Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định, sự sẵn lòng và hành vi chọn món ăn có lợi cho sức khỏe của khách hàng tại các nhà hàng ở TP hồ chí minh

206 4 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 23:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  PHAN ĐẶNG MINH HIỀN NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH, SỰ SẴN LỊNG HÀNH VI CHỌN MĨN ĂNLỢI CHO SỨC KHỎE CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  PHAN ĐẶNG MINH HIỀN NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH, SỰ SẴN LỊNG HÀNH VI CHỌN MĨN ĂNLỢI CHO SỨC KHỎE CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (HƢỚNG NGHIÊN CỨU) MÃ SỐ: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG LÂM TỊNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Phan Đặng Minh Hiền, học viên cao học khóa 24 ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn “Những yếu tố ảnh hƣởng đến ý định, sẵn lòng hành vi chọn ăn lợi cho sức khỏe khách hàng nhà hàng Tp Hồ Chí Minh” thân thực hướng dẫn khoa học TS Hoàng Lâm Tịnh Các số liệu khảo sát, xử lý phân tích luận văn hồn tồn trung thực nguồn gốc rõ ràng Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả Phan Đặng Minh Hiền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng khảo sát 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1 Nguồn liệu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu .5 1.6 Tính nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa lý luận thực tiễn nghiên cứu 1.7.1 Ý nghĩa lý luận 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.8 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm sở 2.1.1 Món ăn lợi cho sức khỏe 2.1.2 Nhà hàng 10 2.1.3 Ý định chọn ăn lợi cho sức khỏe 11 2.1.4 Sự sẵn lòng chọn ăn lợi cho sức khỏe 11 2.1.5 Hành vi chọn ăn lợi cho sức khỏe 11 2.1.6 Thực khách điển hình 12 2.2 Lý thuyết 13 2.2.1 Lý thuyết hành vi dự định 13 2.2.2 Mơ hình sẵn lòng hình ảnh mẫu 14 2.2.3 Mở rộng mơ hình TPB kết hợp với mơ hình PWM 16 2.3 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài .18 2.3.1 Mơ hình Zimmerman Sieverding (2010) .18 2.3.2 Nghiên cứu Jun (2014) .19 2.3.3 Nghiên cứu hành vi ăn lợi cho sức khỏe Lee (2013) .20 2.3.4 Nghiên cứu Van Gool cộng (2015) 21 2.4 Các giả thuyết nghiên cứu .22 2.4.1 Thái độ cảm xúc thái độ nhận thức 22 2.4.2 Chuẩn mệnh lệnh chuẩn mô tả .24 2.4.3 Nhận thức kiểm soát hành vi .26 2.4.4 Hình ảnh mẫu 27 2.4.5 Ý định sẵn lòng chọn ăn lợi cho sức khỏe 28 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Tóm tắt chƣơng 32 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Thiết kế nghiên cứu .33 3.1.1 Phương pháp 33 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 33 3.2 Phát triển, bổ sung điều chỉnh thang đo 38 3.2.1 Thang đo thái độ cảm xúc 39 3.2.2 Thang đo thái độ nhận thức .40 3.2.3 Thang đo chuẩn mệnh lệnh .40 3.2.4 Thang đo chuẩn mô tả .41 3.2.5 Thang đo nhận thức kiểm soát hành vi .42 3.2.6 Thang đo hình ảnh mẫu .42 3.2.7 Thang đo ý định chọn ăn lợi cho sức khỏe 43 3.2.8 Thang đo sẵn lòng chọn ăn lợi cho sức khỏe 44 3.2.9 Thang đo hành vi chọn ăn lợi cho sức khỏe 45 3.3 Đánh giá sơ thang đo khái niệm nghiên cứu 45 3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach‟s alpha .45 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 48 3.4 Kiểm định thang đo CFA 51 Tóm tắt Chƣơng 52 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .53 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 53 4.1.1 Phương pháp chọn mẫu .53 4.1.2 Thông tin mẫu nghiên cứu .53 4.2 Đánh giá thang đo khái niệm nghiên cứu .54 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach‟s alpha .54 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 56 4.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA .64 4.4 Kết kiểm định giả thuyết 67 4.4.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết 67 4.4.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình 69 4.4.3 Mơ hình sau kiểm định SEM 71 Tóm tắt Chƣơng 73 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 74 5.1 Kết nghiên cứu 74 5.1.1 Kết tổng quát 74 5.1.2 Ý nghĩa 75 5.2 Hàm ý quản trị .76 5.2.1 Hàm ý liên quan đến sẵn lòng hành vi .76 5.2.2 Hàm ý dựa tác động hình ảnh mẫu đến sẵn lòng 76 5.2.3 Hàm ý dựa tác động chuẩn xã hội .77 5.2.4 Hàm ý dựa tác động yếu tố thuộc thái độ 77 5.3 Hạn chế đề tài 79 5.4 Hƣớng nghiên cứu 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định CFI Comparative Fit Index Chỉ số thích hợp so sánh EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá GFI Goodness of Fit Index Chỉ số thích hợp tốt HBM Health Belief Model Mơ hình niềm tin sức khỏe PLS Partial Least Square Bình phƣơng bé phần Prototypes/Willingness Model Mơ hình Sự sẵn lòng/Hình ảnh mẫu Root Mean Square Error Approximation Chỉ số RMSEA SEM Structure Equation Modeling Mơ hình phƣơng trình cấu trúc TLI Tucker and Lewis Index Chỉ số Lewis Turker TPB Theory of Planned Behavior Lý thuyết hành vi dự định TRA Theory of Reasoned Action Lý thuyết hành động hợp lý PWM RMSEA DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 46 Bảng 3.2 Kết q trình phân tích EFA 48 Bảng 3.3 Kết EFA lần cho biến độc lập 49 Bảng 3.4 Kết trình EFA biến phụ thuộc 50 Bảng 3.5 Kết EFA biến phụ thuộc lần 50 Bảng 4.1 Kết phân tích Cronbach’s alpha 54 Bảng 4.2 Kết trích phƣơng sai nhân tố 56 Bảng 4.3 Kết phân tích EFA lần cuối 57 Bảng 4.4 Kết trình EFA 58 Bảng 4.5 Giá trị phân biệt khái niệm 66 Bảng 4.6 Độ tin cậy tổng hợp phƣơng sai trích 67 Bảng 4.7 Hệ số hồi quy mối quan hệ 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Lý thuyết hành vi dự định 13 Hình 2.2 Mơ hình PWM 15 Hình 2.3 Nghiên cứu Zimmerman Sieverding (2010) 18 Hình 2.4 Nghiên cứu Jun (2014) 20 Hình 2.5 Nghiên cứu Lee (2013) 21 Hình 2.6 Nghiên cứu Van Gool (2015) 22 Hình 2.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 38 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu sau EFA 63 Hình 4.2 Kết CFA mơ hình tới hạn 65 Hình 4.3 Kết SEM mơ hình lý thuyết 68 Hình 4.4 Mơ hình sau kiểm định giả thuyết 71 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Ăn uống nhu cầu theo tháp nhu cầu Maslow (1943) Tuy nhiên, ngày ăn uống nhu cầu an toàn Ăn uống để sống khỏe mạnh sống hạnh phúc mục tiêu mối quan tâm lớn nhiều người Đặc biệt bối cảnh ăn uống Việt Nam bị trùm phủ nguy thực phẩm bẩn, nguy hiểm nghiên cứu y học ăn uống với thực phẩm chứa nhiều chất độc hại nguyên nhân dẫn đến loại ung thư nguy cao gan, dày, đại tràng Bắt đầu từ mối quan tâm đó, thị trường tràn ngập quảng cáo thực phẩm chức năng, tác giả quan tâm đến lối sống tự tâm lý thích tụ tập ăn uống trò chuyện bên ngồi khơng gian gia đình Ăn uống nhà hàng, quán ăn xu phổ biến, chưa kể đến thực phẩm tiêu dùng nhanh kiểu Việt Nam (Bánh mì) kiểu Mỹ (Mc Donald) phát triển mạnh mẽ Dù vậy, việc ăn uống lợi cho sức khỏe để đáp ứng nhu cầu an toàn chưa thu hút quan tâm mức từ khách hàng nhà quản trị Nhìn giới, mong muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng chế độ ăn uống lợi cho sức khỏe, nhiều nghiên cứu tiến hành để xác định yếu tố khuyến khích hành vi ăn uống lành mạnh Một số nghiên cứu trước tập trung vào hành vi mua người tiêu dùng loại thực phẩm cụ thể (ví dụ sữa, hải sản, trái rau) (Pollard cộng sự, 2002; Olsen, 2003) vào hành vi ăn uống lợi cho sức khỏe nói chung (Stevenson cộng sự, 2007) Nhưng tương đối nghiên cứu thực cụ thể bối cảnh nhà hàng, thực tế nhà hàng coi yếu tố quan trọng việc ngăn ngừa bệnh béo phì chất lượng dinh dưỡng nhiều bữa ăn nhà hàng xu hướng mà người ăn bên (Guthrie cộng sự, 2002; Todd cộng sự, 2010) Tại Việt Nam, chưa nghiên cứu thực để lý giải hành vi tiêu dùng ăn cụ thể nhà hàng Các nghiên cứu liên quan đến ý định hành vi mua thực phẩm nói chung cá (Hồ Huy Tựu Dương Trí Thảo Notes for Model (Default model) Computation of degrees of freedom (Default model) Number of distinct sample moments: 820 Number of distinct parameters to be estimated: 118 Degrees of freedom (820 - 118): 702 Result (Default model) Minimum was achieved Chi-square = 1162.325 Degrees of freedom = 702 Probability level = 000 CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 118 1162.325 702 000 1.656 Saturated model 820 000 40 9929.187 780 000 12.730 RMR 064 000 379 GFI 896 1.000 273 Independence model RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model AGFI 878 PGFI 767 236 260 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 883 1.000 000 RFI rho1 870 000 IFI Delta2 950 1.000 000 TLI rho2 944 000 CFI 950 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 037 156 LO 90 033 153 HI 90 041 159 PCLOSE 1.000 000 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate AA2 AA4 AA5 AA3 AA1 AA6 AA7 PT6 PT5 PT7 PT1 PT2 PT3 PT4 DN2 DN1 IN2 DN4 DN3 IN1 CA2 CA4 CA6 CA5 CA1 CA3 PBC4 PBC2 PBC3 PBC5 PBC1 AB2 AB3 AB1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - AA AA AA AA AA AA AA PT PT PT PT PT PT PT DI DI DI DI DI DI CA CA CA CA CA CA PBC PBC PBC PBC PBC AB AB AB 1.001 0.997 0.922 0.906 1.05 0.799 0.872 0.943 0.709 0.746 0.714 0.662 1.007 1.093 0.898 0.828 0.923 1.21 1.163 1.241 0.858 1.087 0.998 1.097 0.759 0.848 1 1.024 S.E C.R P Label 0.061 0.062 0.065 0.059 0.069 0.071 16.492 16.125 14.143 15.469 15.211 11.217 *** *** *** *** *** *** par_1 par_2 par_3 par_4 par_5 par_6 0.052 0.049 0.055 0.051 0.054 0.058 16.672 19.159 12.988 14.747 13.219 11.399 *** *** *** *** *** *** par_7 par_8 par_9 par_10 par_11 par_12 0.053 0.064 0.067 0.064 0.062 19.089 16.969 13.356 12.899 14.971 *** *** *** *** *** par_13 par_14 par_15 par_16 par_17 0.1 0.098 0.105 0.056 0.096 12.132 11.898 11.791 15.439 11.33 *** *** *** *** *** par_18 par_19 par_20 par_21 par_22 0.059 0.06 0.053 0.058 16.867 18.209 14.41 14.669 *** *** *** *** par_23 par_24 par_25 par_26 0.047 0.053 21.07 19.281 *** *** par_27 par_28 BI3 BI2 BI1 BW4 BW2 BW3 < < < < < < - BI BI BI BW BW BW 0.987 0.943 0.737 0.613 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) AA2 AA4 AA5 AA3 AA1 AA6 AA7 PT6 PT5 PT7 PT1 PT2 PT3 PT4 DN2 DN1 IN2 DN4 DN3 IN1 CA2 CA4 CA6 CA5 CA1 CA3 PBC4 PBC2 PBC3 PBC5 PBC1 AB2 AB3 AB1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - AA AA AA AA AA AA AA PT PT PT PT PT PT PT DI DI DI DI DI DI CA CA CA CA CA CA PBC PBC PBC PBC PBC AB AB AB Estim ate 0.741 0.776 0.788 0.668 0.657 0.737 0.542 0.84 0.717 0.781 0.584 0.655 0.592 0.528 0.757 0.744 0.798 0.632 0.617 0.714 0.653 0.708 0.711 0.706 0.612 0.647 0.767 0.768 0.847 0.581 0.7 0.865 0.85 0.786 0.067 0.067 14.787 14.074 *** *** par_29 par_30 0.072 0.065 10.226 9.447 *** *** par_31 par_32 BI3 BI2 BI1 BW4 BW2 BW3 < < < < < < - BI BI BI BW BW BW 0.775 0.789 0.712 0.793 0.63 0.552 Covariances: (Group number - Default model) Estimate -0.252 0.435 0.353 0.273 0.258 0.223 0.214 S.E 0.05 0.051 0.042 0.053 0.047 0.046 0.058 AA AA AA AA AA AA AA < > < > < > < > < > < > < > PT DI CA PBC AB BI BW PT < > DI -0.321 0.054 PT < > CA -0.238 0.041 PT < > PBC -0.325 0.065 PT < > AB -0.152 0.055 PT < > BI -0.2 0.053 PT < > BW -0.343 0.073 DI DI DI DI DI CA CA CA CA PBC PBC PBC AB AB BI e18 e21 e27 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > CA PBC AB BI BW PBC AB BI BW AB BI BW BI BW BW e19 e25 e30 0.31 0.578 0.32 0.397 0.525 0.17 0.254 0.191 0.192 0.218 0.322 0.472 0.314 0.199 0.273 0.362 0.263 0.332 0.04 0.066 0.051 0.053 0.07 0.042 0.041 0.037 0.048 0.059 0.06 0.079 0.053 0.066 0.065 0.051 0.035 0.064 C.R -5.07 8.451 8.341 5.142 5.505 4.882 3.667 5.962 5.777 5.029 2.786 3.748 4.677 7.651 8.745 6.301 7.455 7.523 4.031 6.229 5.17 4.029 3.727 5.411 5.951 5.964 3.014 4.201 7.036 7.588 5.231 P *** *** *** *** *** *** *** Label par_33 par_34 par_35 par_36 par_37 par_38 par_39 *** par_40 *** par_41 *** par_42 0.005 par_43 *** par_44 *** par_45 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0.003 *** *** *** *** par_46 par_47 par_48 par_49 par_50 par_51 par_52 par_53 par_54 par_55 par_56 par_57 par_58 par_59 par_60 par_61 par_62 par_63 e22 e11 e4 e15 e2 e23 e1 < > < > < > < > < > < > < > e26 e13 e7 e16 e4 e24 e5 0.228 0.408 0.258 0.18 0.145 0.26 0.144 Correlations: (Group number - Default model) Estimate AA AA AA AA AA AA AA PT PT PT PT PT PT DI DI DI DI DI CA CA CA CA PBC PBC PBC AB AB BI e18 e21 e27 e22 e11 e4 e15 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > PT DI CA PBC AB BI BW DI CA PBC AB BI BW CA PBC AB BI BW PBC AB BI BW AB BI BW BI BW BW e19 e25 e30 e26 e13 e7 e16 -0.282 0.569 0.636 0.29 0.307 0.286 0.215 -0.341 -0.348 -0.28 -0.147 -0.209 -0.28 0.532 0.584 0.363 0.485 0.503 0.236 0.397 0.321 0.253 0.201 0.319 0.366 0.349 0.173 0.257 0.388 0.483 0.305 0.35 0.386 0.28 0.288 0.044 0.057 0.046 0.039 0.034 0.044 0.039 5.248 7.116 5.587 4.572 4.23 5.868 3.7 *** *** *** *** *** *** *** par_64 par_65 par_66 par_67 par_68 par_69 par_70 e2 e23 e1 < > < > < > e4 e24 e5 0.238 0.43 0.211 Variances: (Group number - Default model) AA PT DI CA PBC AB BI BW e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24 e25 e26 e27 e28 Estimate 0.727 1.102 0.803 0.423 1.224 0.969 0.834 1.36 0.596 0.483 0.441 0.767 0.786 0.673 1.113 0.458 0.791 0.627 1.071 0.817 1.043 1.251 0.597 0.658 0.547 0.974 0.894 0.658 0.568 0.616 0.558 0.655 0.52 0.692 0.856 0.845 S.E 0.081 0.102 0.087 0.058 0.13 0.087 0.093 0.171 0.047 0.04 0.037 0.057 0.058 0.053 0.076 0.046 0.06 0.052 0.075 0.059 0.073 0.086 0.049 0.053 0.048 0.07 0.063 0.05 0.045 0.053 0.05 0.058 0.04 0.056 0.071 0.071 C.R 8.972 10.784 9.224 7.222 9.407 11.195 8.989 7.929 12.55 12.07 11.81 13.433 13.608 12.763 14.582 10.029 13.103 11.959 14.279 13.777 14.23 14.604 12.177 12.399 11.485 14.001 14.086 13.127 12.617 11.51 11.241 11.339 13.073 12.348 12.039 11.847 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_71 par_72 par_73 par_74 par_75 par_76 par_77 par_78 par_79 par_80 par_81 par_82 par_83 par_84 par_85 par_86 par_87 par_88 par_89 par_90 par_91 par_92 par_93 par_94 par_95 par_96 par_97 par_98 par_99 par_100 par_101 par_102 par_103 par_104 par_105 par_106 e29 e30 e31 e32 e33 e34 e35 e36 e37 e38 e39 e40 0.581 1.386 0.915 0.326 0.373 0.631 0.554 0.493 0.723 0.802 1.121 1.167 0.062 0.098 0.07 0.038 0.039 0.053 0.056 0.053 0.062 0.124 0.096 0.089 9.372 14.137 13.135 8.679 9.464 11.806 9.841 9.3 11.704 6.477 11.698 13.08 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** par_107 par_108 par_109 par_110 par_111 par_112 par_113 par_114 par_115 par_116 par_117 par_118 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SEM degrees of freedom (Default model) Number of distinct sample moments: 820 Number of distinct parameters to be estimated: 112 Degrees of freedom (820 - 112): 708 Result (Default model) Minimum was achieved Chi-square = 1195.679 Degrees of freedom = 708 Probability level = 000 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 112 820 40 CMIN 1195.679 000 9929.187 DF 708 780 P 000 CMIN/DF 1.689 000 12.730 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 075 000 379 GFI 893 1.000 273 AGFI 876 PGFI 771 236 260 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 880 1.000 000 RFI rho1 867 000 IFI Delta2 947 1.000 000 TLI rho2 941 000 CFI 947 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 038 156 LO 90 034 153 HI 90 041 159 PCLOSE 1.000 000 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P *** *** 0.038 Label BI BW BW < < < - AA AA PT 0.237 0.195 -0.134 0.072 0.06 0.065 3.29 3.25 -2.07 BI < - DI 0.417 0.089 4.681 BW < - DI 0.609 0.121 5.051 BI BW BI BW AB AB < < < < < < - CA CA PBC PBC PBC BI 0.241 0.045 0.047 0.091 0.067 0.355 0.044 0.154 0.055 0.074 0.052 0.064 5.41 0.292 0.861 1.227 1.29 5.503 AB < - BW 0.371 0.113 3.28 AA2 AA4 AA5 AA3 AA1 AA6 AA7 PT6 PT5 PT7 PT1 PT2 PT3 PT4 DN2 DN1 IN2 DN4 DN3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - AA AA AA AA AA AA AA PT PT PT PT PT PT PT DI DI DI DI DI 1.001 0.996 0.922 0.906 1.049 0.797 0.873 0.944 0.709 0.746 0.715 0.662 1.005 1.095 0.897 0.828 0.061 0.062 0.065 0.059 0.069 0.071 16.503 16.13 14.156 15.477 15.219 11.208 *** *** *** *** *** *** par_1 par_2 par_3 par_4 par_5 par_6 0.052 0.049 0.055 0.051 0.054 0.058 16.671 19.16 12.982 14.751 13.222 11.394 *** *** *** *** *** *** par_7 par_8 par_9 par_10 par_11 par_12 0.053 0.064 0.067 0.064 19.086 17.006 13.356 12.919 *** *** *** *** par_13 par_14 par_15 par_16 *** *** *** 0.77 0.389 0.22 0.197 *** *** par_43 par_44 par_45 par_46 par_47 par_48 par_49 par_50 par_51 par_52 par_53 par_54 IN1 CA2 CA4 CA6 CA5 CA1 CA3 PBC4 PBC2 PBC3 PBC5 PBC1 AB2 AB3 AB1 BI3 BI2 BI1 BW4 BW2 BW3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - DI CA CA CA CA CA CA PC PC PC PC PC AB AB AB BI BI BI BW BW BW 0.92 1.224 1.201 1.278 0.853 1.1 0.998 1.096 0.76 0.849 0.993 1.009 0.989 0.95 0.742 0.622 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate BI BW BW BI BW BI BW BI BW AB AB AB AA2 AA4 AA5 AA3 AA1 < < < < < < < < < < < < < < < < < - AA AA PT DI DI CA CA PBC PBC PBC BI BW AA AA AA AA AA 0.231 0.172 -0.122 0.411 0.471 0.232 0.025 0.057 0.087 0.074 0.325 0.383 0.742 0.776 0.788 0.669 0.657 0.062 14.954 *** par_17 0.102 0.102 0.109 0.056 0.098 12.018 11.836 11.7 15.17 11.204 *** *** *** *** *** par_18 par_19 par_20 par_21 par_22 0.059 0.06 0.053 0.058 16.862 18.211 14.423 14.671 *** *** *** *** par_23 par_24 par_25 par_26 0.048 0.053 20.694 19.111 *** *** par_27 par_28 0.066 0.067 14.958 14.104 *** *** par_29 par_30 0.072 0.066 10.345 9.479 *** *** par_31 par_32 AA6 AA7 PT6 PT5 PT7 PT1 PT2 PT3 PT4 DN2 DN1 IN2 DN4 DN3 IN1 CA2 CA4 CA6 CA5 CA1 CA3 PBC4 PBC2 PBC3 PBC5 PBC1 AB2 AB3 AB1 BI3 BI2 BI1 BW4 BW2 BW3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - AA AA PT PT PT PT PT PT PT DI DI DI DI DI DI CA CA CA CA CA CA PBC PBC PBC PBC PBC AB AB AB BI BI BI BW BW BW 0.737 0.542 0.84 0.717 0.781 0.584 0.655 0.592 0.527 0.758 0.743 0.8 0.631 0.618 0.712 0.643 0.705 0.724 0.716 0.599 0.645 0.767 0.768 0.846 0.581 0.701 0.871 0.849 0.779 0.771 0.787 0.713 0.788 0.63 0.556 Covariances: (Group number - Default model) Estim ate 0.252 S.E C.R P 0.05 -5.07 *** AA < > PT AA < > DI 0.435 0.051 8.452 *** AA < > CA 0.348 0.042 8.292 *** AA < > PBC 0.275 0.053 5.172 *** PT < > DI PT < > CA PT < > PBC DI < > CA 0.306 0.04 7.627 *** DI < > PBC 0.58 0.066 8.762 *** CA < > PBC 0.168 0.042 4.053 *** e18 < > e19 0.362 0.051 7.029 *** e21 < > e25 0.275 0.035 7.882 *** e27 < > e30 0.331 0.063 5.219 *** e22 < > e26 0.233 0.044 5.249 *** e11 < > e13 0.408 0.057 7.118 *** e4 < > e7 0.259 0.046 5.592 *** e15 < > e16 0.181 0.04 4.585 *** e2 < > e4 0.144 0.034 4.217 *** e23 < > e24 0.241 0.044 5.412 *** e1 < > e5 0.143 0.039 3.682 *** 0.323 0.235 0.325 0.054 0.041 0.065 5.994 5.779 5.039 *** *** *** Label par_5 par_5 par_5 par_5 par_5 par_6 par_6 par_6 par_6 par_6 par_3 par_3 par_3 par_3 par_3 par_3 par_3 par_4 par_4 par_4 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label AA 728 081 8.981 *** par_65 PT 1.102 102 10.781 *** par_66 DI 804 087 9.232 *** par_67 CA 410 058 7.089 *** par_68 PBC 1.223 130 9.405 *** par_69 e41 614 073 8.354 *** par_70 e42 959 141 6.792 *** par_71 e43 833 077 10.850 *** par_72 e1 595 047 12.542 *** par_73 e2 482 040 12.064 *** par_74 e3 442 037 11.819 *** par_75 e4 766 057 13.433 *** par_76 e5 785 058 13.601 *** par_77 e6 673 053 12.760 *** par_78 e7 1.115 076 14.586 *** par_79 e8 458 046 10.037 *** par_80 e9 791 060 13.104 *** par_81 e10 627 052 11.954 *** par_82 e11 1.071 075 14.282 *** par_83 e12 817 059 13.775 *** par_84 e13 1.043 073 14.230 *** par_85 e14 1.251 086 14.605 *** par_86 e15 596 049 12.171 *** par_87 e16 660 053 12.417 *** par_88 Estimate S.E C.R P Label e17 543 047 11.465 *** par_89 e18 975 070 14.002 *** par_90 e19 893 063 14.080 *** par_91 e20 662 050 13.173 *** par_92 e21 581 045 12.776 *** par_93 e22 620 054 11.480 *** par_94 e23 538 050 10.841 *** par_95 e24 637 058 10.968 *** par_96 e25 532 040 13.269 *** par_97 e26 696 057 12.248 *** par_98 e27 857 071 12.043 *** par_99 e28 845 071 11.859 *** par_100 e29 583 062 9.422 *** par_101 e30 1.384 098 14.133 *** par_102 e31 914 070 13.129 *** par_103 e32 314 039 8.136 *** par_104 e33 374 040 9.242 *** par_105 e34 648 054 12.031 *** par_106 e35 562 056 10.093 *** par_107 e36 498 052 9.527 *** par_108 e37 721 062 11.719 *** par_109 e38 821 123 6.691 *** par_110 e39 1.121 095 11.761 *** par_111 e40 1.160 089 13.008 *** par_112 ... ảnh hưởng ý định, sẵn lòng đến hành vi chọn ăn có lợi cho sức khỏe nhà hàng 4) Xây dựng kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định, sẵn lòng hành vi chọn ăn có lợi cho sức khỏe khách hàng 5)... thực hành vi Trong nghiên cứu này, ý định chọn ăn có lợi cho sức khỏe đề cập đến kế hoạch có ý thức người để lựa chọn ăn có lợi cho sức khỏe ăn nhà hàng 2.1.4 Sự sẵn lòng chọn ăn có lợi cho sức khỏe. .. lý đáng cho vi c thực luận văn cao học với đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định, sẵn lòng hành vi chọn ăn có lợi cho sức khỏe nhà hàng thành phố Hồ Chí Minh 4 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định, sự sẵn lòng và hành vi chọn món ăn có lợi cho sức khỏe của khách hàng tại các nhà hàng ở TP hồ chí minh , Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định, sự sẵn lòng và hành vi chọn món ăn có lợi cho sức khỏe của khách hàng tại các nhà hàng ở TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay