Ảnh hưởng của sự đổi mới đến hiệu suất nhân viên

114 6 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ANH ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ ĐỔI MỚI ĐẾN HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ANH ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ ĐỔI MỚI ĐẾN HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hƣớng nghiên cứu) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa Quý Thầy Cơ, kính thưa Q độc giả , Tơi tên Nguyễn Thị Anh học viên cao học K26 chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn “ Ảnh hưởng đổi đến hiệu suất nhân viên” cơng trình nghiên cứu thân thực hướng dẫn TS Đặng Ngọc Đại Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu thu thập từ sách, báo nghiên cứu đăng tải tạp chí quốc tế nêu phần tài liệu tham khảo Dữ liệu phân tích luận văn thông tin sơ cấp thu thu thập thông qua bảng câu hỏi gửi đến nhân viên làm việc Công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất Tp Hồ Chí Minh Ngồi kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực, khơng có chép cơng trình nghiên cứu trước Tp, Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng … Năm…… Học viên Nguyễn Thị Anh MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TĨM TẮT ABSTRACT CHƢƠNG - TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng khảo sát phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm, nội dung nghiên cứu 2.1.1 Hiệu suất nhân viên 2.1.2 Sự đổi 2.2 Mối quan hệ hiệu suất nhân viên đổi 14 2.3 Giới thiệu nghiên cứu liên quan hiệu suất nhân viên 14 2.3.1 Thiết kế công việc hiệu suất nhân viên 15 2.3.2 Đổi hiệu suất nhân viên 15 2.3.3 Sự gắn kết nhân viên hiệu suất nhân viên 17 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết liên quan 17 2.4.1 Các giả thuyết nghiên cứu 18 2.4.2 Mô hình nghiên cứu 21 CHƢƠNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Nghiên cứu định tính 24 3.3 Thang đo 25 3.3.2 Thang đo hiệu suất nhân viên 28 3.4 Mẫu 29 3.4.1 Đối tượng khảo sát 29 3.4.2 Mẫu 29 3.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 30 3.5.1 Tóm tắt bước xử lý số liệu 30 3.5.2 Kiểm định sơ độ tin cậy thang đo 31 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 31 3.5.4 Phân tích tương quan 33 3.5.5 Phân tích hồi quy 34 3.5.6 Kiểm định ANOVA 35 CHƢƠNG – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 37 4.2 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 39 4.2.1 Sự đổi 39 4.2.2 Hiệu suất nhân viên 40 4.3 Đánh giá sơ thang đo 41 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo thành phần biến đổi mới41 4.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo thành phần biến hiệu suất nv 42 4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 43 4.4.1 Phân tích EFA với thang đo nhân tố đổi 43 4.4.2 Phân tích EFA với thang đo nhân tố hiệu suất nhân viên 45 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 47 4.5.1 Phân tích tương quan Pearson 47 4.5.2 Phân tích ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng thành phần đổi đến hiệu suất nhân viên 48 4.6 Kết phân tích mơ hình hồi quy 52 4.7 Kiểm định giá trị trung bình 53 4.7.1 Kiểm định khác biệt hiệu suất nhân viên nhóm giới tính 53 4.7.2 Kiểm định khác biệt hiệu suất nhân viên nhóm cấp bậc nhân viên 54 4.7.3 Kiểm định khác biệt hiệu suất nhân viên nhóm tuổi 55 4.7.4 Kiểm định khác biệt hiệu suất nhân viên nhóm trình độ.57 4.7.5 Kiểm định khác biệt hiệu suất nv nhóm thời gian làm việc 58 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 59 CHƢƠNG - KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Đóng góp nghiên cứu 65 5.3 Kiến nghị 66 5.3.1 Kiến nghị đổi 66 5.3.2 Kiến nghị hiệu suất nhân viên 67 5.4 Hạn chế đề xuất hƣớng nghiên cứu 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC : BẢNG CÂU HỎI THANG ĐO NGUYÊN GỐC PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG THẢO LUẬN TAY ĐÔI PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 6: KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ EFA ĐỐI VỚI CÁC THANG ĐO NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY PHỤ LỤC 9: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo gốc đổi Osman, SH Shariff, MNA Lajin (2016) 26 Bảng 3.2: Thang đo đổi hoàn chỉnh 27 Bảng 3.3: Thang đo gốc hiệu suất nhân viên Osman, SH Shariff, MNA Lajin (2016) …… 28 Bảng 3.4: Thang đo hiệu suất nhân viên 29 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 38 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến đổi công nghệ 39 Bảng 4.3: Thống kê mô tả biến hiệu suất nhân viên 40 Bảng 4.4: Tóm tắt thống kê mơ tả 40 Bảng 4.5: Cronbach’s Alpha thang đo thành phần biến đổi 41 Bảng 4.6: Tóm tắt hệ số tin cậy thành phần biến đổi 42 Bảng 4.7: Cronbach’s Alpha thang đo thành phần biến hiệu suất NV 42 Bảng 4.8: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến đổi 43 Bảng 4.9: Kết phân tích EFA(1) 44 Bảng 4.10: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến hiệu suất nhân viên 45 Bảng 4.11: Kết phân tích EFA (2) 45 Bảng 4.12: Tóm tắt kết phân tích Cronbach’s Alpha EFA 46 Bảng 4.13: Ma trận tương quan nhân tố 47 Bảng 4.14: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình hồi quy 48 Bảng 4.15: Đánh giá phù hợp mơ hình 49 Bảng 4.16: Hệ số hồi quy mơ hình nghiên cứu 50 Bảng 4.17: Kiểm định tính độc lập phần dư cho mơ hình hồi quy 51 Bảng 4.18: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 53 Bảng 4.19: Kết kiểm định T – test biến giới tính 54 Bảng 4.20: Mô tả giá trị trung bình hiệu suất cấp bậc nhân viên 54 Bảng 4.21: Kết kiểm định thống kê Levence nhóm chức danh 55 Bảng 4.22: Kiểm định ANOVA nhóm chức danh 55 Bảng 4.23: Mô tả giá trị trung bình hiệu suất nhóm tuổi 56 Bảng 4.24: kiểm định thống kê Levence nhóm tuổi 56 Bảng 4.25: Kiểm định ANOVA nhóm tuổi 56 Bảng 4.26: Kết kiểm định thống kê Levence nhóm trình độ 57 Bảng 4.27: Kiểm đinh ANOVA nhóm trình độ 57 Bảng 4.28: Mô tả giá trị trung bình hiệu suất nhóm 58 Bảng 4.29: Kết kiểm định thống kê Levence nhóm thời gian làm việc 58 Bảng 4.30: Kiểm định ANOVA nhóm thời gian làm việc 59 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 4.1: Biểu đồ phần dư 51 Nhóm vị trí chức danh VI TRI Valid Frequency Percent Truong/Pho phong ban, quan ly 30 12.0 12.0 12.0 To Truong, Nhom Truong, Kiem Soat 61 24.4 24.4 36.4 Nhan Vien 159 63.6 63.6 100.0 250 100.0 100.0 Total Valid Percent Cumulative Percent Nhóm thu nhập MUC LUONG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid = - 11 Trieu 158 63.2 63.2 63.2 = - Trieu 36 14.4 14.4 77.6 > 11 Trieu 56 22.4 22.4 100.0 Total 250 100.0 100.0 PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU Sự đổi Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IO1 250 250 250 250 250 250 1 1 1 5 5 5 3.83 3.91 3.73 3.90 3.70 3.94 889 883 857 844 883 862 IO2 250 3.82 844 IO3 250 3.87 870 IO4 250 3.78 822 IPr1 250 3.72 801 IPr2 250 3.64 732 IPr3 IPr4 250 250 5 3.80 3.67 778 794 IP1 250 3.72 814 IP2 250 3.69 800 IP3 250 3.59 735 Valid N (listwise) 250 Hiệu suất Descriptive Statistics N EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 Valid N (listwise) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Minimum Maximum 1 1 1 5 5 5 5 Mean Std Deviation 3.60 3.82 4.00 3.80 3.94 3.90 4.02 3.94 3.92 854 763 819 807 761 790 831 850 884 Tóm tắt Descriptive Statistics N Mean Std Deviation CONGNGHE 250 3.8152 67134 TOCHUC 250 3.8530 73914 QUYTRINH 250 3.7090 60210 SANPHAM 250 3.6653 67167 HIEUSUAT 250 3.8813 55443 Valid N (listwise) 250 PHỤ LỤC 6: KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Đổi công nghệ Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 829 829 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Squared Multiple Cronbach's Alpha Correlation if Item Deleted IT1 15.24 7.784 543 326 818 IT2 15.16 7.286 672 471 781 IT3 15.34 7.480 651 429 788 IT4 15.18 7.441 676 482 781 IT5 15.37 7.608 591 395 805 Đổi tổ chức Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 892 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation if Item Deleted IO1 11.47 5.053 759 603 863 IO2 11.60 5.045 786 625 853 IO3 11.54 4.908 798 637 848 IO4 11.63 5.367 708 521 881 Đổi quy trình Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 779 779 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation if Item Deleted IPr1 11.11 3.401 594 383 719 IPr2 11.19 3.618 592 359 721 IPr3 11.04 3.364 642 415 693 IPr4 11.16 3.632 508 275 764 Đổi sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 819 820 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Squared Multiple Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted IP1 7.28 1.921 655 433 772 IP2 7.30 1.867 711 506 712 IP3 7.41 2.114 658 440 769 Hiệu suất nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 853 853 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation if Item Deleted EP1 31.33 19.683 592 363 835 EP2 31.11 20.341 578 358 837 EP3 30.94 20.229 543 311 840 EP4 31.13 20.332 538 342 840 EP5 30.99 20.201 602 392 834 EP6 31.04 20.565 518 325 842 EP7 30.92 20.029 562 390 838 EP8 30.99 19.590 609 412 833 EP9 31.01 19.353 613 420 833 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ EFA ĐỐI VỚI CÁC THANG ĐO NGHIÊN CỨU Kết EFA biến đổi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .851 Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig 1.744E3 120 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.304 33.152 33.152 5.304 33.152 33.152 3.062 19.135 19.135 2.141 13.381 46.533 2.141 13.381 46.533 2.988 18.672 37.807 1.809 11.309 57.842 1.809 11.309 57.842 2.441 15.258 53.065 1.493 9.329 67.171 1.493 67.171 2.257 14.106 67.171 713 4.459 71.631 652 4.077 75.708 559 3.493 79.200 515 3.220 82.420 493 3.081 85.501 10 427 2.671 88.172 11 398 2.490 90.662 12 379 2.370 93.033 13 333 2.082 95.115 14 283 1.766 96.881 15 274 1.712 98.593 16 225 1.407 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 9.329 Rotated Component Matrixa Component IO3 864 IO2 864 IO1 823 IO4 812 IT4 767 IT2 767 IT1 747 IT3 744 IT5 659 IPr3 803 IPr2 759 IPr1 757 IPr4 726 IP2 846 IP3 834 IP1 768 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Hiệu suất nhân viên KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .889 691.660 36 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % 4.843 53.813 53.813 776 8.621 62.434 652 7.248 69.682 630 7.004 76.686 541 6.016 82.702 479 5.321 88.023 435 4.829 92.852 327 3.636 96.488 316 3.513 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component EP9 713 EP8 710 EP5 706 EP1 695 EP2 683 EP7 670 EP3 649 EP4 646 EP6 626 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 4.843 % of Variance Cumulative % 53.813 53.813 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY Descriptive Statistics Mean Std Deviation N HIEUSUAT 3.8813 55443 250 CONGNGHE 3.8152 67134 250 TOCHUC 3.8530 73914 250 QUYTRINH 3.7090 60210 250 SANPHAM 3.6653 67167 250 Correlations HIEUSUAT CONGNGHE TOCHUC QUYTRINH SANPHAM HIEUSUAT Pearson Correlation 802** 450** 239** 489** 000 000 000 000 250 250 250 250 250 802** 413** 235** 407** 000 000 000 Sig (2-tailed) N CONGNGHE Pearson Correlation TOCHUC Sig (2-tailed) 000 N 250 250 250 250 250 450** 413** 209** 314** Sig (2-tailed) 000 000 001 000 N 250 250 250 250 250 239** 235** 209** 290** Sig (2-tailed) 000 000 001 N 250 250 250 250 250 489** 407** 314** 290** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 250 250 250 250 Pearson Correlation QUYTRINH Pearson Correlation SANPHAM Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 250 Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed SANPHAM, QUYTRINH, TOCHUC, CONGNGHEa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: HIEUSUAT Model Summaryb Model R 828a R Adjusted Square R Square 685 Change Statistics Std Error of the R Square F df2 Estimate Change Change df1 680 31346 685 133.500 Sig F Change 245 DurbinWatson 000 1.627 a Predictors: (Constant), SANPHAM, QUYTRINH, TOCHUC, CONGNGHE b Dependent Variable: HIEUSUAT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 52.469 13.117 Residual 24.073 245 098 Total 76.541 249 F Sig 133.500 000a a Predictors: (Constant), SANPHAM, QUYTRINH, TOCHUC, CONGNGHE b Dependent Variable: HIEUSUAT Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 859 165 CONGNGHE 565 034 TOCHUC 084 QUYTRINH SANPHAM Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 5.221 000 684 16.403 000 737 1.356 030 111 2.776 006 797 1.255 005 035 005 136 892 892 1.121 144 034 174 4.277 000 776 1.289 a Dependent Variable: HIEUSUAT PHỤ LỤC 9: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Group Statistics GIOI TINH N HIEUSUAT NU NAM Mean Std Deviation Std Error Mean 109 3.8685 60105 05757 141 3.8913 51750 04358 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F t-test for Equality of Means Sig t df 95% Confidence Interval of the Sig (2- Mean Std Error Difference tailed) Difference Difference Lower Equal variances assumed 743 390 -.321 Upper 248 748 -.02275 07084 -.16228 11677 -.315 213.230 753 -.02275 07221 -.16508 11958 HIEUSUAT Equal variances not assumed Nhóm tuổi Descriptives HIEUSUAT N Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 169 3.9198 53024 04079 3.8393 4.0003 1.44 5.00 70 3.7540 61644 07368 3.6070 3.9010 1.67 5.00 11 4.1010 34230 10321 3.8710 4.3310 3.56 4.56 Total 250 3.8813 55443 03507 3.8123 3.9504 1.44 5.00 Test of Homogeneity of Variances HIEUSUAT Levene Statistic df1 df2 Sig 1.326 247 267 ANOVA HIEUSUAT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.916 958 Within Groups 74.625 247 302 Total 76.541 249 F Sig 3.171 044 Multiple Comparisons Dependent Variable:HIEUSUAT (I) NHOM TUOI (J) NHOM TUOI Mean Difference (I-J) Std Error 95% Confidence Interval Sig Lower Bound Upper Bound Tukey HSD 16582 07813 087 -.0184 3500 -.18122 17104 540 -.5845 2221 -.16582 07813 087 -.3500 0184 -.34704 17828 128 -.7674 0733 18122 17104 540 -.2221 5845 34704 17828 128 -.0733 7674 16582* 07813 035 0119 3197 -.18122 17104 290 -.5181 1557 -.16582* 07813 035 -.3197 -.0119 -.34704 17828 053 -.6982 0041 18122 17104 290 -.1557 5181 34704 17828 053 -.0041 6982 LSD * The mean difference is significant at the 0.05 level Trình độ Descriptives HIEUSUAT N 95% Confidence Interval for Mean Std Std Mean Deviation Error Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 58 3.8793 55274 07258 3.7340 4.0246 1.67 5.00 177 3.8883 57032 04287 3.8037 3.9729 1.44 5.00 15 3.8074 35750 09231 3.6094 4.0054 2.89 4.33 250 3.8813 55443 03507 3.8123 3.9504 1.44 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances HIEUSUAT Levene Statistic 792 df1 df2 Sig 247 454 ANOVA HIEUSUAT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 091 045 Within Groups 76.451 247 310 Total 76.541 249 F Sig .147 864 Thời gian Descriptives HIEUSUAT 95% Confidence Interval for Mean N Std Std Mean Deviation Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 88 3.9205 49517 05279 3.8155 4.0254 1.67 5.00 123 3.8997 54255 04892 3.8029 3.9966 1.44 5.00 39 3.7350 69371 11108 3.5102 3.9599 1.67 5.00 250 3.8813 55443 03507 3.8123 3.9504 1.44 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances HIEUSUAT Levene Statistic df1 df2 2.927 Sig 247 055 ANOVA HIEUSUAT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.011 505 Within Groups 75.530 247 306 Total 76.541 249 F Sig 1.653 194 Vị trí Descriptives HIEUSUAT 95% Confidence Interval for Mean N Std Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 159 3.9189 54957 04358 3.8329 4.0050 1.44 5.00 61 3.8233 55644 07124 3.6808 3.9658 1.67 4.78 30 3.8000 57580 10513 3.5850 4.0150 2.00 5.00 250 3.8813 55443 03507 3.8123 3.9504 1.44 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances HIEUSUAT Levene Statistic df1 567 df2 Sig 247 568 ANOVA HIEUSUAT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.011 505 Within Groups 75.530 247 306 Total 76.541 249 F 1.653 Sig .194 ... 2.1.1 Hiệu suất nhân viên 2.1.2 Sự đổi 2.2 Mối quan hệ hiệu suất nhân viên đổi 14 2.3 Giới thiệu nghiên cứu liên quan hiệu suất nhân viên 14 2.3.1 Thiết kế công việc hiệu. .. cạnh đổi biến thành phần bao gồm: đổi tổ chức, đổi công nghệ, đổi sản phẩm đổi quy trình - Kiểm định mức độ ảnh hưởng thành phần đổi đến hiệu suất nhân viên - Xem xét khác biệt hiệu suất nhân viên. .. với hiệu suất nhân viên nghiên cứu 2.3.2 Đổi hiệu suất nhân viên S Osman, SH Shariff, MNA Lajin (2016) có nghiên cứu ảnh hưởng đổi hiệu suất nhân viên Trong nghiên cứu nhóm tác giả đề cập đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của sự đổi mới đến hiệu suất nhân viên , Ảnh hưởng của sự đổi mới đến hiệu suất nhân viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay