Gắn kết công việc tiền tố và ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại thành phố hồ chí minh

136 2 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN TUẤN GẮN KẾT CÔNG VIỆC: TIỀN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CÔNG DÂN TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN TUẤN GẮN KẾT CƠNG VIỆC: TIỀN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CÔNG DÂN TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BẢO TRUNG Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Gắn kết công việc: Tiền tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức nhân viên Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Cơ sở lý luận lý thuyết liên quan tác giả tham khảo từ tài liệu nêu phần tài liệu tham khảo, số liệu kết trình bày luận văn hồn tồn trung thực, khơng chép cơng trình nghiên cứu trước TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2018 Người thực luận văn Trần Văn Tuấn MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu 11 1.7 Cấu trúc nghiên cứu 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GẮN KẾT CÔNG VIỆC, HÀNH VI CÔNG DÂN TỔ CHỨC CÁC TIỀN TỐ CỦA GẮN KẾT CÔNG VIỆC 13 2.1 Các khái niệm có liên quan 13 2.2 Lý thuyết gắn kết công việc 19 2.3 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 20 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Nghiên cứu định tính 29 3.3 Nghiên Cứu Định Lượng 30 3.4 Xây dựng thang đo 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 40 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 40 4.2 Đánh giá sơ thang đo 41 4.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý QUẢN TRỊ 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Hàm ý quản trị 84 5.3 Các hạn chế nghiên cứu 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 56 Hình 4.2 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 63 Hình 4.3 Biểu đồ tần số phần dư 66 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 40 Bảng 4.2 Thống kê Độ tin cậy Khen thưởng Công nhận 41 Bảng 4.3 Thống kê biến tổng Khen thưởng Công nhận 41 Bảng 4.4 Thống kê độ tin cậy Công tổ chức 42 Bảng 4.5 Thống kê biến tổng Công tổ chức 42 Bảng 4.6 Thống kê độ tin cậy Công tổ chức 42 Bảng 4.7 Thống kê biến tổng Công tổ chức 43 Bảng 4.8 Thống kê độ tin cậy Công tổ chức 43 Bảng 4.9 Thống kê biến tổng Công tổ chức 43 Bảng 4.10 Thống kê độ tin cậy Nhận thức hỗ trợ từ tổ chức 44 Bảng 4.11 Thống kê biến tổng Nhận thức hỗ trợ từ tổ chức 44 Bảng 4.12 Thống kê độ tin cậy Đặc điểm công việc 44 Bảng 4.13 Thống kê biến tổng Đặc điểm công việc 45 Bảng 4.14 Thống kê độ tin cậy Đặc điểm công việc 45 Bảng 4.15 Thống kê biến tổng Đặc điểm công việc 46 Bảng 4.16 Thống kê độ tin cậy Gắn kết công việc 46 Bảng 4.17 Thống kê biến tổng Gắn kết công việc 47 Bảng 4.18 Thống kê độ tin cậy Hành vi công dân tổ chức 47 Bảng 4.19 Thống kê biến tổng Hành vi công dân tổ chức 47 Bảng 4.20 Tổng kết hệ số tin cậy 48 Bảng 4.21 Kiểm định KMO and Bartlett 48 Bảng 4.22 Ma trận xoay nhân tố 49 Bảng 4.23 Kiểm định KMO Bartlett 50 Bảng 4.24 Tổng phương sai trích 51 Bảng 4.25 Ma trận xoay nhân tố 52 Bảng 4.26 KMO Kiểm định Bartlett's 53 Bảng 4.27 Tổng phương sai trích 54 Bảng 4.28 Kiểm định KMO Bartlett's 54 Bảng 4.29 Tổng phương sai trích 55 Bảng 4.30 Thống kê mô tả 57 Bảng 4.31 Các mối tương quan 59 Bảng 4.32 Kiểm định ANOVA 60 Bảng 4.33 Tóm tắt mơ hình 60 Bảng 4.34 Hệ số hồi quy Mơ hình 61 Bảng 4.35 Các mối tương quan 64 Bảng 4.36 Tóm tắt mơ hình 64 Bảng 4.37 Kiểm định ANOVA 65 Bảng 4.38 Hệ số hồi quy mơ hình 65 Bảng 4.39 Thống kê nhóm 67 Bảng 4.40 Kiểm định hai mẫu độc lập 68 Bảng 4.41 Thống kê mô tả 69 Bảng 4.42 Kiểm định ngang phương sai 69 Bảng 4.43 Phân tích phương sai ANOVA 69 Bảng 4.44 So sánh nhiều nhóm 70 Bảng 4.45 Thống kê mô tả 71 Bảng 4.46 Kiểm định ngang phương sai 71 Bảng 4.47 Phân tích phương sai ANOVA 71 Bảng 4.48 So sánh nhiều nhóm 72 Bảng 4.49 Thống kê mô tả 73 Bảng 4.50 Kiểm định ngang phương sai 73 Bảng 4.51 Phân tích phương sai ANOVA 73 Bảng 4.52 So sánh nhiều nhóm 74 Bảng 4.53 Thống kê mô tả 75 Bảng 4.54 Kiểm định ngang phương sai 75 Bảng 4.55 Phân tích phương sai ANOVA 76 Bảng 4.56 So sánh nhiều nhóm 77 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EFA Phân tích nhân tố khám phá KMO Kaiser-Meyer-Olkin SPSS Statistical Product and Services Solutions ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) OCB Hành vi công dân tổ chức SET Thuyết trao đổi xã hội (Social Exchange Theory) Component Matrixa Component JC6 699 JC2 683 JC1 680 JC5 653 POS4 646 JC3 641 OJ5 618 OJ7 606 OJ6 600 POS3 597 POS2 596 OJ4 594 RR7 587 POS1 569 POS5 565 RR6 559 JC8 558 JC9 542 RR8 527 RR1 523 OJ3 516 RR3 512 500 530 556 RR9 RR2 RR4 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a Component JC5 715 JC1 697 JC3 676 JC2 675 JC6 643 JC8 642 JC9 570 OJ5 812 OJ4 803 OJ6 729 OJ3 705 OJ7 597 POS4 734 POS2 679 POS3 659 POS5 625 POS1 580 RR2 781 RR1 722 RR4 717 RR3 706 RR7 760 RR8 718 RR6 680 RR9 534 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA Biến Gắn kết công việc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .780 Approx Chi-Square 348.806 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Communalities Initial Extraction EJ1 1.000 564 EJ2 1.000 691 EJ3 1.000 626 EJ5 1.000 640 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.520 63.005 63.005 625 15.616 78.621 441 11.029 89.650 414 10.350 100.000 Total % of Variance 2.520 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component EJ2 831 EJ5 800 EJ3 791 EJ1 751 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Phân tích EFA Hành vi công dân tổ chức 63.005 Cumulative % 63.005 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .879 Approx Chi-Square 944.584 Bartlett's Test of Sphericity df 21 Sig .000 Communalities Initial Extraction OCB1 1.000 588 OCB2 1.000 538 OCB3 1.000 588 OCB4 1.000 668 OCB5 1.000 622 OCB6 1.000 623 OCB7 1.000 524 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 4.151 59.301 59.301 762 10.886 70.187 589 8.416 78.603 495 7.067 85.671 384 5.483 91.153 329 4.701 95.854 290 4.146 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component OCB4 818 OCB6 789 OCB5 788 OCB3 767 OCB1 767 OCB2 733 4.151 % of Variance 59.301 Cumulative % 59.301 OCB7 724 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The solution cannot be rotated PHỤ LỤC 5: Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KHEN_THUONG 283 4.52 863 CONG_NHAN 283 4.59 863 DAC_DIEM 283 4.33 865 CONG_BANG 283 4.07 1.001 HO_TRO 283 4.41 840 GAN_KET 283 4.48 904 HANH_VI 283 4.58 899 Valid N (listwise) 283 Tương quan Pearson Correlations GAN_KET KHEN_T CONG_N HUONG HAN Tương quan Pearson GAN_KET Sig (2-tailed) N Tương quan Pearson KHEN_TH UONG AN 576** 745** 395** 550** 000 000 000 000 000 283 283 283 283 283 356** 406** 404** 459** 000 000 000 000 283 283 283 283 583** 372** 451** 000 000 000 283 283 576** 356** Sig (2-tailed) 000 000 N 283 283 283 283 283 283 745** 406** 583** 483** 592** 000 000 000 000 000 283 283 283 283 283 283 395** 404** 372** 483** 513** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 283 283 283 283 283 283 550** 459** 451** 592** 513** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 283 283 283 283 283 N Tương quan Pearson Tương quan Pearson HO_TRO 427** N DAC_DIEM Sig (2-tailed) NG 427** HO_TRO 000 Tương quan Pearson CONG_BA 283 CONG_B ANG Sig (2-tailed) Tương quan Pearson CONG_NH DAC_ DIEM ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 283 Correlations HANH_VI Tương quan Pearson HANH_VI 887** Sig (2-tailed) 000 N Tương quan Pearson GAN_KET GAN_KET 283 283 887** Sig (2-tailed) 000 N 283 283 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model R R Square 778a Model Summaryb Adjusted R Square 605 Std Error of the Estimate 598 Durbin-Watson 573 1.833 a Biến độc lập: (Hằng số), HO_TRO, CONG_NHAN, KHEN_THUONG, CONG_BANG, THIET_KE b Biến phụ thuộc: GAN_KET ANOVAa Model Mean total Trung bình bình df F Sig phương Regression Residual Total 139.589 27.918 91.063 277 329 230.652 282 000b 84.922 a Biến phụ thuộc: GAN_KET b Biến độc lập: (Hằng số), HO_TRO, CONG_NHAN, KHEN_THUONG, CONG_BANG, THIET_KE Coefficients a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (Hằng số) 229 234 KHEN_THUONG 107 046 CONG_NHAN 191 THIET_KE t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 978 329 102 2.305 022 728 1.373 050 182 3.834 000 631 1.584 572 056 547 10.239 000 499 2.004 -.034 042 -.038 -.819 413 662 1.511 125 055 116 2.275 024 545 1.835 CONG_BANG HO_TRO a Biến phụ thuộc: GAN_KET Phân tích hồi quy Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Estimate Durbin-Watson Square 872a 761 760 441 1.625 a Biến độc lập: (Hằng số), GAN_KET b Biến phụ thuộc: HANH_VI ANOVAa Model Mean total Trung bình df F Sig bình phương Regression Residual Total a Biến phụ thuộc: HANH_VI 173.779 173.779 54.585 281 194 228.364 282 894.594 000b b Biến độc lập: (Hằng số), GAN_KET Coefficients a Model Unstandardized Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Hằng số) 725 133 GAN_KET 868 029 Beta Tolerance 5.474 000 29.910 000 VIF 872 a Biến phụ thuộc: HANH_VI Kiểm định T-Test: giới tính với Hành vi cơng dân tổ chức gắn kết công việc Group Statistics GIOI_TINH N Mean Std Deviation Std Error Mean NAM 106 4.45 913 089 NU 177 4.49 902 068 GAN_KET Independent Samples Test 1.000 1.000 Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Equal variances 016 assumed 900 Upper -.335 281 738 -.037 111 -.256 182 -.334 218.907 739 -.037 112 -.257 183 GAN_KET Equal variances not assumed Group Statistics GIOI_TINH N Mean Std Deviation Std Error Mean NAM 106 4.57 942 092 NU 177 4.59 875 066 HANH_VI Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 160 689 -.241 281 810 -.027 111 -.244 191 -.236 208.277 813 -.027 113 -.249 196 assumed HANH_VI Equal variances not assumed Phân tích phương sai yếu tố ANOVA: Thâm niên công tác Gắn kết công việc Descriptives GAN_KET N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 1-3 NAM 129 3.83 624 055 3.72 3.94 3-5 NAM 106 4.96 580 056 4.85 5.07 >5 NAM 48 5.14 988 143 4.85 5.42 283 4.48 904 054 4.37 4.58 Total Test of Homogeneity of Variances GAN_KET Levene Statistic df1 9.037 df2 Sig 280 000 ANOVA GAN_KET Mean total Trung bình bình df F Sig phương Between Groups 99.537 49.769 Within Groups 131.114 280 468 Total 230.652 282 106.283 000 Multiple Comparisons Dependent Variable: GAN_KET Tamhane (I) THAM_NIEN (J) THAM_NIEN Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -1,131* ,079 ,000 -1,32 -,94 * ,153 ,000 -1,68 -,93 1-3 NAM 1,131* ,079 ,000 ,94 1,32 >5 NAM -,173 ,153 ,600 -,55 ,20 1-3 NAM 1,304 * ,153 ,000 ,93 1,68 3-5 NAM ,173 ,153 ,600 -,20 ,55 3-5 NAM 1-3 NAM >5 NAM -1,304 3-5 NAM >5 NAM * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích phương sai yếu tố ANOVA: Thâm niên công tác Hành vi công dân tổ chức Descriptives HANH_VI N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 1-3 NAM 129 4.00 670 059 3.89 4.12 3-5 NAM 106 5.06 657 064 4.94 5.19 >5 NAM 48 5.08 984 142 4.80 5.37 283 4.58 899 053 4.48 4.69 Total Test of Homogeneity of Variances HANH_VI Levene Statistic df1 4.936 df2 Sig 280 008 ANOVA HANH_VI Mean total Trung bình bình df F Sig phương Between Groups 79.655 39.827 Within Groups 148.361 280 530 Total 228.016 282 75.166 000 Multiple Comparisons Dependent Variable: HANH_VI Tamhane (I) THAM_NIEN (J) THAM_NIEN Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -1,059* ,087 ,000 -1,27 -,85 * ,154 ,000 -1,46 -,70 1-3 NAM 1,059* ,087 ,000 ,85 1,27 >5 NAM -,020 ,156 ,999 -,40 ,36 1-3 NAM 1,079 * ,154 ,000 ,70 1,46 3-5 NAM ,020 ,156 ,999 -,36 ,40 3-5 NAM 1-3 NAM >5 NAM -1,079 3-5 NAM >5 NAM * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích phương sai yếu tố ANOVA: Phòng ban cơng tác Gắn kết công việc Descriptives GAN_KET N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound KINH_DOANH Minimum Maximum Upper Bound 205 4.28 768 054 4.17 4.39 KE_TOAN 26 5.01 1.291 253 4.49 5.53 QUAN_LY_RUI_RO 36 4.94 951 158 4.62 5.27 KHAC 16 5.06 744 186 4.67 5.46 283 4.48 904 054 4.37 4.58 Total Test of Homogeneity of Variances GAN_KET Levene Statistic 5.545 df1 df2 Sig 279 001 ANOVA GAN_KET Mean total Trung bình bình df F Sig phương Between Groups 28.643 9.548 Within Groups 202.008 279 724 Total 230.652 282 13.187 000 Multiple Comparisons Dependent Variable: GAN_KET Tamhane (I) PHONG_BAN (J) PHONG_BAN Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Bound KINH_DOANH KE_TOAN QUAN_LY_RUI_RO KHAC Upper Bound KE_TOAN -,729 ,259 ,052 -1,46 ,00 QUAN_LY_RUI_RO -,664* ,167 ,002 -1,13 -,20 KHAC -,782* ,194 ,005 -1,36 -,21 KINH_DOANH ,729 ,259 ,052 ,00 1,46 QUAN_LY_RUI_RO ,065 ,299 1,000 -,76 ,89 KHAC -,053 ,314 1,000 -,92 ,82 KINH_DOANH ,664* ,167 ,002 ,20 1,13 KE_TOAN -,065 ,299 1,000 -,89 ,76 KHAC -,118 ,244 ,998 -,80 ,56 KINH_DOANH ,782* ,194 ,005 ,21 1,36 KE_TOAN ,053 ,314 1,000 -,82 ,92 QUAN_LY_RUI_RO ,118 ,244 ,998 -,56 ,80 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phân tích phương sai yếu tố ANOVA: Phòng ban công tác Hành vi công dân tổ chức Descriptives HANH_VI N KINH_DOANH Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval Chặn for Mean Minimum Maximum Chặn 205 4.42 804 056 4.31 4.53 KE_TOAN 26 5.07 1.189 233 4.59 5.55 QUAN_LY_RUI_RO 36 5.03 912 152 4.72 5.34 KHAC 16 4.95 841 210 4.50 5.39 283 4.58 899 053 4.48 4.69 Total Test of Homogeneity of Variances HANH_VI Levene Statistic 1.650 df1 df2 Sig 279 178 ANOVA HANH_VI Mean total Trung bình bình df F Sig phương Between Groups 21.142 7.047 Within Groups 206.875 279 741 Total 228.016 282 9.504 000 Multiple Comparisons Dependent Variable: HANH_VI Tamhane (I) PHONG_BAN (J) PHONG_BAN Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Bound KINH_DOANH KE_TOAN QUAN_LY_RUI_RO KHAC Upper Bound KE_TOAN -,650 ,240 ,066 -1,33 ,03 QUAN_LY_RUI_RO -,616* ,162 ,003 -1,06 -,17 KHAC -,530 ,218 ,146 -1,18 ,12 KINH_DOANH ,650 ,240 ,066 -,03 1,33 QUAN_LY_RUI_RO ,034 ,278 1,000 -,73 ,80 KHAC ,120 ,314 ,999 -,75 ,99 KINH_DOANH ,616 * ,162 ,003 ,17 1,06 KE_TOAN -,034 ,278 1,000 -,80 ,73 KHAC ,085 ,259 1,000 -,64 ,81 KINH_DOANH ,530 ,218 ,146 -,12 1,18 KE_TOAN -,120 ,314 ,999 -,99 ,75 QUAN_LY_RUI_RO -,085 ,259 1,000 -,81 ,64 * The mean difference is significant at the 0.05 level ... đây: Các yếu tố tiền tố ảnh hưởng đến gắn kết công vi c nhân vi n? Gắn kết công vi c nhân vi n ảnh hưởng đến hành vi cơng dân tổ chức? Nhân vi n có gắn kết cơng vi c có hành vi cơng dân tổ chức. .. yếu tố tiền tố gắn kết công vi c, ảnh hưởng gắn kết công vi c đến hành vi công dân tổ chức - Đo lường mối quan hệ Tiền tố gắn kết công vi c ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức Công ty bảo hiểm. .. đủ tiền tố hậu tố gắn kết công vi c Do đó, tác giả chọn đề tài Gắn kết cơng vi c: Tiền tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức nhân vi n Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ Thành phố Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Gắn kết công việc tiền tố và ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại thành phố hồ chí minh , Gắn kết công việc tiền tố và ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay