Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại công ty cổ phần chili 2018 – 2020

143 2 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHÙNG CƠNG DŨNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHILI 2018 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHÙNG CƠNG DŨNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHILI 2018 - 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG LỆ CHI TP Hồ Chí Minh Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyến Công Ty Cổ Phần Chili 2018 2020” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Hồng Lệ Chi Các thơng tin, số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018 Người cam đoan Phùng Cơng Dũng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ P N MỞ Đ U C ƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.1 Khái niệm Marketing 1.2 Khái niệm Marketing trực tuyến 1.3 Lợi ích Marketing trực tuyến 1.3.1 Đối với doanh nghiệp 10 1.3.2 Đối với khách hàng 11 1.3.3 Đối với xã hội 12 1.4 Nội dung Marketing trực tuyến 12 1.4.1 Nghiên cứu thị trường .12 1.4.1.1 Phỏng vấn nhóm khách hàng trực tuyến 12 1.4.1.2 Phỏng vấn chuyên gia trực tuyến 13 1.4.1.3 Điều tra qua mạng bảng hỏi .14 1.4.2 Phân khúc thị trường 15 1.4.3 Xác định thị trường mục tiêu 16 1.4.4 Chiến lược Marketing trực tuyến (4P) 16 1.4.4.1 Chiến lược sản phẩm 16 1.4.4.2 Chiến lược giá 17 1.4.4.3 Chiến lược phân phối 18 1.4.4.4 Chiến lược chiêu thị 18 1.4.5 Các công cụ Marketing trực tuyến 19 1.4.5.1 Công cụ website 19 1.4.5.2 E-mail Marketing 21 1.4.5.3 Mạng xã hội .22 1.4.5.4 Các cơng cụ tìm kiếm 22 C ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PH N CHILI 24 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Chili 24 2.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần Chili .24 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh 25 2.1.3 cấu tổ chức máy quản lý 25 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Chili từ năm 2015 2017 .27 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili 28 2.2.1 Đối tượng khách hàng .32 2.2.2 Nghiên cứu thị trường .32 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh .33 2.2.4 Thực trạng hoạt động marketing 4P công ty cổ phần Chili 37 2.2.4.1 Chiến lược sản phẩm .37 2.2.4.2 Chiến lược giá .39 2.2.4.3 Chiến lược phân phối 41 2.2.4.4 Chiến lược chiêu thị 41 2.2.5 Thực trạng công cụ marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili 42 2.2.5.1 Công cụ Website 42 2.2.5.2 Công cụ Email .43 2.2.5.3 Quan hệ công chúng Mạng xã hội .44 2.2.5.4 Cơng cụ tìm kiếm 46 2.3 Thực trạng hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili thông qua điều tra thị trường 47 2.3.1 Giới thiệu phương pháp nghiên cứu 47 2.3.2 Mô tả mẫu nghiên cứu .49 2.3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích hoạt động marketing trực tuyến cơng ty cổ phần Chili 53 2.3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 53 2.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 54 2.3.4 Các thành phần hoạt động marketing trực tuyến .55 2.3.5 Các công cụ thực E-Marketing 59 2.4 Nhận xét hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili 63 2.4.1 Các thành tích đạt 63 2.4.1.1 Các thành phần hoạt động marketing trực tuyến 63 2.4.1.2 Các công cụ marketing trực tuyến 63 2.4.2 Những điểm cần khắc phục .64 2.4.2.1 Các thành phần hoạt động marketing trực tuyến 64 2.4.2.2 Các công cụ marketing trực tuyến 65 C ƯƠNG 3: GIẢI P ÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PH N CHILI 69 3.1 Mục tiêu sở đề xuất giải pháp 69 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili .69 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili .69 3.1.3 sở đề xuất giải pháp .70 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili 70 3.2.1 Nhóm giải pháp cần phải giải theo mức độ quan trọng cần thực .70 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện thành phần hoạt động marketing trực tuyến .74 3.2.1.1 Chính sách sản phẩm .74 3.2.1.2 Chính sách giá 75 3.2.1.3 Chính sách phân phối .76 3.2.1.4 Chính sách chiêu thị quảng cáo .77 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng cụ Marketing trực tuyến 79 3.2.3.1 iải pháp website 79 3.2.3.2 iải pháp mail marketing: 80 3.2.3.3 iải pháp quan hệ cộng đồng (mạng xã hội): 82 3.2.3.4 iải pháp công cụ t m kiếm 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Nghĩa đầy đủ Chữ viết tắt Tiếng Việt CNTT-TT Công nghệ thông tin trực tuyến Chat voice Hình thức chat thơng qua đàm thoại Chat text Hình thức chat thơng qua trao đổi văn E-marketing Marketing trực tuyến TKW Thiết kế Web Tiếng Anh Backlink Liên kết trỏ tới trang web bạn từ trang web khác B2B Business to business (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) Combo Email SEM 10 SEO Hình thức mua sắm nhiều mặt hàng kết hợp gói sản phẩm Thư điện tử Search egine marketing (Quảng cáo cơng cụ tìm kiếm) Search Engine Optimization (Tối ưu hố cơng cụ tìm kiếm) DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp qua năm 2015-2017 ảng 2: o sánh công ty đối thủ cạnh tranh Bảng 2.3 Bảng giá cho dòng sản phẩm Chili ảng Thống kê số lượng truy cập vào website công ty Chili năm 2017 Bảng Đặc điểm mẫu điều tra, khảo sát Bảng 2.5 Kết Cronbach’s Alpha ảng ết khảo sát yếu tố sản phẩm Chili ảng ết khảo sát yếu tố giá Chili ảng ết khảo sát nh m yếu tố phân phối Chili ảng Kết khảo sát nhóm chiêu thị - quảng cáo trực tuyến Chili Bảng 2.10 Kết khảo sát thực trạng công cụ website Bảng 2.11 Thực trạng công cụ email marketing Bảng 2.12 Thực trạng công cụ mạng xã hội Bảng 2.13 Thực trạng cơng cụ tìm kiếm Bảng 2.14 Các yếu tố cần cải thiện Bảng 2.15 Ma trận Eishehnhower Bảng 3.1 Đề xuất g i cước cho dịch vụ website chuyên biệt Bảng 2: Đề xuất g i cước cho dịch vụ website chuyên biệt Bảng 3.3: Chi phí cho giải pháp quảng cáo qua alibaba.com hệ thống web admicro Bảng 3.4: Chi phí cho giải pháp Email marketing Bảng 3.5: Chi phí cho giải pháp Quảng cáo Linked Youtube Bảng 3.6: Chi phí cho giải pháp Quảng cáo từ khóa làm SEO DANH MỤC HÌNH VẼ H nh đồ cấu tổ chức cổ phần Chili Hình 2.2 Kết hiển thị Adwords với từ khoá “Thiet ke web” Hình 2.3 Liên kết trang web hiển thị search “Chili vn” (nguồn: Google.com.vn) Hình 2.4 Quy trình nghiên cứu hoạt động marketing trực tuyến Hình 2.5 Thống kê mô tả quy mô Công ty khách hàng khảo sát H nh iểu đồ web t m kiếm thơng tin khách hàng Hình 3.1 Tính live chat website Descriptive Statistics N Minimu Maximu m Mean m Std Deviation Soc1 238 3,85 ,527 Soc2 238 3,05 ,695 Soc3 238 2,94 ,788 Soc4 238 3,99 ,665 Valid N 238 (listwise) 5.3.4.Cơng cụ tìm kiếm SEM Descriptive Statistics N Minimu Maximu m Mean m Std Deviation Sem1 238 2,96 1,192 Sem2 238 2,86 ,695 Sem3 238 3,01 1,049 Valid (listwise) N 238 So sánh trung bình nhóm Descriptive Statistics N Minimu Maximu m Mean m Std Deviation Web 238 3,38 ,607 Ema 238 3,50 ,571 Soc 238 3,46 ,503 Sem 238 2,95 ,776 Valid N (listwise) 238 Phụ lục 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 6.1 Cronbach’s Alpha thành phần Marketing trực tuyến 6.1.1 Sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,791 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted Prod1 10,95 4,880 ,570 ,764 Prod2 11,15 3,766 ,553 ,777 Prod3 11,01 4,076 ,617 ,731 Prod4 11,03 3,776 ,713 ,680 6.1.2 Giá Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,844 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted Pri1 11,17 3,164 ,644 ,817 Pri2 11,28 2,843 ,674 ,806 Pri3 11,18 3,153 ,644 ,817 Pri4 11,24 2,742 ,762 ,764 6.1.3 Phân phối Cronbach's N of Alpha Items ,875 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted Pla1 6,19 1,276 ,749 ,831 Pla2 6,22 1,269 ,790 ,795 Pla3 7,22 1,305 ,737 ,842 6.1.4.Chiêu thị - Quảng cáo trực tuyến Cronbach's N of Alpha Items ,846 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Pro1 17,75 24,839 Deleted ,581 ,828 Pro2 17,80 24,980 ,580 ,828 Pro3 18,43 25,200 ,637 ,820 Pro4 17,56 23,589 ,682 ,812 Pro5 17,46 24,731 ,562 ,831 Pro6 18,36 24,948 ,567 ,830 Pro7 17,33 25,024 ,616 ,823 6.2 Cronbach’s Alpha công cụ thực Marketing trực tuyến 6.2.1 Website Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,754 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted Web1 19,61 12,483 ,476 ,723 Web2 20,13 11,630 ,469 ,728 Web3 20,05 11,685 ,551 ,705 Web4 21,20 13,546 ,439 ,732 Web5 21,56 12,872 ,420 ,735 Web6 20,11 11,966 ,658 ,686 Web7 19,97 13,822 ,317 ,754 6.2.2 Email marketing Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,862 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted Ema1 11,17 3,308 ,718 ,824 Ema2 10,38 2,625 ,726 ,828 Ema3 10,28 2,944 ,715 ,822 Ema4 10,17 3,398 ,736 ,822 6.2.3 Truyền thông xã hội (Social marketing) Cronbach's N of Alpha Items ,731 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Soc1 9,97 2,734 Deleted ,591 ,651 Soc2 10,78 2,543 ,458 ,709 Soc3 10,89 2,177 ,535 ,671 Soc4 9,84 2,455 ,548 ,656 6.2.4 Cơng cụ tìm kiếm (SEM) Cronbach's N of Alpha Items ,669 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted Sem1 5,87 2,144 ,532 ,523 Sem2 5,97 3,636 ,491 ,613 Sem3 5,82 2,644 ,491 ,560 6.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,762 Adequacy 3528,706 Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 630 Sig ,000 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of ent Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumula Total % of Cumula Total % of Cumula Varian tive % Varian tive % Varian tive % ce ce ce 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5,343 14,842 4,017 11,159 2,999 8,329 2,813 7,814 2,034 5,649 1,793 4,981 1,711 4,752 1,458 4,049 ,994 2,760 ,927 2,574 ,878 2,438 ,843 2,341 ,765 2,124 ,742 2,060 ,670 1,860 ,653 1,814 ,613 1,704 ,605 1,682 ,559 1,553 ,516 1,433 ,477 1,326 ,467 1,298 ,444 1,234 ,419 1,164 ,395 1,097 ,345 ,958 ,325 ,903 ,308 ,856 ,299 ,829 ,273 ,758 ,259 ,718 14,842 26,001 34,331 42,144 47,793 52,774 57,527 61,576 64,337 66,911 69,349 71,690 73,813 75,874 77,733 79,547 81,251 82,933 84,486 85,919 87,245 88,543 89,776 90,940 92,038 92,996 93,899 94,755 95,584 96,342 97,060 5,343 14,842 4,017 11,159 2,999 8,329 2,813 7,814 2,034 5,649 1,793 4,981 1,711 4,752 1,458 4,049 14,842 26,001 34,331 42,144 47,793 52,774 57,527 61,576 3,752 10,423 2,992 8,312 2,981 8,282 2,873 7,981 2,600 7,221 2,567 7,129 2,449 6,803 1,953 5,425 10,423 18,735 27,017 34,998 42,219 49,348 56,151 61,576 32 33 34 35 36 ,248 ,227 ,214 ,194 ,176 ,689 97,749 ,630 98,379 ,593 98,972 ,538 99,510 ,490 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Pro4 Pro3 Pro7 Pro2 Pro6 Pro1 Pro5 Web6 Web3 Web1 Web5 Web2 Web4 Ema1 Ema2 Ema4 Ema3 Pri4 Pri3 Pri1 Pri2 Prod4 Prod3 Prod2 Web7 Prod1 Pla2 Pla3 Pla1 ,775 ,757 ,754 ,693 ,688 ,680 ,666 Rotated Component Matrixa Component ,780 ,685 ,659 ,635 ,603 ,560 ,846 ,845 ,845 ,844 ,840 ,780 ,773 ,748 ,452 ,796 ,739 ,710 ,550 ,549 ,871 ,850 ,840 Soc4 Soc3 Soc1 Soc2 Sem1 Sem3 Sem2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,766 ,748 ,718 ,599 ,817 ,757 ,743 Kết EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,765 Adequacy Approx Chi-Square 3406,240 Bartlett's Test of df 595 Sphericity Sig ,000 Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of nent Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumul Total % of Cumula Total % of Cumulat Varian ative % Varian tive % Varian ive % ce ce ce 5,311 15,175 3,960 11,316 2,996 8,560 2,702 7,720 2,004 5,725 1,793 5,122 15,175 26,491 35,050 42,770 48,496 53,618 5,311 15,175 3,960 11,316 2,996 8,560 2,702 7,720 2,004 5,725 1,793 5,122 15,175 26,491 35,050 42,770 48,496 53,618 3,749 10,712 2,975 8,500 2,835 8,101 2,817 8,048 2,555 7,301 2,495 7,130 10,712 19,212 27,314 35,362 42,663 49,792 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1,695 1,347 ,929 ,896 ,866 ,808 ,763 ,690 ,654 ,623 ,609 ,590 ,545 ,497 ,468 ,445 ,440 ,412 ,376 ,344 ,319 ,304 ,274 ,271 ,255 ,227 ,214 ,197 ,177 4,842 58,459 1,695 3,850 62,309 1,347 2,653 64,962 2,561 67,523 2,475 69,998 2,308 72,306 2,180 74,486 1,971 76,456 1,867 78,324 1,779 80,103 1,740 81,843 1,686 83,528 1,557 85,086 1,420 86,506 1,338 87,844 1,271 89,115 1,257 90,372 1,177 91,549 1,074 92,623 ,983 93,606 ,910 94,516 ,870 95,386 ,784 96,170 ,774 96,944 ,727 97,672 ,648 98,320 ,611 98,931 ,563 99,494 ,506 100,000 4,842 3,850 58,459 2,431 62,309 1,950 6,945 5,571 56,738 62,309 Extraction Method: Principal Component Analysis Pro4 Pro3 Pro7 Pro2 Pro6 ,775 ,756 ,755 ,695 ,688 Rotated Component Matrixa Component Pro1 ,679 Pro5 ,665 Ema4 ,847 Ema3 ,846 Ema1 ,845 Ema2 ,844 Pri4 ,840 Pri3 ,777 Pri1 ,769 Pri2 ,759 Web6 ,749 Web1 ,678 Web3 ,672 Web5 ,648 Web2 ,627 Web4 ,609 Prod4 ,848 Prod3 ,752 Prod2 ,704 Prod1 ,643 Pla2 Pla3 Pla1 Soc4 Soc3 Soc1 Soc2 Sem1 Sem3 Sem2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,871 ,859 ,837 ,766 ,747 ,717 ,597 ,817 ,760 ,744 Phụ lục :Một số giao diện website doanh nghiệp website bán hàng Website bán hàng Website doanh nghiệp ... 69 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili .69 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Chili ... Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyến Công ty cổ phần Chili giai đoạn 2018 – 2020 nhằm cung cấp cho Ban lãnh đạo cơng ty có nhìn khái quát thực trạng việc vận hành hoạt động Marketing. .. ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PH N CHILI 24 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Chili 24 2.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần Chili .24 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại công ty cổ phần chili 2018 – 2020 , Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại công ty cổ phần chili 2018 – 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay