 1.790 075 067 133 116 LnROA_DB4 -.100 080 -.949 -1.251 213 085 -.094 -.081 LnROA_DUO -.080 056 -.715 -1.411 160 032 -.105 -.092 LnROA_DQO -1.605 499 -5.701 -3.219 002 -.103 -.235 -.209 LnMN_DQO 160 089 627 1.793 075 -.105 134 116 LnMN_DUO 010 039 081 268 789 -.007 020 017 LnMN_DB4 019 030 179 635 526 067 048 041 SqrtFAR_DUO 279 251 594 1.112 268 057 083 072 SqrtFAR_DQO -.587 548 -.574 -1.072 285 086 -.080 -.070 SqrtFAR_DB4 489 277 1.215 1.765 079 000 131 115 a Dependent Variable: CGY ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MAI ANH ẢNH HƯỞNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐẾN THỊ GIÁ CỔ PHIẾU – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG... quan nghiên cứu trước 1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng loại ý kiến kiểm toán đến thị giá cổ phiếu Khá nhiều nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng loại ý kiến kiểm toán đến thị giá cổ phiếu. .. BCKT đến thị giá cổ phiếu Việt Nam chưa cho nhiều kết thuyết phục Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài: Ảnh hưởng báo cáo Kiểm toán đến Thị giá Cổ phiếu – Nghiên cứu thực nghiệm Doanh nghiệp Niêm yết
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của báo cáo kiểm toán đến thị giá cổ phiếu – nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hồ chí minh , Ảnh hưởng của báo cáo kiểm toán đến thị giá cổ phiếu – nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay